Wydział Elektryczny PB

Tematy prac magisterskich, studia stacjonarne, termin złożenia pracy 30.09.2024

Katedra Automatyki i Robotyki

1. Analiza wybranych właściwości liniowych układów deskryptorowychopiekun pracy: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie pakietu funkcji w środowisku Matlab/Simulink pozwalających analizować wybrane właściwości liniowych deskryptorowych układów dynamicznych oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych weryfikujących poprawność opracowanych algorytmów.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod analizy liniowych układów deskryptorowych.
 2. Badanie wybranych właściwości liniowych układów deskryptorowych (np. dodatniości, stabilności, sterowalności, obserwowalności).
 3. Opracowanie pakietu funkcji w środowisku Matlab/Simulink do analizy wybranych właściwości tej klasy układów dynamicznych.
 4. Weryfikacja algorytmów i analiza uzyskanych wyników.

słowa kluczowe: układ liniowy, układ deskryptorowy, Matlab/Simulink

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

2. Badanie regulatorów wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencjiopiekun pracy: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest implementacja regulatorów wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, logika rozmyta) na wybranej platformie sprzętowo-programowej. W pracy należy porównać ze sobą zaimplementowane algorytmy w układzie z wybranym obiektem dynamicznym, biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki jakości regulacji, jak również wykorzystanie zasobów sprzętowych.

Zakres pracy:

 1. Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w układach regulacji automatycznej.
 2. Implementacja regulatorów opartych na algorytmach sztucznej inteligencji.
 3. Badania laboratoryjne zaimplementowanych algorytmów.
 4. Analiza porównawcza uzyskanych wyników.

słowa kluczowe: układ regulacji automatycznej, regulator, algorytmy sztucznej inteligencji

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

3. Badania eksperymentalne koncepcji emitera LED-owego sterowanego mocąopiekun pracy: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie nowej metody/koncepcji adaptacyjnego zasilacza napięciowo – prądowego dla LED-ów dużej mocy. W zależności od punktu pracy LED, układ powinien optymalizować straty w sterowniku prądu stałego, dobierając dla zadanego natężenia prądu zasilającego minimalną wartość napięcia zasilającego LED. W celu realizacji pracy konieczne przeprowadzenie prac badawczych polegających na weryfikacji funkcji krytycznych nowego rozwiązania. Wyniki tych prac będą podstawą do dalszej integracji modelu laboratoryjnego układu – którego efektem końcowym powinien być kompletny projekt konstrukcyjny stanowiska laboratoryjnego, w formie zrozumiałej do realizacji przez pracowników technicznych obsługujących proces dydaktyczny Wydziału. Częścią pracy będzie opracowanie studenckiej instrukcji laboratoryjnej z opisem przykładowych zadań. Wymagana umiejętność programowania w VHDL.

Zakres pracy:

 1. Analiza metod i układów sterujących LED-ami.
 2. Opracowanie koncepcji metody i badania eksperymentalne funkcji krytycznych nowego rozwiązania.
 3. Projekt warstwy sprzętowej oraz oprogramowania i ich implementacja.
 4. Badania symulacyjne oprogramowania i jego walidacja.
 5. Testy opracowanego modelu i analiza wyników badań.

słowa kluczowe: metody zasilania LEDów, przestrajane źródła prądowe, przestrajane zasilacze impulsowe, programowanie w VHDL, architektura i zasoby FPGA

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

4. Opracowanie i implementacja w FPGA modelu sterownika szybkich przetworników AD i DAopiekun pracy: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie i walidacja sterownika szybkich równoległych przetworników AD i DA. Warstwą sprzętową będzie THDB-ADA High-Speed A/D i D/A Developmnet Kit współpracujący z modułem FPGA DE2-115. Faza wstępna obejmuje badania charakterystyk wejściowych modułu z przetwornikami, następnie należy zaproponować własną koncepcję sterownika oraz dokonać jego implementacji w FPGA. Opracowane oprogramowanie będzie weryfikowane badaniami symulacyjnymi oraz pomiarami laboratoryjnymi. Końcową fazą będzie weryfikacja całego toru pomiarowego przetworników. Jej efektem powinna być instrukcja laboratoryjna, zawierająca zestaw zadań testowych, docelowo wykorzystywanych w laboratorium WE-244 w ramach procesu dydaktycznego. W realizacji pracy wymagana jest umiejętność programowania w VHDL. Kwota dofinansowania obejmuje zakup elementów/podzespołów uzupełniających.

Zakres pracy:

 1. Przegląd architektur oraz stosowanych interfejsów przetworników ADC.
 2. Badania aplikacyjne weryfikujące parametry i charakterystyki docelowego modułu.
 3. Opracowanie koncepcji metody sterującej i jej implementacja w VHDL.
 4. Badania symulacyjne oraz pomiary nowego sterownika.
 5. Testowanie nowego rozwiązania i opracowanie dokumentacji laboratoryjnej.

słowa kluczowe: architektury przetworników AD/DA, sprzętowe interfejsy szeregowe, programowanie w VHDL, algorytmy sterujące w FPGA, przetwarzanie sygnałów cyfrowych

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

5. Projekt i wykonanie urządzenia wspomagającego proces pourazowej rehabilitacji stawu skokowegoopiekun pracy: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie urządzenia wspomagającego proces pourazowej rehabilitacji stawu skokowego. Urządzenie powinno umożliwiać: a) wizualizację ruchu kończyny na ekranie monitora; b) zaprogramowanie cyklu ćwiczeń z uwzględnieniem zmieniającej się ilości i intensywności poszczególnych ruchów (m.in. siła nacisku); c) kontrolę prawidłowości wykonywanych ćwiczeń; d) realizację innych zadań zaproponowanych przez dyplomanta.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy ćwiczeń stosowanych w rehabilitacji stawu skokowego.
 2. Opracowanie koncepcji urządzenia wspomagającego proces pourazowej rehabilitacji stawu skokowego.
 3. Projekt i wykonanie urządzenia.
 4. Badania laboratoryjne i analiza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: urządzenie, rehabilitacja, staw skokowy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

6. Study of the influence of the length of the Dynamic Matrix Control controller’s prediction horizon on the quality of regulation (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Adam Kotowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjna

The aim of the work is to determine the dependence of changes in the quality of control on the length of the prediction horizon in a control system with a DMC predictive controller.

Zakres pracy:

 1. Introduction.
 2. DMC controller theory.
 3. Controlled proces.
 4. Influence of the length of the DMC controller’s prediction horizon on the quality of regulation.
 5. Conclusions.

słowa kluczowe: predictive control, prediction horizon length, DMC controller

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. PLC simulation of digital factory production line with HMI SCADA system (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjna

In this thesis, the FMS production line is modeled using IO Factory software. The factory line is controlled using PLCSIM, and TIA portal is the main software to make a control logic. The HMI process visualization will be designed using an operator panel and HMI simulator.

Zakres pracy:

 1. Digital factory control and simulation literature review.
 2. Design of FMS production line using IO Factory.
 3. PLC control logic programming in TIA portal.
 4. HMI configuration and screen designs in operator panel.
 5. PLC and HMI simulation.
 6. Results and discussion.

słowa kluczowe: IO Factory, FMS line, PLCSIM, simulation, HMI, SCADA

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. PLC simulation of digital factory production line including metal sheets conveyors and laser stations with HMI SCADA system (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjna

In this thesis, the production line includes metal sheets conveyors and laser stations is modeled using IO Factory software. The factory line is controlled using PLCSIM, and TIA portal is the main software to make a control logic. The HMI process visualization will be designed using an operator panel and HMI simulator.

Zakres pracy:

 1. Digital factory control and simulation literature review.
 2. Design of metal sheets conveyors and laser stations of SaMasz factory production line using IO Factory.
 3. PLC control logic programming in TIA portal.
 4. HMI configuration and screen designs in operator panel.
 5. PLC and HMI simulation.
 6. Results and discussion.

słowa kluczowe: IO Factory, conveyors and laser stations, PLCSIM, simulation, HMI, SCADA

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

9. PLC simulation of digital factory transport line including raw parts store and conveyors stations with HMI SCADA system (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjna

In this thesis, the production line including raw parts store and conveyors stations is modeled using IO Factory software. The factory line is controlled using PLCSIM, and TIA portal is the main software to make a control logic. The HMI process visualization will be designed using an operator panel and HMI simulator.

Zakres pracy:

 1. Digital factory control and simulation literature review.
 2. Design of raw parts store and conveyors of SaMasz factory production line using IO Factory.
 3. PLC control logic programming in TIA portal.
 4. HMI configuration and screen designs in operator panel.
 5. PLC and HMI simulation.
 6. Results and discussion.

słowa kluczowe: IO Factory, parts store and conveyors , PLCSIM, simulation, HMI, SCADA

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Analiza stabilności układów trzeciego rzędu metodami Lapunowaopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy będzie analiza stabilności układów trzeciego rzędu z wykorzystaniem metod Lapunowa. Rozpatrywane będą układy trzeciego rzędu opisane w przestrzeni stanów i za pomocą transmitancji operatorowych. W przypadku takich układów funkcja Lapunowa przybiera postać funkcji trójwymiarowej. Dyplomant przeprowadzi rozważania teoretyczne i symulacje dotyczące stabilności tej klasy układów.

Zakres pracy:

 1. Stabilność układów liniowych w sensie Lapunowa.
 2. Pierwsza i druga metoda Lapunowa.
 3. Teoretyczna analiza stabilności układów trzeciego rzędu.
 4. Numeryczna analiza stabilności układów trzeciego rzędu.

słowa kluczowe: stabilność, metoda Lapunowa, analiza numeryczna, układ trzeciego rzędu

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Analiza stabilności układów dwuwymiarowychopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy będzie teoretyczna i numeryczna analiza stabilności asymptotycznej układów dwuwymiarowych (zależnych od dwóch zmiennych). W układach tego typu pojęcie stabilności jest problemem bardziej złożonym niż w przypadku układów jednowymiarowych. Analizowane będą wielomiany dwóch zmiennych liniowo niezależnych i macierze stanu układów dwuwymiarowych. Przeprowadzone zostaną symulacje komputerowe weryfikujące określone warunki stabilności.

Zakres pracy:

 1. Opis matematyczny układów dwuwymiarowych.
 2. Stabilność układów dwuwymiarowych.
 3. Warunki stabilności układów dwuwymiarowych.
 4. Analiza numeryczna stabilności.

słowa kluczowe: stabilność, analiza numeryczna, warunki stabilności, układ dwuwymiarowy, układ 2D

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Badanie odporności sterownika wykorzystującego technologię View of Things na obciążenie siecioweopiekun pracy: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zadanie obejmować będzie: przegląd literatury i dostępnych rozwiązań związanych z wizualizacją procesów przemysłowych, konfigurację sprzętową podzespołów sterownika PLC z serii S7-1500, opracowanie i uruchomienie algorytmu sterowania wybranym procesem, opracowanie wizualizacji obsługiwanego procesu, opracowanie aplikacji wymuszającej ruch sieciowy do sterownika PLC, badanie wydolności systemu przy różnym natężeniu ruchu.
Literatura dostępna w języku polskim i angielskim.

