Wydział Elektryczny PB

Konferencje i seminaria

Seminaria

Harmonogram seminariów na Wydziale Elektrycznym w semestrze letnim 2017/2018

 

Seminaria Katedry odbywają się we środy o godzinie 10:15 w sali WE-247

28.02.2018 r.
prof. zw. dr. hab. inż. Tadeusz Kaczorek – Uogólnienie twierdzenia Kharitonowa na przedziałowe układy dodatnie.

W referacie zostanie uogólnione twierdzenie Kharitonowa na ciągłe i dyskretne przedziałowe układy dodatnie. Uogólnienia zostaną przedstawione dla dwóch przypadków:
1. Gdy układ jest opisany równaniem stanu,
2. Gdy znany jest wielomian charakterystyczny o przedziałowych współczynnikach. Rozważania zostaną zilustrowane przykładami liczbowymi.

 
 
28.03.2018 r.
dr inż. Andrzej Ruszewski – Stabilność dyskretnych układów liniowych niecałkowitego rzędu.

W referacie przedstawiono problem stabilności modeli układów dyskretnych niecałkowitego rzędu. Sformułowano warunki konieczne i wystarczające stabilności asymptotycznej rozpatrywanej klasy układów. Wykazano, że układ dyskretny niecałkowitego rzędu jest asymptotycznie stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie wartości własne macierzy stanu leżą w obszarze stabilności. Podano opis parametryczny granicy obszaru stabilności dla ustalonego niecałkowitego rzędu układu.

 
 

11.04.2018 r.
mgr inż. Ewa Piotrowska (doktorantka) – Analiza obwodu elektrycznego z wykorzystaniem definicji niecałkowitego rzędu o różnych rzędach pochodnych.

Obwody elektryczne zawierające superkondesatory analizowane są w dziedzinie czasu za pomocą rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu. Rozwijane współcześnie metody rozwiązania równań zawierających pochodną niecałkowitą, opierają się na kilku znanych definicjach (np. Caputo) oraz nowych (np. Conformable Derivative), lecz ze względu na obserwowane rozbieżności, wciąż wymagają dalszych badań i weryfikacji.

Celem podejmowanych prac jest analiza obwodu elektrycznego i uzyskanie ogólnego rozwiązania równania stanu dla obwodów elektrycznych z kondensatorami ułamkowych rzędów z użyciem wymienionych definicji pochodnych niecałkowitego rzędu dla różnych jej rzędów. Na podstawie przykładowego obwodu elektrycznego, uzyskane zostanie rozwiązanie dla szczególnych postaci sygnału wejściowego, czyli określonego napięcia przy braku sterowania i zerowych warunkach początkowych oraz zmiennego w czasie napięcia w postaci funkcji: skokowej, prostokątnej, sinusoidalnej.

Rezultaty uzyskane metodą analityczną, przy różnych wartościach rzędu pochodnej, zostaną porównane między sobą, a na tej podstawie, w dalszym toku weryfikacyjnych prac doświadczalnych, wskazana zostanie definicja, która najlepiej oddaje właściwości dynamiczne obwodu. W tym celu zbudowany zostanie układ doświadczalny, w którym badania będą polegały na sprawdzeniu odpowiedzi obwodu elektrycznego (m.in. napięcia na superkondensatorze) na poszczególne sygnały wejściowe.
 
 

16.05.2018 r.
dr inż. Andrzej Karpiuk – Propozycje zmian w programach szczegółowych ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów „Elementy elektroniczne” i „Układy elektroniczne 2”.

Elementy elektroniczne i Układy elektroniczne są w grupie przedmiotów wspólnych, prowadzonych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w większości polskich uczelni, na których kierunek ten jest oferowany.

W referacie przedstawione zostały programy szczegółowe ćwiczeń laboratoryjnych z w/w przedmiotów, dostępne na stronach internetowych wybranych uczelni krajowych i zagranicznych. Wyodrębnione zostały ćwiczenia „klasyczne” oraz nowe, wprowadzone w ostatnich latach. Zwrócono uwagę na sposób prowadzenia zajęć oraz rodzaj ćwiczeń – indywidualne, zespołowe, ćwiczenia „odtwórcze” (wykonywane ściśle według instrukcji), ćwiczenia polegające na rozwiązaniu postawionego problemu, ćwiczenia projektowo – pomiarowe itd.

