Wydział Elektryczny PB

Tematy prac magisterskich, studia niestacjonarne, termin złożenia pracy 28.02.2024

Katedra Automatyki i Robotyki

1. Model symulacyjny diody LED uwzględniający pracę poza nominalnymi parametrami zasilaniaopiekun pracy: dr inż. Lech Grodzki
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest prześledzenie informacji o dostępnych modelach diod LED i zasadach ich konstruowania oraz zaproponowanie, na podstawie przeprowadzonych badań, modelu symulacyjnego opisującego zachowanie się diody (w wersji minimalnej uwzględniającego emisję strumienia świetlnego) przy pracy z prądami świecenia przekraczającymi wartości nominalne. Badania mogłyby być prowadzone przy wykorzystaniu minispektrometru i kamery smugowej. Realizacja pracy wymaga między innymi bardzo dobrej znajomości pakietu PSpice oraz studiowania literatury w języku angielskim. Tematyka pracy jest powiązana z badaniami realizowanymi w ramach prac KAiR.

Zakres pracy:

 1. Przegląd dostępnych symulacyjnych modeli diody LED uwzględniających emisję strumienia świetlnego.
 2. Omówienie zasad tworzenia modeli w środowisku Pspice.
 3. Przeprowadzenie badań impulsowej pracy diody LED.
 4. Zaproponowanie modelu symulacyjnego.
 5. Porównanie wyników symulacji z wykonanymi pomiarami.
 6. Podsumowanie efektów pracy.

słowa kluczowe: diody LED, praca impulsowa LED, modelowanie elementów elektronicznych, PSpice

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

2. Analiza porównawcza metod i sposobów pomiaru prędkości obrotowej wirującej tarczy z uwzględnieniem warunków środowiskowychopiekun pracy: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest porównanie metod i sposobów pomiaru prędkości obrotowej wirującej tarczy. Należy uwzględnić warunki środowiskowe (oświetlenie, zakłócenia magnetyczne i elektromagnetyczne, zanieczyszczenie itd.) oraz materiał, z którego wykonana jest tarcza. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych wykonanych prototypów urządzeń należy sformułować wnioski i rekomendacje dotyczące wyboru metody pomiaru, w zależności od warunków środowiskowych, materiału z którego wykonana jest tarcza oraz prędkości obrotowej tarczy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy istniejących metod i sposobów pomiaru prędkości obrotowej wirującej tarczy.
 2. Projekt i wykonanie co najmniej dwóch prototypów urządzeń do pomiaru prędkości obrotowej wirującej tarczy.
 3. Badania laboratoryjne zaprojektowanych urządzeń z uwzględnieniem warunków środowiskowych.
 4. Opracowanie wyników badań oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji.

słowa kluczowe: pomiar, prędkość obrotowa, wirująca tarcza

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

3. Analiza i synteza fitrów analogowych zaprojektowanych w mikrokontrolerze PSoC (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Praca polega na przeprowadzeniu analizy pod kątem możliwości wykorzystania rekonfigurowanego mikrokontrolera z rodziny PSoC do realizacji w jego strukturze różnych rodzajów filtrów analogowych. Wymienione elementy, w zależności od potrzeb są zestawiane ze swobodnie konfigurowalnych bloków analogowych (o pewnych ograniczeniach), wykorzystujących technikę przełączanych pojemności. Po zaprojektowaniu wybranych filtrów należy przeprowadzić ich jakościową ocenę, wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe i czasowe a także parametry dynamiczne.

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie na podstawie literatury podstawowych informacji dotyczących filtrów.
 2. Opis możliwości wybranego mikrokontrolera PSoC w zakresie realizacji filtrów analogowych.
 3. Projekt i implementacja określonych filtrów w mikrokontrolerze PSoC.
 4. Badania zrealizowanych filtrów i analiza uzyskanych rezultatów.
 5. Podsumowanie wyników pracy.

słowa kluczowe: filtr aktywny, mikrokontroler PSoC, przełączane pojemności

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

4. System pomiarowo-kontrolny zabezpieczający maszynę obróbczą oraz materiał obrabiany przed uszkodzeniemopiekun pracy: dr inż. Michał Ostaszewski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie aparatury pomiarowej oraz weryfikacja algorytmów detekcji drgań/hałasu maszyny obróbkowej. System ma za zadanie przewidywać uszkodzenie maszyny oraz obrabianego materiału.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury związanej z metodami oraz algorytmami przewidywania uszkodzeń maszyn wirnikowych.
 2. Sformułowanie założeń dla systemu pomiarowego oraz metod weryfikacji poprawności działania systemu.
 3. Wykonanie programu do testowania algorytmów oraz reprezentacji danych pomiarowych.
 4. Badania symulacyjne oraz laboratoryjne wybranych algorytmów.
 5. Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych prac nad zaproponowanym układem.

słowa kluczowe: maszyny wirnikowe, diagnostyka, system pomiarowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

5. Synteza dyskretnych obserwatorów zredukowanego rzęduopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy będzie synteza dyskretnego obserwatora asymptotycznego zredukowanego rzędu dla ciągłego obiektu dynamicznego. Realizacja pracy będzie wymagała rozwiązania dwóch zasadniczych problemów: realizacji dyskretnej (cyfrowej) układu obserwatora asymptotycznego (obserwatora Luenbergera) i redukcji rzędu tego obserwatora. Analizie poddana zostanie jakość otrzymanej estymacji w zależności od parametrów obserwatora oraz okresu próbkowania. Wyniki analizy teoretycznej zweryfikowane zostaną w środowisku programowym Matlab/Simulink.

Zakres pracy:

 1. Ciągłe i dyskretne obserwatory asymptotyczne.
 2. Redukcja rzędu obserwatora.
 3. Synteza obserwatora dla wybranego układu ciągłego.
 4. Analiza numeryczna problemu przy wykorzystaniu środowiska Matlab/Simulink.
 5. Analiza wpływu czasu próbkowania na jakość estymacji.

słowa kluczowe: obserwator, estymacja, redukcja, obserwator dyskretny

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Wykorzystanie metod geometrycznego podejścia do sterowania obiektów dynamicznychopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy będzie przedstawienie wykorzystania metod geometrycznego podejścia (ang. geometric approach) do rozwiązywania podstawowych problemów związanych ze sterowaniem obiektów dynamicznych. Następnie dyplomant rozwiąże wybrane zagadnienie sterowania układami dynamicznymi w oparciu o metody geometrycznego podejścia. Poprawność otrzymanego rozwiązania zostanie przeanalizowana w środowisku programowym Matlab/Simulink. Literatura dotycząca pracy jest głównie w języku angielskim.

Zakres pracy:

 1. Podstawy metod geometrycznego podejścia.
 2. Zastosowania metod geometrycznego podejścia w teorii sterowania.
 3. Wykorzystanie metod geometrycznego podejścia do sterowania wybranego obiektu dynamicznego.
 4. Analiza numeryczna problemu przy wykorzystaniu środowiska Matlab/Simulink.

słowa kluczowe: metody geometrycznego podejścia, sterowanie, analiza numeryczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Projekt i budowa redundantnego systemu radiolokalizacyjnego Ultra Wide Bandopiekun pracy: dr inż. Sławomir Romaniuk
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja systemu radiolokalizacyjnego wykorzystującego dwa układy radiowe umieszczone na nawigowanym obiekcie. Wykorzystywana będzie technologia Ultra Wide Band charakteryzująca się wysoką dokładnością. W trakcie pracy wykorzystywany będzie filtr Kalmana. Wskazana jest dobra znajomość Matlaba i/lub języka C/C++/Java.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej istniejących rozwiązań redundantnych systemów lokalizacyjnych.
 2. Projekt systemu radiolokalizacyjnego Ultra Wide Band.
 3. Budowa systemu radiolokalizacyjnego Ultra Wide Band.
 4. Opracowanie oraz implementacja algorytmu redundantnego systemu pozycyjonowania obiektu.
 5. Zaprogramowanie modułów radiowych Ultra Wide Band.
 6. Eksperymentalna weryfikacja redundantnego systemu radiolokalizacyjnego Ultra Wide Band.
 7. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: Ultra Wide Band, radiolokalizacja, redundancja, lateracja, stacja bazowa

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 100 zł.

8. Realizacja integracji systemu pozycjonowania Ultra Wide Band z inercyjnym systemem nawigacyjnym o bardzo wysokiej prędkości aktualizacjiopiekun pracy: dr inż. Sławomir Romaniuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest zrealizowanie integracji systemu pozycjonowania Ultra Wide Band z inercyjnym systemem nawigacyjnym (ang. Inertial Navigation System) na układzie FPGA celem uzyskania wysokich częstotliwości aktualizacji pozycji. Do integracji ww. systemów sugerowane jest wykorzystanie filtru Kalmana. Student powinien posiadać znajomość działania układów FPGA oraz języka VHDL.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący algorytmów integracyjnych systemów pozycjonowania.
 2. Dobór elementów składowych oraz budowa zintegrowanego systemu pozycjonowania.
 3. Opracowanie algorytmu integrującego oraz zaprogramowanie układu FPGA.
 4. Eksperymentalna ewaluacja zrealizowanego zintegrowanego systemu pozycjonowania.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: Ultra Wide Band, inercyjny system nawigacyjny, integracja, FPGA, radiolokalizacja

finansowanie: środki własne studenta, 200 zł.

9. Wykorzystanie algorytmu genetycznego do projektowania układów elektroniki z kosztowo-sprawnościowym kryterium optymalizacyjnymopiekun pracy: dr inż. Sławomir Romaniuk
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie, zaimplementowanie oraz zrealizowanie algorytmu do półautomatycznego projektowania układów elektronicznych przy wykorzystaniu wybranego algorytmu genetycznego. Algorytm genetyczny buduje wybrany układ elektroniczny przy użyciu podstawowych elementów elektroniki. Funkcja celu zależna jest od zadania jakie ma pełnić dedykowany układ elektroniczny jednocześnie uwzględniając koszta oraz sprawność opracowywanego układu. Rodzaj układu elektronicznego wybierany jest przez studenta.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie algorytmów genetycznych.
 2. Zaprojektowanie oraz implementacja środowiska symulacyjnego.
 3. Wybór algorytmu genetycznego.
 4. Sprecyzowanie zadania realizowanego przez układ elektroniczny oraz zdefiniowanie funkcji celu.
 5. Przeprowadzenie badań symulacyjnych wraz z doprecyzowaniem wartości parametrów algorytmu genetycznego.
 6. Ocena osiągniętych rezultatów.
 7. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: algorytm genetyczny, układ elektroniczny, funkcja celu, optymalizacja kosztowo-sprawnościowa, uczenie maszynowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Projekt i numeryczne badania kinematyki i dynamiki wielobryłowego mechanizmu analogu stawu skokowego dedykowanego do pedipulatora maszyny kroczącejopiekun pracy: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Praca ma na celu stworzenie projektu stawu skokowego dedykowanego do pedipulatora maszyny kroczącej w oparciu o nowoczesne cyfrowe narzędzia do projektowania mechatronicznego. Wynik pracy może przyczynić się do poszerzenia istniejącej wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji robotów mobilnych kroczących.

