Wydział Elektryczny PB

Konferencje i seminaria

Seminaria

Harmonogram seminariów na Wydziale Elektrycznym w semestrze zimowym 2018/2019

 

Seminaria Katedry odbywają się we środy o godzinie 10:15 w sali WE-247

 

10.10.2018 r.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek

Uogólnienia twierdzenie Caleya Hamiltona na układy rzędu niecałkowitego jednego i wielu rzędów

W referacie przedstawiono uogólnienie twierdzenie Caleya Hamiltona na układy liniowe opisane równaniami różniczkowymi jednego rzędu niecałkowitego 2. na układy liniowe wielu zmiennych różnych rzędów. Pokazano dwa obszary zastosowań tych uogólnień na obliczanie macierzy odwrotnej oraz eliminacji wyższych potęg niż m w szeregach macierzowych. Wspomniano o możliwości wykorzystania tego twierdzenia w analizie obwodów elektrycznych. Porównanie warunków stabilności dyskretnych układów liniowych niecałkowitego rzędu.

 

17.10.2018 r.

dr inż Andrzej Ruszewski

Porównanie warunków stabilności dyskretnych układów liniowych niecałkowitego rzędu

W referacie przedstawiono problem stabilności modeli układów dyskretnych niecałkowitego rzędu. Przedstawiono warunki konieczne i wystarczające stabilności asymptotycznej dwóch modeli. Podano opisy parametryczne granic stabilności rozpatrywanych układów. Pokazano, że układ dyskretny niecałkowitego rzędu jest asymptotycznie stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie wartości własne macierzy stanu leżą w obszarze stabilności. W zależności od przyjętego modelu obszar stabilności może być ograniczony lub nieograniczony.

 

12.12.2018 r.

dr inż. Marian Gilewski

„Energooszczędność ponad wszystko” – czyli w jaki sposób energoelektronicy zaburzają naturalny system oświetleniowy

Porównanie wybranych parametrów źródeł LED-owych i źródła naturalnego. Znaczenie biologiczne i sposób percepcji promieniowania optycznego w środowisku naturalnym. Zanieczyszczenie światłem w sensie: nadmiernego oświetlenia, niedopasowania widmowego źródeł oraz sterowania impulsowego PWM. Skutki biologiczne „złego światła”. Czy zwiększając sprawność energetyczną systemów oświetleniowych faktycznie redukujemy zużycie energii – paradoks oświetleniowy?

Seminaria odbywają się w środy o godzinie 10:15 w sali WE-215

 
10.10.2018 r.

dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia nr 743 Rektora PB z dnia 12.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie „Systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej” – przekazanie informacji o efektach kształcenia studentów po zakończeniu semestru letniego w roku akademickim 2017/2018.

 

31.10.2018 r.

dr hab. inż. Adam Sołbut

Korelacja przedmiotów „maszyn elektrycznych” względem dydaktyki z elektrotechniki teoretycznej i miernictwa

Przedstawienie podstawowych problemów w dydaktyce z „Maszyn elektrycznych”. Prelegent wskazuje na następujące trudności u studentów: brak znajomości podstawowych pojęć z zakresu elektrotechniki, problemy  z układami trójfazowymi oraz schematyczne rozwiązywanie zadań. Podjęto analizie przyczyny takiego stanu: po stronie studenta, planów studiów czy prowadzącego. Podjęto próby naprawcze typu: stawianie wymagań minimalnych (sprawdzanych restrykcyjnie), podkreślanie związków z rzeczywistością, fizyką i matematyką, tworzenie zadań zaliczeniowych problemowych, a nie typowych zadań algorytmicznych (odejście od uczenia schematycznego).  Ważne jest by w przedmiotach na pierwszych semestrach podkreślać i wskazywać na konkretne zagadnienia (dane zagadnienie będzie kontynuowane na innym przedmiocie i musi być zrozumiałe na tym etapie).

