Wydział Elektryczny PB

Tematy prac inżynierskich, termin złożenia pracy 28.02.2025

Katedra Automatyki i Robotyki

1. Implementacja regulatora rozmytego w sterowniku PLC (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest implementacja regulatora rozmytego w programowalnym sterowniku logicznym (PLC). W pracy należy przygotować projekt regulatora rozmytego w środowisku Matlab/Simulink. Następnie, wykorzystując narzędzie Simulink PLC Coder, należy zaimplementować zaprojektowany układ w sterowniku PLC.

Zakres pracy:

 1. Logika rozmyta – koncepcja i zastosowania.
 2. Projekt regulatora rozmytego w środowisku Matlab/Simulink.
 3. Implementacja regulatora rozmytego w sterowniku PLC.
 4. Badania laboratoryjne zaprojektowanego układu regulacji.

słowa kluczowe: regulator rozmyty, sterownik PLC, Matlab/Simulink

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

2. Implementacja regulatora PID w sterowniku PLC z obsługą poprzez panel HMI (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest implementacja regulatora PID w programowalnym sterowniku logicznym (PLC) z możliwością obsługi pracy regulatora poprzez panel HMI. W pracy należy skonfigurować regulator PID w sterowniku PLC, a następnie przygotować wizualizację na panelu HMI umożliwiającą modyfikację parametrów regulatora, wartości zadanej, a także obserwację sygnałów w układzie regulacji.

Zakres pracy:

 1. Zasada działania i zastosowania regulatora w zamkniętym układzie regulacji.
 2. Implementacja regulatora PID w sterowniku PLC.
 3. Wizualizacja procesu z możliwością obsługi pracy regulatora na panelu HMI.
 4. Badania laboratoryjne zaprojektowanego układu regulacji.

słowa kluczowe: regulator PID, sterownik PLC, wizualizacja procesu, panel HMI

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

3. Realizacja regulatora liniowego z możliwością wstępnego doboru nastawopiekun pracy: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest realizacja regulatora liniowego (np. PID) w wybranym środowisku programistycznym (Matlab/Simulink lub LabView). Program powinien być wyposażony w interfejs użytkownika pozwalający m.in. obserwować wybrane sygnały analogowe w układzie regulacji i zadawać ręcznie nastawy regulatora. W programie powinna być również możliwość wstępnego doboru nastaw dokonywanego przez zaimplementowany algorytm oparty o znane z literatury metody.

Zakres pracy:

 1. Zasada działania i zastosowania regulatora w zamkniętym układzie regulacji.
 2. Przegląd metod doboru nastaw regulatorów liniowych.
 3. Realizacja regulatora z interfejsem użytkownika w wybranym środowisku programistycznym (Matlab/Simulink lub LabView).
 4. Implementacja algorytmu wstępnego doboru nastaw regulatora.
 5. Badania laboratoryjne zaprojektowanego układu regulacji.

słowa kluczowe: układ regulacji, regulator liniowy, dobór nastaw

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

4. Projekt zabudowy autonomicznego systemu sygnalizacji przejazdowej dla bocznicy kolejowejopiekun pracy: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca realizowana we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku na kierunku Technik transportu kolejowego. Jej celem jest opracowanie modelu systemu sygnalizacji przejazdowej bocznicy, który byłby uzupełnieniem makiety laboratoryjnej do zajęć z przedmiotu Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności. Szczegółowy zakres pracy będzie ustalony w konsultacji z ekspertem PKP/nauczycielem Szkoły. Praca obejmuje: poznanie specyfiki sygnalizacji i zarządzania ruchem na kolei, opracowanie koncepcji modelu sygnalizacji, projekt układu elektronicznego, wykonanie modułu elektronicznego i jego integrację z istniejącą makietą systemu sterowania ruchem kolejowym, uruchomienie i testowanie wykonanego modułu w warunkach szkolnych.

Zakres pracy:

 1. Stosowane rozwiązania przemysłowe przedmiotowych systemów sygnalizacji.
 2. Niezbędne analizy i opracowanie koncepcji modelu systemu sygnalizacji.
 3. Projekt funkcjonalny i konstrukcyjny implementacji modelu.
 4. Wykonanie modelu fizycznego w zakresie dostępnych podzespołów.
 5. Uruchomienie i testowanie opracowanego rozwiązania.

słowa kluczowe: urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, sterowanie ruchem kolejowym, uklady zasilania sygnalizatorów drogowych, sterowane źródła światła, kondycjonwanie sygnałów sterujących

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

5. Projekt układu detekcji stanu niezajętości torów stacyjnych opiekun pracy: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca realizowana we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku na kierunku Technik transportu kolejowego. Jej celem jest opracowanie modelu systemu detekcji nie zajętości torów. Efekt końcowy byłby uzupełnieniem makiety laboratoryjnej do zajęć z przedmiotu Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności. Szczegółowy zakres pracy będzie ustalony w konsultacji z ekspertem PKP/nauczycielem Szkoły. Praca obejmuje: poznanie specyfiki prowadzenia ruchu kolejowego, opracowanie koncepcji modelu układu wykrywającego obecność pojazdu szynowego, projekt układu elektronicznego, wykonanie modułu elektronicznego i jego integracja z makietą systemu sterowania ruchem kolejowym, uruchomienie i testowanie wykonanego modułu w warunkach szkolnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd procedur i urządzeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 2. Opracowanie koncepcji modelu układu detekcji niezajętości torów.
 3. Projekt funkcjonalny i konstrukcyjny opracowanego modelu.
 4. Integracja zaprojektowanego układu.
 5. Testy nowego opracowania w systemie makiety szkolnej.

słowa kluczowe: detekcja sygnałów sterujących, sensory ruchu, kodowanie sygnałów elektrycznych, układy zasilające małej mocy, fotoemitery i fotodetektory półprzewodnikowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Projekt układu wygaszania sygnału zezwalającego na semaforzeopiekun pracy: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca realizowana we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku na kierunku Technik transportu kolejowego. Jej celem jest opracowanie modelu układu sterującego semaforem. Model końcowy będzie rozszerzeniem makiety laboratoryjnej do zajęć z przedmiotu Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności. Szczegółowy zakres pracy będzie ustalony w konsultacji z ekspertem PKP/nauczycielem Szkoły. Praca obejmuje: poznanie specyfiki urządzeń sterowania ruchem kolejowym, opracowanie własnej koncepcji układu sterującego semaforem, projekt układu elektronicznego, wykonanie modułu i jego integrację z makietą systemu sterowania ruchem kolejowym, uruchomienie i testowanie wykonanego modułu w warunkach szkolnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd urządzeń sterujących ruchem kolejowym.
 2. Opracowanie koncepcji ukladu sterowania semaforem LEDowym.
 3. Projekt konstrukcji i układu elektronicznego.
 4. Montaż modelu laboratoryjnego i jego uruchomienie.
 5. Integracja z makietą szkolną i przeprowadzenie testów.

słowa kluczowe: emitery LEDowe,, zasilanie matryc LEDowych, układy sterujące matrycowych źródeł, zasilacze DC małej mocy, sterowanie semaforem

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Projekt płytki uruchomieniowej z mikrokontrolerem AVR umożliwiającej zdalne konfigurowanie zewnętrznych układów peryferyjnychopiekun pracy: dr inż. Lech Grodzki
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR, w którym tradycyjne połączenia przewodowe z dodatkowymi zewnętrznymi peryferiami byłyby zastąpione sterowanymi z zewnątrz kluczami półprzewodnikowymi. Docelowo zestaw taki powinien stać się składnikiem stanowiska umożliwiającego zdalne przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie modyfikacją sieci połączeń powinno być realizowane za pośrednictwem interfejsu USB i odpowiedniego programu z interfejsem graficznym będącego przedmiotem innej pracy dyplomowej. Wskazana współpraca z osobą realizującą temat „Program z interfejsem graficznym do zdalnego konfigurowania zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR”. Praca wymaga bardzo dobrej znajomości techniki cyfrowej i narzędzi projektowych.

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań dotyczących zasobów laboratoryjnego zestawu uruchomieniowego.
 2. Propozycja elektronicznego konfigurowania dodatkowych peryferii zestawu.
 3. Testy elementów składowych projektu.
 4. Projekt zestawu.
 5. Podsumowanie wyników pracy.

słowa kluczowe: mikrokontrolery AVR, zestaw uruchomieniowy, USB

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 800 zł.

8. Program z interfejsem graficznym do zdalnego konfigurowania zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVRopiekun pracy: dr inż. Lech Grodzki
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie programu, który będzie umożliwiał konfigurowanie peryferii zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR, którego projekt będzie przedmiotem innej pracy dyplomowej. Do łączności z zestawem należy wykorzystać interfejs USB. Program powinien być wyposażony w wygodny interfejs graficzny, ponieważ docelowo stanie się elementem składowym zdalnego stanowiska laboratoryjnego. Wskazana współpraca z osobą realizującą temat „Projekt płytki uruchomieniowej z mikrokontrolerem AVR umożliwiającej zdalne konfigurowanie zewnętrznych układów peryferyjnych”. Praca wymaga umiejętności programowania aplikacji z GUI w środowisku Windows i na mikrokontrolery AVR, w tym obsługi interfejsów komunikacyjnych.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka standardu USB.
 2. Zdefiniowanie wymagań użytkowych wobec programu.
 3. Opracowanie programu.
 4. Testy programu.
 5. Podsumowanie wyników pracy.

słowa kluczowe: oprogramowanie z GUI, USB, mikrokontrolery AVR

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

9. Projekt i wykonanie prototypowego układu do pomiaru prądu zasilania procesora o dużej dynamice wartości opiekun pracy: dr inż. Lech Grodzki
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Przedmiotem pracy ma być opracowanie układu do ciągłego pomiaru prądu zasilającego procesor. Projekt powinien spełniać szereg wymagań: ciągły pomiar i wizualizacja uśrednionej wartości prądu zasilającego; automatyczne dostosowywanie się układu do zmian wartości mierzonej wielkości elektrycznej o dynamice ok. 120 dB; wymagany zakres mierzonych prądów to 100 nA … 100 mA; działanie układu powinno być „niewidoczne” dla badanego procesora – ewentualne, automatyczne przełączanie się zakresów pomiarowych NIE MOŻE (!) zakłócać pracy procesora/mikrokontrolera w jego trybach pracy z obniżonym poborem energii; wizualizacja aktualnie zmierzonej wartości prądu lokalnie na wyświetlaczu LCD lub zdalnie na ekranie komputera (transfer np. poprzez USB do komputera + prosty program do odczytu wartości na ekranie i zapisu w pliku dyskowym). Zaproponowane w projekcie rozwiązanie powinno zostać zweryfikowane przez zbudowanie i przebadanie prototypu układu. Realizacja pracy wymaga od osoby ją realizującej znaczących umiejętności z zakresu elektroniki, techniki mikroprocesorowej oraz programowania. Działający układ znalazłby zastosowanie w praktyce laboratoryjnej katedry.