Zakres pracy:

 1. Analiza istniejących rozwiązań mechanicznego analogu stawu skokowego w literaturze oraz w bazach patentów.
 2. Opracowanie założeń konstrukcyjnych do projektu własnego mechanizmu stawu skokowego.
 3. Wykonanie projektu mechanizmu stawu skokowego w środowisku programu CAD.
 4. Wykonanie badań symulacyjnych z wykorzystaniem metody elementów skończonych w wybranym narzędziu CAE.
 5. Analiza otrzymanych wyników oraz optymalizacja topologii konstrukcji mechanizmu analogu stawu skokowego.
 6. Opracowanie dokumentacji w postaci rysunków wykonawczych ostatecznej konstrukcji mechanizmu stawu skokowego.
 7. Podsumowanie oraz wnioski końcowe.

słowa kluczowe: mechanizm wielobryłowy, staw skokowy, CAD/CAE, pedipulator

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Modelowanie i symulacja dynamiki mechanizmu wieloczłonowego w oparciu o metodę sztywnych elementów skończonychopiekun pracy: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest praktyczne wykorzystanie polskiej metody sztywnych elementów skończonych do modelowania i symulacji dynamiki mechanizmu wieloczłonowego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury pod kątem prac wykorzystujących do modelowania dynamiki metodę elementów skończonych.
 2. Wybór struktury mechanizmu wieloczłonowego.
 3. Modelowanie analityczne wybranego mechanizmu wieloczłonowego.
 4. Symulacja dynamiki zamodelowanego mechanizmu wieloczłonowego w wybranym pakiecie symulacyjnym.
 5. Porównanie otrzymanych wyników symulacji z wynikami otrzymanymi z modelowania w wybranym narzędziu CAE.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: dynamika, sztywne elementy skończone, modelowanie, symulacja, mechanizm wieloczłonowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Modelowanie i symulacja dynamiki mechanizmu wieloczłonowego z członem elastycznymopiekun pracy: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest praktyczne wykorzystanie polskiej metody sztywnych elementów skończonych z członami elastycznymi do modelowania i symulacji dynamiki mechanizmu wieloczłonowego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury pod kątem prac wykorzystujących do modelowania dynamiki metodę elementów skończonych z członami elastycznymi.
 2. Wybór struktury mechanizmu wieloczłonowego.
 3. Modelowanie analityczne wybranego mechanizmu wieloczłonowego.
 4. Symulacja dynamiki zamodelowanego mechanizmu wieloczłonowego z członem elastycznym w wybranym pakiecie symulacyjnym.
 5. Porównanie otrzymanych wyników symulacji z wynikami otrzymanymi z modelowania w wybranym narzędziu CAE.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: metoda sztywnych elementów skończonych, modelowanie elastyczności, dynamika, mechanizm wieloczłonowy, symulacja dynamiki

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Projekt, budowa i analiza systemu sterowania oprawami LED DMX (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

W pracy powinien zostać zaprojektowany system sterowania oprawami LED DMX oraz wykonany jego działający model. Zbudowany system należy zaprogramować zgodnie z założeniami projektu. W kolejnym etapie system należy przetestować w laboratorium, a uzyskane wyniki opisać oraz dokonać ich analizy.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (przykłady rozwiązań systemów bazujących na protokole DMX512).
 2. Dobór elementów systemu, opis protokołu komunikacyjnego, opis interfejsu RS-485.
 3. Projekt i wykonanie systemu.
 4. Oprogramowanie systemu.
 5. Badania laboratoryjne wykonanego systemu oraz analiza jego możliwości.
 6. Podsumowanie.

słowa kluczowe: oprawy LED DMX, RS-485, DMX512, mikrokontroler

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Projekt, budowa i analiza systemu monitorowania wybranych parametrów pojazdu z wykorzystaniem diagnostyki pokładowej OBDopiekun pracy: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

W pracy powinien zostać zaprojektowany system monitorowania wybranych parametrów pojazdu, bazujący na informacjach pobieranych z pokładowego systemu OBD oraz wykonany jego działający model. Zbudowany system należy zaprogramować zgodnie z założeniami projektu. W kolejnym etapie system należy przetestować w laboratorium, a uzyskane wyniki opisać oraz dokonać ich analizy.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (przykłady rozwiązań systemów diagnostycznych współpracujących z OBD).
 2. Dobór elementów systemu, opis protokołu komunikacyjnego, opis systemów OBD, magistrala CAN, różne typy transceiverów).
 3. Projekt i wykonanie systemu.
 4. Oprogramowanie systemu.
 5. Badania laboratoryjne wykonanego systemu oraz analiza jego możliwości.
 6. Podsumowanie.

słowa kluczowe: system OBD, magistrala CAN, diagnostyka pojazdowa, mikrokontroler

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

1. Modelowanie i badania symulacyjne automatycznego układu regulacji prędkości silnika prądu stałego z możliwością osłabiania strumienia wzbudzenia (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Zadaniem studenta jest opracowanie modelu symulacyjnego w oprogramowaniu Matlab -Simulink istniejącego w laboratorium układu regulacji prędkości z sterowaniem dwustrefowym oraz opracowanie opisu modelu. W ramach pracy dyplomowej student zapozna się z oprogramowaniem Matlab – Simulink do zbudowania modelu symulacyjnego oraz przeprowadzi badania porównawcze modelu i układu regulacji celem walidacji modelu symulacyjnego. Program badań będzie zgodny z programem badań zawartym w instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego. Studentowi zostanie udostępniona licencja studencka oprogramowania do korzystania na komputerze studenta.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej dotyczący układów regulacji dwustrefowej.
 2. Tworzenie modelu symulacyjnego dwustrefowego układu regulacji prędkości.
 3. Prowadzenie badań porównawczych modelu i układu regulacji celem walidacji modelu symulacyjnego.
 4. Wnioski.

słowa kluczowe: regulacja dwustrefowa, Matlab Simulink, regulacja prędkości , silnika pradu stałego, modelowanie

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

2. Modelowanie i badania symulacyjne automatycznego układu regulacji prędkości z silnikiem indukcyjnym i sterowaniem DTC (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Zadaniem studenta jest opracowanie modelu symulacyjnego w oprogramowaniu Matlab -Simulink istniejącego w laboratorium układu regulacji prędkości z silnikiem indukcyjnym i sterowaniem DTC oraz opracowanie opisu modelu. W ramach pracy dyplomowej student zapozna się z oprogramowaniem Matlab – Simulink do zbudowania modelu symulacyjnego oraz przeprowadzi badania porównawcze modelu i układu regulacji celem walidacji modelu symulacyjnego. Program badań będzie zgodny z programem badań zawartym w instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego. Studentowi zostanie udostępniona licencja studencka oprogramowania do korzystania na komputerze studenta.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej dotyczący układów regulacji prędkości z silnikami indukcyjnymi.
 2. Tworzenie modelu symulacyjnego układu regulacji prędkości z sterowaniem DTC.
 3. Prowadzenie badań porównawczych modelu i układu regulacji celem walidacji modelu symulacyjnego.
 4. Wnioski.

słowa kluczowe: Matlab Simulink, bezpośrednie sterowanie momentem i strumieniem, regulacja prędkości, modelowanie

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

3. Współpraca sieci średniego napięcia z lokalnymi odnawialnymi źródłami i magazynami energii. (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Anna Białostocka
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Realizacja pracy dyplomowej będzie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich to przegląd literaturowy związany z tematyką sieci elektroenergetycznych, odnawialnych źródeł energii (OZE) i ich magazynów. W drugiej części pracy dyplomant będzie analizował wpływ OZE na sieć średniego napięcia oraz przedstawi rozwiązania umożliwiające korzystniejszą współpracę pomiędzy nimi. Na koniec zostanie przedstawione podsumowanie i wnioski wynikające z obydwu części pracy dyplomowej.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka sieci elektroenergetycznych.
 2. Wymagania jakościowe stawiane energii elektrycznej.
 3. Analiza wpływu odnawialnych źródeł energii na sieć średniego napięcia.
 4. Analiza wpływu magazynów energii na sieć średniego napięcia.
 5. Rozwiązania umożliwiające poprawę warunków współpracy lokalnych źródeł z siecią średniego napięcia.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: energia elektryczna, sieć elektroenergetyczna, odnawialne źródła energii, magazyn energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

4. Bezprzewodowe zasilanie systemu beaconówopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Opracowanie geometrii elementów emitujących (źródło pola) oraz elementów odbiornika do wykorzystania w okresowym ładowaniu beaconów. Ocena właściwości konfiguracji nadajnik – źródło do bezprzewodowego ładowania w zakresie MHz i GHz (do 4 GHz). Część projektowa realizowana z użyciem oprogramowania do modelowania zjawisk polowych (metoda elementów skończonych lub różnic skończonych). Wykonanie układu modelowego na bazie laminatu FR3 lub FR4 i ocena właściwości w rzeczywistym układzie.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący konstrukcji cewek planarnych.
 2. Opis modelu opisującego zjawiska elektromagnetyczne w rozpatrywanych układach radiatorów.
 3. Numeryczna analiza konstrukcji układu, dobór konfiguracji.
 4. Wykonanie konstrukcji układu i ocena jego właściwości.
 5. Podsumowanie i wnioski dotyczące konstrukcji rozpatrywanych układów, ich właściwości.

słowa kluczowe: cewki planarne, bezprzewodowe ładowanie, pole elektromagnetyczne, modelowanie numeryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

5. Analiza zjawiska migracji żywicy zalewowej w cewkach zapłonowychopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Opracowanie modelu numerycznego pozwalającego odwzorować, a co za tym idzie przewidywać zjawisko migracji żywicy zalewowej spowodowane napięciem powierzchniowym w cewkach zapłonowych. Temat realizowany we współpracy z firmą – producentem cewek.

Zakres pracy:

 1. Wstęp, uzasadnienie tematyki.
 2. Modelowanie materiałów polimerowych.
 3. Konstrukcja modelu układu z uwzględnieniem migracji żywicy.
 4. Analiza wyników w modelu cewki z uwzględnieniem migracji żywicy.
 5. Podsumowanie. Określenie zasad modelowania efektów mogracji polimerów.

słowa kluczowe: cewki zapłonowe, metoda elementów skończonych, materiały polimerowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Dobór konfiguracji elementów planarnych ze względu na modyfikację charakterystyk widmowych elementów skupionychopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy:

Opracowanie modelu układu skupionego RLC, którego charakterystyka jest kształtowana przez konfigurację elementów planarnych o dobranej geometrii. Ocena właściwości wybranych konfiguracji elementów planarnych pracujących w zakresie meghercowym. Analiza możliwości kształtowania parametrów elementów skupionych sprzężonych z wybranymi układami planarnymi. Ocena efektów związanych z przekazywaniem i rozproszeniem energii. Podstawowe zadania wykonywane z użyciem programów Comsol lub Ansys, w zależności od potrzeb program Matlab.

