Wydział Elektryczny PB

Lista osób, którym nadano stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego

Doktorzy habilitowani

Lista osób, którym Rada Wydziału Elektrycznego PB nadała stopień doktora habilitowanego na podstawie właściwych uprawnień. Postępowania były prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z poźn. zm.).

 1. dr inż. Wiesław Peterson
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Zastosowanie twierdzenia Brouwera o punkcie stałym do nieliniowych zagadnień pola elektromagnetycznego
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 6 grudnia 2007 r.
 2. dr inż. Krzysztof Cezary Zaremba
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Analiza i synteza właściwości świetlnych odbłyśników obrotowo-symetrycznych metodą uporządkowanego śledzenia strumieni elementarnych
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 19 maja 2011 r.
 3. dr inż. Zbigniew Maria Leonowicz
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Wybrane zagadnienia analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów elektrycznych
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 6 grudnia 2012 r.
 4. dr inż. Maciej Zajkowski
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Cylindryczne światłowody boczne
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 10 października 2013 r.
 5. dr inż. Bogusław Butryło
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Równoległe obliczenia pola elektromagnetycznego w układach z materiałami dyspersyjnymi
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 21 listopada 2013 r.
 6. dr inż. Agnieszka Ewa Wolska
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Promieniowanie optyczne w środowisku pracy
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 30 kwietnia 2014 r.
 7. dr inż. Renata Markowska
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Analizy zagrożeń piorunowych i ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym w obiektach budowlanych
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 28 maja 2014 r.
 8. dr inż. Adam Sołbut
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Ocena stanu układów napędowych z maszyną asynchroniczną
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 17 września 2014 r.
 9. dr inż. Łukasz Sajewski
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Wybrane właściwości pewnych klas układów liniowych niecałkowitego rzędu o różnych rzędach całkowitych
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 14 lutego 2018 r.
 10. dr inż. Andrzej Ruszewski
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Opracowanie warunków stabilności i odpornej stabliności liniowych układów dyskretnych niecałkowitego rzędu
  Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 25 września 2019 r.
 11. dr inż. Adam Idźkowski
  Tytuł monografii / osiągnięcia: Ocena błędów i niepewności wielkości złożonych oraz analiza porównawcza estymat wartości wielkości fizycznych uzyskanych za pomocą metod cyfrowego przetwarzania sygnałów
  Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 25 września 2019 r.

Dokumentacja i informacje o kolejnych postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego, prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Białostockiej.

Doktorzy

Lista osób, którym Rada Wydziału Elektrycznego PB nadała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika lub elektronika, na podstawie właściwych uprawnień. Przewody doktorskie były prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U. 1990 nr 65 poz. 386) lub Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z poźn. zm.).

