Wydział Elektryczny PB

Zarządzenie Rektora nr 969

ZARZĄDZENIE NR 969
Rektora Politechniki Białostockiej
z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie procedury sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

§ 2

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszego zarządzenia dziekanów wydziałów.

§ 3

Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje prorektor ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia nr 969 Rektora Politechniki Białostockiej

Procedura sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Pisemne prace dyplomowe studentów Politechniki Białostockiej zwanej dalej „Uczelnią”, sprawdzane są przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwanego dalej „JSA”.
 2. Postępowanie antyplagiatowe dotyczy pisemnych prac dyplomowych składanych w Uczelni: licencjackich, inżynierskich i magisterskich, z wyłączeniem prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 3. W Uczelni system JSA jest zintegrowany z systemem Archiwizowania Prac Dyplomowych, zwanym dalej „APD”.
 4. Sprawdzenie pisemnych prac dyplomowych pod względem poprawności (zgodności z prawem) wykorzystania zapożyczeń, odbywa się przez system APD z wykorzystaniem JSA.
 5. Parametry konfigurowania ustawień do JSA, a mianowicie dopuszczalny próg Procentowego Rozmiaru Podobieństwa zwany dalej „PRP”, może określić dziekan, odrębnie dla każdego kierunku studiów na wydziale. Jeżeli dziekan nie określi parametrów, przyjmuje się domyślne wartości progowe ustalone przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – autora JSA.
 6. Za przesłanie pracy dyplomowej do JSA i sprawdzenie jej w systemie JSA odpowiedzialny jest promotor pracy.
 7. Promotor, ze względu na brak dostępu do materiałów referencyjnych w APD, ma możliwość dodatkowej weryfikacji pracy bezpośrednio w JSA. Wymaga to założenia indywidualnego konta w JSA.
 8. Funkcjonowanie JSA w Uczelni, w tym zakładanie indywidualnych kont, nadzoruje Uczelniane Centrum Informatyczne i Dział Realizacji, w zakresie swoich kompetencji.
 9. Instrukcja obsługi JSA jest dostępna na stronie Centrum Kształcenia Zdalnego.

Sprawdzenie pracy w systemie JSA

§ 3

 1. Sprawdzenie poprawności pracy obejmuje weryfikację kompletności i poprawności danych umieszczonych w systemie APD.
 2. Promotor sprawdza poprawność i kompletność pracy oraz innych danych, w terminie 3 dni po umieszczeniu ich przez studenta w systemie APD.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów, np. nieprawidłowej nazwy pliku, braku wymaganych danych, błędów w treści pracy itp.), promotor odsyła pracę studentowi do poprawy za pomocą systemu APD.
 4. W przypadku stwierdzenia poprawności i kompletności pracy, promotor przeprowadza badanie antyplagiatowe z wykorzystaniem systemu JSA.

Sprawdzenie poprawności pracy umieszczonej w APD

§ 3

 1. Po zakończeniu procedury sprawdzającej promotor pracy zapoznaje się z raportami: ogólnym i szczegółowym.
 2. Promotor pracy dokonuje analizy parametrów w sekcji „Statystyka”.
 3. W przypadku braku zastrzeżeń co do oryginalności pracy dyplomowej, promotor drukuje raport ogólny z badania pracy, wypełnia go, podpisuje i przekazuje do właściwego dziekanatu.
 4. Jeżeli raport wykazuje przekroczenie ustalonego dopuszczalnego progu PRP, a promotor pracy uzna, że użyte w pracy zapożyczenia nie noszą jednak znamion plagiatu, praca może zostać dopuszczona do obrony na podstawie szczegółowego uzasadnienia promotora, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku do „Procedury sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA”. Uzasadnienie należy dołączyć do dokumentacji pracy dyplomowej.

§ 4

 1. W przypadku, gdy na podstawie analizy raportów zachodzi obawa, że praca dyplomowa zawiera nieuprawnione zapożyczenia, budzące wątpliwości co do oryginalności pracy (student przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu), promotor nie przechodzi do kolejnych etapów w systemie APD, tzn. nie przesyła pracy dyplomowej do recenzji.
 2. Promotor drukuje raport szczegółowy z badania antyplagiatowego pracy dyplomowej i przekazuje dziekanowi wraz z pisemnym powiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191, z późn. zm.).
 3. O fakcie opisanym w ust. 2 dziekan powiadamia pisemnie dyplomanta i zarządza dodatkową kontrolę antyplagiatową.
 4. Dziekan powołuje, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia, z uwzględnieniem harmonogramu roku akademickiego, komisję składającą się z promotora i dwóch innych nauczycieli, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy praca.
 5. Komisja przeprowadza dodatkową kontrolę antyplagiatową i ostatecznie rozstrzyga, czy praca dyplomowa zawiera niedopuszczalne zapożyczenia.
 6. Jeżeli w wyniku dodatkowej kontroli antyplagiatowej Komisja uzna, że praca zawiera niedopuszczalne zapożyczenia, dziekan niezwłocznie powiadamia rektora o podejrzeniu przypisania sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu.
 7. Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

Zarządzenie nr 969 w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Białostockiej (PDF, wersja skanowana, 203 kB)

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.