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk sprzężeń indukcyjnych i pojemnościowych, wykorzystania w konstrukcji układów.
 2. Porównanie modeli, metod opisu właściwości układów o parametrach skupionych i parametrach rozproszonych.
 3. Opracowanie modelu MES układu o dobieranej geometrii struktury planarnej w celu modyfikacji parametrów elementów skupionych.
 4. Dobór geometrii i analiza właściwości układu na podstawie modelu MES.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: elementy RLC, układy planarne, sprzężenia, metoda elementów skończonych, pasmo MHz

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Dobór struktury przewodzącego materiału planarnego o wybranym profilu rozkładu temperaturyopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca dotyczy kształtowania rozkładu temperatury w układzie obejmującym powierzchnię kilkunastu m2 przez dobór struktury elementów oporowych (ich wartości i rozmieszczenia). Przedmiotem pracy jest układ planarny (mata0) do ogrzewania rozległych powierzchni. Celem jest opracowanie wybranej konfiguracji elementów oporowych, których elementy należy dobrać w celu uzyskania wartości temperatury o zakładanym rozkładzie. Wykonanie modelu i dobór wartości z użyciem metody optymalizacji. Podstawowe zadania wykonywane z użyciem programów Comsol lub Ansys, w zależności od potrzeb program Matlab.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka metod formowania rozkładu temperatury w układach o parametrach rozproszonych.
 2. Typowe konfiguracje periodycznych układów rezystancyjnych i ich właściwości.
 3. Opracowanie modelu numerycznego materiału złożonego ze standardowych segmentów – elementów grzejnych.
 4. Zastosowanie algorytmu optymalizacji w celu wyznaczenia struktury materiału o dobranej charakterystyce rozkładu temperatury.
 5. Ocena właściwości otrzymanego układu.

słowa kluczowe: rozkład temperatury, optymalizacja, model numeryczny, elementy rezystancyjne rozproszone

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. Modelowanie uszkodzeń cewek indukcyjnych ze względu na zmianę termicznych warunków pracyopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Opracowanie modelu numerycznego wybranego modelu fizycznego cewki zapłonowej – pozwalającego odwzorować mechanizmy uszkodzeń mechanicznych wynikających z pracy cewki narażonej na zmiany temperatury otoczenia. Temat realizowany we współpracy z firmą – producentem cewek.

Zakres pracy:

 1. Wstęp, uzasadnienie tematyki.
 2. Podstawy teoretyczne: model termiczny cewek, efekty zmęczeniowe. Wpływ temperatury na pracę cewek.
 3. Model numeryczny cewki zjawiska elektryczne, termiczne.
 4. Analiza wyników obliczeń z uwzględnieniem zmian warunków termicznych.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: cewki zapłonowe, metoda elementów skończonych, termiczne warunki pracy, uszkodzenia układów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

9. Opracowanie algorytmu do automatycznej detekcji wzornika barwopiekun pracy: dr inż. Eugeniusz Czech
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Coraz częstszą praktyką staje się zastosowanie do pomiarów kolorymetrycznych przetworników obrazowych (np. matryc CCD). Zastosowanie przetworników obrazowych do tych celów wymaga jednak dokonania prawidłowej kalibracji użytego przetwornika. Można w tym celu wykorzystać dostępne na rynku wzorniki barw. Karta wzornika barw składa się z wielu kolorowych pól o ściśle zdefiniowanych barwach. Wykorzystując wykonaną za pomocą przetwornika obrazowego fotografię zawierającą obraz karty wzornika barw, możliwe jest jego skalibrowanie, pozwalające wykorzystać go do pomiarów kolorymetrycznych. Celem pracy jest przygotowanie i przetestowanie algorytmu pozwalającego wykrywać różne (definiowane przez użytkownika) typy wzorników barw w różnych obrazach. Opracowanie takiego algorytmu pozwoliłoby na automatyzację kalibracji kolorymetru, zbudowanego z użyciem przetwornika obrazowego.

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących kolorymetrów.
 2. Przegląd istniejących konstrukcji kolorymetrów, wykorzystujących do celów pomiarowych przetworniki obrazowe.
 3. Przegląd znanych metod wyznaczania charakterystyk czułości widmowej przetworników obrazowych.
 4. Metoda kalibracji przetwornika obrazowego na podstawie danych uzyskanych z cyfrowej fotografii zawierającej obraz wzornika barw.
 5. Analiza porównawcza istniejących numerycznych metod wyszukiwania wzorców w obrazach.
 6. Opracowanie aplikacji komputerowej, wykrywającej wcześniej zdefiniowane typy wzorników barw oraz odczytującej zarejestrowane przez kamerę poziomy sygnałów RGB, odpowiadających poszczególnym barwnym polom na wzorniku.
 7. Weryfikacja poprawności działania opracowanego programu.
 8. Analiza uzyskanych wyników i wnioski.

słowa kluczowe: fotometria, krzywa czułości widmowej, przetwornik obrazowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Analiza pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości z zastosowaniem biblioteki OpenCLopiekun pracy: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest przygotowanie odpowiednich algorytmów i programu komputerowego przeznaczonych do analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w strukturach dielektrycznych odpowiadających tkankom organizmu żywego przy zastosowaniu procesora karty graficznej oraz biblioteki OpenCL (Open Computing Language).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie oprogramowania do analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości.
 3. Zastosowanie opracowanego oprogramowania do analizy pola elektromagnetycznego w strukturach dielektrycznych odpowiadających tkankom organizmu żywego.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, FDTD, OpenCL, procesor karty graficznej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Analiza wpływu rodzaju i budowy gruntu na optymalny wybór konstrukcji uziomu stacji elektroenergetycznej SN/nn (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczna

Celem pracy jest analiza wpływu rodzaju (składu geologicznego) oraz budowy gruntu (liczba i grubość warstw) na optymalny wybór wielkości i konstrukcji uziomu stacji elektroenergetycznej SN/nn (poziomy, pionowy, mieszany). Analiza wymagać będzie przeprowadzenia obliczeń analitycznych wartości rezystancji uziemienia dla różnych wariantów konstrukcji uziomu oraz różnych wariantów rodzaju i budowy gruntu.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych uziomów stosowanych w stacjach elektroenergetycznych SN/nn.
 2. Metodyka wyznaczania rezystancji uziemienia dla różnych rodzajów uziomu oraz gruntu.
 3. Obliczenia analityczne wartości rezystancji uziemienia dla różnych wariantów konstrukcji uziomu oraz różnych wariantów rodzaju i budowy gruntu.
 4. Analiza wyników obliczeń pod kątem wpływu rodzaju i budowy gruntu na optymalny wybór konstrukcji uziomu stacji elektroenergetycznej SN/nn.

słowa kluczowe: stacje transformatorowe SN/nn, uziemienia układów elektroenergetycznych, właściwości elektryczne gruntów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Analiza wpływu wprowadzanych do sieci zakłóceń harmonicznych prądów na pracę elektroenergetycznych linii kablowych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: eksperymentalna

Celem pracy jest analiza wpływu wprowadzanych do sieci zakłóceń harmonicznych prądów (w przewodach fazowych i neutralnym) na pracę elektroenergetycznych linii kablowych. Analiza wymagać będzie przeprowadzenia badań laboratoryjnych polegających na pomiarach parametrów pracy (spadki napięcia, straty mocy) kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia dla różnych poziomów zakłóceń (wartości oraz rzędów) harmonicznych prądów płynących w żyłach kabli.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych elektroenergetycznych i sygnałowych linii kablowych niskiego napięcia.
 2. Częstotliwościowe modele matematyczne przewodów elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych (zjawisko naskórkowości i efekt zbliżenia).
 3. Laboratoryjne badania pomiarowe parametrów pracy wybranych kabli elektroenergetycznych przy przepływie prądów odkształconych w żyłach fazowych i neutralnej.
 4. Analiza wyników badań pomiarowych pod kątem wpływu wprowadzanych do sieci zakłóceń harmonicznych prądów na pracę elektroenergetycznych linii kablowych.

słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, prąd odkształcony, kable elektroenergetyczne, wyższe harmoniczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Maksymalizacja wydajności farm fotowoltaicznych na podstawie symulacji i danych pomiarowych (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Maksymalizacja wydajności farm fotowoltaicznych ma na celu zwiększenie zwrotu z inwestycji. W pracy wykorzystane zostanie narzędzie projektowo-symulacyjne pozwalające oszacować wygenerowaną energię elektryczną z farmy fotowoltaicznej. Zmiana sytuacji ekonomicznej, ograniczenia cen sprzedaży energii, koszty utrzymania farm pociągają za sobą konieczność analizy wydajności. W pracy zostaną przeanalizowane dane pomiarowe z wybranych farm fotowoltaicznych oraz wpływ czynników klimatycznych i technicznych na straty produkowanej energii. Praca będzie realizowana przy współpracy z firmą z branży fotowoltaicznej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat farm fotowoltaicznych.
 2. Analiza ekonomiczna – ceny produkcji energii, koszty utrzymania farm fotowoltaicznych.
 3. Symulacja pracy farm fotowoltaicznych w oparciu o dane techniczne i klimatyczne z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego.
 4. Analiza danych pomiarowych z wybranych farm fotowoltaicznych.
 5. Maksymalizacja wydajności farm i zysku z produkcji energii fotowoltaicznej.
 6. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: farma fotowoltaiczna, maksymalizacja wydajności systemu PV, produkcja energii elektrycznej, analiza danych, symulacja komputerowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Analiza wpływu czynników technicznych na wydajność małych systemów fotowoltaicznych (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest wykonanie analizy porównawczej rozwiązań małych systemów fotowoltaicznych wolnostojących i nadachowych w budynkach mieszkalnych. W ramach pracy zostanie zbadany wpływu kilku czynników technicznych (m.in. typu paneli, układu instalacji i sposobu montażu) na wartość wskaźnika wydajności. Zostanie wykonana także analiza symulacyjna oraz wykorzystane zostaną dane pomiarowe z rzeczywistych systemów PV. Praca będzie realizowana przy współpracy z firmą z branży fotowoltaicznej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat wpływu różnych czynników na wydajność systemów fotowoltaicznych.
 2. Przedstawienie wybranych projektów oraz rzeczywistych systemów fotowoltaicznych.
 3. Poprawa wskaźnika wydajności małych systemów fotowoltaicznych wolnostojących i dachowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
 4. Analiza wydajności wybranych systemów wolnostojących i dachowych z użyciem danych pomiarowych.
 5. Podsumowanie wyników i ocena wpływu czynników technicznych na wydajność małych systemów fotowoltaicznych.

słowa kluczowe: instalacje fotowoltaiczne, wydajność systemu, modelowanie systemów fotowoltaicznych, analiza danych pomiarowych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

15. Przekształtniki trójpoziomowe AC/DC oraz DC/AC – współpraca z siecią EE oraz generatorem jako bezprzerwowe zasilanie – model symulacyjny w środowisku Matlab-Simulinkopiekun pracy: dr inż. Marek Korzeniewski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Praca polega na opracowaniu modelu symulacyjnego w środowisku Matlab-Simulink urządzenia przekształtnikowego AC/DC/AC kojarzącego sieć EE z wydzieloną siecią odbiorników 1-fazowych lub/i 3-fazowych. Dodatkowo do obwodu DC przewidziano włączenie bloku DC/DC (dwukierunkowy przepływ energii) współpracującego z lokalnym magazynem energii (bateria akumulatorów + generator synchroniczny) zapewniając tym samym ciągłość zasilania wydzielonej sieci odbiorników niezależnie od stanu sieci EE.