Zakres pracy:

 1. Omówienie problemów pomiaru bardzo małych prądów. Przegląd ewentualnych opublikowanych rozwiązań.
 2. Projekt układu pomiarowego spełniającego określone w opisie pracy wymagania.
 3. Budowa prototypu modułu pomiarowego i jego ewentualne oprogramowanie.
 4. Eksperymentalna weryfikacja spełnienia przyjętych założeń przez układ.
 5. Podsumowanie wyników pracy.

słowa kluczowe: pomiar bardzo małych prądów, mikroprocesory i mikrokontrolery, tryby zasilania mikrokontrolerów, programowanie mikrokontrolerów

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

10. Projekt i wykonanie programowalnego źródła prądowego do badania diod LED (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie programowalnego źródła prądowego do badania diod LED. Główne założenia projektowe: a) tryb stałoprądowy (DC) – regulacja prądu w zakresie od 1 mA do 20 mA; b) tryb impulsowy: przebieg prostokątny o częstotliwości regulowanej w zakresie od 20 Hz do 500 Hz, regulacja współczynnika wypełnienia impulsów od 2% do 98%, zakres regulacji maksymalnej wartości prądu: od 25 mA do 500 mA.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy rozwiązań układowych impulsowych źródeł prądowych.
 2. Opracowanie ogólnej koncepcji projektowanego źródła.
 3. Projekt i wykonanie prototypu urządzenia.
 4. Badania laboratoryjne i analiza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: źródło prądowe, programowalne, impulsowe , LED

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

11. Projekt i wykonanie elektronicznej szachownicy wspomagającej naukę gry w szachy (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie elektronicznej szachownicy, która ułatwiałaby (dzieciom) naukę gry w szachy. Osoba podejmująca się realizacji tematu może zaproponować własną wizję szachownicy. Zagadnienia do przemyślenia/realizacji:

 1. wybór sposobu rozpoznawania figur i pionków;
 2. tryb nauki (np. kontrola prawidłowości rozmieszczenia figur i pionków przed grą, nauka i sprawdzanie prawidłowych ruchów, roszada itd.);
 3. tryb gry (np. do wyboru: wariant z podpowiedzią możliwych ruchów pionka/figury; wariant z sygnalizacją nieprawidłowych ruchów; inne);
 4. elektroniczny zegar szachowy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy istniejących rozwiązań.
 2. Opracowanie ogólnej koncepcji szachownicy.
 3. Projekt i wykonanie prototypu urządzenia.
 4. Badania laboratoryjne i testy szachownicy.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: elektroniczna szachownica, szachy, nauka gry

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 700 zł.

12. Projekt i wykonanie prototypu urządzenia monitorującego ciśnienie i temperaturę w zbiorniku ze środkiem gaśniczym HFC-227ea (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia monitorującego ciśnienie i temperaturę w zbiorniku ze środkiem gaśniczym HFC-227ea. Minimalne wymagania projektowe: pomiar ciśnienia i temperatury w zbiorniku, automatyczne włączenie sygnalizacji osiągnięcia progu alarmowego (przy ubytku ciśnienia na poziomie 5%) oraz automatyczne włączenie alarmu po wykryciu nieszczelności zbiornika (przy ubytku ciśnienia na poziomie 10%).

Zakres pracy:

 1. Właściwości środka gaśniczego HFC-227ea oraz wymogi prawne dotyczące jego przechowywania.
 2. Opracowanie ogólnej koncepcji urządzenia oraz dobór czujników temperatury i ciśnienia.
 3. Projekt i wykonanie prototypu urządzenia.
 4. Badania laboratoryjne.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: środek gaśniczy HFC-227ea, urządzenie monitorujące

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

13. Projekt i wykonanie rejestratora analogowych sygnałów pomiarowych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu (opracowanie schematu ideowego oraz płytki PCB, opcjonalnie projekt obudowy do wykonania w technologii druku 3D) i realizacji rejestratora pomiarowych sygnałów analogowych. Mierzone wartości powinny mieścić się w standardowych przedziałach sygnałów napięciowych (w tym na poziomie mV) oraz prądowych stosowanych m.in. w automatyce przemysłowej. Podstawowe komponenty systemu: a) część cyfrowa – mikrokontroler dokonujący pomiarów za pomocą wbudowanego przetwornika ADC, zewnętrzny ADC o większej rozdzielczości w przypadku pomiarów niewielkich napięć, interfejs karty microSD do zapisu danych, wyświetlacz LCD do prezentacji aktualnych pomiarów, b) część analogowa – układy kondycjonujące sygnały pomiarowe.

Zakres pracy:

 1. Przegląd istniejących rejestratorów sygnałów pomiarowych.
 2. Sformułowanie założeń projektowych oraz dobór komponentów elektronicznych.
 3. Realizacja i testy rejestratora.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: rejestrator , sygnały analogowe, pomiar, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

14. Mobilny system diagnostyczny do pomiaru drgań (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca polega na wykonaniu mobilnego (zasilanego bateryjnie) systemu diagnostycznego przeznaczonego do pomiaru drgań i wibracji. System powinien w sposób ciągły, w ustalonym przedziale czasowym, monitorować trend i zmiany poziomu drgań, które będą mierzone za pomocą akcelerometru. Systemem powinien zarządzać mikrokontroler, który będzie odczytywać i przetwarzać wartości z akcelerometru. Dane będą następnie drogą radiową wysyłane do urządzenia mobilnego (tablet, smartfon z autorską aplikacją) celem bieżącego podglądu mierzonych parametrów. Opcjonalnie system może rejestrować mierzone dane na karcie microSD.

Zakres pracy:

 1. Przegląd istniejących rozwiązań do pomiaru drgań.
 2. Sformułowanie założeń projektowych i dobór elementów do wykonania systemu.
 3. Realizacja mobilnego systemu do pomiaru drgań.
 4. Weryfikacja działania systemu.
 5. Wnioski i uwagi końcowe.

słowa kluczowe: pomiar drgań, akcelerometr, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

15. Mikroprocesorowy sterownik systemu przeciwzalaniowego (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu i następnie wykonaniu systemu przeciwzalaniowego, który w sposób ciągły będzie monitorował parametry w zabezpieczanym pomieszczeniu i automatycznie odcinał dopływ wody (poprzez sterowanie zaworem kulowym) w przypadku wykrycia zalania pomieszczenia. Realizowany sterownik powinien umożliwiać również ręczne otwieranie i zamykanie zaworu, przy czym ponowne otwarcie dopływu wody będzie możliwe wówczas, gdy poziom mierzonych parametrów będzie niższy od progu alarmowego. Zasadnicze wymagania: system powinien uwzględniać monitorowanie dwóch pomieszczeń, komunikacja pomiędzy sondami pomiarowymi a głównym sterownikiem powinna odbywać się bezprzewodowo. Dodatkową opcją będzie możliwość wysyłania powiadomień sms o awarii do użytkownika systemu.

Zakres pracy:

 1. Przegląd istniejących rozwiązań systemów przeciwzalaniowych.
 2. Sformułowanie założeń odnośnie funkcjonowania sterownika oraz systemu przeciwzalaniowego.
 3. Dobór komponentów elektronicznych.
 4. Wykonanie i przetestowanie działania sterownika systemu przeciwzalaniowego.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: system przeciwzalaniowy, komunikacja bezprzewodowa, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 299 zł.

16. Projekt i wykonanie zdalnego systemu sterowania bramą wjazdową (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Praca polega na wykonaniu prototypu systemu bezprzewodowego sterowania bramą wjazdową na posesję. Realizowany system może być wykonany w dwóch opcjach: Wariant 1 – sterowanie z poziomu aplikacji. W tym celu należy opracować aplikację użytkownika na urządzenie mobilne, zaś po stronie napędu należy wykonać dedykowany sterownik złożony z modemu GSM (np. sim800L), mikrokontrolera (np. serii AVR) odbierającego z niego sygnał i aktywującego napęd bramy. Taki wariant zapewnia sterowanie z dowolnego punktu. W tym wariancie można dodatkowo zrealizować lokalne sterowanie bramą z poziomu aplikacji, uzupełniając sterownik modułem Bluetooth. Wariant 2 – sterowanie oparte na sygnale z systemu GPS. W tym celu po stronie użytkownika należy wykonać urządzenie z odbiornikiem sygnału GPS (np. NEO6M) i mikrokontrolerem, który będzie interpretować przesłane współrzędne geograficzne. Urządzenie będzie montowane w aucie. Po ustaleniu lokalizacji auta w zadanym obszarze, urządzenie powinno drogą radiową (za pomocą np. modułów nRF24L01) skomunikować się z odbiornikiem/sterownikem, który będzie odpowiadał za otwarcie bramy. Wykonany system należy przetestować integrując go z istniejącym, automatycznym napędem do bramy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd systemów sterowania bramą wjazdową.
 2. Sformułowanie założeń projektowych dotyczących systemu sterowania bramą wjazdową.
 3. Wybór komponentów elektronicznych do realizacji systemu.
 4. Wykonanie i weryfikacja działania systemu.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: system sterowania bramą, mikrokontroler, napęd bramy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

17. Realizacja układu sterowania z uczeniem iteracyjnym trajektorią ruchu manipulatora przemysłowegoopiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

W ramach pracy zostanie zaimplementowany algorytm iteracyny z uczeniem do sterowania powtarzalnymi ruchami manipulatora według zadanej trajektorii ruchu. Student otrzyma wstępną wersję algorytmu do dopasowania i implementacji. Model manipulatora UR3/UR5 (w tym jego kinematyka i dynamika) jest także dostępny. Zostaną przeprowadzone symulację w programie Matlab, a ich wyniki zostaną zweryfikowane podczas testów w laboratorium.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie układów sterowania z iteracyjnym uczeniem w manipulatorach przemysłowych.
 2. Modelowanie manipulatora UR3/UR5 oraz opracowanie algorytmu sterowania z uczeniem iteracyjnym.
 3. Realizacja testów symulacyjnych i opracowanie wyników.
 4. Implementacja algorytmu sterowania, wykonanie testów eksperymentalnych i opracowanie wyników badań.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: uczenie maszynowe, algorytm iteracyjny, sterowanie z uczeniem iteracyjnym, manipulator przemysłowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

18. Realizacja przenośnego układu do pomiaru i analizy sygnałów drgań mechanicznychopiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

W ramach pracy zostanie zbudowany prosty i przenośny układ elektroniczny do pomiaru drgań. W skład układu wchodzi mikrokontroler np. Arduino oraz niskokosztowy czujnik drgań typu AXDL. Czujnik poprzez magnes będzie mocowany do badanej maszyny. Dodatkowo zostanie opracowana aplikacja mobilna umożliwiająca wyświetlanie parametrów drgań np. wartości RMS na smartphone.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie funkcjonalności dostępnych przenośnych mierników drgań.
 2. Opracowanie koncepcji budowy i działania układu pomiarowego, w tym wybór mikrokontrolera i czujnika drgań.
 3. Budowa układu pomiarowego i programowanie obsługi sygnałów drgań, w tym obliczania wskaźników: RMS, kurtoza, itd.
 4. Projekt i wykonanie aplikacji wyświetlającej parametry drgań na urządzeniu mobilnym.
 5. Testowanie układu pomiarowego i aplikacji mobilnej na wybranej maszynie firmy SaMasz.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: pomiar drgań, układ pomiarowy, czujniki drgań, aplikacja mobilna, maszyny SaMasz

finansowanie: środki własne studenta, 250 zł.

