Wydział Elektryczny PB

Tematy prac magisterskich – studia niestacjonarne, termin złożenia pracy 28.02.2023

Katedra Automatyki i Robotyki

1. Analiza wybranych właściwości liniowych układów deskryptorowychpromotor: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie pakietu funkcji w środowisku Matlab/Simulink pozwalających analizować wybrane właściwości liniowych deskryptorowych układów dynamicznych oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych weryfikujących poprawność opracowanych algorytmów.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod analizy liniowych układów deskryptorowych.
 2. Badanie wybranych właściwości liniowych układów deskryptorowych (np. dodatniości, stabilności, sterowalności, obserwowalności).
 3. Opracowanie pakietu funkcji w środowisku Matlab/Simulink do analizy wybranych właściwości tej klasy układów dynamicznych.
 4. Weryfikacja algorytmów i analiza uzyskanych wyników.

słowa kluczowe: układ liniowy, układ deskryptorowy, Matlab/Simulink

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

2. Opracowanie algorytmu samostrojenia się regulatora liniowego z wykorzystaniem logiki rozmytejpromotor: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie algorytmu samostrojenia się wybranych konfiguracji regulatora liniowego (P, PI, PD, PID) z wykorzystaniem logiki rozmytej w środowisku Matlab/Simulink. W pracy należy zaprojektować układ wnioskowania rozmytego obliczający nastawy regulatora na podstawie wybranych wskaźników jakości regulacji i przyjętych funkcji przynależności. Wskazane jest porównanie otrzymanych wyników z klasycznymi metodami doboru nastaw regulatora liniowego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod samostrojenia się regulatorów liniowych.
 2. Logika rozmyta – koncepcja i zastosowania.
 3. Opracowanie w środowisku Matlab/Simulink algorytmu samostrojenia się regulatora liniowego w oparciu o logikę rozmytą.
 4. Wykonanie badań symulacyjnych zaprojektowanego układu.
 5. Analiza uzyskanych wyników ze względu na wskaźniki jakości regulacji.

słowa kluczowe: regulator liniowy, samostrojenie, logika rozmyta, Matlab/Simulink

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

3. Porównanie złożoności obliczeniowej różnych metod wartościowania funkcji logicznych we wbudowanych sterownikach logicznych (temat zajęty)promotor: dr inż. Lech Grodzki
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest porównanie kilku metod wartościowania funkcji logicznych niezbędnych przy realizacji algorytmu sterowania logicznego. Cykliczne obliczanie wartości takich funkcji jest podstawową operacją sterowników logicznych. Szybkość realizacji tych obliczeń decyduje o minimalnym okresie sterowania logicznego jaki może być osiągnięty przez sterownik. Do badań należy wyszukać kilka przykładowych metod obliczania funkcji logicznych (np. BDD, bezpośredni zapis wyrażeń, zakodowana APN), zaimplementować je w języku programowania (C) i porównać te realizacje pod względem ich złożoności obliczeniowej (zajętości pamięci operacyjnej oraz szybkości obliczeń). Realizacja pracy wymaga dużej sprawności programowania w języku wysokiego poziomu oraz wstępnych studiów literaturowych.

Zakres pracy:

 1. Omówienie zagadnień złożoności obliczeniowej algorytmów.
 2. Scharakteryzowanie metod wartościowania funkcji logicznych możliwych do zastosowania w sterownikach logicznych.
 3. Implementacja wybranych metod w języku wysokiego poziomu.
 4. Badanie złożoności obliczeniowej opracowanych programów testowych.
 5. Podsumowanie wyników pracy.

słowa kluczowe: obliczanie funkcji logicznej, złożoność obliczeniowa, sterowniki logiczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

4. Analiza porównawcza metod i sposobów pomiaru prędkości obrotowej wirującej tarczy z uwzględnieniem warunków środowiskowychpromotor: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest porównanie metod i sposobów pomiaru prędkości obrotowej wirującej tarczy. Należy uwzględnić warunki środowiskowe (oświetlenie, zakłócenia magnetyczne i elektromagnetyczne, zanieczyszczenie itd.) oraz materiał, z którego wykonana jest tarcza. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych wykonanych prototypów urządzeń należy sformułować wnioski i rekomendacje dotyczące wyboru metody pomiaru, w zależności od warunków środowiskowych, materiału z którego wykonana jest tarcza oraz prędkości obrotowej tarczy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy istniejących metod i sposobów pomiaru prędkości obrotowej wirującej tarczy.
 2. Projekt i wykonanie co najmniej trzech prototypów urządzeń do pomiaru prędkości obrotowej wirującej tarczy.
 3. Badania laboratoryjne zaprojektowanych urządzeń z uwzględnieniem warunków środowiskowych.
 4. Opracowanie wyników badań oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji.

słowa kluczowe: pomiar, prędkość obrotowa, wirująca tarcza

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

5. Projekt i wykonanie urządzenia wspomagającego proces pourazowej rehabilitacji stawu skokowegopromotor: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie urządzenia wspomagającego proces pourazowej rehabilitacji stawu skokowego. Urządzenie powinno umożliwiać: a) wizualizację ruchu kończyny na ekranie monitora; b) zaprogramowanie cyklu ćwiczeń z uwzględnieniem zmieniającej się ilości i intensywności poszczególnych ruchów (m.in. siła nacisku); c) kontrolę prawidłowości wykonywanych ćwiczeń; d) realizację innych zadań zaproponowanych przez dyplomanta.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy ćwiczeń stosowanych w rehabilitacji stawu skokowego.
 2. Opracowanie koncepcji urządzenia wspomagającego proces pourazowej rehabilitacji stawu skokowego.
 3. Projekt i wykonanie urządzenia.
 4. Badania laboratoryjne i analiza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: urządzenie, rehabilitacja, staw skokowy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 800 zł.

6. Analiza właściwości dynamicznych przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca będzie dotyczyć modelowania matematycznego i analizy właściwości dynamicznych przekształtników napięcia stałego podwyższających napięcie stałe (boost converters, step-up converters). W ramach pracy stworzony zostanie model matematyczny przekształtnika w postaci transmitancji operatorowej lub równań stanu. Następnie przeanalizowane zostaną podstawowe właściwości dynamiczne tego układu w dziedzinie czasu i częstotliwości. Zbadany zostanie wpływ wybranych sterowań przekształtnika na przebiegi przejściowe. Przeprowadzona zostanie analiza numeryczna pokazująca przydatność otrzymanego modelu matematycznego i weryfikująca wybrane właściwości dynamiczne urządzenia.

Zakres pracy:

 1. Budowa i zasada działania przekształtnika podwyższającego napięcie.
 2. Modele matematyczne przekształtników DC/DC podwyższających napięcie.
 3. Analiza właściwości dynamicznych modelu.
 4. Analiza numeryczna przekształtników i ich modeli.
 5. Zbadanie wpływu sterowania przekształtnikiem na jego właściwości dynamiczne.

słowa kluczowe: przekształtnik DC/DC, przekształtnik podwyższający napięcie, właściwości dynamiczne, modelowanie matematyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Modelowanie wpływu pracy farmy fotowoltaicznej na sieć elektryczną z wykorzystaniem metody zmiennych stanu (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest wykorzystanie metody zmiennych stanu do analizy wpływu pracy farmy fotowoltaicznej na sieć elektryczną. Praca pokaże możliwości wykorzystania metody równań stanu do opisu fragmentu sieci elektroenergetycznej obejmującej farmę fotowoltaiczną, co pozwoli na analizę rozpływu prądów w tej sieci. Następnie, w oparciu o dane z rzeczywistych obiektów, przeprowadzona zostanie analiza numeryczna pracy tej sieci i określenie wpływu pracy farmy na wartości napięć i prądów.

Zakres pracy:

 1. Modelowanie matematyczne elementów sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem metod zmiennych stanu.
 2. Budowa i warunki pracy farm fotowoltaicznych.
 3. Numeryczna analiza pracy sieci elektroenergetycznej zawierającej farmę fotowoltaiczną.
 4. Badanie wpływu pracy farmy fotowoltaicznych na sieć elektroenergetyczną.
 5. Analiza porównawcza otrzymanych wyników z danymi rzeczywistymi.

słowa kluczowe: równania stanu, przestrzeń stanu, farma fotowoltaiczna, modelowanie matematyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. Akwizycja i przetwarzanie danych z rozproszonych modułów pomiarowych za pomocą sterownika PLC (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

Zadanie obejmować będzie: zbudowanie przykładowej sieci czujników w oparciu o standard RS485; skomunikowanie czujników ze sterownikiem PLC serii SIMATIC S7; przygotowanie algorytmu sterującego do akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych; wizualizacja danych pomiarowych z wykorzystaniem panelu operatorskiego HMI; badanie i analiza aspektów opóźnień czasowych w zadaniu akwizycji.
Literatura dostępna w języku polskim i angielskim.

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji rozproszonych systemów akwizycji danych.
 2. Integracja urządzeń kontrolno pomiarowych ADAM działającego w oparciu o RS485 i sterownika PLC Simatic S7 z wykorzystaniem środowiska TIA Portal.
 3. Przygotowanie algorytmu do akwizycji, przetwarzania oraz wizualizacji danych pomiarowych.
 4. Badanie i analiza aspektów opóźnień czasowych w zadaniu akwizycji.
 5. Krytyczna analiza otrzymanych wyników.

słowa kluczowe: Sterownik PLC, RS485, Panel HMI, Akwizycja danych

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

9. Akwizycja i przetwarzanie danych w oparciu o standard OPC UA (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Zadanie obejmować będzie: wykorzystanie czujników pomiarowych; akwizycję danych za pomocą sterownikiem PLC serii SIMATIC S7; przygotowanie algorytmu wymiany danych w oparciu o standard OPC UA; wizualizacja danych pomiarowych za pomocą przeglądarki internetowej; badanie i analiza aspektów opóźnień czasowych w zadaniu akwizycji.
Literatura dostępna w języku polskim i angielskim.

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji standardu OPC UA.
 2. Integracja urządzeń kontrolno pomiarowych ze sterownika PLC z wykorzystaniem środowiska TIA Portal.
 3. Przygotowanie algorytmu do akwizycji, przetwarzania oraz wizualizacji danych pomiarowych w oparciu o standard OPC UA.
 4. Badanie i analiza aspektów opóźnień czasowych w zadaniu akwizycji.
 5. Krytyczna analiza otrzymanych wyników.

słowa kluczowe: sterownik PLC, OPC UA, akwizycja danych

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

10. Przegląd i porównanie protokołów warstwy aplikacji dla Internetu rzeczypromotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

W pracy powinien zostać zaprojektowany i wykonany model umożliwiający testowanie protokołów warstwy aplikacji stosowanych w systemach Internetu rzeczy. Zbudowany model należy poddać testom laboratoryjnym, a w szczególności przeprowadzić analizę wymagań sprzętowych (pamięć RAM, pamięć programu, moc obliczeniowa, zużycie energii) dla wybranych algorytmów komunikacji w systemie IoT.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (rodzaje i specyfikacja protokołów warstwy aplikacji dla IoT, Internetowy stos komunikacyjny).
 2. Projekt i wykonanie węzłów kontrolno-pomiarowych pracujących z wybranymi protokołami IoT.
 3. Oprogramowanie wykonanego systemu.
 4. Testy laboratoryjne systemu, analiza jego możliwości.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: Internet rzeczy (IoT), warstwa aplikacji protokołu sieciowego, stos TCP/IP

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Analiza stosu komunikacyjnego pod kątem możliwości zastosowania w systemie Internetu rzeczy w urządzeniach o ograniczonych zasobachpromotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

W pracy powinien zostać zaprojektowany i wykonany model umożliwiający testowanie protokołów warstwy aplikacji, jak i całego stosu komunikacyjnego, stosowanych w systemach Internetu rzeczy. Zbudowany model należy poddać testom laboratoryjnym, a w szczególności przeprowadzić analizę wymagań sprzętowych (pamięć RAM, pamięć programu, moc obliczeniowa, zużycie energii) dla wybranych algorytmów komunikacji w systemie IoT pod kątem możliwości zastosowania w urządzeniach o ograniczonych zasobach.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (rodzaje i specyfikacja protokołów warstwy aplikacji dla IoT, Internetowy stos komunikacyjny, TCP/IP).
 2. Projekt i wykonanie węzłów kontrolno – pomiarowych pracujących z wybranymi protokołami IoT i posiadających jak najdalej idące ograniczenia sprzętowe.
 3. Oprogramowanie wykonanego systemu.
 4. Testy laboratoryjne systemu, analiza stosu komunikacyjnego pod kątem możliwości zastosowania w urządzeniach o ograniczonych zasobach.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: Internet rzeczy (IoT), warstwa aplikacji protokołu sieciowego, stos TCP/IP

