Wydział Elektryczny PB

Dydaktyka

Regulamin studiów Politechniki Białostockiej

Podział roku akademickiego 2017/2018 i rozkłady zajęć – semestr letni

W związku z przygotowaniem do rozpoczęcia semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 tradycyjnie przekazuję informacje, które, jak sądzę, uporządkują sprawy organizacyjne związane z uruchomieniem semestru.

Od dnia 25 września 2017 r. w Politechnice Białostockiej obowiązuje nowy Regulamin Studiów, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie BIP Politechniki Białostockiej. Główne zmiany dotyczą zaliczenia semestru. Między innymi zmieniono minimalną liczbę punktów ECTS przy której można studenta zarejestrować z długiem punktów ECTS na kolejny semestr. Wprowadzono również łączny dług punktów ECTS oraz zlikwidowano możliwość wielokrotnego powtarzania przedmiotu. Bardzo proszę aby pracownicy Pana Jednostki zapoznali się z tym dokumentem i przypomnieli studentom o nowych zasadach podczas omawiania zasad zaliczania przedmiotu.

Ponadto przypominam o obowiązywaniu systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej (zarządzenie nr 12 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 14 lutego 2012 r.), które nakłada na Jednostki obowiązki związane wprowadzaniem w życie KRK.

Przytoczone wyżej dokumenty nakładają na nauczycieli akademickich obowiązki w  zakresie systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej. Jeszcze raz bardzo proszę aby wszyscy nauczyciele akademiccy, najlepiej na zebraniach Katedr, zostali zapoznani z tymi dokumentami i stosowali w praktyce zawarte w nich zapisy.

Uprzejmie informuję, że zgodnie:

 • z §5 ust. 5 Regulaminu Studiów PB, najpóźniej w pierwszym miesiącu semestru, koordynatorzy przedmiotów publikują w USOS Web karty przedmiotów (sylabusy). W przypadku najnowszych programów kształcenia (KRK) zamieszczona w USOS karta przedmiotu powinna zawierać opis efektów kształcenia i sposobów ich weryfikacji, zasad oceniania ustalonych dla wszystkich form zajęć, jednolitych dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określonych dla wszystkich ocen w obowiązującej skali,
 • z §5 ust. 6 pkt 1) Regulaminu Studiów PB, na pierwszych zajęciach w semestrze, nauczyciele akademiccy przedstawiają studentom szczegółowy program danej formy przedmiotu, zawierający zakładane efekty kształcenia, treści przedmiotu i wykaz zalecanej literatury oraz omawiają sposób oceniania i warunki zaliczenia zajęć, a także zasady usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach,
 • z §5 ust. 6 pkt 2) Regulaminu Studiów PB, najpóźniej w drugim tygodniu zajęć dydaktycznych, nauczyciele akademiccy przekazują studentom terminy i godziny konsultacji (w przypadku studiów zaocznych najpóźniej na drugim zjeździe),
 • z §7 pkt. 1 – 3 załącznika do Uchwały Senatu PB nr 135/VIII/XV/2017 z dnia 22.06.2017 roku określającego „Zasady organizacji procesu dydaktycznego w Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2017/2018” każdy nauczyciel akademicki ma obowiązek ustalenia godzin konsultacji:
  1. w wymiarze 4 godziny/tydzień; w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia w wymiarze przekraczającym 1½ wymiaru pensum dydaktycznego – dodatkowo 2 godziny/tydzień, w wymiarze przekraczającym dwukrotne pensum – 4 godziny/tydzień,
  2. dodatkowo w wymiarze 2 godzin/zjazd – w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia na studiach niestacjonarnych,
  3. dodatkowo w wymiarze 2 godzin/tydzień – w przypadku nauczycieli pełniących funkcję opiekuna roku studiów,
 • z zaleceniami Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki – „jakichkolwiek zmian w rozkładzie zajęć można dokonywać jedynie za zgodą dziekana”.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z §18 ust. 5 nowego Regulaminu Studiów PB, odnośnie studentów studiujących według najnowszych programów kształcenia (KRK), podstawę do zaliczenia przedmiotu (uzyskania punktów ECTS) stanowi stwierdzenie, że każdy z założonych efektów kształcenia został osiągnięty w co najmniej minimalnym akceptowalnym stopniu. Ponadto obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie studentom możliwości wglądu (od dnia ogłoszenia wyników w USOS do końca semestru) w ocenione prace pisemne oraz przechowywanie prac, co najmniej przez okres dwóch kolejnych semestrów (§18 ust. 6 RS PB).