19. Realizacja przenośnego układu do pomiaru i analizy sygnałów temperatury węzła kinematycznego maszynyopiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

W ramach pracy zostanie zbudowany prosty i przenośny układ elektroniczny do pomiaru temperatury. W skład układu wchodzi mikrokontroler np. Arduino oraz niskokosztowy czujnik temperatury np. termoelektryczny. Układ pomiarowy będzie testowany w maszynie wirnikowej. Dodatkowo zostanie opracowana aplikacja mobilna umożliwiająca wyświetlanie temperatury na smartphone.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie funkcjonalności dostępnych przenośnych mierników temperatury.
 2. Opracowanie koncepcji budowy i działania układu pomiarowego, w tym wybór mikrokontrolera i czujnika temperatury.
 3. Budowa układu pomiarowego i programowanie obsługi sygnałów temperatury, w tym sygnalizacji wartości alarmowych.
 4. Projekt aplikacji wyświetlającej wartości historyczne i aktualne temperatury na urządzeniu mobilnym.
 5. Testowanie układu pomiarowego i aplikacji mobilnej na wybranej maszynie firmy SaMasz.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: pomiar temperatury, układ pomiarowy, czujniki temperatury, aplikacja mobilna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

20. Projekt i sterowanie pojazdu wyposażonego w napęd gąsienicowy (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy będzie opracowanie koncepcji i realizacja modelu pojazdu wykorzystującego do poruszania się silniki DC połączone ze sobą w układ napędu gąsienicowego. W ramach zakresu pracy będzie opracowanie koncepcji, dobór elementów napędu, opracowanie układów zasilania i sterowania ruchu pojazdu. Końcowym etapem pracy będzie laboratoryjna weryfikacja działania wykonanego prototypu pojazdu.

Zakres pracy:

 1. Opracowanie projektu koncepcyjnego pojazdu o napiędzie gąsienicowym.
 2. Przegląd dostępnych na rynku elemtentów składowych pojazdu.
 3. Wykonanie prototypu pojazdu.
 4. Opracowanie układu sterującego napędem gąsienicowym.
 5. Weryfikacja laboratoryjna stworzonego modelu.

słowa kluczowe: napęd gąsienicowy, układ sterowania, prototyp, projekt pojazdu

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 800 zł.

21. Sterowanie rozmyte ruchem pojazdu w oparciu o sygnał lidarowy (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy będzie realizacja sterowania ruchem pojazdu wykorzystując sygnał pochodzący z czujnika typu LIDAR i metod logiki rozmytej. Opracowana zostanie koncepcja rozmytego sterowania ruchem pojazdu, a następnie zostanie ona zaimplementowana i przetestowana w warunkach rzeczywistych.

Zakres pracy:

 1. Działanie czujnika typu LIDAR.
 2. Idea układów sterowania wykorzystującego logikę rozmytą.
 3. Opracowanie koncepcji układu sterowania rozmytego ruchem pojazdu.
 4. Praktyczna implementacja opracowanej metody.
 5. Badania laboratoryjne działania opracowanego układu sterowania.

słowa kluczowe: sterowanie rozmyte, sterowanie pojazdem, LIDAR

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

22. Wykorzystanie teorii Lapunowa do poszukiwania granicy stabilności układu regulacji automatycznej (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy będzie opracowanie metody pozwalającej na określenie nastaw regulatora, dla których układ regulacji znajdzie się na granicy stabilności wykorzystując do tego bezpośrednią metodę Lapunowa. Praca będzie składała się z części analityczno-symulacyjnej, w której dyplomant przeanalizuje działanie układu regulacji w różnych stanach pracy (stabilnych, niestabilnych oraz w pobliżu granicy stabilności) oraz z części eksperymentalnej, w której przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne z wybranymi układami regulacji.

Zakres pracy:

 1. Metody Lapunowa badania stabilności układów.
 2. Klasyczne metody wyznaczania granicy stabilności układu regulacji.
 3. Wykorzystanie metody Lapunowa do wyznaczenia nastaw regulatora zapewniających pracę na granicy stabilności.
 4. Badania symulacyjne i laboratoryjne opracowanej metody.

słowa kluczowe: metoda Lapunowa, granica stabilności, układ regulacji automatycznej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

23. Implementacja systemu wizyjnego z wykorzystaniem Profinet IO do sterowania procesem przemysłowymopiekun pracy: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Zadanie obejmować będzie: przegląd dostępnych rozwiązań, konfigurację sprzętową podzespołów stanowiska, opracowanie i uruchomienie algorytmu sterowania wybranym procesem, opracowanie i uruchomienie aplikacji systemu wizyjnego, testy działania wdrożonego stanowiska. Literatura dostępna w języku polskim i angielskim.

Zakres pracy:

 1. Opracowanie koncepcji sterowania wybranym procesem technologicznym.
 2. Konfiguracja stanowiska roboczego (sterownik PLC, system wizyjny) z wykorzystaniem Profinet IO.
 3. Implementacja programu sterującego w sterowniku PLC Siemens.
 4. Implementacja programu sterującego w systemie wizyjnym.
 5. Weryfikacja poprawności komunikacji sieciowej.
 6. Podsumowanie otrzymanych rezultatów.

słowa kluczowe: Sterownik programowalny PLC, system wizyjny, proces przemysłowy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

24. Wirtualizacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem oprogramowania Factory IO (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Zadanie obejmować będzie: przegląd dostępnych rozwiązań, konfigurację sprzętową podzespołów sterownika PLC z serii SIMATIC, opracowanie i uruchomienie algorytmu sterowania wybranym procesem, opracowanie wizualizacji obsługiwanego procesu, opracowanie wirtualnego odpowiednika fizycznego procesu, testy działania układu rzeczywistego i wirtualnego stanowiska.

Zakres pracy:

 1. Opracowanie koncepcji sterowania przenośnikiem taśmowym.
 2. Implementacja programu sterującego w sterowniku PLC Siemens.
 3. Implementacja wizualizacji.
 4. Zbudowanie wirtualnego odpowiednika modelu rzeczywistego przenośnika z wykorzystaniem oprogramowania Factory IO.
 5. Weryfikacja działania układów.
 6. Podsumowanie otrzymanych rezultatów.

słowa kluczowe: Sterownik programowalny PLC, wirtualizacja, Factory IO

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

25. Implementacja View of Things do wizualizacji procesu produkcyjnegoopiekun pracy: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Zadanie obejmować będzie: przegląd dostępnych rozwiązań, konfigurację sprzętową podzespołów sterownika PLC z serii S7-1500, opracowanie i uruchomienie algorytmu sterowania wybranym procesem, opracowanie wizualizacji obsługiwanego procesu, testy działania wdrożonego stanowiska.

Zakres pracy:

 1. Opracowanie koncepcji sterowania wybranym procesem technologicznym.
 2. Konfiguracja sterownika PLC.
 3. Implementacja programu sterującego w sterowniku PLC Siemens.
 4. Implementacja wizualizacji procesu z wykorzystaniem technologii View of Things.
 5. Weryfikacja poprawności działania.
 6. Podsumowanie otrzymanych rezultatów.

słowa kluczowe: Sterownik programowalny PLC, wizualizacja, View of Things

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

26. Opracowanie generatora sygnałów z wykorzystaniem oprogramowania LabView i wielofunkcyjnej karty pomiarowejopiekun pracy: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest realizacja programowo-sprzętowego generatora sygnałów za pomocą biblioteki modułów dostępnych w pakiecie LabView (firmy National Instruments) oraz wielofunkcyjnej karty wejść/wyjść analogowych i cyfrowych. Zadaniem dyplomanta ma być również zbudowanie interfejsu użytkownika, pozwalającego na wybór klasy sygnału (wielomianowy, harmoniczny, multiharmoniczny) i określenie jego parametrów, jak również generację sygnału o kształcie zadanym przez użytkownika. Dodatkowo interfejs powinien również umożliwiać akwizycję i wizualizację wygenerowanego sygnału.

Zakres pracy:

 1. Opis metodyki tworzenia przyrządów wirtualnych za pomocą pakietu LabView oraz techniki programowania graficznego.
 2. Projekt generatora sygnałów analogowych oraz układu do pomiaru sygnału analogowego w środowisku LabView, z wykorzystaniem wielofunkcyjnej karty wejść/wyjść analogowych i cyfrowych.
 3. Projekt interfejsu użytkownika i budowa aplikacji do generacji i pomiaru wybranych sygnałów analogowych.
 4. Generacja, pomiar i wizualizacja sygnałów – testy jakościowe układu generatora.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: przyrząd wirtualny, wielofunkcyjna karta wejść/wyjść, generator sygnałów analogowych, LabView

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

27. Identyfikacja parametryczna ciągłych modeli wybranych obiektów fizycznychopiekun pracy: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest realizacja w pakiecie Matlab/Simulink (firmy MathWorks) algorytmów identyfikacji wybranych modeli obiektów fizycznych (liniowych i nieliniowych). Dyplomant powinien zastosować nowoczesne metody modelowania i identyfikacji obiektów dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. W pracy należy również zaimplementować procedury numerycznej weryfikacji wyników opracowanych algorytmów identyfikacji. Zadaniem dyplomanta ma być również zbudowanie interfejsu użytkownika, pozwalającego na wybór modelu obiektu (poddawanego identyfikacji) i określenie jego parametrów, jak również na wizualizację uzyskanych wyników.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod identyfikacji parametrycznej modeli obiektów dynamicznych, w tym biblioteki narzędziowej System Identification Toolbox pakietu Matlab.
 2. Budowa biblioteki modeli matematycznych obiektów dynamicznych do celów identyfikacji.
 3. Projekt aplikacji i interfejsu użytkownika oraz implementacja aplikacji umożliwiającej identyfikację parametryczną modeli w środowisku Matlab.
 4. Symulacja działania wybranych algorytmów identyfikacji parametrycznej – wizualizacja i analiza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: modele układów dynamicznych, identyfikacja parametryczna, graficzny interfejs użytkownika, Matlab

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

28. Stanowisko multimedialne – przetworniki analogowo-cyfrowe w systemach pomiarowychopiekun pracy: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca polega na opracowaniu multimedialnego stanowiska laboratoryjnego, które ilustruje zasady przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów oraz metody działania różnych typów przetworników A/C. Opracowany interfejs użytkownika ma ponadto umożliwiać wybór podstawowych parametrów przetworników i sposobów komunikacji (transmisji wyniku pomiaru, buforowania wyników pomiarów, itp.) w systemach komputerowych. Praca może być realizowana w środowisku LabView, Matlab/Simulink lub w innym pakiecie programowym, preferowanym przez dyplomanta.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod przetwarzania analogowo-cyfrowego oraz typów przetworników A/C.
 2. Opracowanie koncepcji stanowiska multimedialnego ilustrującego działanie przetworników A/C.
 3. Projekt aplikacji multimedialnej i interfejsu użytkownika do ilustracji i porównania metod przetwarzania analogowo-cyfrowego.
 4. Implementacja aplikacji w wybranym środowisku programowym i testy działania aplikacji.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: przetwarzanie analogowo-cyfrowe, przetworniki A/C, aplikacja multimedialna, graficzny interfejs użytkownika

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

29. Wykorzystanie Screw Theory do opisu kinematyki i dynamiki manipulatora robota przemysłowegoopiekun pracy: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania metodyki Screw Theory do opisu kinematyki i dynamiki manipulatora. Metodyka ta jest coraz powszechniej stosowana w robotyce w szczególności przez naukowców z dalekiego Wschodu, a w europejskiej literaturze naukowej i podstawowych podręcznikach z zakresu robotyki bardzo mało rozpowszechniona.