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Analiza możliwości analizy częstotliwościowej sygnału w paśmie akustycznym, z wykorzystaniem urządzeń o ograniczonych zasobach (temat zajęty)promotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy:

W pracy należy dokonać przeglądu metod analizy częstotliwościowej badanych sygnałów w ograniczonym paśmie akustycznym (np. do 10 kHz). Po wybraniu metody numerycznej realizowalnej w urządzeniu o ograniczonych zasobach (pamięć RAM, pamięć programu, zużycie energii przy zasilaniu bateryjnym itp.) zostanie wykonany model urządzenia wykorzystujący wybrany algorytm do analizy. Zbudowany system należy poddać testom laboratoryjnym i określić jego możliwości.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (wybrane transformaty i realizacje numeryczne, transformata Fouriera, transformata FFT, transformata Hartleya).
 2. Projekt i wykonanie analizatora widmowego, z wykorzystaniem wybranej transformaty.
 3. Oprogramowanie systemu.
 4. Testy laboratoryjne systemu, analiza jego możliwości.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: analiza częstotliwościowa, Transformata Fouriera, FFT, system mikroprocesorowy o ograniczonych zasobach

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Analiza porównawcza systemów automatyki budynkowej dla domów jednorodzinnych (temat zajęty)promotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

W pracy należy dokonać przeglądu dostępnych systemów automatyki budynkowej, ze szczegółowym określeniem stosowanych komponentów, metod komunikacji międzywęzłowej, uzyskiwanej funkcjonalności. Dodatkowym elementem są testy laboratoryjne wybranych systemów, które powinny być zbudowane w formie funkcjonalnych modeli laboratoryjnych. Wykorzystując wyniki testów laboratoryjnych należy dokonać analizy porównawczej testowanych systemów automatyki budynkowej.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne.
 2. Porównanie kilku (3-4) dostępnych systemów (zastosowane rozwiązania, funkcjonalność, zużycie energii, możliwości).
 3. Określenie założeń projektowych stanowiska testowego.
 4. Zaprojektowanie wybranych systemów na podstawie przyjętych założeń (dobór komponentów, sposób okablowania, rodzaj komunikacji).
 5. Badania laboratoryjne wykonanych systemów testowych.
 6. Porównanie systemów, podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: Internet rzeczy (IoT) , protokoły komunikacyjne, inteligentny budynek

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Przegląd i porównanie wybranych protokołów warstwy aplikacji interfejsów komunikacyjnych wykorzystujących magistralę CANpromotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

W pracy powinien zostać zaprojektowany i wykonany model umożliwiający testowanie protokołów warstwy aplikacji interfejsów komunikacyjnych wykorzystujących magistrale CAN. Zbudowany model należy poddać testom laboratoryjnym, a w szczególności przeprowadzić analizę wymagań sprzętowych (pamięć RAM, pamięć programu, moc obliczeniowa, zużycie energii) dla wybranych algorytmów komunikacji w systemie.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (rodzaje, specyfikacja i porównanie wybranych protokołów warstwy aplikacji, opis stosu komunikacyjnego ISO-OSI, opis magistrali CAN jako warstwy fizycznej protokołu komunikacji).
 2. Projekt i wykonanie węzłów kontrolno – pomiarowych pracujących z wybranym protokołem.
 3. Oprogramowanie wykonanego systemu.
 4. Testy laboratoryjne systemu, analiza jego możliwości.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: Magistrala CAN, CANopen, stos OSI-ISO, OBDII, NMEA 2000

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

1. Badania energetycznego filtra aktywnego FA3-20K (temat zajęty)promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjno-eksperymentalna

Odbiorniki nieliniowe energii elektrycznej podłączone do sieci zniekształcają prąd sprawiając, że nie jest on oczekiwanym przebiegiem sinusoidalnym. Ciekawym rozwiązaniem tego problemu jest zbadanie w laboratorium energetycznego filtra aktywnego, który mierzy zniekształcony prąd odbiornika i wprowadza do sieci prąd zniekształcony o kształcie odwrotnym takim, aby prąd sumaryczny sieci był sinusoidalny.

Zakres pracy:

 1. Przegląd publikacji naukowych o strukturach i metodach sterowania filtrów aktywnych.
 2. Badania laboratoryjne zmniejszania zniekształceń prądów sieci trójfazowej przez filtr FA3-20K.
 3. Badania symulacyjne działania filtra aktywnego w oprogramowaniu MATLAB.
 4. Ocena wyników badań symulacyjnych w odniesieniu do wyników badań laboratoryjnych.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: filtr aktywny, kompensacja zniekształcenia prądów , sieć trójfazowa, badania symulacyjne, badania laboratoryjne

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 230 zł.

2. Badanie estymatora strumienia wirnika maszyny indukcyjnej (temat zajęty)promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

W ramach pracy dyplomowej student pozna podstawowe struktury estymatorów strumienia wirnika. Zapozna się z oprogramowaniem Matlab – Simunlink do zbudowania modelu estymatora oraz przeprowadzi badania estymatora wykorzystując zestaw dSpace oraz napęd przekształtnikowy z maszyną indukcyjną z zestawem sond prądowych oraz sondy napięciowej różnicowej. Estymatory strumienia wirnika są wykorzystywane w automatycznych układach napędowych z silnikami indukcyjnymi i sterowaniem wektorowym do regulacji momentu elektromagnetycznego silnika.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej.
 2. Badania symulacyjne działania estymatora strumienia wirnika w oprogramowaniu MATLAB.
 3. Badania laboratoryjne estymatora strumienia wirnika przy wykorzystaniu zestawu dSpace.
 4. Porównanie i ocena wyników badań symulacyjnych i wyników badań laboratoryjnych.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: estymacja strumienia wirnika, maszyna elektryczna indukcyjna, sterowanie wektorowe silnika

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

3. Pomiar impedancji cienkich warstw FeNi na podłożu para- i diamagnetycznympromotor: dr inż. Anna Białostocka
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy jest analiza grubości i struktury krystalicznej otrzymanych elektrochemicznie warstw FeNi i ich wpływ na wartość impedancji mierzonej w układzie dwóch elektrod (anoda-katoda). W trakcie realizacji pracy należy odpowiednio przygotować próbki, przeprowadzić proces elektrochemicznego osadzania warstw FeNi oraz dokonać pomiarów parametrów warstwy i wartości impedancji. We wnioskach należy poddać analizie wpływ parametrów warstw jakimi są jej grubość i kompozycja (skład procentowy) na otrzymaną impedancję.

Zakres pracy:

 1. Proces elektrochemicznego osadzania warstw – parametry.
 2. Układ elektrochemiczny anoda-katoda do pomiaru impedancji.
 3. Eksperymentalne otrzymywanie warstw FeNi na różnych podłożach.
 4. Pomiar wartości impedancji przygotowanych próbek.
 5. Określenie grubości i składu stopu FeNi.
 6. Wnioski – analiza korelacji pomiędzy właściwościami warstw a otrzymanymi wartościami impedancji.

słowa kluczowe: proces elektrochemiczny, warstwa FeNi, polerowanie, impedancja

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 100 zł.

4. Ocena właściwości nieliniowych układów planarnych o strukturze periodycznejpromotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Opracowanie metod analizy planarnych układów periodycznych, w których występują materiały o nieliniowej charakterystyce U-I. Ocena właściwości tego typu układów, niesymetrii rozkładu napięć przy założeniu lokalnych zmian punktu pracy. Brak kosztów, oprogramowanie dostępne na uczelni.

Zakres pracy:

 1. Porównanie metod analizy zjawisk polowych (zjawiska elektryczne i termiczne).
 2. Porównanie właściwości elektrycznych i termicznych materiałów o strukturze periodycznej.
 3. Opracowanie modelu materiału z periodycznym rozkładem struktur nieliniowych i analiza właściwości elektrycznych i termicznych.
 4. Ocena parametrów próbek materiałów przy uwzględnieniu zmian punktu pracy w wybranych podobszarach.

słowa kluczowe: układy planarne, zjawiska elektromagnetyczne, zjawiska termiczne, metoda elementów skończonych, druk 3D

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

5. Warunki pracy planarnych układów periodycznych przy założeniu lokalnych zmian właściwości struktury (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Analiza efektów obwodowych występujących w układach o strukturze periodycznej przy uwzględnieniu lokalnych zmian parametrów elementów (zmiana właściwości) lub braku ciągłości warstwy przewodzącej. Ocena statystyczna z uwzględnieniem różnych rozkładów uszkodzeń. Analiza wpływu uszkodzeń elementów na wypadkowe właściwości struktury. Praca realizowana z użyciem specjalizowanego oprogramowania dostępnego na uczelni.

Zakres pracy:

 1. Sposoby konstrukcji modeli obwodowych materiałów przewodzących o strukturze periodycznej.
 2. Opracowanie modelu obwodowego wybranej struktury przewodzącej.
 3. Analiza wypadkowych właściwości próbek materiałów przy uwzględnieniu wybranych rodzajów uszkodzeń rozproszonych.
 4. Analiza właściwości materiału przy zakładanych rozkładach uszkodzeń.

słowa kluczowe: materiały planarne, materiały periodyczne, właściwości elektryczne, druk 3D, metoda elementów skończonych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Analiza konstrukcji periodycznych cewek planarnych jak elementów odzyskiwania energiipromotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Przedmiotem pracy będą układy do odzyskiwania energii w wyniku zjawiska indukcji magnetycznej. Ruch liniowy, zmiany położenia elementu pozwalają na odzyskanie części energii w wyniku zjawisk magnetycznych. W ramach pracy należy opracować model numeryczny układ do odzyskiwania energii w oparciu o układ cewek planarnych, o powtarzalnej strukturze segmentów cewek. W pracy należy rozpatrzyć modele wybranych konfiguracji cewek planarnych oraz wybraną konfigurację planarnej cewki 3D ze względu na efektywność działania układu.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i porównanie właściwości metod odzyskiwania energii.
 2. Model matematyczny zjawisk w układach z odzyskiwaniem energii metodą indukcyjną.
 3. Analiza konstrukcji układów do indukcyjnego odzyskiwania energii.
 4. Opracowanie modelu numerycznego układu.
 5. Dobór struktury cewek periodycznych, planarnych w układzie odzyskiwania energii.
 6. Porównanie wyników. Wnioski.

słowa kluczowe: cewki planarne, układy periodyczne, odzyskiwanie energii, pole elektromagnetyczne, metoda elementów skończonych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Projekt czujnika ciśnienia na bazie planarnych układów periodycznych (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Przedmiotem pracy będzie konstrukcja czujnika ciśnienia tworzonego na bazie planarnych, periodycznych cewek indukcyjnych. Przemieszczenie, zmiana kształtu elementu czujnika prowadzi do zmiany wybranych właściwości elektrycznych układu. W ramach pracy należy opracować model numeryczny proponowanego układu i dokonać porównania właściwości wybranych układów ze względu na parametry, cechy użytkowe. Praca realizowana z użyciem oprogramowania do modelowania układów z użyciem metody elementów skończonych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd konstrukcji czujników ciśnienia, porównania właściwości.
 2. Analiza właściwości układów planarnych o strukturze powtarzalnej stosowanych w czujnikach.
 3. Model matematyczny zjawisk wykorzystywanych w konstrukcji czujnika.
 4. Model numeryczny czujnika.
 5. Analiza konfiguracji czujnika z uwzględnieniem struktury 2D i 3D.
 6. Ocena właściwości opracowanego elementu, podsumowanie.

