Wydział Elektryczny PB

Dydaktyka

Regulamin studiów Politechniki Białostockiej
Harmonogram roku akademickiego
Rozkłady zajęć
USOSweb
Archiwum Prac Dyplomowych
EduPortal – Portal Edukacyjny

Organizacja semestru zimowego 2021/2022 – wytyczne Dziekana ds. spraw Studenckich i Kształcenia

Białystok, 22 września 2021 r.

W związku rozpoczęciem semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 tradycyjnie przekazuję informacje, które, jak sądzę, uporządkują sprawy organizacyjne związane z uruchomieniem semestru.

Z dniem 01.10.2021 r. w Politechnice Białostockiej obowiązuje nowy Regulamin Studiów, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie BIP. Główna zmiana dotyczy rozdziału 5 „Zaliczenie semestru” – brak możliwości powtórzenia pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia. Bardzo proszę aby pracownicy zapoznali się z tym dokumentem.

Zgodnie z Regulaminem Studiów przypominam, że:

 • Koordynatorzy przedmiotów mają obowiązek zamieszczenia w USOSweb, najpóźniej w pierwszych dwóch tygodniach semestru, kart przedmiotu z opisanymi efektami uczenia się i metodami ich weryfikacji, zasad oceniania ustalonych dla wszystkich form zajęć, jednolitych dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określonych dla wszystkich ocen w obowiązującej skali (3,0/3,5/4,0/4,5/5,0). W zasadach zaliczenia należy wskazać, że egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w formie bezpośredniej.
 • na pierwszych zajęciach w semestrze, nauczyciele przedstawiają studentom szczegółowy program danej formy przedmiotu, zawierający zakładane efekty kształcenia, treści przedmiotu i wykaz zalecanej literatury oraz omawiają sposób oceniania i warunki zaliczenia zajęć, a także zasady usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach.
 • najpóźniej w drugim tygodniu zajęć dydaktycznych, nauczyciele przekazują studentom terminy i godziny konsultacji (w przypadku studiów zaocznych najpóźniej na drugim zjeździe). Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału.
 • w przypadku zajęć odbywających się stacjonarnie, nadal obowiązują zasady:
  1. nauczyciel akademicki pozostaje w pomieszczeniu przez cały czas trwania zajęć obserwując prawidłowość działania, także w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego;
  2. studenci zakładają bezpośrednio przed wejściem do sali jednorazowe rękawiczki lub dezynfekują dłonie, maseczki, a jeśli zaistnieje taka potrzeba również fartuch lub inny zestaw środków ochrony indywidualnej zgodnie z procedurą danego podmiotu, w którym odbywają się zajęcia.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Politechniki Białostockiej nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji. Konsultacje powinny być planowane tak, aby mogły być równocześnie realizowane w formie bezpośredniej i zdalnej:

 1. co najmniej 4 godziny konsultacji tygodniowo – w przypadku prowadzenia w danym semestrze co najmniej 9 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu na studiach stacjonarnych;
 2. co najmniej 2 godziny konsultacji tygodniowo – w przypadku prowadzenia w danym semestrze do 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu na studiach stacjonarnych;
 3. co najmniej 2 godziny konsultacji w czasie zjazdu – w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych;
 4. dodatkowo 1 godzina w tygodniu – w przypadku nauczycieli pełniących funkcję opiekuna dydaktycznego roku studiów.

O liczbie godzin konsultacji, powyżej liczby określonej w ppkt. a-d, decyduje nauczyciel akademicki.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z §17 ust. 5 Regulaminu Studiów PB, podstawę do zaliczenia przedmiotu (uzyskania punktów ECTS) stanowi stwierdzenie, że każdy z założonych efektów kształcenia został osiągnięty w co najmniej minimalnym akceptowalnym stopniu.