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji technologii View of Things oraz konkurencyjnych rozwiązań.
 2. Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji zagadnień związanych z ruchem sieciowym w sterownikach PLC.
 3. Zaprojektowanie i uruchomienie strategii sterowania wybranym obiektem przemysłowym.
 4. Implementacja wizualizacji procesu z wykorzystaniem technologii View of Things.
 5. Przygotowanie aplikacji do wymuszania ruchu sieciowego.
 6. Badanie wydolności systemu przy różnym natężeniu ruchu.
 7. Krytyczna analiza otrzymanych wyników.

słowa kluczowe: sterownik PLC, wizualizacja procesu, natężenie ruchu sieciowego

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Porównanie działania regulatora klasycznego i predykcyjnego w układzie regulacji nieliniowego obiektu dynamicznego SISOopiekun pracy: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest implementacja w środowisku symulacyjnym algorytmu sterowania PID oraz wybranych predykcyjnych algorytmów sterowania, jak również porównanie wskaźników jakości regulacji osiąganych w obydwu przypadkach. Obiektem regulacji będzie model nieliniowego procesu dynamicznego o jednym wejściu i jednym wyjściu (SISO).
Druga część pracy przewiduje sprawdzenie efektywności działania obydwu algorytmów na obiekcie laboratoryjnym. Algorytmy sterowania będą realizowane w środowisku LabView lub w dedykowanym środowisku związanym z badanym obiektem laboratoryjnym.

Zakres pracy:

 1. Omówienie problematyki predykcyjnego sterowania układem dynamicznym.
 2. Projekt struktury aplikacji i interfejsu użytkownika oraz implementacja aplikacji do konwencjonalnej i predykcyjnej regulacji obiektem w środowisku LabView.
 3. Symulacja działania układu regulacji konwencjonalnej i predykcyjnej – ocena jakości procesu regulacji.
 4. Porównanie działania konwencjonalnego układu z działaniem regulatora predykcyjnego.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: regulacja predykcyjna, konwencjonalne układy regulacji, graficzny interfejs użytkownika, LabView

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Wielomodelowy układ diagnostyki zmian parametrów nieliniowego obiektu dynamicznegoopiekun pracy: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest implementacja w środowisku Matlab/Simulink układu diagnostycznego do detekcji i diagnostyki zmian wewnętrznych parametrów modelu nieliniowego obiektu dynamicznego (planowane jest testowanie działania układu diagnostycznego dla obiektu typu SISO i MIMO). Układ diagnostyczny będzie wykorzystywał tzw. podejście wielomodelowe, to znaczy w trybie off-line zostanie stworzony „bank” modeli układu – każdy z modeli dla innej wartości diagnozowanego parametru. Modele będą wykorzystywane do generacji residuów, klasyfikowanych następnie za pomocą klasycznego lub neuronowego klasyfikatora cech sygnałów.
Zadaniem dyplomanta będzie również stworzenie interfejsu (GUI) do zadawania wartości parametrów, tworzenia modeli wykorzystywanych do klasyfikacji oraz implementacji klasyfikatora. Dyplomant będzie miał także za zadanie ocenę jakości detekcji w zależności od liczby stosowanych modeli i wielkości zmian parametru obiektu, w obecności zakłóceń losowych o różnej wariancji.

Zakres pracy:

 1. Omówienie metod detekcji i diagnostyki zmian parametrów obiektów dynamicznych.
 2. Budowa biblioteki modeli matematycznych obiektów dynamicznych do celów detekcji i diagnostyki zmian parametrów.
 3. Projekt aplikacji i interfejsu użytkownika oraz implementacja wielomodelowej struktury układu detekcji zmian parametrów układu w środowisku Matlab/Simulink.
 4. Symulacja działania wielomodelowej struktury układu detekcji zmian parametrów układu – wizualizacja i analiza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: detekcja i diagnostyka uszkodzeń, wielomodelowa struktura diagnostyczna, graficzny interfejs użytkownika, Matlab

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

15. Badanie możliwości użycia struktur kratowych w projektowaniu łańcuchów kinematycznych robota przemysłowegoopiekun pracy: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania w projektach inżynierskich podsystemów mechaniczno-wykonawczych robotów i manipulatorów struktur kratowych (Lattice structure). Optymalizacja kształtu oraz formy członów tworzących łańcuch kinematyczny będzie wykonana z wykorzystaniem wybranego oprogramowania inżynierskiego CAD/CAE, np. SolidWorks i nTopology itp.

Zakres pracy:

 1. Analiza źródeł literaturowych pod kątem praktycznego wykorzystania struktur kratowych w projektowaniu robotów i manipulatorów.
 2. Utworzenie założeń inżynierskich do projektu obiektu badań na podstawie wybranego łańcucha kinematycznego robota przemysłowego.
 3. Wykonanie projektu obiektu badań w środowisku programu inżynierskiego CAD.
 4. Optymalizacja konstrukcji członów robota z wykorzystaniem struktur kratowych w wybranym narzędziu CAD/CAE.
 5. Dyskusja uzyskanych rezultatów badań numerycznych.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: Struktury kratowe, Lattice structure, Robotyka, Projektowanie, Optymalizacja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Analiza stosu komunikacyjnego pod kątem możliwości zastosowania w systemie Internetu rzeczy w urządzeniach o ograniczonych zasobachopiekun pracy: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

W pracy powinien zostać zaprojektowany i wykonany model umożliwiający testowanie protokołów warstwy aplikacji, jak i całego stosu komunikacyjnego, stosowanych w systemach Internetu rzeczy. Zbudowany model należy poddać testom laboratoryjnym, a w szczególności przeprowadzić analizę wymagań sprzętowych (pamięć RAM, pamięć programu, moc obliczeniowa, zużycie energii) dla wybranych algorytmów komunikacji w systemie IoT pod kątem możliwości zastosowania w urządzeniach o ograniczonych zasobach.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (rodzaje i specyfikacja protokołów warstwy aplikacji dla IoT, Internetowy stos komunikacyjny, TCP/IP).
 2. Projekt i wykonanie węzłów kontrolno – pomiarowych pracujących z wybranymi protokołami IoT i posiadających jak najdalej idące ograniczenia sprzętowe.
 3. Oprogramowanie wykonanego systemu.
 4. Testy laboratoryjne systemu, analiza stosu komunikacyjnego pod kątem możliwości zastosowania w urządzeniach o ograniczonych zasobach.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: Internet rzeczy (IoT), warstwa aplikacji protokołu sieciowego, stos TCP/IP

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

1. Analiza właściwości nieliniowych układów planarnych o strukturze periodycznejopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Opracowanie metod analizy planarnych układów periodycznych (np. planarne konfiguracje czujników fotooptycznych, czujników termicznych), w których występują materiały o nieliniowej charakterystyce U-I. Ocena właściwości tego typu układów, niesymetrii rozkładu napięć przy założeniu lokalnych zmian punktu pracy. Podstawowe zadania wykonywane z użyciem programów Comsol lub Ansys, w zależności od potrzeb program Matlab.

Zakres pracy:

 1. Porównanie metod analizy zjawisk polowych (zjawiska elektryczne i termiczne).
 2. Porównanie właściwości elektrycznych i termicznych materiałów o strukturze periodycznej.
 3. Opracowanie modelu materiału z periodycznym rozkładem struktur nieliniowych i analiza właściwości elektrycznych i termicznych.
 4. Ocena parametrów próbek materiałów przy uwzględnieniu zmian punktu pracy w wybranych podobszarach.
 5. Ocena parametrów zastępczych układów, podsumowanie.

słowa kluczowe: układy planarne, zjawiska elektromagnetyczne, zjawiska termiczne, metoda elementów skończonych, druk 3D

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

2. Analiza konstrukcji periodycznych cewek planarnych jako elementów odzyskiwania energiiopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Przedmiotem pracy będą układy do odzyskiwania energii w wyniku zjawiska indukcji magnetycznej. Ruch liniowy, zmiany położenia elementu pozwalają na odzyskanie części energii w wyniku zjawisk magnetycznych. W ramach pracy należy opracować model numeryczny układ do odzyskiwania energii w oparciu o układ cewek planarnych, o powtarzalnej strukturze segmentów cewek. W pracy należy rozpatrzyć modele wybranych konfiguracji cewek planarnych ze względu na efektywność działania układu. Podstawowe zadania wykonywane z użyciem programów Comsol lub Ansys, w zależności od potrzeb program Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i porównanie właściwości metod odzyskiwania energii.
 2. Model matematyczny zjawisk w układach z odzyskiwaniem energii metodą indukcyjną.
 3. Analiza konstrukcji układów do indukcyjnego odzyskiwania energii.
 4. Opracowanie modelu numerycznego układu.
 5. Dobór struktury cewek periodycznych, planarnych w układzie odzyskiwania energii.
 6. Ocena właściwości układów, wnioski.

słowa kluczowe: cewki planarne, układy periodyczne, odzyskiwanie energii, pole elektromagnetyczne, metoda elementów skończonych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

3. Przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem dzielonym i pasywnym, rezonansowym obwodem odciążającym.opiekun pracy: dr inż. Michał Harasimczuk
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz wykonanie quasi-rezonansowego przekształtnika podwyższającego napięcie z dławikiem dzielonym i pasywnym oraz rezonansowym obwodem odciążającym. Zaprojektowany układ ma pracować w zamkniętej pętli sterowania. Wykorzystanie pasywnego obwodu odciążającego i pracy przekształtnika z częstotliwością zapewniającą nieciągły prąd dławika, umożliwi uzyskanie miękkiego przełączania półprzewodnikowych elementów mocy i pracę z wysoką częstotliwością łączeniową.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej.
 2. Analiza teoretyczna pracy przekształtnika.
 3. Projekt i badania modelu laboratoryjnego.
 4. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: przekształtniki DC/DC, miękkie przełączanie, dławik sprzężony, przekształtniki quasi-rezonansowe

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

4. Szeregowe łączenie tranzystorów SiC z wykorzystaniem kondensatora poziomującegoopiekun pracy: dr inż. Michał Harasimczuk
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zbadanie możliwości szeregowego łączenia tranzystorów z węglika krzemu z wykorzystaniem dodatkowego kondensatora poziomującego napięcie. W celu realizacji pracy student ma za zadanie zaprojektować półmostkowy moduł mocy oraz przeprowadzić jego badania w układzie testera dwupulsowego lub dwukierunkowego przekształtnika podwyższająco-obniżającego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej.
 2. Analiza teoretyczna pracy, szeregowo połączonych tranzystorów SiC MOSFET z kondensatorem poziomującym.
 3. Projekt modułu półmostkowego.
 4. Badania laboratoryjne.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: tranzystory MOSFET, szeregowe łączenie tranzystorów, kondensator poziomujący

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 800 zł.