W oparciu o zgromadzony materiał porównawczy przedstawiono propozycje zmian w programach szczegółowych ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Elementy elektroniczne i Układy elektroniczne 2, prowadzonych w Katedrze Automatyki i Elektroniki.

Seminaria odbywają się w środy o godzinie 10:15 w sali WE-215

21.02.2018 r.
dr inż. Adam Idźkowski – Wybrane metody estymacji szybkości oraz długości pojazdów na podstawie dyskretnych sygnałów pozyskanych z czujników magnetorezystancyjnych AMR.

Przedstawienie prototypu systemu pomiarowego do detekcji i klasyfikacji pojazdów w ruchu drogowym. Prace badawcze obejmowały sposób przetwarzania sygnałów dyskretnych z dwóch czujników magnetorezystancyjnych AMR, a także przegląd metod oraz ocenę dokładności estymacji szybkości i długości pojazdów. Zaproponowano algorytmy, których celem było skrócenie czasu wykonania obliczeń przez mikrokontroler.

 

14.03.2018 r.
dr inż. Sławomir Kwiećkowski – Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia nr 12 Rektora PB z dnia 14.02.2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie „Systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej” – przekazanie informacji o ocenie osiągniętych przez studentów efektów kształcenia po zakończeniu semestru zimowego 2017/20178 (§1 pkt.4).
 
 

18.04.2018 r.
dr hab. inż. Bogusław Butryło – Szerokopasmowa metoda elementów skończonych z uwzględnieniem wielomianowych modeli dyspersji elektrycznej.

Numeryczne odwzorowanie zjawisk polaryzacji elektrycznej bazuje na zastosowaniu klasycznych makroskopowych modeli dyspersji rzędu całkowitego (Debye, Lorentza) lub rzędu ułamkowego (m.in. Havriliak-Negami). Modele tego typu bazują na bezpośrednim uproszczeniu opisu zjawisk dyspersji, tworzonym na wyniku badań z zakresu technologii materiałowych. Odmiennym podejściem jest zastosowanie modeli wielomianowych tworzonych w oparciu o pasmowe charakterystyki podatności elektrycznej materiałów. W wystąpieniu zostanie przedstawione sformułowanie metody FETD (ang. Finite-element time-domain) z wbudowanymi modelami wielomianowymi. Porównanie zostaną właściwości metody przy zastosowaniu obu wskazanych sformułowań części szerokopasmowej.
 
 

16.05.2018 r.
Nauczyciel wizytujący z zagranicznej Uczelni – Prezentacja partnerskiej uczelni w ramach programu Erasmus+ oraz przedstawienie profilu działalności naukowej.
 
 

23.05.2018 r.
dr inż. Jan Waśkiewicz – Pomiar grubości warstwy zubożonej w tlen w strukturach Ag/YBa2Cu3O7-x/Ag pamięci elektrorezystancyjnej.

W referacie zostaną przedstawione wyniki badań doświadczalnych zjawiska pamięci elektrorezystancyjnej w strukturze cienkowarstwowej Ag/YBa2Cu3O7-x/Ag w temperaturze pokojowej i ciekłego azotu. Na podstawie uzyskanych charakterystyk napięciowo-prądowych i amplitudowych wyznaczono wartości progowe napięcia przełączania rezystancji. Różnice poziomów tych napięć przy różnych kierunkach przełączania oraz temperaturach można wyjaśnić za pomocą mechanizmu opartego na elektrodyfuzji jonów tlenu poprzez wakansy tlenowe. Wykorzystując model matematyczny tego mechanizmu na podstawie otrzymanych wartości napięcia przełączania wyznaczono grubości warstw zubożonych w jony tlenu, które odgrywają zasadniczą rolę w procesie przełączania. Otrzymane grubości od 1,2 do 10,6 nm są zgodne z danymi literaturowymi dla podobnych struktur.
 
 

13.06.2018 r.
dr inż. Wojciech Walendziuk – Zastosowanie klasycznych i niekonwencjonalnych układów mostkowych w wybranych aplikacjach medycznych.

