Wydział Elektryczny PB

Archiwalne tematy prac dyplomowych

 

Tematy prac magisterskich – studia stacjonarne – termin złożenia pracy: 30.09.2020

1. Synteza charakterystyki widmowej oświetlacza LED-owego do zastosowań szklarniowych

Promotor: dr inż. Marian Gilewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie i weryfikacja metody syntezy widmowej charakterystyki emisyjnej szklarniowej lampy doświetlającej. Przedmiotem byłaby charakterystyka aktyniczna wybranej monokultury (gatunku) uprawianego w szklarni. W procesie syntezy należy uwzględnić nie tylko parametry techniczne dostępnych źródeł LED-owych ale również aspekt ekonomiczny opłacalności wdrożenia. Zakładana jest weryfikacja na poziomie modelu złożonego z kliku źródeł LED-owych oraz cyfrowego układu sterującego. Wymagana wiedza i umiejętności dyplomanta: elementy optoelektroniki lub techniki oświetleniowej, umiejętność programowania w VHDL i syntezy prostych układów zasilających sterowanych cyfrowo. Koszt pracy mniejszy od 500 zł – źródło finansowania – fundusz dydaktyczny WE.


2. Kąty między macierzami i wielomianami jako kryteria oceny dynamiki układów i obwodów elektrycznych

Promotor: prof. dr hab. inż Tadeusz Kaczorek
Elektrotechnika

Zakres:

 1. Podstawowe pojęcia przestrzeni liniowych i Euklidesa.
 2. Definicje i podstawowe własności kątów między macierzami i wielomianami.
 3. Kąty między macierzami i wielomianami jako kryteria oceny dynamiki układów i obwodów elektrycznych.
 4. Przykłady.

3. Projekt oraz wykonanie sterownika quasi-rezonansowego przekształtnika podwyższającego napięcie z dławikiem dzielonym

Promotor: mgr inż. Michał Harasimczuk
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz wykonanie sterownika przekształtnika podwyższającego napięcie z dławikiem dzielonym i aktywnym, rezonansowym układem odciążającym. Koszt pracy mniejszy 400 zł – źródło finansowania – fundusz dydaktyczny WE.


4. Analiza i synteza filtrów analogowych zaprojektowanych w mikrokontrolerze PSoC

Promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Praca polega na przeprowadzeniu analizy pod kątem możliwości wykorzystania rekonfigurowanego mikrokontrolera z rodziny PSoC do realizacji w jego strukturze różnych rodzajów filtrów analogowych. Elementy analogowe w rekonfigurowanym mikrokontrolerze są zestawiane ze swobodnie konfigurowalnych bloków analogowych wykorzystujących technikę przełączanych pojemności. Po zaprojektowaniu wybranych filtrów należy przeprowadzić ich jakościową ocenę, wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe i czasowe, a także parametry dynamiczne. Praca nie wymaga finansowania z funduszu dydaktycznego WE.


5. Wykorzystanie metod geometrycznego podejścia do sterowania obiektów dynamicznych

Promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy będzie przedstawienie możliwości wykorzystania metod geometrycznego podejścia (ang. geometric approach) do rozwiązywania podstawowych problemów związanych ze sterowaniem obiektów dynamicznych. Dyplomant rozwiąże wybrane zagadnienia sterowania układami dynamicznymi w oparciu o metody geometrycznego podejścia. Poprawność otrzymanych rozwiązań zostanie przeanalizowana w środowisku programowym Matlab/Simulink. Literatura dotycząca pracy jest głównie w języku angielskim. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


6. Analiza porównawcza charakterystyk częstotliwościowych kondensatorów i superkondensatorów

Promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy będzie uzyskanie i porównanie charakterystyk częstotliwościowych układów elektrycznych zawierającego kondensator i superkondensator (ang. ultracapactior, supercapacitor) o zbliżonych wartościach znamionowych pojemności. Zadaniem dyplomanta będzie wyznaczenie podstawowych parametrów obu elementów pojemnościowych, takich jak rezystancja wewnętrzna i pojemność. Na tej podstawie zbudowane zostaną obwody elektryczne o podobnych parametrach i przeprowadzona zostanie ich analiza częstotliwościowa i czasowa. Praca będzie obejmować badania literaturowe, pomiary laboratoryjne i symulacje w programie Matlab/Simulink. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


7. Analiza stabilności układów niecałkowitego rzędu ze sprzężeniem zwrotnym z wykorzystaniem kryterium Nyquista

Promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy będzie wykorzystanie kryterium Nyquista stabilności układów zamkniętych dla obiektów opisanych operatorem różniczkowym niecałkowitego rzędu. W pracy dyplomant dokona analizy stabilności układów niecałkowitego rzędu ze sprzężeniem zwrotnym, a następnie przeanalizuje charakterystyki amplitudowo-fazowe wybranych obiektów opisanych transmitancjami niecałkowitego rzędu w odniesieniu do klasycznego twierdzenia Nyquista o stabilności. Praca ma charakter badawczy. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


8. Synteza regulatorów PID niecałkowitego rzędu dla określonych klas obiektów regulacji

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Ruszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Przedstawienie na podstawie literatury przeglądu metod i algorytmów doboru nastaw regulatorów PID niecałkowitego rzędu. Opracowanie w środowisku Matlab/Simulink pakietu programów do wyznaczania nastaw regulatorów oraz przeprowadzenia badań symulacyjnych rozpatrywanych układów regulacji. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


9. Badanie stabilności dyskretnych układów dynamicznych niecałkowitego rzędu

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Ruszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Przedstawienie na podstawie literatury przeglądu metod badania stabilności dyskretnych układów niecałkowitego rzędu. Opracowanie w środowisku Matlab/Simulink pakietu programów do badania stabilności oraz przeprowadzenia badań symulacyjnych rozpatrywanej klasy układów. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


10. Wykorzystanie zawansowanych algorytmów sterowania modelem śmigłowca dwuwirnikowego

Promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zadanie obejmować będzie: Omówienie metody modelowania układu dynamicznego o dwóch stopniach swobody. Identyfikację układu dwuwirnikowego w konfiguracji śmigłowca, opartego o platformę Quanser-Aero. Opracowanie i uruchomienie algorytmów sterowania obiektu z wykorzystaniem pakietu LabVIEW. Badanie jakości regulacji układu. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


11. Wymiana danych pomiędzy sterownikiem SIMATIC S7 a oprogramowaniem Matlab/Simulink

Promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zadanie obejmować będzie: Rozpoznanie możliwości komunikacyjnych sterownika PLC SIMATIC S7. Opracowanie i uruchomienie algorytmu umożliwiającego wymianę danych pomiędzy sterownikiem PLC, a środowiskiem Matlab/Simulink. Badanie stabilności i szybkości działania zestawionego połączenia. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


12. Implementacja komputerowej gry zręcznościowej, wykorzystującej wybrane metody sztucznej inteligencji

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Inżynierskim celem pracy dyplomowej jest implementacja komputerowej gry zręcznościowej, wykorzystującej wybrane metody i algorytmy sztucznej inteligencji. Realizacja pracy będzie miała również cel badawczy, jakim jest wybór, wielokryterialna analiza oraz porównanie efektywności użytych metod sztucznej inteligencji, za pomocą opracowanych przez autora kryteriów i ilościowych wskaźników jakości. Praca powinna zawierać:

 • przegląd zastosowań metod i algorytmów sztucznej inteligencji w grach komputerowych (studium literaturowe);
 • opracowanie projektu gry (plansz, zasady rozgrywki, funkcjonalności);
 • implementację graficznego interfejsu użytkownika komputerowej gry strategicznej;
 • implementację „silnika” gry, wykorzystującego wybrane algorytmy sztucznej inteligencji;
 • porównanie i ocenę efektywności algorytmów sztucznej inteligencji według autorskich kryteriów oceny;
 • podsumowanie, wnioski.

13. Realizacja praktyczna wybranego algorytmu sterowania predykcyjnego (Model Predictive Control, MPC) nieliniowego układu dynamicznego

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest praktyczna implementacja wybranego algorytmu sterowania MPC (ang. Model Predictive Control) dla nieliniowego, wielowymiarowego procesu dynamicznego. Obiektem poddanym sterowaniu będzie model laboratoryjny układu elektromechanicznego.

Implementacja algorytmu sterowania procesem będzie zrealizowana w środowisku programowym, który nadzoruje działanie modelu laboratoryjnego układu elektromechanicznego. Zadaniem dyplomanta będzie porównanie wskaźników jakości regulacji, uzyskanych za pomocą algorytmu sterowania MPC, z rezultatami działania układu klasycznej regulacji PID (z regulatorem strojonym wg klasycznych metod doboru nastaw).


14. Porównanie działania regulatora klasycznego i predykcyjnego w układzie regulacji nieliniowego obiektu dynamicznego SISO

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest implementacja w środowisku symulacyjnym algorytmu sterowania PID oraz wybranych predykcyjnych algorytmów sterowania, jak również porównanie wskaźników jakości regulacji osiąganych w obydwu przypadkach. Obiektem regulacji będzie model nieliniowego procesu dynamicznego o jednym wejściu i jednym wyjściu (SISO).

Druga część pracy przewiduje sprawdzenie efektywności działania obydwu algorytmów na obiekcie laboratoryjnym. Algorytmy sterowania będą realizowane w środowisku LabView lub w dedykowanym środowisku związanym z badanym obiektem laboratoryjnym.


15. Opracowanie środowiska programowego do badania właściwości statystycznych sygnałów oraz estymacji parametrów modelu obiektu statycznego

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie narzędzi programowych, umożliwiających realizację dwóch ćwiczeń w ramach przedmiotu „Metody Identyfikacji i Diagnostyki” – laboratorium: „Badanie właściwości statystycznych sygnałów” oraz „Identyfikacja parametrów modelu obiektu statycznego za pomocą metody najmniejszych kwadratów”.

Zadaniem dyplomanta będzie opracowanie i implementacja interfejsu graficznego umożliwiającego współpracę z laboratoryjnym obiektem badań (sterowanie obiektem i akwizycja danych za pomocą karty pomiarowej), algorytmów przetwarzania danych pomiarowych oraz modułów wizualizacji i archiwizacji danych. Preferowanym środowiskiem programowo-sprzętowym jest LabView, jednak praca może być zrealizowana w środowisku MATLAB/SIMULINK, albo w wybranym języku wysokiego poziomu. Zadaniem dyplomanta jest również przetestowanie opracowanych narzędzi i przygotowanie instrukcji użytkownika.


16. Realizacja wymiany danych pomiędzy sterownikami pracującymi w różnych sieciach obiektowych

Promotor: dr inż. Wojciech Trzasko
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji technicznej zasad tworzenia sieci obiektowych: Profibus, Modbus, Profinet, IO-Link stosowanych w automatyzacji procesów przemysłowych. Omówienie możliwości programowych i sprzętowych (np. integracja urządzeń obiektowych poprzez moduł Proxy) wymiany danych pomiędzy urządzeniami pracującymi w różnych sieciach, stosowanych w rozwiązaniach producentów automatyki. Główną częścią pracy będzie opracowanie koncepcji programowej wymiany danych pomiędzy sterownikami PLC rodziny Simatic i Vision pracującymi w w/w sieciach obiektowych. Następnie zaproponowanie, zrealizowanie i testy przykładowego programu realizującego wymianę danych w systemie automatyki rozproszonej, opartego na kilku sterownikach PLC i regulatorach wielofunkcyjnych.


17. System sterowania współbieżnego oświetleniem ulicznym

Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Oświetlenie współbieżne zespala system monitorowania i sterowania ze skutecznością świetlną diod elektroluminescencyjnych w aktywnym oszczędzaniu energii elektrycznej. System oświetlenia współbieżnego powinien zmniejszać natężenia oświetlenia przy braku użytkowników drogi, a w przypadku ich pojawienia się na jakimś odcinku podnosić natężenie oświetlenia tylko na określonej długości zarówno przed, jak i za użytkownikiem drogi (samochodem, rowerem lub pieszym). Długość oświetlanego przed pojazdem odcinka drogi powinna zależeć od prędkości ruchu pojazdu. Jest dostosowana do maksymalnej dopuszczalnej prędkości w danym miejscu. Rozruch lamp i ich wyłączenie muszą być realizowane łagodnie, by sprawić wrażenie płynności. W przypadku dróg dwujezdniowych założone jest niezależne funkcjonowanie systemu na każdej z jezdni. Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych system analizuje ruch w obu kierunkach i uwzględnia miejsce i czas mijania się samochodów jadących w przeciwne strony. Celem pracy jest opracowanie koncepcji systemu sterowania, dobór podstawowych bloków i elementów oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych modelu oświetlenia ulicznego. Finansowanie: fundusz dydaktyczny WE – koszt około 1500 zł.


18. Automatyczne sterowanie zanurzalną pompą solarną do nawadniania

Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Do nawadniania proponuje się wykorzystanie energii słonecznej do napędu pomp głębinowych i jej przechowywania w akumulatorach. Sterownik pompy głębinowej służy do pompowania wody ze studni do zbiornika wody, z którym połączone są zraszacze podlewające rośliny na plantacji. System nawadniający zasilany energią słoneczną z pompą głębinową zapewnia niezawodne źródło wody dla upraw, gdy zapotrzebowanie na wodę jest najwyższe. Celem pracy jest opracowanie koncepcji systemu nawadniania, dobór podstawowych bloków i elementów oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych modelu. Finansowanie: fundusz dydaktyczny WE – koszt około 500 zł.


19. Projekt, badania symulacyjne i laboratoryjne przeciwsobnego przekształtnika DC/DC do współpracy z elektrownią fotowoltaiczną

Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie koncepcji układu i dobór podstawowych elementów systemu PV dla domu jednorodzinnego (elektrownia PV pracuje wyspowo). Moc przekształtnika 3 kW, sprawność powyżej 95%.

 1. Przegląd topologii i metod sterowania.
 2. Modele symulacyjne wybranych wersji przekształtników.
 3. Badania symulacyjne i wstępny projekt.
 4. Badania eksperymentalne.

Finansowanie: fundusz dydaktyczny WE – koszt około 500 zł.


20. Hybrydowy przekształtnik rezonansowy przełączany techniką modulacji szerokości impulsów

Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Na bazie układów twardo przełączalnych sterowanych techniką modulacji szerokości impulsów powstały przekształtniki quasi-rezonansowe. Dodanie do przekształtników twardo przełączalnych obwodu LC umożliwia przełączanie tranzystorów przy zerowym napięciu (ang. zero voltage switching, ZVS) lub przy zerowym prądzie (ang. zero current switching, ZCS). W układach quasi-rezonansowych można zmniejszyć straty przewodzenia oraz gabaryty elementów rezonansowych wykorzystując dodatkowy tranzystor umieszczony szeregowo z kondensatorem rezonansowym, załączany na czas wyłączania głównego tranzystora. W układach tych uzyskuje się porównywalne do układów twardo przełączalnych straty przewodzenia oraz mogą być one przełączane ze stałą częstotliwością niezależną od współczynnika transformacji napięcia. Celem pracy jest opracowanie koncepcji układu, wykonanie modelu i przeprowadzenie badań laboratoryjnych przekształtnika o mocy 3,4 kW, sprawności około 98% do zastosowania w ładowarce samochodowej. Finansowanie: fundusz dydaktyczny WE – koszt około 400 zł.

1. Analiza rozkładów luminancji modeli opraw z diodami elektroluminescencyjnymi w kontekście wyznaczania wskaźnika olśnienia przykrego

Promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Analiza wybranych zagadnień związanych z problematyką pomiarów rozkładów luminancji oraz oceny olśnienia przykrego.
 2. Opracowanie i budowa stanowiska badawczego z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji.
 3. Przeprowadzenie badań i analiza uzyskanych wyników.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 300 zł.


2. Analiza dokładności pomiaru luminancji powierzchni barwnych matrycowym miernikiem luminancji

Promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu problematyki pomiarów luminancji i przyrządów matrycowych.
 2. Opracowanie i budowa stanowiska badawczego.
 3. Przeprowadzenie badań i analiza uzyskanych wyników.

3. Analiza właściwości elektrooptycznych samochodowych źródeł światła wykonanych w technologii LED

Promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Opis wymagań, właściwości i konstrukcji współcześnie stosowanych samochodowych źródeł światła.
 2. Metodyka oraz wytyczne testowania samochodowych źródeł światła.
 3. Projekt i budowa stanowiska badawczego i przeprowadzenie pomiarów kontrolnych.
 4. Analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE: 250 zł – zakup wybranych źródeł LED, zakup materiałów konstrukcyjnych do wykonania stanowiska badawczego.


4. Analiza możliwości wykorzystania scalonych czujników ALS (Ambient Light Sensor) jako precyzyjnych miniaturowych luksomierzy

Promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Opis wymagań, budowy, parametrów oraz metod wzorcowania głowic pomiarowych służących do pomiaru natężenia oświetlenia.
 2. Przegląd dostępnych handlowo scalonych czujników światła otoczenia ALS.
 3. Projekt i wykonanie układu elektronicznego współpracującego z wybranymi sensorami ALS.
 4. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE: 250 zł – zakup wybranych czujników ALS i innych elementów elektronicznych do budowy stanowiska badawczego.


5. Analiza możliwości wykorzystania druku 3D w układach optycznych koncentratorów promieniowania słonecznego

Promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd technologii i rozwiązań technicznych stosowanych w procesach druku 3D.
 2. Zastosowanie koncentratorów promieniowania słonecznego w odnawialnych źródłach energii (kolektory słoneczne, ogniwa PV).
 3. Projekt, symulacja pracy i wykonanie koncentratorów promieniowania słonecznego
 4. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, analiza otrzymanych wyników, porównanie wyników symulacji z pomiarami i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE: 250 zł – zakup filamentu do drukarki 3D oraz miniaturowych ogniw PV i układów kolektorów solarnych.


6. Modelowanie wpływu klasy oprawy oświetleniowej zastosowanej w oświetleniu sali lekcyjnej na jakość tego oświetlenia

Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-analityczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań dotyczących oświetlenia wnętrz obiektów edukacyjnych.
 2. Scharakteryzowanie klas opraw oświetleniowych stosowanych współcześnie w oświetleniu obiektów edukacyjnych.
 3. Przegląd literatury dotyczącej wpływu rodzaju oprawy oświetleniowej na jakość oświetlenia wnętrz.
 4. Modelowanie wpływu klasy oprawy oświetleniowej zastosowanej w oświetleniu sali lekcyjnej na jakość tego oświetlenia.
 5. Analiza wyników modelowania.

Słowa kluczowe: oświetlenie wnętrz, klasa oprawy oświetleniowej, krzywa światłości.


7. Modelowanie rozkładu widmowego promieniowania LED-ów w funkcji temperatury

Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-analityczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Omówienie budowy i zasady działania źródeł światła typu LED.
 2. Przegląd literatury dotyczącej metod oraz algorytmów służących do modelowania rozkładu widmowego promieniowania LED-ów.
 3. Zaprezentowanie algorytmów umożliwiających modelowanie wpływu zmian temperatury na charakter rozkładu widmowego LED-a.
 4. Modelowanie rozkładu widmowego wybranych LED-ów w funkcji temperatury.
 5. Analiza wyników modelowania.

Słowa kluczowe: źródła światła, emitery typu LED, rozkład widmowy mocy promienistej.


8. Modelowanie wpływu warunków eksploatacyjnych na parametry barwowe światła LED-ów

Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-analityczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Omówienie budowy i zasady działania źródeł światła typu LED.
 2. Przegląd literatury dotyczącej wpływu warunków środowiskowych na parametry barwowe światła emitowanego przez LED-y.
 3. Zaprezentowanie algorytmów umożliwiających modelowanie wpływu zmian natężenia prądu zasilającego na charakter rozkładu widmowego LED-a.
 4. Modelowanie rozkładu widmowego wybranych diod LED w funkcji natężenia prądu.
 5. Analiza wyników modelowania.

Słowa kluczowe: źródła światła, emitery typu LED, rozkład widmowy mocy promienistej.


9. Optymalizacja rozkładów widmowych multi-chip LED jako źródeł metamerycznych

Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-analityczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Omówienie budowy i zasady działania źródeł światła typu multi-chip LED.
 2. Przegląd literatury dotyczącej metod oraz algorytmów służących do modelowania rozkładu widmowego promieniowania będącego superpozycją światła emitowanego przez określoną liczbę LED-ów.
 3. Omówienie właściwości metamerycznych źródeł światła typu multi-chip.
 4. Opracowanie algorytmu umożliwiającego optymalizację rozkładu widmowego źródeł światła typu metamer.
 5. Analiza wyników modelowania.

Słowa kluczowe: źródła światła, emitery typu LED, rozkład widmowy mocy promienistej.


10. Modelowanie ogniw fotowoltaicznych wykonanych z różnych absorberów

Promotor: dr inż. Łukasz Gryko
Rodzaj pracy: analityczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd parametrów absorberów promieniowania.
 2. Opracowanie programu do modelowania ogniw fotowoltaicznych.
 3. Modelowanie parametrów ogniw fotowoltaicznych.
 4. Analiza wyników symulacji.
 5. Podsumowanie i wnioski.

11. Optymalizacja procesu doboru parametrów spektralnych źródeł LED do budowy szerokopasmowego oświetlacza

Promotor: dr inż. Łukasz Gryko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd i analiza parametrów źródeł LED.
 2. Przegląd szerokopasmowych źródeł światła.
 3. Wybór i badania źródeł LED do układu oświetlacza.
 4. Opracowanie programu realizującego procedurę doboru parametrów zasilnia LED do budowy szerokopasmowego oświetlacza.
 5. Realizacja układu oświetlacza i weryfikacja wyników analiz.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 500 zł (zakup kilkunastu LED dużej mocy, koszt pojedynczej diody ok. 40-50 zł).


12. Analiza możliwości kodowania i nadzoru dostępu przy pomocy bariery optycznej

Promotor: dr inż. Łukasz Gryko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Analiza optycznych systemów nadzoru dostępu.
 2. Analiza metod kodowania sygnału optycznego.
 3. Opracowanie układu bariery optycznej i systemu kodowania.
 4. Realizacja i weryfikacja układu bariery optycznej.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Źródło
finansowania: fundusz dydaktyczny, 500 zł (diody laserowe, mikrokontroler, fotodiody, elementy optyczne i konstrukcyjne).


13. Analiza pracy wiejskiej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z generacją rozproszoną

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych budowy przydomowych źródeł energii elektrycznej.
 2. Modele matematyczne i schematy zastępcze elementów sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 3. Metodyka analizy rozpływu prądów i mocy oraz spadków napięć w trójfazowych sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 4. Badania symulacyjne wpływu pracy przydomowych źródeł energii na parametry wiejskiej sieci elektroenergetycznej nn dla różnych wariantów rozmieszczenia źródeł.
 5. Analiza wyników badań.

Słowa kluczowe: wiejskie sieci elektroenergetyczne, generacja rozproszona.


14. Analiza wpływu asymetrii obciążeń na straty mocy w wiejskiej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań techniczych budowy i konfiguracji linii elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilających odbiorców wiejskich.
 2. Modele matematyczne i schematy zastępcze czteroprzewodowych linii elektroenergetycznych dla obwodów niesymetrycznych.
 3. Metodyka analizy strat mocy w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia w warunkach asymetrii obciążeń.
 4. Badania symulacyjne wpływu asymetrii obciążeń na straty mocy w wiejskiej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla różnych poziomów asymetrii oraz wariantów konfiguracji układu.
 5. Analiza wyników badań.

Słowa kluczowe: wiejskie sieci elektroenergetyczne, asymetria obciążeń.


15. Światłowód domieszkowany jonami pierwiastków ziem rzadkich i ko-domieszkowany jonami metali przejściowych

Promotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy opracowanie i badanie właściwości luminescencyjnych aktywnego światłowodu ze szkieł wieloskładnikowych ko-domieszkowanego jonami metali przejściowych. W ramach pracy przeprowadzone zostaną próby formowania nanocząstek w rdzeniu i określenie ich wpływu właściwości spektroskopowe światłowodu. Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 500 zł.


16. Wielordzeniowy światłowód ko-domieszkowany lantanowcami

Promotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy opracowanie i badanie właściwości luminescencyjnych aktywnego światłowodu wielordzeniowego ko-domieszkowanego jonami pierwiastków ziem rzadkich. W ramach pracy przeprowadzona zostanie analiza możliwości uzyskania ultra szerokiego pasma emisji powstałego na drodze superpozycji pasm luminescencji z poszczególnych rdzeni. Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 500 zł.


17. Analiza rozkładu temperatury na panelach elektrowni PV w zależności od warunków klimatycznych oraz ich usytuowania

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna, analityczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka paneli PV.
 2. Analiza wpływu temperatury na pracę paneli PV.
 3. Analiza wpływu warunków klimatycznych oraz usytuowania paneli PV na ich temperaturę.
 4. Wnioski.

18. Analiza zmian usłonecznienia i nasłonecznienia na terenie Polski w latach 2010-2019 i ich wpływ na pracę elektrowni PV

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka systemów fotowoltaicznych.
 2. Charakterystyka warunków klimatycznych w Polsce w zakresie wpływu na efektywność pracy elektrowni PV.
 3. Analiza wpływu usłonecznienia i nasłonecznienia na pracę sekcji PV elektrowni hybrydowej WE PB w okresie 2015-2019.
 4. Wnioski.

19. Analiza dynamiki zjawiska fotochromowego materiałów polimerowych domieszkowanych związkami organicznymi

Promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu mechanizmów zjawiska fotochromowego w związkach organicznych.
 2. Przegląd obecnie wykorzystywanych domieszek fotochromowych.
 3. Opracowanie metody syntezy i domieszkowania wybranego polimeru.
 4. Pomiary właściwości optycznych wytworzonych materiałów.
 5. Wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 800 zł.


20. Projekt linii elektroenergetycznej SN na obszarze miejskim

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna, analityczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka obszaru miejskiego z punktu widzenia budowy linii SN.
 2. Przegląd dostępnych rozwiązań budowy linii SN na obszarze miejskim.
 3. Projekty linii SN na obszarze miejskim – analiza wariantowa.
 4. Ocena ekonomiczna wariantów linii SN.
 5. Wnioski.

21. Projekt zasilania w energię elektryczną zakładu przemysłowego

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczny, analityczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane układom zasilającym zakłady przemysłowe.
 2. Przegląd możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych.
 3. Projekt wariantowy zasilania wybranego zakładu przemysłowego.
 4. Ocena ekonomiczna opracowanych wariantów.
 5. Wnioski.

22. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania automatyki zabezpieczeniowej w polu linii odpływowej średniego napięcia

Promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktów prawnych związanych z procesem projektowania i budową rozdzielnic średniego napięcia.
 2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia.
 3. Narzędzia informatyczne stosowane do projektowania rozdzielnic SN. Analiza porównawcza rozwiązań dostępnych na rynku rozdzielnic wybranych producentów.
 4. Projekt koncepcyjny i wykonanie stanowiska laboratoryjnego zawierającego pojedyncze pole rozdzielnicy linii odpływowej SN wraz z automatyką zabezpieczeniową. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych wykonanego stanowiska wraz z opracowaniem instrukcji do ćwiczenia.

23. Analiza porównawcza instalacji elektrycznych wykorzystywanych w systemach przeciwpożarowych

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Wymagania i zasady doboru urządzeń w instalacjach przeciwpożarowych.
 2. Praca urządzeń elektrycznych w takcie pożaru.
 3. Wykonanie projektów koncepcyjnych wybranych systemów przeciwpożarowych.
 4. Analiza porównawcza zaprojekowanych systemów.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: system przeciwpożarowy, instalacja elektryczna, ochrona przeciwpożarowa.


24. Analiza zakłóceń wprowadzanych do sieci w wybranym zakładzie przemysłowym

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Parametry jakościowe energii elektrycznej.
 2. Przyczyny i skutki występowania zakłóceń w sieciach zasilających zakłady przemysłowe.
 3. Wykonanie badań jakości energii elektrycznej w wybranym zakładzie przemysłowym.
 4. Analiza otrzymanych wyników badań. Dobór środków zaradczych na zarejestrowane zakłócenia.
 5. Analiza wariantowa możliwości ograniczenia występujących w zakładzie zakłóceń.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, zakłócenia, zakład przemysłowy.


25. Opracowanie algorytmu pozyskiwania danych pomiarowych wysyłanych bezprzewodowo z inwertera DC/AC z wykorzystaniem wybranego protokołu transmisji danych.

Promotor: dr inż. Robert Sobolewski
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Opis: charakterystyka danych pomiarowych przetwarzanych w inwerterze DC/AC, opis struktury danych pomiarowych wysyłanych przez inwerter zgodnie z zadanym protokołem transmisji, opracowanie algorytmu komputerowego na platformie LabView przeznaczonego do pozyskiwania danych wysyłanych bezprzewodowo przez inwerter.


26. Analiza symulacyjna pracy kompensatora pasywnego w układzie trójfazowym trójprzewodowym zasilanym z symetrycznego sinusoidalnego źródła napięcia.

Promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Przegląd urządzeń do kompensacji mocy biernej.
 2. Opis teorii mocy Składowych Fizycznych Prądu dla obwodów trójfazowych trójprzewodowych.
 3. Wyznaczenie parametrów kompensatora symetryzującego o strukturze trójkąta.
 4. Budowa modeli symulacyjnych w środowisku Matlab/Simulink.
 5. Analiza pracy kompensatora symetryzującego z teoretycznie wyznaczonymi parametrami w środowisku Matlab/Simulink.
 6. Wnioski.