Należy również pamiętać, że system oceniania studentów między innymi ma być jawny i znany wszystkim uczestnikom zajęć oraz stosowany według niezmiennych w czasie realizacji zajęć (w trakcie danego semestru) kryteriów, zasad i procedur (§1 pkt 5 zarządzenia nr 12 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej).

W związku z powyższym bardzo proszę o nadzór nad podległymi pracownikami, co do:

 • uaktualnienia i umieszczenia na tablicach ogłoszeń przy Katedrach programów szczegółowych zajęć prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 oraz zasad i terminów zaliczeń,
 • wywieszenia do wiadomości studentów oraz przekazania do Dziekanatu wykazu godzin konsultacji wszystkich nauczycieli akademickich jednostki,
 • przestrzegania obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z rozkładem zajęć. Każda zmiana w rozkładzie zajęć, np. późniejsze rozpoczynanie zajęć, przeniesienie, itp. oraz dokładne terminy zajęć nie trwających 15 tygodni w przypadku niejednoznacznego określenia w rozkładzie, powinny być zgłoszone w Dziekanacie do 02.03.2018r.).

Proszę również o sprawdzenie po pierwszym miesiącu zajęć czy w USOSWeb znajdują się, dla poszczególnych przedmiotów, wymagane informacje (obowiązek nałożony na kierownika katedry/zakładu/studium przez wskazane wyżej Zarządzenie nr 12 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 14 lutego 2012 r.). Ponadto obowiązkowo we wszystkich Katedrach muszą się odbyć protokołowane zebrania poświęcone osiągnięciu przez studentów założonych efektów kształcenia. Protokoły z  tych zebrań, powinny zawierać opinie i spostrzeżenia osób stanowiących minimum kadrowe.

Pragnę przypomnieć, że studenci drugiego stopnia studiów stacjonarnych mają termin złożenia pracy dyplomowej do 30 września 2018 r. Osoby, które nie złożą pracy w tym terminie zostaną skreślone z listy studentów (nie ma możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy z wyjątkiem sytuacji losowych §28 pkt 4 RS PB). Istnieje natomiast regulaminowa możliwość wznowienia studiów celem obrony pracy dyplomowej, ale tyko w przypadku złożenia w Dziekanacie gotowej pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora (§28 pkt 8 RS PB).

Jednocześnie proszę dostarczyć do Dziekanatu:

 1. do dnia 28.02.2018 r. (ostateczny termin)
  • protokoły zaliczeń i egzaminów przeprowadzonych w sesji podstawowej i poprawkowej. Protokoły (jeden wspólny protokół ze wszystkich terminów) należy wydrukować, po uzyskaniu w USOSWeb statusu „zatwierdzone”, podpisać (podpis należy złożyć w wyznaczonym polu na dole każdej kolumny ocen z datą) i dostarczyć do Dziekanatu (nie dotyczy tych nauczycieli akademickich, którzy już złożyli kompletne protokoły),
 2. do dnia 05.03.2018 r.
  • aktualne obciążenia sal dydaktycznych (w wersji elektronicznej oraz papierowej wg wzoru z poprzedniego semestru),
  • wersję papierową obciążeń dydaktycznych (z uwzględnieniem dyplomantów), ponadto wersję elektroniczną tego dokumentu proszę dostarczyć do Pani mgr U. Krukowskiej),
  • protokoły z prac dyplomowych dla dyplomantów którzy się obronili i  złożyli prace i osoby, które nie obroniły prac. Zgodnie z wytycznymi (decyzja ministerialna) przy osobach, które nie złożyły prac nie wpisujemy ocen niedostatecznych – puste miejsca. Studenci składają pracę w wersji papierowej w Dziekanacie w dniu 28.02.2018r.,
  • kart prac dyplomowych dyplomantów, którzy mają wyznaczony termin złożenia pracy dyplomowej do 30.09.2018 r.

Wszystkie zmiany grup przez studentów muszą być zatwierdzone przez Dziekana, w celu umieszczenia studentów w odpowiednich protokołach w systemie USOSweb.

Podobnie jak w ubiegłym roku nie będą przekazywane Państwu papierowe wersje:

 • rozkładów zajęć, aktualne wersje dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Proszę o regularne sprawdzanie zmian w rozkładach zwłaszcza w początkowym okresie semestru
 • list studentów z podziałem na grupy, powyższe informacje dostępne będą dla prowadzących zajęcia w systemie USOS.

Z poważaniem
dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Na skróty

USOSweb
Archiwum Prac Dyplomowych
E-learning – Portal Edukacyjny

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.