 1. mgr inż. Lech Jarosław Grodzki
  Tytuł pracy: Realizacja sterownika binarnego w mikroprocesorowych sterownikach procesów binarno-ciągłych
  Promotor: dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 12 grudnia 1996 r.
 2. mgr inż. Agnieszka Ewa Wolska
  Tytuł pracy: Wpływ luminancji otoczenia w polu pracy wzrokowej operatorów monitorów ekranowych na ich zmęczenie wzroku
  Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 15 maja 1997 r.
 3. mgr inż. Leszek Turek
  Tytuł pracy: Modelowanie i obliczenia świetlne układów opraw samochodowych świateł sygnałowych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 26 luty 1998 r.
 4. mgr inż. Helena Rusak
  Tytuł pracy: Metoda wyznaczania optymalnego przyrostu zdolności przesyłowej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej za pomocą analizy kosztów marginalnych
  Promotor: dr hab. inż. Lucjan Twardy
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 15 kwietnia 1999 r.
 5. mgr inż. Leszek Krystian Augustyniak
  Tytuł pracy: Analiza przepięć atmosferycznych w sieciach komputerowych w obiektach budowlanych
  Promotor: dr hab. inż. Andrzej Witold Sowa
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 29 kwietnia 1999 r.
 6. mgr inż. Irena Fryc
  Tytuł pracy: Korekcja przestrzenna głowicy fotometrycznej luksomierza
  Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 4 listopada 1999 r.
 7. mgr inż. Sławomir Kwiećkowski
  Tytuł pracy: Matematyczne modelowanie trój- i dwuwymiarowego pola termicznego w elektrycznym układzie bezpośredniego grzejnika podłogowego
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 23 listopada 2000 r.
 8. mgr inż. Bogusław Butryło
  Tytuł pracy: Analiza pola temperatury w urządzeniach elektronicznych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 7 grudnia 2000 r.
 9. mgr inż. Tomasz Paweł Targosiński
  Tytuł pracy: Metoda i kryteria oceny reflektorów pojazdu przy użyciu analizatorów obrazu
  Promotor: dr hab. inż. Maciej Rafałowski
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 14 grudnia 2000 r.
 10. mgr inż. Wojciech Trzasko
  Tytuł pracy: Częstotliwościowe metody analizy określonych klas układów regulacji automatycznej z obiektami o niepewnych parametrach
  Promotor: dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 13 grudnia 2001 r.
 11. mgr inż. Dariusz Jańczak
  Tytuł pracy: Metody i algorytmy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych w warunkach nieokreśloności dynamiki obiektu i obecności anomalii
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 21 lutego 2002 r.
 12. mgr inż. Wojciech Jarmoc
  Tytuł pracy: Otrzymywanie i właściwości elektryczne oraz optyczne przezroczystych cienkich warstw rezystancyjnych nanoszonych na podłoże szklane
  Promotor: dr hab. Stanisław Kulaszewicz
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 17 stycznia 2002 r.
 13. mgr inż. Andrzej Zankiewicz
  Tytuł pracy: Analiza właściwości oraz metody projektowania i realizacji filtrów o skończonej pamięci
  Promotor: prof. dr hab. Jurij Griszin
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 14 listopada 2002 r.
 14. mgr inż. Robert Sobolewski
  Tytuł pracy: Metoda analizy ryzyka porażenia prądem elektrycznym użytkownika urządzeń niskiego napięcia
  Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 5 grudnia 2002 r.
 15. mgr inż. Grażyna Gilewska
  Tytuł pracy: Metody i algorytmy pomiarów na rentgenowskich obrazach kości
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 25 czerwca 2003 r.
 16. mgr inż. Adam Zdzisław Nikołajew
  Tytuł pracy: Metoda wyznaczania światłosci światłowodu o skokowym profilu refrakcyjnym
  Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 18 marca 2004 r.
 17. mgr inż. Jacek Kusznier
  Tytuł pracy: Światłowodowy czujnik temperatury z rozłożoną detekcją
  Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 20 maja 2004 r.
 18. mgr inż. Marian Gilewski
  Tytuł pracy: Korekcja widmowa głowicy do pomiaru promieniowania nadfioletowego
  Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 20 maja 2004 r.
 19. mgr inż. Lucyna Wiktoria Hemka
  Tytuł pracy: Metody realizacji symulatorów światła dziennego na podstawie modelowania rozkładów widmowych wysokoprężnych lamp wyładowczych – metalohalogenkowych
  Promotor: dr hab. inż. Maciej Rafałowski, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 25 listopada 2004 r.
 20. mgr inż. Rajmund Jacek Stasiewicz
  Tytuł pracy: Analiza rozkładów strumienia świetlnego w oprawach oświetlenia pośredniego
  Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 25 listopada 2004 r.
 21. mgr inż. Wojciech Wojtkowski
