Wydział Elektryczny PB

Dydaktyka

Regulamin studiów Politechniki Białostockiej
Harmonogram roku akademickiego
Rozkłady zajęć
USOSweb
Archiwum Prac Dyplomowych
EduPortal – Portal Edukacyjny

Organizacja semestru letniego 2020/2021 – wytyczne Dziekana ds. spraw Studenckich i Kształcenia

Białystok, 17 lutego 2021 r.

W związku z rozpoczęciem semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 tradycyjnie przekazuję informacje, które, jak sądzę, uporządkują sprawy organizacyjne związane z uruchomieniem semestru.

Z dniem 1 października 2020 r. w Politechnice Białostockiej obowiązuje nowy Regulamin Studiów. Główna zmiana dotyczy rozdziału 2 „Organizacja studiów”. Realizację programu studiów Uczelnia może zorganizować poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 zostały określone w Zarządzeniu nr 1171 JM Rektora z dnia 17 września 2020 r., zm. 1202/20, 1204/20 – tekst ujednolicony (dokument PDF dostępny cyfrowo, 219,0 KiB) z dnia 19 października 2020 r.

Zgodnie z powyższymi dokumentami przypominam, że:

 • Koordynatorzy przedmiotów mają obowiązek zamieszczenia w USOSweb, najpóźniej w pierwszych dwóch tygodniach semestru, karty przedmiotu z opisanymi efektami uczenia się i metodami ich weryfikacji, zasad oceniania ustalonych dla wszystkich form zajęć, jednolitych dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określonych dla wszystkich ocen w obowiązującej skali. Zasady te powinny być określone w dwóch wariantach, czyli również z uwzględnieniem sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, w której przeprowadzenie kolokwiów, zaliczeń i egzaminów będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • na pierwszych zajęciach w semestrze, nauczyciele przedstawiają studentom szczegółowy program danej formy przedmiotu, zawierający zakładane efekty kształcenia, treści przedmiotu i wykaz zalecanej literatury oraz omawiają sposób oceniania i warunki zaliczenia zajęć, a także zasady usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach,
 • najpóźniej w drugim tygodniu zajęć dydaktycznych na stronie internetowej Wydziału, nauczyciele przekazują studentom terminy, godziny oraz formę (w siedzibie Uczelni/zdalnie) konsultacji (w przypadku studiów zaocznych najpóźniej na drugim zjeździe),
 • w przypadku zajęć, wymagających bezpośredniego kontaktu studenta z inną osobą:
  1. nauczyciel akademicki pozostaje w pomieszczeniu przez cały czas trwania zajęć obserwując prawidłowość działania, także w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego;
  2. studenci zakładają bezpośrednio przed wejściem do sali jednorazowe rękawiczki lub dezynfekują dłonie, maseczki/przyłbice, a jeśli zaistnieje taka potrzeba również fartuch lub inny zestaw środków ochrony indywidualnej zgodnie z procedurą danego podmiotu, w którym odbywają się zajęcia.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Politechniki Białostockiej nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji. W ramach tych godzin należy uwzględnić prowadzenie konsultacji w siedzibie Uczelni oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 1. co najmniej 4 godziny tygodniowo w przypadku prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i 2 godziny w terminie zjazdu w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych,
 2. dodatkowo w wymiarze 1 godziny tygodniowo w przypadku nauczycieli pełniących funkcję opiekuna dydaktycznego roku studiów,

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z §17 ust. 5 Regulaminu Studiów PB, podstawę do zaliczenia przedmiotu (uzyskania punktów ECTS) stanowi stwierdzenie, że każdy z założonych efektów kształcenia został osiągnięty w co najmniej minimalnym akceptowalnym stopniu.

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie studentom możliwości wglądu od dnia ogłoszenia wyników w USOS w ocenione prace pisemne (w wersji papierowej jak również elektronicznej) oraz przechowywanie prac, co najmniej przez okres dwóch kolejnych semestrów. Student ma prawo wglądu do wszystkich prac pisemnych w ciągu całego semestru, niezależnie od formy zajęć (§17 ust. 6 RS PB).

Należy również pamiętać, że zasady oceniania studentów muszą być ustalone dla wszystkich form zajęć, w sposób jednolity dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określony dla wszystkich ocen w obowiązującej skali (3,0/3,5/4,0/4,5/5,0) (§5 ust. 4 RS PB).

W związku z powyższym bardzo proszę o nadzór nad podległymi pracownikami, co do:

 • uaktualnienia i umieszczenia w systemie USOS, w plikach z kartami przedmiotów, programów szczegółowych zajęć prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 oraz zasad i terminów zaliczeń,
 • udostępnienie do wiadomości studentom oraz przekazania do dziekanatu wykazu godzin konsultacji wszystkich nauczycieli akademickich jednostki,
 • przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć dydaktycznych z zachowaniem czasu ich trwania oraz ustalonych przerw. Zmiana terminu realizowania zajęć może nastąpić jedynie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Dziekana (każda zmiana w rozkładzie zajęć, np. późniejsze rozpoczynanie zajęć, przeniesienie, itp. oraz dokładne terminy zajęć nie trwających 15 tygodni w przypadku niejednoznacznego określenia w rozkładzie, powinny być zgłoszone w dziekanacie do 01.03.2021 r.).