 

21.11.2018 r.

dr inż. Jarosław Makal, Mateusz Sewioło (student kierunku Elektrotechnika, VII semestr)

Testowanie przekładników prądowych prądu stałego typu DCCT z dokładnością  rzędu 10ppm

Przedmiotem referatu jest ukazanie złożoności problemu dokonywania dokładnych pomiarów elektrycznych (rzędu pojedynczych ppm) z uwagi na wszechobecne zakłócenia oraz wpływ temperatury i wilgotności na przykładzie przekładników prądowych prądu stałego typu DCCT. Omówiona będzie  potrzeba oraz procedury testowania jakości na podstawie błędów ich wskazań. Wyjaśniona zostanie procedura  kalibracji przekładników oraz przedstawiona platforma testowa składająca się z oprogramowania, systemu mikroprocesorowego, bardzo dokładnego źródła prądowego CERN, mierników DMM i cyfrowych mierników temperatury.  Podane zostaną przykłady wykorzystania tej platformy do innych celów, np. testów liniowości rezystorów pomiarowych.

 

12.12.2018 r.

dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. nzw. PB

Pole magnetyczne w układzie dzielonego uzwojenia cewki impulsowej z obciążeniem nieliniowym

Celem prac jest określenie efektywnych parametrów cewki gradientowej pracującej w trybie impulsowym (w paśmie do 2 kHz). Wypadkowe właściwości całego układu są kształtowane przez zmianę konstrukcji uzwojenia wysokiego napięcia (WN) wysokoenergetycznej cewki impulsowej (E>120 mJ). Obliczenia cewki były prowadzone w układzie modelowym z nieliniowym obciążeniem układu. Dobór profilu rozkładu pola w części obejmującej zwoje cewki WN wynika z właściwości materiału rdzenia oraz punktu pracy magnetowodu, wstępnie określanego przez dobranie magnesu. Pożądany osiowy rozkład indukcji pola magnetycznego jest w głównym stopniu kształtowany przez zmianę parametrów konstrukcyjnych kolejnych segmentów cewki gradientowej.

 

23.01.2019 r.

dr inż. Marek Zaręba

Analiza wpływu zjawiska naskórkowości na pole termiczne cylindrycznego szynoprzewodu z podwójną izolacją

Przedmiotem badań jest analiza wpływu zjawiska naskórkowości na pole termiczne oraz parametry cylindrycznego szynoprzewodu z podwójną izolacją. Odpowiednie zagadnienie brzegowo-początkowe modelu zostanie rozwiązane przy użyciu funkcji Greena. Na tej podstawie zostanie opracowana analityczno -numeryczna metoda wyznaczania rozkładów pola w szynoprzewodzie oraz jego parametrów, m.in. dopuszczalnego prądu długotrwałego, krzywych rozgrzewu oraz stałych czasowych. Wyniki obliczeń zostaną zweryfikowane przy pomocy metody elementów skończonych.

 

Seminaria Katedry odbywają się we środy o godzinie 9:00 w sali 140

 

07.11.2018 r.

dr inż. Andrzej Andrzejewski

Poprawa dokładności  szacowania momentu bezwładności  napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym

Przedmiotem badań jest poznanie źródeł błędów występujących w procesie szacowania bezwładności zachodzących w podsystemach automatycznej regulacji prędkości działających w układach mechatronicznych. Nowa konstrukcja estymatora zawierająca podsystem wyboru danych została zaproponowana i przetestowana w ramach badań symulacyjnych. W wyniku modyfikacji estymatora uzyskuje się znaczące 100-krotne zmniejszenie błędu w procesie szacowania bezwładności w układzie napędowym z PMSM.

 

21.11.2018

mgr inż. Krzysztof Cyprian Nowaszewski

Sposób doboru indukcyjności dławika dodatkowego w przekształtniku DAB

Przekształtniki typu DAB charakteryzują się wysoką gęstością mocy, nawet około 10 kW/dm3. Taką gęstość uzyskuje się m.in. poprzez stosowanie transformatorów planarnych. Transformatory te posiadają zbyt niską indukcyjność rozproszenia uzwojeń aby zapewnić odpowiedni zakres regulacji napięcia wyjściowego oraz ograniczyć maksymalną wartość skuteczną prądu płynącego przez uzwojenia transformatora. Niezbędne jest, więc stosowanie dodatkowych dławików, które mogą znacznie wpłynąć na gęstość mocy tego przekształtnika. W prezentacji przedstawiona zostanie możliwość zmniejszenia indukcyjności dławika poprzez ograniczenie maksymalnego współczynnika przesunięcia fazowego.