Zakres pracy:

 1. Opisanie głównych założeń metodyki Screw Theory na podstawie badań literaturowych.
 2. Zaaplikowanie metodyki Screw Theory do opisu wybranej otwartej struktury manipulatora.
 3. Stworzenie modelów opisujących kinematykę i dynamiki wybranego łańcucha kinematycznego.
 4. Wykorzystanie modeli do stworzenia symulacji działania mechanizmu manipulatora.
 5. Porównanie uzyskanych wyników symulacji z wynikami z badań numerycznych w wybranym narzędziu.
 6. Dyskusja otrzymanych wyników oraz ocena przydatności metody Screw Theory.
 7. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: Screw Theory, robotyka, kinematyka , dynamika, manipulator

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

30. Projekt aplikacji montażu zautomatyzowanego z wykorzystaniem systemu wizyjnego oraz czujników siły i momentu robota przemysłowego UR5opiekun pracy: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest praktyczne zaprojektowanie zadania montażu robotycznego z wykorzystaniem ramienia robota przemysłowego UR5 firmy Universal Robots. Systemami wspierającymi wykonanie wskazanego zadania będą: dedykowany wieloosiowy sensor siły i momentu oraz system wizyjny firmy OnRobot. Robot i wskazane podsystemy są na wyposażeniu Katedry Automatyki i Robotyki.

Zakres pracy:

 1. Analiza źródeł literaturowych w zakresie montażu robotycznego.
 2. Wykonanie założeń inżynierskich do autorskiego zadania montażu robotycznego z wykorzystaniem systemu wizyjnego oraz czujników siły i momentu robota przemysłowego UR5.
 3. Praktyczna realizacja zadania montażu z wykorzystaniem wieloosiowych czujników siły i momentu oraz systemu wizyjnego firmy OnRobot.
 4. Testowanie aplikacji pod kątem optymalizacji procesu montażu.
 5. Dyskusja otrzymanych rezultatów.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: montaż robotyczny, robotyka, system wizyjny, sprzężenie siłowe, robot przemysłowy

finansowanie: środki własne studenta, 200 zł.

31. Projekt i wykonanie układu sterującego robotem kroczącym z wykorzystaniem ROSopiekun pracy: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

W pracy należy zaprojektować układ sterujący robotem kroczącym, który jest dostępny w laboratorium. Aktualnie robot posiada wszystkie niezbędne elementy mechaniczne oraz napęd w postaci serwomechanizmów i odpowiednich dźwigni. Część mechaniczna jest sprawna, ale nie posiada sterownika. W wyniku pracy powstanie sterownik, umożliwiający zdalne sterowanie robotem.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne.
 2. Opis systemu ROS (Robot Operating System).
 3. Projekt układu sterowania robotem kroczącym.
 4. Oprogramowanie układu sterowania.
 5. Testy i ocena możliwości wykonanego układu sterującego robotem.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: Robot kroczący, ROS, sterownik mikroprocesorowy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

32. Projekt i wykonanie systemu do szybkiego prototypowania dla 8 bitowych mikrokontrolerów AVR (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

W pracy należy zaprojektować system szybkiego prototypowania dla 8 bitowych mikrokontrolerów AVR. System powinien umożliwiać programowanie w systemie bez wyjmowania programowanego układu, łatwą rekonfigurację szeregu elementów peryferyjnych jak RTC, wyświetlacz 7seg, wyświetlacz LCD, pamięć zewnętrzna nieulotna, przekaźniki, wyjścia magistral szeregowych, zasilanie. W wyniku pracy powstanie system, umożliwiający szybkie testowanie aplikacji z wykorzystaniem typowych elementów peryferyjnych oraz z możliwością podłączenia innych zewnętrznych elementów peryferyjnych

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne, przegląd rozwiązań.
 2. Opis rodziny mikrokontrolerów AVR8.
 3. Projekt systemu szybkiego prototypowania.
 4. Aplikacje demonstracyjne.
 5. Testy i ocena możliwości wykonanego systemu.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: mikrokontrolery 8 bitowe, AVR8, stanowisko uruchomieniowe

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

33. Projekt i wykonanie sieci sensorowej z wykorzystaniem protokołów Zigbee oraz MQTT (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem niniejszej pracy jest wykonanie sieci sensorowej w standardzie Zigbee składającej się z koordynatora oraz co najmniej trzech zaprojektowanych urządzeń końcowych zawierających:

 • mikrokontroler ESP32,
 • bateryjny układ zasilania,
 • układ pomiarowy wielkości fizycznych.

Praca zakłada implementację brokera MQTT, serwera aplikacji oraz serwera WWW w celu wizualizacji wyników pomiarów.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne, przegląd rozwiązań.
 2. Sformułowanie założeń projektowych.
 3. Projekt i wykonanie urządzenia końcowego Zigbee.
 4. Oprogramowanie systemu telemetrycznego.
 5. Badania wykonanego systemu telemetrycznego.
 6. Podsumowanie.

słowa kluczowe: Zigbee, MQTT, sieć sensorowa, ESP32

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

1. Projekt i badania laboratoryjne wybranego podzespołu układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym z komutacją elektroniczną prądówopiekun pracy: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Interesującym elementem pracy jest analiza działania komutatora elektronicznego, który tak przełącza prądy fazowe silnika, na podstawie położenia wału silnika, aby w sposób dowolny można było kształtować jego moment elektromagnetyczny. W ramach pracy student zwiększy swoje doświadczenie w projektowaniu, budowie i przeprowadzeniu badań jednego wybranego podzespołu układu regulacji prędkości z silnikiem bezszczotkowym.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący układów napędowych z silnikiem bezszczotkowym z komutacją elektroniczną prądów.
 2. Projekt struktury układu regulacji prędkości z silnikiem bezszczotkowym.
 3. Projekt, budowa i badania wybranego podzespołu układu regulacji prędkości z silnikiem bezszczotkowym.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: regulacja prędkości, silnik BLDC, silnik z magnesami trwałymi, regulator prędkości, regulator prądu

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

2. Badania układu pomiarowego położeniaopiekun pracy: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

W ramach pracy dyplomowej analizie poddana będzie struktura i zasada działania układu pomiarowego położenia silnika elektrycznego. Wykonane będą badania realizacji programowej różnych układów struktur układów pomiarowych położenia. Dzięki temu student ukształtuje swoją wiedzę i doświadczenie w wykorzystaniu zestawu laboratoryjnego dSpace oraz oprogramowania Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury o układach pomiarowych położenia.
 2. Projekt struktury układu pomiarowego położenia.
 3. Badania laboratoryjne układu pomiarowego położenia.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: pomiar położenia wału silnika, struktura układu pomiarowego położenia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

3. Projekt i badania stanowiska dydaktycznego do demonstracji powstawania momentu elektromagnetycznego silnika prądu przemiennego (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Praca polega na opracowaniu stanowiska do demonstracji powstawania strumienia magnetycznego wypadkowego z strumieni fazowych tworzonych przez poszczególne uzwojenia maszyny elektrycznej trójfazowej prądu przemiennego oraz powstawanie momentu elektromagnetycznego maszyny. Praca obejmuje stworzenie zadajnika prądów fazowych w uzwojeniach z wykorzystaniem zestawu dSpace z oprogramowaniem Matlab – Simulink, opracowanie i przeprowadzenie badań układów regulacji prądów w uzwojeniach fazowych maszyny elektrycznej, oraz opracowanie zestawu demonstracyjnego do wizualizacji procesów w tym powstawiania strumienia i momentu elektromagnetycznego silnika prądu przemiennego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej modelowania momentu elektromagnetycznego i układów regulacji momentu elektromagnetycznego maszyn elektrycznych prądu przemiennego.
 2. Projekt stanowiska dydaktycznego do demonstracji powstawania momentu elektromagnetycznego silnika prądu przemiennego.
 3. Badania laboratoryjne stanowiska dydaktycznego do demonstracji powstawania momentu elektromagnetycznego silnika prądu przemiennego.
 4. Analiza wyników badań doświadczalnych.
 5. Interpretacja wyników oraz wnioski końcowe.

słowa kluczowe: silnik prądu przemiennego, moment elektromagnetyczny, strumień magnetyczny

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 0 zł.

4. Analiza schematów zastępczych powłok cienkowarstwowych naniesionych elektrochemicznieopiekun pracy: dr inż. Anna Białostocka
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Dyplomant dokonuje pomiarów przy pomocy mostka (będącego na stanie Katedry elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki WE PB) w układzie do elektroosadzania w celu określenia schematu zastępczego układu. Otrzymana w ten sposób impedancja zastępcza (jej wartość, układ połączeń) będzie analizowana pod kątem zastosowanych w procesie parametrów elektrycznych i materiałowych.

Zakres pracy:

 1. Parametry elektryczne i materiałowe w procesie elektrochemicznego osadzania metali.
 2. Schematy zastępcze – modelowanie procesu elektrochemicznego.
 3. Badania eksperymentalne – pomiary mostkiem po zastosowaniu różnych układów (materiał podłoża, gęstość prądu elektrycznego).
 4. Analiza otrzymanych schematów zastępczych pod kątem zastosowanych materiałów i parametrów procesowych.
 5. Wnioski końcowe – wpływ parametrów procesowych na różnice w budowie schematu zastępczego układu elektrodowego.

słowa kluczowe: podłoże, gęstość prądu elektrycznego, proces elektrochemiczny, mostek

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

5. Identyfikacja konstrukcji układu elektrycznego na podstawie wyznaczonej pomiarowo charakterystyki widmowejopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Opracowanie zasad i schematu identyfikacji konstrukcji wybranych pasywnych i aktywnych filtrów selektywnych na podstawie zebranych danych pomiarowych. Przygotowanie programu, który na podstawie danych odczytanych z oscyloskopu (interfejs obsługujący połączenie w czasie rzeczywistym) będzie dobierał konstrukcję i wartości elementów. Identyfikacja właściwości wykonywana dla wybranych struktur filtrów RLC. Niezbędna umiejętność programowania z uwzględnieniem tworzenia interfejsu graficznego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury: algorytmy identyfikacji, algorytmy optymalizacji.
 2. Przyjęte założenia i ograniczenia dotyczące konstrukcji identyfikowanych układów.
 3. Opis opracowanego schematu identyfikacji konstrukcji układu oraz struktury opracowanego programu.
 4. Charakterystyka opracowanego oprogramowania z opisem wykonanych prób, dostępnych opcji, możliwych do identyfikacji konfiguracji układu.
 5. Opis techniczny i użytkowy opracowanego algorytmu i programu.
 6. Podsumowanie i wnioski dotyczące zrealizowanych zadań.

słowa kluczowe: analiza widmowa układów, algorytmy optymalizacji, identyfikacja konstrukcji układu, program komputerowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Ekran pola elektromagnetycznego do czujników pomiarowych w zakresie częstotliwości sieciowychopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Opracowanie geometrii i struktury materiałowej ekranu otwartego do osłony czujnika umieszczonego w pobliżu instalacji elektrycznych. Analiza wybranych konstrukcji z uwzględnieniem struktury proponowanego materiału kompozytowego oraz perforacji powierzchni. Prace prowadzone z użyciem specjalizowanych programów obliczeniowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd sposobów ekranowania pola w zakresie częstotliwości sieciowych.
 2. Analiza właściwości materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów stosowanych w budowie ekranów.
 3. Opracowanie modelu elementu ekranującego.
 4. Dobór konstrukcji elementu i ocena jego właściwości przy uwzględnieniu oddziaływania pola.
 5. Analiza wyników i podsumowanie.

słowa kluczowe: ekranowanie pola, pole elektromagnetyczne, elementy planarne, oprogramowanie CAD, metody numeryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Planarny rezonator pierścieniowy z dobranym układem strefy dyspersyjnejopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Analiza konstrukcji pierścieniowego rezonatora mikrofalowego w którego konstrukcji występują fragmenty układu wykonane z materiałów dyspersyjnych o dobranej charakterystyce. Dobór geometrii układu rezonatora ze względu na uzyskanie zakładanej charakterystyki częstotliwościowej. Podstawowe zadania wykonywane z użyciem programów Comsol lub Ansys, w zależności od potrzeb program Matlab.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka konstrukcji rezonatorów mikrofalowych i ich właściwości.
 2. Opis metod stosowanych w projektowaniu rezonatorów.
 3. Opracowanie modelu rezonatora pierścieniowego z materiałem dyspersyjnym (rezonansowym).
 4. Ocena właściwości układu i dobór jego geometrii w celu uzyskania właściwych cech.

słowa kluczowe: układy mikrofalowe, transmisja sygnałów, układy mikropaskowe, rezonator, metody numeryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. Elementy rozpraszające pole elektromagnetyczne w zakresie dyspersji plazmowejopiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Dobór konstrukcji oraz ocena właściwości kierunkowych i selektywności elementów powierzchniowych pracujących w zakresie dyspersji plazmowej. Określenie geometrii materiału warstwowego z wtrąconymi elementami z materiałów dyspersyjnych (dyspersja plazmowa). Prace ukierunkowane na ocena możliwości ograniczenia skutecznej powierzchni odbicia wybranych próbek materiałów.