5. Analiza wpływu magazynowania energii na zdolność przyłączeniową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest analiza wpływu mocy oraz lokalizacji magazynów energii na przyrost możliwości przyłączania dodatkowych źródeł energii (szczególnie OZE) do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (zdolności przyłączeniowej sieci). Praca wymagać będzie przeprowadzenia badań symulacyjnych w programie komputerowym Digsilent Power Factory.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań układów miejskich i wiejskich sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 2. Przegląd rozwiązań magazynów energii do zastosowań domowych oraz sieciowych.
 3. Badania symulacyjne rozpływów mocy i poziomów napięć dla różnych konfiguracji sieci z przyłączonymi instalacjami OZE i magazynami energii.
 4. Analiza wyników badań pod kątem wpływu mocy oraz lokalizacji magazynów energii na przyrost zdolności przyłączeniowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

słowa kluczowe: magazynowanie energii, OZE, zdolność przyłączeniowa sieci

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Analiza wpływu pracy farm fotowoltaicznych na parametry jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: eksperymentalna

Celem pracy jest analiza wpływu pracy farm fotowoltaicznych na wartości wybranych parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych. Analiza wymagać będzie przeprowadzenia badań pomiarowych kilku wybranych farm fotowoltaicznych o różnych mocach znamionowych, przyłączonych do sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz przeprowadzenia statystycznej analizy korelacji wpływu mocy czynnych i biernych generowanych w farmach fotowoltaicznych na wartości wskaźników jakości napięcia w punkcie przyłączenia farmy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych farm fotowoltaicznych przyłączanych do sieci średniego i niskiego napięcia.
 2. Metodyka analizy statystycznej współzależności zjawisk – analiza korelacji i regresji.
 3. Badania pomiarowe parametrów jakości energii w punkcie przyłączenia wybranych farm fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.
 4. Analiza statystyczna wpływu pracy farm fotowoltaicznych na wartości parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych.

słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, farmy fotowoltaiczne, sieci elektroenergetyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Badania eksperymentalne modułów nawigacji inercyjnej przeznaczonych do zastosowania w robocie mobilnym (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

W ramach pracy planuje się zastosowanie metody śledzenia pozycji i orientacji robota mobilnego za pomocą inercyjnej jednostki pomiarowej (IMU). Założono przeprowadzenie eksperymentów mających na celu weryfikację wyników sygnałów z IMU podczas śledzenia pozycji i orientacji robota mobilnego. Wyniki z literatury sugerują pewne ograniczenia tanich czujników IMU w zakresie dostarczania dokładnych danych pomiarowych. Dlatego też wymagane jest przebadanie wybranych jednostek IMU oraz opracowanie metodologii poprawy dokładności śledzenia pozycji. Praca ma charakter eksperymentalny. Wymaga umiejętności programowania mikrokontrolera (np. Raspberry Pi) i tworzenia skryptów w Python.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat inercyjnych jednostek pomiarowych (IMU) i systemów lokalizacji.
 2. Realizacja systemu pomiarowego do śledzenia pozycji i orientacji robota mobilnego.
 3. Badania eksperymentalne modułów IMU i ocena dokładności lokalizacji robota mobilnego.
 4. Analiza możliwości poprawy dokładności lokalizacji.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: nawigacja inercjalna, trajektoria ruchu pojazdu, lokalizacja, dokładność wyznaczania pozycji, robot mobilny

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 750 zł.

8. Prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych z wykorzystaniem technik głębokiego uczeniaopiekun pracy: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie modeli pozwalających na predykcję (np. w perspektywie krótkoterminowej, czyli np. jednej doby) generacji energii elektrycznej z wybranych systemów fotowoltaicznych. Zgromadzone historyczne dane pomiarowe, z różnych mikroinstalacji fotowoltaicznych elektrowni hybrydowej Politechniki Białostockiej, oraz utworzone modele prognostyczne pozwolą uwzględnić zmienność warunków pogodowych i oszacować ich wpływ na produkcję energii elektrycznej. W tym celu zostaną zastosowane wybrane algorytmy głębokiego uczenia (Deep Learning). Praca ma charakter symulacyjny, wymagana jest znajomość języka programowania Python.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat metod prognozowania produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych z użyciem technik sztucznej inteligencji.
 2. Przegląd metryk jakości prognoz.
 3. Wpływ czynników klimatycznych wpływających na produkcję energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych – analiza danych pomiarowych.
 4. Prognozowanie produkcji energii z wykorzystaniem metod bazujących na danych historycznych – opracowanie symulacyjnych modeli prognostycznych.
 5. Posdumowanie wyników prognoz i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: Deep Learning, produkcja energii, sieci neuronowe, szeregi czasowe, prognozowanie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

9. Analiza działania przekształtników DC/DC współpracujących z zasobnikiem energiiopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Kulikowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest wybór topologii oraz analiza pracy dwukierunkowego przekształtnika DC/DC współpracującego z zasobnikiem energii. Zakres pracy obejmuje wykonanie modeli symulacyjnych układów (co najmniej 2 topologie), przeprowadzenie badań symulacyjnych w stanach statycznych i dynamicznych, analizę układów pod kątem ich działania z uwzględnieniem oszacowania sprawności. Podczas realizacji pracy wymagana jest znajomość pakietu Matlab/Simulink. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Dobór topologii oraz analiza pracy dwukierunkowego przekształtnika DC/DC współpracującego z zasobnikiem energii.
 4. Badania symulacyjne w środowisku Matlab Simulink.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: przekształtnik DC/DC, zasobnik energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Modernizacja przekształtnika DC/ACopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Kulikowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest przystosowanie stanowiska badawczego na potrzeby ćwiczeń laboratoryjnych. Modernizacja będzie polegać na zastąpieniu dwupoziomowego przekształtnika DC/AC trójpoziomowym przekształtnikiem. Ponadto w ramach pracy należy dostosować obecnie działający program sterujący do kilku przykładowych ćwiczeń. Podczas realizacja pracy mile widziana znajomość języka C oraz oprogramowania Eagle. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim.

Zakres pracy:

 1. Opis stanu obecnego oraz propozycja rozwiązania sprzętowego.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Projekt modernizacji przekształtnika DC/AC.
 4. Implementacja zmian hardwarowych w programie sterującym.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: przekształtnik DC/AC, przekształtniki wielopoziomowe, mikrokontroler

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Analiza wpływu rozproszonych źródeł energii na pracę sieci niskiego napięcia (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Sławomir Kwiećkowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca wymaga symulacji sieci niskiego napięcia ze źródłami odnawialnymi i ewentualnie dołączonymi magazynami energii. Badany będzie wpływ miejsca przyłączenia odnawialnego źródła energii, jego mocy na rozkład napięcia oraz rozpływ prądu w sieci niskiego napięcia. Przeprowadzona analiza będzie uwzględniała profil dobowy zużycia energii przez odbiorców energii i profil dobowy produkcji energii przez panele fotowoltaiczne. Celem pracy jest określenie miejsc przyłączenia odnawialnych źródeł i ewentualnie magazynów energii, mocy źródeł oraz ustawienia współczynnika mocy inwertera na poprawną pracę sieci niskiego napięcia i odnawialnych źródeł energii. Do symulacji komputerowych zostanie wykorzystane oprogramowanie PowerFactory.

Zakres pracy:

 1. Zakres i cel pracy.
 2. Przegląd układów sieci niskiego napięcia.
 3. Przegląd profili produkcji energii za pomocą paneli fotowoltaicznych oraz profili obciążeń odbiorców.
 4. Analiza symulacyjna pracy sieci niskiego napięcia z przyłączonymi odnawialnymi źródłami energii.
 5. Analiza wpływu mocy generowanej źródeł odnawialnych na rozkład napięcia i rozpływ prądu w sieci niskiego napięcia.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: sieć niskiego napięcia , źródła odnawialne, rozkład napięcia, rozpływ prądu

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Analiza symulacyjna pracy linii energetycznej w zmiennych warunkach zasilania i odbioru (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Jarosław Makal, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Wykonanie analizy przebiegów napięć i prądów w linii przesyłowej przy zmianach konfiguracji obciążeń i zasilania oraz zmianach wartości parametrów. Wymagane są tutaj podstawowe wiadomości z elektrotechniki, w tym teorii linii przesyłowych. Do zrealizowania pracy należy wybrać środowisko, w którym praca linii będzie symulowana.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat istniejących w zasobach sieciowych aplikacji z zakresu linii przesyłowych AC.
 2. Opis środowiska, w którym jest realizowana aplikacja wraz z założeniami wstępnymi.
 3. Badania modelu linii przy różnych parametrach zasilania i odbioru, w tym i przy zastosowaniu kompensacji mocy biernej.
 4. Analiza porównawcza wyników symulacji pracy linii w wybranych przypadkach.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: linia przesyłowa, kompensacja mocy biernej, symulacja obwodu AC

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Symulacja wpływu magazynów energii na współpracę odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Pierwszym krokiem realizacji pracy byłoby zapoznanie się z problemami jakie stwarzają w sieci przyłączone do niej odnawialne źródła energii. Następnie dla wybranego wycinka sieci elektroenergetycznej należałoby zasymulować jej pracę przy załączeniu wybranych źródeł energii w wybranych punktach sieci i na tej podstawie opisać jak zmieniły się parametry w sieci przy różnych stanach wytwarzania tych źródeł. Następnie przeprowadzić podobną symulację wprowadzając dodatkowo magazyny energii ładowane z przyłączonych do sieci źródeł OZE. A następnie porównać i ocenić obciążenia poszczególnych elementów sieci, wartości napięć, w obu tych sytuacjach oraz na tej podstawie sformułować wnioski.