W czasie seminarium zaprezentowane będą klasyczne układy pomiarowe oraz alternatywne – posiadające dwa źródła prądowe. Układy te zastosowane będą w uroflowmetrii oraz stabilografii. Przedstawione będą także metody kalibracji tych układów oraz sposób obliczania niepewności pomiaru.
Zaprezentowane będą metody analizy numerycznej, które pozwolą na dokonanie odpowiedniej klasyfikacji sygnałów pomiarowych oraz wspomaganie podejmowania decyzji przez lekarza.

Seminaria Katedry odbywają się we środy o godzinie 9:00 w sali 140.

11.04.2018 r.
dr. inż. Jarosław Werdoni – Zmiany w procesie dydaktycznym w świetle Ustawy 2.0.

Najważniejsze nowe uregulowania w projekcie (lub uchwalonej) Ustawie o szkolnictwie wyższym bezpośrednio związane z prowadzeniem studiów pierwszego i drugiego stopnia.

 

18.04.2018 r.
mgr inż. Adam Borchert – Modelowanie polowe silnika indukcyjnego z mimośrodowym osadzeniem wirnika.

Modelowanie polowe stanowi istotne zagadnienie pozwalające na wyznaczanie dokładnych parametrów maszyn elektrycznych, które przy wykorzystaniu środowiska Matlab, lub innego oprogramowania wykorzystywanego do analiz obwodowych może być używane do opracowywania metod diagnostycznych dla silników elektrycznych zasilanych z przemiennika częstotliwości z różnymi algorytmami sterowania wektorowego takich jak DFOC i DTC. W prezentacji zostanie przedstawiona metoda wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej silnika indukcyjnego.

 

09.05.2018 r.
dr inż. Piotr Falkowski – Regulacja predykcyjna ze skończoną liczbą sterowań trójpoziomowego filtra aktywnego.

Wystąpienie będzie dotyczyć analizy działania sterowania predykcyjnego trójpoziomowego filtra aktywnego w topologii NPC. Podczas wystąpienia przedstawiony zostanie sposób regulacji składowych wektora prądu oraz napięć na kondensatorach w obwodzie pośredniczącym.

 

16.05.2018 r.
dr inż. Andrzej Andrzejewski – Przyczyny powstawiania błędów estymacji momentu bezwładności systemu elektromechanicznego.

Jakość procesu regulacji prędkości w urządzeniach takie jak obrabiarki i roboty przemysłowe można polepszyć, jeśli informacja o momencie bezwładności układu mechanicznego jest wysokiej jakości. Zaproponowano estymator uproszczony podsystemu elektromechanicznego charakteryzujący się tym, że nie zawiera, w swojej konstrukcji, integratora błędu naśladowania w strukturze jednostki przestrajającej. Następnie wykazano, że taki prosty estymator jest w stanie skutecznie estymować współczynnik bezwładności zależny od momentu bezwładności. Zdefiniowano błąd estymacji współczynnika bezwładności i czynniki jego powstawania. Zawarto wyniki badań symulacyjnych, które posłużyły do zdefiniowania warunków pracy silnika, w których estymacja momentu bezwładności jest najbardziej korzystna. W podsumowaniu seminarium można będzie znaleźć informacje, które pozwolą skuteczne zmniejszać błąd estymacji momentu bezwładności.

 

30.05.2018 r.
dr inż. Adam Kużma – Porównanie efektywności elektrowni wiatrowych zainstalowanych na terenie Politechniki Białostockiej.

W ramach seminarium przedstawione zostaną wyniki badań laboratoryjnych elektrowni wiatrowych zainstalowanych na terenie Politechniki Białostockiej. W ramach projektów unijnych zamontowano na terenie Politechniki Białostockiej cztery turbiny wiatrowe o podobnych mocach generatorów. W ramach seminarium przedstawiona zostanie efektywność elektrowni w zależności od budowy, miejsca zainstalowania oraz sposobu oddawania energii elektrycznej.