27. Wyznaczenie parametrów kompensatora pasywnego w trójfazowym czteroprzewodowym układzie elektroenergetycznym zasilanym napięciem sinusoidalnym symetrycznym.

Promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka kompensacji mocy biernej.
 2. Opis teorii mocy Składowych Fizycznych Prądu dla obwodów trójfazowych czteroprzewodowych.
 3. Wyznaczenie parametrów kompensatorów symetryzujących o strukturach trójkąta i gwiazdy.
 4. Budowa modeli symulacyjnych w środowisku Matlab/Simulink.
 5. Analiza pracy kompensatorów symetryzujących w środowisku Matlab/Simulink.
 6. Wnioski.

28. Analiza wymagań w zakresie układów zasilania centrum przetwarzania danych

Promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Analiza wymagań w zakresie zasilania centrów przetwarzana danych.
 2. Rozwiązania techniczne stosowane w układach zasilania.
 3. Klasyfikacja układów zasilania zgodnie z wymaganiami TIA.
 4. Projekt układu zasilania przykładowego centrum przetwarzania danych wraz z analizą procedury przydzielania klasyfikacji TIA.

29. Modelowanie i prognozowanie zużycia energii elektrycznej w instalacjach oświetlenia drogowego z uwzględnieniem długości dnia

Promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Sterowanie w instalacjach oświetlenia drogowego.
 2. Ocena wpływu zmienności wschodów i zachodów Słońca na energochłonność instalacji oświetlenia drogowego.
 3. Analiza możliwości sterowania oświetleniem drogowym z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i typu zachmurzenia oraz opadów.
 4. Podsumowanie.

Słowa kluczowe: oświetlenie drogowe, modelowanie, ruch Słońca.


30. Modelowanie i prognozowanie zużycia energii elektrycznej w instalacjach oświetlenia drogowego z uwzględnieniem zapylenia lub zamglenia

Promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Sposoby sterowanie mocą w instalacjach oświetlenia drogowego.
 2. Ocena wpływu stopnia zapylenia i zamglenia na postrzeganie na drodze .
 3. Analiza możliwości sterowania oświetleniem drogowym z uwzględnieniem stopnia zapylenia oraz gęstości zamglenia.
 4. Podsumowanie.

Słowa kluczowe: oświetlenie drogowe, zapylenie, modelowanie.


31. Analiza możliwości formowania nanokryształów w szkłach światłowodowych

Promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie kontrolowanego procesu formowania nanokryształów w szkłach optycznych domieszkowanych lantanowcami. W ramach pracy określone zostaną warunki syntezy materiałów szklano-cermicznych modyfikowanych związkami P₂O₅, TiO₂, ZrO na materiał rdzenia światłowodu. Określone zostaną podstawowe właściwości spektroskopowe wytworzonych materiałów. Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 500 zł.


32. Nowe materiały optycznie aktywne jako luminofory diod elektroluminescencyjnch

Promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektronika i  Telekomunikacja, Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania nowych materiałów optycznych wykorzystujących nanoluminofory, nanokryształy i nanocząstki ceramiczne do konstrukcji konwerterów promieniowania w źródłach LED. W ramach pracy wytworzone zostaną materiały fotoniczne (szkła, szkło-ceramika, ceramika przezroczysta) zawierające nanostruktury optyczne oraz określone zostaną ich właściwości emisyjne oraz świetlne (energetyczne). Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 500 zł.

1. Badanie wpływu ustawienia zewnętrznego pola magnetycznego na rozkład pola elektrycznego w środowisku elektrochemicznym

Promotor: dr inż. Anna Białostocka
Elektrotechnika

Modelowanie w środowisku Comsol oraz przeprowadzenie rzeczywistych eksperymentów w środowisku elektrochemicznym. Analiza wyników.


2. Projekt układu do rejestracji procesu elektrochemicznego osadzania warstw

Promotor: dr inż. Anna Białostocka
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zaprojektowanie, w oparciu o ogólnie dostępne elementy elektryczne i elektroniczne, układu do ciągłej rejestracji i monitoringu procesu elektrochemicznego osadzania warstw w określonych warunkach środowiskowych (podłoże).


3. Numeryczna analiza wpływu zmian właściwości magnetycznych podłoża na rozkład pola elektrycznego w układzie elektrochemicznym

Promotor: dr inż. Anna Białostocka
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Modelowanie w środowisku Comsol oraz przeprowadzenie rzeczywistych eksperymentów. Analiza wyników.


4. Analizator mocy w stanie nieustalonym

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektrotechnika

Zastosowanie procesora sygnałowego do analizy właściwości przebiegów w stanie nieustalonym (pasmo maks. 20 MHz). Opracowanie w języku Visual DSP procedur analizy dynamiki zmian sygnałów i przygotowanie analizatora harmonicznych. Dostępna karta DSP Sharc firmy Analog Devices.


5. Projekt głowicy do wychwytywania drobin materiałów ferromagnetycznych umieszczonych w płynie

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektrotechnika

Opracowanie geometrii i przygotowanie modelu numerycznego głowicy elektromagnesu o strukturze porowatej do wychwytywania niewielkich cząstek ferromagnetyka. Ocena właściwości proponowanej konstrukcji w przypadku umieszczenia głowicy w ośrodkach płynnych (dielektryki, dia- i paramagnetyki). Zakres prac obejmuje badanie kształtu głowicy oraz konstrukcji cewki pod kątem zwiększenia siły oddziaływania. Praca z wykorzystaniem programu CAD do analizy zjawisk elektromagnetycznych. Wykonanie i badanie modelu głowicy na bazie laminatu FR3/FR4 (materiały dostępne w katedrze).


6. Konstrukcja cewki planarnej w czujniku przemieszczenia liniowego

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektrotechnika

Opracowanie struktury planarnej cewki meandrowej. Ocena jej właściwości na podstawie opracowanego modelu numerycznego (określenie wartości indukcyjności i czułości zmian sygnału pomiarowego). Wykonanie konstrukcji cewki dla wybranej, analizowanej konfiguracji. Ocena właściwości użytkowych z uwzględnieniem różnych częstotliwości sygnału.


7. Zintegrowany czujnik do wykrywania przemieszczeń w dwóch wymiarach

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektrotechnika

Opracowanie konstrukcji elementów pomiarowych czujnika do wykrywania przemieszczeń na płaszczyźnie. W budowie będą wykorzystywane planarne elementy indukcyjne w wybranej konfiguracji. Wykonanie symulacji komputerowych układu w celu opracowania właściwej konfiguracji struktur planarnych. Przygotowanie wybranej konfiguracji (na bazie laminatu). Zbadanie właściwości wykonanej struktury na stanowisku laboratoryjnym.


8. Ekranowanie pola elektromagnetycznego cewek impulsowych z użyciem elastycznego materiału wielowarstwowego

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektrotechnika

Opracowanie geometrii i struktury warstwowej elastycznej obudowy ekranującej pole elektromagnetyczne cewek impulsowych (pasmo do 1 MHz). Dobór konstrukcji i właściwości ekranu warstwowego przy założeniu minimalizacji użycia materiałów ferromagnetycznych. Analiza konstrukcji ekranu z dobranym układem perforacji struktur przewodzących i cienkich warstw ferromagnetyków. Badanie eksperymentalne wybranych struktur ekranów. Główna część pracy realizowana z użyciem metod wykorzystywanych do modelowania numerycznego pól elektromagnetycznych (metoda różnic skończonych lub elementów skończonych).


9. Projekt i ocena właściwości głowicy kierunkowego detektora napięcia

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Opracowanie modelu numerycznego głowicy z elementami indukcyjnymi do wykrywania instalacji elektrycznych pod napięciem (z poborem prądu i bez). Dobór konstrukcji głowicy pod kątem lokalnego wykrywania instalacji (ocena charakterystyki kierunkowej, charakterystyki zbliżeniowej). Budowa uproszczonego modelu głowicy (dużej skali) i pomiar wybranych właściwości.


10. Projekt głowicy do wychwytywania drobin materiałów ferromagnetycznych umieszczonych w płynie

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Opracowanie geometrii i przygotowanie modelu numerycznego głowicy mikro-elektromagnesu do wychwytywania niewielkich cząstek ferromagnetyka. Ocena właściwości proponowanej konstrukcji w przypadku umieszczenia głowicy w ośrodkach płynnych (dielektryki, dia- i paramagnetyki). Zakres prac obejmuje badanie kształtu głowicy oraz konstrukcji cewki pod kątem zwiększenia siły oddziaływania. Praca z wykorzystaniem oprogramowania CAD do analizy zjawisk elektromagnetycznych, bazującego na metodzie elementów skończonych.


11. Bezprzewodowe zasilanie systemu beaconów

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Opracowanie geometrii elementów emitujących (źródła pola) oraz elementów odbiornika do wykorzystania w okresowym ładowaniu beaconów. Ocena właściwości konfiguracji nadajnik – źródło do bezprzewodowego ładowania w zakresie MHz i GHz (do 4 GHz). Część projektowa realizowana z użyciem oprogramowania do modelowania zjawisk polowych (metoda elementów skończonych lub różnic skończonych). Wykonanie układu modelowego na bazie laminatu FR3 lub FR4 i ocena właściwości w rzeczywistym układzie.


12. Numeryczna analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego w konstrukcjach zawierających ośrodki izotropowe

Promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest przygotowanie kilku wariantów numerycznych modeli pomieszczeń. Konstrukcje ścian będą stanowiły ośrodki o właściwościach liniowych i izotropowych. Obliczenia zostaną przeprowadzone za pomocą metody elementów skończonych lub metody różnic skończonych przy wykorzystaniu oprogramowania COMSOL lub MEEP.


13. Numeryczna analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego

Promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest przygotowanie dwuwymiarowego modelu pomieszczenia mieszkalnego uwzględniającego konstrukcje zbrojone. Praca zawiera obliczenia wykonane przy użyciu programów komputerowych bazujących na metodzie elementów skończonych lub metodzie różnic skończonych. Na podstawie obliczeń zostanie określony wpływ deformacji anteny na rozkład pola. W pracy będzie wykorzystywany komercyjny program do analizy zjawisk polowych.


14. Opracowanie komputerowej aplikacji do automatycznej detekcji wzornika barw

Promotor: dr inż. Eugeniusz Czech
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących kolorymetrów.
 2. Przegląd istniejących konstrukcji kolorymetrów, wykorzystujących do celów pomiarowych przetworniki obrazowe.
 3. Przegląd znanych metod wyznaczania charakterystyk czułości widmowej przetworników obrazowych.
 4. Metoda kalibracji przetwornika obrazowego na podstawie danych uzyskanych z cyfrowej fotografii zawierającej obraz wzornika barw.
 5. Analiza porównawcza istniejących numerycznych metod wyszukiwania wzorców w obrazach
 6. Opracowanie aplikacji komputerowej, wykrywającej wcześniej zdefiniowane typy wzorników barw oraz odczytującej zarejestrowane przez kamerę poziomy sygnałów RGB, odpowiadających poszczególnym barwnym polom na wzorniku.
 7. Weryfikacja poprawności działania opracowanego programu.
 8. Analiza uzyskanych wyników i wnioski

15. Analiza pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości z zastosowaniem biblioteki OpenCL

Promotor: dr inż. Jarosław Forenc
Elektrotechnika

Celem pracy jest przygotowanie odpowiednich algorytmów i programu komputerowego przeznaczonych do analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w strukturach dielektrycznych odpowiadających tkankom organizmu żywego przy zastosowaniu procesora karty graficznej oraz biblioteki OpenCL (Open Computing Language).


16. Wykorzystanie procesora karty graficznej do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych

Promotor: dr inż. Jarosław Forenc
Elektrotechnika

Celem pracy jest przygotowanie algorytmu oraz programu komputerowego działającego na procesorze karty graficznej i przeznaczonego do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych. Praktyczne zastosowanie opracowanego oprogramowania zostanie pokazane na przykładzie obliczania rozkładu prądu i napięcia w linii długiej w stanie nieustalonym.


17. Opracowanie założeń i wstępnej koncepcji budowy urządzenia do wspomagania nauki śpiewu sygnalizującego poprawną wysokość dźwięku

Promotor: dr inż. Jarosław Makal, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Praca teoretyczna polegająca na dogłębnym opisie zjawisk fizycznych występujących podczas wydobywania głosu i jego rejestrowaniu. Opis powinien zawierać elementy analizy akustycznej i uwzględniać znane zależności pomiędzy natężeniem i wysokością dźwięku. W pracy należy dokonać przeglądu istniejących rozwiązań (w tym aplikacji na urządzenia mobilne) oraz wskazać ich wady i zalety. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy autor sformułuje założenia do budowy urządzenia/aplikacji oraz zaproponuje jego wstępną koncepcję. Temat przeznaczony dla osób grających na instrumentach muzycznych lub śpiewających.


18. Ocena możliwości zastosowania elementów typu Memrystor w podstawowych układach pomiarowych stosowanych w metrologii

Promotor: dr inż. Wojciech Walendziuk
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Praca ma charakter teoretyczno-symulacyjny. Celem pracy jest dokonanie przeglądu literatury oraz wykonanie symulacji numerycznych Memrystora w programie typu Spice. Dyplomant powinien wykonać model numeryczny elementu oraz przeprowadzić symulacje możliwości jego wykorzystania w układach pomiarowych typu: dzielnik napięciowy, czy Mostek Wheatstone’a. Umiejętności studenta podejmującego się pracy badawczej nad tym tematem powinny obejmować: znajomość programu do symulacji numerycznej typu Spice w stopniu bardzo dobrym i znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.


19. Opracowanie oraz kalibracja platformy stabilograficznej do analizy postawy strzelca

Promotor: dr inż. Wojciech Walendziuk
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest wykonanie platformy do pomiaru stabilności człowieka. Konstrukcja platformy będzie oparta na rezystancyjnych przetwornikach wagowych. Kolejnym etapem będzie wykonanie procesu kalibracji oraz wyznaczenie niepewności pomiarowych. Umiejętności studenta podejmującego się pracy badawczej nad tym tematem powinny obejmować: programowanie mikrokontrolerów jednoukładowych w stopniu dobrym, znajomość elektroniki w stopniu zaawansowanym, znajomość metodyki testowania układów oraz wykonywania symulacji numerycznych w programie typu Spice, programowanie LabVIEW lub innym środowisku wizualnym w stopniu dobrym.

1. Analiza właściwości dynamicznych układów napędowych ze sterowaniem pośrednim i stabilizacją mocy biernej

Promotor: dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna
Elektrotechnika

Praca będzie zawierać podstawy teoretyczne dotyczące analizy układów nieliniowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej metody Lapunowa. W części głównej pracy przeprowadzona zostanie analiza właściwości dynamicznych układów o sterowaniu wektorowym pośrednim pracujących ze stabilizacją mocy biernej, a w szczególności analiza stabilności i odporności na zmiany wybranych parametrów. Ocenie podlegać będzie również możliwość wykorzystania tej klasy układów do tzw. sterowania bezczujnikowego (bez czujnika prędkości kątowej). Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


2. Ocena właściwości dynamicznych układów modelowania i estymacji strumienia maszyn asynchronicznych

Promotor: dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna
Elektrotechnika

W części wstępnej praca będzie zawierać przegląd metod analizy układów nieliniowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej metody Lapunowa. W części głównej pracy przeprowadzona zostanie analiza porównawcza właściwości dynamicznych różnych metod modelowania (układy otwarte) i estymacji (układy zamknięte) strumienia magnetycznego maszyn asynchronicznych. Elementem oryginalnym pracy będzie oszacowanie gwarantowanej szybkości zanikania procesów przejściowych w warunkach szybkich zmian pulsacji synchronicznej i wirowania wału maszyny. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


3. Diagnostyka silników klatkowych w oparciu o sygnał mocy chwilowej

Promotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-programowa
Elektrotechnika

W ramach pracy należy:

 • wykonać przegląd literatury dotyczącej wartości sygnałów używanych do diagnostyki maszyn indukcyjnych,
 • zaprojektować i wykonać układ pomiarowy mocy w układzie trójfazowym wraz z układem filtrów antyaliasingowych,
 • opracować algorytmy cyfrowej filtracji sygnału mocy,
 • zaproponować algorytmy oceny stanu silników przy zasilaniu z sieci energetycznej oraz przetworników częstotliwości.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


4. Identyfikacja parametrów modelu matematycznego maszyn synchronicznych

Promotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-programowa
Elektrotechnika

W ramach pracy należy:

 • opisać model matematyczny maszyn synchronicznych jawnobiegunowych,
 • opracować metody szacowania parametrów modelu matematycznego maszyn synchronicznych,
 • wykonać badania laboratoryjne w celu określenia wartości parametrów modelu matematycznego maszyny synchronicznej,
 • wykonać pomiary wybranych stanów dynamicznych maszyn dostępnych w Pracowni Maszyn Elektrycznych,
 • wyniki identyfikacji należy sprawdzić poprzez porównanie symulacji z wynikami badań laboratoryjnych.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


5. Projekt, symulacja i badania wybranych podzespołów napięciowo-prądowego estymatora strumienia silnika indukcyjnego

Promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika

W ramach pracy dyplomowej student zwiększy swoje doświadczenie w zakresie programowania w języku C++, na potrzebę estymacji strumienia silnika indukcyjnego. Estymatory to urządzenia mikroprocesorowe przeznaczone do szacowania trudnomierzalnych wielkości fizycznych. Sygnały wyjściowe estymatorów wykorzystywane są do poprawy jakości systemów regulacji automatycznej. W ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu literatury dotyczącej estymatorów. Dodatkowo, przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt, budowa wybranych podzespołów estymatora oraz ich badania laboratoryjne. Model estymatora zrealizowany zostanie w systemie mikroprocesorowym. Z pomocą prowadzącego zostanie utworzony program estymatora. Obliczenia estymatora odbywać się będą w systemie mikroprocesorowym. Sprzęt zapewniony. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


6. Projekt, symulacja i badania wybranych podzespołów adaptacyjnego układu estymacji parametrów silnika prądu stałego

Promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika

Student zapozna się ze strukturą niskonapięciowego scalonego przekształtnika DC/DC oraz cyfrowym układem sterowania. Przedmiotem pracy dyplomowej jest estymator służący do jednoczesnego szacowania rezystancji, indukcyjności i siły elektromotorycznej na podstawie dwóch sygnałów pomiarowych napięcia i prądu silnika prądu stałego. Problemem technicznym jaki trzeba będzie rozwiązać jest zaprojektowanie i zmontowanie wybranych podzespołów bezpiecznego układu regulacji prądu serwo-silnika prądu stałego. Sprzęt zapewniony. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


7. Porównanie właściwości przekształtników AC/DC wykorzystywanych do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Promotor: dr inż. Piotr Falkowski
Rodzaj pracy: symulacyjna
Elektrotechnika

Praca symulacyjna w środowisku Matlab/Simulink. Dotyczy porównania podstawowych właściwości prostowników tranzystorowych wykorzystywanych w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach pracy należy wykonać przegląd najnowszej literatury, na podstawie którego wybranych zostanie kilka topologii. Następnie na podstawie opracowanych przez studenta modeli symulacyjnych wykonane zostanie porównanie właściwości poszczególnych przekształtników. Bazując na wynikach porównania dyplomant powinien zaproponować potencjalne udoskonalenia np. poprzez modyfikacje algorytmu sterowania. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury angielskojęzycznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


8. Opracowanie metody sterowania filtra aktywnego z modulowanym napięciem w obwodzie DC

Promotor: dr inż. Piotr Falkowski
Rodzaj pracy: symulacyjna
Elektrotechnika

Praca symulacyjna w środowisku Matlab/Simulink. Dotyczy opracowania algorytmu sterowania filtra aktywnego z zewnętrznym obwodem DC umożliwiającym modulowanie napięcia w szynie DC. Student powinien wykonać model symulacyjny na bazie którego przetestuje właściwości opracowanego algorytmu sterowania. Praca powinna zawierać porównanie właściwości konwencjonalnego filtra aktywnego z filtrem aktywnym z modulacją napięcia DC. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury angielskojęzycznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


9. Opracowanie w języku Verilog bloku modulatora SVM do trójfazowych, trójpoziomowych falowników napięcia – realizacja w FPGA

Promotor: dr inż. Marek Korzeniewski
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika

Modulator przeznaczony jest do sterowania dwu- lub trójpoziomowych, trójfazowych falowników napięcia. Praca ma na celu zaprojektowanie, uruchomienie i przebadanie zmodyfikowanych wersji modulatora MSI. Przy realizacji pracy będzie wykorzystana struktura programowalna Spartan 3 firmy Xilinx. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


10. Implementacja wektorowych metod sterowania maszyną synchroniczną PMSM na procesorze SHARC ADSP-21369 w języku C/C++

Promotor: dr inż. Marek Korzeniewski
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika

Praca polegająca na stworzeniu szablonów programów do celów dydaktycznych do stanowisk z procesorami DSP ADSP-21369. Opracowane metody sterowania silnikiem PMSM będą wykorzystane na zajęciach z Techniki Mikroprocesorowej w Energoelektronice. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


11. Opracowanie układu komunikacji punktów ładowania z pojazdami elektrycznymi

Promotor: dr inż. Krzysztof Kulikowski
Rodzaj pracy: praktyczno-projektowa
Elektrotechnika

Celem pracy jest opracowanie układu komunikacji punktów ładowania z pojazdami elektrycznymi. Podczas realizacji pracy należy zapoznać się z obecnie używanymi standardami komunikacji między pojazdem a stacją/punktem ładowania, wykonać oraz zrealizować projekt układu umożliwiającego komunikację z pojazdem elektrycznym. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


12. Opracowanie metod współpracy wybranych typów przekształtników energoelektronicznych przy połączeniu równoległym

Promotor: dr inż. Krzysztof Kulikowski
Rodzaj pracy: praktyczno-projektowa
Elektrotechnika

Celem pracy jest opracowanie metod współpracy wybranych typów przekształtników energoelektronicznych łączonych równolegle w zestawy zawierające do 10 jednostek. Podczas realizacji pracy należy wykonać modele wybranych typów przekształtników w środowisku Matlab Simulink. Ponadto należy opracować oraz zaimplementować algorytmy sterujące przekształtnikami, umożliwiające regulację parametrów wyjściowych poszczególnych przekształtników oraz współpracę między przekształtnikami. Podczas realizacji pracy wskazana jest znajomość programu Matlab oraz języków C i C++. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


13. Ocena wpływu zniekształceń napięcia zasilającego na pracę równoległego filtra aktywnego

Promotor: dr inż. Adam Kuźma
Rodzaj pracy: analityczno-symulacyjno-badawcza
Elektrotechnika

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy problemu związanego z pracą równoległego filtra aktywnego przy uwzględnieniu odkształcenia napięcia sieci zasilającej, przeprowadzenie badań symulacyjnych w programie Matlab Simulink oraz badań laboratoryjnych na rzeczywistym układzie. Wymagana jest znajomość na bardzo dobrym poziomie programu Matlab Simulink oraz języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury anglojęzycznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


14. Analiza pracy przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanym

Promotor: dr inż. Adam Kuźma
Rodzaj pracy: analityczno-symulacyjna
Elektrotechnika

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy pracy przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanym. Należy przeprowadzić analizę sposobu zasilania maszyny dwustronnie zasilanej oraz stworzyć model symulacyjny i wykonać symulacje komputerowe w programie Matlab Simulink zaprojektowanego przekształtnika. Wymagana jest znajomość na bardzo dobrym poziomie programu Matlab Simulink oraz języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury anglojęzycznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

1. Analiza numeryczna charakterystyk wybranych anten systemów RFID

Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Obliczanie charakterystyk kierunkowych i charakterystyk częstotliwościowych (impedancja wejściowa, zysk energetyczny, rozkład prądów w konstrukcji) wybranych anten systemów RFID. Wykorzystanie programu AWAS lub NEC-2.


2. Analiza numeryczna charakterystyk planarnych anten Yagi-Uda

Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Obliczanie charakterystyk kierunkowych i charakterystyk częstotliwościowych (impedancja wejściowa, zysk energetyczny, rozkład prądów w konstrukcji) anten Yagi-Uda wykonanych w technologii planarnej (ang. Yagipatchantennas). Wykorzystanie programu WIPL-D lub NEC-2.


3. Numeryczna analiza charakterystyk cienkoprzewodowych anten logarytmicznie-periodycznych w kształcie zębów trójkątnych

Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Obliczanie charakterystyk kierunkowych i charakterystyk częstotliwościowych (impedancja wejściowa, zysk energetyczny, rozkład prądów w konstrukcji) cienkoprzewodowych anten wykonanych w postaci logarytmicznie-periodycznych zębów trójkątnych. Wykorzystanie programu AWAS lub NEC-2.


4. Analiza elementów standardu AVC (Advanced Video Coding) – algorytmy predykcji wewnątrzramkowej i międzyramkowej w kompresji obrazu ruchomego

Promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Praca ma na celu zaproponowanie i ocenę algorytmów predykcji wewnątrzramkowej i międzyramkowej (estymacji ruchu makrobloków) dla bloków o zmiennych wymiarach pozwalających na zmniejszenie strumienia binarnego sekwencji wideo. Implementacja w środowisku Matlab.


5. Filtracja adaptacyjna do tłumienia zakłóceń sygnału mowy

Promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

W pracy należy zaprojektować system transmisji sygnału mowy, w którym echo dalekie jest adaptacyjnie tłumione. W systemie należy zbadać algorytmy filtracji adaptacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wariantów filtracji LMS. System należy zaimplementować w środowisku Matlab.


6. Analiza wybranych zagadnień projektowych w systemach łączności satelitarnej

Promotor: dr inż. Marek Garbaruk
Elektronika i Telekomunikacja

Praca ma charakter teoretyczno-symulacyjny. Celem pracy jest opracowanie interfejsu programowego w środowisku np. Matlab, umożliwiającego przeprowadzenie analizy najważniejszych zagadnień związanych z projektowaniem systemów łączności satelitarnej, np. obliczeń bilansu energetycznego łącza satelitarnego, analizy jakości łącza satelitarnego, tłumienia spowodowanego opadami deszczu, efektów towarzyszących propagacji fal radiowych w systemach łączności satelitarnej oraz przeprowadzenie analizy tych zagadnień za pomocą opracowanego interfejsu.


7. Analiza numeryczna liniowych i planarnych szyków antenowych w programie AWAS2

Promotor: dr inż. Marek Garbaruk
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie interfejsu programowego w środowisku np. Matlab, współpracującego z programem AWAS2, umożliwiającego komputerową analizę liniowych i planarnych szyków antenowych oraz przeprowadzenie za jego pomocą analizy wybranych struktur szyków antenowych.


8. Analiza wpływu standardu medium transmisyjnego oraz architektury sieci telekomunikacyjnej w obszarze miejskim o zabudowie rozproszonej na prędkość transmisji danych

Promotor: dr inż. Grażyna Gilewska
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy obejmuje przegląd wymagań prawnych i technicznych do budowy sieci teleinformatycznych w obszarze miejskim o zabudowie rozproszonej dla założonej mapy geodezyjnej terenu dotychczas nieużywanego. Dla wybranej mapy przeanalizować i dokonać selekcji optymalnego standardu medium transmisyjnego oraz architektury sieci. Opracować strukturę sieci teletechnicznej wraz z koniecznymi urządzeniami. Ponadto należy dokonać analizy wybranego wariantu na parametry użytkowe sieci. Praca będzie realizowana przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, np. ArCADia.


9. Analiza filtracji gradientowej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem struktury programowalnej

Promotor: dr inż. Grażyna Gilewska
Elektronika i Telekomunikacja

Synteza i implementacja filtracji gradientowej w dostępnej strukturze programowalnej. Planowane jest wykorzystanie modułu z procesorem Cyclone oraz Nios. Zakres pracy obejmuje wybór algorytmów, opracowanie oprogramowania procesora w środowisku Quartus oraz przeprowadzenie badań porównawczych.


10. Symulacja filtracji gradientowej w języku strukturalnym

Promotor: dr inż. Grażyna Gilewska
Elektronika i Telekomunikacja

Realizacja syntezy symulacji filtracji gradientowej w wybranym języku opisu sprzętu. Praca o zakresie teoretyczno-symulacyjnym z realizacją w środowisku Quartus. Celem pracy jest porównanie metod filtracji takich jak: kierunkowe, Laplace’a, konturowe pozwalających na wzmacnianie elementów obrazu o dużej częstotliwości. Wybór obrazów powinien obejmować te, w których występują niejednoznaczne obiekty.


11. Realizacja stanowiska konwersji głosu

Promotor: dr inż. Dariusz Jańczak
Elektronika i Telekomunikacja

Realizacja dydaktycznego stanowiska umożliwiającego przeprowadzenie konwersji głosu. Zaimplementowane algorytmy powinny pozwolić na uzyskanie zmiany brzmienia głosu, a nawet efektu „innej osoby”. Realizacja z wykorzystaniem modułu z procesorem DSP. Celem pracy jest stworzenie urządzenia, które mogłoby uatrakcyjnić imprezy popularyzatorskie takie jak np. „Otwarte drzwi”. Zakres pracy obejmuje wybór metod, ich analizę porównawczą, opracowanie efektywnych algorytmów realizowanych w czasie rzeczywistym na procesorze DSP, opracowanie oprogramowania oraz przeprowadzenie badań.