słowa kluczowe: układy planarne, układy periodyczne, czujnik, pole magnetyczne, metoda elementów skończonych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. Opracowanie metody wyznaczania krzywych czułości widmowej kamery filmowej przy użyciu wzornika barw i niewzorcowych źródeł światła (temat zajęty)promotor: dr inż. Eugeniusz Czech
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Znajomość charakterystyk czułości widmowych RGB kamery z przetwornikiem obrazowym, umożliwiła by użycie takiej kamery np. do pomiarów barwy. Informacje na temat funkcji RGB kamery zwykle nie są jednak udostępniane przez producentów. Standardowe laboratoryjne metody wyznaczania tych funkcji, wymagają użycia specjalistycznego sprzętu i źródeł światła o ściśle kontrolowanych parametrach.
Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie metody pozwalającej wyznaczyć charakterystyki czułości widmowej kamery RGB przy użyciu dostępnych na rynku wzorników barw i powszechnie stosowanych źródeł światła

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących kolorymetrów.
 2. Przegląd istniejących konstrukcji kolorymetrów, wykorzystujących do celów pomiarowych przetworniki obrazowe.
 3. Przegląd znanych metod wyznaczania charakterystyk czułości widmowej przetworników obrazowych.
 4. Opracowanie metody pozwalającej wyznaczyć charakterystyki czułości widmowej kamery RGB przy użyciu niewzorcowych źródeł światła i wzornika barw.
 5. Praktyczna weryfikacja opracowanej metody.
 6. Analiza uzyskanych wyników i wnioski.

słowa kluczowe: fotometria, krzywa czułości widmowej, przetwornik obrazowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

9. Analiza pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości z wykorzystaniem procesora karty graficznej (temat zajęty)promotor: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest przygotowanie odpowiednich algorytmów i programu komputerowego przeznaczonych do analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w strukturach dielektrycznych odpowiadających tkankom organizmu żywego przy zastosowaniu procesora karty graficznej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie oprogramowania do analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości wykorzystującego procesor karty graficznej i metodę FDTD.
 3. Zastosowanie opracowanego oprogramowania do analizy pola elektromagnetycznego w strukturach dielektrycznych odpowiadających tkankom organizmu żywego.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, procesor karty graficznej, FDTD

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Wykorzystanie procesora karty graficznej do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych (temat zajęty)promotor: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest przygotowanie algorytmu oraz programu komputerowego działającego na procesorze karty graficznej i przeznaczonego do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych. Praktyczne zastosowanie opracowanego oprogramowania zostanie pokazane na przykładzie obliczania rozkładu prądu i napięcia w linii długiej w stanie nieustalonym.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie oprogramowania na procesor karty graficznej.
 3. Zastosowanie programu do symulacja stanów nieustalonych w linii długiej.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

słowa kluczowe: stany nieustalone, linia długa, procesor karty graficznej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Analiza jakości energii w wybranej sieci elektroenergetycznej 6 kV zasilającej obiekty elektrociepłowni (temat zajęty)promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: eksperymentalna

Celem pracy jest analiza wartości wskaźników jakości energii elektrycznej w wybranej sieci elektroenergetycznej 6 kV elektrociepłowni. Analiza wymagać będzie przeprowadzenia badań pomiarowych w wybranych punktach układu elektroenergetycznego 6 kV zasilającej obiekty elektrociepłowni oraz przeprowadzenia statystycznej analizy zależności wartości wskaźników jakości energii od różnych czynników technicznych i atmosferycznych.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka wskaźników jakość energii elektrycznej.
 2. Metodyka analizy statystycznej współzależności zjawisk.
 3. Badania pomiarowe wskaźników jakości energii elektrycznej w wybranej sieci elektroenergetycznej 6 kV zasilającej obiekty elektrociepłowni.
 4. Analiza zależności wartości wskaźników jakości energii od różnych czynników technicznych i atmosferycznych.

słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne 6 kV, jakość energii elektrycznej, elektrociepłownie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Analiza wpływu mocy generowanej w farmach fotowoltaicznych na wartości wskaźników jakości napięcia w sieci elektroenergetycznej (temat zajęty)promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: eksperymentalna

Celem pracy jest analiza mocy generowanej w farmach fotowoltaicznych na wartości wybranych wskaźników jakości napięcia w sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Analiza wymagać będzie przeprowadzenia badań pomiarowych w wybranych farmach fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz przeprowadzenia statystycznej analizy korelacji wpływu mocy czynnych i biernych generowanych w farmach fotowoltaicznych na wartości wskaźników jakości napięcia w punkcie przyłączenia farmy. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Zakres pracy:

 1. Rozwiązania konstrukcyjne budowy farm fotowoltaicznych.
 2. Wskaźniki jakości napięcia w sieciach elektroenergetycznych.
 3. Metodyka analizy statystycznej współzależności zjawisk.
 4. Badania pomiarowe wielkości elektrycznych charakteryzujących pracę sieci elektroenergetycznych SN.
 5. Analiza wyników badań pod kątem wpływu różnych konfiguracji sieci oraz obciążeń sieci na asymetrię napięć.
 6. Analiza korelacyjna wpływu mocy czynnych i biernych generowanych w farmach fotowoltaicznych na wartości wskaźników jakości napięcia w punkcie przyłączenia farmy.

słowa kluczowe: farmy fotowoltaiczne, sieci elektroenergetyczne SN, jakość energii elektrycznej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Prognozowanie generacji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie modeli pozwalających na predykcję generacji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych. Praca ma charakter symulacyjny. Przetestowanie różnych struktur umożliwi wybór najkorzystniejszego wariantu sieci neuronowej. Do testowania wykorzystane będą dane pomiarowe z różnych mikroinstalacji fotowoltaicznych elektrowni hybrydowej PB. Długookresowe dane pomiarowe pozwolą uwzględnić zmienność warunków pogodowych i ich wpływ na produkcję energii elektrycznej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat prognozowania produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych.
 2. Prezentacja analizowanych instalacji fotowoltaicznych.
 3. Analiza czynników wpływających na produkcję energii elektrycznej.
 4. Budowa modelu i prognozowanie produkcji energii z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: elektrownie fotowoltaiczne, produkcja energii elektrycznej, sztuczne sieci neuronowe, odnawialne źródła energii, prognozowanie szeregów czasowych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Projekt oraz budowa mikroprocesorowego układu kontrolno-pomiarowego napięcia pośredniczącego do przekształtnika trójpoziomowego (temat zajęty)promotor: dr inż. Marek Korzeniewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu wykonaniu oraz uruchomieniu układu elektronicznego, który odpowiedzialny będzie za kontrolę procesu wstępnego ładowania baterii kondensatorów będących częścią obwodu pośredniczącego w przekształtniku trójpoziomowym systemu sterowania dSPACE. Dodatkową funkcjonalnością zaprojektowanego układu będzie zabezpieczenie obwodów silnoprądowych falownika w stanach awaryjnych (np. niesymetria napięć). Podczas realizacji pracy mile widziana umiejętność programowania w języku C w środowisku MPLABX (mikrokontroler firmy Microchip) lub AtolicTrueStudio (mikrokontroler ARM).

Zakres pracy:

 1. Uzasadnienie doboru wraz z opisem głównych komponentów projektowanego układu.
 2. Projekt oraz wykonanie układu sterowania z mikrokontrolerem.
 3. Opracowanie w języku C programu sterowania zgodnie z tematyką pracy.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych i testów poprawności działania układu.
 5. Podsumowanie oraz wnioski.

słowa kluczowe: trójpoziomowy przekształtnik AC/DC, układy pomiarowe z izolacją galwaniczną, mikrokontroler Microchip/ARM

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

15. Ocena wpływu zniekształceń napięcia zasilającego na pracę równoległego filtra aktywnegopromotor: dr inż. Adam Kuźma
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy:

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy problemu związanego z pracą równoległego filtra aktywnego podczas odkształcenia napięcia w sieci zasilającej. Należy stworzyć model i przeprowadzić badania symulacyjne w programie Matlab Simulink. Wymagana jest znajomość na bardzo dobrym poziomie programu Matlab Simulink.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Przeprowadzenie symulacji komputerowych równoległego filtra aktywnego pracującego przy odkształconym napięciu w sieci zasilającej.
 4. Analiza otrzymanych wyników.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: równoległy filtr aktywny, zniekształcone napięcie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Analiza pracy przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanympromotor: dr inż. Adam Kuźma
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy pracy przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanym. Należy przeprowadzić analizę sposobu zasilania maszyny dwustronnie zasilanej oraz stworzyć model symulacyjny i wykonać symulacje komputerowe w programie Matlab Simulink zaprojektowanego przekształtnika. Wymagana jest znajomość na bardzo dobrym poziomie programu Matlab Simulink.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Analiza pracy maszyny dwustronnie zasilanej.
 4. Przeprowadzenie symulacji komputerowych przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanym.
 5. Analiza otrzymanych wyników.
 6. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: maszyna dwustronnie zasilana, przekształtnik energoelektroniczny, symulacje komputerowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

17. Sterowanie przekształtnikiem dwukierunkowym DC/DC z separacją galwaniczną typu DABpromotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca symulacyjna w Matlabie w oparciu głównie o literaturę anglojęzyczną. Dotyczy porównania właściwości DAB przy tradycyjnym sterowania przekształtnika ze sterowaniem wykorzystującym modulację szerokości impulsów lub przekształtniki wielopoziomowe. Porównanie właściwości dotyczy możliwości filtracji napięć pośredniczących i napięcia wyjściowego, a także współczynników THD prądów wejściowych i wyjściowych transformatora separującego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej sterowania przekształtnika typu DAB (dual active bridge).
 2. Omówienie standardowej metody sterowania przekształtnikiem DAB z dwukierunkowym przepływem energii.
 3. Symulacja działania przekształtnika DAB z wykorzystaniem programu Matlab.
 4. Opracowanie i symulacja sterowania z modulacją szerokości impulsów przekształtnika DAB.
 5. Sprawdzenie możliwości zastosowania przekształtnika wielopoziomowego do regulacji napięcia i prądu przekształtnika typu DAB.
 6. Porównanie właściwości symulowanych przekształtników DAB.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: przekształtnik DAB, sterowanie DAB, wielopoziomowy DAB

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

18. Właściwości silników indukcyjnych 3- i 5-fazowych zasilanych z przekształtników energoelektronicznychpromotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca symulacyjna w Matlabie w oparciu głównie o literaturę anglojęzyczną.
Dotyczy realizacji symulacji zasilania silnika indukcyjnego 3- i 5-fazowego z przekształtników odpowiednio 3-fazowego oraz 5-fazowego. Proponowane sterowanie sinusoidalne z modulacją szerokości impulsów w obu przypadkach. Nadrzędna pętla sterowania typu FOC. Możliwe wykorzystanie sterowania typu DTC w obu przekształtnikach. Porównywane właściwości to: odkształcenia prądów zasilających, tętnienia momentu w stanie ustalonym, dynamika kształtowania momentu w stanach przejściowych (dynamicznych).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej sterowania przekształtników zasilających silnik 5-fazowy.
 2. Opracowanie sterowania przekształtnika 3-fazowego zasilającego silnik 3-fazowy.
 3. Symulacja działania przekształtnika 3-fazowego zasilającego silnik 3-fazowy z wykorzystaniem programu Matlab.
 4. Opracowanie sterowania przekształtnika 5-fazowego zasilającego silnik 5-fazowy.
 5. Symulacja działania przekształtnika 5-fazowego zasilającego silnik 5-fazowy z wykorzystaniem programu Matlab.
 6. Opracowanie i symulacja sterowania nadrzędnego układów napędowych (3- i 5-fazowtch) metodą FOC i/lub DTC.
 7. Porównanie właściwości symulowanych układów napędowych.
 8. Wnioski.