Zakres pracy:

 1. Problemy współpracy odnawialnych źródeł energii elektrycznej z siecią elektroenergetyczną.
 2. Symulacja stanów sieci współpracującej z OZE bez magazynów energii.
 3. Symulacja stanów sieci współpracującej z OZE oraz magazynami energii.
 4. Analiza wyników badań oraz wnioski.

słowa kluczowe: odnawialne źródło energii, symulacja stanów sieci, sieć elektroenergetyczna, magazyn energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Analiza współpracy instalacji odnawialnego źródła energii z wewnętrzną instalacją zakładu przemysłowego z zastosowaniem magazynów energii (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Pierwszy element pracy to analiza zużycia energii na jednostkę produktu w różnych branżach przemysłowych oraz analiza wybranych krzywych obciążenia zakładów przemysłowych. Kolejny krok to analiza współpracy różnych źródeł energii lub układów hybrydowych z siecią zakładu przemysłowego w zależności od krzywej obciążenia zakładu i krzywej produkcji źródła, Następnie należy dokonać przeglądu parametrów magazynów energii i zasad ich doboru do krzywej zapotrzebowania i produkcji. Kolejny krok, to na podstawie danych przedsiębiorstwa należy wykonać symulację współpracy instalacji zakładu ze źródłem OZE wyposażonym w magazyn energii. Praca realizowana w porozumieniu z przedsiębiorstwem PLUM

Zakres pracy:

 1. Zapotrzebowanie na energię zakładów przemysłowych – analiza krzywych obciążenia.
 2. Krzywe obciążenia zakładów przemysłowych i wpływu ich kształtów na współpracę z OZE – analiza symulacyjna.
 3. Zasady doboru magazynów energii w zależności od krzywej zapotrzebowania na energię zakładu przemysłowego oraz rodzaju zastosowanego źródła OZE.
 4. Symulacja współpracy instalacji wewnętrznej przykładowego zakładu przemysłowego z odnawialnym źródłem energii oraz magazynem.
 5. Analiza wyników badań oraz wnioski.

słowa kluczowe: zakład przemysłowy, instalacja OZE, krzywa obciążenia, magazyn energii, zapotrzebowanie na energię

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

15. Predykcja uszkodzeń cieplnych silników klatkowych wysokiego napięcia na podstawie analizy przebiegów z rejestratora zakłóceń (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Praca dyplomowa magisterska dotyczy tematyki wykrywania uszkodzeń silników klatkowych w postaci degradacji klatek lub łożysk. Wykrywanie czy predykcja uszkodzeń odbywa się zazwyczaj poprzez zastosowanie w elektroenergetyce nowoczesnych narzędzi informatycznych do analizy danych. Niezbędne do analizy dane student pozyska z rejestratora zakłóceń, który wejdzie w skład stanowiska do rejestracji. Badaniom zostaną poddane silniki w pełni sprawne oraz „uszkodzone” celem symulacji zakłóceń w warunkach rozruchu oraz pracy ustalonej. Pozyskane rejestracje posłużą do budowy algorytmu zabezpieczeniowego z wykorzystaniem technik informatycznych.

Zakres pracy:

 1. Analiza budowy silników klatkowych wysokiego napięcia w aspekcie narażeń cieplnych i metod ich zapobiegania.
 2. Modele cieplne jedno i wielowęzłowe zabezpieczeń przeciążeniowych stosowanych w urządzeniach automatyki zabezpieczeniowej.
 3. Analiza przebiegów stanów ustalonych i nieustalonych pracy silnika, ekstrakcja cech i poszukiwanie anomalii w przebiegach.
 4. Budowa koncepcyjnego algorytmu zabezpieczeniowego do predykcji uszkodzeń klatek w silniku asynchronicznym oparta na analizie danych pozyskanych podczas rozruchów i pracy ustalonej grupy silników klatkowych.

słowa kluczowe: silnik klatkowy, model cieplny, BigData, algorytm zabezpieczeniowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Wykorzystanie zjawisk falowych do detekcji, klasyfikacji i lokalizacji zwarć wielkoprądowych w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca dyplomowa magisterska dotyczy tematyki, jak dotychczas mało popularnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, falowych zabezpieczeń i lokalizatorów miejsca zwarcia. Celem dyplomanta jest opracowanie modelu wybranej stacji elektroenergetycznej wraz z zasilaną z szyn tej stacji napowietrzną linią promieniową w programie PSCAD/EMTDC. Opracowany model ma na celu przeprowadzenie symulacji zjawisk falowych podczas załączenia linii pod napięcia oraz zwarć wielkoprądowych. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy porównawczej otrzymanych wyników symulacji z zarejestrowaną propagacją fal na linii w warunkach rzeczywistych (przebiegi pozyskane z PGE Dystrybucja podczas prób zadziałania prototypu zabezpieczenia falowego na rzeczywistej linii). Ostatnim krokiem jest ocena przydatności uzyskanych wyników do budowy lokalizatora falowego.

Zakres pracy:

 1. Lokalizatory miejsca zwarcia, analiza obowiązujących przepisów i norm.
 2. Metody lokalizacji miejsca zwarcia z liniach napowietrznych i kablowych wysokiego napięcia.
 3. Przegląd i analiza dostępnych na rynku zabezpieczeń i lokalizatorów miejsca zwarcia opartych o zjawiska falowe. Badania tego typu urządzeń w warunkach laboratoryjnych.
 4. Opracowanie modelu wybranej stacji elektroenergetycznej wraz z napowietrzną linią promieniową w programie PSCAD/EMTDC, w celu przeprowadzenia symulacji zjawisk falowych podczas zwarć wielkoprądowych.
 5. Analiza porównawcza otrzymanych wyników z zarejestrowaną propagacją fal na linii w warunkach rzeczywistych. Ocena przydatności uzyskanych wyników do budowy lokalizatora falowego.

słowa kluczowe: linie WN, stacja elektroenergetyczna, lokalizator zwarcia, metody falowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

17. Analiza pola termicznego występującego w kablach wysokiego napięcia (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca będzie polegała na wykonaniu modelu komputerowego (w dedykowanym do tego celu oprogramowaniu) wybranego typu kabla wysokiego napięcia oraz przeprowadzeniu symulacji rozkładu pola termicznego występującego w poszczególnych warstwach materiałowych. Analizę należy przeprowadzić przy uwzględnieniu rożnych warunków brzegowych, uwzględniających wymianę ciepła oraz oddziaływanie kabli sąsiednich.

Zakres pracy:

 1. Budowa kabli wysokiego napięcia.
 2. Opis oprogramowania wspomagającego analizę pola temperatury.
 3. Wykonanie modelu komputerowego wybranego kabla wysokiego napięcia.
 4. Wykonanie symulacji oraz analiza otrzymanych wyników.
 5. Podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe.

słowa kluczowe: pole termiczne, kabel, wysokie napięcie, warunki brzegowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

18. Modelowanie niezawodności wybranych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowegoopiekun pracy: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Praca dotyczy opracowania modeli komputerowych przeznaczonych do wyznaczania wskaźników niezawodności układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) oraz przeprowadzenia obliczeń tych wskaźników i analizie porównawczej układów EAZ pod kątem ich niezawodności.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka wymagań niezawodnościowych stawianych urządzeniom i układom EAZ.
 2. Opis układów EAZ wybranych do analiz niezawodnościowej.
 3. Przegląd literatury w zakresie analizy niezawodności urządzeń i układów EAZ.
 4. Opis metod analizy niezawodności systemów technicznych przydatnych do analizy niezawodności układów EAZ.
 5. Opracowanie modeli komputerowych przeznaczonych do analizy niezawodności układów EAZ.
 6. Wyznaczenie wskaźników niezawodności układów EAZ i analiza porównawcza tych wskaźników.
 7. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: niezawodność, wskaźniki niezawodności, EAZ, zabezpieczenia elektroenergetyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

19. Analiza doboru zabezpieczeń nadprądowych elementów sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowegoopiekun pracy: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Przedmiotem pracy jest dobór zabezpieczeń nadprądowych wybranych elementów sieci elektroenergetycznej o zadanej strukturze topologicznej i analiza selektywności działania zabezpieczeń, z wykorzystaniem oprogramowania PowerFactory firmy DIgSILENT.

Zakres pracy:

 1. Podstawy teoretyczne doboru zabezpieczeń nadprądowych do zabezpieczania wybranych elementów sieci elektroenergetycznych.
 2. Opis oprogramowania PowerFactory pod kątem wykorzystania go do modelowania działania i doboru zabezpieczeń nadprądowych w sieciach elektroenergetycznych.
 3. Opracowanie modelu komputerowego sieci elektroenergetycznej przeznaczonego do modelowania działania i doboru zabezpieczeń nadprądowych w sieciach elektroenergetycznych.
 4. Przeprowadzenie wielowariantowych analiz doboru zabezpieczeń nadprądowych w sieci elektroenergetycznej o wybranej konfiguracji topologicznej.
 5. Analiza porównawcza spełnienia warunków ochrony elementów sieci przed skutkami zwarć i selektywności działania zabezpieczeń.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: zabezpieczenie nadprądowe, selektywność działania, sieć elektroenergetyczna, PowerFactory

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

20. Analiza parametrów jakości energii elektrycznej ładowarki samochodowej współpracującej z instalacją elektryczną w domu jednorodzinnym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy jest pomiar oraz analiza parametrów jakości energii elektrycznej pojedynczej ładowarki przeznaczonej do zasilania samochodów elektrycznych a także pomiar oraz analiza parametrów jakości energii elektrycznej w instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym podczas ładowania samochodu elektrycznego. Parametrami jakości energii elektrycznej na jakie należy zwrócić szczególną uwagę są m.in. wartości współczynników mocy cos(fi) oraz PF, wartość asymetrii napięcia zasilającego (składowa normowana), wartości wskaźników migotania światła, zapady napięcia. W celu wykonania pracy należy przeprowadzić kilka pomiarów analizatorem parametrów jakości energii elektrycznej w zależności od pory roku, gdyż instalacja domowa wyposażona jest również w instalację fotowoltaiczną przyczyniającą się do zmiany warunków zasilania w zależności od mocy generowanej po stronie źródła.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka parametrów jakości energii elektrycznej.
 2. Charakterystyka oraz rodzaje ładowarek samochodowych.
 3. Analiza ładowarki samochodowej pod kątem parametrów jakości energii elektrycznej.
 4. Analiza współpracy ładowarki samochodowej z instalacja elektryczną w domu jednorodzinnym pod kątem parametrów jakości energii elektrycznej.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: instalacja elektryczna, jakość energii, samochody elektryczne, analiza danych pomiarowych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

21. Analiza wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej i farmie fotowoltaicznej o identycznej mocy zainstalowanej (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy jest analiza wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej oraz farmy fotowoltaicznej o identycznej mocy zainstalowanej. Dane z wytwarzania danego źródła powinny obejmować pełen rok kalendarzowy, aby możliwe było zweryfikowane, które ze źródeł energii odnawialnej jest korzystniejsze ze względu na moc wytwórczą. Następnie należy ilość energii wytworzonej zestawić z kosztami budowy danego źródła i porównać, która z opcji jest korzystniejsza dla inwestora.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne przy budowie farm fotowoltaicznych.
 2. Wymagania prawne przy budowie elektrowni wiatrowych.
 3. Analiza wytwarzania energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej.
 4. Analiza wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej.
 5. Analiza różnic w wytwarzaniu energii elektrycznej pomiędzy dwoma różnymi źródłami odnawialnymi.
 6. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, wytwarzanie energii, analiza danych pomiarowych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