Zakres pracy:

 1. Przegląd sposobów ograniczenia skutecznej powierzchni odbicia.
 2. Charakterystyka modeli dyspersyjnych materiałów.
 3. Charakterystyka, analiza właściwości materiałów ekranujących.
 4. Opracowanie modelu powierzchniowego elementu rozpraszającego z uwzględnieniem dyspersji plazmowej.
 5. Analiza właściwości opracowanego elementu i poprawa jego parametrów (RCS) przez modyfikację geometrii struktury.
 6. Analiza wyników i podsumowanie.

słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, ekranowanie pola, materiały kompozytowe, modelowanie numeryczne, metoda elementów skończonych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

9. Kompensacja mocy biernej w układzie lokalnym i przy pracy grupowej opiekun pracy: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Opracowanie stanowiska do zajęć w ramach pracowni specjalistycznej. Wykonanie modeli układów do kompensacji mocy na bazie podstawowych programów narzędziowych (np. Matlab, MultiSim, Spice). Opracowanie i analiza właściwości modeli uwzględniających skończony czas komutacji, stany przejściowe w pracy kompensatorów, stany awaryjne w pracy układu.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka metod kompensacji mocy biernej.
 2. Opracowanie modeli układów z kompensacją lokalną i kompensacją grupową w stanie ustalonym i nieustalonym.
 3. Opracowanie modeli z uwzględnieniem stanów awaryjnych w układach źródło – odbiornik – kompensator.
 4. Opracowanie narzędzi do doboru kompensatorów.
 5. Analiza wyników i podsumowanie.

słowa kluczowe: układy elektryczne, kompensacja mocy biernej, kompensacja grupowa, modelowanie numeryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Wyznaczanie krzywych czułości kamery filmowej z przetwornikiem CCD przy użyciu wzorcowego źródła światła o stałej luminancjiopiekun pracy: dr inż. Eugeniusz Czech
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Kamery z przetwornikiem obrazu stwarzają możliwości konstrukcji przyrządów fotometrycznych, np. w zakresie pomiarów powierzchniowych rozkładu luminancji. Ze względu na wysokie ceny specjalizowanego sprzętu, dedykowanego do celów pomiarowych, dokonywane są próby stosowania w konstrukcjach różnego rodzaju fotometrów, coraz szerzej dostępnych na rynku kamer lub aparatów fotograficznych. W tym celu, konieczna jest jednak znajomość charakterystyk czułości użytej kamery, które zwykle nie są udostępniane przez producentów, zaś standardowe laboratoryjne metody wyznaczania tych funkcji, wymagają użycia specjalistycznego sprzętu i źródeł światła o ściśle kontrolowanych parametrach. Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie metody pozwalającej wyznaczyć charakterystyki czułości z przetwornikiem obrazowym przy użyciu wzorcowego źródła światła o stałej luminancji.

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących mierników rozkładu luminancji powierzchniowej.
 2. Przegląd istniejących konstrukcji takich przyrządów, w szczególności wykorzystujących do celów pomiarowych przetworniki obrazowe.
 3. Przegląd znanych metod wyznaczania charakterystyk czułości przetworników obrazowych.
 4. Opracowanie metody pozwalającej wyznaczyć charakterystyki czułości kamery z przetwornikiem obrazowym przy użyciu wzorcowego źródła światła o stałej luminancji.
 5. Praktyczna weryfikacja opracowanej metody.
 6. Analiza uzyskanych wyników i wnioski.

słowa kluczowe: fotometria, krzywa czułości, przetwornik obrazowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Program komputerowego wspomagania projektowania układów elektro-optycznych oświetlaczy stosowanych w gęstej mgleopiekun pracy: dr inż. Eugeniusz Czech
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie aplikacji pozwalającej zaprojektować układ elektro-optyczny oświetlacza pracującego w gęstej mgle, pozwalającego uzyskać w pewnym (dużym) przedziale odległości od tego oświetlacza, stałą wartość luminancji w pobliżu osi wiązki świetlnej.

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących oświetlaczy stosowanych we mgle.
 2. Przegląd źródeł światła mogących mieć zastosowanie w tego typu oświetlaczach.
 3. Przegląd komercyjnie dostępnych opraw oświetleniowych do zastosowań w ośrodkach silnie pochłaniających światło.
 4. Opracowanie programu komputerowego, wspomagającego projektowanie oświetlacza, który pozwalałby uzyskać w ośrodkach silnie pochłaniających światło, stałą wartość luminancji w pobliżu osi wiązki świetlnej w dużym przedziale odległości od tego oświetlacza.
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej opracowanego programu.

słowa kluczowe: źródło światła, oświetlacze, współczynnik przepuszczania

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Właściwości układów prostownikowych wykorzystywanych w przekształtnikach (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Dmitruk
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

W ramach pracy należy wykonać przegląd literatury w temacie różnych technologii prostowania sygnałów przemiennych wykorzystywanych w przekształtnikach. Na podstawie zdobytej wiedzy, należy wykonać modele symulacyjne w oprogramowaniu Matlab/Simulink oraz przeprowadzić badania oceniające właściwości elektryczne różnych konfiguracji prostowników.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Teoretyczna analiza skuteczności procesu prostowania z wykorzystaniem różnych dostępnych metod.
 3. Weryfikacja symulacyjna procesu prostowania przebiegów przemiennych z wykorzystaniem różnych dostępnych metod (Matlab/Simulink).
 4. Analiza wyników.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: prostownik diodowy, prostownik synchroniczny, przekształtniki

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Projekt i wykonanie PCB do badania właściwości układów prostownikowych stosowanych w przekształtnikach (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Dmitruk
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

W ramach pracy należy wykonać rozeznanie literaturowe w temacie różnych technologii prostowania sygnałów przemiennych wykorzystywanych w przekształtnikach. Na podstawie zdobytej wiedzy, należy wykonać projekt płytki obwodów drukowanych, na której umieszczone będą wybrane różnego rodzaju konfiguracje prostowników. Zaprojektowany układ ma umożliwiać przeprowadzanie badań laboratoryjnych różnych konfiguracji układów prostownikowego zasilanych z dwóch źródeł napięcia o różnych częstotliwościach. PCB należy wykonać praktycznie i przeprowadzić na nim badania laboratoryjne.

Zakres pracy:

 1. Wykonanie rozeznania literaturowego w temacie różnych technologii prostowania sygnałów przemiennych wykorzystywanych w przekształtnikach.
 2. Analiza teoretyczna dostępnych rozwiązań prostowania sygnałów przemiennych.
 3. Wykonanie projektu płytki PCB z różnymi konfiguracjami prostowników.
 4. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych na wykonanej PCB.
 5. Analiza wyników.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: układy prostownikowe, projektowanie PCB, mostek diodowy, prostownik aktywny

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

14. Porównanie aktualnych wymagań w zakresie wykrywania niepożądanej pracy przekształtnika na wydzielony fragment sieci zasilającejopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Dmitruk
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W ramach pracy należy wyszukać i przeanalizować informacje na temat aktualnie stosowanych wymagań prawnych w różnych krajach świata. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania w zakresie czasu detekcji pracy wyspowej i procedur związanych z testowaniem urządzeń na spełnienie tychże wymagań (liczba testów, parametry zmienne, schemat układu badawczego). Ponadto, należy wykonać projekt rzeczywistego układu badawczego do weryfikacji skuteczności ochrony zabezpieczeń przed niepożądaną pracą przekształtnika na wydzielony fragment sieci zasilającej, zgodnie z wybranym aktem prawnym.

Zakres pracy:

 1. Analiza wymagań prawnych w zakresie wykrywania niepożądanej pracy przekształtnika na wydzieloną grupę odbiorników.
 2. Porównanie procedur związanych z testowaniem przekształtników na czas detekcji niepożądanej pracy na wydzieloną grupę odbiorników.
 3. Wykonanie projektu rzeczywistego układu badawczego do testowania przekształtników na czas detekcji niepożądanej pracy na wydzieloną grupę odbiorników zgodnie z wybranym aktem prawnym.
 4. Wnioski i podsumowanie.

słowa kluczowe: praca wyspowa, prawo energetyczne, przekształtnik, sieć zasilająca

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

15. Numeryczna analiza rozkładu pola temperatury z zastosowaniem procesora karty graficznej (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie programu komputerowego umożliwiającego numeryczną analizę nieustalonego pola temperatury w wybranym układzie elektrycznym. W tym celu należy sformułować odpowiednie zagadnienie brzegowo-początkowe, zdyskretyzować równania przewodnictwa cieplnego za pomocą metody różnic skończonych, rozwiązać otrzymany układ równań algebraicznych przy zastosowaniu procesora karty graficznej (technika GPGPU).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie programu komputerowego do numerycznej analizy nieustalonego pola temperatury.
 3. Zastosowanie opracowanego programu do analizy pola temperatury w wybranym układzie.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

słowa kluczowe: pole temperatury, układ elektryczny, symulacja, stan nieustalony, GPU

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Aplikacja do sterowania urządzeniami inteligentnego domu (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie aplikacji na smartfon/tablet, której zadaniem będzie sterowanie wybranymi urządzeniami inteligentnego domu (np. roletami, ogrzewaniem, oświetleniem, itp.). Każde urządzenie będzie komunikowało się z aplikacją bezprzewodowo z wykorzystaniem standardu Wi-Fi lub Bluetooth. Aplikacja będzie umożliwiała również odczytanie stanu każdego urządzenia.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie oprogramowania aplikacji sterującej.
 3. Opracowanie układów współpracujących z urządzeniami inteligentnego domu.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

słowa kluczowe: inteligentny dom, układ mikroprocesorowy, sterowanie urządzeniami, komunikacja bezprzewodowa

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

17. Stanowisko laboratoryjne do badania procesu łączeniowego tranzystorów MOSFET z węglika krzemuopiekun pracy: dr inż. Michał Harasimczuk
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz wykonanie stanowiska badawczego do przeprowadzania testu dwupulsowego tranzystorów MOSFET. Stanowisko ma umożliwiać badanie procesu łączeniowego tranzystorów wykonanych z węglika krzemu o wysokim napięciu przebicia 1,2 kV. Student w ramach pracy powinien zaprojektować obwód mocy tranzystorów SiC MOSFET, sterowniki bramkowe tych tranzystorów oraz obsługę stanowiska przy wykorzystaniu wyświetlacza alfanumerycznego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej.
 2. Analiza teoretyczna procesu łączeniowego tranzystora SiC MOSFET.
 3. Projekt i wykonanie stanowiska badawczego.
 4. Badania laboratoryjne.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: MOSFET, test dwupulsowy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 700 zł.

18. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania układów pomiarowych energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: eksperymentalna

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji stanowiska laboratoryjnego do badania układów pomiarowych energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych oraz opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych liczników energii elektrycznej oraz przekładników prądowych i napięciowych.
 2. Metody pomiarów energii czynnej i biernej w sieciach elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia.
 3. Konstrukcja stanowiska laboratoryjnego do badania układów pomiarowych energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych.
 4. Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.

słowa kluczowe: metody pomiaru energii elektrycznej, liczniki energii elektrycznej, przekładniki prądowe i napięciowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

19. Analiza stanu linii kablowych średniego napięcia na podstawie wyników badań pomiarowych metodą wyładowań niezupełnych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: eksperymentalna

Celem pracy jest analiza stanu linii kablowych średniego napięcia pracujących w obrębie rejonu energetycznego na podstawie wyników badań pomiarowych metodą wyładowań niezupełnych dla różnych rodzajaów zastosowanych kabli. Analiza wymagać będzie pozyskania danych dotyczących struktury sieci kablowej średniego napięcia oraz wyników badań linii kablowych SN prowadzonych metodą wyładowań niezupełnych, przy współpracy z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej (PGE).

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań kabli elektroenergetycznych średniego napięcia stosowanych w sieciach elektroenergetycznych.
 2. Przegląd metod pomiaru wyładowań niezupełnych w liniach kablowych SN.
 3. Metodyka oceny stanu kabli na podstawie wyników badań metodą wyładowań niezupełnych.
 4. Analiza wyników badań stanu kabli w obrębie wybranego rejonu energetycznego pod kątem wpływu różnych czynników na awaryjności kabli.

słowa kluczowe: metoda pomiaru wyładowań niezupełnych, linie kablowe SN, awaryjność kabli SN

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

20. Koncepcja modernizacji sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wynikającej z przyłączenia zbyt dużej mocy OZE (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie projektu koncepcyjnego modernizacji wybranej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej odbiorców indywidualnych z instalacjami OZE (prosumentów), w przypadku występowania skutków przyłączenia zbyt dużej mocy źródeł (przeciążenia przewodów i podskoków napięcia).

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych napowietrznych i kablowych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 2. Metodyka obliczania spadków napięcia w sieciach magistralnych przy odwrotnych przepływach mocy.
 3. Zasady i wytyczne projektowania linii elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 4. Projekt koncepcyjny modernizacji wybranej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wynikającej z przyłączenia zbyt dużej mocy OZE.

słowa kluczowe: magazynowanie energii, instalacje OZE, zdolność przyłączeniowa sieci

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

21. Koncepcja modernizacji sieci oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE oraz magazynów energii (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie projektu koncepcyjnego modernizacji wybranej sieci oświetlenia ulicznego związanej z wymianą źródeł światła (oprawy LED) oraz zastosowaniem OZE (turbina wiatrowa i instalacja fotowoltaiczna) i magazynu energii w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych małych elektrowni wiatrowych, mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz małych magazynów energii.
 2. Metodyka projektowania oświetlenia ulicznego.
 3. Analiza bilansu energii oświetlenia w cyklu dobowym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym.
 4. Dobór mocy instalacji OZE i magazynu energii wymaganych dla zapewnienia samowystarczalności energetycznej.
 5. Projekt koncepcyjny modernizacji wybranej sieci oświetlenia ulicznego związanej z wymianą źródeł światła oraz zastosowaniem OZE i magazynu energii.

słowa kluczowe: sieci oświetlenia ulicznego, instalacje OZE, magazyny energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

22. Ekomodernizacja wybranego budynku użyteczności publicznej (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie koncepcji modernizacji układu zasilania wybranego obiektu użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE (turbina wiatrowa i instalacja fotowoltaiczna) oraz magazynu energii, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami przepisów oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii.
 2. Metodyka oraz wytyczne projektowania układów zasilających z odnawialnymi źródłami energii oraz magazynami energii.
 3. Analiza zapotrzebowania na energię elektryczną wybranego obiektu użyteczności publicznej.
 4. Dobór mocy instalacji OZE i magazynu energii wymaganych dla zapewnienia samowystarczalności energetycznej budynku.
 5. Projekt koncepcji modernizacji układu zasilania wybranego obiektu użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE oraz magazynu energii.

słowa kluczowe: zasilanie budynków użyteczności publicznej, instalacje OZE, magazyny energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

23. Analiza strat mocy w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie modeli cyfrowych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz przeprowadzenie analizy porównawczej wartości strat mocy dla różnych konfiguracji sieci. Praca wymagać będzie obliczeń rozpływów prądów oraz strat mocy w otwartych i zamkniętych układach sieci elektroenergetycznych średniego napięcia w programie komputerowym Digsilent PowerFactory.

Zakres pracy:

 1. Przegląd konfiguracji układów połączeń sieci elektroenergetycznych średniego napięcia.
 2. Metodyka obliczania rozpływów prądów oraz strat mocy napięcia sieciach elektroenergetycznych.
 3. Opracowanie modeli cyfrowych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia na potrzeby obliczeń rozpływowych.
 4. Symulacja rozpływów prądów oraz strat mocy w wybranych układach sieci elektroenergetycznych w programie komputerowym Digsilent PowerFactory.

słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne SN, straty mocy, symulacja komputerowa rozpływów mocy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

24. Symulacja stanów przejściowych podczas operacji łączeniowych w transformatorach energetycznychopiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie modeli cyfrowych transformatorów energetycznych oraz wyznaczenie przebiegów prądów i napięć w stanach przejściowych. Praca wymagać będzie przeprowadzenia obliczeń przebiegów czasowych prądów i napięć podczas załączania i wyłączania transformatorów energetycznych w programie komputerowym Digsilent PowerFactory.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych transformatorów energetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia.
 2. Metodyka obliczania parametrów stanów nieustalonych w sieciach elektroenergetycznych.
 3. Opracowanie cyfrowych modeli transformatorów energetycznych napięcia na potrzeby obliczeń stanów przejściowych.
 4. Symulacja przebiegów prądów i napięć podczas załączania i wyłączania transformatorów energetycznych w programie komputerowym Digsilent PowerFactory.

słowa kluczowe: stany przejściowe, transformator energetyczny, symulacja komputerowa transformatorów energetycznych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

25. Analiza bilansu energii biernej zakładu przemysłowego z instalacją fotowoltaicznąopiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczna

Celem pracy jest analiza bilansu energii biernej wybranego zakładu przemysłowego z instalacją fotowoltaiczną oraz opracowanie koncepcyjnego projektu układu do kompensacji mocy biernej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń do kompensacji mocy biernej stosowanych w układach elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 2. Metodyka analizy bilansu mocy i energii biernej.
 3. Zasady i wytyczne projektowania układów kompensacji mocy biernej.
 4. Projekt koncepcyjny układu do kompensacji mocy biernej.

słowa kluczowe: przemysłowe sieci elektroenergetyczne, instalacje OZE, bilans energii biernej, kompensacja mocy biernej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

26. Koncepcja wykorzystania samochodu elektrycznego jako przydomowego magazynu energii (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest wykonanie projektu koncepcyjnego ładowarki samochodowej z dwustronnym przepływem mocy oraz dobór przykładowego samochodu elektrycznego w kontekście zainstalowanej pojemności baterii. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie przykładowego rozwiązania jako przydomowego magazynu energii elektrycznej. Opracowana koncepcja ma być oparta o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych ładowarek samochodowych oraz samochodów elektrycznych pod kątem wykorzystania jako magazyny energii.
 2. Metodyka projektowania układów magazynowania energii elektrycznej.
 3. Analiza bilansu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną wybranego domu jednorodzinnego.
 4. Dobór mocy ładowarki samochodowej oraz pojemności baterii w samochodzie elektrycznym dla zapewnienia samowystarczalności energetycznej.
 5. Projekt koncepcyjny ładowarki samochodowej w konfiguracji umożliwiającej wykorzystanie samochodu elektrycznego jako przydomowego magazynu energii elektrycznej.

słowa kluczowe: magazynowanie energii, ładowarki samochodowe, samochody elektryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

27. Projekt koncepcyjny instalacji OZE zasilającej budynek mieszkalny z salonem gier cyfrowych na parterzeopiekun pracy: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest wykonanie projektu koncepcyjnego budynku mieszkalnego i salonu gier cyfrowych zasilanych systemem fotowoltaicznym. W ramach pracy jest planowane wykonanie bilansu produkcji zużycia energii, obliczeń projektowych i doboru urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej i budynku mieszkalnego. W ramach projektu zostanie wykonana także analiza ekonomiczna inwestycji.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący tematyki pracy dyplomowej.
 2. Analiza produkcji i zużycia energii w budynku mieszkalnym i salonie gier.
 3. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszalnym.
 4. Dobór urządzeń, obliczenia projektowe i analiza ekonomiczna inwestycji.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: instalacje elektryczne, instalacje fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii, bilans zużycia energii, budynek mieszkalny

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

28. Realizacja systemu lokalizacji obiektów za pomocą metod opartych na pomiarach RSSI (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest realizacja praktyczna systemu lokalizacji obiektów z wykorzystaniem wybranej techniki radiowej. Student musi posiadać umiejętność programowania mikrokontrolerów (np. ESP32). Efektem pracy będzie analiza danych pomiarowych uzyskanych w przestrzeni otwartej i w budynku, a także porównanie uzyskanych wyników z otrzymanymi przy użyciu innej techniki pomiarowej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat lokalizacji za pomocą technik radiowych.
 2. Realizacja systemu lokalizacji opartego na wybranym standardzie komunikacji bezprzewodowej.
 3. Uruchomienie i walidacja systemu lokalizacji.
 4. Analiza danych pomiarowych.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: lokalizacja obiektów, komunikacja bezprzewodowa, RSSI, mikrokontrolery, Bluetooth

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

29. Graficzna prezentacja danych przy wykorzystaniu modułu wyświetlacza firmy Delta opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Kulikowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest stworzenie programu/procedur obsługi wyświetlacza Delta umożliwiającego graficzną prezentację danych pobieranych z procesora sterującego przekształtnikami. Prezentowane dane będzie można zapisywać na pamięci USB. Podczas realizacji pracy wymagana jest znajomość różnych języków programowania. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Opracowanie oprogramowania wyświetlacza Delta.
 4. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: HMI, przekształtnik energoelektroniczny, prezentacja danych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

30. Modernizacja trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/ACopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Kulikowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest przystosowanie stanowiska badawczego na potrzeby ćwiczeń laboratoryjnych. Modernizacja będzie polegać na wymianie uszkodzonych podzespołów oraz przerobieniu osłon części silnoprądowych przekształtnika w sposób zapewniający bezpieczeństwo i możliwość manipulacji. Ponadto w ramach pracy należy dostosować obecnie działający program sterujący do kilku przykładowych ćwiczeń. Podczas realizacja pracy wymagana jest znajomość języka C. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim.