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie studentom możliwości wglądu od dnia ogłoszenia wyników w USOS w ocenione prace pisemne (w wersji papierowej jak również elektronicznej) oraz przechowywanie prac, co najmniej przez okres dwóch kolejnych semestrów. Student ma prawo wglądu do wszystkich prac pisemnych w ciągu całego semestru, niezależnie od formy zajęć (§17 ust. 6 RS PB).

W związku z powyższym bardzo proszę o nadzór nad pracownikami, co do:

 • uaktualnienia i umieszczenia w systemie USOS, w plikach z kartami przedmiotów, programów szczegółowych zajęć prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 oraz zasad i terminów zaliczeń,
 • udostępnienia do wiadomości studentom oraz przekazania do dziekanatu wykazu godzin konsultacji wszystkich nauczycieli akademickich,
 • przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć dydaktycznych z zachowaniem czasu ich trwania oraz ustalonych przerw. Zmiana terminu realizowania zajęć może nastąpić jedynie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Dziekana (każda zmiana w rozkładzie zajęć, np. późniejsze rozpoczynanie zajęć, przeniesienie, itp. oraz dokładne terminy zajęć nie trwających 15 tygodni w przypadku niejednoznacznego określenia w rozkładzie, powinny być zgłoszone w dziekanacie do 08.10.2021 r.).

Zgodnie z zaleceniami Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki – „jakichkolwiek zmian w rozkładzie zajęć można dokonywać jedynie za zgodą dziekana”.

Ponadto zgodnie załącznikiem do Zarządzenia nr 49/2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie Procedur dotyczących monitoringu oraz dokonywania zmian w dokumentacji programu studiów w Politechnice Białostockiej obowiązkowo we wszystkich Katedrach do 30 października koordynatorzy przedmiotów przedstawią ocenę osiągniętych efektów uczenia się za semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Kierownik katedry, w terminie do 30 listopada 2021 roku, przekazuje dziekanowi wydziału sprawozdanie w zakresie oceny osiągniętych efektów uczenia się.

Pragnę przypomnieć, że studenci drugiego stopnia studiów stacjonarnych zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej do 30 września 2021 r. Osoby, które nie złożą pracy w terminie zostaną skreślone z listy studentów. Nie ma możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy z wyjątkiem sytuacji losowych (§27 pkt 4 RS PB). Istnieje natomiast regulaminowa możliwość wznowienia studiów celem obrony pracy dyplomowej, ale tylko w przypadku złożenia w dziekanacie gotowej pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora (§27 pkt 8 RS PB).

Jednocześnie proszę o dostarczenie do dziekanatu do dnia 08.10.2021 r. (ostateczny termin):

 • protokołów zaliczeń i egzaminów przeprowadzonych w sesji podstawowej i poprawkowej. Protokoły (jeden wspólny protokół ze wszystkich terminów) należy wydrukować, po uzyskaniu w USOSWeb statusu „zatwierdzone”, podpisać (podpis należy złożyć w wyznaczonym polu na dole każdej kolumny ocen z datą),
 • protokołów z prac dyplomowych (za niezłożenie pracy dyplomowej w terminie nie wystawia się oceny niedostatecznej – w protokole pozostaje puste miejsce),
 • aktualnych obciążeń sal dydaktycznych będących w gestii jednostki (w wersji elektronicznej oraz papierowej wg wzoru z poprzedniego semestru),
 • wersję elektroniczną obciążeń dydaktycznych (z uwzględnieniem dyplomantów) proszę dostarczyć do Pani mgr Agnieszki Druć).

Wszystkie zmiany grup przez studentów muszą być zatwierdzone przez Dziekana, w celu umieszczenia studentów w odpowiednich protokołach w systemie USOSweb.

Wzorem lat ubiegłych nie będą przekazywane Państwu papierowe wersje:

 • rozkładów zajęć, aktualne wersje dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Proszę o regularne sprawdzanie zmian w rozkładach zwłaszcza w początkowym okresie semestru,
 • list studentów z podziałem na grupy, powyższe informacje dostępne są dla prowadzących zajęcia w systemie USOS.

Z poważaniem
dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.