12. Analiza porównawcza wybranych metod estymacji stanu systemów opisanych nieliniowym równaniem obserwacji

Promotor: dr inż. Dariusz Jańczak
Elektronika i Telekomunikacja

Praca o zakresie teoretyczno-symulacyjnym z realizacją w środowisku Matlab. Celem pracy jest porównanie metod estymacji takich jak: EKF, UKF, particle filter pozwalających na śledzenie obiektów obserwowanych przez sensory stosujące sferyczny lub biegunowy układ współrzędnych. Wybór modelowanych obiektów i sensorów powinien obejmować te, które występują w systemach nadzoru obszaru.


13. Realizacja generatora sygnałów pseudolosowych z wykorzystaniem procesora DSP

Promotor: dr inż. Dariusz Jańczak
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest uzupełnienie dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego o generator sygnałów pseudolosowych o zadanych parametrach. Planowane jest wykorzystanie modułu z procesorem DSP oraz karty z przetwornikami A/C. Zakres pracy obejmuje wybór metod i algorytmów, opracowanie oprogramowania procesora DSP i interfejsu użytkownika oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych i sprzętowych.


14. Zastosowanie modulacji chirp w bezprzewodowej transmisji sygnałów cyfrowych

Promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
Elektronika i Telekomunikacja

Praca ma charakter symulacyjno-eksperymentalny, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z analizą transmisji sygnałów cyfrowych oraz badaniach symulacyjnych i eksperymentalnych związanych z zastosowaniem sygnałów chirp w systemach transmisyjnych. Implementacja wybranych algorytmów powinna być zrealizowana w środowisku GNU Radio z zastosowaniem platformy radia programowalnego. Wymagania: opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego z zastosowaniem sprzętu dostępnego w Laboratorium Telekomunikacji.


15. Antena pracująca w paśmie ISM 2,4 GHz (Wi-Fi) – projekt i wykonanie oraz badania doświadczalne i analiza porównawcza z parametrami istniejących konstrukcji antenowych

Promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zaprojektowanie nowej anteny przeznaczonej do pracy w paśmie UHF. Zamodelowanie anteny w programie komputerowym i analiza numeryczna jej charakterystyk kierunkowych i charakterystyk częstotliwościowych (charakterystyki promieniowania, zysk kierunkowy, impedancja wejściowa, WFS) oraz wykonanie anteny i pomiary wybranych charakterystyk. Porównanie parametrów nowej anteny z istniejącymi konstrukcjami anten.


16. Anteny pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz (Wi-Fi) – przegląd rozwiązań praktycznych oraz modelowanie i analiza numeryczna wybranych typów anten

Promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest dokonanie przeglądu rozwiązań praktycznych anten pracujących w paśmie 2.4 GHz (Wi-Fi), a następnie zamodelowanie kilku z nich oraz obliczenie ich charakterystyk kierunkowych i charakterystyk częstotliwościowych (charakterystyki promieniowania, zysk kierunkowy, impedancja wejściowa, WFS). Wykorzystanie programu AWAS, WIPL-D lub NEC-2.


17. Analiza numeryczna charakterystyk anten planarnych pracujących w paśmie 868 MHz

Promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zamodelowanie wybranych typów anten planarnych pracujących w paśmie 868 MHz oraz analiza numeryczna ich charakterystyk kierunkowych i charakterystyk częstotliwościowych (charakterystyki promieniowania, zysk kierunkowy, impedancja wejściowa, WFS). Wykorzystanie programu AWAS, WIPL-D lub NEC-2.


18. Stanowisko laboratoryjne do analizy strumienia transportowego radiofonii DAB

Promotor: dr inż. Maciej Sadowski
Elektronika i Telekomunikacja

W ramach pracy należy opracować stanowisko do analizy strumienia transportowego w radiofonii DAB i w oparciu o nie dokonać analiz dla różnych multipleksów radiowych. Praca powinna zawierać omówienie struktury strumienia transportowego. Do odbioru i zdekodowania strumienia możliwe jest wykorzystanie modułu radia programowalnego SDR (np. USRP B210). Praca powinna zawierać także analizy statystyczne odbieranych sygnałów w zależności od pory dnia oraz analizy jakości sygnału w zależności od poziomu zakłóceń zewnętrznych. Praca przeznaczona jest dla studenta o zdolnościach eksperymentatorskich i programistycznych.


19. Analiza wytrzymałości udarowej wyłączników nadmiarowo-prądowych stosowanych jako dobezpieczenie urządzeń służących do ograniczania przepięć

Promotor: dr inż. Jarosław Wiater
Elektrotechnika

Proponowany jest następujący zakres pracy:

 1. Charakterystyka wyłączników nadmiarowo-prądowych stosowanych do dobezpieczania urządzeń ograniczających przepięcia.
 2. Badania laboratoryjne wytrzymałości udarowej wyłączników nadmiarowo-prądowych z wykorzystaniem udaru prądowego 8/20 µs oraz 10/350 µs.
 3. Modelowanie rzeczywistych wyłączników nadmiarowo-prądowych z wykorzystaniem programu ATP/EMTP.
 4. Podsumowanie i wnioski.

20. Urządzenie do pomiaru poziomu wyładowań niezupełnych układu probierczego wysokiego napięcia

Promotor: dr inż. Jarosław Wiater
Elektrotechnika

Proponowany jest następujący zakres pracy:

 1. Charakterystyka urządzeń służących do pomiaru wyładowań niezupełnych.
 2. Projekt i budowa urządzenia do pomiaru poziomu wyładowań niezupełnych układu probierczego wysokiego napięcia.
 3. Badania laboratoryjne modelu urządzenia do pomiaru poziomu wyładowań niezupełnych.
 4. Podsumowanie i wnioski.

21. Analiza wykorzystania technologii blockchain do realizacji bezpiecznych transakcji bez udziału zaufanych instytucji

Promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
Elektronika i Telekomunikacja

W ramach pracy wykonana zostanie analiza technologii łańcucha bloków (ang. blockchain) do realizacji bezpiecznych transakcji bezpośrednio pomiędzy stronami, bez pośrednictwa tzw. zaufanej strony trzeciej, stanowiącej obowiązkowy element w tradycyjnych realizacjach bezpiecznych transakcji. Praca powinna zawierać teoretyczną analizę koncepcji technologii blockchain, wykonanie własnych analiz w wybranym środowisku obliczeniowym, omówienie otrzymanych wyników oraz wnioski podsumowujące.


22. Wykorzystanie transformacji sygnałów do analizy i klasyfikacji informacji otrzymywanych z czujników MEMS

Promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
Elektronika i Telekomunikacja

Przedmiotem pracy jest wykonanie badań wykorzystania wybranych rodzajów transformat sygnałów (np. transformata falkowa) w połączeniu z określonymi algorytmami klasyfikacji danych do analizy sygnałów otrzymywanych z czujników MEMS (np. akcelerometr, żyroskop) i przypisywania ich do zdefiniowanych klas charakterystycznych rodzajów ruchu. Praca obejmuje przede wszystkim badania symulacyjne wykonywane w określonym środowisku obliczeniowym (np. Matlab). Elementem wstępnym będzie też zebranie danych wejściowych za pomocą dostępnego w laboratorium układu z czujnikami MEMS (wymagane może być napisanie prostego kodu zapisującego dane w określonym formacie).

 

Tematy prac magisterskich – studia niestacjonarne – termin złożenia pracy: 28.02.2021

1. Wykorzystanie metod geometrycznego podejścia do sterowania obiektów dynamicznych

Elektrotechnika. Promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski.

Celem pracy będzie przedstawienie wykorzystania metod geometrycznego podejścia (ang. geometric approach) do rozwiązywania podstawowych problemów związanych ze sterowaniem obiektów dynamicznych. Następnie dyplomant rozwiąże wybrane zagadnienie sterowania układami dynamicznymi w oparciu o metody geometrycznego podejścia. Poprawność otrzymanego rozwiązania zostanie przeanalizowana w środowisku programowym Matlab/Simulink. Literatura dotycząca pracy jest głównie w języku angielskim. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.

Zakres pracy:

 1. Podstawy metod geometrycznego podejścia.
 2. Zastosowania metod geometrycznego podejścia w teorii sterowania.
 3. Wykorzystanie metod geometrycznego podejścia do sterowania wybranego obiektu dynamicznego.
 4. Analiza numeryczna problemu przy wykorzystaniu środowiska Matlab/Simulink.

Słowa kluczowe: metody geometrycznego podejścia, sterowanie, analiza numeryczna.


2. Synteza obserwatora stanu wybranego obiektu nieliniowego (temat zajęty)

Elektrotechnika. Promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski.

Celem pracy będzie przedstawienie metod projektowania obserwatorów wektora stanu układów nieliniowych. Następnie dyplomant będzie miał za zadanie zaprojektować układ obserwatora dla wybranego układu nieliniowego oraz przetestować działanie takiego obserwatora. Poprawność otrzymanego rozwiązania zostanie przeanalizowana w środowisku programowym Matlab/Simulink. Literatura dotycząca pracy jest głównie w języku angielskim. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.

Zakres pracy:

 1. Metody syntezy obserwatorów zmiennych stanu obiektów liniowych.
 2. Metody syntezy obserwatorów zmiennych stanu obiektów nieliniowych.
 3. Dobór struktury i parametrów obserwatora stanu dla wybranego obiektu nieliniowego.
 4. Analiza numeryczna estymacji zmiennych stanu układu nieliniowego przy wykorzystaniu środowiska Matlab/Simulink.

Słowa kluczowe: obserwator, estymacja, układ nieliniowy.

1. Analiza konstrukcji cewki impulsowej ze względu na długotrwałe zmiany warunków termicznych

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Porównanie modeli termicznych układów elektronicznych: polowe, obwodowe.
 2. Matematyczny opis wpływu temperatury na niezawodność pracy podzespołów.
 3. Opracowanie modelu cewki impulsowej w celu oceny warunków termicznych.
 4. Analiza termiczna w przypadku wybranych długotrwałych cykli pracy cewki.
 5. Ocena wpływu zmian termicznych warunków pracy (temperatury sezonowej) na właściwości układu.

Ocena i poprawa termicznych warunków pracy wybranego typu cewki zapłonowej (uzwojenia, obudowy) przy uwzględnieniu cyklicznych zmian temperatury wewnątrz cewki oraz czynników sezonowych. Przeprowadzenie analizy danych dotyczących efektów degradacji i zmęczenia wybranych materiałów poddanych działaniu podwyższonej temperatury. Temat realizowany we współpracy z firmą (producentem podzespołów). Brak kosztów. Praca realizowana z użyciem programu do
modelowania zjawisk elektromagnetycznych (metoda elementów skończonych).


2. Automatyczna ocena właściwości cewek impulsowych na podstawie dobranych sekwencji testowych

Elektrotechnika. Praca symulacyjno-eksperymentalna. Promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Analiza rodzajów testów i metod pomiarowych stosowanych w ocenie właściwości cewek zapłonowych.
 2. Porównanie kryteriów statycznych, dynamicznych oraz niezawodnościowych stawianych cewkom zapłonowym.
 3. Opracowanie oprogramowania do tworzenia specyficznych konfiguracji testów wraz z automatyczną oceną parametrów (automatyczne wnioskowanie).
 4. Budowa układu do automatycznego pomiaru wybranych parametrów elektrycznych.
 5. Pomiary wybranych wariantów cewek z użyciem opracowanych testów i ocena właściwości.

Opracowanie oprogramowania do analizy statycznych i dynamicznych parametrów elektrycznych cewek impulsowych. Opracowanie metod komputerowej analizy sygnałów pomiarowych i pozyskanych danych oraz przygotowanie oprogramowania do komputerowej analizy danych w celu oceny podzespołu przy zadanych kryteriach. Temat realizowany we współpracy z firmą (producentem podzespołów). Brak kosztów.


3. Ocena właściwości nieliniowych układów planarnych o strukturze periodycznej

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Porównanie metod analizy zjawisk polowych (zjawiska elektryczne i termiczne).
 2. Porównanie właściwości elektrycznych i termicznych materiałów o strukturze periodycznej.
 3. Opracowanie modelu materiału z periodycznym rozkładem struktur nieliniowych i analiza właściwości elektrycznych i termicznych.
 4. Ocena parametrów próbek materiałów przy uwzględnieniu zmian punktu pracy w wybranych podobszarach.

Opracowanie metod analizy planarnych układów periodycznych, w których występują materiały o nieliniowej charakterystyce U-I. Ocena właściwości tego typu układów, niesymetrii rozkładu napięć przy założeniu lokalnych zmian punktu pracy. Brak kosztów, oprogramowanie dostępne na uczelni.


4. Warunki pracy planarnych układów periodycznych przy założeniu lokalnych zmian właściwości struktury

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Sposoby konstrukcji modeli obwodowych materiałów przewodzących o strukturze periodycznej.
 2. Opracowanie modelu obwodowego wybranej struktury przewodzącej.
 3. Analiza wypadkowych właściwości próbek materiałów przy uwzględnieniu wybranych rodzajów uszkodzeń rozproszonych.
 4. Analiza właściwości materiału przy zakładanych rozkładach statystycznych uszkodzeń.

Analiza efektów obwodowych występujących w układach o strukturze periodycznej przy uwzględnieniu lokalnych zmian parametrów elementów (zmiana właściwości) lub braku ciągłości warstwy przewodzącej. Ocena statystyczna z uwzględnieniem różnych rozkładów uszkodzeń. Analiza wpływu uszkodzeń elementów na wypadkowe właściwości struktury. Brak kosztów.


5. Analiza czułości czujnika indukcyjnego pozycji wału korbowego w funkcji jego pozycji montażowej

Elektrotechnika. Praca symulacyjna. Promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka konstrukcji czujników indukcyjnych położenia wału / prędkości obrotowej.
 2. Opracowanie modelu polowego czujnika.
 3. Ocena zjawisk polowych w układzie czujnik – element ruchomy.
 4. Analiza konstrukcji układu czujnik – wał w celu ograniczenia strumienia rozproszenia.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Zidentyfikowanie za pomocą symulacji numerycznej czynników wpływających na poziom sygnału na wyjściu czujnika indukcyjnego w funkcji pozycji kątowej (obrotu wokół własnej osi) czujnika. Opracowanie konstrukcji czujnika minimalizującej strumień rozproszenia. Temat realizowany we współpracy z firmą (producentem podzespołów). Brak kosztów. Oprogramowanie dostępne na uczelni.


6. Analiza właściwości dynamicznych układów napędowych ze sterowaniem pośrednim i stabilizacją mocy biernej

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod analizy układów nieliniowych.
 2. Pierwsza i druga metoda Lapunowa jako narzędzie do analizy i syntezy układów nieliniowych.
 3. Analiza właściwości dynamicznych układów o sterowaniu wektorowym pośrednim przy stabilizacji mocy biernej.
 4. Analiza wrażliwości rozwiązania na zmiany parametrów układu.
 5. Wnioski końcowe.

Praca będzie zawierać podstawy teoretyczne dotyczące analizy układów nieliniowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej metody Lapunowa. W części głównej pracy przeprowadzona zostanie analiza właściwości dynamicznych układów o sterowaniu wektorowym pośrednim pracujących ze stabilizacją mocy biernej, a w szczególności analiza stabilności i odporności na zmiany wybranych parametrów. Ocenie podlegać będzie również możliwość wykorzystania tej klasy układów do tzw. sterowania bezczujnikowego (bez czujnika prędkości kątowej). Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


7. Ocena właściwości dynamicznych układów modelowania i estymacji strumienia maszyn asynchronicznych

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna . Promotor: dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod analizy układów nieliniowych.
 2. Bezpośrednia metoda Lapunowa.
 3. Analiza porównawcza wybranych metod modelowania i estymacji strumienia magnetycznego pod kątem gwarantowanej szybkości zanikania procesów przejściowych.
 4. Wnioski końcowe.

W części wstępnej praca będzie zawierać przegląd metod analizy układów nieliniowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej metody Lapunowa. W części głównej pracy przeprowadzona zostanie analiza porównawcza właściwości dynamicznych różnych metod modelowania (układy otwarte) i estymacji (układy zamknięte) strumienia magnetycznego maszyn asynchronicznych. Elementem oryginalnym pracy będzie oszacowanie gwarantowanej szybkości zanikania procesów przejściowych w warunkach szybkich zmian pulsacji synchronicznej i wirowania wału maszyny. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


8. Analiza wpływu częstotliwości prądu na nieustalone pole termiczne przewodu cylindrycznego

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski.

Zakres pracy:

 1. Uzasadnienie tematu i cel pracy.
 2. Matematyczny model pola termicznego w przewodzie cylindrycznym.
 3. Wyznaczenie funkcji Greena matematycznego modelu pola.
 4. Wyznaczenie krzywej rozgrzewu, stałej czasowej i dopuszczalnego prądu długotrwałego w funkcji częstotliwości prądu w przewodzie.
 5. Numeryczna weryfikacja obliczeń analitycznych.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Praca polega na analitycznym rozwiązaniu brzegowo-początkowego zagadnienia pola termicznego w przewodzie cylindrycznym. Wydajność źródła ciepła w parabolicznym równaniu przewodnictwa modeluje się w zależności od częstotliwości prądu w przewodzie. Celem pracy jest wyznaczenie dynamicznych i stacjonarnych charakterystyk przewodu w funkcji częstotliwości: krzywych rozgrzewu, stałej czasowej, dopuszczalnego prądu długotrwałego i ustalonych profili temperatury. Wyniki analityczne należy zweryfikować na drodze numerycznej za pomocą komercyjnego oprogramowania (Mathematica, Comsol). Praca wymaga znajomości teorii pola elektromagnetycznego i termicznego oraz równań różniczkowych i wcześniej wymienionych pakietów modelowania układów fizycznych. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


9. Opracowanie modeli matematycznych jednofazowych silników synchronicznych małej mocy

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-programowa. Promotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Opis wybranych konstrukcji silników synchronicznych małej mocy.
 2. Opis mechanizmów rozruchowych stosowanych w praktyce.
 3. Opracowanie modelu matematycznego wybranych konstrukcji.
 4. Opracowanie aplikacji symulacyjnej na bazie biblioteki „symul_ref” w języku C++.
 5. Uwagi i wnioski.

Opracowanie modeli matematycznych oraz programu symulacyjnego silników synchronicznych małej mocy, przeprowadzenie badań symulacyjnych dla maszyn z uzwojeniami maszyn ze zwojem zwartym oraz blokadą jednego kierunku obrotów.


10. Identyfikacja parametrów modelu matematycznego maszyn synchronicznych

Elektrotechnika. Praca symulacyjno-badawcza. Promotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Opis modelu matematycznego jawnobiegunowej trójfazowej maszyny synchronicznej.
 2. Opis parametrów modelu matematycznego używanych w aplikacji „synchro”.
 3. Opis metod identyfikacji parametrów maszyny synchronicznej jawnobiegunowej.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych maszyny synchronicznej na potrzeby identyfikacji parametrów maszyny synchronicznej w laboratorium maszyn elektrycznych.
 5. Przeprowadzenie badań symulacyjnych w programie „synchro” sprawdzających poprawność identyfikacji parametrów.
 6. Uwagi i wnioski.

W ramach pracy należy opisać model matematyczny maszyn synchronicznych jawnobiegunowych i opracować metody szacowania parametrów modelu matematycznego maszyn synchronicznych. Wykonać badania laboratoryjne w celu określenia wartości parametrów modelu matematycznego maszyny synchronicznej oraz wykonać pomiary wybranych stanów dynamicznych maszyn dostępnych w Pracowni Maszyn Elektrycznych. Następnie wyniki identyfikacji należy sprawdzić poprzez porównanie symulacji z wynikami badań laboratoryjnych.


11. Symulacje oraz badania eksperymentalne rozkładu pola magnetycznego cewki z rdzeniem toroidalnym (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca symulacyjno-badawcza. Promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej.
 2. Wykonanie projektu cewki z rdzeniem toroidalnym oraz symulacji rozkładu pola magnetycznego w środowisku obliczeniowym wykorzystującym metodę elementów skończonych.
 3. Analiza uzyskanych rozkładów pola magnetycznego przy różnych parametrach geometrycznych i materiałowych zaprojektowanej cewki.
 4. Wykonanie fizycznego modelu cewki oraz pomiary indukcji pola magnetycznego teslomierzem.
 5. Porównanie wyników otrzymanych z symulacji i z pomiarów, wnioski.

Projekt cewki z rdzeniem toroidalnym w środowisku obliczeniowym FEMM. Wykonanie symulacji przy różnych parametrach geometrycznych i materiałowych dla rdzenia ze szczeliną powietrzną. Wykreślenie oraz analiza uzyskanych rozkładów pola magnetycznego (stałego i zmiennego). Realizacja praktyczna cewki oraz pomiary indukcji pola magnetycznego teslomierzem cyfrowym. Porównanie wyników otrzymanych z symulacji i z pomiarów. Analiza możliwości wykorzystania cewki jako wzorca indukcji magnetycznej. Student powinien znać podstawy fizyki i elektrotechniki. Projekt w środowisku obliczeniowym wykorzystującym metodę elementów skończonych. Koszt 400 zł z funduszu dydaktycznego WE.


12. Ocena możliwości zastosowania elementów typu Memrystor w podstawowych układach pomiarowych stosowanych w metrologii (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy nt. elementów biernych stosowanych w układach elektrycznych.
 2. Wykonanie modelu numerycznego memrystora.
 3. Przeprowadzenie badań symulacyjnych.
 4. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie symulacji numerycznych Memrystora w programie typu Spice. Dyplomant powinien wykonać model numeryczny elementu oraz przeprowadzić symulacje możliwości jego wykorzystania w układach pomiarowych typu: dzielnik napięciowy, czy mostek Wheatstone’a. Umiejętności studenta podejmującego się pracy badawczej nad tym tematem powinny obejmować: znajomość programu do symulacji numerycznej typu Spice w stopniu bardzo dobrym, znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


13. Opracowanie oraz kalibracja platformy stabilograficznej do analizy postawy strzelca (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca praktyczna. Promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy nt. platform do badania stabilności postawy człowieka.
 2. Wykonanie urządzenia opartego na przetwornikach wagowych.
 3. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia.
 4. Wykonanie badań eksperymentalnych.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie platformy do pomiaru stabilności człowieka, której konstrukcja oparta jest na rezystancyjnych przetwornikach wagowych. Kolejnym etapem jest wykonanie procesu kalibracji oraz wyznaczenie niepewności pomiarowych. Umiejętności studenta podejmującego się pracy badawczej nad tym tematem powinny obejmować: programowanie mikrokontrolerów w stopniu dobrym, znajomość elektroniki w stopniu zaawansowanym, znajomość metodyki testowania układów oraz wykonywania symulacji numerycznych w programie typu Spice, programowanie w LabVIEW lub innym środowisku wizualnym w stopniu dobrym. Koszt: 300 zł z funduszu dydaktycznego WE.


14. Projekt i badania symulacyjne wybranych podzespołów napięciowo-prądowego estymatora strumienia silnika indukcyjnego

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej dotyczącej metod estymacji strumienia silnika indukcyjnego.
 2. Utworzenie dwóch modeli symulacyjnych estymatora strumienia.
 3. Prowadzenie badań symulacyjnych porównawczych modeli estymatora strumienia.
 4. Wnioski końcowe.

W ramach pracy dyplomowej student zwiększy swoje doświadczenie w zakresie estymacji strumienia silnika indukcyjnego. Estymatory to urządzenia mikroprocesorowe przeznaczone do szacowania trudnomierzalnych wielkości fizycznych. Sygnały wyjściowe estymatorów wykorzystywane są do poprawy jakości systemów regulacji automatycznej. W ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu literatury dotyczącej estymatorów. Dodatkowo, przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt oraz symulacja wybranych podzespołów estymatora. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE w wysokości 250 zł na zakup dysku SDD do szybszego działania jednego komputera z oprogramowaniem MATLAB do wykonania symulacji.


15. Projekt i badania symulacyjne wybranych podzespołów adaptacyjnego układu estymacji parametrów silnika prądu stałego

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej dotyczącej metod estymacji parametrów silnika prądu stałego.
 2. Utworzenie dwóch modeli symulacyjnych estymatora.
 3. Prowadzenie badań symulacyjnych porównawczych modeli estymatora parametrów.
 4. Projekt i badania wybranego podzespołu estymatora.
 5. Wnioski końcowe.

Przedmiotem pracy dyplomowej jest estymator służący do jednoczesnego szacowania rezystancji, indukcyjności i siły elektromotorycznej na podstawie dwóch sygnałów pomiarowych napięcia i prądu silnika prądu stałego. Problemem technicznym, jaki trzeba będzie rozwiązać, jest zaprojektowanie wybranego podzespołu bezpiecznego układu regulacji prądu servo-silnika prądu stałego. Sprzęt zapewniony. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE w wysokości 250 zł na zakup dysku SDD do jednego komputera z oprogramowaniem Matlab do wykonania symulacji, aby komputer działał szybciej.


16. Projekt i badania symulacyjne wybranych podzespołów układu pomiarowego położenia z enkoderem optycznym z sygnałami wyjściowymi sin-cos (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca projektowa. Promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej dotyczącej metod pomiaru położenia z enkoderem optycznym.
 2. Projekt układu pomiarowego położenia z enkoderem optycznym z sygnałami wyjściowymi sin-cos.
 3. Utworzenie modelu symulacyjnego układu pomiarowego.
 4. Prowadzenie badań symulacyjnych weryfikujących model układu pomiarowego.
 5. Wnioski końcowe.

Student nauczy się projektować i określać właściwości układu pomiarowego z enkoderem absolutnym z wyjściami sin-cos. W ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu literatury dotyczącej konstrukcji enkoderów absolutnych położenia oraz metod pomiaru położenia. Następnie należy dobrać komponenty systemu pomiarowego położenia. Zaprojektować system obróbki sygnałów pochodzących z enkodera. Przeprowadzić badania symulacyjne i ocenić właściwości układu pomiarowego położenia. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE w wysokości 250 zł na zakup dysku SDD doposażenia jednego komputera, aby komputer działa szybciej do wykonania symulacji układu pomiarowego położenia.


17. Projekt i badania symulacyjne wybranych podzespołów układu pomiarowego położenia z resolwerem magnetycznym

Elektrotechnika. Praca projektowa. Promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej dotyczącej metod pomiaru położenia z resolwerem magnetycznym.
 2. Projekt układu pomiarowego położenia z resolwerem magnetycznym.
 3. Utworzenie modelu symulacyjnego układu pomiarowego.
 4. Prowadzenie badań symulacyjnych weryfikujących model układu pomiarowego.
 5. Wnioski końcowe.

Student nauczy się projektować i określać właściwości układu pomiarowego z resolwerem. W ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu literatury dotyczącej konstrukcji resolwerów magnetycznych oraz metod pomiaru położenia z resolwerami. Następnie należy dobrać komponenty systemu pomiarowego położenia. Opracować projekt elektronicznego systemu obróbki sygnałów pochodzących z resolwera. Przeprowadzić badania symulacyjne i ocenić właściwości układu pomiarowego położenia. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE w wysokości 250 zł na zakup dysku SDD doposażenia jednego komputera z oprogramowaniem Matlab do wykonania symulacji, aby komputer działał szybciej.


18. Badanie wpływu ustawienia zewnętrznego pola magnetycznego na rozkład pola elektrycznego w środowisku elektrochemicznym (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca symulacyjno-doświadczalna. Promotor: dr inż. Anna Białostocka.

Zakres pracy:

 1. Pole elektryczne – definicje, zależności.
 2. Środowisko chemiczne – parametry, właściwości.
 3. Źródło pola magnetycznego – magnesy neodymowe.
 4. Program Comsol – parametry niezbędne do stworzenia modelu.
 5. Program Comsol – model środowiska elektrochemicznego.
 6. Zmiana ustawienia zewnętrznego pola magnetycznego – analiza numeryczna.
 7. Osadzanie warstw przy zmiennym ustawieniu zewnętrznego pola magnetycznego – badania eksperymentalne.
 8. Podsumowanie i wnioski.

Modelowanie w środowisku Comsol oraz przeprowadzenie rzeczywistych eksperymentów w środowisku elektrochemicznym. Analiza wyników. Fundusz dydaktyczny: 100 zł (zakup elementów układu elektrochemicznego).


19. Projekt układu do rejestracji procesu elektrochemicznego osadzania warstw (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca doświadczalna. Promotor: dr inż. Anna Białostocka.

Zakres pracy:

 1. Środowisko elektrochemiczne – parametry, właściwości.
 2. Proces nukleacji i wzrostu warstwy – ustalenie parametrów wejściowych procesu osadzania.
 3. Elementy układu do rejestracji procesu elektrochemicznego – analiza i wybór.
 4. Projekt układu do rejestracji i monitoringu.
 5. Badania eksperymentalne – wykorzystanie zaprojektowanego układu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Zaprojektowanie, w oparciu o ogólnie dostępne elementy elektryczne i elektroniczne, układu do ciągłej rejestracji i monitoringu procesu elektrochemicznego osadzania warstw w określonych warunkach środowiskowych (podłoże). Fundusz dydaktyczny: 300 zł (zakup elementów elektrycznych i elektronicznych oraz układu elektrochemicznego).


20. Numeryczna analiza wpływu zmian właściwości magnetycznych podłoża na rozkład pola elektrycznego w układzie elektrochemicznym (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca symulacyjno-doświadczalna. Promotor: dr inż. Anna Białostocka.

