Wydział Elektryczny PB

Dydaktyka

Regulamin studiów Politechniki Białostockiej

Podział roku akademickiego 2018/2019 i rozkłady zajęć – semestr zimowy

Białystok, 25 września 2018 r.

W związku rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019 tradycyjnie przekazuję informacje, które, jak sądzę, uporządkują sprawy organizacyjne związane z uruchomieniem semestru zimowego.

Z dniem 1 października 2018 r. w Politechnice Białostockiej będzie obowiązywać nowy Regulamin Studiów, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie BIP Politechniki Białostockiej, uchwała Senatu nr 242/XIV/XV/2018. Główne zmiany dotyczą rozdziału 5. „Zaliczenie semestru”. Usunięto łączny dług punktów ECTS ze wszystkich semestrów. Bardzo proszę aby pracownicy zapoznali się z tym dokumentem.

Ponadto przypominam o obowiązywaniu systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej (zarządzenie nr 743 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 r.).

Przytoczone wyżej dokumenty nakładają na nauczycieli akademickich obowiązki, w zakresie systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej. Jeszcze raz bardzo proszę aby wszyscy nauczyciele akademiccy, najlepiej na zebraniach Katedr, zostali zapoznani z tymi dokumentami i stosowali w praktyce zawarte w nich zapisy.

W związku z przygotowaniem do rozpoczęcia semestru zimowego roku akademickiego 2018/19 uprzejmie informuję, że zgodnie:

 • z §5 ust. 5 Regulaminu Studiów PB, najpóźniej w pierwszym miesiącu semestru, koordynatorzy przedmiotów publikują w USOS Web karty przedmiotów (sylabusy). W przypadku najnowszych programów kształcenia (KRK) zamieszczona w USOS karta przedmiotu powinna zawierać opis efektów kształcenia i sposobów ich weryfikacji, zasad oceniania ustalonych dla wszystkich form zajęć, jednolitych dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określonych dla wszystkich ocen w obowiązującej skali,
 • z §5 ust. 6 pkt 1) Regulaminu Studiów PB, na pierwszych zajęciach w semestrze, nauczyciele akademiccy przedstawiają studentom szczegółowy program danej formy przedmiotu, zawierający zakładane efekty kształcenia, treści przedmiotu i wykaz zalecanej literatury oraz omawiają sposób oceniania i warunki zaliczenia zajęć, a także zasady usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach,
 • z §5 ust. 6 pkt 2) Regulaminu Studiów PB, najpóźniej w drugim tygodniu zajęć dydaktycznych, nauczyciele akademiccy przekazują studentom terminy i godziny konsultacji (w przypadku studiów zaocznych najpóźniej na drugim zjeździe),
 • z §7 pkt. 1 – 3 załącznika do Uchwały Senatu PB nr 283/XVI/XV/2018 z dnia 28.06.2018 roku określającego „Zasady organizacji procesu dydaktycznego w Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2018/2019” każdy nauczyciel akademicki ma obowiązek ustalenia godzin konsultacji:
  1. w wymiarze 4 godziny/tydzień; w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia w wymiarze przekraczającym 1½ wymiaru pensum dydaktycznego – dodatkowo 2 godziny/tydzień, w wymiarze przekraczającym dwukrotne pensum – 4 godziny/tydzień,
  2. dodatkowo w wymiarze 2 godzin/zjazd – w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia na studiach niestacjonarnych,
  3. dodatkowo w wymiarze 1 godziny/tydzień – w przypadku nauczycieli pełniących funkcję opiekuna roku studiów,
 • z zaleceniami Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki – „jakichkolwiek zmian w rozkładzie zajęć można dokonywać jedynie za zgodą dziekana”.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z §18 ust. 5 Regulaminu Studiów PB, podstawę do zaliczenia przedmiotu (uzyskania punktów ECTS) stanowi stwierdzenie, że każdy z założonych efektów kształcenia został osiągnięty w co najmniej minimalnym akceptowalnym stopniu. Ponadto obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie studentom możliwości wglądu (od dnia ogłoszenia wyników w USOS do końca semestru) w ocenione prace pisemne oraz przechowywanie prac, co najmniej przez okres dwóch kolejnych semestrów (§18 ust. 6 RS PB).