22. Bezstykowy pomiar napięcia urządzeń zasilanych bezprzewodowoopiekun pracy: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca koncentruje się na zaproponowaniu i teoretycznym sprawdzeniu funkcjonowania pośredniego pomiaru napięcia urządzeń zasilanych bezprzewodowo. Rozważony zostanie układ podłączony do sieci niskiego napięcia, z przetwornicą częstotliwości i cewkami powietrznymi, realizujący indukcyjną transmisję energii (IPT). Do cewki odbiorczej podłączony będzie odbiornik małej mocy, w którym zakłada się konieczność regulacji napięcia. Ze względu na charakter rozpatrywanego przypadku, gdzie w rezultacie stosowania IPT część sterująca (mikrokontroler i tranzystory falownika) oddzielona jest galwanicznie od obciążenia (w pasywnym obwodzie z cewką odbiorczą i prostownikiem), uniemożliwiony jest przewodowy pomiar w części odbiorczej. By uniknąć w niej stosowania elementów sterujących i komunikacji radiowej, cewka nadawcza i odbiorcza zostaną uzupełnione o dodatkowe elementy pasywne, umożliwiające transfer informacji przez pole magnetyczne i odtworzenie napięcia odbiornika po stronie pierwotnej. Istotna będzie ocena proponowanego sposobu estymacji przebiegu mierzonego sygnału przy różnych mocach obciążenia, budowie cewek i z uwzględnieniem operacji obliczeniowych wykonywanych przez układ cyfrowy. Określona zostanie efektywność bezstykowego pomiaru i jego wpływ na działanie obwodu oraz możliwości realizacji skutecznej regulacji napięcia po stronie wtórnej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej bezprzewodowego transferu energii, a także pomiaru napięcia z użyciem mikrokontrolerów.
 2. Propozycja projektu systemu bezprzewodowego zasilania odbiorników małej mocy, wraz z układem pomiarowym i zamkniętą pętlą regulacji.
 3. Utworzenie modelu układu oraz opracowanie sposobu estymacji napięcia odbiornika przy zastosowaniu kilku cewek planarnych sprzężonych magnetycznie.
 4. Przeprowadzenie obliczeń dla różnych obciążeń i magnetycznie sprzężonych cewek, w celu przetestowania obwodu regulacji z rozważanym pomiarem napięcia.
 5. Analiza i porównanie otrzymanych wyników oraz ocena zaproponowanego rozwiązania.
 6. Przedstawienie wniosków końcowych.

słowa kluczowe: pomiary napięcia, estymatory stanu, bezprzewodowy transfer energii, sprzężenia magnetyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

23. Analiza strat technicznych i bilansowych w wybranej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia w aspekcie zmian w strukturze wytwórczej energii elektrycznejopiekun pracy: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

W pracy należy przeprowadzić dokładną analizę w strukturze strat technicznych oraz bilansowych w wybranej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Analiza ta wymagać będzie dostępu do danych technicznych oraz pomiarowych fragmentu sieci do której przyłączeni są prosumenci. Zmiana struktury wytwarzania energii w sieciach dystrybucyjnych powoduje zmiany w rozpływach mocy, przez co dotychczasowe metody oceny strat bilansowych i technicznych nie zawsze się sprawdzają. Dlatego też należy w pracy sprawdzić jak dla wybranego fragmentu sieci straty te będą się różnić w okresach o dużej generacji z lokalnych źródeł energii oraz gdy źródła te są nieaktywne.

Zakres pracy:

 1. Straty techniczne w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia.
 2. Straty bilansowe w sieciach dystrybucyjnych niskieigo napięcia.
 3. Metody analizy rozpływów mocy w sieciach dystrybucyjnych.
 4. Charakterystyka wybranej sieci dystrybucyjnej.
 5. Analiza strat technicznych i bilansowych w wybranej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia.
 6. Opracowanie wytycznych w zakresie oceny strat bilansowych i technicznych w sieci dystrybucyjnej przy dużym udziale prosumenckich instalacji OZE.

słowa kluczowe: straty bilansowe i techniczne, instalacje prosumenckie, sieć energetycza

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

24. Opracowanie metody wyznaczania optymalnej trasy przejazdu robota kołowego wyposażonego w skaner laserowyopiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie prostego robota kołowego wyposażonego w skaner laserowy 2D, a następnie przeprowadzenie serii eksperymentów mających na celu lokalizację robota w przestrzeni zamkniętej. Jako platformę do sterowania robotem można wykorzystać np. minikomputer RaspberryPi programowany w środowisku C lub C++. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • programować w języku C, C++ w stopniu bardzo dobrym;
 • znać środowisko Linux w stopniu bardzo dobrym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu dobrym;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz publikacji naukowych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane do prowadzenia kolejnych prac dyplomowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat metod pomiarowych stosowanych do lokalizacji robotów w przestrzeni zamkniętej.
 2. Opracowanie konstrukcji mechanicznej i elektronicznej robota kołowego.
 3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
 4. Opracowanie algorytmów optymalnych tras przejazdu robota.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: robot, laser, sensor, trajektoria ruchu

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1500 zł.

25. Opracowanie modelu komory do badania czujników pyłu zawieszonego w powietrzu (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy dyplomowej jest opracowanie modelu komory do badania czujników pyłu zawieszonego w powietrzu. Badania obejmować będą wykonanie symulacji numerycznych, wykonania praktycznego komory oraz przeprowadzenia doświadczeń porównawczych czujników pyłu zawieszonego w powietrzu.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników pyłu zawieszonego w powietrzu oraz metod ich badania.
 2. Opracowanie konstrukcji mechanicznej i elektronicznej komory.
 3. Przeprowadzenie badań symulacyjnych i laboratoryjnych.
 4. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: Komora do badania czujników pyłu, PM10, PM2,5, Metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

26. Wykonanie badań estymacji położenia z wykorzystaniem technologii UWBopiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie stanowiska badawczego do estymacji położenia z wykorzystaniem technologii Ultra Wideband (UWB). W ramach prac należy także opracować algorytmy estymacji położenia oraz wykonać badania dokładności oraz efektywności działania. Oprogramowanie do badań można stworzyć w języku C++ lub Python. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien programować w języku C, C++ w stopniu bardzo dobrym, znać środowisko Linux w stopniu bardzo dobrym, znać podstawy elektroniki w stopniu dobrym, znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz publikacji naukowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat metod estymacji położenia w przestrzeni zamkniętej.
 2. Opracowanie systemu pomiarowego.
 3. Opracowanie algorytmów estymacji położenia.
 4. Przeprowadzenie prac badawczych.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: UWB, estymacja położenia, nawigacja, indoor navigation

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

27. Analiza rozkładu temperatury w stanie ustalonym w kablu elektrycznym odkształconym (niekoncentrycznym)opiekun pracy: dr inż. Marek Zaręba
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest oszacowanie wpływu odkształcenia kabla na jego charakterystyki i parametry np. dopuszczalny prąd długotrwały. W pierwszej części pracy należy analitycznie rozwiązać odpowiednie zagadnienie brzegowe i wyznaczyć charakterystyki i parametry dla kabla nie odkształconego. Następnie, numerycznie przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego należy wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i parametry kabla odkształconego (niekoncentrycznego). Praca dotyczy zagadnień z teorii pola termicznego oraz równań różniczkowych.

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk termicznych zachodzących w kablach i przewodach elektrycznych.
 2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego kabla wybranego do analizy.
 3. Rozwiązanie równania różniczkowego z warunkami brzegowymi opisującego pole termiczne w kablu nie odkształconym. Wyznaczenie rozkładów pola i parametrów kabla.
 4. Wyznaczenie rozkładów pola termicznego oraz parametrów kabla odkształconego mechanicznie. Zbadanie wpływu odkształcenia na parametry kabla.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: pole termiczne , kabel niekoncentryczny, równanie przewodnictwa cieplnego, dopuszczalny prąd długotrwały

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

28. Analiza rozkładu temperatury w stanie ustalonym w izolacji przewodu o przekroju eliptycznymopiekun pracy: dr inż. Marek Zaręba
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest zbadanie wpływu odkształcenia izolacji przewodu do kształtu eliptycznego (współogniskowego i niewspółogniskowego) na pole termiczne przewodu i jego parametry. W pierwszej części pracy należy analitycznie rozwiązać zagadnienie brzegowe dla przypadku przekroju przewodu eliptycznego współogniskowego i wyznaczyć odpowiednie parametry i charakterystyki. Z kolei w drugiej części pracy przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego należy numerycznie wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i parametry dla przewodu o przekroju eliptycznym niewspółogniskowym. Praca dotyczy zagadnień z teorii pola termicznego oraz równań różniczkowych.

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk termicznych zachodzących w kablach i przewodach elektrycznych.
 2. Matematyczny i fizyczny opis modelu przewodu wybranego do analizy.
 3. Rozwiązanie równania różniczkowego z warunkami brzegowymi opisującego pole termiczne w izolacji przewodu o kształcie eliptycznym (współogniskowym). Wyznaczenie rozkładów pola i parametrów przewodu.
 4. Wyznaczenie rozkładów pola termicznego w przypadku izolacji przewodu o kształcie eliptycznym niewspółogniskowym. Zbadanie wpływu braku współogniskowości na pole termiczne i parametry przewodu.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: pole termiczne, przewód niekoncentryczny, równanie przewodnictwa cieplnego, dopuszczalny prąd długotrwały

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

1. Efektywność energetyczna procesu naświetlania dezynfekcyjnego powierzchni (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca o charakterze symulacyjnym. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy efektywności energetycznej procesu naświetlania dezynfekcyjnego powierzchni. W tym celu należy dokonać przeglądu literatury naukowej i technicznej z zakresu metod oceny efektywności energetycznej instalacji (np. oświetleniowych) oraz zagadnień związanych ze starzeniem źródeł promieniowania UVC stosowanych aktualnie w oprawach bakteriobójczych. Następnie należy przeprowadzić symulacje naświetlania dezynfekcyjnego w wybranym programie stosując do tego wybrane oprawy i ocenić efektywność energetyczną procesu.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat efektywności energetycznej oświetlenia, w tym naświetlania dezynfekcyjnego.
 2. Przegląd typów opraw stosowanych do dezynfekcji powierzchni.
 3. Modelowanie wybranego pomieszczenia.
 4. Opracowanie wariantowego projektu systemu dezynfekcji powierzchni.
 5. Ocena efektywności energetycznej zaproponowanych rozwiązań.
 6. Analiza wyników i wnioski.

słowa kluczowe: dezynfekcja powierzchni, promieniowanie UVC, oprawa do dezynfekcji, efektywność energetyczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

2. Analiza metodyki oceny efektywności energetycznej źródeł światła i opraw oświetleniowych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczna

Praca o charakterze teoretycznym. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy znanych metod oceny efektywności energetycznej źródeł światła i opraw oświetleniowych. W tym celu należy dokonać przeglądu norm, standardów technicznych oraz literatury naukowej. Następnie dokonać krytycznej oceny aktualnie funkcjonujących kryteriów wykorzystując do tego dane pomiarowe (dostarczone przez opiekuna) i wyciągnąć wnioski na temat potencjalnych kierunków modyfikacji metodyki oceny efektywności energetycznej źródeł i opraw.