 

05.12.2018

mgr inż. Krzysztof Dmitruk

Wykorzystanie elementów C MEX File Applications do tworzenia zaawansowanych modeli symulacyjnych w środowisku Matlab/Simulink

Prezentacja ma na celu przedstawienie sposobu przygotowania środowiska Matlab do obsługi zewnętrznych plików C/C++ za pomocą C MEX File Applications. Wskazane zostaną niezbędne elementy uzupełniające środowisko symulacyjne i sposoby pozyskiwania informacji na temat dostępnych kompilatorów do różnych wersji programu Matlab. Przedstawione zostaną sposoby tworzenia projektu z wykorzystaniem elementów C MEX i ich implementacji w modelu symulacyjnym z uwzględnieniem zależności czasowych pomiędzy wykonywaniem programu C/C++ a obliczeniami wykonywanymi w modelu. Ponadto zaprezentowane będą przykładowe realizacje algorytmów wykorzystywanych w energoelektronice do sterowania przekształtnikami AC/DC.

 

12.12.2018 r.
dr inż. Antoni Bogdan

Korekcja dynamiczna układu regulacji jednofazowego przekształtnika AC/DC z sinusoidalnym prądem wejściowym

Model można zbudować w oparciu o prawa rządzące zjawiskami występującymi w układzie, albo poprzez analizę związków pomiędzy sygnałami wejściowym i wyjściowym.
To podejście nosi miano identyfikacji i będzie zaprezentowane w referacie. Identyfikację stosuje się wówczas, gdy prawa rządzące modelowanym zjawiskiem są zbyt skomplikowane, aby wykorzystać je do budowy modelu do celów sterowania. Zjawisko traktujemy jako czarną skrzynkę, do której dochodzą sygnały wejściowe i wyjściowe. Możemy być biernymi obserwatorami tego co wpływa na układ i co z niego wychodzi, albo czynnie oddziaływać na niego odpowiednio pobudzając wejścia. W referacie zaprezentowana metoda czynna polegająca na wyznaczaniu charakterystyki częstotliwościowej układu poprzez wielokrotne pobudzanie go sygnałem sinusoidalnym o różnej częstotliwości. Za każdym razem badamy charakter odpowiedzi na wyjściu i stosujemy modele identyfikacji takie jak: ARMAX, ARX, AR oraz model Boxa-Jenkinsa. Otrzymany model zostanie zweryfikowany drogą analityczną i zostanie wykorzystany do korekcji dynamicznej układu regulacji jednofazowego przekształtnika PFC.

 

16.01.2018 r.

dr hab. inż. Adam Sołbut

Sygnał mocy chwilowej w diagnostyce maszyn klatkowych zasilanych z przekształtników częstotliwości

Wpływ uszkodzeń klatki wirnika na wartość używanych sygnałów i współczynników diagnostycznych jest zależny od sposobu sterowania przekształtnikiem. W zależności od algorytmu sterującego efekty uszkodzeń klatki wirnika uwydatniają się w prądzie i w napięciu silnika. Obie te wielkości łącznie istnieją w przebiegu mocy dostarczonej do maszyny. Sygnał mocy chwilowej wydaje się zatem uwzględniać zarówno składniki występujące w prądzie jak i w napięciu zasilającym silnik. Na seminarium zaprezentowane zostaną wyniki analiz teoretycznych oraz wyniki badań laboratoryjnych sprawdzających skuteczność wykorzystania sygnału mocy chwilowej do diagnostyki układów napędowych z silnikiem klatkowym oraz przekształtnikiem częstotliwości.