słowa kluczowe: silnik 5-fazowy, przekształtnik 5-fazowy, sterowanie FOC, DTC

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

19. Analiza działania zabezpieczeń elektroenergetycznych w wybranej mikrosieci AC niskiego napięcia (temat zajęty)promotor: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Przedmiotem pracy są zabezpieczenia elektroenergetyczne (głównie w postaci bezpieczników, członów zabezpieczeniowych wyłączników niskiego napięcia) stosowane powszechnie w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz warunki prawidłowego ich działania w przypadku pracy wyspowej mikrosieci wydzielanych w ramach tych sieci. Z uwagi na obecność w mikrosieci przekształtników energoelektronicznych współpracujących z lokalnymi źródłami i magazynami energii zmienić się mogą prądy zwarciowe (co do wartości i kierunku ich przepływu) powodując w konsekwencji trudności w zapewnieniu wyłączenia elementów dotkniętych zwarciem w wymaganym czasie. W pracy zostaną poruszone najważniejsze zagadnienia dotyczące działania zabezpieczeń elektroenergetycznych w wydzielonych mikrosieciach i analizy warunków spełnienia wymagań dotyczących czasu działania zabezpieczeń w przykładowej mikrosieci.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka ogólna mikrosieci AC niskiego napięcia i poszczególnych jej elementów.
 2. Opis zabezpieczeń elektroenergetycznych powszechnie stosowanych w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 3. Obliczanie prądów zwarciowych w mikrosieciach w celu sprawdzenia warunków zadziałania zabezpieczeń w wymaganym czasie ze wzgledu na selektywność działania i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
 4. Analiza warunków prawidłowego działania zabezpieczen w przykładowej mikrosieci.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: zabezpieczenia elektroenergetyczne, mikrosieć, zwarcia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

20. Analiza niezawodności mikrosieci AC niskiego napięcia pracujących w trybie wyspowym (temat zajęty)promotor: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Przedmiotem pracy jest niezawodność mikrosieci AC niskiego napięcia wydzielanych z sieci elektroenergetycznej nn. Z uwagi na elementy wchodzące w skład typowej mikrosieci (lokalne źródła energii, magazyny energii, przekształtniki energoelektroniczne) dedykowanej do pracy w trybie wyspowym, zapewnienie odpowiedniej niezawodności zasilania odbiorców przyłączonych do mikrosieci może być utrudnione. Wynika to między innymi z pogorszenia się warunków selektywnego działania zabezpieczeń, obecności dodatkowych urządzeń odpowiedzialnych za zmiany konfiguracyjne układu zasilania itd. Istnieje więc potrzeba opracowania modeli niezawodnościowych dzięki którym można wyznaczyć ilościowe miary niezawodności zasilania, np. częstość i średni czas trwania przerw w zasilaniu.

Zakres pracy:

 1. Opis ogólny funkcjonowania mikrosieci w trybie wyspowym.
 2. Przegląd wskaźników niezawodności zasilania energią elektryczną.
 3. Przegląd metod analizy niezawodności strukturalnej systemów technicznych i dobór metody adekwatnej do analizy niezawodności zasilania.
 4. Opracowanie modelu niezawodnościowego przykładowej mikrosieci.
 5. Wyznaczenie wskaźników niezawodności zasilania w przykładowej mikrosieci i analiza ważności niezawodności poszczególnych elementów.
 6. Podsumowanie.

słowa kluczowe: niezawodność, mikrosieć, niskie napięcie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

21. Identyfikacja parametrów modelu matematycznego maszyn synchronicznych (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

W ramach pracy należy:

 • opisać model matematyczny maszyn synchronicznych jawnobiegunowych,
 • opracować metody szacowania parametrów modelu matematycznego maszyn synchronicznych,
 • wykonać badania laboratoryjne w celu określenia wartości parametrów modelu matematycznego maszyny synchronicznej
 • wykonać pomiary wybranych stanów dynamicznych maszyn dostępnych w Pracowni Maszyn Elektrycznych,
 • wyniki identyfikacji należy sprawdzić poprzez porównanie symulacji z wynikami badań laboratoryjnych.

Zakres pracy:

 1. Opis modelu matematycznego jawnobiegunowej trójfazowej maszyny synchronicznej.
 2. Opis parametrów modelu matematycznego używanych w aplikacji „synchro”.
 3. Opis metod identyfikacji parametrów maszyny synchronicznej jawnobiegunowej.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych maszyny synchronicznej na potrzeby identyfikacji parametrów maszyny synchronicznej w laboratorium maszyn elektrycznych.
 5. Przeprowadzenie badań symulacyjnych w programie „synchro” sprawdzających poprawność identyfikacji parametrów.

słowa kluczowe: maszyny synchroniczne, identyfikacja parametryczna, modelowanie numeryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

22. Analiza pracy jednofazowych silników synchronicznych małej mocy (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Opracowanie modeli matematycznych oraz programu symulacyjnego silników synchronicznych małej mocy, przeprowadzenie badań symulacyjnych dla maszyn z uzwojeniami maszyn ze zwojem zwartym oraz blokadą jednego kierunku obrotów.

Zakres pracy:

 1. Opis wybranych konstrukcji maszyn synchronicznych małej mocy.
 2. Opracowanie modelu matematycznego oraz programu symulacyjnego do badań dynamiki jednofazowych silników synchronicznych.
 3. Badania symulacyjne wybranych konstrukcji silników małej mocy.
 4. Opracowanie aplikacji symulacyjnej na bazie biblioteki „symul_ref” w języku C++.

słowa kluczowe: silniki synchroniczne, napędy małej mocy, elementy automatyki

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

23. Analiza ekonomiczna odnawialnego źródła energii współpracującego z ładowarką do samochodów elektrycznych (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest analiza ekonomiczna opłacalności oraz czasu zwrotu inwestycji w odnawialne źródło energii, którego głównym zadaniem będzie wspomaganie ładowarki do samochodu elektrycznego. Do prawidłowego wykonania analizy niezbędne jest wykonanie dwóch projektów instalacji OZE w formie współpracującej z siecią elektroenergetyczną oraz układu wyspowego. Symulacja wariantowa założonych instalacji fotowoltaicznych, pod kątem ich funkcjonalności oraz ekonomicznej opłacalności, wykonana zostanie w oprogramowaniu BleSol lub innym równoważnym. Na podstawie założeń, np.: odpowiedniej taryfy, godzin ładowania samochodu w okresie dziennym oraz nocnym, doboru mocy odnawialnego źródła energii nastąpi analiza ekonomiczna proponowanych rozwiązań oraz oszacowany zostanie przybliżony czas zwrotu w poszczególnych rozwiązaniach.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka wybranych odnawialnych źródeł energii.
 2. Rozwiązania konstrukcyjne ładowarek samochodowych.
 3. Uwarunkowania prawne stosowania OZE i ładowarek samochodowych.
 4. Założenia projektowe i ekonomiczne OZE współpracującego z ładowarką do samochodów elektrycznych.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, analiza ekonomiczna, ładowarki samochodowe, uwarunkowania prawne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

24. Analiza jakości energii elektrycznej podczas pracy pompy ciepła w zależności od zewnętrznych warunków temperaturowych (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy dyplomowej jest wykonanie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej podczas pracy pomp ciepła. Parametry jakości energii elektrycznej będą rejestrowane w różnych okresach w ciągu roku tj., jesienno-zimowym oraz wiosenno-letnim. Dodatkowo podczas wykonywanych pomiarów dołączany będzie układ filtracyjny, którego głównym zdaniem ma być kompensacja mocy biernej oraz wyższych harmonicznych prądu. Na podstawie wykonanych pomiarów przeprowadzona zostanie analiza jakości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej przez pompę ciepła bez oraz z układem filtracyjnym.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka jakości energii elektrycznej.
 2. Metody i urządzenia wykorzystywane do kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych.
 3. Rozwiązania konstrukcyjne pomp ciepła.
 4. Analiza pracy pomp ciepła w zależności od warunków zewnętrznych oraz wybranych rozwiązań konstrukcyjnych.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: pompy ciepła, jakość energii elektrycznej, filtry aktywne, filtry pasywne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

25. Projekt układu do wyznaczania przenikalności magnetycznej płaskich materiałów hybrydowych (temat zajęty)promotor: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem jest opracowanie planarnego układu indukcyjnego, przeznaczonego do pośredniego pomiaru przenikalności magnetycznej cienkich materiałów ferromagnetycznych, wykonanych z nieprzewodzącego kompozytu hybrydowego. Estymacja przenikalności magnetycznej oparta będzie o pomiar impedancji cewki oraz wykorzystanie odpowiednich charakterystyk, wyznaczonych numerycznie w oparciu o opracowany, trójwymiarowy model układu pomiarowego. Przygotowane zostanie stanowisko eksperymentalne, a następnie przeprowadzone zostaną badania przykładowych próbek materiałowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu pomiarów właściwości elektrycznych i magnetycznych materiałów stosowanych w elektrotechnice.
 2. Opracowanie modelu numerycznego układu pomiarowego i wyznaczenie na tej podstawie niezbędnych charakterystyk.
 3. Projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do wyznaczania przenikalności magnetycznej wybranych materiałów kompozytowych.
 4. Przeprowadzenie badań eksperymentalnych, analiza otrzymanych wyników, wnioski.

słowa kluczowe: materiały kompozytowe, cewki spiralne, przenikalność magnetyczna, modelowanie numeryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

26. Zastosowanie metody różnicowej transformacji (DTM) do numerycznego rozwiązania równania dyfuzji i równania falowego (temat zajęty)promotor: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczna

Celem pracy jest opracowanie usystematyzowanego, numerycznego schematu rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu, opisujących zjawiska występujące w układach elektrycznych w stanach przejściowych, przy zastosowaniu metody DTM. Oprócz przypadków z parametrami liniowymi obliczanych metodą symboliczną w dziedzinie częstotliwości, konieczne jest często stosowanie programów symulacyjnych, w których rozważane są przypadki z parametrami nieliniowymi w stanie nieustalonym, co stanowi wyzwanie z punktu widzenia opisu i dokładności rozwiązywania tego rodzaju problemów. Przygotowane w ramach pracy rozwiązania równań różniczkowych metodą DTM, teoretycznie umożliwiają poprawę dokładności wyników przy tym samy kroku różniczkowania, uwzględniając także nieliniowość parametrów. Opisana metoda i wyprowadzone, ogólne wzory zaimplementowane będą w postaci kodu programu obliczeniowego. Rezultaty otrzymane dla przykładowych układów będą porównane z innymi metodami rozwiązywania równań (np. analitycznymi, z użyciem schematu wstecznego lub centralnego, komercyjnych programów symulacyjnych).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury i metod związanych z analitycznym i numerycznym rozwiązywaniem równań różniczkowych.
 2. Opis metody różnicowej transformacji (DTM) w kontekście obwodów elektrycznych i pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem nieliniowości parametrów.
 3. Wyprowadzenie równań umożliwiających rozwiązanie zagadnień elektrycznych i polowych opisanych równaniami różniczkowymi pierwszego i drugiego rzędu.
 4. Opracowanie skryptu realizującego schemat rozwiązywania za pomocą DTM i przeprowadzenie obliczeń przykładowych układów/przypadków.
 5. Porównanie wyników uzyskanych przy zastosowaniu DTM oraz innych metod rozwiązywania równań różniczkowych; analiza uzyskanych rezultatów oraz wnioski.

słowa kluczowe: równania różniczkowe, differential transform method, metody numeryczne, stany nieustalone

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

27. Analiza rozwiązań technicznych stacji elektroenergetycznej 110/30 kV w zakresie obwodów głównych podłączenia farmy wiatrowej (temat zajęty)promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W pracy należy przeanalizować wymagania prawne i techniczne w zakresie przyłączania dużych obiektów wytwórczych OZE do KSE, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania w zakresie parametrów jakościowych oraz niezawodnościowych układu przyłączenia. Praca wymaga także oceny przydatności dostępnych rozwiązań technicznych stacji WN do realizacji przyłączenia dużych instalacji OZE. Praca ma zawierać rozbudowany projekt koncepcyjny stacji 110/30 kV umożlwiającej przyłączenie farmy wiatrowej o mocy nie mniejszej niż 15 MW do KSE, wraz z analizą wpływu wybranych rozwiązań technicznych na parametry jakościowe energii elektrycznej.

Zakres pracy:

 1. Wymaganie prawne oraz techniczne w zakresie przyłączania dużych źródeł OZE do KSE.
 2. Analiza dostępnych rozwiązań technicznych w zakresie obwodów głównych stacji WN.
 3. Kryteria doboru aparatury elektroenergetycznej WN w torach głównych stacji WN.
 4. Parametry jakościowe energii elektrycznej w zakresie sieci WN.
 5. Koncepcyjny projekt stacji 110/30 kV umożliwiającej przyłączenie farmy wiatrowej o mocy nie mniejszej niż 15 MW.
 6. Analiza ekonomiczna kosztów realizacji inwestycji w zależności od zastosowanych technologii.

słowa kluczowe: przyłączenie OZE do KSE, aparatura WN, stacje elektroenergetyczne WN, dobór urządzeń WN

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

28. Analiza wpływu częstotliwości na pole termiczne szynoprzewodu prostokątnego (temat zajęty)promotor: dr inż. Marek Zaręba
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest zbadanie wpływu częstotliwości prądu na wybrane charakterystyki termiczne szynoprzewodu o przekroju prostokątnym. W pracy należy analitycznie rozwiązać zagadnienie brzegowo-początkowe pola termicznego przy uwzględnieniu zjawiska naskórkowości, które modelowane będzie za pomocą współczynnika naskórkowości zależnego od częstotliwości. Praca dotyczy zagadnień z teorii pola elektromagnetycznego oraz równań różniczkowych.