Zakres pracy:

 1. Pole elektryczne – definicje, zależności.
 2. Środowisko chemiczne – parametry, właściwości.
 3. Podłoże do osadzania – element układu elektrochemicznego.
 4. Źródło pola magnetycznego – magnesy neodymowe.
 5. Parametry niezbędne do stworzenia modelu – program Comsol.
 6. Model środowiska elektrochemicznego w programie Comsol.
 7. Zastosowanie podłoży o odmiennych właściwościach magnetycznych – analiza numeryczna.
 8. Wykorzystanie podłoży o odmiennych właściwościach magnetycznych – badania eksperymentalne.
 9. Podsumowanie i wnioski.

Modelowanie w środowisku Comsol oraz przeprowadzenie rzeczywistych eksperymentów. Analiza wyników. Fundusz dydaktyczny: 300 zł (zakup elementów układu elektrochemicznego).


21. Numeryczna analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego w konstrukcjach zawierających ośrodki izotropowe

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna . Promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho.

Zakres pracy:

 1. Wstęp, cel pracy, przegląd literatury dotyczącej stosowanych konstrukcji budowlanych oraz charakterystyka materiałów.
 2. Równania opisujące zjawiska elektromagnetyczne.
 3. Charakterystyka stosowanej metody numerycznej w przypadku zagadnień falowych.
 4. Opis konstrukcji analizowanych pomieszczeń oraz założenia tworzonego modelu numerycznego.
 5. Analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego w opracowanych pomieszczeniach z uwzględnieniem różnych wariantów ścian o właściwościach izotropowych.
 6. Ocena wpływu właściwości materiałów budowlanych na wartości natężenia pola elektrycznego.
 7. Podsumowanie i wnioski dotyczące rozpatrywanych konstrukcji budowlanych.

Celem pracy jest wykonanie kilku wariantów numerycznych modeli pomieszczeń. Konstrukcje ścian będą stanowiły ośrodki o właściwościach liniowych i izotropowych. Obliczenia zostaną przeprowadzone za pomocą metody elementów skończonych lub metody różnic skończonych przy wykorzystaniu oprogramowania COMSOL lub MEEP. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


22. Numeryczna analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego z uwzględnieniem konstrukcji zbrojonych

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho.

Zakres pracy:

 1. Wstęp, cel pracy, przegląd literatury dotyczącej konstrukcji pomieszczeń budowlanych przy uwzględnieniu elementów zbrojenia.
 2. Równania opisujące zjawiska falowe.
 3. Charakterystyka stosowanej metody numerycznej dla rozpatrywanych zagadnień.
 4. Opis konstrukcji analizowanych pomieszczeń mieszkalnych.
 5. Założenia oraz opis opracowanego modelu numerycznego.
 6. Analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego wewnątrz pomieszczenia z uwzględnieniem zbrojenia.
 7. Ocena wpływu konstrukcji pomieszczenia mieszkalnego na wartości natężenia pola elektrycznego.
 8. Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy.

Celem pracy jest opracowanie dwuwymiarowego modelu pomieszczenia mieszkalnego uwzględniającego konstrukcje zbrojone. Praca zawiera obliczenia wykonane przy użyciu programów komputerowych bazujących na metodzie elementów skończonych lub metodzie różnic skończonych. Na podstawie obliczeń określenie wpływu zbrojenia na rozkład pola elektrycznego. W pracy będzie wykorzystywany komercyjny program do analizy zjawisk polowych. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


23. Opracowanie metody wyznaczania krzywych czułości widmowej kamery filmowej przy użyciu wzornika barw i niewzorcowych źródeł światła

Elektrotechnika. Praca praktyczno-symulacyjna. Promotor: dr inż. Eugeniusz Czech.

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących kolorymetrów.
 2. Przegląd istniejących konstrukcji kolorymetrów, wykorzystujących do celów pomiarowych przetworniki obrazowe.
 3. Przegląd znanych metod wyznaczania charakterystyk czułości widmowej przetworników obrazowych.
 4. Opracowanie metody pozwalającej wyznaczyć charakterystyki czułości widmowej kamery RGB przy użyciu niewzorcowych źródeł światła i wzornika barw.
 5. Praktyczna weryfikacja opracowanej metody.
 6. Analiza uzyskanych wyników i wnioski.

Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie metody pozwalającej wyznaczyć charakterystyki czułości widmowej kamery RGB przy użyciu dostępnych na rynku wzorników barw i powszechnie stosowanych źródeł światła. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


24. Projekt i budowa systemu sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym na mikrokontrolerze STM32H7

Elektrotechnika. Praca praktyczna. Promotor: dr inż. Piotr Falkowski.

Zakres pracy:

 1. Przegląd najnowszych trendów i wymagań w dziedzinie cyfrowego sterowania przekształtników energoelektronicznych.
 2. Opracowanie koncepcji uniwersalnego układu sterowania trójfazowego przekształtnika napięcia z uwzględnieniem wymaganych interfejsów analogowych i cyfrowych.
 3. Opracowanie schematu układu sterowania i projektu obwodu drukowanego.
 4. Wykonanie układu sterowania.
 5. Przeprowadzenie testów układu sterowania na stanowisku laboratoryjnym.
 6. Opis własnych osiągnięć, propozycja udoskonalenia układu sterowania i wnioski końcowe.

Praca praktyczna polegająca na budowie systemu sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym na mikrokontrolerze STM32H7 z rdzeniem ARM Cortex M7. W ramach pracy należy wykonać projekt płytki z mikrokontrolerem i układami kondycjonowania sygnałów pomiarowych. Na podstawie dokładnej analizy dokumentacji mikrokontrolera należy opracować szablon programu ze skonfigurowanymi wybranymi blokami sprzętowymi w języku C. Praca wymaga dobrej znajomości języka C oraz podstaw programu Eagle lub Altium. Do wykonania pracy niezbędne jest wsparcie z funduszu dydaktycznego WE w kwocie ok 500 zł.


25. Porównanie właściwości przekształtników AC/DC wykorzystywanych do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca symulacyjna. Promotor: dr inż. Piotr Falkowski.

Zakres pracy:

 1. Przegląd najnowszych topologii prostowników aktywnych, wykorzystywanych między
  innymi do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na podstawie baz IEEE Xplorer, Google Scholar.
 2. Wykonanie modeli symulacyjnych wybranych topologii wraz z podstawowymi algorytmami sterowania.
 3. Porównanie właściwości wybranych topologii na podstawie wyników symulacji.
 4. Propozycja udoskonalenia/rozwoju wybranego przekształtnika.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Praca symulacyjna w środowisku Matlab/Simulink. Dotyczy porównania podstawowych właściwości prostowników tranzystorowych wykorzystywanych w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach pracy należy wykonać przegląd najnowszej literatury, na podstawie którego wybranych zostanie kilka topologii. Następnie na podstawie opracowanych przez studenta modeli symulacyjnych wykonane zostanie porównanie właściwości poszczególnych przekształtników. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury angielskojęzycznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


26. Analiza pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości z wykorzystaniem procesora karty graficznej

Elektrotechnika. Praca symulacyjna. Promotor: dr inż. Jarosław Forenc.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie oprogramowania do analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości wykorzystującego procesor karty graficznej i metodę FDTD.
 3. Zastosowanie opracowanego oprogramowania do analizy pola elektromagnetycznego w strukturach dielektrycznych odpowiadających tkankom organizmu żywego.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

Celem pracy jest przygotowanie odpowiednich algorytmów i programu komputerowego przeznaczonych do analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w strukturach dielektrycznych odpowiadających tkankom organizmu żywego przy zastosowaniu procesora karty graficznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


27. Wykorzystanie procesora karty graficznej do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych

Elektrotechnika. Praca symulacyjna. Promotor: dr inż. Jarosław Forenc.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie oprogramowania do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych, opisanych równaniem stanu.
 3. Symulacja stanów nieustalonych w linii długiej w różnych stanach pracy.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

Celem pracy jest przygotowanie algorytmu oraz programu komputerowego działającego na procesorze karty graficznej i przeznaczonego do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych. Praktyczne zastosowanie opracowanego oprogramowania zostanie pokazane na przykładzie obliczania rozkładu prądu i napięcia w linii długiej w stanie nieustalonym. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


28. Opracowanie sterownika do przekształtnika podwyższającego napięcie DC/DC z dławikiem sprzężonym i aktywnym rezonansowym układem miękkiego przełączania (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca praktyczna. Promotor: dr inż. Michał Harasimczuk.

Zakres pracy:

 1. Zasada działania oraz sterowania przekształtnikiem.
 2. Przegląd dostępnych rozwiązań sterowników przekształtników z miękkim przełączaniem.
 3. Projekt i budowa przekształtnika.
 4. Badania laboratoryjne.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Celem pracy jest opracowanie sterownika umożliwiającego pracę przekształtnika w trybie napięciowym oraz posiadającego zabezpieczenie nadprądowe. W ramach pracy należy wykonać przekształtnik wraz z układem sterującym oraz przeprowadzić jego badania laboratoryjne. Koszt: 400 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.


29. Zbadanie możliwości pracy w systemie fotowoltaicznym przekształtnika podwyższającego napięcie DC/DC z dławikiem dzielonym oraz pasywnym rezonansowym układem odciążającym (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca praktyczna. Promotor: dr inż. Michał Harasimczuk.

Zakres pracy:

 1. Zasada działania oraz sterowania przekształtnikiem.
 2. Przegląd dostępnych rozwiązań sterowników realizujących algorytm MPPT.
 3. Projekt i budowa przekształtnika.
 4. Badania laboratoryjne.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Celem pracy jest zbadanie możliwości wzmacniania niskiego napięcia wyjściowego panelu fotowoltaicznego przez przekształtnik z dławikiem dzielonym i pasywnym rezonansowym układem odciążającym. W ramach pracy należy zaprojektować oraz wykonać przekształtnik wraz z regulatorem MPPT. Koszt: 400 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.


30. Analiza i optymalizacja rozbudowy sieci SN na terenach zurbanizowanych (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca symulacyjna. Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński.

Zakres pracy:

 1. Układy i konfiguracje miejskich sieci elektroenergetycznych średniego napięcia.
 2. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne napowietrznych i kablowych linii SN.
 3. Metodyka planowania i optymalizacji rozwoju sieci elektroenergetycznych.
 4. Badania symulacyjne różnych wariantów rozbudowy dla wybranej sieci elektroenergetycznej SN na terenach zurbanizowanych przy wykorzystaniu programu PowerFactory.
 5. Analiza i optymalizacja wyników badań efektywności energetycznej.

Celem pracy jest analiza wpływu rozbudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na parametry efektywności energetycznej dostarczania energii elektrycznej. Analiza wymagać będzie przeprowadzenia symulacji komputerowej przy wykorzystaniu programu PowerFactory oraz wykonania analizy wpływu różnych konfiguracji sieci na straty mocy.


31. Analiza wpływu konfiguracji pracy instalacji fotowoltaicznej na parametry jakości energii w sieci elektroenergetycznej NN (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca eksperymentalna. Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński.

Zakres pracy:

 1. Układy i konfiguracje instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 2. Metodyka analizy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 3. Badania pomiarowe parametrów wybranej instalacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci niskiego napięcia w różnych stanach pracy.
 4. Analiza wyników badań pod kątem wpływu konfiguracji pracy instalacji fotowoltaicznej na parametry jakości energii w sieci elektroenergetycznej NN.

Celem pracy jest analiza wpływu konfiguracji pracy instalacji fotowoltaicznej na parametry jakości energii sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Analiza wymagać będzie przeprowadzenia badań pomiarowych obejmujących rejestrację wielkości elektrycznych na wyjściu wybranej instalacji fotowoltaicznej oraz wykonania analizy korelacji pod kątem wpływu wartości parametrów nastaw układu przekształtnika wskaźniki jakości energii.


32. Opracowanie w języku Verilog bloku modulatora SVM do trójfazowych, trójpoziomowych falowników napięcia – realizacja w FPGA

Elektrotechnika. Praca praktyczno-symulacyjna. Promotor: dr inż. Marek Korzeniewski.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematyki pracy.
 2. Opracowanie algorytmu bloku modulatora SVM w języku Verilog.
 3. Wykonanie badań symulacyjnych w środowisku Xilinx ISE Design Suite.
 4. Weryfikacja poprawności działania bloku modulatora w układzie docelowym FPGA Spartan 3A.
 5. Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji pracy.

Modulator przeznaczony jest do sterowania dwu- lub trójpoziomowych, trójfazowych falowników napięcia. Praca ma na celu zaprojektowanie, uruchomienie i przebadanie zmodyfikowanych wersji modulatora MSI. Przy realizacji pracy będzie wykorzystana struktura programowalna FPGA Xilinx Spartan 3. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


33. Opracowanie oprogramowania w języku C/C++ do nowych stanowisk laboratoryjnych z procesorem SHARC ADSP-21369

Elektrotechnika. Praca projektowa. Promotor: dr inż. Marek Korzeniewski.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematyki pracy, analiza porównawcza obu wersji stanowisk.
 2. Opracowanie algorytmów oraz szablonów programów w środowisku VisualDSP++.
 3. Wprowadzenie stosownych poprawek oraz dodatkowych opisów do instrukcji laboratoryjnych.
 4. Implementacja wybranej metody sterowania wektorowego z zastosowaniem maszyny synchronicznej.
 5. Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji pracy.

Praca polega na optymalizacji i konwersji kodów programów w języku wysokiego poziomu C/C++ opracowanych i kompatybilnych z poprzednią wersją stanowisk laboratoryjnych z procesorem ADSP-21065L. Należy przeanalizować działanie dostępnych kodów programu na procesor ADSP-2165L i dokonać stosownych modyfikacji umożliwiających ich prawidłowe działanie na nowych stanowiskach z procesorem ADSP-21369. W ramach pracy dodatkowo należy zaimplementować i uruchomić jedną z wektorowych metod sterowania silnikiem synchronicznym. Podczas realizacji pracy mile widziana umiejętność programowania w języku C/C++ w środowisku VisualDSP++. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


34. Analiza działania przekształtników DC/DC współpracujących z baterią superkondensatorów

Elektrotechnika. Praca projektowa. Promotor: dr inż. Krzysztof Kulikowski.

Zakres pracy:

 1. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 2. Opis wybranych topologii dwukierunkowych przekształtników DC/DC.
 3. Badania symulacyjne oraz analiza pracy wybranych topologii dwukierunkowych przekształtników DC/DC współpracujących z pakietem superkondensatorów.
 4. Opis własnych osiągnięć i wnioski.

Celem pracy jest wybór topologii oraz analiza pracy dwukierunkowego przekształtnika DC/DC współpracującego z pakietem superkondensatorów. Zakres pracy będzie obejmować wykonanie modeli symulacyjnych układów (co najmniej 2 topologie), przeprowadzenie badań symulacyjnych w stanach statycznych i dynamicznych, analizę układów pod kątem ich działania z uwzględnieniem oszacowania sprawności. Podczas realizacji pracy mile widziana znajomość pakietu Matlab/Simulink. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim.


35. Graficzna prezentacja danych przy wykorzystaniu modułu wyświetlacza firmy Delta

Elektrotechnika. Praca praktyczno-projektowa. Promotor: dr inż. Krzysztof Kulikowski.

Zakres pracy:

 1. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 2. Opis i charakterystyka wyświetlacza firmy Delta.
 3. Stworzenie programu/procedur obsługi wyświetlacza Delta umożliwiającego graficzną prezentacje danych.
 4. Opis własnych osiągnięć i wnioski.

Celem pracy jest stworzenie programu/procedur obsługi wyświetlacza Delta umożliwiającego graficzną prezentacje danych pobieranych z procesora sterującego przekształtnikami. Prezentowane dane będzie można zapisywać na pamięci USB. Podczas realizacji pracy mile widziana znajomość różnych języków programowania. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


36. Ocena wpływu zniekształceń napięcia zasilającego na pracę równoległego filtra aktywnego

Elektrotechnika. Praca analityczno-symulacyjno-badawcza. Promotor: dr inż. Adam Kuźma.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Przeprowadzenie symulacji komputerowych i badań laboratoryjnych równoległego filtra aktywnego pracującego przy odkształconym napięciu sieci zasilającej.
 4. Analiza otrzymanych wyników.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy problemu związanego z pracą równoległego filtra aktywnego podczas odkształcenia napięcia sieci zasilającej, przeprowadzenie badań symulacyjnych w programie Matlab Simulink oraz badań laboratoryjnych na rzeczywistym układzie. Wymagana jest znajomość na bardzo dobrym poziomie programu Matlab Simulink oraz języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury anglojęzycznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


37. Analiza pracy przekształtnika energoelektronicznego z silnikiem dwustronnie zasilanym

Elektrotechnika. Praca analityczno-symulacyjna. Promotor: dr inż. Adam Kuźma.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Analiza pracy maszyny dwustronnie zasilanej.
 4. Przeprowadzenie symulacji komputerowych przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanym oraz analiza otrzymanych wyników.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy pracy przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanym. Należy przeprowadzić analizęsposobu zasilania maszyny dwustronnie zasilanej oraz stworzyć model symulacyjny i wykonać symulacje komputerowe w programie Matlab Simulink zaprojektowanego przekształtnika. Wymagana jest znajomość na bardzo dobrym poziomie programu Matlab Simulink oraz języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury anglojęzycznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


38. Badanie wpływu temperatury otoczenia na pracę przetwornicy DC/DC

Elektrotechnika. Praca symulacyjno-eksperymentalna. Promotor: dr inż. Sławomir Kwiećkowski.

Zakres pracy:

 1. Wstęp.
 2. Przegląd konstrukcji przetwornic DC/DC.
 3. Pomiar temperatury przetwornicy DC/DC.
 4. Omówienie wybranej metody analizy numerycznej.
 5. Komputerowa symulacja rozkładu temperatury w przetwornicy DC/DC.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Praca polega na przeprowadzeniu pomiarów wydajności przetwornicy DC/DC w zależności od temperatury otoczenia w zakresie temperatur pracy normalnej. Następnie na podstawie pomiarów dokonanie symulacji numerycznej rozkładu pola temperatury w urządzeniu. Otrzymane wyniki badań i symulacji zostaną porównane i będą stanowiły podstawę określenia wydajności przetwornicy w przypadku jej pracy w bardziej niekorzystnych warunkach termicznych niż znamionowe. Przewidywana również modyfikacja konfiguracji układu w celu zwiększenia wydajności przetwornicy. Koszt realizacji pracy: ok. 100 zł, niezbędny zakup przetwornicy DC/DC.


39. Opracowanie założeń i wstępnej koncepcji budowy urządzenia do wspomagania nauki śpiewu, które sygnalizuje poprawną wysokość dźwięku (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca teoretyczna. Promotor: dr inż. Jarosław Makal, prof. dyd. PB.

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk fizycznych związanych z powstawaniem dźwięku w krtani.
 2. Sposób rejestrowania dźwięku na urządzeniu pomiarowym.
 3. Przegląd istniejących aplikacji oraz ich krytyczna analiza funkcjonalna.
 4. Wymagania funkcjonalne oraz założenia techniczne do budowy urządzenia pomiarowego.
 5. Koncepcja struktury całości oraz poszczególnych części ww urządzenia.
 6. Wnioski końcowe.
 7. Bibliografia.

Praca teoretyczna polegająca na dogłębnym opisie zjawisk fizycznych występujących podczas wydobywania głosu i jego rejestrowania. Opis powinien zawierać elementy analizy akustycznej i uwzględniać znane zależności pomiędzy natężeniem i wysokością dźwięku. W pracy należy dokonać przeglądu istniejących rozwiązań (w tym aplikacji na urządzenia mobilne) oraz wskazać ich wady i zalety. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy autor sformułuje założenia do budowy urządzenia/aplikacji oraz zaproponuje jego wstępną koncepcję. Temat przeznaczony dla osób interesujących się muzyką, szczególnie dla grających na instrumentach muzycznych lub śpiewających.


40. Analiza porównawcza modernizacji oświetlenia drogowego na wybranym przykładzie (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca projektowa. Promotor: dr inż. Helena Rusak.

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane oświetleniu drogowemu.
 2. Narzędzia wspomagające projektowanie oświetlenia drogowego.
 3. Projekt modernizacji oświetlenia drogowego wybranego odcinka sieci oświetleniowej – analiza wariantowa.
 4. Kosztorys przygotowanych rozwiązań i ich analiza ekonomiczna.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Należy przeanalizować wymagania stawiane oświetleniu drogowemu oraz odnieść te wymagania do wybranego odcinka drogi. Przy realizacji pracy student powinien dokonać przeglądu i oceny dostępnych narzędzi wspomagających projektowanie oświetlenia ulicznego. Następnie na podstawie wymagań normy oraz z wykorzystaniem wybranego programu wspomagającego projektowanie wykonać co najmniej dwa warianty modernizacji układu oświetleniowego wybranego fragmentu drogi. Ostatnim elementem pracy powinno być porównanie obu wariantów ze względów ekonomicznych, na podstawie wykonanego kosztorysu oraz obliczeń rocznego zużycia energii.


41. Projekt zasilania w energię elektryczną osiedla mieszkaniowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca projektowa. Promotor: dr inż. Helena Rusak.

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane układom zasilającym budynki mieszkalne.
 2. Analiza zapotrzebowania na moc i energię budynków mieszkalnych.
 3. Projekty wariantowe zasilania budynków na osiedlu mieszkaniowym z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.
 4. Analiza ekonomiczna przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem kosztów zawodności zasilania.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Praca dotyczy analizy wariantowej zasilania osiedla mieszkaniowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Początkowy etap pracy powinna stanowić analiza układu zasilającego bez wykorzystania oze. Kolejny krok to dobór odnawialnych źródeł energii, analiza ich pracy oraz wpływu na układ zasilający. Od inwencji studenta zależy jakie elementy w układzie z oze będą brane pod uwagę, mogą być to np. magazyny energii. Praca powinna również zawierać analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty budowy układów oraz koszty zakupu energii przez użytkowników.


42. Analiza porównawcza farmy fotowoltaicznej podłączonej do sieci SN z i bez magazynu energii (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca projektowo-eksperymentalna. Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko.

Zakres pracy:

 1. Budowa oraz kryteria doboru urządzeń wchodzących w skład farmy fotowoltaicznej.
 2. Kryteria doboru oraz budowa magazynów energii.
 3. Wykonanie projektu farmy fotowoltaicznej przyłączonej do sieci SN.
 4. Wykonanie projektu farmy fotowoltaicznej z dwoma rodzajami magazynów energii.
 5. Analiza porównawcza zaprojektowanych rozwiązań.

Głównym celem pracy będzie wykonanie dwóch projektów farmy fotowoltaicznej – bez i z magazynem energii oraz porównanie zastosowanych tam rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym.


43. Analiza gospodarki mocą bierną w farmach fotowoltaicznych (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca projektowo-eksperymentalna. Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko.

Zakres pracy:

 1. Moc bierna w układach elektroenergetycznych w odniesieniu do przepisów obowiązujących w Polsce.
 2. Opis metodyki wykonywania pomiarów mocy biernej na farmach fotowoltaicznych.
 3. Przeprowadzenie pomiarów mocy biernej na wybranych farmach fotowoltaicznych.
 4. Analiza uzyskanych wyników pod względem gospodarki mocą bierną. Zaproponowanie przykładowych rozwiązań.

Głównym celem pracy będzie wykonanie pomiarów mocy biernej generowanej/pobieranej przez wybrane farmy fotowoltaiczne, analiza otrzymanych wyników oraz zaproponowanie rozwiązań technicznych dotyczących zauważonych problemów.


44. Analiza wpływu wybranych parametrów jakości energii elektrycznej na sieć elektroenergetyczną na przykładzie farmy fotowoltaicznej (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca eksperymentalna. Promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rodzajów paneli fotowoltaicznych.
 2. Opis dokumentacji projektowej farmy fotowoltaicznej.
 3. Metodyka projektowania instalacji farmy fotowoltaicznej.
 4. Opis wybranych parametrów jakości energii elektrycznej farmy fotowoltaicznej.
 5. Analiza wariantowa wpływu wybranych parametrów jakości energii elektrycznej na podstawie wykonanych pomiarów.

Celem pracy jest sprawdzenie jakości parametrów energii elektrycznej, którą można uzyskać z farmy fotowoltaicznej. Uzyskana z takiej farmy energia elektryczna, w zależności od warunków atmosferycznych, może odbiegać od ogólnie przyjętych norm.


45. Doświadczalna ocena doboru parametrów elektrycznych farmy fotowoltaicznej (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca eksperymentalna. Promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan.

Zakres pracy:

 1. Przegląd urządzeń wykorzystywanych w farmach fotowoltaicznych.
 2. Etapy budowy farmy fotowoltaicznej.
 3. Metodyka projektowania farmy fotowoltaicznej.
 4. Opis wybranych parametrów elektrycznych farmy fotowoltaicznej.
 5. Analiza poprawności doboru zaprojektowanych parametrów elektrycznych na podstawie wykonanych pomiarów w różnych porach roku.

Celem pracy jest zarejestrowanie parametrów elektrycznych farmy fotowoltaicznej podczas pracy w różnych (najlepiej skrajnych) warunkach atmosferycznych, a następnie analiza ich pod kątem wartości przyjętych na etapie projektowania.


46. Projekt linii kablowej 110 kV wraz z analizą wymagań prawnych i technicznych w zakresie budowy linii kablowych WN (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-praktyczna. Promotor: dr inż. Marcin Sulkowski.

Zakres pracy:

 1. Analiza wymagań prawnych w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z budową linii kablowych WN.
 2. Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach kablowych WN w aspekcie procesów normalizacyjnych.
 3. Rozwiązania techniczne stosowane w liniach kablowych WN – kable, głowice, mufy, elementy ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej.
 4. Projekt budowlany linii kablowej 110 kV.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wymagań prawnych w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z budową linii kablowych. Należy także wykonać przykładowy projekt budowlany linii kablowej 110 kV. Do realizacji pracy wymagana jest znajomość zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę literatury anglojęzycznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


47. Projekt dostosowania stacji SN/nN do aktualnych standardów OSD oraz analiza wpływu zmian na niezawodność eksploatacji stacji elektroenergetycznych (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-praktyczna. Promotor: dr inż. Marcin Sulkowski.

Zakres pracy:

 1. Analiza wymagań standardów wybranej OSD w zakresie stacji elektroenergetycznych SN/nN.
 2. Wymagania w zakresie bieżącej eksploatacji stacji elektroenergetycznych SN/nN.
 3. Parametry niezawodnościowe związane z eksploatacją infrastruktury elektroenergetycznej.
 4. Rozwiązania techniczne w zakresie układów telemechaniki stosowanych w stacjach SN/nN.
 5. Projekt modernizacji wybranej stacji elektroenergetycznej SN/nN zgodnie z najnowszymi standardami wybranej OSD.
 6. Analiza wpływu modernizacji stacji SN/nN na niezawodność eksploatacji stacji.
 7. Podsumowanie i wnioski.

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wpływu zmian standardów opracowywanych przez Obszarowe Spółki Dystrybucyjne OSD na niezawodność eksploatacji stacji SN/nN. Należy także wykonać przykładowy projekt budowlany modernizacji stacji SN/nN dostosowując ją do aktualnych wymagań prawnych oraz ocenić jak przeprowadzone zmiany wpływają na parametry opisujące niezawodność sieci przyjęte w wybranej OSD. Do realizacji pracy wymagana jest znajomość zasad sporządzania dokumentacji projektowej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


48. Opracowanie algorytmu pozyskiwania danych pomiarowych wysyłanych bezprzewodowo z inwertera DC/AC z wykorzystaniem wybranego protokołu transmisji danych (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca praktyczna. Promotor: dr inż. Robert Sobolewski.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka danych pomiarowych przetwarzanych w inwerterze DC/AC.
 2. Opis struktury danych pomiarowych wysyłanych przez inwerter zgodnie z zadanym protokołem transmisji.
 3. Opracowanie algorytmu komputerowego na platformie LabView przeznaczonego do pozyskiwania danych wysyłanych bezprzewodowo przez inwerter.
 4. Podsumowanie i wnioski.

Przedmiotem pracy jest algorytm komputerowy bazujący na platformie LabView przeznaczony do lokalnego pozyskiwania danych pomiarowych z inwertera współpracującego z panelem fotowoltaicznym, przy czym struktura danych pomiarowych jest opisana w dokumentacji fabrycznej inwertera. Jedyna komunikacja z inwerterem jest możliwa dzięki transmisji bezprzewodowej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


49. Opracowanie programu komputerowego przeznaczonego do pozyskiwania prognoz meteorologicznych z systemu GEOS-FP i przygotowania ich do wykorzystania w prognozowaniu produkcji energii przez turbiny wiatrowe

Elektrotechnika. Praca praktyczna. Promotor: dr inż. Robert Sobolewski.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka systemu GEOS-FP i struktury plików danych zawierających prognozy
  meteorologiczne.
 2. Opracowanie algorytmu komputerowego w dowolnym środowisku programistycznym umożliwiającym bezpośrednie pozyskiwanie prognoz z systemu GEOS-FP i gromadzenie ich na lokalnym komputerze.
 3. Przedstawienie praktycznego działania opracowanego oprogramowania i weryfikacji poprawności działania algorytmu.
 4. Podsumowanie i wnioski.