Zebrania KTiAE obywają się o godz. 9:00 w sali 306

 

16.10.2018

dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. w PB

Warunek quasi-stacjonarności i jego implikacje

Na gruncie podstawowych równań teorii pola zostanie omówiony warunek quasi-stacjonarności. Warunek ten musi być spełniony, aby móc jednoznacznie zdefiniować podstawowe wielkości teorii obwodów: potencjał skalarny, napięcie, prąd, impedancja. Wielkości te nader powszechnie uważane są za bardzo dobrze znane, bezdyskusyjnie zdefiniowane, a więc niegodne głębszej refleksji. Pojęcie quasi-stacjonarności jest ściśle związane z ograniczeniem prędkości światła. Skutki skończonej prędkości fal elektromagnetycznych są zwykle kojarzone z teorią względności, pojęciowo odległą od mechaniki newtonowskiej, która wystarcza w życiu codziennym. Tymczasem trzeba sobie uświadomić, jak istotne ograniczenia pojęciowe, wcale nierelatywistyczne, związane są z codziennością elektronika, elektryka czy fizyka zajmującego się zagadnieniami, których widmo sięga zakresu wielkich częstotliwości. Wielkie częstotliwości wcale nie muszą być wyrażane w gigahercach, a problem quasi-stacjonarności można sprowadzić do prostego – i może dlatego nierozumianego – związku między rozmiarami analizowanego obiektu i długością fali. Przyrządy pomiarowe zawsze coś wskażą, wyniki obliczeń zawsze jakieś będą. Jednakże, jeśli warunek quasi-stacjonarności nie będzie spełniony, to wskazania przyrządów i wyniki obliczeń nie będą dotyczyć wielkości, które próbujemy nazwać napięciem czy impedancją, a będą luźno związane
z numerem przejeżdżającej taksówki, jak zwykł niegdyś mawiać Ryszard Skliński.

 

 23.10.2018 r.

dr inż. Jarosław Wiater

Laboratoryjne badania odporności na prądy piorunowe przewodzących i nieprzewodzących próbek pokrycia dachowego

Przedstawione zostaną wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.

 

06.11.2018 r.

dr inż. Krzysztof Konopko

Stan rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2017 r.

Jak co roku UKE opublikował na swoich stronach raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy samego rynku, druga z kolei infrastruktury telekomunikacyjnej. Obydwie części zostały przygotowane na podstawie danych zebranych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych według stanu na 31 grudnia 2017 r. W zeszłym roku na rynku telekomunikacyjnym miały miejsce dwie ważne rzeczy. Wprowadzenie obowiązkowej rejestracji kart prepaid i nowe zasady w roamingu. Na seminarium postaram się przeanalizować jaki miało to wpływ na branżę. Zostaną też przeprowadzone analizy związane z pozostałymi sektorami rynku telekomunikacyjnego: internetem, telefonią stacjonarną i mobilną.

 

13.11.2018 r.

dr hab. inż. Renata Markowska

Badania modelowe właściwości statycznych i udarowych uziomu słupa elektroenergetycznego przy różnych parametrach gruntu

Przedstawione zostaną wyniki modelowych badań symulacyjnych właściwości statycznych i udarowych uziomu słupa elektroenergetycznego przy różnych parametrach gruntu. W analizie uwzględniono charakterystyki częstotliwościowe i parametry udarowe uziomu oraz zjawiska nieliniowe związane z jonizacją w gruncie, zachodzącą przy rozpraszaniu prądów udarowych o dużym natężeniu. Analizy dokonano w oparciu o wyniki obliczeń numerycznych prowadzonych za pomocą oprogramowania bazującego na teorii pola elektromagnetycznego i metodzie momentów oraz zaczerpnięty z literatury model analityczny opisujący zjawiska wielkoprądowe.

 

27.11.2018 r.

dr inż. Maciej Sadowski

Wymagania dla modułów radiowych w świetle Dyrektywy RED

W chwili obecnej bardzo wiele urządzeń powszechnego użytku jest wzbogacanych w możliwość transmisji danych drogą radiową. Jest szczególnie widoczne w przypadku wprowadzanych w życie standardów IoT (Internet of Thing). Jednak każde z takich urządzeń powinno przejść oprócz typowych testów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) także testy części radiowej na zgodność z normami radiowymi (emisyjnymi). Wymagania takie zostały zwarte w Dyrektywie RED (Radio Equipment Directive). W wystąpieniu przedstawione niektóre aspekty związane z budową i wykorzystaniem urządzeń radiowych w świetle powyższej Dyrektywy.