Zakres pracy:

 1. Omówienie metodyki oceny efektywności energetycznej źródeł światła i opraw oświetleniowych na podstawie literatury technicznej.
 2. Przegląd literatury naukowej z zakresu nowych metod i czynników proponowanych do uwzględnienia w ocenie efektywności energetycznej źródeł światła i opraw oświetleniowych.
 3. Analiza aspektów wpływających na efektywność energetyczną źródeł światła i opraw.
 4. Ocena wpływu wybranych czynników na interpretację pojęcia efektywności energetycznej źródeł światła lub opraw oświetleniowych na podstawie przykładowych danych pomiarowych.
 5. Analiza wyników.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: efektywność energetyczna, źródło światła, oprawa oświetleniowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

3. Projektowanie rozkładów widmowych metamerycznych LED-ów typu multi-chipopiekun pracy: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Teoretyczno-symulacyjna praca badawcza dotycząca modelowania rozkładów widmowych (SPDs) metamerycznych źródeł światła białego konstruowanych z użyciem barwnych LED-ów typu multi-chip . Kluczowym aspektem podczas modelowania rozkładu widmowego metamerycznych źródeł światła zbudowanych z użyciem LED-ów typu multi-chip. (Uwaga – metameryczne źródła światła charakteryzują się tym, że pomimo tego iż mają różne rozkłady widmowe SPDs, to ich położenie punktu chromatyczności w układzie CIE1931 jest identyczne, a to implikuje że mają także identyczną wartość temperatury barwowej najbliższej CCT).

Zakres pracy:

 1. Omówienie budowy oraz zasady działania źródeł światła LED typu multi-chip.
 2. Przegląd literatury dotyczącej metod oraz algorytmów służących do modelowania rozkładu widmowego promieniowania będącego superpozycją promieniowań składowych.
 3. Omówienie parametrów technicznych metamerycznych źródeł światła.
 4. Opracowanie algorytmu umożliwiającego optymalizację rozkładu widmowego metamerycznych źródeł światła zbudowanych z użyciem LED-ów typu multi-chip.
 5. Modelowanie rozkładów widmowych metamerycznych źródeł światła konstruowanych z użyciem LED-ów typu multi-chip.
 6. Analiza wyników modelowania oraz wnioski.

słowa kluczowe: źródła światła, emitery typu LED, rozkład widmowy mocy promienistej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

4. Modelowanie korekcji widmowej przetworników fotoelektrycznychopiekun pracy: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Efektem pracy ma być opracowanie metody wspomagania wyznaczania charakterystyk widmowych filtrów korekcji widmowej przetworników fotoelektrycznych. Metoda ta powinna umożliwiać korygowanie czułości eidmowej przetwornika fotoelektrycznego do zadanej krzywej skuteczności działania promieniowania z uwzględnieniem geometrii pomiarowej.

Zakres pracy:

 1. Omówienie rodzajów przetworników fotoelektrycznych.
 2. Omówienie metod korekcji widmowej przetworników fotoelektrycznych.
 3. Omówienie metody korygowania przetwornika fotoelektrycznego do zadanej krzywej skuteczności działania promieniowania z uwzględnieniem geometrii pomiarowej.
 4. Modelowanie korekcji widmowej przetwornika fotoelektrycznego.
 5. Dobór filtrów absorpcyjnych korekcji widmowej.
 6. Wyniki modelowania i ich analiza.

słowa kluczowe: przetworniki fotoelektryczne, korekcja widmowa, geometria pomiarowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

5. Analiza porównawcza metod i układów kolorymetrycznych służących do wyznaczania temperatury barwowej najbliższej (CCT) źródeł światła (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Efektem pracy będzie wyznaczenie różnymi metodami CCT dla współczesnych źródeł światła (dane rozkładów widmowych kilkudziesięciu lamp udostępnione zostaną dyplomantowi). Dla danej lampy, trzeba będzie dokonać analizy porównawczej wartości CCT wyznaczonej dla różnych przestrzeni barwnych oraz różnymi metodami (co najmniej trzy opcje do porównaia).

Zakres pracy:

 1. Omówienie parametrów świetlnych źródeł światła.
 2. Zdefiniowanie pojęcie temperatury barwowej CT oraz temperatury barwowej najbliższej CCT.
 3. Omówienie przestrzeni barwnych, których można użyć do wyznaczania CCT.
 4. Opisanie metod matematycznych służącej do wyznaczania CCT.
 5. Wyznaczenie różnymi metodami w kilku układach kolorymetrycznych wartości CCT wybranych współczesnych źródeł światła.
 6. Analiza porównawcza oraz interpretacja uzyskanych wyników.
 7. Wskazanie wad i zalet stosowania danego układu kolorymetrycznego przy wyznaczaniu wartości CCT.
 8. Wnioski.

słowa kluczowe: kolorymetria, temperatura barwowa, źródła światła

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Analiza porównawcza parametrów kolorymetrycznych LEDowych zamienników świetlówek (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca ma na celu porównacie parametrów kolorymetrycznych typowych świetlówek i LEDów (dane rozkładów widmowych lamp zostaną dostarczone studentowi). Polega na porównaniu i analizie parametrów kolorymetrycznych LED-owych zamienników świetlówek. Analizie podlegają przedstawione w dokumencie IES TM30-20 parametry tj: CCT, Ra CRI, Rf, Duv, położenie punktu chromatyczności.

Zakres pracy:

 1. Omówienie parametrów świetlnych źródeł światła.
 2. Charakteryzacja parametrów kolorymetrycznych źródeł światła.
 3. Omówienie procesu doboru LEDowego zamiennika świetlówki.
 4. Dobór LEDowych zamienników dla typowych świetlówek stosowanych w oświetleniu budynków użyteczności publicznej.
 5. Zestawienie parametrów kolorymetrycznych LEDowych zamienników świetlówek.
 6. Analiza porównawcza parametrów kolorymetrycznych LEDowych zamienników świetlówek.
 7. Zestawienie i analiza parametrów kolorymetrycznych.
 8. Wnioski.

słowa kluczowe: kolorymetria, punkt chromatyczności, źródła światła, oddawanie barw

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Analiza numeryczna liniowych i prostokątnych szyków antenowych w programie AWAS2opiekun pracy: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie interfejsu programowego w środowisku np. Matlab-a, współpracującego z programem AWAS2, umożliwiającego komputerową analizę liniowych i prostokątnych szyków antenowych oraz przeprowadzenie za jego pomocą analizy wybranych struktur szyków antenowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury związanej z tematem pracy.
 2. Podstawy teoretyczne dotyczące projektowania i analizy liniowych i prostokątnych układów antenowych.
 3. Opracowanie oprogramowania w środowisku MATLAB (lub podobnym), współpracującego z programem AWAS 2, do analizy komputerowej liniowych i prostokątnych szyków antenowych.
 4. Analiza wybranych układów antenowych z wykorzystaniem opracowanego oprogramowania.
 5. Zalecenia dotyczące wykorzystania opracowanego oprogramowania w ramach zajęć dydaktycznych.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: antena, układ antenowy, symulacja komputerowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. Projekt i analiza numeryczna parametrów dwuzakresowej anteny dla sieci WiFi na pasma 2,4 GHz i 5 GHzopiekun pracy: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz wszechstronna analiza parametrów i charakterystyk dwuzakresowej anteny dla sieci WiFi na pasma 2,4 / 5 GHz. Zaprojektowana antena powinna charakteryzować się odpowiednim kształtem charakterystyki promieniowania oraz dobrym poziomem dopasowania. Zaprojektowaną antenę należy wykonać i przeprowadzić badania eksperymentalne jej parametrów dopasowania.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury związanej z tematem pracy.
 2. Przegląd konstrukcji i parametrów anten dla sieci WiFi.
 3. Wybór konstrukcji projektowanej anteny i oprogramowania do analizy komputerowej.
 4. Projekt dwuzakresowej anteny dla sieci WiFi.
 5. Analiza wpływu kształtu konstrukcji zaprojektowanej anteny na jej charakterystyki promieniowania i charakterystyki dopasowania.
 6. Wykonanie i badania eksperymentalne zaprojektowanej anteny.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: antena, antena wielopasmowa, sieć radiowa WiFi, symulacja komputerowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

9. Filtracja gradientowa w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem układów programowalnychopiekun pracy: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Synteza i implementacja filtracji gradientowej w dostępnej strukturze programowalnej. Planowane jest wykorzystanie modułu z procesorem Cyclone. Celem pracy jest wybór algorytmów, opracowanie oprogramowania procesora w środowisku Quartus oraz przeprowadzenie badań.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka filtrów gradientowych oraz układów programowalnych.
 2. Porównanie metod filtracji takich jak: kierunkowe, Laplace’a, konturowe.
 3. Dobór obrazów testowych.
 4. Wybór algorytmów, opracowanie oprogramowania procesora w środowisku Quartus oraz przeprowadzenie badań.
 5. Synteza i implementacja filtracji gradientowej w strukturze programowalnej.
 6. Analiza i ocena wyników badań symulacyjnych.

słowa kluczowe: filtry gradientowe, układy programowalne, przetwarzanie obrazów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Symulacja filtracji gradientowej w języku strukturalnymopiekun pracy: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Realizacja syntezy symulacji filtracji gradientowej w wybranym języku opisu sprzętu. Celem pracy jest porównanie metod filtracji pozwalających na wzmacnianie elementów obrazu o dużej częstotliwości. Wybór obrazów powinien obejmować te, w których występują niejednoznaczne obiekty.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka filtracji gradientowej.
 2. Porównanie metod filtracji kierunkowej, Laplace’a, oraz konturowej pozwalających na wzmacnianie elementów obrazu o dużej częstotliwości.
 3. Dobór obrazów testowych zawierających niejednoznaczne obiekty.
 4. Wybór algorytmów, opracowanie oprogramowania procesora w środowisku Quartus oraz przeprowadzenie badań.
 5. Synteza i implementacja filtracji gradientowej w strukturze programowalnej.
 6. Analiza i ocena wyników badań symulacyjnych.

słowa kluczowe: filtry gradientowe, układy programowalne, przetwarzanie obrazów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Badanie degradacji LED UVC dużej mocy (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

Praca o charakterze eksperymentalnym. Celem pracy jest przeprowadzenie badań zmian parametrów świetlno-optycznych diod elektroluminescencyjnych dużej mocy emitujących promieniowanie w zakresie UVC wynikających z procesu ich degradacji.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu degradacji diod elektroluminescencyjnych w zakresie promieniowania UVC.
 2. Opracowanie metodyki badań i stanowiska pomiarowego.
 3. Przeprowadzenie badań.
 4. Opracowanie wyników i ich analiza.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: promieniowanie nadfioletowe, LED, degradacja, pomiary

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

12. Analiza porównawcza wybranych narzędzi symulacyjnych w ocenie skuteczności procesu dezynfekcji powierzchni (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Praca o charakterze symulacyjnym. Celem pracy jest porównanie funkcjonalne narzędzi symulacyjnych (projektowych). Praca polega na zamodelowaniu wybranego pomieszczenia w co najmniej 2 dowolnych programach pozwalających realizować symulacje świetlno-optyczne, a następnie przeprowadzenie symulacji rozkładu natężenia napromienienia na wybranych powierzchniach w celu określenia warunków prowadzenia procesu dezynfekcji.