Przedmiotem pracy jest aplikacja komputerowa przeznaczona do automatycznego codziennego pozyskiwania prognoz warunków wiatrowych z bazy danych klimatycznych GMAO GEOS-FP. Aplikacja może być przygotowana w dowolnym języku programowania i powinna zwracać plik tekstowy z pozyskanymi danymi ze wskazanej bazy danych (wartości chwilowych, średnich itd.) i wskazanych współrzędnych geograficznych, o strukturze dostosowanej do wymagań modelu prognostycznego produkcji energii elektrycznej w analizowanej farmie wiatrowej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


50. Numeryczna analiza właściwości oraz rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego cewek fraktalnych

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr inż. Adam Steckiewicz.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący wybranych zagadnień związanych z problematyką cewek fraktalnych i metod numerycznych.
 2. Przygotowanie modeli numerycznych cewek fraktalnych oraz algorytmu obliczeniowego.
 3. Przeprowadzenie badań symulacyjnych, a w tym wyznaczanie rozkładu pola i zastępczych właściwości rozpatrywanych struktur.
 4. Porównanie otrzymanych rezultatów, analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Wykorzystanie sformułowania różnicowo-całkowego do numerycznego określenia rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego cienkowarstwowych cewek fraktalnych o wybranej geometrii. Wyznaczenie, w oparciu o rezultaty obliczeń numerycznych, zastępczych (obwodowych) parametrów cewek fraktalnych. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


51. Projekt układu do wyznaczania przenikalności magnetycznej płaskich materiałów hybrydowych

Elektrotechnika. Praca symulacyjno-eksperymentalna. Promotor: dr inż. Adam Steckiewicz.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu pomiarów właściwości elektrycznych i magnetycznych materiałów stosowanych w elektrotechnice.
 2. Opracowanie modelu numerycznego układu pomiarowego i wyznaczenie na tej podstawie niezbędnych charakterystyk.
 3. Projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do wyznaczania przenikalności magnetycznej wybranych materiałów kompozytowych.
 4. Przeprowadzenie badań eksperymentalnych, analiza otrzymanych wyników, wnioski.

Celem jest opracowanie planarnego układu indukcyjnego, wykorzystywanego do pomiaru przenikalności magnetycznej cienkich materiałów ferromagnetycznych wykonanych z nieprzewodzącego kompozytu hybrydowego. Estymacja przenikalności magnetycznej będzie oparta o pomiar impedancji cewki i wykorzystanie charakterystyk, wyznaczonych w oparciu o przygotowany trójwymiarowy model numeryczny układu pomiarowego. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.


52. Analiza rozkładu temperatury w trójfazowym kablu w stanie ustalonym ze zmiennym współczynnikiem przejmowania ciepła

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr inż. Marek Zaręba.

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk termicznych zachodzących w kablach i przewodach elektrycznych z uwzględnieniem warstwy przyściennej.
 2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego kabla wybranego do analizy.
 3. Analityczne wyznaczenie zależności modelującej zmienny współczynnik przejmowania ciepła na obwodzie kabla na podstawie odpowiednich liczb kryterialnych (Nusselta, Rayleigha, Prandtla).
 4. Wyznaczenie rozkładów pola termicznego oraz parametrów kabla w stanie ustalonym.
 5. Zbadanie wpływu współczynnika przejmowania ciepła na rozkłady pola i wybrane parametry kabla.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Celem pracy jest zbadanie wpływu zmiennego współczynnika przejmowania ciepła na różne charakterystyki i parametry trójfazowego kabla np. jego obciążalność prądową. Zależność modelującą zmienny współczynnik przejmowania ciepła należy wyznaczyć analitycznie za pomocą odpowiednich liczb kryterialnych. Z kolei numerycznie, przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego, należy wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i parametry kabla. Praca wymaga znajomości teorii pola elektromagnetycznego i równań różniczkowych.


53. Analiza rozkładu temperatury w stanie ustalonym w kablu koncentrycznym odkształconym mechanicznie

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-symulacyjna. Promotor: dr inż. Marek Zaręba.

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk termicznych zachodzących w kablach i przewodach elektrycznych.
 2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego kabla wybranego do analizy. Rozwiązanie równania różniczkowego opisującego pole termiczne w kablu nieodkształconym. Wyznaczenie rozkładów pola i parametrów kabla.
 3. Wyznaczenie rozkładów pola termicznego oraz parametrów kabla odkształconego mechanicznie. Zbadanie wpływu odkształcenia na parametry kabla.
 4. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Celem pracy jest oszacowanie wpływu odkształcenia kabla na jego charakterystyki i parametry np. dopuszczalny prąd długotrwały. W pracy należy numerycznie przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i parametry kabla odkształconego mechanicznie. Z kolei w celach porównawczych należy analitycznie wyznaczyć odpowiednie charakterystyki dla kabla nieodkształconego. Praca wymaga znajomości teorii pola elektromagnetycznego oraz równań różniczkowych.


54. Badanie charakterystyk przetworników temperatury w zakresie niskich temperatur

Elektrotechnika. Praca eksperymentalna. Promotor: dr inż. Jan Waśkiewicz.

Zakres pracy:

 1. Przegląd charakterystyk przetworników do pomiarów niskich temperatur.
 2. Adaptacja stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym do pomiarów charakterystyk przetworników temperatury.
 3. Pomiary charakterystyk metrologicznych wybranych przetworników temperatury w zakresie od 77 K do 300 K.
 4. Analiza porównawcza charakterystyk metrologicznych badanych przetworników temperatury.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Celem pracy jest zbadanie charakterystyk przetworników temperatury w zakresie od 77 K do 300 K. Badaniem powinny zostać objęte przetworniki rezystancyjne (metalowe i półprzewodnikowe) oraz termopary. Pomiary zostaną przeprowadzone przy użyciu stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym.


55. Badanie wpływu niskiej temperatury na charakterystyki elementów elektronicznych

Elektrotechnika. Praca eksperymentalna. Promotor: dr inż. Jan Waśkiewicz.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy nt. wpływu niskiej temperatury na charakterystyki elementów elektronicznych.
 2. Adaptacja stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym do pomiarów podstawowych charakterystyk wybranych elementów elektronicznych w temperaturze ciekłego azotu (77 K).
 3. Pomiary charakterystyk wybranych elementów elektronicznych w temperaturze pokojowej i ciekłego azotu.
 4. Analiza porównawcza wpływu niskiej temperatury na charakterystyki badanych elementów elektronicznych.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Celem pracy jest zbadanie wpływu temperatury w zakresie od 77 do 300 K na charakterystyki wybranych elementów elektronicznych. W pracy należy wyznaczyć doświadczalnie podstawowe charakterystyki elementów elektronicznych w różnych temperaturach. Pomiary mogą być przeprowadzone przy użyciu stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym. Analiza otrzymanych charakterystyk pozwoli określić podstawowe parametry materiałowe decydujące o pracy badanych elementów w niskich temperaturach.

1. Optymalizacja rozkładów widmowych LED-ów typu multi-chip do zastosowań jako promienniki metameryczne

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-analityczna. Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Omówienie budowy i zasady działania źródeł światła typu multi-chip LED.
 2. Przegląd literatury dotyczącej metod oraz algorytmów służących do modelowania rozkładu widmowego promieniowania będącego superpozycją światła emitowanego przez określoną liczbę LED-ów.
 3. Omówienie właściwości metamerycznych źródeł światła opracowanych z użyciem LEDów typu multi-chip.
 4. Opracowanie algorytmu umożliwiającego optymalizację rozkładu widmowego źródeł światła typu metamer zbudowanych z użyciem LEDów typu multi-chip.
 5. Analiza wyników modelowania.

2. Analiza porównawcza parametrów kolorymetrycznych luminoforów dedykowanych diodom LED

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-analityczna. Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB.

Zakres pracy:

 1. Omówienie zasad działania LED-ów emitujących światło o barwie białej.
 2. Omówienie parametrów i technologii wytwarzania luminoforów stosowanych do celów oświetleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem luminoforów dedykowanych LED-om.
 3. Omówienie wymagań normatywnych dotyczących jakości barwnej promieniowania LED-ów stosowanych do ogólnych celów oświetleniowych.
 4. Napisanie aplikacji komputerowej (np. w języku Python lub VBA Excel) służącej do wyznaczania parametrów kolorymetrycznych luminoforów oświetleniowych.
 5. Wyznaczanie parametrów kolorymetrycznych światła emitowanego przez LED-y zbudowane z użyciem różnych luminoforów.
 6. Wnioski.

3. Właściwości elektrooptyczne samochodowych źródeł światła wykonanych w technologii LED (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-praktyczna. Promotor: dr inż. Łukasz Budzyński.

Zakres pracy:

 1. Opis wymagań, właściwości i konstrukcji współcześnie stosowanych samochodowych źródeł światła.
 2. Metodyka oraz wytyczne testowania samochodowych źródeł światła.
 3. Projekt i budowa stanowiska badawczego i przeprowadzenie pomiarów kontrolnych.
 4. Analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE: 250,00 zł.


4. Wykorzystanie scalonych czujników ALS (Ambient Light Sensor) jako precyzyjnych miniaturowych luksomierzy (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-praktyczna. Promotor: dr inż. Łukasz Budzyński.

Zakres pracy:

 1. Opis wymagań, budowy, parametrów oraz metod wzorcowania głowic pomiarowych służących do pomiaru natężenia oświetlenia.
 2. Przegląd dostępnych handlowo scalonych czujników światła otoczenia ALS.
 3. Projekt i wykonanie układu elektronicznego współpracującego z wybranymi sensorami ALS.
 4. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE: 250,00 zł.


5. Analiza pracy pionowych układów fotowoltaicznych elektrowni hybrydowej Politechniki Białostockiej (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-praktyczna. Promotor: dr inż. Łukasz Gryko.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka sektora energetyki fotowoltaicznej w Polsce.
 2. Przegląd typów i realizacji elektrowni fotowoltaicznych małej mocy.
 3. Parametry paneli i elektrowni fotowoltaicznych.
 4. Analiza pracy pionowych systemów fotowoltaicznych elektrowni hybrydowej PB w zmiennych warunkach: wpływ natężenia oraz temperatury na ich sprawności i uzyski energetyczne. Analiza rozkładu temperatur paneli fotowoltaicznych na przestrzeni roku i doby.
 5. Wnioski.

Część praktyczna pracy będzie dotyczyć analizy działania (w zmiennych warunkach) pionowych systemów fotowoltaicznych elektrowni hybrydowej PB. Przeprowadzona zostanie analiza porównawcza rzeczywistych uzysków energii elektrycznej dla dwóch wariantów paneli: zainstalowanych na południowej i zachodniej elewacji budynku. Dane zostaną odniesione do uzysków dla paneli ustawionych optymalnie oraz na układzie śledzącym ruch Słońca na nieboskłonie. Określony zostanie również wpływ natężenia promieniowania i temperatury na: osiągane moce, uzysk energii, sprawność paneli i całego układu. Obliczony zostanie czas pracy paneli fotowoltaicznych w danych zakresach temperatury na przestrzeni roku, a także przeanalizowane zostaną rozkłady temperatur paneli w systemach w trakcie ich pracy w ciągu dni charakterystycznych pod względem występujących warunków pogodowych.


6. Projekt aktywnych świateł drogowych w technologii LED (temat zajęty)

Elektrotechnika. Praca teoretyczno-praktyczna. Promotor: dr inż. Łukasz Gryko.

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane światłom drogowym.
 2. Przegląd, analiza budowy i właściwości reflektorów samochodów osobowych.
 3. Projekt układu świetlno-optycznego aktywnego ledowego reflektora do samochodu osobowego.
 4. Dokumentacja techniczna.
 5. Wnioski.

 

Tematy prac inżynierskich – studia stacjonarne i niestacjonarne – termin złożenia pracy: 28.02.2021

1. Implementacja komunikacji układu FPGA z urządzeniem mobilnym

Promotor: dr inż. Marian Gilewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Celem pracy jest opracowanie projektu modułu obsługi nadajnika/odbiornika komunikacji bezprzewodowej z poziomu FPGA oraz prostej aplikacji po stronie urządzenia mobilnego, a następnie weryfikacja ich współpracy na poziomie przesyłania krótkich pakietów danych. Po obu stronach kanału transmisyjnego wykorzystywane będą moduły Bluetooth. Nie przewiduje się skomplikowanych prac konstrukcyjnych poza połączeniem modułu nadajnika/odbiornika Bluetooth z modułem prototypowym FPGA. Wymagana wiedza i umiejętności dyplomanta: obsługa Bluetooth, programowanie urządzenia mobilnego, programowanie w VHDL. Koszt pracy mniejszy od 100 zł lub 600 zł (zależnie od tego czy dyplomant dysponuje urządzeniem mobilnym z modułem Bluetooth czy trzeba zakupić) – źródło finansowania – substytut pracy statutowej (nie znam planowanej metody dofinansowywania prac dyplomowych).


2. Projekt i implementacja bezprzewodowego interfejsu DALI

Promotor: dr inż. Marian Gilewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Celem pracy jest zaprojektowanie oryginalnego bezprzewodowego odpowiednika interfejsu DALI. Jest to interfejs stosowany w systemach oświetleniowych w wersji przewodowej. Przedmiotem pracy jest opracowanie jego odpowiednika w łączności bezprzewodowej. Dyplomantowi pozostawiam wybór medium transmisyjnego: transmisja radiowa lub promienie podczerwone. Warunkiem jest możliwość współpracy z modułami FPGA – stąd wymagana umiejętność programowania w VHDL. Ponadto praca będzie zawierać proste elementy projektowania konstrukcyjnego – układów nadawczo/odbiorczych IR lub połączenia modułów radiowych z modułami prototypowymi FPGA. Praca mogłaby być dwuosobowa: jeden z dyplomantów opracowałby moduł w transmisji radiowej, a drugi niezależny moduł w transmisji IR, wtedy część aplikacyjna w FPGA byłaby wspólna. Koszt pracy mniejszy od 200 zł lub 500 zł (w wersji dwuoosobowej) – źródło finansowania – substytut pracy statutowej (nie znam planowanej metody dofinansowywania prac dyplomowych).


3. Projekt sterownika pieca w systemie klimatyzacji budynku jednorodzinnego w oparciu o układ FPGA

Promotor: dr inż. Marian Gilewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd stosowanych rozwiązań przedmiotowych sterowników.
 2. Opracowanie projektu rozwiązania konstrukcyjnego modułu wykonawczego.
 3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania modułu FPGA.
 4. Badania laboratoryjne kompletnego zestawu.

Koszt pracy mniejszy od 500 zł – źródło: fundusz dydaktyczny WE.


4. Projekt i wykonanie laboratoryjnego zasilacza napięcia stałego

Promotor: dr inż. Michał Harasimczuk
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka, studia niestacjonarne

Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie zasilacza napięcia stałego. Parametry zasilacza: napięcie wejściowe 230 V AC, regulowane napięcie wyjściowe (0-24) V DC o maksymalnym prądzie wyjściowym 5 A. Ponadto zasilacz powinien być wyposażony w dwa wyjścia niskoprądowe: 5 V i 12 V. Koszt: 500 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.


5. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania przekształtnika podwyższającego napięcie DC/DC

Promotor: dr inż. Michał Harasimczuk
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka, studia niestacjonarne

Celem pracy jest projekt oraz wykonanie stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do badań przekształtnika podwyższającego napięcie stałe DC/DC. Parametry przekształtnika: napięcie wejściowe (5-12) V, regulowany współczynnik wzmocnienia napięcia (1-5). Koszt: 400 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.


6. Analizator stanów logicznych z funkcją dekodowania szeregowych protokołów komunikacyjnych

Promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Praca polega na wykonaniu urządzenia służącego do obserwacji sygnałów przesyłanych za pomocą protokołów szeregowych stosowanych w systemach cyfrowych. Zakłada się, że będzie możliwa analiza sygnałów magistrali I2C, SPI, RS-232, 1-Wire. Urządzenie będzie dekodować wymienione protokoły pod kątem rozróżniania typowych sytuacji na liniach magistrali. Wyniki w postaci przebiegów będą wysyłane magistralą USB do komputera PC. Jednostką obliczeniową analizatora będzie mikrokontroler z rdzeniem ARM. Koszt: 150 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.


7. Realizacja prototypu systemu mikroprocesorowego utrzymującego zadany mikroklimat w budynku inwentarskim

Promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypowej wersji sterownika do budynku inwentarskiego, przeznaczonego do hodowli drobiu. Sterownik ma współpracować z modelem takiego budynku i realizować następujące funkcje: uruchamianie wentylacji wymuszonej oraz sterowanie otwarciem okien w zależności od wartości temperatury i wilgotności mierzonej w kilku punktach; sterowanie przepustnicami umieszczonymi w pionowych kominach; załączanie oświetlenia w trybie dzień/noc w powiązaniu z odczytem czasu z zegara RTC; realizacja podgrzewania ściółki wraz z pomiarem jej temperatury i wilgotności; realizacja nadmuchu ciepłego powietrza w zależności od temperatury zewnętrznej. Kluczowe parametry powinny być prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym. Koszt: 300 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.


8. Realizacja modelu automatu do tworzenia dowolnych napojów

Promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Praca polega na wykonaniu dydaktycznego modelu automatu, który będzie przeznaczony do tworzenia napojów o dowolnym składzie. Urządzenie ma być wykonane w formie tarczy obrotowej, na której automatycznie będzie ustawiana butelka lub szklany pojemnik. Następnie silnik generujący ruch tarczy będzie przesuwał pojemnik do kolejnych punktów napełniania jej różnymi produktami w zadanych przez operatora proporcjach. Po przejściu całego etapu napełniania pojemnika z poszczególnych zbiorników zostanie on zdjęty z tacy. System należy wyposażyć w elementy analogowe/cyfrowe zliczające liczbę pojemników na tacy, wykrywające jego brak, informujące o braku płynu w zbiornikach, wyświetlacz alfanumeryczny i mikrokontroler sterujący automatem. Koszt: 500 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.


9. Projekt i wykonanie mikroprocesorowego systemu sterowania wahadłem odwróconym

Promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu modelu wahadła odwróconego. Na podstawie modelu matematycznego zrealizowanego wahadła należy dokonać syntezy regulatorów stabilizujących jego ruch i przeprowadzić wstępne eksperymenty symulacyjne prowadzące do wyboru sposobu stabilizacji ruchu wahadła. Następnie należy zaimplementować określone algorytmy wraz z filtracją danych w wybranym mikrokontrolerze. Koszt: 300 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.


10. Implementacja i porównanie systemów nawigacji pojazdem autonomicznym w systemie transportu wewnętrznego

Promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Praca polega na zastosowaniu w istniejącej platformie mobilnej różnych systemów nawigacji, które będą pozwalały na bezkolizyjny przejazd platformy pomiędzy dwoma punktami. Docelowym obszarem wykorzystania platformy jest podsystem transportu wewnątrz hali produkcyjnej. Należy przetestować i ocenić przydatność praktyczną ultradźwiękowych czujników odległości, zastosowania taśmy magnetycznej w połączeniu z czujnikami pola magnetycznego oraz nawigacji po kolorowej linii w połączeniu z czujnikiem koloru. Wymienione sposoby nawigacji powinny współpracować z mikrokontrolerem, który w połączeniu z driverami silników napędowych platformy będzie generował jej właściwy ruch. Koszt: 400 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.


11. Analiza pracy fragmentu sieci elektroenergetycznej metodą zmiennych stanu

Promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Celem pracy jest wykorzystanie metody zmiennych stanu do analizy problemu rozpływu prądów i napięć w wybranym fragmencie sieci elektroenergetycznej. Zadaniem dyplomanta będzie wyznaczenie macierzy modelu w przestrzeni zmiennych stanu dla wybranego fragmentu systemu elektroenergetycznego. Następnie wykorzystując dostępne narzędzia do analizy układów opisanych równaniami stanu dyplomant przeprowadzi badania działania tej sieci. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


12. Estymacja zmiennych stanu wybranego układu dynamicznego przy wykorzystaniu filtru Kalmana

Promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Celem pracy jest zastosowanie koncepcji filtru Kalmana do estymacji zmiennych stanu wybranego obiektu dynamicznego. Dyplomant będzie miał za zadanie zaprojektowanie i przeanalizowanie działania filtru, który estymować będzie wybrane sygnały obiektu dynamicznego na podstawie mierzonych wyjść i wejść tego obiektu przy obecności zakłóceń pomiarowych. Potwierdzeniem poprawności wykonania zadania będą symulacje komputerowe i pomiary laboratoryjne. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


13. Metody określenia rezystancji wewnętrznej kondensatorów

Promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

W pracy przedstawione zostaną metody określania wartości rezystancji wewnętrznych kondensatorów (ang. ESR – Equivalent Series Resistance). Następnie opracowany zostanie układ pomiarowy do wyznaczania wartości rezystancji wewnętrznych kondensatorów. Poprawność wyznaczonych parametrów potwierdzona zostanie badaniami laboratoryjnymi i symulacjami komputerowymi. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


14. Zastosowanie oprogramowania Factory IO w laboratorium sterowników przemysłowych

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Ruszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Factory IO jest oprogramowaniem do tworzenia i symulacji systemów przemysłowych. Interaktywny system 3D dostarcza wirtualne obiekty spotykane w przemysłowych układach automatyki oraz umożliwia tworzenie własnych obiektów z wykorzystaniem dostępnych elementów (czujniki, przyciski, taśmociągi, itp.). Utworzone obiekty mogą być sterowane w czasie rzeczywistym za pomocą zewnętrznych sterowników PLC. Zadaniem dyplomanta jest przedstawienie właściwości oprogramowania Factory IO oraz możliwości jego współpracy z dostępnymi w Katedrze Automatyki i Elektroniki sterownikami PLC firmy Siemens. Wymagane jest napisanie programów na sterownik PLC w środowisku inżynierskim TIA Portal do obsługi wybranych wirtualnych systemów przemysłowych. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


15. Sterowanie modelem laboratoryjnym suwnicy przemysłowej z wykorzystaniem sterownika PLC

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Ruszewski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Laboratoryjny model suwnicy przemysłowej jest elektromechanicznym systemem produkowanym przez firmę INTECO, w którym ładunek zawieszony na lince może przemieszczać się w trzech wymiarach. Głównym celem pracy jest przedstawienie właściwości systemu oraz sposobu jego obsługi przy wykorzystaniu sterowników PLC firmy Siemens. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


16. Logowanie danych w systemie SIMATIC S7

Promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Zadanie obejmować będzie: Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji technicznych możliwości wykorzystania sterownika PLC S7-1200 w zakresie logowania danych. Zaproponowanie algorytmu umożliwiającego pomiar i rejestrację danych z wejścia analogowego. Przygotowanie wizualizacji pozwalającej na prezentację danych historycznych odczytanych z pamięci wewnętrznej sterownika. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.


17. Współpraca sterownika S7-1200 z czujnikami pracującymi w standardzie Modbus RTU

Promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Zadanie obejmować będzie: Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji technicznej możliwości integracji sterownika SIMATIC S7-1200 z urządzeniami wykorzystującymi protokół Modbus RTU. Przygotowanie i uruchomienie algorytmu sterowania wybranym procesem z wykorzystaniem protokół Modbus RTU. Testy działania aplikacji. Do realizacji pracy niezbędny zakup podzespołów przyłączeniowych – koszt 200 zł – fundusz dydaktyczny WE.


18. Koncepcja sterowania modelem szklarni do hodowli roślin z wykorzystaniem sterownika S7-1200

Promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Zadanie obejmować będzie: Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji technicznej możliwości sterownika SIMATIC S7-1200. Przegląd aplikacji mobilnych do współpracy ze sterownikiem PLC. Budowa makiety szklarni z doborem osprzętu automatyki pomiarowej i wykonawczej. Przygotowanie kosztorysu realizacji koncepcji w warunkach rzeczywistych. Przygotowanie i uruchomienie algorytmu sterowania z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Testy działania aplikacji. Do realizacji pracy niezbędny zakup podzespołów przyłączeniowych – koszt 200 zł – fundusz dydaktyczny WE.


19. Komunikacja sieciowa sterowników S7-1200 za pomocą protokołu Modbus

Promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Zadanie obejmować będzie: Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji technicznej możliwości komunikacyjnych sterowników rodziny SIMATIC S7. Przygotowanie i uruchomienie algorytmu sterowania wybranym procesem z wykorzystaniem protokołu Modbus oraz innego wybranego standardu (np. Profinet). Testy porównawcze działania aplikacji. Do realizacji pracy niezbędny zakup podzespołów przyłączeniowych – koszt 200 zł – fundusz dydaktyczny WE.


20. Projekt i wykonanie systemu pomiarowego akumulatorów ołowiowo-kwasowych

Promotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 • Wprowadzenie teoretyczne i przegląd literatury.
 • Projekt i wykonanie systemu pomiarowego.
 • Oprogramowanie systemu.
 • Testy laboratoryjne i analiza możliwości systemu.
 • Podsumowanie i wnioski.

Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, diagnozowanie akumulatorów samochodowych, mikro­pro­ce­so­rowy system pomiarowy. Realizacja pracy nie wymaga dofinansowania z funduszu dydaktycznego WE.


21. Projekt i budowa systemu diagnozowania samochodowych prądnic trójfazowych

Promotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 • Wprowadzenie teoretyczne (zasada działania i konstrukcje samochodowych prądnic oraz regulatorów napięcia).
 • Projekt i wykonanie systemu diagnozowania prądnic samochodowych.
 • Wykonanie i oprogramowanie elektronicznej części sterującej systemu.
 • Badania laboratoryjne systemu diagnozowania, analiza jego możliwości.
 • Podsumowanie.

Słowa kluczowe: alternator samochodowy, system diagnozowania prądnic samo­chodowych, samo­cho­dowe regulatory napięcia. Realizacja pracy nie wymaga dofinansowania z funduszu dydaktycznego WE.


22. Projekt i wykonanie rozproszonego systemu pomiarowego z wykorzystaniem protokołu MQTT

Promotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 • Wprowadzenie teoretyczne (struktura systemów IoT, opis zastosowanych czujników).
 • Projekt i wykonanie rozproszonego systemu pomiarowego.
 • Oprogramowanie systemu.
 • Badania laboratoryjne, analiza możliwości.
 • Podsumowanie.

Słowa kluczowe: rozproszony system pomiarowy, MQTT, IoT. Realizacja pracy wymaga dofinansowania z funduszu dydaktycznego WE w wysokości 500 zł.


23. Opracowanie generatora sygnałów z wykorzystaniem oprogramowania LabView i wielo­funkcyjnej karty pomiarowej

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Celem pracy jest realizacja programowo-sprzętowego generatora sygnałów za pomocą biblioteki modułów dostępnych w pakiecie LabView (firmy National Instruments) oraz wielofunkcyjnej karty wejść/wyjść analogowych i cyfrowych.

Zadaniem dyplomanta ma być również zbudowanie interfejsu użytkownika, pozwalającego na wybór klasy sygnału (wielomianowy, harmoniczny, multiharmoniczny) i określenie jego parametrów, jak również generację sygnału o kształcie zadanym przez użytkownika. Dodatkowo interfejs powinien również umożliwiać akwizycję i wizualizację wygenerowanego sygnału.


24. Identyfikacja parametryczna ciągłych modeli wybranych obiektów fizycznych

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Celem pracy jest realizacja w pakiecie Matlab/Simulink (firmy MathWorks) algorytmów identyfikacji wybranych modeli obiektów fizycznych (liniowych i nieliniowych). Dyplomant powinien zastosować nowoczesne metody modelowania i identyfikacji obiektów dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. W pracy należy również zaimplementować procedury numerycznej weryfikacji wyników opracowanych algorytmów identyfikacji.

Zadaniem dyplomanta ma być również zbudowanie interfejsu użytkownika, pozwalającego na wybór modelu obiektu (poddawanego identyfikacji) i określenie jego parametrów, jak również na wizualizację uzyskanych wyników.


25. Stanowisko multimedialne – przetworniki analogowo-cyfrowe w systemach pomiarowych

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Praca polega na opracowaniu multimedialnego stanowiska laboratoryjnego, które ilustruje zasady przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów oraz metody działania różnych typów przetworników A/C. Opracowany interfejs użytkownika ma ponadto umożliwiać wybór podstawowych parametrów przetworników i sposobów komunikacji (transmisji wyniku pomiaru, buforowania wyników pomiarów, itp.) w systemach komputerowych. Praca może być realizowana w środowisku LabView, Matlab/Simulink lub w innym pakiecie programowym, preferowanym przez dyplomanta.


26. Realizacja regulatora wielofunkcyjnego na sterowniku OPLC Vision 7xx

Promotor: dr inż. Wojciech Trzasko
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Przedstawienie na podstawie dokumentacji technicznej producenta możliwości regulacji ciągłej procesów w sterownikach OPLC Vision seria V7xx. Omówienie na podstawie literatury typowych układów regulacji stosowanych w przemyśle: regulacja stałowartościowa, regulacja stosunku dwu zmiennych, regulacja dwupołożeniowa, regulacja programowa, itp.

Główną częścią pracy będzie napisanie odpowiednich programów na sterownik realizujących w/w sposoby regulacji z wykorzystaniem wbudowanego regulatora PID oraz realizacja klasycznego panelu operatorskiego regulatora wielofunkcyjnego. Zaproponowane algorytmy powinny być przetestowane w zadaniu regulacji wybranymi modelami obiektów.


27. Dostęp do danych w sterownikach Vision

Promotor: dr inż. Wojciech Trzasko
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji technicznej możliwości dostępu do danych sterownika PLC z rodziny Vision bezpośrednio z PC lub innego urządzenia mobilnego, przez lokalne lub zdalne połączenie. Porównanie różnych narzędzi inżynierskich do aktywnego zarządzania danymi: Web Serwer, DataXport, SD Card Suite, UniOPC Server, UniDDE.

Główną częścią pracy będzie przedstawienie zalecanej konfiguracji sterownika Vision do ww. funkcjonalności oraz napisanie przykładowych aplikacji do zarządzania danymi: import i eksport danych w formacie obsługiwanym przez program Excel, zdalny dostęp do karty SD, wymiana danych w standardzie OPC, wymiana danych z aplikacjami Windows, itp.


