Wydział Elektryczny PB

Finanse i stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej:

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów (studenci studiów pierwszego stopnia po pierwszym roku studiów),
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • stypendium socjalne,
 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych),
 • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością,
 • program stypendialny dla Polonii,
 • zapomogi.

Pomoc materialna w roku akademickim 2020/2021

Od roku akademickiego 2020/2021 studenci i doktoranci składają wnioski stypendialne za pośrednictwem systemu USOSweb. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Za pośrednictwem systemu można ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi.
W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

W zakładce Aktualności umieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku. Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. w terminie do 26 października 2020 r. dostarczyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu/sekretariatu. Do wniosku stypendialnego należy dołączyć oryginały wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.
UWAGA! Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku.

Złożone w wersji papierowej wnioski stypendialne są weryfikowane przez pracowników dziekanatu/sekretariatu. Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, natomiast w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. Po zmianie statusu, student/doktorant otrzyma wiadomość e-mail.

O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant poinformowany zostanie w decyzji administracyjnej wydanej w formie papierowej.

W związku z zagrożeniem COVID-19:

 1. W roku akademickim 2020/2021 obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Utratę dochodu należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku o stypendium socjalne:
  1. dokumentu potwierdzającego obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz wysokość obniżonego wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące,
  2. dokumentu potwierdzającego obniżenie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powodu COVID-19 oraz wysokość dochodów netto w okresie ich obniżonego osiągania za poszczególne miesiące.
 2. W roku akademickim 2020/2021 przy przyznawaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), których ważność:
  1. upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 roku do 7 marca 2020, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  2. upłynęła po 8 marca 2020 roku,

  zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i stanowią podstawę do przyznania stypendium.

 3. Dopuszcza się, aby przy przyznawaniu stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 uwzględniono osiągnięcia sportowe uzyskane podczas zawodów sportowych przeniesionych ze względu na stan epidemii na miesiąc październik 2020 roku.

Dokumenty i wzory dokumentów

Zarządzenie Rektora nr 1006 w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu świadczeń.
Zarządzenie Rektora nr 1186 w sprawie zmian w regulaminie świadczeń.

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. Tekst jednolity (PDF dostępny cyfrowo, 254 kB)
Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (PDF dostępny cyfrowo, 339 kB)

Wzór: oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (DOC, 61 kB)
Wzór: oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (DOC, 28 kB)
Wzór: zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego (DOCX, 18 kB)
Wzór: zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o dochodzie opodatkowanym i nieopodatkowanym (DOC, 40 kB)
Wzór: oświadczenie studenta dotyczące zamieszkania (DOC, 32 kB)
Wzór: oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (DOCX, 20 kB)

Instrukcje

Wniosek o stypendium socjalne (PDF dostępny cyfrowo, 1,3 MB)
Oświadczenie o dochodach (PDF dostępny cyfrowo, 2,1 MB)
Wniosek o stypendium rektora – studenci (PDF dostępny cyfrowo, 1,4 MB)
Wniosek o stypendium rektora – doktoranci (PDF dostępny cyfrowo, 1,3 MB)
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (PDF dostępny cyfrowo, 1,4 MB)
Wniosek o zapomogę (PDF dostępny cyfrowo, 1,3 MB)

Koordynatorzy pomocy materialnej

kierunki: Elektrotechnika, Ekoenergetyka
mgr Honorata Kruk
pokój WE-039
85 746 9444
poniedziałki, wtorki: 8:30–11:30; środy, czwartki: 10:00–13:00
kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka
mgr inż. Ewa Kulesza
pokój WE-040
85 746 9428
poniedziałki, wtorki: 8:30-11:30; środy, czwartki: 10:00-13:00

Informacje i formularze dotyczące pomocy materialnej dla studentów

Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 października do dnia 12 października 2020 r. studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Warunki ubiegania się o stypendium, tryb ich przyznawania, rodzaje znaczących osiągnięć, etc. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297). W roku akademickim 2020/2021 wnioski będą składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Student przedkłada Dziekanowi Wydziału swoją kandydaturę do przyznania stypendium poprzez dostarczenie do dziekanatu następujących dokumentów:

 • wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) – student wypełnia część B oraz odpowiedni punkt części C wniosku (wzór wniosku poniżej),
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie w okresie studiów znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych w wersji papierowej i elektronicznej (PDF).

Źródłowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej MNiSW oraz na stronie internetowej Uczelni.

wzór wniosku o stypendium ministra (plik MS Word, 113 kB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.