Zakres pracy:

 1. Analiza literatury naukowej z zakresu przewidywania skuteczności procesu dezynfekcji przy użyciu promieniowania optycznego.
 2. Przegląd narzędzi do modelowania rozkładu natężenia napromienienia.
 3. Opracowanie metodyki realizacji pracy.
 4. Modelowanie przykładowego pomieszczenia w wybranych programach.
 5. Symulacje rozkładu natężenia napromienienia.
 6. Analiza porównawcza wyników symulacji.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: skuteczność dezynfekcji, promieniowanie nadfioletowe, natężenie napromienienia, symulacje

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Analiza porównawcza wybranych metod estymacji stanu systemów opisanych nieliniowym równaniem obserwacjiopiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest porównanie metod estymacji takich jak: EKF, UKF, particie filter pozwalających na śledzenie obiektów obserwowanych przez sensory stosujące sferyczny lub biegunowy układ współrzędnych. Wybór modelowanych obiektów i sensorów powinien obejmować te, które występują w systemach nadzoru obszaru. Badania symulacyjne realizowane w środowisku Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd zastosowań i metod estymacji stanu systemów opisanych nieliniowym równaniem obserwacji.
 2. Wybór i modelowanie obiektów i sensorów.
 3. Wybór i realizacja programowa metod estymacji.
 4. Badania symulacyjne, porównawcze i analiza uzyskanych wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: estymacja stanu, nieliniowe równanie obserwacji, śledzenie obiektów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Analiza porównawcza wybranych metod czasowo-częstotliwościowej reprezentacji sygnałówopiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej wybranych metod czasowo-częstotliwościowej reprezentacji sygnałów. W zakres pracy wchodzą porównania teoretyczne, realizacja wybranych metod w środowisku Matlab lub Python, stworzenie oprogramowania pozwalającego na rejestrację sygnałów z użyciem karty pomiarowej oraz przeprowadzenie badań porównawczych metod analizy sygnałów symulowanych i rzeczywistych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd zastosowań i metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów.
 2. Wybór i realizacja programowa metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów.
 3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania do akwizycji sygnałów oraz badań porównawczych wraz z interfejsem użytkownika.
 4. Przeprowadzenie eksperymentalnych badań porównawczych metod analizy sygnałów symulowanych i rzeczywistych.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, analiza czasowo-częstotliwościowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

15. Analiza symulacyjna właściwości propagacyjnych światłowodów o strukturyzowanym profilu refrakcyjnymopiekun pracy: prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest analiza numeryczna właściwości propagacyjnych (mody, dyspersja) światłowodów o strukturyzowanym profilu refrakcyjnym. W ramach pracy przeprowadzone zostaną symulacje światłowodów o profilu wieloskokowym, gradientowym oraz mieszanym. Efektem pracy będzie zestaw wyników badań będący podstawą do konstruowania strukturyzowanych światłowodów.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i analiza właściwości optycznych światłowodów o strukturyzowanym profilu refrakcyjnym.
 2. Analiza właściwości propagacyjnych światłowodów specjalnych.
 3. Analiza numeryczna wybranych właściwości propagacyjnych światłowodów o strukturyzowanym profilu refrakcyjnym.
 4. Wnioski.

słowa kluczowe: światłowód, analiza propagacji, mody światłowodowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Analiza znaczenia generacji elektrowni PV oraz wiatrowych w Polsce (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej zmian roli i udziału elektrowni PV i wiatrowych w generacji energii w Polsce. Praca ma charakter teoretyczno-analityczny. W ramach pracy dyplomant przedstawi zmiany mocy zainstalowanej oraz generacji elektrowni PV oraz wiatrowych w Polsce. Zostanie przedstawiony udział wymienionych źródeł w mocy zainstalowanej, generacji, pokryciu zapotrzebowania na energię oraz współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej z wykorzystaniem narzędzi analizy statystycznej. Analiza porównawcza będzie oparta na rzeczywistych danych i obejmie zmianę roli wymienionych źródeł oraz ich wpływu na system elektroenergetyczny w Polsce. Na podstawie wartości rzeczywistych mocy zainstalowanych i generacji oraz prognoz przedstawionych np. w „Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.” zostanie wyliczone zapotrzebowanie systemu elektroenergetycznego np. w zakresie zwiększenia pojemności magazynów energii w celu pełnego wykorzystania potencjału źródeł OZE. Elementem pracy będzie przedstawienie ograniczeń rozwoju jakie są coraz częściej spotykane w Polsce oraz sformułowanie prognoz i wniosków w zakresie perspektyw rozwoju omawianych źródeł.

Zakres pracy:

 1. Rola OZE w generacji energii w Polsce.
 2. Zmiany mocy zainstalowanej i generacji elektrowni PV w Polsce.
 3. Zmiany mocy zainstalowanej i generacji elektrowni wiatrowych w Polsce.
 4. Zmina roli elektrowni PV oraz wiatrowych w polskim systemie elektroenergetycznym.
 5. Analiza wpływu elektrowni PV oraz wiatrowych na polski system elektroenergetyczny.
 6. Efekt synergii w pracy elektrowni PV oraz wiatrowych w polskich warunkach klimatycznych.
 7. Wyznaczenie zapotrzebowania systemu elektroenergetycznego w zakresie zwiększenia pojemności magazynów energii w celu pełnego wykorzystania potencjału źródeł OZE.
 8. Wnioski.

słowa kluczowe: OZE, elektrownie PV, elektrownie wiatrowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

17. Analiza porównawcza i symulacyjna wpływu poszczególnych czynników na potencjalną wielkość generacji elektrowni PV (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Praca ma charakter teoretyczno-analityczny i symulacyjny. W ramach pracy dyplomant dokona przeglądu literatury w zakresie wpływu poszczególnych czynników na wielkość generacji elektrowni PV. Zostanie przeprowadzona analiza wpływu poszczególnych czynników środowiska, usytuowania oraz zastosowanej technologii (typu paneli) pracę elektrowni PV. W ramach pracy zostanie przeprowadzona analiza wielkości generacji w poszczególnych sekcjach PV Elektrowni Hybrydowej WE PB z uwzględnieniem różnic w ich usytuowaniu oraz w różnych warunkach środowiskowych. W ramach pracy zostanie przeprowadzona analiza możliwości zwiększenia potencjału generacji sekcji PV
Elektrowni Hybrydowej WE PB. Zostanie również opracowany projekt modernizacji oraz analiza porównawcza do średniego poziomu generacji elektrowni PV w Polsce.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie wpływu poszczególnych czynników na pracę elektrowni PV.
 2. Przegląd literatury w zakresie wpływu sposobu usytuowania paneli PV na ich generację.
 3. Analiza wpływu środowiska na temperaturę oraz generację paneli PV w poszczególnych sekcjach Elektrowni Hybrydowej WE PB.
 4. Projekt koncepcyjny modernizacji sekcji PV Elektrowni Hybrydowej WE PB.
 5. Analiza symulacyjna możliwości zwiększenia potencjału generacji sekcji PV Elektrowni Hybrydowej WE PB.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: OZE, PV, oddziaływanie środowiska na pracę PV

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

18. Analysis of safety and electromagnetic compatibility issues in telecommunications facilitiesopiekun pracy: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

The aim of the work is to analyze the standardization, legal and technical issues and to develop recommendations in the field of safety and electromagnetic compatibility in telecommunications facilities. The main element of the work will be the analysis of the requirements resulting from legal acts and recommendations of standards, in particular ITU-T standards, in the aspect of electromagnetic phenomena affecting the broadly understood operational safety of telecommunications systems, including human safety, undisturbed operation of telecommunications systems, information confidentiality and reliability of service provision. Theoretical analysis will be complemented by the design of selected measures to ensure safety and electromagnetic compatibility in a telecommunications facility.

Zakres pracy:

 1. Presentation of electromagnetic phenomena affecting the operational safety of electrical and electronic systems in telecommunications facilities.
 2. Literature review and analysis of legal requirements, normative recommendations and technical solutions ensuring safety and undisturbed operation of telecommunications systems in telecommunications facilities.
 3. Design of selected technical measures to ensure safety and electromagnetic compatibility in a telecommunications facility.
 4. Development of recommendations regarding safety and electromagnetic compatibility in a telecommunications facility.
 5. Final conclusions.

słowa kluczowe: electromagnetic compatibility, electromagnetic couplings, operational safety, telecommunications systems, telecommunications facilities

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

19. Analiza właściwości dyspersyjnych światłowodów w celu generacji promieniowania typu superkontinuumopiekun pracy: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Źródła o szerokopasmowej emisji są obecnie intensywnie rozwijane w dziedzinie nowych konstrukcji układów do generacji promieniowania optycznego z zakresu podczerwieni. Wykorzystanie zjawisk nieliniowych umożliwia generację nowych częstotliwości bezpośrednio w strukturze światłowodu. Praca zawiera opracowanie i przeprowadzenie symulacji wpływy właściwości dyspersyjnych światłowodów o wybranych profilach refrakcyjnych na możliwość uzyskania promieniowania typu superkontinuum.

Zakres pracy:

 1. Przegląd obecnego stanu wiedzy z zakresu konstrukcji światłowodów specjalnych.
 2. Metody generacji promieniowania typu supercontinuum w światłowodach.
 3. Parametry światlowodów wpływające na generację supercontinuum w ośrodkach nieliniowych.
 4. Analiza wpływu charakterystyk dyspersyjnych na generowane widmo promieniowania.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: światłowód, supercontinuum, generacja promieniowania optycznego

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

20. Analiza wpływu parametrów światłowodów typu pierścieniowego na ich właściwości propagacyjneopiekun pracy: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Światłowody pierścieniowe są obecnie intensywnie badane pod kątem możliwości zastosowań w nowych konstrukcjach sensorowych i generacji promieniowania optycznego. Praca obejmuje analizę wpływu parametrów włókien optycznych o profilu typu „ring core” (profil refrakcyjny, domieszkowania) na transmisję modową i charakterystyki propagacyjne. Praca ma charakter teoretyczny i symulacyjny.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnego stanu wiedzy z nowych konstrukcji światłowodów specjalnych.
 2. Przegląd obecnie znanych konstrukcji światłowodów typu „ring core” (właściwości i możliwości zastosowań).
 3. Parametry wpływające na transmisję promieniowania optycznego w światłowodach pierścieniowych.
 4. Analiza wpływu parametrów profilu refrakcyjnego i/lub domieszkowania na właściwości propagacyjne światłowodów typu „ring core”.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: światłowód pierścieniowy, propagacja modowa, dyspersja, transmisja śwaitłowodowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

21. Projekt asynchronicznego estymatora sygnału okresowegoopiekun pracy: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca polega na zaprojektowaniu układu, pozwalającego na estymację sygnału okresowego przy próbkowaniu asynchronicznym. Układ składa się z 3 bloków: wyznaczającego FFT mierzonego sygnału, obliczającego średnią geometryczną transformat oraz obliczającego IFFT sygnału wyjściowego bloku 2.