Należy również pamiętać, że system oceniania studentów między innymi ma być jawny i znany wszystkim uczestnikom zajęć oraz stosowany według niezmiennych w czasie realizacji zajęć (w trakcie danego semestru) kryteriów, zasad i procedur (§1 pkt 5 zarządzenia nr 743 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej).

W związku z powyższym bardzo proszę o:

 • uaktualnienie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń przy Katedrach programów szczegółowych zajęć prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 oraz zasad i terminów zaliczeń,
 • wywieszenie do wiadomości studentów oraz przekazanie do Dziekanatu wykazu godzin konsultacji wszystkich nauczycieli akademickich,
 • przestrzeganie obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z rozkładem zajęć: każda zmiana w rozkładzie zajęć, np. późniejsze rozpoczynanie zajęć, przeniesienie, itp. oraz dokładne terminy zajęć nie trwających 15 tygodni w przypadku niejednoznacznego określenia w rozkładzie, powinny być zgłoszone w Dziekanacie do 03.10.2018r.

Proszę również o sprawdzenie po pierwszym miesiącu zajęć czy w USOSWeb znajdują się, dla poszczególnych przedmiotów, wymagane informacje (obowiązek nałożony na kierownika katedry/zakładu/studium przez wskazane wyżej Zarządzenie nr 743 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 r.).

Ponadto obowiązkowo we wszystkich Katedrach muszą odbyć protokołowane zebrania poświęcone osiągnięciu przez studentów założonych efektów kształcenia. Protokoły z tych zebrań, zawierające opinie i spostrzeżenia osób stanowiących minimum kadrowe, muszą być przekazane w wersji papierowej i elektronicznej do Pana Dziekana prof. Mirosława Świercza w nieprzekraczalnym terminie do 12 października br. Informacje zawarte w protokołach będą podstawą do przygotowania materiałów na radę wydziału poświęconą osiągnięciu przez studentów założonych efektów kształcenia.

Pragnę przypomnieć, że studenci drugiego stopnia studiów stacjonarnych mają termin złożenia pracy dyplomowej do 30 września 2018 r. Osoby, które nie złożą pracy w tym terminie zostaną skreśleni z listy studentów (nie ma możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy z wyjątkiem sytuacji losowych §28 pkt 4 RS PB). Istnieje natomiast regulaminowa możliwość wznowienia studiów celem obrony pracy dyplomowej, ale tyko w przypadku złożenia w Dziekanacie gotowej pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora (§28 pkt 8 RS PB).

Jednocześnie proszę dostarczyć do Dziekanatu:

 1. do dnia 28.09.2018 r. (ostateczny termin)
  • protokoły zaliczeń i egzaminów przeprowadzonych w sesji podstawowej i poprawkowej. Protokoły (jeden wspólny protokół ze wszystkich terminów) należy wydrukować, po uzyskaniu w USOSWeb statusu „zatwierdzone”, podpisać (podpis należy złożyć w wyznaczonym polu na dole każdej kolumny ocen z datą),
 2. do dnia 08.10.2018 r.
  • aktualne obciążenia sal dydaktycznych będących w gestii jednostki (w wersji elektronicznej oraz papierowej wg wzoru z poprzedniego semestru),
  • wersję papierową obciążeń dydaktycznych (z uwzględnieniem dyplomantów), ponadto wersję elektroniczną oraz papierową tego dokumentu proszę dostarczyć do Pani mgr U. Krukowskiej),
  • kart prac dyplomowych dyplomantów, którzy mają wyznaczony termin złożenia pracy dyplomowej do 28.02.2019 r.,
  • protokoły z prac dyplomowych (dla dyplomantów którzy się obronili i złożyli prace, natomiast osobom, które nie złożyły pracy dyplomowej w terminie nie wystawia się oceny niedostatecznej – w protokole pozostaje puste miejsce).

Wszystkie zmiany grup przez studentów muszą być zatwierdzone przez Dziekana, w celu umieszczenia studentów w odpowiednich protokołach w systemie USOSweb.

Podobnie jak w ubiegłym roku nie będą przekazywane Państwu papierowe wersje:

 • rozkładów zajęć, aktualne wersje dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Proszę o regularne sprawdzanie zmian w rozkładach zwłaszcza w początkowym okresie semestru
 • list studentów z podziałem na grupy, powyższe informacje dostępne są dla prowadzących zajęcia w systemie USOS.

Z poważaniem
dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Na skróty

USOSweb
Archiwum Prac Dyplomowych
E-learning – Portal Edukacyjny

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.