Wydział Elektryczny PB

Dydaktyka

Regulamin studiów Politechniki Białostockiej
Harmonogram roku akademickiego
Rozkłady zajęć
USOSweb
Archiwum Prac Dyplomowych
EduPortal – Portal Edukacyjny

Białystok, 10 lutego 2023 r.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 tradycyjnie przekazuję informacje związane z uruchomieniem semestru.

 

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2022/2023 zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się 23 lutego 2023 r. a kończą się 23 czerwca 2023 r. Informuję także, że na studiach o profilu praktycznym, dla studentów z semestru 4 i 6, został ustalony indywidualny harmonogram zajęć i sesji egzaminacyjnych.

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów przypominam, że:

 • koordynatorzy przedmiotów mają obowiązek zamieszczenia w USOSweb, najpóźniej w pierwszych dwóch tygodniach semestru, kart przedmiotu z opisanymi efektami uczenia się i metodami ich weryfikacji, zasad oceniania ustalonych dla wszystkich form zajęć, jednolitych dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określonych dla wszystkich ocen w obowiązującej skali (3,0/3,5/4,0/4,5/5,0),
 • na pierwszych zajęciach w semestrze, nauczyciele przedstawiają studentom szczegółowy program danej formy przedmiotu, zawierający zakładane efekty uczenia się, treści przedmiotu i wykaz zalecanej literatury oraz omawiają sposób oceniania i warunki zaliczenia zajęć, a także zasady usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach,
 • najpóźniej w drugim tygodniu zajęć dydaktycznych, nauczyciele przekazują studentom terminy i godziny konsultacji (w przypadku studiów zaocznych najpóźniej na drugim zjeździe). Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału.

 

Zgodnie z § 11 pkt.6 ppkt.1 Regulaminem Pracy Politechniki Białostockiej konsultacje powinny być planowane w następującym wymiarze:

 1. co najmniej 4 godziny konsultacji tygodniowo – w przypadku prowadzenia w danym semestrze co najmniej 9 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu na studiach stacjonarnych;
 2. co najmniej 2 godziny konsultacji tygodniowo – w przypadku prowadzenia w danym semestrze do 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu na studiach stacjonarnych;
 3. co najmniej 2 godziny konsultacji w czasie zjazdu – w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych;
 4. dodatkowo 1 godzina w tygodniu – w przypadku nauczycieli pełniących funkcję opiekuna dydaktycznego roku studiów.

O liczbie godzin konsultacji, powyżej liczby określonej w ppkt. a-d, decyduje nauczyciel akademicki.

 

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z §16 ust. 5 Regulaminu Studiów PB, podstawę do zaliczenia przedmiotu (uzyskania punktów ECTS) stanowi stwierdzenie, że każdy z założonych efektów uczenia się został osiągnięty. Zgodnie z ust. 6 obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie studentom możliwości wglądu od dnia ogłoszenia wyników w USOS w ocenione prace pisemne oraz przechowywanie prac, co najmniej przez okres dwóch kolejnych semestrów. Student ma prawo wglądu do wszystkich prac pisemnych w ciągu całego semestru, niezależnie od formy zajęć.

 

W związku z powyższym bardzo proszę o nadzór nad podległymi Panu pracownikami, co do:

 • uaktualnienia i umieszczenia w systemie USOS, w plikach z kartami przedmiotów, programów szczegółowych zajęć prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 oraz zasad i terminów zaliczeń,
 • udostępnienia do wiadomości studentom wykazu godzin konsultacji wszystkich nauczycieli akademickich Pana Jednostki,
 • przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć dydaktycznych z zachowaniem czasu ich trwania oraz ustalonych przerw. Każda zmiana w rozkładzie zajęć, np. późniejsze rozpoczynanie zajęć, realizacja zajęć bez przerw itp. oraz dokładne terminy zajęć nie trwających 15 tygodni w przypadku niejednoznacznego określenia w rozkładzie, powinny być zgłoszone w dziekanacie do 3 marca 2023 r.
 • ze względu na terminowe wprowadzanie rozkładów zajęć do modułu planista w systemie USOS, uzasadnione zmiany w rozkładzie zajęć w trakcie semestru, możliwe są jedynie za zgodą Dziekana i wyłącznie w sytuacjach niedających się wcześniej przewidzieć.

 

Ponadto zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2022 z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia w życie Procedur projektowania, ustalania i monitoringu programów studiów oraz tworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Politechnice Białostockiej, obowiązkowo w katedrach po zakończeniu semestru przeprowadza się monitoring ciągły, tj.:

 1. zespół nauczycieli prowadzący przedmiot omawia proponowane zmiany w kartach przedmiotu i zasadach zaliczenia, z uwzględnieniem wyników hospitacji i akredytacji zajęć;
 2. każdy nauczyciel dokonuje samooceny zrealizowanych zajęć; pod kątem odpowiedzi na następujące pytania: „Czy założone cele przedmiotu zostały zrealizowane?” „Czy przyjęte metody i formy zaliczenia pozwoliły ocenić osiągnięcie przez studentów założonych efektów uczenia się?”;
 3. koordynatorzy poszczególnych przedmiotów przedstawiają na zebraniu katedry ocenę osiągniętych efektów uczenia się w terminie do 30 marca 2023 r. za semestr zimowy 2022/2023;
 4. kierownik katedry przekazuje dziekanowi w terminie do 24 kwietnia 2023 r. sprawozdanie w zakresie oceny osiągniętych efektów uczenia się, która stanowi podstawę doskonalenia programu studiów.

 

Pragnę przypomnieć, że studenci kończący studia w semestrze zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie do 28.02.2023 r. Studenci, którzy nie złożą pracy w terminie zostaną skreśleni z listy studentów. Istnieje regulaminowa możliwość wznowienia studiów celem obrony pracy dyplomowej – osoba, która ukończyła pisanie pracy, składa w dziekanacie wniosek o wznowienie studiów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez opiekuna pracy.

 

Ponadto przypominam, że:

 • rozkłady zajęć będą dostępne na stronie: https://we.pb.edu.pl/studenci/organizacja-toku-studiow/rozklady-zajec/. Proszę o regularne sprawdzanie zmian w rozkładach, zwłaszcza w początkowym okresie semestru;
 • listy studentów z podziałem na grupy będą dostępne dla prowadzących zajęcia w systemie USOS. Wszelkie zmiany grup przez studentów muszą być zatwierdzone przez Dziekana, w celu umieszczenia studentów w odpowiednich protokołach.

Z poważaniem

dr inż. Sławomir Kwiećkowski

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.