Zakres pracy:

 1. Opis wybranych rozwiązań bezprzerwowych systemów zasilania.
 2. Opracowanie modelu symulacyjnego w środowisku Matlab-Simulink układu przekształtnikowego AC/DC/AC kojarzącego sieć EE z wydzieloną siecią oraz magazynem energii.
 3. Wykonanie badań symulacyjnych w różnych stanach pracy opracowanego bezprzerwowego 3-fazowego, 4-przewodowego systemu zasilania.
 4. Wnioski oraz podsumowanie.

słowa kluczowe: bezprzerwowe systemy zasilania

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Opracowanie w języku Verilog bloku modulatora SVM do trójfazowych, trójpoziomowych falowników napięcia – realizacja w FPGA. opiekun pracy: dr inż. Marek Korzeniewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Modulator przeznaczony jest do sterowania dwu- lub trójpoziomowych, trójfazowych falowników napięcia. Praca ma na celu zaprojektowanie, uruchomienie i przebadanie zmodyfikowanych wersji modulatora MSI. Przy realizacji pracy będzie wykorzystana struktura programowalna FPGA Xilinx Spartan 3.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący tematyki pracy.
 2. Opracowanie algorytmu bloku modulatora SVM w języku Verilog.
 3. Wykonanie badań symulacyjnych w środowisku Xilinx ISE Design.
 4. Implementacja bloku modulatora w układzie docelowym FPGA Spartan 3A.
 5. Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji pracy.

słowa kluczowe: układy programowalne FPGA, przekształtnik trój-poziomowy, język Verilog

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

17. Ocena wpływu zniekształceń napięcia zasilającego na pracę równoległego filtra aktywnegoopiekun pracy: dr inż. Adam Kuźma
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy:

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy problemu związanego z pracą równoległego filtra aktywnego podczas odkształcenia napięcia w sieci zasilającej. Należy stworzyć model i przeprowadzić badania symulacyjne w programie Matlab Simulink. Wymagana jest znajomość na bardzo dobrym poziomie programu Matlab Simulink.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Przeprowadzenie symulacji komputerowych równoległego filtra aktywnego pracującego przy odkształconym napięciu w sieci zasilającej.
 4. Analiza otrzymanych wyników.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: równoległy filtr aktywny, zniekształcone napięcie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

18. Analiza pracy przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanymopiekun pracy: dr inż. Adam Kuźma
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy pracy przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanym. Należy przeprowadzić analizę sposobu zasilania maszyny dwustronnie zasilanej oraz stworzyć model symulacyjny i wykonać symulacje komputerowe w programie Matlab Simulink zaprojektowanego przekształtnika. Wymagana jest znajomość na bardzo dobrym poziomie programu Matlab Simulink.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Analiza pracy maszyny dwustronnie zasilanej.
 4. Przeprowadzenie symulacji komputerowych przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem dwustronnie zasilanym.
 5. Analiza otrzymanych wyników.
 6. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: maszyna dwustronnie zasilana, przekształtnik energoelektroniczny, symulacje komputerowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

19. Analiza symulacyjna pracy kompensatora mocy biernej w obwodach elektrycznych jedno- i trójfazowych z odbiornikami niespokojnymiopiekun pracy: dr inż. Jarosław Makal, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Przeanalizowanie pracy kompensatora np. w LabView lub innym środowisku, do symulacji obwodów elektrycznych przy zmianach obciążenia jak również przy uwzględnieniu różnych sposobów kompensacji (przyłączanie kondensatorów, sterowanie źródłem prądu kompensującego) Należy przy tym uwzględnić również przebiegi niesinusoidalne oraz asymetrię w układach trójfazowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy nt. sposobów kompensacji mocy biernej w obwodach jedno- i trzy-fazowych.
 2. Opis środowiska, w którym jest realizowana aplikacja wraz z założeniami wstępnymi.
 3. Opisanie przykładów obwodów wybranych do analizy wraz z zależnościami teoretycznymi.
 4. Wykonanie analizy symulacyjnej dla różnych rodzajów odbiorników.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: symulacja obwodu AC, linia przesyłowa, kompensacja mocy biernej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

20. Straty techniczne w sieciach elektroenergetycznych SN i nN (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

W pracy dyplomowej zostaną poruszone zagadnienia związane z wyznaczaniem strat technicznych w elektroenergetycznych liniach SN i nN oraz w transformatorach SN/nN. Zostaną przedstawione dotychczas stosowane metody wyznaczania tych strat. Część praktyczna pracy dotyczy weryfikacji modeli obliczeniowych i ewentualnie opracowania propozycji własnego uproszczonego modelu wyznaczania strat technicznych służącego do oceny poziomu niezbilansowania. Obliczenia będą oparte o dane techniczne elementów sieci i wartości pomiarowe z wybranych linii średniego i niskiego napięcia z uwzględnieniem strat w stacjach transformatorowych, udostępnione przez PGE Dystrybucja

Zakres pracy:

 1. Znaczenie techniczne i ekonomiczne strat mocy i energii w sieciach elektroenergetycznych.
 2. Metody obliczania strat technicznych w sieciach SN i nn oraz transformatorach SN/nn.
 3. Narzędzia informatyczne do obliczania strtat technicznych w sieciach elektroenergetycznych.
 4. Analiza danych rzeczywistej sieci elektroenergetycznej – budowa modelu.
 5. Weryfikacja metod obliczenioywch strat mocy w sieci elektroenergetycznej.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: techniczne straty mocy , sieci elektroenergetyczne, metodyka obliczania strat mocy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

21. Analiza porównawcza efektywności energetycznej farm fotowoltaicznych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

W ramach realizacji pracy dyplomantka przeanalizuje znaczenie energetyki słonecznej dla polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym wady i zalety tego rodzaju źródeł z punktu widzenia eksploatacji systemu elektroenergetycznego. Kolejnym krokiem będzie zdefiniowanie pojęć dotyczących efektywności energetycznej farm fotowoltaicznych oraz identyfikacja czynników wpływających na efektywność energetyczną farm PV, zarówno technicznych (np. parametry wykorzystywanych urządzeń) jak i poza technicznych (np. klimatycznych, lokalizacyjnych itd). Następnie dyplomantka powinna kreślić metodykę badawczą efektywności farm PV. Na podstawie opracowanej metodyki należy ocenić efektywność energetyczną wybranych farm a następnie porównać wyniki oszacowań z wynikami z rzeczywistych farm, dla co najmniej dwóch różnych technologii. Na podstawie wykonanych analiz należy sformułować zalecenia odnośnie realizacji farm PV. Praca zostanie zakończona wnioskami ogólnymi i szczegółowymi.

Zakres pracy:

 1. Znaczenie energetyki słonecznej wobec wyzwań elektroenergetyki w Polsce.
 2. Efektywność energetyczna farm fotowoltaicznych –definicje i identyfikacja czynników wpływających na efektywność farm PV.
 3. Metodyka badawcza efektywności energetycznej i ekonomicznej farm fotowoltaicznych.
 4. Porównanie efektywności energetycznej i ekonomicznej farm fotowoltaicznych w zależności od zastosowanej technologii i warunków eksploatacyjnych.
 5. Zalecenia dotyczące optymalizacji farm fotowoltaicznych z punktu widzenia ich efektywności energetycznej.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: farma fotowoltaiczna , efektywność energetyczna, weryfikacja empiryczna metody badawczej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

22. Sterowanie przekształtnikiem dwukierunkowym DC/DC z separacją galwaniczną typu DABopiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca symulacyjna w Matlabie w oparciu głównie o literaturę anglojęzyczną. Dotyczy porównania właściwości DAB przy tradycyjnym sterowaniu przekształtnika ze sterowaniem wykorzystującym modulację szerokości impulsów lub przekształtniki wielopoziomowe. Porównanie właściwości dotyczy możliwości filtracji napięć pośredniczących i napięcia wyjściowego, a także współczynników THD prądów wejściowych i wyjściowych transformatora separującego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej sterowania przekształtnika typu DAB (dual active bridge).
 2. Omówienie standardowej metody sterowania przekształtnikiem DAB z dwukierunkowym przepływem energii.
 3. Symulacja działania przekształtnika DAB z wykorzystaniem programu Matlab.
 4. Opracowanie i symulacja sterowania z modulacją szerokości impulsów przekształtnika DAB.
 5. Sprawdzenie możliwości zastosowania przekształtnika wielopoziomowego do regulacji napięcia i prądu przekształtnika typu DAB.
 6. Porównanie właściwości symulowanych przekształtników DAB.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: przekształtnik DAB, sterowanie DAB, wielopoziomowy DAB

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

23. Właściwości silników indukcyjnych 3- i 5-fazowych zasilanych z przekształtników energoelektronicznychopiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca symulacyjna w Matlabie w oparciu głównie o literaturę anglojęzyczną. Dotyczy realizacji symulacji zasilania silnika indukcyjnego 3- i 5-fazowego z przekształtników odpowiednio 3-fazowego oraz 5-fazowego. Proponowane sterowanie sinusoidalne z modulacją szerokości impulsów w obu przypadkach. Nadrzędna pętla sterowania typu FOC. Możliwe wykorzystanie sterowania typu DTC w obu przekształtnikach. Porównywane właściwości to: odkształcenia prądów zasilających, tętnienia momentu w stanie ustalonym, dynamika kształtowania momentu w stanach przejściowych (dynamicznych).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej sterowania przekształtników zasilających silnik 5-fazowy.
 2. Opracowanie sterowania przekształtnika 3-fazowego zasilającego silnik 3-fazowy.
 3. Symulacja działania przekształtnika 3-fazowego zasilającego silnik 3-fazowy z wykorzystaniem programu Matlab.
 4. Opracowanie sterowania przekształtnika 5-fazowego zasilającego silnik 5-fazowy.
 5. Symulacja działania przekształtnika 5-fazowego zasilającego silnik 5-fazowy z wykorzystaniem programu Matlab.
 6. Opracowanie i symulacja sterowania nadrzędnego układów napędowych (3- i 5-fazowtch) metodą FOC i/lub DTC.
 7. Porównanie właściwości symulowanych układów napędowych.
 8. Wnioski.

