Wydział Elektryczny PB

Rada Wydziału Elektrycznego

Skład osobowy

Lp. Osoba Funkcja
1 dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego
2 dr inż. Sławomir Kwiećkowski Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
3 dr inż. Wojciech Trzasko Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
4 dr hab. inż. Andrzej Ruszewski, prof. PB Dyrektor Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
5 prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz Kierownik Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej
6 dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB Kierownik Katedry Automatyki i Robotyki
7 dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB Kierownik Katedry Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki
8 dr hab. inż. Zbigniew Kulesza, prof. PB przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych
9 dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych
10 dr inż. Łukasz Gryko przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
11 dr inż. Krzysztof Kulikowski przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
12 mgr Anna Dakowicz przedstawiciel pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi
13 inż. Adam Wiktorko przedstawiciel pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi
14 dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB Kierownik studiów doktoranckich prowadzonych na WE, kierownik dyscypliny AEE w Szkole Doktorskiej PB
15 Krzysztof Moczulski przedstawiciel studentów
15 Adam Kołodko przedstawiciel studentów
17 dr inż. Andrzej Karpiuk osoba powołana przez Dziekana według potrzeb

Decyzja Dziekana Wydziału Elektrycznego PB nr 5/WE/2020 (dokument PDF skanowany, 887,9 KiB) w sprawie powołania członków Rady Wydziału Elektrycznego w kadencji 2020 – 2024.

Decyzja Dziekana Wydziału Elektrycznego PB nr 6/WE/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Wydziału Elektrycznego w kadencji 2020 – 2024.

 

 

Załącznik 1 do decyzji nr 8/WE/2020 Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu pracy Rady Wydziału Elektrycznego.

Zasady i tryb pracy Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

§ 1

 1. Rada Wydziału Elektrycznego, dalej określana jako „Rada Wydziału”, funkcjonuje na podstawie § 20 Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Białostockiej, zwanego dalej „Regulaminem organizacyjnym” (zarządzenie nr 1164 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Politechnice Białostockiej, z późniejszymi zmianami).
 2. Rada Wydziału spełnia funkcję opiniodawczo-doradczą dla Dziekana Wydziału.
 3. Zakres kompetencji Rady Wydziału jest określony w Regulaminie organizacyjnym, uchwałach Senatu PB oraz innych wewnętrznych aktach normatywnych Politechniki Białostockiej.

§ 2

 1. Skład Rady Wydziału jest określony zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego.
 2. Członkowie Rady Wydziału wskazani w § 20 ust. 3 pkt. 5, 6, 7 oraz 11 Regulaminu organizacyjnego są powoływani i odwoływani na podstawie decyzji Dziekana Wydziału Elektrycznego.
 3. Odwołanie członka Rady Wydziału powołanego na podstawie § 20 ust. 3 pkt. 5, 6, 7 lub 11 Regulaminu organizacyjnego następuje w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących niespełnienie zapisów § 20 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego, w tym w przypadku awansu naukowego lub zmiany stanowiska.
 4. Członek Rady Wydziału, powołany w związku z § 20 ust. 3 pkt. 5, 6, 7 lub 11 Regulaminu organizacyjnego może być odwoływany na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, w przypadku absencji w kolejnych trzech posiedzeniach Rady Wydziału lub zaistnienia innych uzasadnionych okoliczności wpływających na członkostwo w Radzie Wydziału.
 5. Przedstawicieli studentów, członków Rady Wydziału określonych w § 20 ust. 3 pkt. 10 Regulaminu organizacyjnego, wskazuje wydziałowa rada samorządu studentów.
 6. W przypadku absencji w kolejnych trzech posiedzeniach Rady Wydziału lub zaistnienia innych okoliczności wpływających na członkostwo w Radzie Wydziału przedstawiciela studentów, Dziekan wydziału po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Wydziału kieruje wniosek o wskazanie innego przedstawiciela studentów do wydziałowej rady samorządu studentów.

§ 3

 1. Przewodniczącym Rady Wydziału jest Dziekan Wydziału.
 2. Przewodniczący Rady Wydziału sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady Wydziału.
 3. Na wniosek przewodniczącego, członkowie Rady Wydziału powołują zastępcę przewodniczącego rady.
 4. Zastępca przewodniczącego Rady Wydziału zastępuje przewodniczącego w działaniach związanych z organizacją i prowadzeniem posiedzenia podczas nieobecności przewodniczącego.