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk termicznych zachodzących w kablach i przewodach elektrycznych z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości.
 2. Matematyczny i fizyczny opis modelu pola termicznego szynoprzewodu.
 3. Określenie zależności modelującej zmienny od częstotliwości współczynnik naskórkowości.
 4. Analityczne rozwiązanie równania różniczkowego opisującego pole termiczne w szynoprzewodzie.
 5. Wyznaczenie wybranych charakterystyk termicznych oraz parametrów szynoprzewodu.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: pole termiczne, zjawisko naskórkowości, zagadnienie brzegowo-początkowe, szynoprzewód

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

29. Analiza rozkładu temperatury w stanie ustalonym w kablu elektrycznym odkształconym (niekoncentrycznym)promotor: dr inż. Marek Zaręba
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest oszacowanie wpływu odkształcenia kabla na jego charakterystyki i parametry np. dopuszczalny prąd długotrwały. W pierwszej części pracy należy analitycznie rozwiązać odpowiednie zagadnienie brzegowe i wyznaczyć charakterystyki i parametry dla kabla nie odkształconego. Następnie, numerycznie przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego należy wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i parametry kabla odkształconego (niekoncentrycznego). Praca dotyczy zagadnień z teorii pola termicznego oraz równań różniczkowych.

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk termicznych zachodzących w kablach i przewodach elektrycznych.
 2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego kabla wybranego do analizy.
 3. Rozwiązanie równania różniczkowego z warunkami brzegowymi opisującego pole termiczne w kablu nie odkształconym. Wyznaczenie rozkładów pola i parametrów kabla.
 4. Wyznaczenie rozkładów pola termicznego oraz parametrów kabla odkształconego mechanicznie. Zbadanie wpływu odkształcenia na parametry kabla.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: pole termiczne , kabel niekoncentryczny, równanie przewodnictwa cieplnego, dopuszczalny prąd długotrwały

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

1. Analiza numeryczna charakterystyk wybranych anten systemów RFIDpromotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Obliczanie charakterystyk kierunkowych i charakterystyk częstotliwościowych (impedancja wejściowa, zysk energetyczny, rozkład prądów w konstrukcji) wybranych anten systemów RFID. Wykorzystanie programu AWAS lub NEC-2.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy zastosowań systemów RFID.
 2. Przegląd konstrukcji i parametrów anten systemów RFID.
 3. Wybór środowiska obliczeniowego i ewentualnej biblioteki numerycznej.
 4. Wybór konstrukcji anteny poddawanej dalszej analizie. Obliczenia jej charakterystyk.
 5. Eksperymenty obliczeniowe dotyczące analizy wpływu zmian konstrukcyjnych na parametry anteny.
 6. Wnioski i zalecenia dotyczące wykorzystania efektów pracy w ramach zajęć dydaktycznych.

słowa kluczowe: anteny, charakterystyka promieniowania, impedancja wejściowa, obliczenia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

2. Analiza numeryczna charakterystyk planarnych anten Yagi-Udapromotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Obliczanie charakterystyk kierunkowych i charakterystyk częstotliwościowych (impedancja wejściowa, zysk energetyczny, rozkład prądów w konstrukcji) anten Yagi-Uda wykonanych w technologii planarnej (ang. Yagi patch antennas). Wykorzystanie programu WIPL-D lub NEC-2.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy konstrukcji i zastosowań planarnych anten Yagi-Uda.
 2. Wybór środowiska obliczeniowego i ewentualnej biblioteki numerycznej.
 3. Wybór konstrukcji anteny poddawanej dalszej analizie. Obliczenia jej charakterystyk.
 4. Eksperymenty obliczeniowe dotyczące analizy wpływu zmian konstrukcyjnych na parametry anteny.
 5. Wnioski i zalecenia dotyczące wykorzystania efektów pracy w ramach zajęć dydaktycznych.

słowa kluczowe: anteny, charakterystyki promieniowania, impedancja wejściowa, obliczenia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

3. Analiza numeryczna skuteczności ekranowania jednowarstwowych ekranów siatkowych w paśmie częstotliwości zakłóceń przemysłowychpromotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Analiza skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego (fala płaska) przez metalowe struktury siatkowe z wykorzystaniem programu AWAS lub CDEGS. Pasmo częstotliwości wybrane z przedziału poniżej 1 MHz.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy zakłóceń elektromagnetycznych, przed którymi skuteczną ochroną jest ekranowanie.
 2. Przegląd konstrukcji i zastosowań ekranów siatkowych (ażurowych).
 3. Wybór środowiska obliczeniowego i ewentualnej biblioteki numerycznej.
 4. Opracowanie konstrukcji reprezentatywnego ekranu poddawanego dalszej analizie.
 5. Obliczenia skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego reprezentatywnego ekranu siatkowego.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: ekranowanie, fala płaska, ekran siatkowy, pole elektromagnetyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

4. Analiza możliwości zastosowania wybranego oprogramowania GIS w projektowaniu sieci światłowodowych (temat zajęty)promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest dokonanie krytycznej analizy wybranego oprogramowania GIS z uwzględnieniem wymagań budownictwa telekomunikacyjnego. W ramach pracy zrealizowane zostanie wariantowe zadanie projektowe, które posłuży do oceny funkcjonalności oprogramowania, zaproponowania metodyki realizacji projektu oraz propozycji uzupełnienia ewentualnych braków funkcjonalności oprogramowania.

Zakres pracy:

 1. Przegląd dostępnego oprogramowania GIS pod kątem przydatności w projektowaniu sieci światłowodowych.
 2. Zdefiniowanie wymagań funkcjonalności oprogramowania na potrzeby projektowania sieci światłowodowych z uwzględnieniem standardów budownictwa telekomunikacyjnego.
 3. Opis funkcjonalności wybranego oprogramowania GIS przydatnych dla projektanta sieci światłowodowych.
 4. Opracowanie metodyki projektowania sieci światłowodowej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi na przykładzie wybranego zadania projektowego.
 5. Propozycja rozwinięcia funkcjonalności oprogramowania.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: projektowanie, sieci światłowodowe, oprogramowanie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

5. Modelowanie i analiza wpływu cech światło-technicznych materiałów na jakość oświetlenia wybranych typów pomieszczeń szpitalnego oddziału dziecięcego (temat zajęty)promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca o charakterze teoretyczno-symulacyjnym. Realizacja tematu będzie polegała na przeprowadzeniu szeregu symulacji w programie Dialux. Po dokonaniu przeglądu wymagań formalnych oraz analizy literatury naukowej z zakresu wpływu cech światło-technicznych materiałów na jakość oświetlenia, dyplomant/dyplomantka opracuje projekt oświetlenia LED wybranych pomieszczeń szpitalnego oddziału dziecięcego. W trakcie prac prowadzone będą analizy zmian cech światło-technicznych materiałów na wskaźniki jakościowe oświetlenia. Na tej podstawie zostanie zaproponowana metodologia procesu projektowania dla pomieszczeń, w których cechy światło-techniczne pełnią funkcję pozatechniczną.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu wskaźników stosowanych do oceny jakości oświetlenia i omówienie wymagań technicznych.
 2. Cechy światło-techniczne materiałów oraz ich techniczna i pozatechniczna rola w oświetleniu.
 3. Przegląd typów opraw LED stosowanych w oświetleniu pomieszczeń szpitalnych.
 4. Modelowanie wpływu cech światło-technicznych materiałów na jakość oświetlenia.
 5. Analiza wyników i wnioski.

słowa kluczowe: oświetlenie wnętrz, modelowanie, barwa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Oświetlenie zintegrowane – wpływ temperatury barwowej światła dziennego i źródeł światła elektrycznego na całkowite natężenie oświetlenia (temat zajęty)promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Praca ma charakter symulacyjny. W trakcie realizacji pracy trzeba będzie zamodelować pomieszczenie, a następnie przeprowadzić analizy wpływu temperatury barwowej źródeł w oprawie oraz temperatury barwowej światła dziennego na sumaryczny efekt oświetleniowy w płaszczyźnie oczu obserwatora oraz na płaszczyźnie roboczej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnej literatury naukowej na temat oświetlenia zintegrowanego.
 2. Opracowanie metodyki realizacji pracy – dobór wartości temperatury barwowej najbliższej oświetlenia elektrycznego oraz światła dziennego.
 3. Modelowanie pomieszczenia do symulacji.
 4. Przeprowadzenie symulacji wpływu CCT oświetlenia elektrycznego i dziennego na natężenie oświetlenia w płaszczyźnie oczu obserwatora i na płaszczyźnie roboczej.
 5. Analiza wyników symulacji.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: oświetlenie zintegrowane, temperatura barwowa najbliższa, oświetlenie elektryczne, światło dzienne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Analiza porównawcza wartości wskaźnika oddawania barw Ra i wskaźnika wierności barwy Rf typowych LED-ów barwy białej (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Dla LED-ów barwy białej reprezentujących typowy szereg temperatur barwowych najbliższych (CCT), posiłkując się powszechnie dostępnym oprogramowaniem Osram „LED Color Calculator”, należy na podstawie danych rozkładu widmowego (SPDs), wyznaczyć wartości parametrów Ra i Rf (SPDs LEDów należy pobrać z baz danych producentów). W kolejnym kroku przy użyciu standardowych metod analizy statystycznej należy dokonać zestawienia i porównania wartości tych dwóch parametrów (Ra i Rf) Badania należy przeprowadzić dla kilkuset rozkładów widmowych białych LED

Zakres pracy:

 1. Omówić parametry charakteryzujące typowe LED-y emitujące światło barwy białej.
 2. Przegląd literatury dotyczącej oceny jakości barwy światła LED-ów.
 3. Omówić metodę wyznaczania wskaźnika Ra – na podstawie dokumentu CIE 13.3-1995.
 4. Omówić metodę wyznaczania wskaźnika Rf – na podstawie dokumentu CIE 224-2017.
 5. Wyznaczenie wartości wskaźnika Ra i Rf dla szeregu LED-ów barwy białej.
 6. Statystyczna analiza porównawcza.

słowa kluczowe: źródła światła, jakość barwna promieniowania, rozkład widmowy mocy promienistej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. Wyznaczanie i analiza porównawcza błędów fotometrów oraz kolorymetrów trójchromatycznych (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest wyznaczenie błędów pomiarowych oraz przeprowadzenie analizy porównawczej jakości dostępnych handlowo fotometrów oraz kolorymetrów trójchromatycznych. W tym celu należy zgromadzić informacje o parametrach dostępnych handlowo fotometrów i kolorymetrów trójchromatycznych oraz zestawić je w postaci bazy danych umożliwiającej wyszukiwanie, segregację oraz porównywanie jakości tych mierników.