słowa kluczowe: silnik 5-fazowy, przekształtnik 5-fazowy, sterowanie FOC, DTC

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

24. Wspópraca układu sieć EE, falownik i PV z symulatorem sieci EE po zaniku napięcia w sieci.opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
kierunek: Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest sprawdzenie możliwości kontynuowania pracy paneli z przekształtnikiem i lokalnym odbiornikiem w przypadku zaniku napięcia sieci. W pracy zaproponowany zostanie przekształtnik symulujący sieć EE, który jednocześnie przejmie rolę podziału energii z PV na zasilanie lokalnego odbiornika i gromadzenie w magazynie energii. Podczas pracy na wyspę charakter pracy i sterowania falownika nie zmienia się. Praca ma charakter symulacyjny w programie Matlab/Simulink.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu.
 2. Analiza przepływu energii podczas pracy wyspowej.
 3. Sterowanie przekształtnikiem symulującym sieć EE.
 4. Realizacja przekształtników, PV i magazynu energii w programie Matlab/Simulink.
 5. Badania symulacyjne układu przekształtników.
 6. Analiza i interpretacja wyników.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: praca wyspowa, symulator sieci, magazyn energii, panele fotowoltaiczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

25. Systemy bezprzewodowego i przewodowego sterowania instalacjami elektrycznymi. (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca będzie polegała głównie na wykonaniu analizy porównawczej zaprojektowanych wcześniej systemów bezprzewodowego i przewodowego sterowania instalacjami elektrycznymi.

Zakres pracy:

 1. Przegląd dostępnych aktualnie na rynku systemów bezprzewodowych i przewodowych sterowania instalacjami elektrycznymi.
 2. Wykonanie projektów inteligentnych instalacji elektrycznych wybranego obiektu budowlanego z wykorzystaniem kilku wybranych systemów sterowania.
 3. Analiza porównawcza zaprojektowanych instalacji.
 4. Podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe.

słowa kluczowe: sterowanie bezprzewodowe, sterowanie, instalacje elektryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

26. Przepływy energii elektrycznej w sieciach wiejskich (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

W pracy trzeba będzie przedstawić budowę elektroenergetycznych sieci wiejskich oraz zagadnienia związane z przepływem energii elektrycznej. Głównym celem pracy będzie wykonanie badań terenowych na wybranych wiejskich stacjach transformatorowych, na podstawie których przeprowadzona zostanie analiza statystyczna zarejestrowanych przepływów energii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz należy określić potrzebę (lub nie) uwzględniania instalcji OZE przyłączanych do sieci niskiego napięcia przy określaniu obciążalności transformatora WN/SN.

Zakres pracy:

 1. Budowa elektroenergetycznych sieci wiejskich.
 2. Przepływy energii w sieciach elektroenergetycznych.
 3. Badania terenowe przepływów energii na wybranych stacjach wiejskich.
 4. Analiza statystyczna otrzymanych wyników badań.
 5. Podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe.

słowa kluczowe: przepływ energii, sieć elektroenergetyczna, moc bierna, obciążenie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

27. Analiza zmian napięcia w instalacjach prosumenckich przyłączonych do jednego ciągu liniowego (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Praca będzie podzielona na dwie części. W pierwszej części dokonać należy przeglądu literatury, w zakresie wpływu mikroinstalacji na napięcia występujące w sieciach elektroenergetycznych oraz znanych sposobów regulacji jego wartości w sieciach, do których przyłączone są OZE. Następnym etapem będzie wykonanie badań terenowych poziomów napięć występujących w punktach przyłączenia odbiorców z mikroinstalacjami OZE. Badania należy przeprowadzić dla instalacji przyłączonych do niskiego napięcia w jednym ciągu linii SN. Na podstawie otrzymanych wyników należy przeprowadzić analizę statystyczną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na korelacje pomiędzy zarejestrowanymi wartościami napięć oraz prądów. Na koniec należy zaproponować rozwiązania, umożliwiające utrzymanie wartości napięcia w wymaganych przepisami granicach, przy dynamicznie zmieniającym się obciążeniu.

Zakres pracy:

 1. Wpływ mikroinstalacji OZE na wartości napięcia w sieciach nn.
 2. Metody regulacji wartości napięć w sieciach nn z generacją rozproszoną.
 3. Badania terenowe poziomów napięć w instalacjach prosumenckich.
 4. Analiza statystyczna otrzymanych wyników badań.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: OZE, napięcie, regulacja napięcia, prosument

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

28. Analiza dynamiki reluktancyjnych silników synchronicznych małej mocyopiekun pracy: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy:

W ramach pracy należy stworzyć model matematyczny reluktancyjnych silników synchronicznych małej mocy dla różnych mechanizmów rozruchu, opracować program symulacyjny do analizy dynamiki jednofazowych silników synchronicznych i wykonać symulacje numeryczne pracy silników synchronicznych dla wybranych stanów przejściowych.

Zakres pracy:

 1. Opis konstrukcji wybranych silników reluktancyjnych.
 2. Opracowanie modelu matematycznego silnika reluktancyjnego.
 3. Opracowanie aplikacji symulacyjnej na podstawie bibliotek języka C++.
 4. Wykonanie badań symulacyjnych wybranego silnika reluktancyjnego.

słowa kluczowe: silniki synchroniczne, modelowanie dynamiki

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

29. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymiopiekun pracy: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

W ramach pracy należy dokonać przeglądu magnesów trwałych oraz ich montażu w maszynach elektrycznych, zaproponować metodę wyznaczania punktów pracy maszyn z magnesami trwałymi i opracować model matematyczny wybranej konstrukcji maszyny z magnesami trwałymi. Następnie na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonać szacowania jego parametrów i wykonać symulacje wybranych stanów przejściowych wybranej maszyny.

Zakres pracy:

 1. Przegląd parametrów magnesów trwałych oraz ich montażu w maszynach elektrycznych.
 2. Opis metod wyznaczania punktów pracy maszyn z magnesami trwałymi.
 3. Opracowanie modelu matematycznego wybranej konstrukcji.
 4. Wykonanie symulacji numerycznych wybranych stanów przejściowych.

słowa kluczowe: magnesy trwałe, silniki elektryczne, modelowanie dynamiki maszyn

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

30. Analiza porównawcza parametrów obliczonych wobec uzyskanych wartości pomiarowych przy projekcie budowy stacji elektroenergetycznej GPO 110/30kV o mocy 40 MW (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Głównym zadaniem pracy będzie stworzenie projektu budowy stacji Główny Punktu Odbioru (GPO) czyli obiektu bezobsługowego, którego celem byłby odbiór energii elektrycznej z jednostek wytwórczych (np.: farm wiatrowych lub fotowoltaicznych) i wprowadzenie tejże energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego. Zadaniem studenta będzie wykonanie projektu wraz z obliczeniami uwzględniającymi np.: rezystancję siatki uziemiającej, natężenie pola elektromagnetycznego, impedancję pętli zwarcia a następnie wykonanie pomiarów terenowych w funkcjonującej stacji GPO (lub w kilku czynnych stacjach GPO). Na podstawie zaprojektowanych i uzyskanych danych należy przeprowadzić analizę porównawczą otrzymanych wyników oraz wykonać analizę techniczno-ekonomiczna projektu budowy stacji elektroenergetycznej GPO 110/30kV o mocy 40 MW w oparciu o założenia wyjściowe otrzymane od inwestora oraz odnoszące się do łańcucha dostaw i odniesienie się do sytuacji ekonomiczno-gospodarczej panującej w Polsce oraz wynikającej z wojny na Ukrainie.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod zarządzania projektami sektora energetycznego.
 2. Metodyka zarządzania projektem budowy stacji elektroenergetycznej.
 3. Zarządzanie projektem na przykładzie budowy stacji GPO 110/30kV o mocy 40MW.
 4. Dostawy głównej aparatury elektroenergetycznej w procesie realizacji projektu budowy stacji GPO.
 5. Analiza techniczno-ekonomiczna projektu budowy stacji GPO 110/30kV o mocy 40MW.
 6. Analiza porównawcza założeń i obliczeń projektowych w stosunku do rzeczywistych parametrów funkcjonującej stacji GPO.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: projektowanie, stacje elektroenergetyczne, analiza techniczno-ekonomiczna, analiza porównawcza

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

31. Analiza rozwiązania cable pooling w odniesieniu do różnych źródeł wytwórczych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Głównym celem studenta będzie analiza wytwarzania położonych blisko siebie farm wiatrowej i fotowoltaicznej korzystających z jednego przyłącza żeby wprowadzać wytworzoną energię do systemu elektroenergetycznego. Analiza wytwórcza powinna opierać się na modelach statystycznych uwzględniających prognozowane generowanie energii elektrycznej z poszczególnych źródeł wytwórczych oraz powinna także uwzględniać odpowiednie kolejkowanie (pracę na tzw. zakładkę) w przypadku korzystnych warunków pogodowych dla obu źródeł. W części ekonomicznej należy przeanalizować opłacalność omawianego rozwiązania pod kątem optymalizacji wykorzystania punktów przyłączeń, które pozwolą na ograniczenie zarówno kosztów po stronie inwestorów, jak i potrzeby inwestycyjne operatorów sieci elektroenergetycznej.