Zakres pracy:

 1. Opis stanu obecnego oraz propozycja rozwiązania sprzętowego.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Projekt modernizacji przekształtnika AC/DC/AC.
 4. Implementacja zmian hardwarowych w programie sterującym.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: przekształtnik energoelektroniczny, DC/AC/DC, przekształtnik trójpoziomowy, układ mikroprocesorowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

31. Projekt i wykonanie automatycznego przełącznika źródeł DC do wykorzystania w magazynach energii (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Jarosław Makal, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

Samochodowe akumulatory ołowiowe są trudne i kosztowne w recyklingu, a dodatkowo wciąż mają sporą rezerwę pojemności. Jest ona wystarczającą, by można było je zastosować gdzie indziej. Jedna z koncepcji wykonania magazynu energii dotyczy wykorzystania akumulatorów samochodowych przeznaczonych do recyklingu. Automatyczny przełącznik powinien zapewniać sekwencyjny wybór najlepiej naładowanego akumulatora, a po jego rozładowaniu, kolejne dołączanie pozostałych (minimum 3). Po przywróceniu zasilania sieciowego przełącznik powinien umożliwić doładowywanie wszystkich akumulatorów. Istniejący inwerter (urządzenie komercyjne UPS DC12V/AC230V o mocy do 200 W.) wykrywa zanik napięcia w sieci i przełącza się na tryb zasilania z pojedynczego akumulatora.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat istniejących układów do automatycznego przełączania źródeł DC.
 2. Przedstawienie koncepcji działania przełącznika dla wielu źródeł DC (minimum 3).
 3. Wykonanie projektu przełącznika.
 4. Wykonanie przełącznika wg gotowego projektu.
 5. Przeprowadzenie badań testowych na stanowisku laboratoryjnym.
 6. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: magazyn energii, źródło DC, inwerter, UPS, automatyczny przełącznik

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

32. Analiza wpływu wyboru paneli fotowoltaicznych na opłacalność instalacji PV w budynku mieszkalnym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Zadaniem dyplomanta będzie przeanalizowanie dostępnych na rynku paneli fotowoltaicznych pod kątem ich parametrów technicznych, w szczególności tych, które wpływają na ekonomikę pracy instalacji PV. Następnie, należy przeanalizować metody oceny efektywności inwestycji wykorzystywane w elektroenergetyce i wybrać najbardziej odpowiednią do analiz, które należy przeprowadzić w pracy dyplomowej. Kolejnym krokiem będzie wykonanie projektu instalacji PV w wybranym obiekcie i wykonanie oceny efektywności ekonomicznej tych wariantów z uwzględnieniem wpływu na tą efektywność parametrów paneli wybranych do projektów.

Zakres pracy:

 1. Analiza dostępnych na rynku paneli fotowoltaicznych w zakresie cen i parametrów technicznych.
 2. Metody oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce.
 3. Wpływ parametrów paneli PV na wielkość produkcji energii elektrycznej.
 4. Wariantowy projekt instalacji PV w wybranym obiekcie.
 5. Analiza ekonomiczna wariantów instalacji z analizą parametrów paneli PV.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, opłacalność ekonomiczna, parametry techniczne paneli PV

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

33. Optymalizacja instalacji elektrycznej w nowoczesnym budynku rolniczym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

W ramach realizacji pracy należy zapoznać się z wymaganiami stawianymi instalacjom elektrycznym w nowoczesnym budynku rolniczym. Przedstawione powinny być specjalne wymagania dla takich instalacji. Niezbędne będzie przeanalizowanie zasad doboru urządzeń elektrycznych w tego typu budynkach i szczególnych wymagań stawianych tym urządzeniom. Kolejnym etapem pracy będzie analiza układów sterowania urządzeniami rolniczymi jakie znajdą się w budynku rolniczym. Konieczne będzie również przeanalizowanie możliwych opcji oraz wybór najkorzystniejszego układu instalacji w wybranym budynku przykładowym dla określonego wcześniej kryterium wyboru (kryterium optymalizacji).

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w budynkach rolniczych w świetle norm i przepisów.
 2. Zasady doboru urządzeń w instalacjach elektrycznych specjalnego przeznaczenia.
 3. Sposoby sterowania urządzeniami stanowiącymi wyposażenie budynku rolniczego.
 4. Kryteria optymalizacji instalacji elektrycznych – przedstawienie możliwych kryteriów.
 5. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w wybranym budynku rolniczym odpowiadającej wybranemu kryterium oceny.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: instalacja elektryczna, budynek rolniczy, wybór najkorzystniejszego wariantu, kryterium optymalizacji

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

34. Współpraca instalacji odnawialnego źródła energii z instalacją wewnętrzną w budynku przemysłowym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Pierwszym krokiem przy realizacji tematu jest zapoznanie się z krzywymi obciążenia zakładów przemysłowych w zależności od profilu ich produkcji. Kolejny krok to zapoznanie się z zasadami doboru instalacji elektrycznych do profilu obciążenia odbiorcy oraz wyboru konkretnego źródła energii, które prawidłowo współpracowałoby z instalacją. Następnie należy opisać w jaki sposób należy dostosować wewnętrzną instalację elektryczną zakładu przemysłowego do współpracy z OZE. Końcowy efekt pracy to projekt instalacji OZE w wybranym zakładzie przemysłowym oraz analiza korzyści taryfowych wynikających z zastosowania instalacji OZE. Temat zgłoszony przez studenta.

Zakres pracy:

 1. Cechy charakterystyczne zużycia energii elektrycznej w budynku przemysłowym – krzywe obciążenia.
 2. Zasady doboru instalacji OZE dla budynku przemysłowego.
 3. Zakres dostosowań instalacji zakładu przemysłowego do współpracy z instalacją OZE.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji OZE współpracującej z siecią elektryczną wybranego zakładu przemysłowego.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: instalacja OZE, zapotrzebowanie na energię, zakład przemysłowy, krzywa produkcji energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

35. Przydomowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych współpracująca z instalacją OZE (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Realizacja pracy wymaga zapoznania się z parametrami i wymaganiami stawianymi stacjom ładowania pojazdów. Następnie porównania zapotrzebowania na energię elektryczną przeciętnego budynku mieszkalnego z ilością energii produkowaną przez instalacje OZE w zależności od ich mocy. Kolejny krok to analiza zapotrzebowania na energię w przeciętnym cyklu ładowania przez wybrany rodzaj pojazdu oraz dobór instalacji OZE do oszacowanych wymagań wobec takiej instalacji. Końcowym elementem jest projekt instalacji OZE wraz ze stacją ładowania dla budynku mieszkalnego. Praca ma charakter praktyczny i przyszłościowy, podobnych rozwiązań należy się spodziewać jako standard w najbliższym czasie.

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane stacjom ładowania pojazdów.
 2. Wybór instalacji OZE wspomagającej przydomową stację ładowania pojazdów.
 3. Projekt koncepcyjny ww. instalacji OZE.
 4. Projekt koncepcyjny stacji ładowania pojazdów współpracującej z instalacją budynku mieszkalnego.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: budynek mieszkalny, instalacja OZE, ładowanie pojazdów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

36. Analiza symulacyjna poprawy gospodarowania energią w zakładzie przemysłowym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjna

Realizacja tematu wymaga zapoznania się ze zużyciem energii w przemyśle ogółem oraz poszczególnych branżach w Polsce i innych krajach UE. Należy również przeanalizować główne obszary problemów energetycznych zakładów przemysłowych. Konsekwencją takiej analizy powinno być określenie sposobów ograniczenia zużycia energii w zakładach przemysłowych czyli podniesienia efektywności energetycznej produkcji. Najistotniejszym elementem pracy będzie symulacja zmian w sposobie użytkowania energii w przykładowym zakładzie przemysłowym i określenie uzyskanych korzyści energetycznych. Dotyczy to sposobów użytkowania urządzeń przemysłowych ale również doboru urządzeń elektrycznych do obciążenia w tym np. silników i transformatorów. Temat pracy został zgłoszony przez studentkę.

Zakres pracy:

 1. Zapotrzebowanie na energię w przemyśle w kraju i w podziale na branże.
 2. Problemy gospodarki energetycznej zakładów przemysłowych – analiza wybranych przypadków.
 3. Analiza sposobów poprawy gospodarowania energią i poprawy efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych.
 4. Symulacja rozwiązań poprawiających efektywność elektryczną w wybranym zakładzie przemysłowym.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: zakład przemysłowy, metody ograniczenia zużycia energii, efektywność energetyczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

37. Analiza zmian w zapotrzebowaniu na energię w budynkach publicznych w Polsce (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Temat pracy dotyczy aktualnego zagadnienia zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej. Pierwszym krokiem byłoby zapoznanie się z wymaganiami stawianymi budynkom publicznym w zakresie efektywności energetycznej. Niezbędne byłoby również zapoznanie się i przeanalizowanie struktury dokumentów gminnych dotyczących lokalnej energetyki. Kolejny krok polegałby na zbieraniu danych dotyczących zużycia energii elektrycznej i paliw w budynkach publicznych, na podstawie powszechnie dostępnych (publikowanych w BIP) dokumentów planistycznych gmin z lat 2010-2015 a następnie z lat 2020-2023. Zebrane dane powinny zostać opracowane statystycznie w celu określenia wybranych parametrów energochłonności budynków publicznych. Na podstawie zebranych informacji należałoby przeanalizować jaki wpływ na zmianę energochłonności budynków publicznych miało wprowadzenie do nich poszczególnych technologii energetycznych. Efektem pracy może być publikacja realizowana wspólnie z dyplomantem.

Zakres pracy:

 1. Wymagania w zakresie gospodarowania energią w budynkach publicznych w świetle polskich przepisów.
 2. Analiza struktury i zakresu dokumentów sporządzanych przez gminy w zakresie energetyki i gospodarowania energią.
 3. Analiza zużycia energii w budynkach publicznych wg danych z lat 2010-2015 na podstawie dostępnych dokumentów planistycznych gmin.
 4. Analiza zużycia energii w budynkach publicznych wg. danych z lat 2020-2023 na podstawie dostępnych dokumentów planistycznych gmin.
 5. Porównanie technologii wprowadzanych do budynków w celu poprawy ich efektywności energetycznej.
 6. Analiza zmian zużycia energii w budynkach publicznych wg. wybranych kryteriów.
 7. Wnioski.

słowa kluczowe: budynki publiczne, gminne dokumenty energetyczne, efektywność energetyczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

38. Projekt instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego z wykorzystaniem programu xSpider (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest zapoznanie się dyplomanta z programem xSpider firmy EATON oraz przedstawienie wad i zalet tego oprogramowania na podstawie wykonanego projektu rzeczywistego. xSpider jest graficznym systemem do projektowania i obliczania sieci niskiego napięcia wyposażonych w urządzenia rozdzielcze firmy Eaton. Program oblicza spadki napięcia, dystrybucję mocy oraz wartości prądów zwarciowych, a następnie sprawdza poprawność doboru kabli oraz urządzeń zabezpieczających. Program jest narzędziem dla projektantów i inżynierów. W prosty sposób pomaga przestrzegać aktualnych standardów.