 

06.06.2018 r.
dr inż. Marek Korzeniewski – Analiza wpływu zmian warunków przyłączenia wolnoobrotowego generatora pmsg do przekształtnika AC/DC/AC – badania laboratoryjne.

W referacie zostanie przeprowadzona analiza wykonanych badań na stanowisku laboratoryjnym z wolnoobrotowym generatorem synchronicznym współpracującym z przekształtnikiem AC-DC-AC. Przedstawione wyniki badań zostały zarejestrowane przy różnych warunkach przyłączeniowych generatora oraz dwóch konfiguracjach bloku przekształtnika AC/DC.

 

20.06.2018 r.
dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. nzw. PB – Teoria hiperstabilności – narzędzia do analizy i syntezy nieliniowych układów dynamicznych.

Podczas prezentacji przedstawione zostaną podstawy teorii hiperstabilności. Podane zostaną warunki (określona klasa układów dynamicznych), dla których można zastosować metodę hiperstabilności. Po przedstawieniu podstaw teoretycznych podane zostaną przykłady wykorzystania teorii hiperstabilności do analizy właściwości układów elektromechanicznych oraz formułowania praw sterowania adaptacyjnego.

Seminaria Katedry odbywają się we wtorki o godzinie 9:00 w sali 306.

27.02.2018 r.
dr inż. Krzysztof Konopko – Modernizacja Laboratorium Telekomunikacji.

W roku 2016, dzięki funduszom dziekana i rektora, modernizacji doczekało się Laboratorium Telekomunikacji. Dotychczasowo wykorzystywana centrala Alcatel S12 została uzupełniona o programowe centrale bazujące na oprogramowaniu Asterisk. W referacie seminaryjnym zostanie omówiona koncepcja programowo – sprzętowa zmodernizowanego Laboratorium oraz jego wykorzystanie w procesie dydaktycznym realizowanym dla studentów I stopnia Elektroniki i Telekomunikacji.

 

20.03.2018 r.
dr hab. inż. Ewa Świercz – Rozpoznawanie sygnałów niestacjonarnych z wielomianowym prawem modulacji.

Temat dotyczy rozpoznania współczynników wielomianu będącego funkcją fazową sygnału niestacjonarnego. Przedstawione zostaną algorytmy oparte o wielomianowy rozkład Wigner-Ville’a oraz metody poprawy estymacji charakterystyk widmowych wykorzystujące nierównomierne próbkowaniem danych.

 

24.04.2018 r.
dr inż. Andrzej Zankiewicz – Technologie sieci LPWAN do zastosowań w systemach IoT.

W ramach seminarium omówione zostaną wybrane technologie niskomocowych sieci rozległych LPWAN (Low Power Wide Area Network) przeznaczonych do zastosowań w systemach Internetu Przedmiotów (IoT) oraz w komunikacji międzymaszynowej (M2M). W szczególności prezentacja uwzględnia technologie LoRa, SigFox, eMTC oraz NB-IoT, dla których omówione zostaną techniczne podstawy ich działania, aktualny stan wdrożeń oraz perspektywy rozwoju.

 

08.05.2018 r.
dr inż. Grażyna Gilewska – Metody oceny niepewności pomiarów w pomiarach parametrów biologicznych.

W referacie omówione zostaną zagadnienia związane z szacowaniem błędów przypadkowych w pomiarach parametrów biologicznych. Błędy przypadkowe spowodowane są losowym oddziaływaniem dużej liczby trudnych do rozpoznania czynników zakłócających, których łączny wpływ, szczególnie w pomiarach parametrów biologicznych, zmienia się z pomiaru na pomiar. Błąd przypadkowy wyniku pomiaru nie może być skompensowany przez poprawkę (jak w przypadku błędu systematycznego), natomiast może być zmniejszony przez wielokrotne powtarzanie pomiarów i stosowanie oszacowania wartości prawdziwej metodami statystycznymi.

 

22.05.2018 r.
dr inż. Norbert Litwińczuk – Systemy transmisji bezprzewodowej dla studentów kierunku Ekoenergetyka.

W trakcie seminarium zostanie przedstawiona tematyka zajęć z przedmiotu „Systemy transmisji bezprzewodowej” dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ekoenergetyka.