Zakres pracy:

 1. Opis dokumentacji projektowej przy budowie farmy fotowoltaicznej.
 2. Metodyka projektowania instalacji przy budowie farmy fotowoltaicznej.
 3. Charakterystyka metody cable pooling.
 4. Analiza porównawcza pracy źródeł wytwórczych przy zastosowaniu metody cable pooling.
 5. Analiza opłacalności współdzielenia przyłącza przez różne źródła wytwórcze.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: farmy fotowoltaiczne, analiza porównawcza, stacja elektroenergetyczna, farmy wiatrowe, analiza opłacalności

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

32. Zastosowanie metody różnicowej transformacji (DTM) do numerycznego rozwiązania równania dyfuzji i równania falowegoopiekun pracy: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczna

Celem pracy jest opracowanie usystematyzowanego, numerycznego schematu rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu, opisujących zjawiska występujące w układach elektrycznych w stanach przejściowych, przy zastosowaniu metody DTM. Oprócz przypadków z parametrami liniowymi obliczanych metodą symboliczną w dziedzinie częstotliwości, konieczne jest często stosowanie programów symulacyjnych, w których rozważane są przypadki z parametrami nieliniowymi w stanie nieustalonym, co stanowi wyzwanie z punktu widzenia opisu i dokładności rozwiązywania tego rodzaju problemów. Przygotowane w ramach pracy rozwiązania równań różniczkowych metodą DTM, teoretycznie umożliwiają poprawę dokładności wyników przy tym samy kroku różniczkowania, uwzględniając także nieliniowość parametrów. Opisana metoda i wyprowadzone, ogólne wzory zaimplementowane będą w postaci kodu programu obliczeniowego. Rezultaty otrzymane dla przykładowych układów będą porównane z innymi metodami rozwiązywania równań (np. analitycznymi, z użyciem schematu wstecznego lub centralnego, komercyjnych programów symulacyjnych).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury i metod związanych z analitycznym i numerycznym rozwiązywaniem równań różniczkowych.
 2. Opis metody różnicowej transformacji (DTM) w kontekście obwodów elektrycznych i pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem nieliniowości parametrów.
 3. Wyprowadzenie równań umożliwiających rozwiązanie zagadnień elektrycznych i polowych opisanych równaniami różniczkowymi pierwszego i drugiego rzędu.
 4. Opracowanie skryptu realizującego schemat rozwiązywania za pomocą DTM i przeprowadzenie obliczeń przykładowych układów/przypadków.
 5. Porównanie wyników uzyskanych przy zastosowaniu DTM oraz innych metod rozwiązywania równań różniczkowych; analiza uzyskanych rezultatów oraz wnioski.

słowa kluczowe: równania różniczkowe, differential transform method, metody numeryczne, stany nieustalone

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

33. Koncepcyjny obwód ładowania zdalnych wozów bojowych za pomocą indukcyjnego transferu energii (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Poprawa zdolności obronnych kraju może dotyczyć m.in. kontrolowanego zwiększania asymetrii pola walki stosując aktywną obronę. Sukcesy bezzałogowych jednostek latających, wykorzystywanych do nieustannego obserwowania i rażenia wroga, poszerzają zainteresowanie nie tylko nowoczesną technologią, ale także umożliwiają minimalizację narażenia załóg jednostek latających na atak, poprzez redukcję liczby operatorów zaangażowanych w działania terenowe i traconych podczas ich przebiegu. Stąd jedną z rozważanych opcji jest też stosowanie zdalnych pojazdów lądowych, których zadaniem byłby działania wstępne jak, np. eliminowanie wrogiej obrony przeciwlotniczej czy logistyki. Bezzałogowe pojazdy naziemne zdolne do szybkiego manewru, o dostosowanym uzbrojeniu zaczepnym i ochronnym oraz dużej wymienności, mogą stać się jednym z czynników decydującym o przeniesieniu ciężaru obrony na rzecz strony pierwotnie atakującej. W pracy rozważona zostanie koncepcja stanowiska przeznaczonego do ładowania tego rodzaju bezzałogowych wozów bojowych. Dobrane zostaną bazowe elementy tworzące trójfazowy obwód bezprzewodowego przesyłu energii i jego układ połączeń. Przeprowadzona zostanie analiza zależności efektywności energetycznej rozwiązań o różnych konstrukcjach, w celu określania ich wpływu na możliwości przesyłania mocy, a w tym potencjalną realizację szybkiego ładowania. Ponadto biorąc pod uwagę konstrukcję przykładowego pojazdu, przygotowany zostanie model numeryczny pozwalający zidentyfikować wpływ pancerza na działanie układu indukcyjnego ładowania.

Zakres pracy:

 1. Przegląd wiedzy i rozwiązań dotyczących indukcyjnego transferu energii.
 2. Przygotowanie schematu ideowego układu zasilania bezprzewodowego i modelu numerycznego.
 3. Analiza parametryczna wpływu położenia i konstrukcji cewek na właściwości energetyczne obwodu.
 4. Ocena efektywności rozwiązań i wpływu metalowej konstrukcji.
 5. Podsumowanie analiz teoretycznych. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: indukcyjny transfer energii, sprzężenie magnetyczne, efektywność energetyczna, pojazdy elektryczne, symulacje numeryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

34. Analiza wpływu technologii realizacji instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych kubaturowych na kosztorysy inwestorskie w świetle dostępnych KNR (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

W pracy należy ocenić wpływ technologii wykonania i realizacji instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych na nakłady inwestycyjne wynikające z przygotowywanych kosztorysów inwestorskich na podstawie dostępnych Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W celu realizacji pracy trzeba dokonać analizy porównawczej przygotowanych dla wybranego obiektu kosztorysów inwestorskich prac elektroinstalacyjnych (przygotowanych w wybranym lub wybranych programach do kosztorysowania) w oparciu o dostępne KNR. Analiza ma obejmować m.in. ocenę wartości kosztorysowych nakładów materiałowych, nakładów robocizny oraz nakładów kosztorysowych wykorzystania sprzętu. Praca powinna być zakończona przedstawieniem wytycznych wskazujących najbardziej efektywne pod względem finansowym technologie realizacji prac.
Praca wymaga dostępu przez dyplomanta do oprogramowania kosztorysowego oraz KNR

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka procesu kosztorysowania robót elektroinstalacyjnych w obiektach budowlanych.
 2. Analiza Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) dotyczących prac elektroinstalacyjnych w zakresie spójności nakładów kosztorysowych.
 3. Charakterystyka technologii budowy i realizacji prac elektroinstalacyjnych w obiektach budowlanych kubaturowych. Opracowanie dla wybranych technologii uproszczonych projektów wykonawczych.
 4. Analiza porównawcza opracowanych kosztorysów inwestorskich dla wybranego obiektu kubaturowego.
 5. Wnioski końcowe zawierające wytyczne w zakresie efektywności ekonomicznej realizacji prac elektroinstalacyjnych w obiektach kubaturowych.

słowa kluczowe: kosztorysowanie robót elektroinstalacyjnych, Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), kosztorys inwestorski

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

35. Analiza wpływu stacji ładowania pojazdów elektrycznych na bezpieczeństwo pracy instalacji elektrycznej w wybranym obiekcie technicznym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

W pracy należy przeprowadzić ocenę wpływu eksploatacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na bezpieczeństwo pracy instalacji elektrycznej w wybranym obiekcie technicznym. Ocena ma być przeprowadzona w sposób wielowątkowy począwszy od analizy aspektów formalno-prawnych, analizy jakościowej parametrów energii elektrycznej, ochrony przeciwporażeniowej, doboru urządzeń, taryfikacji. Do realizacji pracy wymagany jest dostęp do funkcjonującego punktu ładowania pojazdów elektrycznych, na którym należy przeprowadzić pomiary mające być podstawą dalszych analiz technicznych. Praca ma być zakończona wnioskami dotyczącymi wszystkich aspektów prowadzanej analizy wyników badan pomiarowych.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 2. Wymagania jakościowe stawiane energii elektrycznej oraz instalacjom elektrycznym w elektromobilności.
 3. Analiza wyników badań pomiarowych na wybranej stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz w instalacji elektrycznej zasilającej przedmiotową stację.
 4. Wnioski końcowe zawierające wytyczne w zakresie możliwości przyłączania stacji ładowania pojazdów do istniejących instalacji elektrycznych.

słowa kluczowe: stacje ładowania pojazdów elektrycznych , elektromobilność, instalacje elektryczne, jakość energii elektrycznej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

36. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania właściwości dynamicznych czujników temperatury (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska do identyfikacji dynamicznych parametrów czujników temperatury. Opracowany eksperyment polegać będzie na wymuszeniu skoku jednostkowego temperatury poprzez szybkie przemieszczenie czujnika z ośrodka o temperaturze otoczenia do innego ośrodka o temperaturze niższej lub wyższej. Na tej podstawie można będzie wyznaczyć przybliżoną transmitancję zastępczą badanych czujników. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu podstawowym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
 • znać programowanie w językach skryptowych stosowanych w środowiskach do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz publikacji naukowych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat metod analizy dynamiki czujników.
 2. Opracowanie komory pomiarowej oraz elektronicznych układów pomiarowych.
 3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
 4. Analiza danych pomiarowych uwzględniająca wyznaczenie dynamicznych parametrów czujników temperatury.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: czujnik temperatury, sensor, pomiary, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

37. Analiza energetyczna ogniwa paliwowego typu PEM (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie badań laboratoryjnych ogniwa paliwowego typu PEM. Przewidywany harmonogram badań będzie obejmował zbadanie charakterystyk napięcia ogniwa w funkcji prądu U(I) oraz mocy w funkcji prądu P(I). Dodatkowo wyznaczone będą sprawności ogniw. Planowane jest także zbadanie efektywności pracy ogniw w zależności od temperatury otoczenia. W ramach badań należy wykonać model stanowiska badawczego, które zintegrowane będzie z systemem pomiarowym. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu podstawowym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Wynikiem pracy będzie wykonanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat ogniw paliwowych.
 2. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania ogniwa paliwowego.
 3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
 4. Analiza wyników badań doświadczalnych.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: ogniwo PEM, ogniwo paliwowe, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1200 zł.

Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

1. Wariantowy projekt koncepcyjny światłowodowej sieci szkieletowej dedykowanej dla obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczna

Temat pracy dyplomowej p. Artura Kozłowskiego, EiT 2 stopień, studia niestacjonarne. Temat wydany 28.03.2019

Zakres pracy:

 1. Omówienie głównych zagadnień technicznych i formalnych dotyczących projektowania sieci światłowodowych.
 2. Omówienie uwarunkowań na obszarze objętym projektem.
 3. Opracowanie założeń i wariantów rozwiązania infrastruktury światłowodowej.
 4. Analiza porównawcza zaproponowanych wariantów.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: sieć światłowodowa, projekt wariantowy, koncepcja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

2. Programowalny system kontroli warunków uprawy roślin w szklarni z wykorzystaniem technologii LED (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

Nowa karta dyplomowa dla studenta wznawiającego studia (Michał Samul, 2 stopień EiT)

Zakres pracy:

 1. Analiza wybranych zagadnień związanych ze zjawiskami fotosyntezy i fotomorfogenezy.
 2. Opracowanie i budowa mikroprocesorowego stanowiska badawczego.
 3. Przeprowadzenie badań.
 4. Analiza uzyskanych wyników.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: LED, sterowanie, wspomaganie upraw, model

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

3. Analiza możliwości modernizacji oświetlenia w wybranej auli budynku WE w celu poprawy warunków pracy wzrokowej z uwzględnieniem efektywności energetycznej (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy będzie zaproponowanie rozwiązania instalacji oświetlenia wybranej auli w budynku WE, które doprowadzi do poprawy warunków pracy wzrokowej z uwzględnieniem obniżenia zużycia energii elektrycznej. W ramach pracy student przeprowadzi analizę stanu istniejącego i dokona krytycznej oceny panujących warunków oświetleniowych ze wskazaniem czynników (parametrów instalacji), które wymagają poprawy. Następnie wykona wariantowy projekt oświetlenia i dokona oceny projektów zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnych wytycznych z zakresu kryteriów oceny oświetlenia pomieszczeń dydaktycznych z uwzględnieniem efektywności energetycznej.
 2. Przegląd wybranej współczesnej literatury naukowej z zakresu metodyki projektowania oświetlenia.
 3. Analiza stanu aktualnego oświetlenia wybranej auli.
 4. Wykonanie wariantowego projektu oświetlenia.
 5. Analiza uzyskanych wyników.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: oświetlenie, projekt, efektywność energetyczna, modernizacja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