 

15.01.2019 r.

dr inż. Adam Nikołajew

Laboratorium Kodowania i transmisji sygnałów

Na seminarium zostanie zaprezentowane nowe laboratorium z przedmiotu Kodowanie i transmisja sygnałów na IV semestrze studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektronika
i telekomunikacja i specjalności Teleinformatyka i optoelektronika. Zostaną przedstawione założenia i cele przedmiotu, efekty kształcenia oraz metody ich weryfikacji, a także zakres poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych wraz z instrukcjami.

 

22.01.2019 r.

dr inż. Marek Garbaruk

Popularne konstrukcje anten – właściwości i parametry

W referacie przedstawione zostaną zagadnienia przypominające podstawową wiedzę na temat parametrów anten i ich dopasowania. Przedstawione i przeanalizowane zostaną najczęściej wykorzystywane parametry anten. Pokazane zostaną typowe wartości parametrów wybranych  anten.

 


05.03.2019 r.

dr inż. Andrzej Zankiewicz

Realizacja sieci Bluetooth LE w topologii siatkowej (mesh)

W ramach seminarium omówiona zostanie koncepcja realizacji sieci Bluetooth Low Energy (BLE) w topologii siatkowej (ang. mesh). Topologia ta pozwala na zestawienie wielu połączeń pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład danej sieci BLE w specyfikacji 4 lub wyższej z możliwością przekazywania danych odebranych przez dane urządzenie do kolejnych węzłów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest tworzenie sieci BLE w dużej skali do zastosowań m.in. w takich dziedzinach jak automatyka budynkowa, sieci czujnikowe, systemy IoT.


12.03.2019 r.

dr inż. Norbert Litwińczuk

Darknet – czym jest i co o nim wiadomo

Darknet jest zbiorczą nazwą określającą różne anonimowe strony internetowe, sklepy, fora dyskusyjne i inne serwisy dostępne w Internecie. Udostępniane treści są ukryte na dynamicznie generowanych stronach, których nie można znaleźć przez standardowe wyszukiwarki. Tradycyjne wyszukiwarki nie mogą rejestrować lub pobrać treści znalezionych w darknecie, te strony dla nich są niewidoczne. Darknet zawiera olbrzymie ilości danych, które są przechowywane na wielu pojedynczych komputerach. Użytkownik nawiązuje szyfrowane połączenie z jednym z serwerów sieci TOR, który następnie przekazuje je do kolejnych i w ten sposób, przez kilka pośredniczących komputerów, osiągany jest serwer zawierający interesujące nas dane. Ponieważ za każdym razem zaszyfrowana transmisja przebiega przez inne losowo wybrane serwery, wykrycie komputera nawiązującego połączenie jest praktycznie niemożliwe.


19.03.2019 r.

dr inż. Dariusz Jańczak

Zastosowanie metod fuzji do integracji danych pomiarowych z czujników różnych typów

W ramach seminarium zostanie poruszone zagadnienie zastosowania fuzji danych do integracji pomiarów z czujników zróżnicowanych konstrukcyjnie oraz o różnych parametrach. Powyższa problematyka zostanie przeanalizowana pod kątem zastosowań do określania położenia oraz śledzenia ruchu obiektów.


26.03.2019 r.

dr hab. inż. Ewa Świercz

Sygnały niestacjonarne opisywane za pomocą modelu z wielomianową fazą

Szacowanie zmian częstotliwości w czasie z niestacjonarnych obserwacji dyskretnych jest poważnym problemem w wielu dziedzinach: w sygnale mowy, w sygnałach muzycznych, w sygnałach radarowych, w sygnałach radiowych w komunikacji bezprzewodowej. Najpopularniejszym modelem obserwowanego niestacjonarnego sygnału jest model sygnału z wielomianową fazą (PPS). Na seminarium przedstawione zostaną  rozkłady czasowo-częstotliwościowe niskiego rzędu z nierównomiernym próbkowaniem jądra w celu oszacowania współczynników fazowych dla wysokiego rzędu wielomianu fazowego (rząd wielomianu > 4). Przedstawione zostaną wyniki badań analitycznych i symulacyjnych.