28. Opracowanie i wykonanie jednokierunkowego przekształtnika DC/DC o dużym współczynniku wzmocnienia

Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

W systemach fotowoltaicznych (PV), szczególnie przy dużej mocy wyjściowej, celowym jest stosowanie przekształtników DC/DC, które eliminują szeregowe łączenie modułów PV, podwyższając w ten sposób sprawność całego systemu PV. W systemie PV jednokierunkowy przekształtnik DC/DC podwyższa stałe napięcie wyjściowe źródła energii do wartości optymalnej dla falownika. System śledzenia punktu mocy maksymalnej steruje pracą przekształtnika podwyższającego DC/DC w taki sposób, aby zapewnić optymalną sprawność systemu PV. Przekształtnik dwukierunkowy DC/DC ładuje lub rozładowuje superkondensator kierując energię do sieci zasilającej lub obciążenia przy pracy wyspowej.

Celem pracy jest opracowanie i wykonanie przekształtnika DC/DC zapewniającego kilkunastokrotne wzmocnienie napięcia, współpracę z superkondensatorowym zasobnikiem energii oraz przeprowadzenie badań efektywności energetycznej dla zmiennych napięć wejściowych. Finansowanie: fundusz dydaktyczny WE – koszt około 400 zł.


29. Oświetlenie uliczne LED zasilane energią słoneczną z automatyczną kontrolą intensywności świecenia

Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Oświetlenie uliczne wykorzystujące diody LED, ze względu na ich wysoką wydajność i łatwość sterowania coraz częściej zastępuje tradycyjne lampy wyładowcze (ang. high intensity discharge, HID). Projekt przewiduje wykonanie systemu świetlnego z użyciem diod LED, zasilanego energią słoneczną oraz ich kontrolę i sterowanie w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego. Energia paneli słonecznych powinna być magazynowana w ciągu dnia w bateriach, a w nocy służyć do zasilania diod LED. Układ sterowania kontrolujący ładowanie powinien wykrywać nietypowe warunki pracy, takie jak za niskie
lub nadmierne ładowanie, przeciążenia i odpowiednio sterować procesem ładowania akumulatora. Intensywność świecenia diod LED powinna być kontrolowana lub zmieniana za pomocą techniki PWM. Finansowanie: fundusz dydaktyczny WE – koszt około 500 zł.


30. Projekt i wykonanie specjalizowanych sterowników tranzystorów SiC

Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie specjalizowanych sterowników (driverów) tranzystorów SiC, które umożliwiałby efektywne i niezawodne przełączanie tranzystorów na bazie węglika krzemu z możliwie krótkimi czasami oraz małymi stratami mocy. Driver jest przeznaczony do sterownia przełączaniem tranzystorów SiC, a jego wejście powinno być kompatybilne z sygnałami TTL i CMOS. Rozważone zostanie zastosowanie izolacji galwanicznej w torze przesyłu sygnału. Driver wykonany z elementów dyskretnych powinien mieć kompaktową konstrukcję i parametry techniczne lepsze lub porównywalne z dostępnymi na rynku. Finansowanie: fundusz dydaktyczny WE – koszt około 400 zł.

1. Stanowisko laboratoryjne do badania cech użytkowych projektorów multimedialnych

Promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z konstrukcji, parametrów i metod badania projektorów multimedialnych.
 2. Projekt i budowa stanowiska.
 3. Przeprowadzenie przykładowych badań i analiza uzyskanych wyników.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 600 zł.


2. Stanowisko laboratoryjne do badania przestrajalnych źródeł LED

Promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu źródeł przestrajalnych i metod oceny parametrów światła.
 2. Opracowanie i budowa stanowiska laboratoryjnego.
 3. Przeprowadzenie przykładowych pomiarów i opracowanie wyników.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 400 zł.


3. Przestrajalna lampa LED pracująca w cyklu cyrkadialnym

Promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu cyrkadialnego oddziaływania światła.
 2. Zaprojektowanie, budowa i zaprogramowanie modelu urządzenia.
 3. Przeprowadzenie badań i analiza otrzymanych wyników.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 400 zł.


4. Stanowisko do analizy pracy termosyfonowych układów kolektorów solarnych

Promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Opis właściwości i konstrukcji współcześnie stosowanych cieczowych oraz powietrznych kolektorów słonecznych.
 2. Metodyka oraz wytyczne testowania kolektorów powietrznych oraz cieczowych.
 3. Projekt i budowa stanowiska pomiarowego.
 4. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE: 250 zł – zakup elementów do budowy modelu termosyfonowego kolektora słonecznego.


5. Projekt i konstrukcja lumenomierza kulistego wykonanego w technologii druku 3D przeznaczonego do pomiarów diod LED

Promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Opis budowy oraz parametrów współczesnych LED-ów wysokiej mocy stosowanych w oprawach oświetleniowych.
 2. Metodyka określania parametrów świetlno-optycznych LED-ów.
 3. Projekt i konstrukcja stanowiska z lumenomierzem kulistym.
 4. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE: 150 zł – zakup filamentu do drukarki 3D.


6. Projekt i konstrukcja stanowiska do badania źródeł prądowych do zasilania LED-ów

Promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Sposoby zasilania oraz parametry elektrooptyczne współczesnych LED-ów wysokiej mocy.
 2. Topologie oraz sposoby sterowania wybranych źródeł prądowych dedykowanych do zasilania LED-ów.
 3. Projekt i konstrukcja stanowiska ze źródłami prądowymi.
 4. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE: 150 zł – zakup układów elektronicznych do budowy źródeł prądowych.


7. Analiza właściwości kolorymetrycznych luminoforów oświetleniowych dedykowanych diodom LED

Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-analityczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Omówienie zasady działania LED-ów emitujących światło o barwie białej.
 2. Przedstawienie rozwoju technologii luminoforów stosowanych do celów oświetleniowych.
 3. Omówienie wymagań normatywnych dotyczących jakości barwnej promieniowania LED-ów stosowanych do ogólnych celów oświetleniowych.
 4. Wyznaczanie parametrów kolorymetrycznych światła emitowanego przez LED-y bazujące na różnych rodzajach luminoforów.
 5. Wnioski.

Słowa kluczowe: emitery typu LED, kolorymetria, luminofory.


8. Projekt oświetlenia hali wysokiego składowania

Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
Rodzaj pracy: projektowa
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Wymagania techniczne stawiane budynkom hal wysokiego składowania.
 2. Normatywne wymagania oświetleniowe dotyczące hal wysokiego składowania.
 3. Koncepcje oświetlenia wybranej hali.
 4. Wykonanie projektu oświetlenia hali wysokiego składowania.
 5. Wpływ rodzaju i rozmieszczenia opraw na wyniki obliczeń.
 6. Wnioski.

Słowa kluczowe: oświetlenie przemysłowe, oprawy oświetleniowe, źródła światła.


9. Projekt oświetlenia kompleksu sportowego

Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
Rodzaj pracy: projektowa
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Wymagania techniczne stawiane kompleksom sportowych ze szczególnym uwzględnieniem stadionów miejskich.
 2. Normatywne wymagania oświetleniowe dotyczące oświetlenia kompleksu sportowego.
 3. Koncepcje oświetlenia wybranego kompleksu sportowego.
 4. Wykonanie projektu oświetlenia wybranego kompleksu sportowego.
 5. Wizualizacja wyników projektowania.
 6. Wnioski.

Słowa kluczowe: oświetlenie sportowe, oprawy oświetleniowe, źródła światła.


10. Program umożliwiający sterowanie wielokanałowym zasilaczem laboratoryjnym stosowanym do zasilania LED-ów

Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Analiza porównawcza elektronicznych układów zasilania LED-ów.
 2. Parametry dostępnych handlowo laboratoryjnych zasilaczy wielokanałowych dedykowanym zasilaniu LED-ów.
 3. Typowe interfejsy użytkownika stosowane w zasilaczach laboratoryjnych.
 4. Opracowanie np. w języku Python, programu i interfejsu użytkownika dedykowanego wielokanałowemu zasilaczowi stosowanemu do zasilania LED-ów.
 5. Opis sposobu użytkowania oraz interfejsu graficznego opracowanego oprogramowania.

Słowa kluczowe: zasilacze LED, oprogramowanie użytkowe, interfejs graficzny, źródła światła.


11. Program umożliwiający wyznaczanie parametrów kolorymetrycznych źródeł światła

Promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Omówienie typowych źródeł światła.
 2. Omówienie parametrów kolorymetrycznych opisujących właściwości barwowe promieniowania.
 3. Opracowanie np. w języku Python lub Matlab, programu obliczającego parametry kolorymetryczne źródeł światła.
 4. Opis sposobu użytkowania oraz interfejsu graficznego opracowanego oprogramowania.

Słowa kluczowe: oprogramowanie użytkowe, interfejs graficzny, źródła światła.


12. Stanowisko do pomiaru parametru jakości lasera półprzewodnikowego

Promotor: dr inż. Łukasz Gryko
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Analiza parametrów wiązki lasera półprzewodnikowego.
 2. Analiza metod pomiaru parametru jakości wiązki laserowej.
 3. Analiza komercyjnych systemów do pomiaru parametru jakości wiązki laserowej.
 4. Opracowanie układu do pomiaru parametru jakości wiązki lasera półprzewodnikowego.
 5. Zestawienie układu i pomiary parametru jakości wiązki wybranych laserów.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 500 zł (diody laserowe, soczewki).


13. Miernik mocy promieniowania optycznego

Promotor: dr inż. Łukasz Gryko
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Analiza budowy i charakterystyk układów detekcji promieniowania optycznego.
 2. Określenie wymagań projektowych.
 3. Wybór topologii układu i dobór elementów.
 4. Wykonanie, uruchomienie i kalibracja układu.
 5. Przeprowadzenie testów i przygotowanie dokumentacji.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 500 zł (mikrokontroler, fotodetektory, elementy elektroniczne, obudowa).


14. Pomiary widma transmisji tkanin w zakresie widmowym VIS-NIR

Promotor: dr inż. Łukasz Gryko
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd parametrów optycznych tkanin.
 2. Analiza układów do pomiaru widma transmisji (absorpcji).
 3. Opracowanie stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk transmisyjnych tkanin.
 4. Analiza wyników badań.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 300 zł (elementy optomechaniczne, konstrukcyjne).


15. Stanowisko do badania charakterystyk częstotliwościowych detektorów fotonowych

Promotor: dr inż. Łukasz Gryko
Rodzaj pracy: praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd detektorów fotonowych.
 2. Przegląd i analiza metod pomiaru charakterystyk częstotliwościowych detektorów fotonowych.
 3. Opracowanie stanowiska do badania charakterystyk częstotliwościowych detektorów fotonowych.
 4. Pomiary charakterystyk częstotliwościowych wybranych detektorów fotonowych.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 400 zł (fotodetektory, elementy elektroniczne, optomechaniczne, konstrukcyjne).


16. Projekt inteligentnej stacji transformatorowej SN/nn zasilającej wybraną farmę fotowoltaiczną

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych inteligentnych stacji elektroenergetycznych SN/nn.
 2. Metodyka projektowania urządzeń głównych i pomocniczych stacji transformatorowych SN/nn.
 3. Projekt koncepcyjny inteligentnej stacji transformatorowej SN/nn zasilającej wybraną farmę fotowoltaiczną.

Słowa kluczowe: inteligentne stacje elektroenergetyczne, zasilanie odnawialnych źródeł energii.


17. Projekt rozdzielnicy elektroenergetycznej SN zasilającej duży obiekt przemysłowy

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych rozdzielnic przemysłowych stacji elektroenergetycznych SN/nn.
 2. Metodyka projektowania urządzeń głównych i pomocniczych stacji transformatorowych SN/nn.
 3. Projekt koncepcyjny stacji dwutransformatorowej SN/nn zasilającej wybrany obiekt przemysłowy.

Słowa kluczowe: źródła światła, odkształcenia prądów i napięć, pomiar odkształcenia prądów.


18. Analiza odkształcenia prądów pobieranych przez wybrane źródła światła w różnych stanach pracy

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd elektrycznych źródeł światła stosowanych w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym.
 2. Metodyka pomiaru i analizy odkształcenia prądów i napięć zasilających.
 3. Badania pomiarowe odkształcenia prądów pobieranych przez wybrane źródła światła w różnych stanach pracy.

Słowa kluczowe: źródła światła, odkształcenia prądów i napięć, pomiar odkształcenia prądów.


19. Analiza mocy biernej pobieranej przez wybrane źródła światła w różnych stanach pracy

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych liczników energii elektrycznej stosowanych w instalacjach elektroenergetycznych.
 2. Metodyka pomiaru i analizy mocy biernej.
 3. Badania pomiarowe mocy biernej pobieranej przez wybrane źródła światła w różnych stanach pracy.

Słowa kluczowe: źródła światła, moc bierna, pomiar mocy biernej.


20. Analiza pracy liczników energii elektrycznej w warunkach odkształcenia prądów i napięć

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd elektrycznych źródeł światła stosowanych w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym.
 2. Metodyka pomiaru i analizy odkształcenia prądów i napięć zasilających.
 3. Badania pomiarowe pracy liczników energii elektrycznej w warunkach odkształcenia prądów i napięć.

Słowa kluczowe: liczniki energii elektrycznej, odkształcenia prądów i napięć, pomiar energii w warunkach odkształcenia prądów i napięć.


21. Projekt układu zasilania wybranej bazy wojskowej

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych układów zasilania i instalacji elektrycznych stosowanych w obiektach wojskowych.
 2. Wymagania norm i przepisów w zakresie projektowania i budowy instalacji elektrycznych w obiektach wojskowych.
 3. Projekt koncepcyjny układu zasilania wybranej bazy wojskowej.

Słowa kluczowe: zasilanie obiektów wojskowych, instalacje elektryczne SN i nn.


22. Projekt układu zasilania oraz instalacji elektrycznej wybranego sklepu wielkopowierzchniowego

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych układów zasilania i instalacji elektrycznych stosowanych w obiektach o podwyższonych wymaganiach niezawodności zasilania.
 2. Wymagania norm i przepisów w zakresie projektowania i budowy instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia.
 3. Projekt koncepcyjny układu zasilania oraz instalacji elektrycznej wybranego sklepu wielkopowierzchniowego.

Słowa kluczowe: zasilanie obiektów handlowych, instalacje elektryczne SN i nn.


23. Projekt linii napowietrznej SN z przewodami w systemie AHXAMK

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych stosowanych w liniach napowietrznych średniego napięcia.
 2. Wymagania norm i przepisów w zakresie projektowania i budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia.
 3. Projekt koncepcyjny linii napowietrznej średniego napięcia z przewodami w systemie AHXAMK.

Słowa kluczowe: linie napowietrzne SN, napowietrzne przewody izolowane.


24. Projekt układu zasilania oraz instalacji elektrycznej serwerowni

Promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych układów zasilania i instalacji elektrycznych stosowanych w obiektach teleinformatycznych.
 2. Wymagania norm i przepisów w zakresie projektowania i budowy instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
 3. Projekt koncepcyjny układu zasilania oraz instalacji elektrycznej wybranego pomieszczenia serwerowni.

Słowa kluczowe: zasilanie obiektów teleinformatycznych, instalacje elektryczne nn.


25. Optoelektroniczny analizator widma drgań

Promotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie analizatora widma drgań mechanicznych wykorzystującego sensory optoelektroniczne. Analiza sygnału pomiarowego będzie się odbywała za pomocą mikrokontrolera. Prezentacja wyników analizy będzie się odbywała na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym oraz/lub monitorze komputera.Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 400 zł.


26. Stanowisko do pomiaru parametrów energetycznych laserów impulsowych

Promotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie stanowiska do pomiaru parametrów energetycznych tj. szczytowej oraz średniej mocy optycznej, czasu trwania i energii impulsu laserów w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. W ramach pracy zostanie zbudowane stanowisko pomiarowe wykorzystujące mikrokontroler oraz półprzewodnikowe detektory promieniowania. Wyniki pomiarów będą prezentowane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym oraz/lub będą przesyłane do komputera. Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 500 zł.


27. Przegląd i analiza korzyści oraz zagrożeń związanych ze stosowaniem inteligentnych liczników w sieciach Smart Grid

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka systemów Smart Grid.
 2. Charakterystyka inteligentnych liczników energii elektrycznej typu AMR oraz AMI.
 3. Wymagania prawne związane z ISE.
 4. Analiza korzyści i zagrożeń związanych ze stosowaniem inteligentnych liczników w sieciach Smart Grid.
 5. Wnioski.

28. Opracowanie stanowiska do demonstracji rozkładu widmowego światła

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd konstrukcji spektroskopów optycznych.
 2. Opracowanie konstrukcji spektroskopu.
 3. Wykonanie pomiarów wybranych źródeł światła.
 4. Analiza wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 400 zł.


29. Opracowanie stanowiska do demonstracji wpływu składu widmowego światła na barwę obserwowaną i rejestrowaną

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka źródeł światła w zakresie właściwości spektrofotometrycznych.
 2. Opracowanie stanowiska do demonstracji wpływu składu widmowego światła na barwę obserwowaną i rejestrowaną.
 3. Wykonanie pomiarów wybranych źródeł światła.
 4. Analiza wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 300 zł.


30. Analiza wpływu poziomu oświetlenia na planie zdjęciowym na odwzorowanie kolorów w zarejestrowanych obrazach

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd właściwości detektorów matrycowych.
 2. Opracowanie stanowiska do wyznaczania wpływu poziomu oświetlenia na planie zdjęciowym na odwzorowanie kolorów w zarejestrowanych obrazach.
 3. Wykonanie pomiarów.
 4. Analiza wyników i wnioski.

31. Analiza wpływu tętnienia źródeł światła na zarejestrowane obrazy

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Analiza wpływu tętnienia źródeł światła na obrazy zarejestrowane przy pomocy detektorów matrycowych.
 2. Opracowanie stanowiska do wyznaczania wpływu tętnienia źródeł światła na zarejestrowane obrazy.
 3. Wykonanie pomiarów.
 4. Analiza wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 400 zł.


32. Opracowanie stanowiska do badania elementów systemu Yeelight

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd współczesnych systemów typu „smart”.
 2. Opracowanie i wykonanie stanowiska do badania elementów systemu Yeelight.
 3. Wykonanie badań wybranych elementów systemu Yeelight.
 4. Analiza wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 300 zł.


33. Opracowanie stanowiska do rejestrowania obrazów procesów szybkozmiennych

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd właściwości kamer do rejestrowania obrazów w trybie „slow motion”.
 2. Opracowanie stanowiska do rejestrowania obrazów w trybie „slow motion”.
 3. Zarejestrowanie wybranych procesów w trybie „slow motion”.
 4. Analiza wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 200 zł.


34. Opracowanie stanowiska do bezcieniowego rejestrowania obrazów w trybie makro

Promotor: dr inż. Jacek Kusznier
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd sposobów do bezcieniowego rejestrowania obrazów w trybie makro.
 2. Opracowanie stanowiska do bezcieniowego rejestrowania obrazów w trybie makro.
 3. Wyznaczenie właściwości opracowanego stanowiska.
 4. Analiza wyników i wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 200 zł.


35. Projekt wielowiązkowej, kodowanej bariery optycznej do detekcji przedmiotów nieprzezroczystych

Promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd optycznych metod detekcji przedmiotów.
 2. Przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu konstrukcji optycznych układów detekcji przedmiotów.
 3. Projekt układu kodowanej bariery optycznej.
 4. Weryfikacja poprawności działania bariery optycznej.
 5. Wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 600 zł.


36. Projekt automatycznego stanowiska do pomiaru rezystywności skrośnej materiałów dielektrycznych

Promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod pomiaru rezystywności skrośnej i powierzchniowej materiałów.
 2. Przegląd aktualnych automatycznych układów pomiarowych.
 3. Projekt automatycznego stanowiska pomiarowego do pomiaru rezystywności skrośnej materiałów.
 4. Weryfikacja poprawności działania stanowiska.
 5. Wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 800 zł.


37. Projekt pirometru optycznego

Promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd bezkontaktowych metod pomiaru temperatury.
 2. Przegląd automatycznych układów pomiarowych.
 3. Projekt pirometru optycznego.
 4. Weryfikacja poprawności działania układu pomiarowego.
 5. Wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 800 zł.


38. Układ oświetlacza halogenowego ze stabilizacją strumienia świetlnego

Promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd konstrukcji laboratoryjnych źródeł promieniowania
 2. Projekt układu regulacji i stabilizacji strumienia świetlnego lampy halogenowej.
 3. Weryfikacja poprawności działania opracowanego układu.
 4. Wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 600 zł.


39. Urządzenie do wytwarzania cienkich warstw polimerowych metodą rozwirowywania

Promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod i parametrów wytwarzania cienkich warstw polimerowych.
 2. Projekt urządzenia do nanoszenia warstw optycznych metodą rozwirowywania.
 3. Weryfikacja poprawności działania opracowanego układu.
 4. Wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 750 zł.


40. Turbidymetr światłowodowy

Promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod pomiaru mętności zawiesin.
 2. Projekt układu turbidymetru światłowodowego.
 3. Weryfikacja poprawności działania opracowanego układu.
 4. Wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 650 zł.


41. Projekt stanowiska do badania parametrów paneli fotowoltaicznych

Promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Przegląd technologii i konstrukcji paneli fotowoltaicznych.
 2. Przegląd metod pomiaru parametrów modułów i paneli fotowoltaicznych.
 3. Projekt stanowiska pomiarowego.
 4. Weryfikacja poprawności działania opracowanego układu.
 5. Wnioski.

Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, 850 zł.


42. Analiza energochłonności budynków użyteczności publicznej należących do gmin

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-analityczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Pojęcie efektywności energetycznej – definicje.
 2. Wymagania stawiane efektywności energetycznej budynków publicznych.
 3. Założenia do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe jako źródło informacji o energochłonności budynków publicznych.
 4. Analiza statystyczna energochłonności wybranej kategorii budynków publicznych.
 5. Wnioski.

43. Problemy efektywności energetycznej zakładów przemysłu spożywczego

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-analityczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Pojecie efektywności energetycznej w przemyśle.
 2. Struktura zużycia energii oraz efektywność energetyczna przemysłu w Polsce.
 3. Główne instalacje energetyczne i odbiorniki energii w zakładach przemysłowych (wybrany rodzaj przemysłu spożywczego).
 4. Kierunki modernizacji w przedsiębiorstwach spożywczych mające na celu podwyższenie efektywności energetycznej – analiza przypadku.
 5. Wnioski.

44. Projekt koncepcyjny wykorzystania odpadów komunalnych do wytwarzania energii elektrycznej w mieście średniej wielkości

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna, analityczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Analiza warunków jakie musi spełniać wysypisko wykorzystywane do celów energetycznych.
 2. Układy źródeł energii elektrycznej korzystających z gazu wysypiskowego.
 3. Projekt koncepcyjny układu wytwarzającego energię elektryczną z gazu wysypiskowego.
 4. Analiza opłacalności projektowanego źródła energii.
 5. Wnioski.

45. Instalacja elektryczna w inteligentnym budynku mieszkalnym

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Możliwości sterowania funkcjami użyteczności urządzeń w budynku mieszkalnym.
 2. Wymagania stawiane instalacji elektrycznej w inteligentnym budynku.
 3. Dobór elementów instalacji elektrycznej w inteligentnym budynku.
 4. Projekt instalacji w wybranym budynku.
 5. Wnioski.

46. Projekt instalacji elektrycznej w budynku przychodni

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Analiza wymagań odnośnie instalacji elektrycznych w budynkach służby zdrowia w świetle przepisów i norm.
 2. Przychodnia jako odbiorca energii.
 3. Zasady doboru urządzeń w instalacji elektrycznej.
 4. Projekt instalacji elektrycznej w budynku przychodni.
 5. Wnioski.

47. Podwyższanie efektywności energetycznej wykorzystania energii elektrycznej w budynkach publicznych

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-analityczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Zakres możliwości podwyższania efektywności energetycznej wykorzystania energii elektrycznej w budynkach publicznych.
 2. Wyznaczanie efektywności energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej ograniczenia zużycia energii w budynku użyteczności publicznej.
 3. Analiza koncepcyjna ograniczenia zużycia energii w budynku użyteczności publicznej.
 4. Analiza efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych opracowanej koncepcji ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynku.
 5. Wnioski.

48. Zasilanie obiektów w energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych – analiza przypadku

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-analityczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Budynki jako odbiorcy ciepła i energii elektrycznej.
 2. Możliwości zastosowania źródeł energii cieplnej i elektrycznej w zaopatrzeniu budynków w ciepło i energię elektryczną.
 3. Koncepcja zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną wybranego budynku.
 4. Analiza ekonomiczna opłacalności wybranego rozwiązania.
 5. Wnioski.

49. Zasilanie budynków z małych instalacji wiatrowych – analiza przypadku

Promotor: dr inż. Helena Rusak
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna, analityczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Analiza krzywych obciążenia obiektów budowlanych.
 2. Analiza krzywej produkcji energii małych elektrowni wiatrowych.
 3. Dobór elektrowni wiatrowej dla wybranego obiektu oraz przyłączenia jej do sieci.
 4. Analiza ekonomiczna wybranego wariantu zasilania.
 5. Wnioski.

50. Projekt inteligentnej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej.
 2. Charakterystyka rozwiązań technicznych stosowanych w inteligentnych instalacjach elektrycznych.
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania inteligentnych instalacjach elektrycznych.
 4. Koncepcyjny projekt inteligentnej instalacji elektrycznej w wybranym budynku mieszkalnym.

51. Projekt układu elektroenergetycznego średniego napięcia zasilającego dzielnicę przemysłową

Promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Wymagania norm i przepisów dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych.
 2. Metodyka i zasady projektowania układów elektroenergetycznych zasilających obiekty przemysłowe.
 3. Przegląd nowoczesnych rozwiązań technicznych układów zasilających elektroenergetyczne sieci zakładów przemysłowych.
 4. Opracowanie koncepcyjnego projektu układu zasilania dzielnicy przemysłowej.

52. Projekt układu przyłączenia osiedla domów typu bliźniak do sieci elektroenergetycznej

Promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Wymagania dotyczące sposobu zasilania energią elektryczną osiedli domów jednorodzinnych.
 2. Ogólna charakterystyka programów komputerowych wspomagających proces projektowania instalacji elektrycznych.
 3. Charakterystyka i wymagania dotyczące budowy instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych.
 4. Projekt układu przyłączenia osiedla domów typu bliźniak do sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu osiedla z wykorzystaniem opraw typu LED.

53. Metody badań cyfrowych zabezpieczeń jednowejściowych za pomocą testera zabezpieczeń utc-gt

Promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Zastosowanie i wymagania stawiane zabezpieczeniom napięciowym, prądowym i częstotliwościowym.
 2. Budowa i zasada działania cyfrowych zabezpieczeń jednowejściowych.
 3. Metody badań i charakterystyka dostępnych na rynku testerów urządzeń EAZ.
 4. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych wybranych charakterystyk zabezpieczeń napięciowych, prądowych i częstotliwościowych za pomocą testera UTC-GT, opracowanie gotowych testów poszczególnych zabezpieczeń i instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.

54. Działanie algorytmów zabezpieczenia różnicowego transformatora na podstawie testów sterownika polowego e²Tango-2000

Promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Algorytmy pomiarowe i decyzyjne w cyfrowych zabezpieczeniach elektroenergetycznych.
 2. Struktury logiczne cyfrowych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
 3. Wymagania i rodzaje badań zespołów EAZ.
 4. Wykonanie i opracowanie wyników badań prototypu zabezpieczenia różnicowego transformatora zaimplementowanych w sterowniku e²Tango-2000 (przenoszenie składowej stałej przez przekładniki wewnętrzne, badania porównawcze z zabezpieczeniem RRTC-3/3).

55. Testy zespołu zabezpieczeń cyfrowych silników średniego i niskiego napięcia zaimplementowanych w sterowniku polowym e²Tango-100-M

Promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Awaryjność i zakłócenia w pracy silników średniego i niskiego napięcia.
 2. Automatyka zabezpieczeniowa stosowana w silnikach na różnych poziomach napięcia zasilającego.
 3. Przegląd dostępnych na rynku zespołow zabezpieczeń dedykowanych do ochrony silników przed róznymi rodzajami zakłóceń.
 4. Przeprowadzenie badań sterownika polowego e²Tango-100-M za pomocą różnych testerów zabezpieczeń UTC-GT (badania porównawcze z zespołem zabezpieczeń Multimuz-SR).

56. Testy zespołu zabezpieczeń wysokoprądowych zaimplementowanych w sterowniku polowym e²Tango-100-L

Promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Zakłócenia w pracy linii elektroenergetycznych.
 2. Rodzaje stosowanej automatyki zabezpieczeniowej do wykrywania zwarć wielkoprądowych.
 3. Rezerwowanie zabezpieczeń wielkoprądowych na stacjach elektroenergetycznych, zabezpieczenia autonomiczne.
 4. Przeprowadzenie badań sterownika polowego e²Tango-100-L za pomocą różnych testerów zabezpieczeń UTC-GT (badania porównawcze z zespołem zabezpieczeń ecoMUZ-2G).