Seminaria Katedry odbywają się we środy o godzinie 10:00 w sali WE-217

28.02.2018 r.
dr inż. Piotr Miluski – Funkcjonalne materiały polimerowe do aplikacji w technice światłowodowej.

Światłowody polimerowe posiadają szereg zalet takich jak: wysoka elastyczność, łatwość obróbki, szerokie możliwości domieszkowania związkami funkcjonalnymi (organicznymi i nieorganicznymi) oraz znacząco niższe koszty wytwarzania. Szybki rozwój inżynierii materiałowej w technologii wytwarzania światłowodów opartych na matrycach polimerowych pozwala na uzyskiwanie nowych właściwości transmisyjnych, fotoluminescencyjnych i funkcjonalnych (zmieniających właściwości optyczne w odpowiedzi na różne warunki otoczenia). Szerokie możliwość modyfikowania materiałów polimerowych umożliwiają uzyskanie nowych właściwości optycznych oraz funkcjonalnych. Nieustanny rozwój metod syntezy pozwolił na opracowanie szerokiej gamy amorficznych materiałów polimerowych o właściwościach pozwalających na kształtowania promieniowania optycznego propagującego się w strukturze światłowodowej. Przedstawione zostaną właściwości optyczne poli(metakrylanu metylu) domieszkowanego wybranymi związkami funkcjonalnymi. Zaprezentowane zostaną również potencjalne dziedziny zastosowań funkcjonalnych światłowodów polimerowych.

 

07.03.2018 r.
dr inż. Helena Rusak – Energochłonność budynków publicznych.

 

14.03.2018 r.
dr hab. inż. Irena Fryc – Wpływ niedopasowania widmowego oferowanych handlowo luksomierzy na dokładność wykonywanych nimi pomiarów.

 

21.03.2018 r.
dr inż. Zbigniew Skibko – Straty mocy w poszczególnych elementach instalacji elektrycznej.

W prezentacji zostaną przedstawione zagadnienia związane ze stratami mocy występującymi w poszczególnych urządzeniach elektrycznych wchodzących w skład instalacji elektrycznej niskiego napięcia. Omówione zostaną również możliwe sposoby ograniczenia strat zarówno na etapie projektowania, jak i wykonania i eksploatacji instalacji.

 

28.03.2018 r.
mgr inż. Damian Tyniecki (doktorant) – Modelowanie rozsyłu strumienia świetlnego w cylindrycznych układach optycznych z LED.

Przedstawione będą wyniki modelowania różnych konfiguracji układów optycznych współpracujących z LED do oświetlenia dynamicznego wybranych powierzchni.

 

1.04.2018 r.
mgr inż. Dżamil Czech (doktorant) – Metody stymulacji wzrostu roślin poprzez wykorzystanie promieniowania LED.

Zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia w zakresie stymulacji procesów fotosyntezy roślin poprzez wykorzystanie promieniowania emitowanego przez LED i konwencjonalne źródła światła. Pokazane będą właściwości emisyjne oraz sposoby sterowania w systemach oświetlania roślin.

 

18.04.2018 r.
dr inż. Jacek Żmojda – The role of glass-forming elements on luminescence and energy transfer between lanthanide ions and noble metal nanoparticles.

In our experiment we studied the influence of high-phonon glass-forming elements (P2O5, B2O3 and SiO2) on photoluminescence of antimony-germanate glasses doped with RE ions and noble metal nanoparitlces (Ag, Au). All glasses were synthetized by standard melt-quenching method and nanoparticles creation was taken by thermochemical reduction during heat-treatment process. The local field effect responsible for energy transfer mechanisms between metal NPs and RE ions has been described. Based on experimental results, an effective embedding way of Ag particles in RE – doped optical fibers has been also discussed.

Badania sfinansowano z pracy badawczej nr DEC-2016/21/D/ST7/03453.

 

 

25.04.2018 r.
dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. nzw. PB – Smart lighting.

Zaprezentowane będą najnowsze trendy technologiczne w zakresie nowoczesnych systemów oświetleniowych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych. Uwzględnione będą aspekty związane z efektywnością energetyczną i ograniczeniem emisji.

Regulamin seminariów naukowych w PB

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.