Wydział Elektryczny PB

Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikaty i uprawnienia jakie mogą uzyskać studenci po naszych kierunkach studiów


Certyfikat instalatora OZE

Certyfikat instalatora OZE wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasi studenci, którzy ukończyli studia na kierunkach:

 • elektrotechnika studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
 • ekoenergetyka studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim,

mogą ubiegać się o certyfikat instalatorów w zakresie OZE na podstawie uzyskanego wykształcenia (bez zdawania egzaminu).

Procedura uzyskania certyfikatu

Certyfikat UDT jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do montażu jednego z poniżej wymienionych systemów korzystania z odnawialnych źródeł energii:

 • kotłów i pieców na biomasę,
 • systemów fotowoltaicznych,
 • słonecznych systemów grzewczych,
 • pomp ciepła,
 • płytkich systemów geotermalnych.

Posiadanie niniejszego certyfikatu od 1 stycznia 2016 roku jest co do zasady wymogiem dla instalatora przy instalacjach OZE dofinansowanych ze środków publicznych. Przy pozostałych instalacjach certyfikat jest dodatkowym uprawnieniem i może podnieść wiarygodność osoby dokonującej montażu mikro oraz małych instalacji.

Wzór certyfikatu instalatora OZE, strona pierwsza.Wzór certyfikatu instalatora OZE, strona druga.


Uprawnienia budowlane

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wydawane są przez organ samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, tj. okręgową komisję kwalifikacyjną okręgowej izby inżynierów budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (obejmującego weryfikację wykształcenia oraz praktyki zawodowej) oraz zdaniu egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Aktualnie możliwe jest uzyskanie uprawnień budowlanych m.in. w następujących specjalnościach techniczno-budowlanych:

 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane są niezbędne, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót, a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest posiadanie odpowiedniego lub pokrewnego wykształcenia, przy czym ukończenie studiów w zakresie:

 1. elektroniki i telekomunikacji umożliwia ubieganie się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalnościach:
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie oraz
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie;
 2. elektrotechniki umożliwia ubieganie się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalnościach:
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;
 3. automatyki i robotyki umożliwia ubieganie się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalnościach:
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w ograniczonym zakresie;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie.

Rodzaj uprawnień (projektowo-wykonawcze / projektowe / wykonawcze) oraz zakres uprawnień (bez ograniczeń / w ograniczonym zakresie) o jakie można ubiegać się po ukończeniu ww. kierunków jest uzależniony od wykształcenia (studia I stopnia / studia II stopnia) oraz okresu i zakresu (na budowie / przy projektowaniu) odbytej praktyki zawodowej.

Szczegółowe regulacje w zakresie warunków uzyskania uprawnień budowlanych zawierają art. 12-16 ww. ustawy – Prawo budowlane oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

Informacje na temat postępowania o nadanie uprawnień budowlanych można również uzyskać na stronie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Uprawnienia elektryczne SEP

Uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich są jednymi z najważniejszych uprawnień dla każdego elektryka. Dzięki nim możliwe jest operowanie przy prądzie do określonego natężenia. Uprawnienia nadawane są na podstawie zdobytych kwalifikacji oraz odpowiednio zdanych egzaminów.

Świadectwo kwalifikacji może być wydane na stanowisku Eksploatacji – E lub Dozoru – D w zależności od zajmowanego stanowiska. Jeśli wykonujemy fukncję kierowniczą i wydajemy polecenia osobom na stanowisku E, wtedy powinniśmy posiadać świadectwo na stanowisku dozoru – D. Osoby z dozorem zajmują się również zatwierdzaniem wszelkich protokołów z wykonanych pomiarów elektrycznych lub zatwierdzaniem wykonanych prac zgodnie z projektem.

Uprawnienia SEP do 1 kV dzielimy na trzy rodzaje.

 • Uprawnienia G1 dedykowane są dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 • Uprawnienia energetyczne (cieplne) G2 dedykowane są dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • Uprawnienia G3 to krok w rozwoju zawodowym dla osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Szkolenia SEP przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wszystkich lub pojedynczych uprawnień. Kursy z pewnością zainteresują osoby zajmujące się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz innych urządzeń elektroenergetycznych.

Uprawnienia SEP do 1 kV dają realną szansę rozwoju zawodowego. Uprawniają do prowadzenia wszelkiego rodzaju konserwacji oraz remontów sieci elektrycznych, oraz urządzeń pracujących pod napięciem. Dzięki uzyskanej wiedzy istnieje możliwość pracy między innymi w eksploatacji i dozorze urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz przy gazach fluorowych. Po zdobyciu kwalifikacji kursanci znajdują pracę na rynkach krajowych i zagranicznych.

W wielu zakładach pracy posiadanie danych kwalifikacji jest konieczne do wykonywania zawodu związanego ściśle z elektroniką, elektryką i elektrotechniką.

Szkolenia SEP są prowadzone w wielu placówkach, w największych polskich miastach. Po odbyciu jednodniowych zajęć kandydat podchodzi do egzaminu. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat. Więcej o szkoleniach znajduje się na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział Białostocki

Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez Komisje Stowarzyszenia Elektryków Polskich ważne są również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.