Zgodnie z zaleceniami Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki – „jakichkolwiek zmian w rozkładzie zajęć można dokonywać jedynie za zgodą dziekana”.

Ponadto zgodnie załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 1150 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie procedur dotyczących monitoringu oraz dokonywania zmian w dokumentacji programu studiów w Politechnice Białostockiej obowiązkowo we wszystkich Katedrach do 30 marca koordynatorzy przedmiotów przedstawią ocenę osiągniętych efektów uczenia się za semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. Kierownik katedry, w terminie do 31 marca 2021 roku, przekazuje dziekanowi wydziału sprawozdanie w zakresie osiągnięcia efektów uczenia się oraz ocenę ich osiągnięcia.

Informuję także, iż Dziekan ustalił zmiany w harmonogramie roku akademickiego 2020/2021 dla studentów z semestru 4 i 6 studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Semestr letni roku akademickiego 2020/2021 trwa od 22.02.2021 r. do 11.05.2021 r. (10 tygodni). Okres sesji podstawowej 12.05 – 23.05.2021 r. Pozostała cześć harmonogramu nie ulega zmianie.

Po zakończeniu zajęć proszę ustalać ze studentami terminy zaliczeń i egzaminów nie czekając na koniec semestru i sesję egzaminacyjną.

Organizacja nauki w semestrze letnim będzie następująca:

 • na studiach stacjonarnych, przez pierwszą połowę semestru prowadzone będą zajęcia wyłącznie zdalnie (wykłady, ćwiczenia i seminaria). W miarę możliwości w drugiej połowie semestru zajęcia praktyczne na terenie uczelni (laboratoria, pracownie specjalistyczne, projekty). Zatem zajęcia będą odbywać się ze zdwojoną częstotliwością. Ósmy tydzień zajęć będzie ostatnim tygodniem zajęć prowadzonym zdalnie, tj: dokończenie zajęć z pierwszej połowy semestru oraz zdalne przeprowadzenie zajęć wstępnych do zajęć praktycznych. W przypadku studiów o profilu praktycznym zajęcia na semestrze 4 i 6 będą podzielone analogicznie: na dwa 5–tygodniowe okresy.
 • na studiach niestacjonarnych, wzorem semestru zimowego, dwa dni zajęć prowadzone będą w trybie zdalnym, a jeden dzień w sposób bezpośredni.

Informuję także, że sale WE-030 i WE-029 zostały wyposażone w kamery do wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć zdalnych (transmisja obrazu z tablicy). Salę WE-030 można rezerwować u Pani Wandy Załuskiej, kierownik administracyjnej WE w.zaluska [at] pb.edu.pl, a salę WE-029 w dziekanacie.

Pragnę przypomnieć, że studenci drugiego stopnia studiów stacjonarnych mają termin złożenia pracy dyplomowej do 30 września 2021 r. Osoby, które nie złożą pracy w tym terminie zostaną skreślone z listy studentów (nie ma możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy z wyjątkiem sytuacji losowych §27 pkt 4 RS PB). Istnieje natomiast regulaminowa możliwość wznowienia studiów celem obrony pracy dyplomowej, ale tyko w przypadku złożenia w dziekanacie gotowej pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora (§27 pkt 8 RS PB).

Jednocześnie proszę o dostarczenie do dziekanatu do dnia 08.03.2021 r.:

 • protokołów zaliczeń i egzaminów przeprowadzonych w sesji podstawowej i poprawkowej. Protokoły (jeden wspólny protokół ze wszystkich terminów) należy wydrukować, po uzyskaniu w USOSWeb statusu „zatwierdzone”, podpisać (podpis należy złożyć w wyznaczonym polu na dole każdej kolumny ocen z datą),
 • protokołów z prac dyplomowych (za niezłożenie pracy dyplomowej w terminie nie wystawia się oceny niedostatecznej – w protokole pozostaje puste miejsce),
 • aktualnych obciążeń sal dydaktycznych będących w gestii Jednostki (w wersji elektronicznej oraz papierowej wg wzoru z poprzedniego semestru),
 • wersji papierowej i elektronicznej obciążeń dydaktycznych (z uwzględnieniem dyplomantów), do Pani mgr Agnieszki Druć.

Wszystkie zmiany grup przez studentów muszą być zatwierdzone przez Dziekana, w celu umieszczenia studentów w odpowiednich protokołach w systemie USOSweb.

Wzorem lat ubiegłych nie będą przekazywane Państwu papierowe wersje:

 • rozkładów zajęć, aktualne wersje dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Proszę o regularne sprawdzanie zmian w rozkładach zwłaszcza w początkowym okresie semestru.

 • list studentów z podziałem na grupy, powyższe informacje dostępne są dla prowadzących zajęcia w systemie USOS.

Z poważaniem
dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.