Zakres pracy:

 1. Omówienie budowy oraz zasady działania fotometrów i kolorymetrów trójchromatycznych.
 2. Omówienie czynników wpływających na dokładność pomiaru przeprowadzanego fotometrami i kolorymetrami trójchromatycznymi.
 3. Przegląd literatury przedstawiający sposoby określenia klasy dokładności fotometrów oraz kolorymetrów trójchromatycznych.
 4. Opracowanie (np. w VBA Excel) aplikacji komputerowej zawierającej bazę danych o parametrach handlowo dostępnych fotometrów i kolorymetrów trójchromatycznych.
 5. Zestawienie danych dotyczących jakości oferowanych handlowo fotometrów i kolorymetrów trójchromatycznych.
 6. Wyznaczenie wartości błędów fotometrów i kolorymetrów trójchromatycznych oraz ich klasy dokładności.
 7. Analiza porównawcza jakości dostępnych handlowo fotometrów oraz kolorymetrów trójchromatycznych.

słowa kluczowe: fotometr , kolorymetr, klasa dokładności, błąd pomiaru

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

9. Analiza numeryczna liniowych i prostokątnych szyków antenowych w programie AWAS2promotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie interfejsu programowego w środowisku np. Matlab-a, współpracującego z programem AWAS2, umożliwiającego komputerową analizę liniowych i prostokątnych szyków antenowych oraz przeprowadzenie za jego pomocą analizy wybranych struktur szyków antenowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury związanej z tematem pracy.
 2. Podstawy teoretyczne dotyczące projektowania i analizy liniowych i prostokątnych układów antenowych.
 3. Opracowanie oprogramowania w środowisku MATLAB (lub podobnym), współpracującego z programem AWAS 2, do analizy komputerowej liniowych i prostokątnych szyków antenowych.
 4. Analiza wybranych układów antenowych z wykorzystaniem opracowanego oprogramowania.
 5. Zalecenia dotyczące wykorzystania opracowanego oprogramowania w ramach zajęć dydaktycznych.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: antena, układ antenowy, symulacja komputerowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Projekt i analiza numeryczna parametrów dwuzakresowej anteny dla sieci WiFi na pasma 2,4 GHz i 5 GHzpromotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz wszechstronna analiza parametrów i charakterystyk dwuzakresowej anteny dla sieci WiFi na pasma 2,4 / 5 GHz. Zaprojektowana antena powinna charakteryzować się odpowiednim kształtem charakterystyki promieniowania oraz dobrym poziomem dopasowania. Zaprojektowaną antenę należy wykonać i przeprowadzić badania eksperymentalne jej parametrów dopasowania.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury związanej z tematem pracy.
 2. Przegląd konstrukcji i parametrów anten dla sieci WiFi.
 3. Wybór konstrukcji projektowanej anteny i oprogramowania do analizy komputerowej.
 4. Projekt dwuzakresowej anteny dla sieci WiFi.
 5. Analiza wpływu kształtu konstrukcji zaprojektowanej anteny na jej charakterystyki promieniowania i charakterystyki dopasowania.
 6. Wykonanie i badania eksperymentalne zaprojektowanej anteny.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: antena, antena wielopasmowa, sieć radiowa WiFi, symulacja komputerowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Filtracja gradientowa w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem układów programowalnychpromotor: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Synteza i implementacja filtracji gradientowej w dostępnej strukturze programowalnej. Planowane jest wykorzystanie modułu z procesorem Cyclone. Celem pracy jest wybór algorytmów, opracowanie oprogramowania procesora w środowisku Quartus oraz przeprowadzenie badań.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka filtrów gradientowych oraz układów programowalnych.
 2. Porównanie metod filtracji takich jak: kierunkowe, Laplace’a, konturowe.
 3. Dobór obrazów testowych.
 4. Wybór algorytmów, opracowanie oprogramowania procesora w środowisku Quartus oraz przeprowadzenie badań.
 5. Synteza i implementacja filtracji gradientowej w strukturze programowalnej.
 6. Analiza i ocena wyników badań symulacyjnych.

słowa kluczowe: filtry gradientowe, układy programowalne, przetwarzanie obrazów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Symulacja filtracji gradientowej w języku strukturalnympromotor: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Realizacja syntezy symulacji filtracji gradientowej w wybranym języku opisu sprzętu. Celem pracy jest porównanie metod filtracji pozwalających na wzmacnianie elementów obrazu o dużej częstotliwości. Wybór obrazów powinien obejmować te, w których występują niejednoznaczne obiekty.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka filtracji gradientowej.
 2. Porównanie metod filtracji kierunkowej, Laplace’a, oraz konturowej pozwalających na wzmacnianie elementów obrazu o dużej częstotliwości.
 3. Dobór obrazów testowych zawierających niejednoznaczne obiekty.
 4. Wybór algorytmów, opracowanie oprogramowania procesora w środowisku Quartus oraz przeprowadzenie badań.
 5. Synteza i implementacja filtracji gradientowej w strukturze programowalnej.
 6. Analiza i ocena wyników badań symulacyjnych.

słowa kluczowe: filtry gradientowe, układy programowalne, przetwarzanie obrazów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Analiza porównawcza kosztów realizacji infrastruktury teletechnicznej w obiektach użyteczności publicznej w świetle procesu normalizacyjnego (temat zajęty)promotor: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Analiza porównawcza kosztów realizacji infrastruktury teletechnicznej w wybranym obiekcie w aspekcie zmian wynikających z procesu normalizacyjnego.
Celem pracy jest porównanie i analiza zmian w wymaganym wyposażeniu obiektów budowlanych w zakresie infrastruktury teletechnicznej w okresie ostatnich 20 lat oraz kosztów realizacji infrastruktury teletechnicznej w wybranym obiekcie.

Zakres pracy:

 1. Przegląd wymagań prawnych w procesie projektowania infrastruktury teletechnicznej w obiektach użyteczności publicznej.
 2. Charakterystyka instalacji teletechnicznych w obiektach użyteczności publicznej.
 3. Analiza zmian w wymaganym wyposażeniu infrastruktury teletechnicznej obiektów budowlanych użyteczności publicznej w aspekcie zmian przepisów prawnych.
 4. Zasady i metodyka kosztorysowania prac teletechnicznych w obiektach budowlanych.
 5. Wykonanie projektu infrastruktury teletechnicznej w wybranym obiekcie użyteczności publicznej spełniającym aktualne wymagania normatywne.
 6. Analiza porównawcza kosztów realizacji infrastruktury teletechnicznej w wybranym obiekcie z podobnymi projektami realizowanymi w okresie ostatnich 20 lat w aspekcie zmian wynikających z procesu normalizacyjnego.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: instalacje teletechniczne, zasady kosztorysowania, normy projektowe, budynek użyteczności publicznej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Analiza porównawcza wybranych metod estymacji stanu systemów opisanych nieliniowym równaniem obserwacjipromotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest porównanie metod estymacji takich jak: EKF, UKF, particie filter pozwalających na śledzenie obiektów obserwowanych przez sensory stosujące sferyczny lub biegunowy układ współrzędnych. Wybór modelowanych obiektów i sensorów powinien obejmować te, które występują w systemach nadzoru obszaru. Badania symulacyjne realizowane w środowisku Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd zastosowań i metod estymacji stanu systemów opisanych nieliniowym równaniem obserwacji.
 2. Wybór i modelowanie obiektów i sensorów.
 3. Wybór i realizacja programowa metod estymacji.
 4. Badania symulacyjne, porównawcze i analiza uzyskanych wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: estymacja stanu, nieliniowe równanie obserwacji, śledzenie obiektów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

15. Analiza porównawcza wybranych metod czasowo-częstotliwościowej reprezentacji sygnałówpromotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej wybranych metod czasowo-częstotliwościowej reprezentacji sygnałów. W zakres pracy wchodzą porównania teoretyczne, realizacja wybranych metod w środowisku Matlab, stworzenie oprogramowania pozwalającego na rejestrację sygnałów z użyciem karty pomiarowej oraz przeprowadzenie badań porównawczych metod analizy sygnałów symulowanych i rzeczywistych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd zastosowań i metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów.
 2. Wybór i realizacja programowa metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów.
 3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania do akwizycji sygnałów oraz badań porównawczych wraz z interfejsem użytkownika.
 4. Przeprowadzenie eksperymentalnych badań porównawczych metod analizy sygnałów symulowanych i rzeczywistych.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, analiza czasowo-częstotliwościowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Analiza symulacyjna właściwości propagacyjnych światłowodów o strukturyzowanym profilu refrakcyjnympromotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest analiza numeryczna właściwości propagacyjnych (mody, dyspersja) światłowodów o strukturyzowanym profilu refrakcyjnym. W ramach pracy przeprowadzone zostaną symulacje światłowodów o profilu wieloskokowym, gradientowym oraz mieszanym. Efektem pracy będzie zestaw wyników badań będący podstawą do konstruowania strukturyzowanych światłowodów.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i analiza właściwości optycznych światłowodów o strukturyzowanym profilu refrakcyjnym.
 2. Analiza właściwości propagacyjnych światłowodów specjalnych.
 3. Analiza numeryczna wybranych właściwości propagacyjnych światłowodów o strukturyzowanym profilu refrakcyjnym.
 4. Wnioski.

słowa kluczowe: światłowód, analiza propagacji, mody światłowodowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

17. Modelowanie i analiza komputerowa anten planarnych pracujących w paśmie 868 MHzpromotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest zamodelowanie, analiza komputerowa oraz porównanie parametrów wybranych typów anten planarnych pracujących w paśmie 868 MHz.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Podstawy teoretyczne dotyczące budowy i zasady działania anten planarnych.
 3. Modelowanie i analiza komputerowa wybranych anten planarnych pracujących w paśmie 868 MHz.
 4. Porównanie parametrów analizowanych anten.
 5. Wnioski i podsumowanie.

słowa kluczowe: anteny planarne, analiza komputerowa anten

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

18. Analiza porównawcza zasięgu bezprzewodowych urządzeń dostępowych pracujących w standardzie 802.11 w wielopiętrowym budynku jednorodzinnym (temat zajęty)promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej rzeczywistego rozmieszczenia bezprzewodowych urządzeń dostępowych sieci Wi-Fi zgodnym z zaplanowanym projektem w wielopiętrowym budynku jednorodzinnym oraz wykonaniem pomiarów rzeczywistego rozmieszczenia urządzeń w obiekcie.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Charakterystyka bezprzewodowej technologii w standardzie IEEE 802.11 (Wi-Fi).
 3. Charakterystyka oprogramowania do projektowania i pomiarów sygnałów bezprzewodowej sieci komputerowej opartej o standard 802.11.
 4. Projekt bezprzewodowej sieci komputerowej Wi-Fi w wielopiętrowym budynku jednorodzinnym wraz z symulacją zasięgów i prędkości transmisji.
 5. Wykonanie rzeczywistego rozmieszczenia urządzeń dostępowych sieci Wi-Fi zgodnym z projektem.
 6. Pomiary poziomu sygnału i analiza porównawcza.
 7. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: komputerowe sieci bezprzewodowe, standard IEEE 802.11, Wi-Fi, pomiary sygnałów sieci bezprzewodowych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

19. Analiza czynników wpływających na emisję zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie koncepcji i wykonanie modelowego źródła zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych do wykorzystania w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Źródło powinno umożliwiać badanie wpływu różnych rozwiązań układowych i/lub konstrukcyjnych urządzenia na poziom emisji zaburzeń przewodzonych. Zadanie można zrealizować w oparciu o własną propozycję lub wykorzystując układ przetwornicy DC/DC firmy Wurth Elektronik dostępny w laboratorium.