  Tytuł pracy: Przekształtnik DC/DC o stałej wysokiej częstotliwości przekształcania energii
  Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 17 marca 2005 r.
 22. mgr inż. Adam Ruszczyk
  Tytuł pracy: Nowe algorytmy predykcyjnych metod regulacji prądów przekształtników AC/DC i DC/AC
  Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 12 maja 2005 r.
 23. mgr inż. Bogusław Bajko
  Tytuł pracy: Pomiar mikrostężeń jonów chlorkowych metodą miareczkowania kulometrycznego w zastosowaniu do badań w procesach przemysłowych
  Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 12 stycznia 2006 r.
 24. mgr inż. Krzysztof Konopko
  Tytuł pracy: Metody wykrywania zmian struktury i parametrów systemów dynamicznych i sygnałów z zastosowaniem estymacji rozkładów prawdopodobieństwa
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 12 stycznia 2006 r.
 25. mgr inż. Adam Kuźma
  Tytuł pracy: Kompensacja negatywnego oddziaływania akumulatorowego zasobnika energii elektrycznej na sieć zasilającą
  Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 7 lipca 2006 r.
 26. mgr inż. Maciej Zajkowski
  Tytuł pracy: Metoda kształtowania strumienia świetlnego emitowanego z powierzchni bocznej cylindrycznego światłowodu oświetleniowego
  Promotor: dr hab. inż. Jan Dorosz, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 7 lipca 2006 r.
 27. mgr inż. Grzegorz Hołdyński
  Tytuł pracy: Estymacja strat mocy powodowanych przepływem prądów odkształconych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Niebrzydowski
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 7 lipca 2006 r.
 28. mgr inż. Renata Markowska
  Tytuł pracy: Analiza zagrożenia piorunowego urządzeń w obiektach radiokomunikacyjnych
  Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 7 lipca 2006 r.
 29. mgr inż. Jarosław Forenc
  Tytuł pracy: Analiza spekulacyjna stanów nieustalonych w układach elektrycznych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan (Politechnika Białostocka)
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 28 września 2006 r.
 30. mgr inż. Marek Zaręba
  Tytuł pracy: Analiza stacjonarnego i nieustalonego pola termicznego w uwarstwionych strukturach przewodów i kabli prądu stałego
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 26 kwietnia 2007 r.
 31. mgr inż. Wojciech Walendziuk
  Tytuł pracy: Równoległa analiza pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 28 czerwca 2007 r.
 32. inż. Marek Wiechuła
  Tytuł pracy: Zagrożenie wybuchem od elektryczności statycznej w lakierniach proszkowych
  Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Cywiński, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 10 stycznia 2008 r.
 33. mgr inż. Marcin Andrzej Sulkowski
  Tytuł pracy: Metoda analizy niezawodności technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia
  Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 29 maja 2008 r.
 34. mgr inż. Zbigniew Skibko
  Tytuł pracy: Obciążalność prądowa przewodów ułożonych wielowarstwowo
  Promotor: dr hab. inż. Brunon Lejdy, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 29 maja 2008 r.
 35. mgr inż. Andrzej Sobolewski
  Tytuł pracy: Zastosowanie klasyfikatorów neuronowych w diagnostyce uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego
  Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 03 lipca 2008 r.
 36. mgr inż. Andrzej Ruszewski
  Tytuł pracy: Synteza parametryczna regulatorów dla określonej klasy obiektów o niepewnych parametrów
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 03 lipca 2008 r.
 37. mgr inż. Wiktor Jakowluk
  Tytuł pracy: Planowanie eksperymentów D-optymalnych w zadaniach estymacji parametrów procesów dynamicznych
  Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 18 września 2008 r.
 38. mgr inż. Anna Maria Białostocka
  Tytuł pracy: Metoda kształtowania pola elektrycznego w procesie elektrochemicznego osadzania miedzi
  Promotor: dr hab. inż. Maria Trzaska, prof. Politechniki Warszawskiej
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 23 października 2008 r.
 39. mgr inż. Rafał Kociszewski
  Tytuł pracy: Sterowalność i obserwowalność liniowych stacjonarnych układów dodatnich dyskretnych z opóźnieniami
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 15 stycznia 2009 r.
 40. mgr inż. Jarosław Michał Wiater
  Tytuł pracy: Analiza zagrożenia piorunowego systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych
  Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 18 czerwca 2009 r.
 41. mgr inż. Łukasz Sajewski