09.04.2019 r.

dr inż. Grażyna Gilewska

Laboratorium Technologii internetowych i Internetu rzeczy

Na seminarium zostanie przedstawiona koncepcja nowego laboratorium z przedmiotu Technologii internetowych i Internetu rzeczy na VI semestrze studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Przedstawione zostaną założenia i cele przedmiotu oraz zakresy poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

Seminaria Katedry odbywają się we środy o godzinie 10:15 w sali WE-217

 

07.11.2018 r.

mgr inż. Damian Tyniecki

Oświetlenie uliczne – przejścia dla pieszych. Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy wykorzystaniu koncepcyjnego systemu oświetleniowego

Oświetlenie uliczne jest nieodzownym elementem obszarów zurbanizowanych. Zastosowanie dedykowanych opraw doświetlających przejścia dla pieszych zwiększyło poczucie bezpieczeństwa na drodze. Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować spadek śmiertelnych wypadków. Niestety nadal Polska jest w niechlubnej czołówce krajów Europy z najwyższą liczbą śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. Wiele z nich miało miejsce na przejściach dla pieszych. Pomimo zastosowania dodatkowych opraw oświetleniowych w obrębie przejść dla pieszych, problem ten nadal występuje zbyt często. W referacie zaprezentowane będą bieżące wymagania prawne i normatywne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych.  Wskazany zostanie problem obecnych realizacji oświetleniowych. Zostanie także zaproponowany koncepcyjny system oświetlenia przejść dla pieszych uwzględniający zdecydowanie więcej zmiennych parametrów niż obecnie stosowane rozwiązania. Ważnym aspektem jest także efektywność energetyczna proponowanego rozwiązania bazująca wykorzystaniu źródeł LED.

 

07.11.2018 r.

dr inż. Robert A. Sobolewski

Model decyzyjny obsługi profilaktycznej turbin wiatrowych wykorzystujący sieci Bayesowskie i łańcuch semi-Markowa

W ramach seminarium zostanie przedstawiony model decyzyjny w postaci tzw. diagramu wpływu, przeznaczony do wsparcia procesu podejmowania decyzji o terminie przeprowadzenia planowej obsługi profilaktycznej jednej lub większej liczb turbin wiatrowych (kryterium wyboru decyzji jest oczekiwana strata w postaci niewyprodukowanej energii elektrycznej). Oprócz modelu decyzyjnego zaprezentowane zostaną również dwa modele matematyczne (analityczne i symulacyjne) wykorzystane do prognozowania produkcji energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe w horyzoncie czasowym nieprzekraczającym 10 dni od dnia wykonywania prognozy (dnia podejmowania decyzji o przeprowadzeniu obsługi turbin). Praktyczne wykorzystanie opracowanych modeli zostanie przedstawione na rzeczywistym przykładzie dwóch turbin wiatrowych o mocy 800 kW każda.

 

14.11.2018 r.

dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB

Właściwości spektroskopowe szkieł i światłowodów współdomieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich

W referacie przedstawiony zostanie aktualny stan technologii włókien aktywnych współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich (RE). Zaprezentowane zostaną kierunki rozwoju szkieł i konstrukcji światłowodów aktywnych stosowanych do budowy włóknowych źródeł promieniowania w zakresie bezpiecznym dla wzroku. Zaprezentowane zostaną własne osiągnięcia w zakresie nowych konstrukcji i wytwarzania światłowodów współdomieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich z wytworzonych szkieł wieloskładnikowych zapewniających efektywny transfer energii pomiędzy jonami domieszek lantanowców, prowadzący do uzyskania luminescencji w pożądanym zakresie spektralnym 1,7-2,1 mm. W szczególności omówione zostaną technologiczne uwarunkowania ko-domieszkowania szkieł rdzeniowych i przedstawiona zostanie analiza ich właściwości luminescencyjnych oraz wykonanych z nich światłowodów charakteryzujących się luminescencją w zakresach (1,7-2,1) mm – światłowód i szkło antymonowo-germanowo-krzemianowe oraz z układu GeO2-Ga2O3-BaO współdomieszkowane jonami: Tm3+/Ho3+, Yb3+/Ho3+, Yb3+/Tm3+/Ho3+ oraz światłowód krzemionkowy współdomieszkowany jonami Yb3+/Tm3+. Omówione zostaną wyniki charakteryzacji opracowanych i wykonanych włókien, w tym ich właściwości luminescencyjne w układzie „one end pumping”.