§ 4

 1. Rada Wydziału obraduje na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący Rady Wydziału nie rzadziej niż raz na trzy miesiące z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady Wydziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej składu Rady Wydziału.
 3. Posiedzenia Rady Wydziału mogą się odbywać w formie bezpośredniej lub w formie zdalnej.
 4. W przypadku posiedzeń w formie bezpośredniej pomieszczenie na posiedzenie Rady Wydziału zapewnia Dziekan Wydziału. Głosowania przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z co najmniej trzech członków Rady Wydziału.
 5. W przypadku posiedzeń w formie zdalnej, posiedzenie jest przeprowadzane z użyciem platformy elektronicznej dopuszczonej do wykorzystania w Politechnice Białostockiej w celu realizacji obrad ciał kolegialnych, zapewniającej synchroniczną komunikację między uczestnikami. Głosowania są przeprowadzane z użyciem oprogramowania komputerowego dopuszczonego do wykorzystania w trakcie głosowań w Politechnice Białostockiej, obsługiwanego przez uprawnioną osobę, która nie jest członkiem Rady Wydziału.
 6. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Wydziału wraz z porządkiem obrad są przesyłane do członków rady za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
 7. Dokumentacja dotycząca posiedzenia Rady Wydziału, w tym proponowany porządek obrad, protokół z poprzedniego posiedzenia, proponowane uchwały oraz inne dokumenty, są umieszczane w dedykowanym katalogu, udostępnionym dla członków Rady Wydziału na dysku w domenie box.biaman.pl. Informacje o dostępie do dedykowanego katalogu są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady Wydziału.
 8. Obradom Rady Wydziału przewodniczy przewodniczący Rady Wydziału lub zastępca przewodniczącego podczas nieobecności przewodniczącego.
 9. Rada Wydziału zatwierdza zwykłą większością głosów porządek obrad zgłoszony przez prowadzącego posiedzenie.
 10. Sprawy zgłoszone do porządku obrad Rada Wydziału może, za zgodą przewodniczącego obradom, zdjąć z porządku obrad, bezwzględną większością głosów.
 11. Sprawy referuje przewodniczący obradom lub wyznaczona przez niego osoba.
 12. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obradom zamyka posiedzenie Rady Wydziału.
 13. Rada Wydziału może powołać komisje lub zespoły, wyznaczając zakres ich działania.

§ 5

 1. Rada Wydziału podejmuje uchwały na posiedzeniach przy obecności co najmniej połowy liczby członków rady zwykłą większością głosów, o ile przepis szczególny nie przewiduje innych wymagań.
 2. Uchwały Rady Wydziału są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych.
 3. Głosowanie tajne może być przeprowadzone w każdym przypadku, gdy wniosek w sprawie przeprowadzenia głosowania tajnego zostanie przyjęły zwykłą większością. Wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego może zgłosić każdy członek Rady Wydziału.
 4. Przez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów należy rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby liczba głosów za przyjęciem uchwały była większa od liczby głosów przeciwnych, niezależnie od liczby osób, które wstrzymały się od głosu. Głosy wstrzymujące się nie są doliczane do głosów przeciwnych.
 5. Przez podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, należy rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby za jej przyjęciem oddano co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, obejmujących głosy przeciwne i wstrzymujące się.
 6. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady Wydziału lub zastępca przewodniczącego prowadzący posiedzenie, na którym uchwały zostały podjęte.
 7. Z posiedzenia Rady Wydziału sporządzany jest protokół, w którym uwzględnia się porządek posiedzenia, zapis przebiegu dyskusji nad poszczególnymi sprawami oraz wyniki głosowań. Załącznikami do protokołu są:
  1. lista obecności;
  2. uchwały;
  3. w przypadku obrad bezpośrednich: protokoły komisji skrutacyjnej, z wynikami głosowań tajnych w zamkniętych kopertach;
  4. w przypadku obrad zdalnych: protokoły utworzone w wyniku zastosowania oprogramowania komputerowego dopuszczonego do wykorzystania w trakcie głosowań, wygenerowane przez osobę uprawnioną do obsługi głosowań.

  Protokół podpisuje przewodniczący Rady Wydziału lub zastępca przewodniczącego prowadzący posiedzenie.

 8. Uchwały Rady Wydziału i protokoły z posiedzeń są przechowywane w Sekretariacie Wydziału Elektrycznego.

Decyzja Dziekana Wydziału Elektrycznego PB nr 8/WE/2020 (dokument PDF skanowany, 1,798 MiB) w sprawie określenia zasad i trybu pracy Rady Wydziału Elektrycznego, wraz z załącznikiem.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.