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie metod badań emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakresie zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych.
 2. Przegląd literatury dotyczącej źródeł emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych oraz analiza czynników wpływających na poziom zaburzeń emitowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne.
 3. Opracowanie koncepcji i wykonanie modelowego źródła zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych.
 4. Przeprowadzenie badań emisyjności modelowego źródła zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, Emisja zaburzeń elektromagnetycznych, Badanie emisyjności urządzeń, Zaburzenia przewodzone, Pomiar zaburzeń przewodzonych

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

20. Analiza rozwiązań systemu wyrównywania potencjałów w wybranym obiekcie budowlanym w aspekcie wymagań dotyczących koordynacji układania instalacji elektrycznych i teletechnicznych (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest ocena funkcjonalna /i ewentualnie ekonomiczna/ różnych wariantów realizacji systemu wyrównywania potencjałów w wybranym obiekcie budowlanym. Proponowane rozwiązania powinny uwzględniać wszystkie funkcje spełniane przez system wyrównywania potencjałów oraz opierać się na krytycznej analizie różnych wymagań technicznych w zakresie koordynacji układania okablowania instalacji elektrycznych, teletechnicznych i telekomunikacyjnych, mając na celu zminimalizowanie efektów wzajemnych oddziaływań pomiędzy różnymi instalacjami. Analizę rozwiązań należy przeprowadzić w oparciu o wyniki własnych obliczeń (np. sprzężeń elektromagnetycznych za pomocą ATP czy PSpice) i/lub aktualny stan wiedzy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie metod i środków wyrównywania potencjałów oraz zasad realizacji i funkcji spełnianych przez systemy wyrównywania potencjałów w obiektach budowlanych.
 2. Przegląd literatury w zakresie sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy układami przewodów oraz analiza wymagań technicznych dotyczących koordynacji układania okablowania w obiektach budowlanych.
 3. Zdefiniowanie wymagań odnośnie funkcjonalności systemu wyrównywania potencjałów oraz rodzaju, sposobu prowadzenia i koordynacji układania okablowania w wybranym obiekcie budowlanym.
 4. Analiza funkcjonalna /i ekonomiczna/ różnych wariantów systemu wyrównywania potencjałów w wybranym obiekcie.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, wyrównywanie potencjałów, koordynacja układania przewodów, sprzężenia elektromagnetyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

21. Analiza dynamiki zjawiska fotochromowego materiałów polimerowych domieszkowanych związkami organicznymipromotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zjawisko fotochromowe w materiałach polimerowych domieszkowanych związkami organicznymi wykorzystuje zmianę struktury cząstki na skutek oddziaływania wysokoenergetycznego promieniowania UV. Dynamika zjawiska transformacji jest uzależniona od procesu domieszkowania, parametrów otoczenia i energii promieniowania UV. Celem pracy jest zbadanie wpływu powyższych parametrów na wytworzone polimery fotochromowe.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu mechanizmów zjawiska fotochromowego w związkach organicznych.
 2. Przegląd obecnie wykorzystywanych domieszek fotochromowych.
 3. Opracowanie metody syntezy i domieszkowania wybranego polimeru.
 4. Pomiary właściwości optycznych wytworzonych materiałów.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: zjawisko fotochromowe, polimery optyczne, barwniki organiczne

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 800 zł.

22. Stanowisko do kontroli przepływu czystych gazów technicznych (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

W wielu procesach przemysłowych zachodzi konieczność monitorowania i kontroli przepływu gazów technicznych. Sterowanie odbywa się poprzez pomiar i automatyczną kontrolę pracy zaworów sterujących przepływem gazów. Zadanie stanowiska jest kontrola i sterownie dwóch linii czystych gazów technicznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod kontroli przepływu cieczy i gazów technicznych.
 2. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych przepływomierzy gazowych.
 3. Opracowanie stanowiska do kontroli przepływu czystych gazów technicznych.
 4. Weryfikacja wykonanego stanowiska. Pomiary kontrolne.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: przepływomierz, kontrola przepływu, gazy techniczne

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 800 zł.

23. Projekt asynchronicznego estymatora sygnału okresowegopromotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca polega na zaprojektowaniu układu, pozwalającego na estymację sygnału okresowego przy próbkowaniu asynchronicznym. Układ składa się z 3 bloków: wyznaczającego FFT mierzonego sygnału, obliczającego średnią geometryczną transformat oraz obliczającego IFFT sygnału wyjściowego bloku 2.

Zakres pracy:

 1. Opis metody estymacji.
 2. Projekt filtrów cyfrowych, realizujących poszczególne bloki.
 3. Sprawdzenie poprawności metody za pomocą symulacji.
 4. Doświadczalna weryfikacja poprawności działania układu.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: sygnał, estymacja , próbkowanie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

24. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonympromotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonym z wykorzystaniem środowiska GNURadio oraz modułów SDR.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod transmisji sygnałów w paśmie rozproszonym.
 2. Wybór i uzasadnienie metod realizowanych przez zaprojektowane stanowisko.
 3. Stworzenie działającego układu w środowisku GNURadio z wykorzystaniem modułów SDR.
 4. Badania laboratoryjne stanowiska.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: SDR, transmisja bezprzewodowa, pasmo rozproszone

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

25. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania metod kodowania splotowegopromotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego do badania skuteczności metod kodowania splotowego w transmisji bezprzewodowej z wykorzystaniem środowiska GNURadio oraz modułów SDR.

Zakres pracy:

 1. Przegląd kodów splotowych.
 2. Wybór i uzasadnienie kodów realizowanych przez zaprojektowane stanowisko.
 3. Stworzenie działającego układu w środowisku GNURadio z wykorzystaniem modułów SDR.
 4. Badania laboratoryjne stanowiska.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: kodowanie splotowe, transmisja bezprzewodowa, SDR

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

26. Analiza możliwości zastosowania podpróbkowania do detekcji sygnału w sieciach radiowychpromotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Tematem pracy jest analiza możliwości zastosowania próbkowania sygnałów radiowych z częstotliwością niższą niż częstotliwość Nyquista i ocena skuteczności takiej metody próbkowania sygnału w porównaniu z metodami klasycznymi.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka kanału radiowego ze szczególnym uwzględnieniem metod modulacji sygnału oraz zakłóceń.
 2. Analiza metod podpróbkowania sygnału pod względem odporności na zakłócenia występujące w kanale radiowym.
 3. Analiza metod podpróbkowania sygnału pod względem odporności na rodzaj modulacji sygnału.
 4. Wybór odpowiedniej metody podpróbkowania sygnału wraz z uzasadnieniem.
 5. Symulacja działania metody wykorzystującej podpróbkowanie do detekcji sygnału radiowego.
 6. Analiza porównawcza metod detekcji sygnału radiowego wykorzystujących podpróbkowanie z innymi metodami.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: podpróbkowanie, sygnał radiowy, modulacja , zakłócenia, detekcja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

27. Analiza możliwości zastosowania transformaty falkowej do detekcji sygnału w sieciach LoRaWANpromotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania transformat czasowo-częstotliwościowych do detekcji sygnału w sieciach radiowych ze szczególnym uwzględnieniem metod modulacji sygnału stosowanych w sieciach LoRaWAN

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka sieci LoRaWAN ze szczególnym uwzględnieniem metod kodowania i modulacji sygnałów.
 2. Charakterystyka i opis zakłóceń w kanale radiowym.
 3. Transformata falkowa.
 4. Wybór odpowiedniej transformaty falkowej wraz z uzasadnieniem.
 5. Symulacja działania metody detekcji wykorzystującej transformatę falkową w sieci LoRaWAN.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: sieć LORaWAN, transformata falkowa, modulacja sygnału , detekcja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

28. Opracowanie układu do monitoringu obecności anteny i badanie jego parametrówpromotor: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Monitoring obecności anteny w urządzeniach radionadawczych jest stosowany w celu niedopuszczenia do zniszczenia stopnia końcowego mocy w przypadku gdy antena nie jest zamocowana poprawnie lub jest jej brak. W ramach pracy student powinien dokonać przeglądu metod umożliwiających ustalenie stanu zamontowania anteny w systemie nadawczym (zdalne sprawdzenie czy jest dołączona, czy nie). Następnie powinien pomierzyć i przeanalizować charakterystyki przykładowych anten, dla których układ będzie budowany. W oparciu o uzyskane dane powinien opracować koncepcję, zaprojektować i wykonać model układu do monitoringu obecności anteny. Układ powinien zostać przebadany. Praca przeznaczona jest dla studenta z doświadczeniem praktycznym.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury związanej z tematyką pracy.
 2. Przegląd i analiza metod monitoringu obecności anteny.
 3. Projekt i wykonanie układu.
 4. Pomiary wykonanego modułu.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: antena, monitoring

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

29. Techniczne ekonomiczne i prawne aspekty projektu sieci telekomunikacyjnej w kanalizacji ogólnospławnej ściekowej i deszczowej (temat zajęty)promotor: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Sieci telekomunikacyjne typowo budowane są z wykorzystaniem celowo zaprojektowanej i wykonanej kanalizacji teletechnicznej. Jednak w obszarach, w których trudno o uzyskanie pozwoleń na budowę nowych tego typu inwestycji (typowo w centrach miast) możliwe jest wykorzystanie istniejącej kanalizacji innych rodzajów sieci, np. kanalizacji ściekowej lub deszczowej. Jest to nietypowe podejście wymagające zastosowania znacznie większej bazy prawnej oraz specjalnie do tego celu przystosowanych elementów sieci.
W ramach pracy student powinien przeanalizować wymagania administracyjno – prawne w procesie projektowania sieci telekomunikacyjnych oraz przedstawić metodykę projektowania sieci w warunkach nietypowych. Wkładem własnym dyplomanta będzie wykonanie projektu odcinka linii telekomunikacyjnej w kanalizacji ściekowej i deszczowej i porównanie jej pod względem prawnym, technicznym i finansowym z podobnym projektem wykonanym metodami klasycznymi.

Zakres pracy:

 1. Przegląd wymagań administracyjno-prawnych w procesie projektowania sieci telekomunikacyjnej.
 2. Charakterystyka kanalizacji ściekowej i deszczowej jako części struktury telekomunikacyjnej.
 3. Wykonanie projektu linii telekomunikacyjnej w kanalizacji ściekowej i deszczowej.
 4. Analiza porównawcza wykonanego projektu z projektem klasycznym.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: sieci telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ściekowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

30. Biblioteka algorytmów kwantyzacji w kompresji sygnału mowy. Stanowisko dydaktycznepromotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Kwantyzatory dopasowane do właściwości sygnału mowy są pierwszym etapem, który decyduje o jakości kompresji. Praca ma celu dokonanie przeglądu algorytmów kwantyzacji sygnałów mowy i realizację demonstratora wybranych algorytmów kwantyzatorów równomiernych, nierównomiernych, adaptacyjnych dedykowanych sygnałowi mowy w środowisku Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd algorytmów kwantyzacji.
 2. Kryteria oceny zniekształceń w wyniku procesu kwantyzacji.
 3. Projekt demonstratora kwantyzatorów równomiernych, nierównomiernych, adaptacyjnych.
 4. Symulacja, badanie właściwości demonstratora w środowisku MATLAB.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: kwantyzator, sygnał mowy, modulacja PCM

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

31. Biblioteka algorytmów predykcji w kompresji sygnału mowy. Stanowisko dydaktycznepromotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

W algorytmach predykcyjnych kompresji sygnału mowy właściwie zaprojektowany predykator jest elementem filtru syntezy i istotnie wpływa na efektywność kompresji i jakość sygnału syntezy mowy w dekoderze. Praca ma na celu dokonanie przeglądu algorytmów predykcji ramkowej i adaptacyjnej sygnałów mowy i realizację demonstratora wybranych algorytmów w systemie ADPCM w środowisku Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd algorytmów predykcji.
 2. Projekt algorytmów predykcji.
 3. Symulacja modulacji ADPCM z zaprojektowanymi predyktorami.
 4. Ocena zniekształceń wprowadzanych przez kwantyzator i predyktor w systemie ADPCM.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: predykcja sygnału mowy, modulacja ADPCM

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

32. Analiza i implementacja stratnego algorytmu kodowania obrazu opartego o dekompozycję falkowąpromotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Praca ma na celu ocenę własności wybranych algorytmów selekcji nieistotnych współczynników falkowych w procesie kompresji globalnej i kompresji na poziomach dekompozycji falkowej obrazu. W pracy należy porównać wybrane z literatury algorytmy i ocenić przydatność tych algorytmów w kompresji obrazów. Implementacja w środowisku Matlab.

Zakres pracy:

 1. Podstawy teoretyczne kompresji falkowej stosowanej w obrazach.
 2. Przegląd algorytmów selekcji współczynników w progowaniu globalnym i na poziomach dekompozycji.
 3. Implementacja wybranych algorytmów selekcji.
 4. Demonstrator kompresji obrazów z zaprojektowanymi algorytmami.
 5. Ocena i wnioski.

słowa kluczowe: transformacja falkowa, kompresja obrazów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

33. Analiza kodowania sygnału mowy z wykorzystaniem algorytmów CELPpromotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Koder CELP łączy dwie efektywne techniki kompresji: kwantowanie wektorowe i liniową predykcję. W pracy należy zaprojektować książkę kodową z sekwencjami gaussowskimi lub impulsowymi, zaprojektować filtr syntezy, filtr predykcji długookresowej, dokonać symulacji zaprojektowanego kodera i zbadać jego własności na rzeczywistych frazach sygnału mowy. Implementacja w środowisku Matlab.