  Tytuł pracy: Dodatnie realizacje dwuwymiarowych układów hybrydowych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 2 lipca 2009 r.
 42. mgr inż. Marek Tomasz Korzeniewski
  Tytuł pracy: Nowe algorytmy bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcyjnego zasilanego z trójpoziomowego przekształtnika DC/AC
  Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 2 lipca 2009 r.
 43. mgr inż. Andrzej Andrzejewski
  Tytuł pracy: Zastosowanie adaptacyjnego estymatora podsystemu elektromechanicznego w wybranych układach napędowych
  Promotor: dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 2 lipca 2009 r.
 44. mgr inż. Urszula Joanna Błaszczak
  Tytuł pracy: Metoda pomiaru olśnienia przykrego we wnętrzach
  Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bogusław Rafałowski
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 2 lipca 2009 r.
 45. mgr inż. Piotr Miluski
  Tytuł pracy: Wykorzystanie modów płaszczowych w światłowodzie kapilarnym do pomiaru współczynnika załamania światła cieczy
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Dorosz
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 4 marca 2010 r.
 46. mgr inż. Andrzej Michał Holiczer
  Tytuł pracy: Cyfrowe metody filtracji nieliniowej i ich aplikacje techniczne w aparaturze do pomiarów wielkości fizykochemicznych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jurij Griszin
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 1 lipca 2010 r.
 47. mgr inż. Maciej Gawlikowski
  Tytuł pracy: Badania modelowe wybranych parametrów metrologicznych układu krążenia dla potrzeb diagnostyki hemodynamicznej
  Promotor: prof. dr. hab. inż. Tadeusz Piotr Pustelny, Politechnika Śląska
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 20 stycznia 2011 r.
 48. mgr inż. Robert Piotr Bycul
  Tytuł pracy: Zastosowanie niejawnej metody różnic skończonych z dekompozycją czasu i obszaru w równoległej analizie nieustalonego pola termicznego wybranych układów elektrycznych
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 20 stycznia 2011 r.
 49. mgr inż. Dariusz Sajewicz
  Tytuł pracy: Zastosowanie sieci bayesowskich do zarządzania bezpieczeństwem porażeniowym urządzeń elektrycznych
  Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Korniluk, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 24 lutego 2011 r.
 50. mgr inż. Paweł Myszkowski
  Tytuł pracy: Badanie algorytmów linearyzacji umożliwiających analizę dynamiki i syntezę układów nieliniowych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Jordan
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 24 lutego 2011 r.
 51. mgr inż. Tomasz Maksimowicz
  Tytuł pracy: Analiza skuteczności ekranowania piorunowego impulsu elektromagnetycznego za pomocą ekranów siatkowych
  Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 29 czerwca 2011 r.
 52. mgr inż. Marcin Kochanowicz
  Tytuł pracy: Opracowanie konstrukcji aktywnego światłowodu wielordzeniowego z wewnętrzną synchronizacją fazy promieniowania
  Promotor: dr hab. Dominik Dorosz
  Dyscyplina naukowa: elektronika
  Data nadania stopnia: 15 września 2011 r.
 53. mgr inż. Wojciech Dzienis
  Tytuł pracy: Metoda oceny odkształcenia prądu i napięcia w sieci zasilającej podstacje trakcyjne z 12-pulsowymi zespołami prostownikowymi
  Promotor: dr hab. inż. Ryszard Skliński
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 27 października 2011 r.
 54. mgr inż. Jacek Mariusz Żmojda
  Tytuł pracy: Opracowanie światłowodu aktywnego domieszkowanego jednocześnie dwoma lantanowcami
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Dorosz
  Dyscyplina naukowa: elektronika
  Data nadania stopnia: 24 listopada 2011 r.
 55. mgr inż. Krzysztof Rogowski
  Tytuł pracy: Wybrane zagadnienia teorii dwuwymiarowych układów niecałkowitego rzędu opisanych modelem Roesera
  Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 16 lutego 2012 r.
 56. mgr inż. Adam Idźkowski
  Tytuł pracy: Konstrukcja i ocena przydatności pomiarowych mostków dwuprądowych DC
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 24 stycznia 2013 r.
 57. mgr inż. Wojciech Romuald Mazerski
  Tytuł pracy: Opracowanie światłowodu aktywnego emitującego promieniowanie w zakresie widzialnym
  Promotor: dr hab. Dominik Dorosz
  Dyscyplina naukowa: elektronika
  Data nadania stopnia: 24 października 2013 r.
 58. mgr inż. Agnieszka Choroszucho
  Tytuł pracy: Analiza propagacji fal elektromagnetycznych w elementach budowlanych o złożonej strukturze w zakresie częstotliwości komunikacji bezprzewodowej
  Promotor: prof. dr inż. Stanisław Bolkowski, Politechnika Warszawska
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 2 lipca 2014 r.