Zakres pracy:

 1. Opis metody estymacji.
 2. Projekt filtrów cyfrowych, realizujących poszczególne bloki.
 3. Sprawdzenie poprawności metody za pomocą symulacji.
 4. Doświadczalna weryfikacja poprawności działania układu.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: sygnał, estymacja, próbkowanie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

22. Analiza możliwości zastosowania podpróbkowania do detekcji sygnału w sieciach radiowychopiekun pracy: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Tematem pracy jest analiza możliwości zastosowania próbkowania sygnałów radiowych z częstotliwością niższą niż częstotliwość Nyquista i ocena skuteczności takiej metody próbkowania sygnału w porównaniu z metodami klasycznymi.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka kanału radiowego ze szczególnym uwzględnieniem metod modulacji sygnału oraz zakłóceń.
 2. Analiza metod podpróbkowania sygnału pod względem odporności na zakłócenia występujące w kanale radiowym.
 3. Analiza metod podpróbkowania sygnału pod względem odporności na rodzaj modulacji sygnału.
 4. Wybór odpowiedniej metody podpróbkowania sygnału wraz z uzasadnieniem.
 5. Symulacja działania metody wykorzystującej podpróbkowanie do detekcji sygnału radiowego.
 6. Analiza porównawcza metod detekcji sygnału radiowego wykorzystujących podpróbkowanie z innymi metodami.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: podpróbkowanie, sygnał radiowy, modulacja , zakłócenia, detekcja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

23. Analiza możliwości zastosowania transformaty falkowej do detekcji sygnału w sieciach LoRaWANopiekun pracy: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania transformat czasowo-częstotliwościowych do detekcji sygnału w sieciach radiowych ze szczególnym uwzględnieniem metod modulacji sygnału stosowanych w sieciach LoRaWAN

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka sieci LoRaWAN ze szczególnym uwzględnieniem metod kodowania i modulacji sygnałów.
 2. Charakterystyka i opis zakłóceń w kanale radiowym.
 3. Transformata falkowa.
 4. Wybór odpowiedniej transformaty falkowej wraz z uzasadnieniem.
 5. Symulacja działania metody detekcji wykorzystującej transformatę falkową w sieci LoRaWAN.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: sieć LORaWAN, transformata falkowa, modulacja sygnału , detekcja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

24. Analiza właściwości luminescencyjnych szkieł domieszkowanych kropkami kwantowymi (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Tomasz Ragiń
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest analiza i charakteryzacja właściwości luminescencyjnych szkieł domieszkowanych kropkami kwantowymi. Badania obejmować będą między innymi określenie spektralnej charakterystyki emisji światła oraz zbadanie zależności pomiędzy składem domieszek a właściwościami luminescencyjnymi.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnych badań nad luminescencją szkieł optycznych domieszkowanych kropkami kwantowymi.
 2. Wytworzenie szkieł domieszkowanych kropkami kwantowymi.
 3. Przeprowadzenie pomiarów widm absorpcji i emisji dla różnych koncentracji kropek kwantowych oraz analiza uzyskanych danych spektroskopowych.
 4. Badanie wpływu rodzaju kropek kwantowych i ich stężeń na intensywność oraz długość fali luminescencji.
 5. Podsumowanie uzyskanych wyników, wyciągnięcie wniosków dotyczących potencjalnych zastosowań szkieł z kropkami kwantowymi w optoelektronice oraz sugestie dla przyszłych badań i rozwoju tej technologii.

słowa kluczowe: szkła domieszkowane, kropki kwantowe, właściwości luminescencyjne, materiały fotoniczne

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

25. Analiza możliwości wytwarzania aktywnych amorficznych cienkich warstw metodą RF-sputteringopiekun pracy: dr inż. Tomasz Ragiń
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy jest zbadanie i analiza potencjalnych możliwości wytwarzania aktywnych amorficznych cienkich warstw za pomocą metody RF-sputtering. Badania będą obejmować charakterystykę fizyczną i spektroskopową otrzymanych warstw oraz ich potencjalne zastosowania w różnych dziedzinach, takich jak elektronika lub technologia fotowoltaiczna.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnych badań nad wytwarzaniem aktywnych amorficznych cienkich warstw przy użyciu metody RF-sputtering.
 2. Wytworzenie amorficznych cienkich warstw za pomocą metody RF-sputtering i ich dokładna charakteryzacja pod kątem właściwości fizycznych i spektroskopowych.
 3. Analiza wyników badań w celu optymalizacji procesu wytwarzania aktywnych amorficznych cienkich warstw przy wykorzystaniu metody RF-sputtering.
 4. Podsumowanie uzyskanych wyników, wyciągnięcie wniosków na temat potencjalnych zastosowań warstw w praktyce, oraz sugestie dla przyszłych badań i dalszego rozwoju technologii wytwarzania cienkich warstw metodą RF-sputtering.

słowa kluczowe: RF-sputtering, cienkie warstwy amorficzne, materiał aktywny, domieszowanie lantanowcami

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

26. Projekt anteny planarnej przeznaczonej do łączności w standardzie 5G (Planar antenna design for 5G networks) (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

W ramach pracy student powinien dokonać przeglądu pasm częstotliwości przeznaczonych do wykorzystania w sieciach 5G. Na tej podstawie powinien wybrać jedno pasmo / obszar zastosowań, dla którego zaprojektuje antenę. Analiza symulacyjna pracy powinna zostać przeprowadzona za pomocą oprogramowania specjalistycznego (np. program Ansys HFSS, NEC lub podobne). Pracę powinno zakończyć podsumowanie, zawierające wnioski płynące z wykonanych analiz oraz uwagi dotyczące ewentualnej realizacji zaprojektowanej konstrukcji.
(Student should review the frequency bands for use in 5G networks. Based on this, he should select one band / application area for which he will design a planar antenna. Simulation analysis of the antenna should be carried out using specialized software (Ansys HFSS, NEC or similar software). The work should conclude with a summary, including conclusions from the analysis and comments on the possible implementation of the designed structure.)

Zakres pracy:

 1. Analiza pasm przeznaczonych dla sieci 5G. (Review the frequency bands for use in 5G networks).
 2. Przegląd literatury związany z tematyką pracy. (Review of the literature related to the topic of the work.).
 3. Analiza symulacyjna anteny planarnej w oprogramowaniu specjalistycznym. (Simulation analysis of the antenna using specialized software.).
 4. Podsumowanie i wnioski. (Summary and conclusion).

słowa kluczowe: antena planarna, sieci 5G

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

27. Porównanie metod projektowania układów optycznych diod LEDopiekun pracy: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest zaprezentowanie i porównanie istniejących metod projektowania i modelowania soczewkowych i odbłyśnikowych układów optycznych diod LED. Zaprezentowane będą modele matematyczne opisujące emitery półprzewodnikowe i ich implementacja w metodach obliczeniowych. Efektem pracy będzie analiza możliwości zaprojektowania wybranych układów optycznych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego.

Zakres pracy:

 1. Modelowanie matematyczne źródeł światła.
 2. Metody projektowania odbłyśników, kloszy i układów soczewkowych.
 3. Obliczanie układów symetrycznych i asymetrycznych z diodami LED – wyniki symulacji.
 4. Porównanie metod obliczeń odbłyśników i soczewek do diod LED na wybranych przykładach.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: LED, metody obliczeniowe, optymalizacja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

28. Modelowanie bryły światłości soczewek do LED wykonywanych techniką druku przyrostowegoopiekun pracy: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania druku 3D do opracowania soczewek dla diod LED. Planowane jest zaprojektowanie i zasymulowanie rozsyłu przestrzennego soczewki współpracującej z wybraną diodą LED, wykonanie druku przyrostowego w wybranych technikach oraz ocena na drodze pomiarowej uzyskanych brył światłości, w porównaniu do układu modelowego.

Zakres pracy:

 1. Soczewkowe układy optyczne do diod LED.
 2. Techniki druku przyrostowego w zastosowaniu do urządzeń oświetleniowych.
 3. Opracowanie modelu soczewki do wybranej diody LED i zasymulowanie jej rozsyłu strumienia świetlnego.
 4. Opracowanie i wytworzenie modelu soczewki w wybranej technice druku 3D.
 5. Weryfikacja eksperymentalna układu świetlno-optycznego i porównanie z wynikami symulacji.
 6. Podsumowanie.

słowa kluczowe: układ optyczny, LED, druk 3D

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

29. Analysis of the use of OFDMA technique for improving performance of multi-user wireless network transmission (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

The aim of the diploma thesis is to perform simulation analyzes and visualizations of the operation of a radio multiple access system based on user multiplexing using the OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) technique. The diploma thesis should include a detailed description of the mathematical foundations of OFDM multiplexing and OFDMA multiple access techniques, preparation of an environment for simulation research and graphical demonstration of the operation of the OFDMA technique, performance of own analyzes of OFDMA operation in a prepared environment for specific cases of the communication system structure, discussion of the obtained results and summary with conclusions.

Zakres pracy:

 1. Discussion of the mathematical basis of OFDM and OFDMA multiplexing.
 2. Preparation of an environment for simulation tests and graphical demonstration of the OFDMA technique.
 3. Implementation of OFDMA system models in a prepared environment for selected cases of the structure of communication system.
 4. Carrying out simulation tests based on the created models.
 5. Analysis and discussion of the obtained results.
 6. Summary and conclusions.

słowa kluczowe: OFDMA, OFDMA simulation, multiple radio access, orthogonal frequencies

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

30. Opracowanie światłowodu współdomieszkowanego jonami Dy3+ oraz nanocząstkami srebra (Ag)opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie i wytworzenie światłowodu, którego rdzeń domieszkowanych zostanie jonami dysprozu i nanocząstkami srebra.

Zakres pracy:

 1. Analiza stanu wiedzy dotycząca właściwości szkieł domieszkowanych jonami dysprozu.
 2. Opis uzyskiwania nanocząstek srebra w szkłach optycznych.
 3. Wytworzenie światłowodu oraz jego charakteryzacja.
 4. Analiza uzyskanych wyników w kierunku uzyskania wzmocnienia emisji promieniowania.

słowa kluczowe: dysproz, nanocząstki srebra, luminescencja, światłowód

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

31. Analiza parametrów Judda-Ofelta w szkłach optycznych domieszkowanych jonami lantanowcówopiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie programu do wyznaczania i analizy parametrów Judda-Ofelta (J-O) na podstawie właściwości spektroskopowych szkieł optycznych. W ramach pracy wykonane zostaną pomiary widm absorpcji wybranych grup szkieł domieszkowanych jonami Nd3+ i Er3+, niezbędne do obliczenia i analizy parametrów J-O. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowany zostanie algorytm obliczeniowy.

Zakres pracy:

 1. Opis wyznaczania parametrów J-O w szkłach optycznych.
 2. Wykonanie pomiarów spektroskopowych szkieł optycznych.
 3. Analiza uzyskanych wyników oraz stworzenie programu do obliczania parametrów J-O.
 4. Wnioski.

słowa kluczowe: analiza J-O, emisja, absorpcja, szkła optyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.