 

21.11.2018 r.

dr inż. Marcin Sulkowski

Wymagania Dyrektywy CPR w aspekcie realizacji infrastruktury elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w obiektach budowlanych

Na seminarium zostaną przedstawione zagadnienia związane z doborem  oprzewodowania  elektroenergetycznego oraz teletechnicznego z uwzględnieniem wymagań nowej Dyrektywy CPR Dyrektywa wprowadziła wymagania w zakresie klasyfikacji  stosowanego oprzewodowania w aspekcie ochrony przeciwpożarowej  obiektów budowlanych. Jednak obecnie obowiązujące akty wykonawcze  regulujące zagadnienia związane z realizacją  inwestycji nie uwzględniają tych  nowych. Z tego też powodu wynikają wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów i konflikty pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

 

05.12.2018 r.

mgr inż. Dariusz Mazur

Sensory optyczne w medycynie

W seminarium zostaną omówione zagadnienia związane z medycznymi zastosowaniami sensorów optycznych. Omówione zostaną również możliwości wykorzystania światłowodów do konstrukcji sensorów optycznych. Ponadto, przedstawione zostaną najnowsze metody pomiarowe stosowane w spirometrii z uwzględnieniem metod optycznych.

 

12.12.2018 r.

dr inż. Piotr Miluski

Analiza możliwości modyfikacji widma luminescencji związków organicznych i lantanowców z wykorzystaniem światłowodów polimerowych

Nowe materiały fotoniczne umożliwiają rozwój aplikacji w dziedzinie nowoczesnych źródeł światła, układach konwersji promieniowania optycznego, telekomunikacji, przechowywaniu informacji, holografii oraz układach czujnikowych. Możliwości modyfikacji optycznych materiałów polimerowych poprzez wprowadzanie związków luminescencyjnych znacząco poszerzają ich zastosowania w dziedzinie optoelektroniki. W referacie przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy nt. zastosowań luminescencyjnych światłowodów polimerowych. Zaprezentowane zostaną światłowody polimerowe domieszkowane fluorescencyjnymi związkami organicznymi (związkami ksantenowymi, węglowodorami aromatycznymi) i lantanowcami oraz wykorzystanie zjawisk reabsorpcji, tłumienności spektralnej, jak również transferów energii do modyfikacji profilu widma luminescencji w strukturze światłowodowej. Zaprezentowane zostaną również potencjalne zastosowania wytworzonych współdomieszkowanych światłowodów polimerowych.

 

19.12.2018 r.

mgr inż. Robert Supronowicz

Metody prognozowania eksploatacyjnych zmian strumienia świetlnego emitowanego przez LEDy stosowane do celów oświetleniowych

Zostanie zaprezentowany proces starzenie się źródeł białych LED-ów opartych o diodę niebieską (lub inną) oraz luminofor w trakcie eksploatacji. Analizie będzie podlegał wpływ wybranych warunków pracy źródeł LED na zbadaną, oraz prognozowaną eksploatacyjną wartość trwałości strumienia świetlnego populacji źródeł LED. Wskazana zostanie informacja, iż deklarowana trwałość źródeł LED użytych w oprawie jest wyspecyfikowana dla warunków laboratoryjnych, które mogą odbiegać od warunków pracy w wybranej oprawie oświetleniowej co ma istotny wpływ na eksploatacyjną trwałość strumienia świetlnego. Główny punkt ciężkości zostanie skupiony na opublikowanym i rekomendowanym przez Illuminating Engineering Society standardzie IES TM-21, określającym metodykę przeprowadzania badań zgodną ze standardem LM-80-08. Przedstawione zostaną również wyniki badań różnych ośrodków badawczych, które dostrzegają niedokładności zaproponowanej metody w wybranych przypadkach. Zostaną również przedstawione inne metody predykcji zmian wartości strumienia świetlnego w czasie, w wybranych przyspieszonych warunkach degradacji źródeł LED.