 59. mgr inż. Łukasz Gryko
  Tytuł pracy: Metoda i urządzenie do wyznaczania wybranych parametrów optycznych tkanek poddanych zabiegowi biostymulacji laserowej
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Zając , Politechnika Białostocka
  Dyscyplina naukowa: elektronika
  Data nadania stopnia: 25 marca 2015 r.
 60. mgr inż. Rafał Grodzki
  Tytuł pracy: Nowe algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC współpracującym z siecią i silnikiem synchronicznym PMSM
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski , Politechnika Białostocka
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 24 czerwca 2015 r.
 61. mgr inż. Andrzej Rusiecki
  Tytuł pracy: Analiza skuteczności ekranowania obudowy ze szczelinami z wykorzystaniem nowej metody zaburzania wewnętrznego rozkładu pola elektromagnetycznego
  Promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz , prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektronika
  Data nadania stopnia: 16 września 2015 r.
 62. mgr inż. Krzysztof Kulikowski
  Tytuł pracy: Nowe algorytmy sterowania trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC współpracującego z siecią i silnikiem indukcyjnym
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, Politechnika Białostocka
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 16 września 2015 r.
 63. mgr inż. Halina Teresa Mroczkowska
  Tytuł pracy: Detekcja wybranej klasy uszkodzeń kotła parowego w elektrociepłowni miejskiej za pomocą inteligentnej klasyfikacji cech sygnałów
  Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 25 listopada 2015 r.
 64. mgr inż. Piotr Kardasz
  Tytuł pracy: Wykorzystanie metod nierównomiernego próbkowania i inteligentnych algorytmów przetwarzania sygnałów do rekonstrukcji archiwalnych nagrań dźwiękowych
  Promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz , prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektonika
  Data nadania stopnia: 9 listopada 2016 r.
 65. mgr inż. Piotr Falkowski
  Tytuł pracy: Predykcyjne algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, Politechnika Białostock
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 25 stycznia 2017 r.
 66. mgr inż. Tomasz Ragiń
  Tytuł pracy: Opracowanie szkła o luminescencji w zakresie średniej podczerwieni do zastosowań w strukturach fotonicznych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Dorosz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Dyscyplina naukowa: elektronika
  Data nadania stopnia: 22 listopada 2017 r.
 67. mgr inż. Łukasz Budzyński
  Tytuł pracy: Metoda kształtowania parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych opraw oświetleniowych ze źródłami LED
  Promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 25 kwietnia 2018 r.
 68. mgr inż. Adam Tomaszuk
  Tytuł pracy: Zastosowanie wielosekcyjnych podwyższających przekształtników DC/DC z dławikami sprzężonymi w fotowoltaice
  Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 19 września 2018 r.
 69. mgr inż. Adam Krupa
  Tytuł pracy: Izolowane przekształtniki podwyższające DC/DC zasilane z niskonapięciowych źródeł energii
  Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 5 grudnia 2018 r.
 70. mgr inż. Marek Grzegorz Nowakowski
  Tytuł pracy: Opracowanie wielowrotnikowych układów wzbudzenia promienników systemów ultraszerokopasmowych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka
  Dyscyplina naukowa: elektronika
  Data nadania stopnia: 24 kwietnia 2019 r.
 71. mgr inż. Kamil Borawski
  Tytuł pracy: Zastosowanie sprzężeń zwrotnych w liniowych deskryptorowych układach dynamicznych
  Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
  Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 26 czerwca 2019 r.
 72. mgr inż. Zbigniew Sołjan
  Tytuł pracy: Rozwinięcie metody składowych symetrycznych i składowych fizycznych prądu dla niesinusoidalnych asymetrycznych czteroprzewodowych układów elektroenergetycznych
  Promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 10 lipca 2019 r.
 73. mgr inż. Michał Harasimczuk
  Tytuł pracy: Nieizolowane quasi-rezonansowe przekształtniki podwyższające napięcie z dławikami dzielonymi
  Promotor: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
  Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika
  Data nadania stopnia: 19 września 2019 r.

Dokumentacja i informacje o kolejnych postępowaniach o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika i  elektrotechnika, prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Białostockiej.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.