4. Analiza możliwości przewidywania oddziaływania pozawzrokowego oświetlenia elektrycznego na przykładowym stanowisku pracy – porównanie wybranych narzędzi do projektowania oświetlenia (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy będzie dokonanie analizy możliwości przewidywania oddziaływania pozawzrokowego oświetlenia elektrycznego na przykładowym stanowisku pracy. Student dokona przeglądu kryteriów oddziaływania pozawzrokowego oraz narzędzi stosowanych w projektowaniu oświetlenia elektrycznego. Wybierze przykładowe narzędzia i oceni możliwości wykorzystania ich w projektowaniu oświetlenia z uwzględnieniem oddziaływania pozawzrokowego. W tym celu wykona projekt oświetlenia i dokona oceny oddziaływania pozawizualnego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd kryteriów stosowanych do projektowania oświetlenia elektrycznego.
 2. Przegląd wybranych narzędzi do projektowania oświetlenia.
 3. Modelowanie pomieszczenia ze stanowiskiem pracy w wybranych programach.
 4. Analiza porównawcza otrzymanych wyników.
 5. Ocena możliwości zastosowania wybranych narzędzi w przewidywaniu oddziaływania pozawzrokowego oświetlenia.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: oświetlenie, oprogramowanie do projektowania, oddziaływania pozawzrokowe światła, projekt

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

5. Analiza możliwości modernizacji oświetlenia w budynkach handlowych w celu poprawy warunków pracy wzrokowej z uwzględnieniem efektywności energetycznejopiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy będzie zaproponowanie rozwiązania instalacji oświetlenia wybranego budynku handlowego, które doprowadzi do poprawy warunków pracy wzrokowej z uwzględnieniem obniżenia zużycia energii elektrycznej. W ramach pracy student przeprowadzi analizę stanu istniejącego i wskaże zakres możliwych modernizacji. Następnie wykona wariantowy projekt oświetlenia i dokona oceny projektów zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnych wytycznych z zakresu kryteriów oceny oświetlenia budynków z funkcją handlową z uwzględnieniem efektywności energetycznej.
 2. Przegląd wybranej współczesnej literatury naukowej z zakresu metodyki projektowania oświetlenia.
 3. Analiza stanu aktualnego oświetlenia.
 4. Wykonanie wariantowego projektu oświetlenia.
 5. Analiza uzyskanych wyników.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: oświetlenie, efektywność energetyczna, modernizacja, projekt

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Analiza pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych w północno-wschodniej Polsce (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczna

Nowa karta dyplomowa dla studenta wznawiającego studia (Piotr Jakóbiak, E 2 stopień, niestacjonarne)

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury – analiza porównawcza głównych komponentów stosowanych przy budowie instalacji fotowoltaicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.
 2. Przeprowadzenie prognozowania uzysku energetycznego dla wybranych lokalizacji mikroinstalacji.
 3. Zestawienie rzeczywistych danych z pracy mikroinstalacji.
 4. Analiza techniczno-ekonomiczna dostępnych danych (z uwzględnieniem wpływu lokalizacji, orientacji, technologii i parametrów komponentów na stopę zwrotu wybranych instalacji dla różnych wariantów zmian cen energii elektrycznej).
 5. Optymalizacja rozwiązań pod kątem uzysków energii oraz ekonomicznym.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: mikroinstalacja fotowoltaiczna, prognoza produkcji energii, rzeczywista produkcja energii, analiza

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Analiza porównawcza przyjętych międzynarodowo systemów służących do przedstawiania rozsyłu strumienia świetlanego opraw oświetleniowych (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Sednem pracy jest wykonanie analizy porównawczej przyjętych międzynarodowo systemów służących do przedstawiania rozsyłu strumienia świetlanego opraw oświetleniowych. Bazując na opracowanej w ramach tej pracy magisterskiej aplikacji komputerowej (umożliwiającej uzyskiwanie opisu i wizualizacji parametrów rozsyłu światłości opraw oświetleniowych za pomocą krzywej światłości oraz w systemie BUG), należy przedstawić rozsył strumienia świetlnego opraw stosowanych do oświetlenia wnętrz oraz opraw oświetlenia drogowego. Należy wskazać „plusy” i „minusy” metody bryły światłości i systemu BUG.

Zakres pracy:

 1. Omówienie parametrów technicznych typowych opraw oświetleniowych.
 2. Omówienie przyjętych międzynarodowo systemów służących do przedstawiania rozsyłu strumienia świetlnego opraw oświetleniowych.
 3. Opracowanie aplikacji komputerowej umożliwiającej wyznaczanie oraz wizualizację rozsyłu strumienia świetlnego opraw oświetleniowych za pomocą bryły światłości (krzywej światłości) oraz w systemie BUG.
 4. Przedstawienie wyników wizualizacji rozsyłu strumienia świetlanego dla typowych opraw oświetlenia drogowego oraz typowych opraw służących do oświetlenia wnętrz.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: oprogramowanie użytkowe, interfejs graficzny, oprawy oświetleniowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. Kategoryzacja LED-ów barwy białej z użyciem różnych metod binningu (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

W bazie danych (dostarczonej przez promotor) rozkładów widmowych źródeł LEDowych należy wykonać kategoryzację ich parametrów barwowych z użyciem różnych metod binningu. Sednem pracy jest opracowanie aplikacji komputerowej pozwalającej na kategoryzowanie LED z uwzględnieniem różnych sposobów binningu oraz wykonanie analizy porównawczej efektów stosowania różnych metod binningu.

Zakres pracy:

 1. Omówienie budowy, zasady działania i parametry LEDów emitujących światło barwy białej.
 2. Przegląd literatury/patentów wskazującej na konieczność stosowania binningu w charakteryzowaniu i kategoryzowaniu LEDów.
 3. Omówienie metody binningu przedstawionej w normie ANSI C78.377.
 4. Omówienie metod binningu przedstawionych w patentach (np. Osram, CREE i inni).
 5. Opracowanie aplikacji komputerowej pozwalającej na kategoryzowanie LED z uwzględnieniem różnych sposobów binningu.
 6. Analiza porównawcza efektów stosowania różnych metod binningu.

słowa kluczowe: kolorymetria, LED, binning

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

9. Analiza możliwości wykorzystania oświetlenia naturalnego do oświetlenia pomieszczeń biurowych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej pracy systemu oświetleniowego przy wykorzystaniu światła dziennego i sterowania oświetleniem. W ramach realizacji pracy wykonane zostaną symulacje oświetlenia naturalnego w obiekcie na przestrzeni roku, które będą stanowić dane wejściowe dla systemu sterowania oświetleniem.

Zakres pracy:

 1. Oświetlenie naturalne.
 2. Przegląd badań dotyczących wykorzystania oświetlenia naturalnego do oświetlenia budynków.
 3. Symulacje oświetlenia naturalnego na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniach biurowych.
 4. Opracowanie zestawu danych wejściowych dla systemu sterowania oświetleniem.
 5. Posumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: oświetlenie naturalne, oświetlenie miejsc pracy, pomiary, symulacje

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Modelowanie spektralnego rozkładu mocy promieniowania jednobarwnej diody LED opiekun pracy: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Weryfikacja wykorzystania matematycznych funkcji dwóch zmiennych (prądu i temperatury) do modelowania spektralnego rozkładu mocy promieniowania diod LED. Matematyczne modelowanie poprzedzone zostanie pomiarami spektralnego rozkładu gęstości mocy promieniowania diod LED z zakresu światła widzialnego w zmiennych warunkach zasilania (natężenia prądu) i temperatury.

Zakres pracy:

 1. Budowa, zasada działania i parametry spektralne diod LED.
 2. Przegląd metod modelowania spektralnego rozkładu mocy promieniowania diody LED.
 3. Pomiary spektralnych rozkładów mocy promieniowania diod LED.
 4. Matematyczne modelowanie spektralnego rozkładu mocy jednobarwnej diody LED.
 5. Analiza wyników symulacji i pomiarów.
 6. Posumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: dioda LED, rozkład spektralnej gęstości mocy , pomiary, model matematyczny, modelowanie obliczeniowe

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

11. Analiza możliwości wykorzystania oświetlenia naturalnego z wykorzystaniem techniki smart glass (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Regulację transparentności przegród szklanych można uzyskać stosując technologie smart glass. Są to technologie, które pozwalają na zmianę parametrów optycznych szyb i okien. W ramach realizacji pracy zostaną wykonane symulacje oraz analiza wpływu zastosowania elementów smart glass w oświetleniu budynku światłem naturalnym.
Praca ma charakter symulacyjny oraz projektowy.

Zakres pracy:

 1. Analiza właściwości światła naturalnego w zakresie ilościowym i jakościowym.
 2. Przegląd technik wykorzystania światła naturalnego w oświetleniu.
 3. Budowa i właściwości elementów typu smart glass.
 4. Symulacje wpływu zastosowania elementów typu smart glass w oświetleniu światłem naturalnym.
 5. Analiza uzyskanych wyników i wnioski.

słowa kluczowe: technika świetlna, oświetlenie naturalne, systemy smart

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Analiza technik dostosowania pracy prosumenckiej elektrowni PV do krzywej zapotrzebowania na energię w budynku typu sklep (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

W związku z niestabilnością generacji ze źródeł fotowoltaicznych konieczne jest inteligentne zarządzanie energią w celu zwiększenia stopnia autokonsumpcji oraz zastosowanie magazynowania nadwyżek energii. W ramach pracy zostanie dokonany przegląd technik umożliwiających dopasowanie pracy prosumenckiej elektrowni PV do krzywej zapotrzebowania na energię w budynku typu sklep.
Praca ma charakter symulacyjny oraz projektowy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie profilu czasowego generacji elektrowni PV.
 2. Analiza metod zwiększenia stopnia dopasowania generacji energii do krzywej zapotrzebowania w prosumenckich elektrowniach PV.
 3. Opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego prosumenckiej elektrowni PV z zapewnieniem dopasowania generacji do krzywej zapotrzebowania.
 4. Analiza wyników bilansu energetycznego w wybranych wariantach.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: OZE, elektrownie PV, bilans energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Analiza czynników wpływających na wymagany odstęp separacyjny od instalacji piorunochronnej (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest analiza i ocena wpływu uproszczeń przyjętych w proponowanej w normie ochrony odgromowej PN-EN 62305-3 metodzie szacowania wymaganych odstępów separacyjnych od instalacji piorunochronnej. Analizowane będą czynniki związane z przebiegiem czasowym prądu piorunowego, jego rozpływem w instalacji piorunochronnej i/lub wytrzymałością układów izolacyjnych. Analiza będzie prowadzona w oparciu o wyniki własnych obliczeń z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. ATP-EMTP, PSpice) i/lub badań eksperymentalnych oraz o przegląd literaturowy.