57. Zastosowanie cewek Rogowskiego jako sensorów prądowych w porównaniu do konwencjonalnych przekładników prądowych

Promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Rola i wymagania stawiane przekładnikom prądowym zabezpieczeniowym.
 2. Przetworniki prądowe pierwotne niekonwencjonalne.
 3. Współpraca przetworników pomiarowych z urządzeniami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
 4. Przeprowadzenia badań porównawczych i opracowanie wyników, sterownika polowego e²Tango-100 wyposażonego w cewki Rogowskiego z urządzeniem typu MUPASZ 710 przy różnego rodzaju wymuszeniach.

58. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej wraz z kontrolą dostępu w pensjonacie

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w budynkach zamieszkania zbiorowego.
 2. Przegląd dostępnych na rynku urządzeń do kontroli dostępu.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wraz z kontrolą dostępu w wybranym pensjonacie.
 4. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, kontrola dostępu, budynek zamieszkania zbiorowego.


59. Projekt koncepcyjny układu zasilającego oraz instalacji elektrycznej hipermarketu

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w hipermarketach.
 2. Budowa oraz zasada działania instalacji oświetleniowej w sklepach wielkopowierzchniowych.
 3. Budowa oraz zasada działania układów gwarantowanego zasilania.
 4. Rodzaje układów zasilania stosowane w hipermarketach
 5. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej oraz układu zasilającego wybrany hipermarket.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, hipermarket, układy zasilania gwarantowanego.


60. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej warsztatu serwisowego wyposażonego w odnawialne źródła energii

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w warsztatach mechanicznych.
 2. Budowa oraz zastosowanie układów obniżonego napięcia.
 3. Kryteria doboru OZE wspomagających układy zasilania obiektów budowlanych.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wybranego warsztatu serwisowego. Zaprojektowanie OZE wspomagających zasilanie przedmiotowego obiektu.
 5. Analiza oszczędności wynikających z pracy zainstalowanych źródeł energii.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, warsztat serwisowy, OZE.


61. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej wraz z systemem monitoringu i alarmowym budynku mieszkalnego z parterem usługowym

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Budowa oraz wymagania stawiane instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
 2. Budowa oraz zasady projektowania wybranych systemów monitoringu.
 3. Budowa oraz zasady projektowania wybranych systemów alarmowych.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej, monitoringu i alarmowej wybranego budynku mieszkalnego z parterem usługowym.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, budynek mieszkalny, monitoring, alarm.


62. Projekt koncepcyjny niezależnej energetycznie szklarni z oświetleniem wspomagającym wzrost roślin

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane układom elektrycznym pracującym wyspowo.
 2. Budowa i zasada działania instalacji oświetleniowej wspomagającej wzrost roślin.
 3. Kryteria doboru, budowa oraz zasada działania źródeł energii przystosowanych do pracy wyspowej.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej energetycznie niezależnej szklarni wraz z oświetleniem wspomagającym wzrost roślin.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, oświetlenie, praca wyspowa.


63. Projekt koncepcyjny stacji elektroenergetycznej WN/SN zasilającej obiekty komunalne

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane projektom obiektów energetycznych.
 2. Budowa stacji WN/SN.
 3. Kryteria doboru urządzeń wchodzących w skład stacji elektroenergetycznej WN/SN.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego stacji elektroenergetycznej WN/SN zasilającej obiekty komunalne.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, projekt, wysokie napięcie.


64. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej domu o konstrukcji drewnianej

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Budowa oraz wymagania stawiane urządzeniom elektrycznym montowanym na powierzchniach łatwopalnych.
 2. Kryteria doboru urządzeń wchodzących w skład instalacji elektrycznej.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wybranego budynku o konstrukcji drewnianej.
 4. Wykonanie kosztorysu materiałów i prac.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, budynek drewniany, urządzenia elektryczne.


65. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej hali sportowo-widowiskowej z zasilaniem rezerwowym

Promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane projektom elektrycznym.
 2. Kryteria doboru urządzeń i instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej.
 3. Sposoby rezerwowania zasilania obiektów publicznych.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wybranej hali sportowo-widowiskowej wraz z zasilaniem rezerwowym.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, hala widowiskowo-sportowa, zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe.


66. Opracowanie modeli niezawodnościowych stacji elektroenergetycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego

Promotor: dr inż. Robert Sobolewski
Rodzaj pracy: analityczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Opis: charakterystyka wybranych topologii układów szynowych stacji elektroenergetycznych, przegląd metod modelowania niezawodności strukturalnej systemów technicznych w zastosowaniu do niezawodności układów szynowych stacji elektroenergetycznych, budowa modeli niezawodnościowych (opracowanie struktury modeli i identyfikacja parametrów niezawodnościowych) wybranych konfiguracji układów szynowych stacji elektroenergetycznych oraz wyznaczenie na ich podstawie wskaźników niezawodnościowych, analiza porównawcza wybranych topologii stacji elektroenergetycznych pod względem niezawodnościowym.


67. Projekt laboratoryjnego systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych pomiarowych dotyczących funkcjonowania wybranego układu wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych

Promotor: dr inż. Robert Sobolewski
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Opis: charakterystyka systemu zbierania i prezentowania danych pomiarowych bazującego na rozwiązaniach firmy National Instruments, opracowanie zakresu i zasad zbierania i prezentowania danych pomiarowych z wykorzystaniem rozwiązań firmy National Instruments, przeprowadzenie badań testowych z wykorzystaniem systemu pomiarowego, opracowanie instrukcji do zajęć laboratoryjnych poświęconych zbieraniu i przetwarzaniu danych pomiarowych.

UWAGA: obowiązkowa znajomość przez dyplomanta oprogramowania typu CAD, w celu wykonania rysunków technicznych elektrycznych.


68. Projekt laboratoryjnego systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych pomiarowych dotyczących funkcjonowania wybranego układu wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem turbiny wiatrowej małej mocy

Promotor: dr inż. Robert Sobolewski
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Opis: charakterystyka systemu zbierania i prezentowania danych pomiarowych bazującego na rozwiązaniach firmy National Instruments, opracowanie zakresu i zasad zbierania i prezentowania danych pomiarowych z wykorzystaniem rozwiązań firmy National Instruments, przeprowadzenie badań testowych z wykorzystaniem systemu pomiarowego, opracowanie instrukcji do zajęć laboratoryjnych poświęconych zbieraniu i przetwarzaniu danych pomiarowych.UWAGA: obowiązkowa znajomość przez dyplomanta oprogramowania typu CAD, w celu wykonania rysunków technicznych elektrycznych.


69. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej bloku operacyjnego

Promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w obiektach medycznych.
 2. Opis pomieszczeń mieszczących się w granicach bloku operacyjnego.
 3. Charakterystyka podstawowego sprzętu używanego w traktach operacyjnych.
 4. Projekt instalacji elektrycznej na bloku operacyjnym.
 5. Analiza i wnioski.

70. Wykorzystanie odnawialnego źródła energii w projekcie koncepcyjnym instalacji elektrycznej z elementami automatyki w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych.
 2. Charakterystyka odnawialnego źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych.
 3. Opis parametrów, urządzeń i wielkości instalacji fotowoltaicznej.
 4. Projekt instalacji elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i elementów automatyki.
 5. Analiza i wnioski.

71. Projekt modernizacji stacji SN/nN oraz sieci dystrybucyjnej nN na terenie wiejskim

Promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka wymagań dotyczących budowy i eksploatacji wiejskich sieci elektroenergetycznych.
 2. Analiza zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarach wiejskich.
 3. Przegląd rozwiązań technicznych stosowanych w sieciach wiejskich nN. dystrybucyjnych niskiego napięcia na terenach wiejskich.
 4. Projekt modernizacji stacji SN/nN oraz sieci dystrybucyjnej nN na terenie wybranej wsi.

72. Projekt przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej przy skrzyżowaniu z drogą klasy S

Promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne i techniczne w zakresie skrzyżowań oraz zbliżeń infrastruktury elektroenergetycznej do infrastruktury komunikacyjnej.
 2. Przegląd rozwiązań technicznych stosowanych przy przebudowie infrastruktury elektroenergetycznej.
 3. Projekt skrzyżowania napowietrznej linii elektroenergetycznej SN oraz nN z drogą klasy S.

73. Analiza wymagań oraz projekt zasilania energią elektryczną wybranego obiektu służby zdrowia

Promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne i techniczne w zakresie zasilania obiektów służby zdrowia.
 2. Systemy zasilania bezprzerwowego wybranych obiektach służby zdrowia.
 3. Przegląd rozwiązań technicznych stosowanych w układach zasilania obiektów służby zdrowia.
 4. Projekt układu zasilania budynku szpitala powiatowego.

74. Analiza zmian kosztów inwestycyjnych związanych z wprowadzeniem normy N SEP-E-007:2017-09

Promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
Rodzaj pracy: teoretyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Wymagania Dyrektywy CPR w aspekcie reakcji kabli na ogień.
 2. Analiza wymagań normy N SEP-E-007:2017-09.
 3. Uwarunkowania prawne stosowania materiałów budowlanych o zwiększonej odporności na działanie ognia w procesie inwestycyjnym.
 4. Analiza zmian kosztów inwestycyjnych wynikających z wprowadzenia normy N SEP-E-007:2017-09 na przykładzie wybranego projektu instalacji elektrycznej obiektu użyteczności publicznej.

75. Ocena efektywności energetycznej instalacji oświetlenia drogowego w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wymiany opraw oświetleniowych

Promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Analiza uwarunkowań prawnych w kontekście przepisów i norm dotyczących efektywności energetycznej.
 2. Zasady sporządzania audytów oświetleniowych.
 3. Sprzęt oświetleniowy w kontekście oceny energochłonności.
 4. Opracowanie audytu oświetleniowego w wybranej gminie.
 5. Podsumowanie.

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, audytowanie, oświetlenie.


76. Ocena efektywności energetycznej instalacji oświetlenia drogowego w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zastosowania retrofitów LED

Promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Analiza uwarunkowań prawnych w kontekście przepisów i norm dotyczących efektywności energetycznej.
 2. Zasady sporządzania audytów oświetleniowych.
 3. Retrofity LED.
 4. Opracowanie audytu oświetleniowego w wybranej gminie.
 5. Podsumowanie.

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, audytowanie, oświetlenie, retro fit LED.


77. Budowa stanowiska do pomiarów środowiskowych w zastosowaniu do systemów oświetlenia drogowego

Promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka

Zakres pracy:

 1. Pomiary środowiskowe i gromadzenie danych pogodowych.
 2. Możliwości lokalizowania sensorów na infrastrukturze oświetlenia drogowego.
 3. Komunikacja w systemach pomiarowych.
 4. Opracowanie stanowiska do pomiarów wybranych parametrów środowiskowych z możliwością przesyłania danych.
 5. Podsumowanie.

Słowa kluczowe: pomiary środowiskowe, system pomiarowy, instalacja oświetleniowa.


78. Projekt luminescencyjnego czujnika temperatury szyn prądowych

Promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektrotechnika, Ekoenergetyka, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest wykorzystanie efektu luminescencji do pomiaru temperatury na szynach prądowych rozdzielnicy elektroenergetycznej. W ramach pracy zaproponowana zostanie konstrukcja czujnika oraz przeprowadzone zostaną niezbędne pomiary stabilności, dynamiki i czułości materiału czynnego (luminescencyjnego) w funkcji zmian temperatury zewnętrznej. Wykonany czujnik poddany zostanie warunkom pracy zbliżonym do rzeczywistych. Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 500 zł.


79. Układ pomiarowy wizualizacji parametrów geometrycznych obiektów 3D za pomocą promieniowania laserowego

Promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest wykonanie stanowiska do laserowej wizualizacji obiektów trójwymiarowych. W ramach pracy przeprowadzone zostaną obliczenia i analizy numeryczne w kierunku optymalizacji konstrukcji układu. Wykonany zostanie projekt układu w oparciu o druk 3D oraz opracowany zostanie układ sterowania i akwizycji danych. Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 500 zł.


80. Stanowisko do wyciągania włókien optycznych z masy szklistej

Promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zbudowanie stanowiska do wyciągania włókien szklanych z roztopionej masy szklistej metodą odwrotną (przeciwnie do grawitacji). W ramach pracy określone zostaną warunki technologiczne procesu wytwarzania (dla tzw. szkieł „trudnych”) oraz wytyczne konstrukcyjne (szybkość wyciągania, wysokość, średnica bębna, itp.). Stworzony zostanie automatyczny system sterowania temperaturą pieca oraz prędkością obrotową bębna. Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 1000 zł.


81. Stanowisko do pomiaru zmian profilu luminescencji w procesie kierowanej krystalizacji szkieł domieszkowanych lantanowcami

Promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
Rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie stanowiska pomiarowego do obserwacji zmian profilu luminescencji szkieł optycznych domieszkowanych lantanowcami. W ramach pracy wykonany zostanie kompaktowy układ pomiarowy wyposażony w źródło promieniowania laserowego, komorę termiczną oraz spektrometr. Przeprowadzone zostaną syntezy szkieł oraz pomiary ich właściwości luminescencyjnych w kierunku kontrolowanej krystalizacji. Opracowany zostanie układ sterowania i akwizycji danych. Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE, ok. 1000 zł.

1. Analiza rozkładu pola magnetycznego w układzie dwóch równoległych magnesów neodymowych

Promotor: dr inż. Anna Białostocka
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Modelowanie w środowisku COMSOL oraz przeprowadzenie rzeczywistych eksperymentów. Analiza wyników.


2. Wpływ parametrów materiałowych na model linii prądu przemiennego w różnych stanach pracy

Promotor: dr inż. Anna Białostocka
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Analiza modeli linii (zależnie od zastosowanego napięcia) oraz wpływu zastosowanych do ich budowy materiałów na pracę przy obciążeniu odbiornikami o różnym charakterze.


3. Identyfikacja konstrukcji układu elektrycznego na podstawie wyznaczonej pomiarowo charakterystyki widmowej

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Opracowanie zasad i schematu identyfikacji konstrukcji wybranych pasywnych i aktywnych filtrów selektywnych na podstawie zebranych danych pomiarowych. Przygotowanie programu, który na podstawie danych odczytanych z oscyloskopu (interfejs obsługujący połączenie w czasie rzeczywistym) będzie dobierał konstrukcję i wartości elementów. Identyfikacja właściwości wykonywana dla wybranych struktur filtrów RLC. Niezbędna umiejętność programowania z uwzględnieniem tworzenia interfejsu graficznego.


4. Układ akwizycji i przetwarzania danych w zdalnych pomiarach dławika

Promotor: dr. hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Ekoenergetyka

Opracowanie układu i oprogramowania do zdalnego pomiaru przebiegów napięć i prądów w uzwojeniu dławika. Konstrukcja układu oparta na miernikach DW-6090, UT-804 (komunikacja przez złącze RS232). Analiza przebiegów odkształconych w układzie dławika i analiza punktu pracy układu na podstawie pomiarów sygnałów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym.


5. Numeryczna analiza wpływu zmiany konduktywności ściany wykonanej z cegły na rozkład natężenia pola elektrycznego

Promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest przygotowanie numerycznych modeli ścian wykonanych z cegieł pełnych. Konstrukcjom ścian zostaną przypisane właściwości materiału ceramicznego przy uwzględnieniu zmiennej wartości konduktywności. Trzonem pracy będą obliczenia wykonane przy użyciu programów komputerowych bazujących na metodzie elementów skończonych lub metodzie różnic skończonych.


6. Numeryczna analiza wpływu zmiany parametrów elektrycznych gazobetonu na rozkład natężenia pola elektrycznego w zakresie komunikacji bezprzewodowej WiFi

Promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest przygotowanie numerycznych modeli ścian wykonanych z gazobetonu. Zostaną uwzględnione rzeczywiste grubości ścian stosowane w budownictwie. Konstrukcjom ścian zostaną przypisane właściwości materiału jednorodnego przy uwzględnieniu zmiennych parametrów elektrycznych. Praca zawiera obliczenia wykonane przy użyciu programów komputerowych bazujących na metodzie elementów skończonych lub metodzie różnic skończonych.


7. Projekt układu elektro-optycznego oświetlacza do zastosowań w rybołówstwie

Promotor: dr inż. Eugeniusz Czech
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących oświetlaczy stosowanych w rybołówstwie.
 2. Przegląd źródeł światła mogących mieć zastosowanie w tego typu oświetlaczach.
 3. Przegląd komercyjnie dostępnych opraw oświetleniowych do zastosowań w rybołówstwie.
 4. Projekt oświetlacza wytwarzającego naprzemiennie jasne i ciemne kręgi na wodzie. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej tego oświetlacza.

8. Program komputerowego wspomagania projektowania układów elektro-optycznych oświetlaczy stosowanych w gęstej mgle

Promotor: dr inż. Eugeniusz Czech
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest przygotowanie aplikacji przeznaczonej do projektowania układu elektro-optycznego oświetlacza pracującego w gęstej mgle, pozwalającego uzyskać w pewnym (dużym) przedziale odległości od tego oświetlacza, stałą wartość luminancji w pobliżu osi wiązki świetlnej. Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących oświetlaczy stosowanych we mgle.
 2. Przegląd źródeł światła mogących mieć zastosowanie w tego typu oświetlaczach.
 3. Przegląd komercyjnie dostępnych opraw oświetleniowych do zastosowań w ośrodkach silnie pochłaniających światło.
 4. Opracowanie programu komputerowego, wspomagającego projektowanie oświetlacza, który pozwalałby uzyskać w ośrodkach silnie pochłaniających światło, stałą wartość luminancji w pobliżu osi wiązki świetlnej w dużym przedziale odległości od tego oświetlacza.
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej przygotowanego programu.

9. Opracowanie systemu do pomiaru małej indukcji pola magnetycznego

Promotor: dr inż. Adam Idźkowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Opracowanie systemu pomiarowego z mikrokontrolerem i czujnikiem AMR do pomiaru trzech składowych indukcji pola magnetycznego Ziemi. Wizualizacja na ekranie komputera (np. w programie Matlab) składowych wektora pola magnetycznego w wielu punktach dwuwymiarowego obszaru stołu laboratoryjnego. Analiza wpływu obiektów ferromagnetycznych w pobliżu czujnika na kształt i parametry pola magnetycznego. Student powinien: mieć podstawową wiedzę z zakresu programowania (język C, Matlab), znać co najmniej środowisko Arduino.


10. Symulacja rozkładu pola magnetycznego cewek Helmholtza i wykonanie modelu układu przeznaczonego do badania czujników pola magnetycznego

Promotor: dr inż. Adam Idźkowski
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Projekt układu cewek Helmholtza w środowisku obliczeniowym FEMM. Wykonanie symulacji przy różnych parametrach opisujących układ cewek Helmholtza. Wykreślenie oraz analiza uzyskanych rozkładów pola magnetycznego. Realizacja praktyczna układu cewek oraz pomiary indukcji pola magnetycznego teslomierzem. Porównanie wyników otrzymanych z symulacji i z pomiarów. Student powinien znać podstawy programowania (język C, Matlab). Projekt w środowisku obliczeniowym wykorzystującym metodę elementów skończonych.


11. Projekt i wykonanie modelu mobilnej baterii solarnej

Promotor: dr inż. Adam Idźkowski
Ekoenergetyka, Elektronika i Telekomunikacja

Zaprojektowanie i wykonanie modelu urządzenia typu powerbank współpracującego z ogniwem fotowoltaicznym. Urządzenie to ma służyć do zasilania bądź ładowania urządzeń przenośnych. Monitorowanie ładowania i rozładowania baterii przy pomocy diod lub wyświetlacza LCD. Testowanie urządzenia. Student powinien wykazać się znajomością programowania w języku C, obsługi programu do projektowania płytek PCB (Eagle) oraz oprogramowania CAD (Solidworks).


12. Modernizacja budynku użyteczności publicznej do standardu niemal zeroenergetycznego

Promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski
Ekoenergetyka

Bilans zużycia energii elektrycznej i ciepłej wody w budynku użyteczności publicznej. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku pod kątem jego modernizacji. Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych. Dobór urządzeń, przewodów, zabezpieczeń. Obliczenia projektowe.


13. Kalibracja przetwornika ciśnienia z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HART

Promotor: dr inż. Jarosław Makal, prof. PB
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Realizacja tematu polega na opisie i przeprowadzeniu kalibracji wybranych przetworników ciśnienia z wykorzystaniem istniejącego stanowiska pomiarowego, które wymaga takiej modyfikacji, aby umożliwić komunikację pomiędzy komunikatorem i kalibratorem oraz sygnalizację negatywnego wyniku sprawdzenia. Należy również opisać potencjalne źródła niepewności pomiaru, sporządzić budżet niepewności oraz oszacować jej wartość w każdym z badanych przypadków.


14. Opracowanie modelu elektronicznej tarczy do treningów strzeleckich

Promotor: dr inż. Wojciech Walendziuk
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

W ramach realizacji pracy dyplomowej należy zbudować system akwizycji danych pomiarowych z wykorzystaniem urządzenia Raspberry Pi. Urządzenie to będzie dokonywało estymacji miejsca uderzenia śrutu na podstawie sygnału uzyskanego z czterech mikrofonów, a następnie analizy numerycznej. Student powinien: mieć zaawansowaną wiedzę z zakresu programowania w języku C oraz znać środowisko Linux.


15. Opracowanie wielokanałowego bezprzewodowego systemu akwizycji danych pomiarowych

Promotor: dr inż. Wojciech Walendziuk
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

W ramach realizacji pracy dyplomowej należy zbudować system akwizycji danych pomiarowych, który posłuży do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza. Urządzenie ma składać się ze stacji bazowej oraz urządzeń zewnętrznych zaopatrzonych w zasilanie akumulatorowe. Student powinien: mieć zaawansowaną wiedzę z zakresu programowania w języku C, znać środowisko do projektowania obwodów PCB.


16. Badanie charakterystyk przetworników temperatury w zakresie niskich temperatur

Promotor: dr inż. Jan Waśkiewicz
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zbadanie charakterystyk przetworników temperatury w zakresie od 77 K do 300 K. Badaniem powinny zostać objęte przetworniki rezystancyjne (metalowe i półprzewodnikowe) oraz termopary. Pomiary zostaną przeprowadzone przy użyciu stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym.


17. Aproksymacja rezystywności nadprzewodnika YBa₂Cu₃O₇₋ₓ w rejonie przemiany fazowej

Promotor: dr inż. Jan Waśkiewicz
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest wyznaczenie metodami numerycznymi optymalnej funkcji analitycznej opisującej zależność temperaturową rezystywności nadprzewodników wysokotemperaturowych w rejonie przemiany fazowej. Dane do aproksymacji należy zaczerpnąć z dostępnych w literaturze światowej wyników badań doświadczalnych rezystywności elementów cienkowarstwowych opartych na nadprzewodniku YBa₂Cu₃O₇₋ₓ w zakresie temperaturowym obejmującym przemianę nadprzewodnikową.


18. Optymalizacja trybów regulacji temperatury azotowego kriostatu optycznego

Promotor: dr inż. Jan Waśkiewicz
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest doświadczalne wyznaczenie optymalnych parametrów regulacji temperatury kriostatu azotowego w zakresie od 77 do 300 K. Przy użyciu regulatora temperatury kriostatu, opartego na sterowniku LB-600, należy wyznaczyć najkorzystniejsze parametry regulacji PID w różnych temperaturach zadanego zakresu.


19. Badanie wpływu niskiej temperatury na charakterystyki elementów elektronicznych

Promotor: dr inż. Jan Waśkiewicz
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zbadanie wpływu temperatury w zakresie od 77 do 300 K na charakterystyki wybranych elementów elektronicznych. W pracy należy wyznaczyć doświadczalnie podstawowe charakterystyki elementów elektronicznych w różnych temperaturach. Pomiary mogą być przeprowadzone przy użyciu stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym. Analiza otrzymanych charakterystyk pozwoli określić podstawowe parametry materiałowe decydujące o pracy badanych elementów w niskich temperaturach.


20. Numeryczna analiza ustalonego rozkładu temperatury w kablach wysokiego napięcia o żyłach sektorowych

Promotor: dr inż. Marek Zaręba
Ekoenergetyka, Elektronika i Telekomunikacja

Obliczenia numeryczne wykonywane będą za pomocą metody elementów skończonych przy wykorzystaniu komercyjnego oprogramowania: NISA, MATHEMATICA, COMSOL. Pomocnicze obliczenia analityczne mogą być opracowane w typowych programach matematycznych np. Mathematica, Mathcad. Wymagana jest znajomość teorii pola.

Lp. Propozycja tematu, krótki opis Sugerowany
kierunek studiów
oraz specjalność
Rodzaj pracy Promotor
1.

Opracowanie, w programie Matlab Simulink, pakietu modułów dydaktycznych do symulacji układów napędowych z silnikami prądu stałego

Celem pracy jest opracowanie w programie Matlab Simulink pakietu
programów dydaktycznych służących do oceny porównawczej właściwości dynamicznych podsystemów regulacji prądu, prędkości i położenia w układach napędowych z silnikami prądu stałego. Moduły dydaktyczne realizowane byłyby przy różnym stopniu uproszczenia obiektów rzeczywistych (począwszy od uproszczonych modeli liniowych przekształtnika ze sterowaniem MSI, a skończywszy na pełnym, dyskretnym modelu przekształtnika). Pozwoli to, między innymi na ocenę dopuszczalnego zakresu stosowania liniowych modeli uproszczonych.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika teoretyczno-symulacyjna dr hab. inż.
Marian Dubowski,
prof. PB
2.

Opracowanie, w programie Matlab Simulink, pakietu modułów dydaktycznych do symulacyjnego porównania liniowych i nieliniowych podsystemów regulacji prądu twornika silników prądu stałego

Celem pracy jest opracowanie w programie Matlab Simulink pakietu programów dydaktycznych służących do oceny porównawczej właściwości dynamicznych i statycznych podsystemów regulacji prądu twornika z regulatorami liniowymi i nieliniowymi. Opracowane moduły (w wersji z regulatorami liniowymi) powinny uwzględniać istnienie modulatora MSI. Wykorzystanie opracowanych modułów pozwoli na syntetyczną ocenę porównawczą obu rozwiązań.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika,
Ekoenergetyka
teoretyczno-symulacyjna dr hab. inż.
Marian Dubowski,
prof. PB
3.

Opracowanie, w programie Matlab Simulink, pakietu modułów dydaktycznych do symulacji układów napędowych uwzględniających cyfrowy charakter sterowania

Celem pracy jest opracowanie, w programie Matlab Simulink, pakietu programów dydaktycznych służących do analizy wpływu opóźnień wynikających z cyfrowego charakteru sterowania przekształtnika i pomiarów wielkości regulowanych w napędach prądu stałego na ich właściwości dynamiczne. Zgodnie z typową kaskadową strukturą sterowania kluczowe znaczenie dla tej oceny będą miały właściwości najszybszego (najbardziej zagnieżdżonego) podsystemu regulacji prądu twornika. Uniwersalny charakter prowadzonych symulacji zapewniony zostanie przez wprowadzenie systemu jednostek względnych.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika teoretyczno-symulacyjna dr hab. inż.
Marian Dubowski,
prof. PB
4.

Rozkład pola magnetycznego w maszynach prądu stałego – budowa aplikacji dydaktycznej

W ramach pracy należy:

 • opracować bibliotekę klas do prezentacji graficznej rozkładu pola magnetycznego w szczelinie maszyn elektrycznych prądu stałego w warunkach biegu jałowego oraz obciążenia maszyny,
 • opracować mechanizmy programowe wspomagające prezentację rozkładu pola w zależności od kąta wysunięcia szczotek ze strefy neutralnej,
 • opracować program do prezentacji zjawiska reakcji twornika w osiach podłużnej i poprzecznej;

Wymagania: umiejętność programowania w języku C#.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika,
Elektronika
i Telekomunikacja,
Ekoenergetyka
projektowa dr hab. inż.
Adam Słobut,
prof. PB
5.

Elementy i układy pomiarowe kąta i położenia – projekt modernizacji stanowiska laboratoryjnego

W ramach pracy należy:

 • opisać aktualnie dostępne układy pomiarowe kąta i położenia,
 • opisać układy scalone wspomagające analizę sygnałów z czujników położenia i prędkości (AD2S90 i podobne),
 • zaprojektować układy pomiarowe dla różnych sposobów pracy transformatora położenia kątowego (dekoder fazy),
 • opracować nową konstrukcję stanowiska do badań układów pomiarowych prędkości i kąta.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika,
Elektronika
i Telekomunikacja,
Ekoenergetyka
projektowa dr hab. inż.
Adam Słobut,
prof. PB
6.

Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badań silników skokowych

W ramach pracy należy:

 • opisać stan aktualny stanowiska do badań silników skokowych,
 • wykonać badania silnika skokowego zasilanego ze sterownika napięciowego oraz z wymuszeniem prądowym,
 • zaprojektować i wykonać nowe rozwiązania układów zasilania do używanych sterowników,
 • opracować nową konstrukcję stanowiska do badań silników skokowych.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika,
Elektronika
i Telekomunikacja
projektowa dr hab. inż.
Adam Słobut,
prof. PB
7.

Projekt, symulacja i badania nieliniowego układu regulacji położenia z silnikiem prądu stałego

W ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu układów regulacji położenia. Następnie należy dobrać komponenty systemu regulacji położenia. Student nauczy się projektować serwonapęd z silnikiem prądu stałego, dobierać strukturę układu regulacji, obliczać nastawy regulatorów liniowych i nieliniowych. Praca w oprogramowaniu Matlab.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika teoretyczno-symulacyjna dr inż.
Andrzej Andrzejewski
8.