 

09.01.2019 r.

dr hab. inż. Irena Fryc

Czy błąd korekcji widmowej f1′ służący do klasyfikowania jakości luksomierzy może być traktowany jako miara dokładności przeprowadzonego pomiaru?

Zostanie zaprezentowana analiza wpływu barwy promieniowania (opisanej przy użyciu temperatury barwowej najbliższej) emitowanego przez lampy fluorescencyjne (świetlówki wzorcowe) na wartość błędu f1 luksomierzy klasy A. Wskazane zostanie, że wartość błędu f1′, podana przed producenta w specyfikacji miernika, nie może być utożsamiana z różnicą pomiędzy wynikiem pomiaru a wielkością mierzoną tym luksomierzem. Przedstawione zostaną również wyniki badań potwierdzające fakt, iż luksomierze tej samej klasy, nawet o tej samej wartości błędu f’1, nie gwarantują uzyskania identycznych wskazań pomiarowych wartości natężenia oświetlenia. Wykazane zostanie także, że parametr f1′ (błąd korekcji widmowej) służący do klasyfikowania jakości luksomierzy nie może być traktowany jako miara dokładności przeprowadzonego pomiaru.

 

16.01.2019 r.

mgr inż. Magdalena Sielachowska

Analiza zanieczyszczenia nieba światłem sztucznym, emitowanym przez istniejące obiekty sportowe z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego DIALux.

W ostatnich latach, coraz większą uwagę przykłada się do ekologii. Ochrona środowiska naturalnego, odnawialne źródła energii, zanieczyszczenie światłem to topowe tematy, które budzą duże zainteresowanie społeczeństwa. Problematyka zanieczyszczenia nieba nocnego światłem sztucznym związana jest z nadmierną transmisją światła do atmosfery i dotyczy przede wszystkim obszarów o dużej gęstości zaludnienia. Szybko rozwijające się miejscowości, przodują w rankingach miejsc o wysokim zanieczyszczeniu świetlnym, przede wszystkim ze względu na coroczny wzrost poziomu luminancji otoczenia, spowodowany przez nadmierne rozświetlenie powierzchni użytkowych, reklamowych oraz silną iluminację budynków. Obiektami, które emitują dużą ilość strumienia świetlnego do otoczenia, czym przyczyniają się do zanieczyszczenia światłem, są różnego rodzaju budynki sportowe, takie jak stadiony miejskie, boiska piłkarskie, czy korty tenisowe. W niniejszym artykule przedstawione zostały możliwości analizy poziomu zanieczyszczenia nieboskłonu nocnego światłem sztucznym, pochodzącym z obiektów sportowych, takich jak stadiony, czy boiska piłkarskie. Przy pomocy oprogramowania symulacyjnego DIALux stworzono model komputerowy Stadionu Miejskiego, znajdującego się w Białymstoku oraz wykonano symulacje i obliczenia, na podstawie których określono ilość strumienia świetlnego, wydobywającego się poza obszar badanego obiektu. Pomiary przeprowadzono dla różnych wysokości chmur, uwzględniając odpowiedni współczynnik odbicia światła. Jednocześnie oznaczono poziom natężenia oświetlenia na powierzchni drogi, biegnącej obok Stadionu Miejskiego oraz przeanalizowano możliwości wykorzystania światła pochodzącego z obiektu sportowego, w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego w okolicy badanego budynku.

 

23.01.2019 r.

mgr inż. Karol Czajkowski

Badania kompatybilności elektromagnetycznej

Prezentacja ma na celu przybliżenie słuchaczom funkcjonowania akredytowanego laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej oraz podstaw prawnych wynikających z dyrektywy Nowego Podejścia (w szczególności EMC-2014/30/UE). Podczas prezentacji zostanie wyjaśnione pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej oraz podstawowe zjawiska fizyczne, które mogą wpłynąć na niepożądane działanie urządzeń elektrycznych/elektronicznych. Następnie zostanie dokonany podział testów EMC w oparciu o wcześniej przedstawione zjawiska. W kolejnym punkcie zostaną omówione podstawowe normy badawcze oraz zaprezentowane rzeczywiste stanowiska pomiarowe do ich badania/pomiarów.

 

Regulamin seminariów w Politechnice Białostockiej

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.