Zakres pracy:

 1. Teoretyczny opis kodera CELP.
 2. Projekt książki kodowej kodera.
 3. Projekt filtru syntezy.
 4. Projekt filtru predykcji długookresowej.
 5. Implementacja kodera na rzeczywistym sygnale mowy.
 6. Ocena jakości uzyskanej mowy syntetycznej.

słowa kluczowe: koder CELP, synteza sygnału mowy, filtr predykcji

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

34. Koder i dekoder TCM kodowania splotowego połączonego z modulacjąpromotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Koder TCM (Trellis Coded Modulations) implementuje modulację kodowaną kratą (TCM) przez splotowe kodowanie wejścia binarnego i mapowanie wyniku na dowolną konstelację sygnału. Dekoder TCM wykorzystuje algorytm Viterbiego do dekodowania sygnału reprezentowanego przez modulację użytą w koderze. W pracy należy dokonać implementacji w środowisku Matlab kodera i dekodera TCM i przeanalizować właściwości zaprojektowanych kodeków w zależności od modulacji.

Zakres pracy:

 1. Przegląd kodowania splotowego.
 2. Przegląd modulacji cyfrowych.
 3. Analiza działania kodera TCM.
 4. Implementacja zaprojektowanego kodera.
 5. Ocena działania kodera TCM.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: Koder TCM, Kody splotowe, Modulacje cyfrowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

35. Stanowisko do badania wpływu wyładowań elektrostatycznych na układy elektroniczne (temat zajęty)promotor: dr inż. Jarosław Wiater
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie stanowiska do badań wpływu wyładowań elektrostatycznych na działanie prostego urządzenia sterowanego cyfrowo. Realizacja pracy wymaga wykonania generatora wyładowań elektrostatycznych. Wizualizacja prawidłowego i nieprawidłowego działania powinna być zrealizowana z wykorzystaniem wyświetlacza LCD.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka wyładowań elektrostatycznych.
 2. Projekt i wykonanie generatora wyładowań elektrostatycznych.
 3. Projekt i wykonanie urządzenia cyfrowego wykorzystującego wyświetlacz LCD.
 4. Wyniki pomiarów napięć i prądów w zbudowanym układzie.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: wyładowania elektrostatyczne, ESD, pomiary, odporność, zakłócenia

finansowanie: środki własne studenta, 200 zł.

36. Wykrywanie zwojów zwartych transformatorów toroidalnych metodą udarowąpromotor: dr inż. Jarosław Wiater
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie metody wykrywania zwojów zwartych w transformatorach toroidalnych małej mocy. Do tego celu planowane jest wykorzystanie generatora udarów napięciowo-prądowych 1,2/50 µs 8/20 µs. Pomiary przeprowadzone będą z wykorzystaniem sprawnego i uszkodzonego transformatora toroidalnego małej mocy posiadające sztucznie wytworzone zwoje zwarte. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów opracowany zostanie algorytm wykrywania zwojów zwartych oraz model komputerowy uszkodzonego transformatora.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka rodzajów uszkodzeń transformatorów i sposobów ich wykrywania.
 2. Badanie charakterystyk biegu jałowego transformatorów toroidalnych małej mocy posiadających zwoje zwarte.
 3. Badanie charakterystyk udarowych transformatorów toroidalnych małej mocy posiadających zwoje zwarte udarem napięciowo-prądowym.
 4. Modelowanie transformatorów toroidalnych małej mocy posiadających zwoje zwarte.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: transformator toroidalny, zwoje zwarte, wykrywanie, model

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

37. Projekt systemu pomiarowego do wyznaczania rozkładu współczynnika światła dziennegopromotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie i zbudowanie systemu pomiarowego pozwalającego na pomiar rozkładu światła dziennego we wnętrzu obiektów przeszklonych. System pomiarowy powinien wykorzystywać mikrokontrolery lub mikrokomputery wraz z dedykowanymi czujnikami światła, przygotowanymi do pomiaru promieniowania słonecznego oraz przetworzone dane wysyłać do bazy danych (w dowolnej technologii).

Zakres pracy:

 1. Wpływ światła dziennego na rozkład natężenia oświetlenia wnętrz.
 2. Metody pomiaru cech światła dziennego.
 3. Projekt systemu pomiaru rozkładu natężenia oświetlenia od światła dziennego wykorzystujący wybraną platformę pomiarową.
 4. Analiza wyników pracy systemu pomiarowego.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: światło słoneczne, system pomiarowy, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

38. Porównanie metod projektowania układów optycznych diod LEDpromotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest zaprezentowanie i porównanie istniejących metod projektowania i modelowania soczewkowych i odbłyśnikowych układów optycznych diod LED. Zaprezentowane będą modele matematyczne opisujące emitery półprzewodnikowe i ich implementacja w metodach obliczeniowych. Efektem pracy będzie analiza możliwości zaprojektowania wybranych układów optycznych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego.

Zakres pracy:

 1. Modelowanie matematyczne źródeł światła.
 2. Metody projektowania odbłyśników, kloszy i układów soczewkowych.
 3. Obliczanie układów symetrycznych i asymetrycznych z diodami LED – wyniki symulacji.
 4. Porównanie metod obliczeń odbłyśników i soczewek do diod LED na wybranych przykładach.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: LED, metody obliczeniowe, optymalizacja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

39. Analiza możliwości pracy systemów PV na elewacji północnej z wykorzystaniem nadążnych odbłyśnikowych układów doświetlających (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania absorberów fotowoltaicznych, lokalizowanych na północ, z uwzględnieniem systemów nadążnych luster doświetlających. Badania prowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji optycznych oraz wyznaczone będą dobowe i miesięczne efekty konwersji energii promieniowania słonecznego.

Zakres pracy:

 1. Analiza ruchu Słońca po nieboskłonie.
 2. Układy heliostatyczne, koncentratorowe i inne układy optyczne do pozyskiwania promieniowania słonecznego.
 3. Opracowanie układu wielozwierciadlanego z możliwością doświetlenia absorberów zlokalizowanych na elewacjach północnych.
 4. Analiza wyników.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: fotowoltaika, układy optyczne, efektywność

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

40. Ocena uzysku energii w systemach fotowoltaicznych z uwzględnieniem albedo gruntu i konfiguracji geometrycznej otoczenia (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest ocena efektywności pracy absorberów fotowoltaicznych w postaci typowych konfiguracji farm fotowoltaicznychch, z uwzględnieniem zmienności albedo gruntu w ciągu roku oraz uwzględnieniem konfiguracji obiektów otaczających instalację solarną. Badania prowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji optycznych oraz wyznaczone będą dobowe i miesięczne efekty konwersji energii promieniowania słonecznego.

Zakres pracy:

 1. Analiza ruchu Słońca po nieboskłonie.
 2. Opis matematyczny bilansu promieniowania słonecznego.
 3. Analiza uzysku w systemie absorberów fotowoltaicznych z uwzględnieniem zmiany współczynnika odbicia gruntu oraz lokalizacji i konfiguracji geometrycznej obiektów w najbliższym otoczeniu.
 4. Ocena bilansu energii w systemie PV w wybranych konfiguracjach.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: fotowoltaika, albedo, bilans energetyczny

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

41. Modelowanie bryły światłości soczewek do LED wykonywanych techniką druku przyrosotowegopromotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania druku 3D do opracowania soczewek dla diod LED. Planowane jest zaprojektowanie i zasymulowanie rozsyłu przestrzennego soczewki współpracującej z wybraną diodą LED, wykonanie druku przyrostowego w wybranych technikach oraz ocena na drodze pomiarowej uzyskanych brył światłości, w porównaniu do układu modelowego.

Zakres pracy:

 1. Soczewkowe układy optyczne do diod LED.
 2. Techniki druku przyrostowego w zastosowaniu do urządzeń oświetleniowych.
 3. Opracowanie modelu soczewki do wybranej diody LED i zasymulowanie jej rozsyłu strumienia świetlnego.
 4. Opracowanie i wytworzenie modelu soczewki w wybranej technice druku 3D.
 5. Weryfikacja eksperymentalna układu świetlno-optycznego i porównanie z wynikami symulacji.
 6. Podsumowanie.

słowa kluczowe: układ optyczny, LED, druk 3D

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

42. Analiza wykorzystania technologii transmisji wielodrogowej MIMO do poprawy jakości cyfrowej komunikacji radiowejpromotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Przedmiotem pracy jest analiza zastosowania technologii transmisji wielodrogowej MIMO (ang. Multiple Input – Multiple Output) do poprawy jakości cyfrowej komunikacji radiowej poprzez zwiększenie odporności transmisji na określone rodzaje zakłóceń i/lub zwiększenie szybkości transmisji. Praca powinna zawierać szczegółowe przedstawienie koncepcji technologii MIMO, wykonanie własnych analiz działania MIMO w wybranym środowisku obliczeniowym dla określonych przypadków struktury systemu komunikacyjnego, omówienie otrzymanych wyników oraz wnioski podsumowujące.

Zakres pracy:

 1. Omówienie koncepcji technologii transmisji wielodrogowej MIMO (ang. Multiple Input – Multiple Output) oraz jej wybranych zastosowań.
 2. Przedstawienie zasady wykorzystania technologii MIMO do poprawy jakości cyfrowej komunikacji radiowej.
 3. Implementacja modeli systemu MIMO w wybranym środowisku obliczeniowym dla określonych przypadków struktury systemu komunikacyjnego.
 4. Wykonanie badań na bazie utworzonych modeli.
 5. Analiza i omówienie otrzymanych rezultatów.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: MIMO, transmisja wielodrogowa, modelowanie MIMO, symulacja MIMO

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

43. Badanie właściwości transmisji radiowej ze zwielokrotnieniem OFDMpromotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Przedmiotem pracy jest opracowanie stanowiska pozwalającego na symulacyjną demonstrację i badanie właściwości transmisji radiowej ze zwielokrotnieniem OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Praca powinna zawierać szczegółowe przedstawienie matematycznych podstaw zwielokrotnienia OFDM, przygotowanie środowiska pozwalającego na wykonywanie symulacyjnych badań oraz graficzną demonstrację działania techniki OFDM, wykonanie własnych analiz pracy OFDM w przygotowanym środowisku dla określonych przypadków struktury systemu komunikacyjnego, omówienie otrzymanych wyników oraz wnioski podsumowujące.

Zakres pracy:

 1. Omówienie matematycznych podstaw zwielokrotnienia OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) oraz jego wybranych zastosowań.
 2. Przygotowanie środowiska pozwalającego na wykonywanie symulacyjnych badań oraz graficzną demonstrację działania techniki OFDM.
 3. Implementacja modeli systemu OFDM w przygotowanym środowisku dla wybranych przypadków struktury systemu komunikacyjnego.
 4. Wykonanie badań symulacyjnych na bazie utworzonych modeli.
 5. Analiza i omówienie otrzymanych rezultatów.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: OFDM, częstotliwości ortogonalne, modelowanie OFDM, symulacja OFDM

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

44. Opracowanie światłowodu współdomieszkowanego jonami Dy3+ oraz nanocząstkami srebra (Ag)promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie i wytworzenie światłowodu, którego rdzeń domieszkowanych zostanie jonami dysprozu i nanocząstkami srebra.

Zakres pracy:

 1. Analiza stanu wiedzy dotycząca właściwości szkieł domieszkowanych jonami dysprozu.
 2. Opis uzyskiwania nanocząstek srebra w szkłach optycznych.
 3. Wytworzenie światłowodu oraz jego charakteryzacja.
 4. Analiza uzyskanych wyników w kierunku uzyskania wzmocnienia emisji promieniowania.

słowa kluczowe: dysproz, nanocząstki srebra, luminescencja, światłowód

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

45. Analiza parametrów Judda-Ofelta w szkłach optycznych domieszkowanych jonami lantanowcówpromotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie programu do wyznaczania i analizy parametrów Judda-Ofelta (J-O) na podstawie właściwości spektroskopowych szkieł optycznych. W ramach pracy wykonane zostaną pomiary widm absorpcji wybranych grup szkieł domieszkowanych jonami Nd3+ i Er3+, niezbędne do obliczenia i analizy parametrów J-O. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowany zostanie algorytm obliczeniowy.

Zakres pracy:

 1. Opis wyznaczania parametrów J-O w szkłach optycznych.
 2. Wykonanie pomiarów spektroskopowych szkieł optycznych.
 3. Analiza uzyskanych wyników oraz stworzenie programu do obliczania parametrów J-O.
 4. Wnioski.

słowa kluczowe: analiza J-O, emisja, absorpcja, szkła optyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.