Projekt i badania wybranych podzespołów układu pomiarowego położenia z enkoderem optycznym z sygnałami wyjściowymi sin-cos

Praca ma charakter praktyczny. Student nauczy się projektować, budować i określać właściwości układu pomiarowego z enkoderem absolutnym z wyjściami: sin-cos. W ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu literatury dotyczącej konstrukcji enkoderów absolutnych położenia oraz metod pomiaru położenia. Następnie należy dobrać komponenty systemu pomiarowego położenia. Zaprojektować system obróbki sygnałów pochodzących z enkodera. Przeprowadzić badania laboratoryjne i ocenić właściwości układu pomiarowego położenia. Sprzęt zapewniony.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika,
Elektronika
i Telekomunikacja
praktyczna dr inż.
Andrzej Andrzejewski
9.

Projekt i badania wybranych podzespołów układu pomiarowego położenia z resolwerem

Praca ma charakter praktyczny. Student nauczy się projektować, budować i określać właściwości układu pomiarowego z resolverem. W ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu literatury dotyczącej konstrukcji resolverów magnetycznych oraz metod pomiaru położenia z resolwerami. Następnie należy dobrać komponenty systemu pomiarowego położenia. Opracować elektroniczny system obróbki sygnałów pochodzących z resolwera. Przeprowadzić badania laboratoryjne i ocenić właściwości układu pomiarowego położenia. Sprzęt zapewniony.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika,
Elektronika
i Telekomunikacja
praktyczna dr inż.
Andrzej Andrzejewski
10.

Projekt i badania wybranych podzespołów przekształtnikowego układu obciążającego silnik prądu stałego

Praca ma charakter praktyczny. Student nauczy się projektować, budować i określać właściwości układu obciążającego z przekształtnikiem tranzystorowym DC/DC do zasilania silnika prądu stałego. W ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu literatury dotyczącej przekształtników tranzystorowych i układów obciążających. Następnie zaprojektować i dobrać komponenty układu przekształtnikowego oraz przeprowadzić badania laboratoryjne i ocenić właściwości układu. Sprzęt zapewniony.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika,
Elektronika
i Telekomunikacja
praktyczna dr inż.
Andrzej Andrzejewski
11.

Projekt i budowa interfejsu bipolarnych przetworników cyfrowo-analogowych DAC z komunikacją SPI

Praca praktyczna polegająca na budowie interfejsu przetworników DAC komunikujących się z mikrokontrolerem wykorzystując magistralę SPI. W pracy wykorzystany ma być przetwornik bipolarny o rozdzielczości 12 lub 14 bitów na potrzeby obserwacji przebiegów chwilowych w energoelektronice. W ramach pracy należy wybrać odpowiedni przetwornik, zaprojektować schemat oraz płytkę drukowaną. Należy również stworzyć oprogramowanie do komunikacji mikrokontrolerów z rodziny STM32 z przetwornikiem po magistrali SPI. Praca wymaga znajomości podstaw języka C oraz programu Eagle.

Do wykonania pracy niezbędne jest wsparcie z funduszu dydaktycznego WE w kwocie około 500 zł.

Elektrotechnika praktyczna dr inż.
Piotr Falkowski
12.

Projekt i budowa interfejsu przetworników analogowo-cyfrowych ADC współpracujących z mikrokontrolerem

Praca praktyczna polegająca na budowie interfejsu przetworników ADC wykorzystywanych do pomiarów wielkości chwilowych prądów i napięć w energo­elektronice. W ramach pracy należy wybrać odpowiedni przetwornik, zaprojektować schemat oraz płytkę drukowaną. Należy również stworzyć oprogramowanie do komunikacji mikro­kontrolerów z rodziny STM32 z przetwornikiem. Praca wymaga znajomości podstaw języka C oraz programu Eagle.

Do wykonania pracy niezbędne jest wsparcie z funduszu dydaktycznego WE w kwocie około 500 zł.

Elektrotechnika praktyczna dr inż.
Piotr Falkowski
13.

Analiza możliwości wykorzystania mikrokontrolera z rodziny STM32H7 w energo­elektronice

Praca praktyczna polegająca na konfiguracji peryferiów mikrokontrolera z rodziny STM32H7 wykorzystywanych w energo­elektronice. W ramach pracy należy na podstawie dokładnej analizy dokumentacji mikrokontrolera z rodziny STM32H7 opracować szablon programu ze skonfigurowanymi wybranymi blokami sprzętowymi w języku C. Praca wymaga dobrej znajomości języka C oraz podstaw programu Eagle.

Do wykonania pracy niezbędne jest wsparcie z funduszu dydaktycznego WE w kwocie około 500 zł.

Elektrotechnika praktyczna dr inż.
Piotr Falkowski
14.

Projekt i budowa stanowisk dydaktycznych z wykorzystaniem mikrokontrolerów 8-bitowych PIC12F157x firmy Microchip

Budowa zestawów uruchomieniowych (ang. eval-board) z mikrokontrolerem 8-bitowym wraz z podstawowymi układami peryferyjnymi m.in. modulator PWM, wyświetlacz OLED, układy przetworników A/C oraz C/A, ekspander I2C itp. Zestaw z mikrokontrolerem wraz z opracowanymi programami źródłowymi zostanie wykorzystany w procesie dydaktycznym na zajęciach laboratoryjnych z Techniki Mikro­procesorowej w Energo­elektronice na kierunku Elektro­technika studów I-go stopnia. (praca praktyczna – materiały zapewnione).

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika praktyczna dr inż.
Marek Korzeniewski
15.

Projekt i budowa mikroprocesorowego interfejsu kojarzącego system sterowania dSPACE z przekształtnikiem AC-DC-AC

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu układu elektronicznego, który umożliwi sterowanie przekształtnikiem 3-poziomowym oraz 2-poziomowym z poziomu Matlaba poprzez system dSPACE. (materiały zapewnione).

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika praktyczna dr inż.
Marek Korzeniewski
16.

Graficzna prezentacja danych przy wykorzystaniu modułu wyświetlacza firmy Delta

Celem pracy jest stworzenie programu/procedur obsługi wyświetlacza Delta umożliwiającego graficzną prezentację danych pobieranych z procesora sterującego przekształtnikami. Prezentowane dane będzie można zapisywać w pamięci USB. Podczas realizacji pracy wskazana jest znajomość różnych języków programowania. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika praktyczno-projektowa dr inż.
Krzysztof Kulikowski
17.

Modernizacja trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC

Celem pracy jest przystosowanie stanowiska badawczego na potrzeby ćwiczeń laboratoryjnych. Modernizacja będzie polegać na wymianie uszkodzonych podzespołów oraz przerobieniu osłon części silnoprądowych przekształtnika w sposób zapewniający bezpieczeństwo i możliwość manipulacji. Ponadto w ramach pracy należy dostosować obecnie działający program sterujący do kilku przykładowych ćwiczeń. Podczas realizacji pracy wskazana jest znajomość różnych języków programowania. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika praktyczno-projektowa dr inż.
Krzysztof Kulikowski
18.

Badanie modelu elektrowni wiatrowej z generatorem dwustronnie zasilanym

Celem pracy jest rozpoznanie możliwości stanowiska laboratoryjnego modelu elektrowni wiatrowej z generatorem dwustronnie — zasilanym oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Należy zrealizować ćwiczenia zaproponowane przez producenta stanowiska oraz zaproponować i przeprowadzić badania dodatkowych ćwiczeń. W tym celu powinno się opisać zasadę działania generatorów dwustronnie zasilanych wykorzystywanych w elektrowniach wiatrowych. Należy wykonać analizę otrzymanych wyników oraz opracować instrukcję stanowiskową i dydaktyczną.

Elektrotechnika badawcza dr inż.
Adam Kuźma
19.

Analiza wpływu zniekształceń napięcia zasilającego na pracę niesterowanego prostownika 12-pulsowego

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy pracy niesterowanego przekształtnika 12-pulsowego oraz zbadanie w jakim stopniu na pracę przekształtnika wpływają zniekształcenia oraz niesymetria napięć sieci zasilającej. Należy stworzyć model symulacyjny w programie Matlab Simulink i oszacować wpływ odkształceń napięcia zasilającego na napięcie wyjściowe i na zawartość harmonicznych prądu wejściowego prostownika 12-pulsowego. Wymagana jest znajomość na dobrym poziomie programu Matlab Simulink.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Elektrotechnika analityczno-symulacyjna dr inż.
Adam Kuźma

1. Wyznaczanie impedancji charakterystycznej linii długiej z zastosowaniem metody elementów skończonych

Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Numeryczne obliczanie impedancji charakterystycznej jednorodnej linii długiej o dowolnym kształcie geometrycznym przekroju poprzecznego. Wykorzystanie gotowej biblioteki (toolboxa) z oprogramowaniem metody elementów skończonych 2D (na płaszczyźnie) w dowolnym środowisku obliczeniowym – np. Scilab, Matlab.


2. Analiza zagadnień bezpieczeństwa przebywania w polu elektromagnetycznym aparatury stosowanej w fizykoterapii

Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Wykonanie przeglądu literaturowego przepisów dotyczących przebywania ludności i pracowników w polu elektromagnetycznym aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie do celów diagnostycznych i terapeutycznych. Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu wybranych urządzeń oraz obliczeń numerycznych rozkładów pól w sąsiedztwie modeli takich urządzeń. Analiza ekspozycji pracowników obsługi oraz pacjentów na promieniowanie elektromagnetyczne.


3. Model laboratoryjny układu dopasowania impedancji z użyciem stroika

Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Wykonanie odpowiedniego układu prostej linii dwuprzewodowej (ze zwróceniem uwagi na funkcjonalność, trwałość i estetykę), sond pomiarowych i okablowania. Dobór konstrukcji stroika (szeregowy, równoległy). Dobór zakresu częstotliwości roboczych, oprzyrządowania, elementów montażowych, możliwości regulacji, zmiany obciążenia linii (R, L, C). Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego z użyciem efektów pracy.


4. Biblioteka algorytmów kwantyzacji w kompresji sygnału mowy. Stanowisko dydaktyczne

Promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Kwantyzatory dopasowane do właściwości sygnału mowy są pierwszym etapem, który decyduje o jakości kompresji. Praca ma celu dokonanie przeglądu algorytmów kwantyzacji sygnałów mowy i realizację demonstratora wybranych algorytmów kwantyzatorów równomiernych, nierównomiernych, adaptacyjnych dedykowanych sygnałowi mowy w środowisku Matlab.


5. Analiza i implementacja stratnego algorytmu kodowania obrazu opartego o dekompozycję falkową

Promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Praca ma na celu ocenę właściwości wybranych algorytmów selekcji nieistotnych współczynników falkowych w procesie kompresji globalnej i kompresji na poziomach dekompozycji falkowej obrazu. W pracy należy porównać wybrane z literatury algorytmy i ocenić przydatność tych algorytmów w kompresji obrazów. Implementacja w środowisku Matlab.


6. Poprawa jakości obrazu algorytmami redukcji szumu i algorytmami redukcji rozmycia

Promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Obrazy uzyskane w różnych warunkach pogodowych, środowiskowych i przy nieidealnej rejestracji, wykazują zniekształcenia. Praca ma na celu analizę algorytmów poprawy jakości obrazu zniekształconego. W pracy należy oszacować te zniekształcenia i zaprojektować filtracyjne algorytmy redukcji tych zniekształceń. Przykładowa implementacja w środowisku Matlab.


7. Biblioteka algorytmów predykcji w kompresji sygnału mowy. Stanowisko dydaktyczne

Promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

W algorytmach predykcyjnych kompresji sygnału mowy właściwie zaprojektowany predyktor jest elementem filtru syntezy i istotnie wpływa na efektywność kompresji i jakość sygnału syntezy mowy w dekoderze. Praca ma na celu dokonanie przeglądu algorytmów predykcji ramkowej i adaptacyjnej sygnałów mowy i realizację demonstratora wybranych algorytmów w środowisku Matlab.


8. Analiza kodowania sygnału mowy z wykorzystaniem algorytmów CELP

Promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
Elektronika i Telekomunikacja

Koder CELP łączy dwie efektywne techniki kompresji: kwantowanie wektorowe i liniową predykcję. W pracy należy zaprojektować książkę kodową z sekwencjami gaussowskimi lub impulsowymi, zaprojektować filtr syntezy, filtr predykcji długookresowej, dokonać symulacji zaprojektowanego kodera i zbadać jego właściwości na rzeczywistych frazach sygnału mowy. Implementacja w środowisku Matlab.


9. Projekt i wykonanie wzmacniacza akustycznego z przedwzmacniaczem lampowym

Promotor: dr inż. Marek Garbaruk
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie wzmacniacza elektroakustycznego z przedwzmacniaczem lampowym o mocy wyjściowej co najmniej 2×50 W i paśmie przenoszenia 10 Hz – 100 kHz. Przedwzmacniacz lampowy powinien zostać zaprojektowany z wykorzystaniem podwójnej triody. Należy zaprojektować układy zasilające oraz dobrać punkt pracy lampy wchodzącej w skład przedwzmacniacza. Stopień końcowy wzmacniacza powinien pracować w klasie AB.


10. Analiza rozkładów pól w falowodach – interfejs programowy do symulacji komputerowej

Promotor: dr inż. Marek Garbaruk
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie programu/skryptu działającego np. w środowisku Matlab, do obliczeń parametrów oraz wizualizacji rozkładów pól w wybranych rodzajach prowadnic falowodowych oraz przeprowadzenie analizy wygenerowanych rozkładów.


11. Zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing) – interfejs programowy do symulacji komputerowej

Promotor: dr inż. Marek Garbaruk
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie programu/skryptu działającego np. w środowisku Matlab, stanowiącego narzędzie dydaktyczne, umożliwiające analizę komputerową zwielokrotnienia kodowego CDM (Code Division Multiplexing) w systemach radiokomunikacyjnych.


12. Ocena źródeł niepewności pomiarów parametrów anatomicznych na obrazach radiologicznych stawów skokowych

Promotor: dr inż. Grażyna Gilewska
Elektronika i Telekomunikacja

Analiza źródeł niepewności pomiarów parametrów anatomicznych realizowanych na obrazach radiologicznych stawów skokowych w zależności od wieku pacjentów, rodzaju mierzonych parametrów bądź metody pomiarowej. Zakres pracy obejmuje wybór metody pomiarów parametrów anatomicznych, wybór typu obliczanej niepewności standardowej oraz dobór wartości parametrów niepewności rozszerzonej w celu oceny rozrzutu wartości mierzonych parametrów.


13. Projekt i implementacja systemu pobierania i przetwarzania danych medycznych w klinice okulistyki dziecięcej

Promotor: dr inż. Grażyna Gilewska
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy obejmuje projekt oraz implementację w wybranym języku skryptowym systemu wspomagającego pobieranie wybranych danych medycznych z własnych lub zewnętrznych źródeł oraz ich przetwarzanie do potrzeb kliniki. Przetwarzanie danych obejmuje ich analizę w wybranym kierunku wspomagającym lekarzy w procesie oceny uwarunkowań wrodzonych i nabytych zaćmy u dzieci i młodzieży lub klasyfikacji danych wspomagających lekarzy w procesie leczenia zeza u dzieci i młodzieży. Praca będzie realizowana przy merytorycznym wsparciu lekarzy specjalistów. Oprogramowanie, interfejs użytkownika, obliczenia i analizy realizowane będą z użyciem wybranego środowiska skryptowego i serwerowego.


14. Dydaktyczne stanowisko analizy falkowej sygnałów

Promotor: dr inż. Dariusz Jańczak
Elektronika i Telekomunikacja

Realizacja dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie analizy falkowej sygnałów. Stanowisko powinno umożliwiać analizę sygnałów symulowanych lub odczytanych z pliku, jak również pobranych z wykorzystaniem karty akwizycji danych. Oprogramowanie będzie zrealizowane w wybranym środowisku jak np.: Python, Matlab.


15. Realizacja stanowiska DSP do automatycznej analizy filtrów

Promotor: dr inż. Dariusz Jańczak
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest stworzenie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie automatycznej analizy filtrów analogowych i cyfrowych. Stanowisko realizowane jest z wykorzystaniem modułu z procesorem DSP współpracującym z przetwornikami A/C i C/A. Praca wymaga stworzenia oprogramowania realizującego generator DDS (ang. Direct Digital Synthesis), procedury automatycznego pomiaru charakterystyk filtrów, zapis uzyskanych wyników oraz ich prezentację, a także interfejs użytkownika.


16. Dydaktyczne stanowisko nawigacji inercyjnej

Promotor: dr inż. Dariusz Jańczak
Elektronika i Telekomunikacja

Realizacja dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie prezentacji i analizy metod wykorzystywanych w nawigacji inercyjnej. Stanowisko powinno umożliwiać przetwarzanie pomiarów otrzymywanych z modułu IMU (ang. Inertial Measurement Unit). Zakres pracy obejmuje stworzenie oprogramowania realizującego współpracę mikroprocesora z modułem IMU, przetwarzanie otrzymanych danych oraz ich analizę i prezentację, a także stworzenie interfejsu użytkownika.


17. Opracowanie modułu rozpoznawania osób na potrzeby aplikacji typu „inteligentne lustro”

Promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
Elektronika i Telekomunikacja

Praca ma charakter aplikacyjny. Polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z identyfikacją osób na podstawie analizy ich cech biometrycznych oraz implementacji wybranych metod identyfikacji w urządzeniu typu „inteligentne lustro”. Wymagania: oprogramowanie i elementy potrzebne do realizacji pracy są dostępne w laboratorium.


18. Opracowanie stacji radiowej do odbioru i prezentacji danych transmitowanych przez satelity meteorologiczne z zastosowaniem platformy radia programowalnego

Promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
Elektronika i Telekomunikacja

Praca ma charakter aplikacyjny. Polega na wykonaniu prototypu stacji radiowej odbierającej sygnały z satelitów meteorologicznych. Urządzenie powinno być opracowane z zastosowaniem platformy radia programowalnego w środowisku GNU Radio. Wymagania: oprogramowanie i elementy potrzebne do realizacji pracy są dostępne w laboratorium.


19. Analiza porównawcza interaktywnych interfejsów użytkownika w aplikacjach typu „infokiosk”

Promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
Elektronika i Telekomunikacja

Zadaniem infokiosku jest świadczenie określonych usług informacyjnych. Infokiosk składa się z urządzeń peryferyjnych oraz centralnego serwera umożliwiającego dynamiczne zarządzanie treścią. Praca dyplomowa ma charakter aplikacyjny. Polega na analizie porównawczej narzędzi programistycznych umożliwiających realizację interaktywnych interfejsów użytkownika oraz opracowaniu, z zastosowaniem wybranych narzędzi, prototypu urządzenia typu „infokiosk”. Wymagania: Oprogramowanie i elementy potrzebne do realizacji pracy są dostępne w laboratorium.


20. Stanowisko laboratoryjne do prezentacji przetwarzania sygnałów w systemie MIMO

Promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
Elektronika i Telekomunikacja

Praca ma charakter symulacyjno-eksperymentalny, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych ze stosowaniem technik MIMO (ang. Multi Input Multi Output) we współczesnych systemach transmisyjnych i opracowaniu ćwiczenia laboratoryjnego do prezentacji przetwarzania sygnałów
w systemach MIMO. Ćwiczenie laboratoryjne powinno być opracowane w środowisku GNU Radio. Wymagania: opracowanie stanowiska i instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego umożliwiającego prezentację algorytmów przetwarzania sygnałów w systemach MIMO. Oprogramowanie i aparatura potrzebna do realizacji ćwiczenia jest dostępna w laboratorium.


21. Implementacja stosu TCP/IP na mikrokontrolerze STM32

Promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
Elektronika i Telekomunikacja

Aby tworzyć aplikacje korzystające z sieci, niezbędna jest implementacja stosu TCP/IP, czyli kompletu protokołów intersieci. Praca ma charakter praktyczny, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z najbardziej popularnymi implementacjami protokołów TCP/IP w układach mikroprocesorowych oraz analizie i implementacji wybranego stosu na mikrokontrolerze z rodziny STM32. Wymagania: oprogramowanie i aparatura potrzebna do realizacji projektu jest dostępna w laboratorium.


22. Zastosowanie platformy radia programowalnego i oprogramowania OpenBTS do implementacji stacji bazowej systemu GSM

Promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
Elektronika i Telekomunikacja

Praca ma charakter aplikacyjny. Polega na zastosowaniu technologii radia programowalnego oraz oprogramowania OpenBTS do wykonania urządzenia umożliwiającego badanie protokołów sygnalizacyjnych w stacji bazowej systemu GSM. Wymagania: Oprogramowanie i aparatura potrzebna do realizacji projektu jest dostępna w laboratorium.


23. Komputerowe stanowisko dydaktyczne do obliczeń radiokomunikacyjnych – projekt i wykonanie

Promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest opracowanie koncepcji i wykonanie komputerowego stanowiska dydaktycznego do obliczania parametrów łącza radiowego. Oprogramowanie powinno umożliwiać dobór wysokości zawieszenia anten nadawczych i odbiorczych o zadanych parametrach oraz obliczenie minimalnego poziomu mocy anteny nadawczej zapewniającego prawidłową pracę łącza radiowego przy uwzględnieniu strat wynikających z tłumienia fal radiowych podczas propagacji w wolnej przestrzeni przy założonym zasięgu pracy urządzeń radiowych.


24. Szerokopasmowe wzmacniacze wielokanałowe – projekt i wykonanie

Promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do badań doświadczalnych modeli szerokopasmowych wzmacniaczy wielokanałowych. W skład wzmacniaczy powinny wchodzić dwu- i czterokanałowe komutatory fazowe zrealizowane z wykorzystaniem przewodów koncentrycznych oraz moduły pojedynczych bloków wzmacniających. Pasmo pracy wzmacniaczy 1 – 50 MHz.


25. Projekt asynchronicznego estymatora sygnału okresowego

Promotor: dr inż. Adam Nikołajew
Elektronika i Telekomunikacja

Praca polega na zaprojektowaniu układu, pozwalającego na estymację sygnału okresowego przy próbkowaniu asynchronicznym. Układ składa się z 3 bloków: wyznaczającego FFT mierzonego sygnału, obliczającego średnią geometryczną transformat oraz obliczającego IFFT sygnału wyjściowego bloku 2.

Zakres pracy:

 1. Opis metody estymacji.
 2. Projekt filtrów cyfrowych, realizujących poszczególne bloki.
 3. Sprawdzenie poprawności metody za pomocą symulacji.
 4. Doświadczalna weryfikacja poprawności działania układu
 5. Wnioski.

26. Projekt cyfrowego miernika mocy czynnej, biernej i pozornej przebiegów odkształconych

Promotor: dr inż. Adam Nikołajew
Elektronika i Telekomunikacja

Zakres pracy:

 1. Przegląd wielkości charakteryzujących przebiegi odkształcone.
 2. Przegląd przetworników pomiarowych stosowanych w pomiarach napięcia i natężenia prądu elektrycznego.
 3. Określenie założeń projektowych, wybór metody pomiaru oraz jego uzasadnienie.
 4. Dobór elementów i zaprojektowanie obwodów drukowanych.
 5. Symulacja działania układu.
 6. Wnioski.

27. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w widmie rozproszonym

Promotor: dr inż. Adam Nikołajew
Elektronika i Telekomunikacja

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonym z wykorzystaniem środowiska GNURadio oraz modułów SDR. Zakres pracy obejmuje:

 1. Przegląd metod transmisji sygnałów w paśmie rozproszonym.
 2. Wybór i uzasadnienie metod realizowanych przez zaprojektowane stanowisko.
 3. Stworzenie działającego układu w środowisku GNURadio z wykorzystaniem modułów SDR.
 4. Badania laboratoryjne stanowiska.
 5. Wnioski.

28. Stanowisko laboratoryjne do badania filtrów kwarcowych i elementów piezoelektrycznych

Promotor: dr inż. Maciej Sadowski
Elektronika i Telekomunikacja

W ramach pracy należy zbudować stanowisko laboratoryjne do badania wybranych elementów piezoelektrycznych, takich jak filtry piezoceramiczne i SAW oraz rezonatory piezoceramiczne. Należy także zaprojektować i zbudować układ filtru kwarcowego, który także będzie częścią stanowiska. Szacunkowy koszt pracy: ok. 300 zł. Praca przeznaczona jest dla studenta mającego podstawowe doświadczenie w montażu układów elektronicznych.


29. Stanowisko laboratoryjne do badania parametrów przełącznika nadawanie-odbiór

Promotor: dr inż. Maciej Sadowski
Elektronika i Telekomunikacja

W ramach pracy należy zbudować stanowisko laboratoryjne, umożliwiające pomiary zaprojektowanego i wykonanego praktycznie układu przełącznika nadawanie – odbiór. Układy takie są obecnie powszechnie stosowane w torach radiokomunikacyjnych zarówno małych i dużych mocy. Układ powinien zostać zbudowany w oparciu o scalony przełącznik z diodami PIN (np. prod. Skyworks). Szacunkowy koszt pracy: ok. 400 zł. Praca przeznaczona jest dla studenta o zdolnościach eksperymentatorskich i mającego doświadczenie w montażu układów elektronicznych.


30. Projekt i wykonanie systemu telemetrycznego z transmisją w sieci LoRaWAN

Promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu telemetrycznego służącego do pomiaru wybranych parametrów w rozproszonych lokalizacjach. Transmisja danych pomiarowych z modułów czujnikowych do bramy odbywać się będzie drogą radiową z wykorzystaniem technologii LoRa, a całość systemu utworzy sieć typu LoRaWAN. Wykonany system powinien obejmować co najmniej dwa zasilane bateryjnie moduły czujnikowe, bramę dołączoną do sieci Internet oraz platformę serwerową do akwizycji i wizualizacji danych z czujników. Część serwerowa może być zrealizowana z wykorzystaniem wybranej bezpłatnej usługi chmurowej. Praca obejmuje praktyczne wykonanie układu elektronicznego. Koszt materiałów w wysokości do 300zł przewiduje się pokryć z funduszu dydaktycznego.


31. Projekt i wykonanie dydaktycznego stanowiska do demonstracji i badania transmisji w wybranej technologii Sub-GHz

Promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
Elektronika i Telekomunikacja

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie laboratoryjnego modelu systemu transmisji w wybranej technologii w pasmie Sub-GHz. Podstawą do wykonania stanowiska będą moduły komunikacyjne Sub-GHz, do których należy wykonać interfejsy sprzęgające je z komputerami PC oraz opracować oprogramowanie pozwalające na konfigurację parametrów oraz bieżącą prezentację i badanie transmisji (w tym także pod kątem analizy sygnałowej). Elementem pracy będzie także przygotowanie koncepcji ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących transmisji w wybranej technologii Sub-GHz. Praca obejmuje praktyczne wykonanie układu elektronicznego. Koszt materiałów w wysokości do 300zł przewiduje się pokryć z funduszu dydaktycznego.


32. Projekt i wykonanie modelu sieci w technologii Bluetooth Mesh

Promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
Elektronika i Telekomunikacja

Praca obejmuje wykonanie projektu i praktyczną realizację modelu sieci w topologii siatkowej pracującej z wykorzystaniem technologii Bluetooth Mesh. Wykonana sieć powinna zawierać co najmniej 4 węzły zawierające elementy sterujące oraz wykonawcze. W każdym węźle powinna być możliwość sprawdzenia jego aktualnego stanu w sieci. Do wykonania pracy wykorzystane zostaną wybrane moduły mikroprocesorowe wyposażone w interfejsy Bluetooth Low Energy (BLE), do których zostaną dołączone wybrane elementy sterujące oraz wykonawcze. Praca obejmuje praktyczne wykonanie układu elektronicznego. Koszt materiałów w wysokości do 300zł przewiduje się pokryć z funduszu dydaktycznego.


33. Projekt i wykonanie licznika zdarzeń zintegrowanego z serwisem internetowym

Promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
Elektronika i Telekomunikacja

Praca obejmuje wykonanie projektu i praktyczną realizację licznika zliczającego zdarzenia związane z określonym elementem wybranego serwisu internetowego. Przykładowo może to być licznik wskazujący aktualną liczbę „polubień” profilu lub zdjęcia w serwisie społecznościowym. Do uzyskania wskazywanej informacji wykorzystane zostaną funkcje udostępniane przez API danego serwisu internetowego. Istotnym elementem pracy jest wybór sposobu wskazania stanu licznika tak, aby zapewnić interesującą formę wizualną. Przykładowe możliwe do wykorzystania rozwiązania to lampy Nixie lub wyświetlacz „klapkowy”. Praca obejmuje praktyczne wykonanie układu elektronicznego. Koszt materiałów w wysokości do 400zł przewiduje się pokryć z funduszu dydaktycznego.


34. Projekt i wykonanie sterownika mikroprocesorowego na bazie układu FPGA

Promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
Elektronika i Telekomunikacja

Rezultatem pracy będzie wykonanie i oprogramowanie sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w określony zestaw układów wejścia-wyjścia. Całość zostanie zrealizowana w układzie FPGA firmy Intel (Altera, rodzina MAX10), w którym zaimplementowane zostaną mikroprocesor z rdzeniem Nios II/e oraz wybrane układy wejścia-wyjścia. Elementem pracy będą też dynamiczne testy uruchomionego układu sterownika. Do wykonania pracy przewiduje się wykorzystanie zestawu startowego wyposażonego w układ FPGA z rodziny Altera MAX10 oraz niezbędne układy peryferyjne. Praca obejmuje praktyczne wykonanie układu elektronicznego. Koszt materiałów w wysokości do 300zł przewiduje się pokryć z funduszu dydaktycznego.

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.