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie budowy i zasady działania urządzenia piorunochronnego oraz metody szacowania ostępów separacyjnych wg PN-EN 62305-3 i założeń leżących u podstaw tej metody.
 2. Przegląd literatury w zakresie badań zagrożeń związanych z rozwojem przeskoków napięciowych od komponentów instalacji piorunochronnej do chronionych urządzeń i instalacji przewodzących.
 3. Przeprowadzenie badań symulacyjnych i/lub eksperymentalnych w zakresie wybranych czynników, które mogą mieć wpływ na wymagany odstęp separacyjny.
 4. Analiza wpływu uproszczeń metody szacowania odstępów separacyjnych wg PN-EN 62305-3.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: ochrona odgromowa, instalacja piorunochronna, odstęp separacyjny, wytrzymałość udarowa układu izolacyjnego, przeskok napięciowy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

14. Analiza sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy ścieżkami obwodów na płytkach drukowanych oraz emisji zaburzeń promieniowanych przez te obwodyopiekun pracy: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do badania sprzężeń elektromagnetycznych zachodzących pomiędzy ścieżkami obwodów drukowanych oraz emisji zaburzeń z tych obwodów do otoczenia. W ramach stanowiska zostanie zaprojektowanych, wykonanych i przebadanych kilka wariantów płytek PCB różniących się układem ścieżek, warunkami propagacji i/lub rozwiązaniami projektowymi, np. konfiguracją ścieżek, ich rozmieszczeniem, rozmiarami, obciążeniem, stopniem wypełnienia płaszczyzną masy itp.. Badanie będzie polegało na zasileniu ścieżki zakłócającej sygnałem z generatora w postaci napięcia lub prądu oraz pomiarze napięć/prądów indukowanych i przewodzonych w ścieżkach zakłócanych oraz emisji pola elektromagnetycznego. Do badań wykorzystana zostanie aparatura dostępna w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie sprzężeń elektromagnetycznych oraz zasad prowadzenia ścieżek obwodów na płytkach drukowanych i rozwiązań stosowanych w celu eliminacji sprzężeń.
 2. Analiza i wybór reprezentatywnych przypadków sprzężeń elektromagnetycznych, które mogą powstawać w obwodach urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 3. Projekt i wykonanie kilku wariantów płytek drukowanych różniących się układami ścieżek, warunkami propagacji sygnałów i/lub rozwiązaniami projektowymi.
 4. Badania eksperymentalne i analiza sprzężeń elektromagnetycznych zachodzących w obwodach drukowanych oraz weryfikacja i ocena tych obwodów.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, sprzężenia elektromagnetyczne, układ ścieżek na płytkach drukowanych, emisja zaburzeń promieniowanych

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

15. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań systemu ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej w biogazowni (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest ocena różnych wariantów rozwiązań systemu ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej w biogazowni wybranego rodzaju (rolniczej, przy oczyszczalni ścieków lub na składowisku odpadów). Zadanie należy zrealizować w oparciu o analizę możliwych do zastosowania środków ochrony oraz specyficznych cech obiektu i jego zawartości mających wpływ na ryzyko powstania strat piorunowych. Analiza powinna obejmować różne aspekty możliwych rozwiązań i cech obiektu: prawny (obligatoryjność stosowania), techniczny (warunki i zasady doboru) oraz ekonomiczny (koszt realizacji inwestycji). Efektem końcowym powinno być zarekomendowanie i projekt optymalnego rozwiązania.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka biogazowni oraz stosowanych w nich systemów i instalacji elektrycznych, teletechnicznych i kontrolno-pomiarowych.
 2. Przegląd literatury w zakresie problematyki wymagań prawnych i rozwiązań technicznych służących eliminacji zagrożeń stwarzanych przez wyładowania piorunowe w obiektach zagrożonych wybuchem.
 3. Analiza porównawcza różnych wariantów realizacji systemu ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej na wybranym przykładzie biogazowni, z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i ekonomicznych.
 4. Zarekomendowanie i projekt optymalnego rozwiązania ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej biogazowni.
 5. Podsumowanie, wnioski końcowe.

słowa kluczowe: ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ryzyko strat piorunowych, biogazownie, strefy zagrożone wybuchem

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do analizy elementów sensorycznych w instalacji domu inteligentnego (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Praca ma charakter eksperymentalno-badawczy. Student powinien dokonać przeglądu elementów sensorycznych stosowanych w obiektach typu „dom inteligentny”. Następnie powinien opracować i wykonać stanowisko badawcze umożliwiające badania charakterystyk wybranych układów sensorycznych, np. czujników ruchu typu PIR i mikrofalowych. Stanowisko jest przeznaczone do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych powiązanych z zagadnieniami Internetu Rzeczy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Przegląd układów sensorycznych stosowanych w obiektach typu „dom inteligentny”.
 3. Opracowanie projektu stanowiska badawczego.
 4. Wykonanie stanowiska i przeprowadzenie badań z jego wykorzystaniem.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: inteligentny dom, sensor

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

17. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań sieci teletechnicznej i elektrycznej w budynku inteligentnym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest ocena techniczno-ekonomiczna różnych wariantów rozwiązań sieci teletechnicznej i elektrycznej w budynku biurowym zbudowanym w technologii domu inteligentnego. Zadanie należy zrealizować dokonując analiz specyficznych cech obiektu, takich jak zastosowanie centralnego lub rozporoszonego systemu sterowania układami automatyki domowej, zastosowanie systemów Internetu rzeczy oraz zasilanie podstawowe i awaryjne w obiekcie. Przeprowadzone analizy powinny obejmować aspekty prawne i normatywne, techniczne i ekonomiczne. Na ich podstawie powinno zostać zarekomendowane i zaprojektowane rozwiązanie optymalne, zapewniające w przyszłości nieskomplikowaną rozbudowę systemu.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka obiektów w technologii budynku inteligentnego oraz wykorzystywanych w nich instalacji teletechnicznych, elektrycznych i kontrolno-pomiarowych.
 2. Przegląd literatury dotyczącej problematyki wymagań prawnych i normatywnych oraz technicznych w obiekcie typu budynek inteligentny.
 3. Wykonanie projektu w dwóch wariantach.
 4. Analiza porównawcza różnych wariantów realizacji systemu.
 5. Określenie optymalnego rozwiązania połączonych instalacji wraz jego projekt.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: projekt, dom inteligentny, sieć teletechniczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

18. Projekt systemu pomiarowego do wyznaczania rozkładu współczynnika światła dziennego (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie i zbudowanie systemu pomiarowego pozwalającego na pomiar rozkładu światła dziennego we wnętrzu obiektów przeszklonych. System pomiarowy powinien wykorzystywać mikrokontrolery lub mikrokomputery wraz z dedykowanymi czujnikami światła, przygotowanymi do pomiaru promieniowania słonecznego oraz przetworzone dane wysyłać do bazy danych (w dowolnej technologii).

Zakres pracy:

 1. Wpływ światła dziennego na rozkład natężenia oświetlenia wnętrz.
 2. Metody pomiaru cech światła dziennego.
 3. Projekt systemu pomiaru rozkładu natężenia oświetlenia od światła dziennego wykorzystujący wybraną platformę pomiarową.
 4. Analiza wyników pracy systemu pomiarowego.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: światło słoneczne, system pomiarowy, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

19. Analiza strat w światłowodowych torach optycznych do przenoszenia strumienia świetlnegoopiekun pracy: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest ocena sprawności wybranych torów optycznych, w założonej konfiguracji geometrycznej, pozwalających na przenoszenie strumienia świetlnego od koncentratorów światła dziennego. Zostaną wykonane symulacje wybranych konfiguracji torów optycznych oraz wyznaczone straty toru.

Zakres pracy:

 1. Cechy wybranych torów optycznych.
 2. Właściwości materiałów optycznych do zastosowań w technice świetlnej i światłowodowej.
 3. Opis właściwości wybranych złączy i sprzęgaczy optycznych.
 4. Opracowanie wybranych konfiguracji torów optycznych do przenoszenia światła dziennego za pomocą oprogramowania do symulacji.
 5. Analiza wyników symulacji i obliczeń świetlnych.
 6. Weryfikacja laboratoryjna wybranego toru optycznego.
 7. Podsumowanie.

słowa kluczowe: tor optyczny, energetyka słoneczna, sprawność, sprzęgacz optyczny

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

20. Analiza opłacalności farmy fotowoltaicznej z wykorzystaniem paneli bifacial w porównaniu z panelami monofacial (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania systemu PV opartego na dwustronnych modułach typu „bifacial” wraz z analizą ekonomiczną. Badania dotyczą porównania min. generacji energii w dwóch systemów PV w konstrukcji tradycyjnej i z modułami dwustronnymi.

Zakres pracy:

 1. Opis technologii modułów dwustronnych.
 2. Efektywnośc generacji energii w systemach PV w konstrukcjach dachowych i wolnostojących.
 3. Projekt systemu PV typu monofacila i bifacial.
 4. Analiza uzysków energii i pracy w zmiennych warunkach środowiskowych zaprojektowanych systemów.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: fotowoltaika, dwustronne moduły fotowoltaiczne, efektywność energetyczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

21. Badanie efektywności niskomocowych układów zasilania bezprzewodowego (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: eksperymentalna

Przedmiotem pracy jest wykonanie badań efektywności wybranych niskomocowych układów zasilania bezprzewodowego. Praca powinna zawierać przedstawienie historii rozwoju układów zasilania bezprzewodowego, przegląd współcześnie stosowanych w tym zakresie rozwiązań i standardów, opracowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania efektywności wybranych niskomocowych układów zasilania bezprzewodowego, przygotowanie planu badań oraz ich wykonanie i omówienie otrzymanych wyników. Przykładowe badania mogą obejmować określenie wpływu precyzji ułożenia cewek nadajnika i odbiornika na wydajność i sprawność transmisji energii, analizę poboru prądu w trybie standby, badanie skuteczności funkcjonowania układu detekcji obcych obiektów w polu nadajnika, wpływ rodzaju anteny i częstotliwości na parametry układu zasilania. Praca powinna kończyć się wnioskami podsumowującymi wykonane badania.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy rozwiązań technicznych i standardów układów zasilania bezprzewodowego.
 2. Opracowanie koncepcji i wykonanie zestawu laboratoryjnego do badania efektywności wybranych niskomocowych układów zasilania bezprzewodowego oraz przygotowanie planu badań.
 3. Wykonanie założonych badań efektywności niskomocowych układów zasilania bezprzewodowego.
 4. Analiza i omówienie otrzymanych rezultatów.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: zasilanie bezprzewodowe, ładowanie bezprzewodowe, zasilanie indukcyjne, efektywność zasilania bezprzewodowego

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.