Zakres pracy:

 1. Opracowanie i analiza zasad oraz kryteriów projektowania instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych.
 2. Metody obliczania spadków napięcia, dystrybucji mocy oraz wartości prądów zwarciowych w sieciach niskiego napięcia.
 3. Analiza i porównanie dostępnych na rynku programów do wspomagania procesu projektowania instalacji elektrycznych.
 4. Wykonie projektu instalacji domu jednorodzinnego z wykorzystaniem programu xSpider firmy EATON. Przedstawienie wad i zalet tego oprogramowania na podstawie wykonanego projektu.

słowa kluczowe: instalacja elektryczna, dobór przewodów, dom jednorodzinny, program xSpider

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

39. Opracowanie projektu efektywnego energetycznie sterowania oświetleniem w obiekcie biurowym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest opracowanie projektu efektywnego energetycznie sterowania oświetleniem w obiekcie biurowym. W zakresie pracy dyplomant powinien uwzględnić zaplanowanie takich funkcji sterowania, które zwiększają efektywność energetyczną budynku, przykładowo poprzez: wykorzystanie światła dziennego, stosowanie czujników ruchu/obecności i czujników natężenia oświetlenia. Do realizacji planowanych funkcji sterowania należy wykorzystać elementy systemów sterowania oświetleniem oferowane aktualnie przez wybranych producentów.

Zakres pracy:

 1. Analiza sposobów realizacji i kryteriów projektowania oświetlenia w obiektach biurowych.
 2. Efektywność energetyczna obiektów budowlanych, obowiązujące przepisy i dyrektywy UE.
 3. Przegląd dostępnych na rynku systemów sterowania oświetleniem oferowanych przez wybranych producentów, analiza funkcji sterowania pod kątem zwiększania efektywności energetycznej.
 4. Opracowanie projektu efektywnego energetycznie automatycznego sterowania oświetleniem w wybranym obiekcie biurowym.

słowa kluczowe: sterowanie oświetleniem, system sterowania, efektywność energetyczna, obiekt biurowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

40. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w salonie fryzjersko – kosmetycznym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest opracowanie projektu instalacji elektrycznej w dużym salonie piękności obejmującym salon fryzjerski i kosmetyczny oraz gabinet solarium. W zakres pracy wchodzi analiza obowiązujących przepisów i norm, ustalenie założeń wstępnych, dobór niezbędnego wyposażenia elektrycznego, wykonanie projektu oświetlenia pomieszczeń, instalacji odbiorczych w zadanym obiekcie oraz opracowanie wybranych elementów projektu budowlano-wykonawczego.

Zakres pracy:

 1. Analiza obowiązujących przepisów i norm w obiektach o podwyższonym zagrożeniu porażeniowym.
 2. Zasady projektowania instalacji oświetleniowej i doboru środków oraz elementów ochrony przeciwporażeniowej.
 3. Przegląd i analiza dostępnych na rynku programów do wspomagania projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji oświetleniowej i elektrycznej w salonie fryzjersko – kosmetycznym z wykorzystaniem oprogramowania do wspomagania projektowania.

słowa kluczowe: instalacja elektryczna, instalacja odbiorcza, zagrożenie porażeniowe, salon fryzjerski

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

41. Opracowanie projektu zasilania gwarantowanego centrum diagnostyki medycznej (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest analiza sposobów realizacji i kryteriów projektowania zasilania gwarantowanego obiektów służby zdrowia na przykładzie centrum diagnostyki medycznej. W zakres pracy powinno wejść opracowanie założeń i wykonanie projektu zasilania gwarantowanego w zadanym obiekcie budowlanym w oparciu o magazyn energii lub/i agregat prądotwórczy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i analiza wymagań stawianym instalacjom elektrycznym w obiektach służby zdrowia.
 2. Analiza sposobów realizacji i kryteriów projektowania zasilania gwarantowanego obiektów służby zdrowia.
 3. Zasady i kryteria zastosowania magazynu energii lub/i agregatu prądotwórczego jako zasilania gwarantowanego w obiektach budowlanych.
 4. Opracowanie założeń i wykonanie projektu koncepcyjnego zasilania gwarantowanego centrum diagnostyki medycznej.

słowa kluczowe: zasilanie gwarantowane, obiekt budowlany, służba zdrowia, diagnostyka medyczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

42. Modernizacja stanowiska do badań rezystancji zestykowej (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Tematem pracy będzie wykonanie modernizacji stanowiska laboratoryjnego do badania rezystancji zestykowej. Na zmodernizowanym stanowisku należy wykonać badania testowe oraz przygotować instrukcję laboratoryjną.

Zakres pracy:

 1. Rodzaje i budowa zestyków.
 2. Podstawowe parametry techniczne opisujące zestyki.
 3. Wykonanie projektu modernizacji stanowiska do badań rezystancji zestykowej.
 4. Modernizacja stanowiska do badań rezystancji zestykowej.
 5. Wykonanie badań i analiza otrzymanych wyników.
 6. Opracowanie instrukcji stanowiskowej.
 7. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: rezystancja , zestyk, stanowisko laboratoryjne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

43. Analiza zgodności modułu wytwarzania energii farmy fotowoltaicznej z wymaganiami kodeksu sieciowego NC RfG (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Praca będzie polegała głównie na wykonaniu badań i analizie wyników potwierdzających spełnienie warunków opisanych w kodeksie sieciowym przez wybrany moduł wytwarzania energii wykorzystujący do pracy promieniowanie słoneczne. Badania należy wykonać zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dyrektywie NC RfG oraz wymaganiami danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Zakres pracy:

 1. Budowa i zasada działania instalacji PV.
 2. Wymagania drektywy NC RfG dla modułów tybu B i C.
 3. Wykonanie badań terenowych dla wybranego modułu wytwarzania energii.
 4. Analiza otrzymanych wyników badań pod względem spełnienia wymogów NC RfG oraz OSD.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: OZE, instalacja PV, NC RfG

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

44. Zasilanie w energię elektryczną chłodni do warzyw i owoców zlokalizowanych na terenach wykluczonych energetycznie (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca będzie polegała na wykonaniu analizy technicznych i ekonomicznych możliwości zasilania w energię elektryczną chłodni warzyw i owoców zlokalizowanej na terenie rolnym, bez dostępu do sieci elektroenergetycznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy wykonać projekt takiej instalacji, umożliwiającej pracę chłodni przez cały okres zbiorów.

Zakres pracy:

 1. Przegląd źródeł energii umożliwiających zasilanie chłodni bez dostępu do sieci elektroenergetycznej.
 2. Analiza techniczna możliwości zastosowania wybranych źródeł energii.
 3. Kryteria doboru urządzeń elektrycznych wchodzących w skład układu zasilającego.
 4. Wykonanie projektu instalacji zasilającej w energię elektryczną wybraną chłodnię owoców i warzyw.
 5. Analiza ekonomiczna wybranego rozwiązania.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: instalacja elektryczna, OZE, zasilanie, magazyn energii, chłodnia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

45. Systemy przeciwpożarowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W pracy należy opisać wymagania aktualnych przepisów i norm w zakresie systemów przeciwpożarowych oraz dostępne na rynku rozwiązania techniczne wykorzystywane w tym celu. Należy również wykonać projekt koncepcyjny wybranego sytemu przeciwpożarowego w budynku użyteczności publicznej. Należy opisać funkcjonalność zastosowanych rozwiązań oraz przeprowadzić ich analizę ekonomiczną

Zakres pracy:

 1. Wymagania norm i przepisów dotyczących systemów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej.
 2. Opis elementów wchodzących w skład systemu przeciwpożarowego.
 3. Wpływ rodzaju obiektu na wybór odpowiednich rozwiązań.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego systemu przeciwpożarowego w wybranym obiekcie użyteczności publicznej.
 5. Analiza ekonomiczna i technologiczna zaproponowanego rozwiązania.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: system przeciwpożarowy, budynek użyteczności publicznej, instalacja elektryczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

46. Straty mocy i energii w morskich farmach wiatrowych (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Praca będzie polegała na wykonaniu wariantowych analiz strat mocy i energii występujących w morskich farmach wiatrowych, w zależności od budowy i parametrów sieci elektroenergetycznej farmy. Praca pozwoli określić główne wytyczne w zakresie możliwości ograniczenia strat wewnętrznych farm wiatrowych.

Zakres pracy:

 1. Straty mocy i energii występujące w układach elektroenergetycznych.
 2. Budowa i zasada działania morskich farm wiatrowych.
 3. Wykonanie projektu wariantowego przykładowej farmy wiatrowej posadowionej na morzu.
 4. Wyznaczenie strat mocy i energii w zaproponowanych układach elektroenergetycznych.
 5. Analiza otrzymanych wyników.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: strata mocy, strata energii, farma wiatrowa, farma morska

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

47. Jakość energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowni wiatrowej przyłączonej do sieci 15 kV (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Praca będzie polegała na wykonaniu tygodniowych badań parametrów opisujących jakość energii elektrycznej w wybranej elektrowni wiatrowej przyłączonej do sieci 15 kV. Na podstawie otrzymanych wyników będzie wykonana analiza zgodności poszczególnych parametrów z wymaganiami aktualnych norm i przepisów. W przypadku stwierdzenia niezgodności będzie trzeba określić działania naprawcze, umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań.

Zakres pracy:

 1. Parametry opisujące jakość energii elektrycznej wytwarzanej w OZE.
 2. Budowa i zasada działania elektrowni wiatrowej.
 3. Badania parametrów jakościowych energii wytwarzanej w elektrowni wiatrowej przyłączonej do sieci 15 kV.
 4. Analiza otrzymanych wyników badań.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: jakość energii, elektrownia wiatrowa, sieć 15 kV

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

48. System kontroli dostępu jako podstawa bezpieczeństwa wewnętrznego budynków (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W pracy należy przedstawić przegląd aktualnie dostępnych na rynku systemów kontroli dostępu, wraz z analizą ich zalet i wad oraz funkcjonalności w poszczególnych typach obiektów budowlanych. Należy wykonać również projekty koncepcyjne wybranych systemów bezpieczeństwa dla określonego obiektu budowlanego, wraz z analizą ekonomiczną i funkcjonalną.

Zakres pracy:

 1. Zasada działania układów kontroli dostępu.
 2. Przegląd dostępnych na rynku urządzeń kontroli dostępu.
 3. Wykonanie projektów koncepcyjnych wybranych systemów bezpieczeństwa.
 4. Analiza porównawcza zastosowanych rozwiązań.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: system bezpieczeństwa, kontrola dostępu, obiekt budowlany

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

49. Zasilanie awaryjne obwodów sterowniczych oraz komunikacyjnych stacji transformatorowych przy wykorzystaniu energii słonecznej, jako metoda minimalizacji czasu wyłączenia elektrowni przyłączonych do sieci średniego napięcia. (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy:

W pracy należy przeanalizować układy zasilania obwodów sterowania oraz komunikacji występujących w stacjach transformatorowych SN/nn zasilających instalacje fotowoltaiczne. Następnie należy wykonać projekt wybranego okładu zasilania oraz komunikacji obwodów sterowniczych przy wykorzystaniu energii słonecznej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd dostępnych urządzeń do utrzymania pełnej funkcjonalności obwodów sterowania oraz komunikacji w stacjach transformatorowych.
 2. Bilans energii niezbędnej do podtrzymania komunikacji oraz sterowania.
 3. Projekt zasilania awaryjnego obwodów sterowania oraz obwodów komunikacji przy wykorzystaniu energii słonecznej.
 4. Analiza ekonomiczna i technologiczna zaproponowanego rozwiązania.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski.

słowa kluczowe: Instalacja PV, sterowanie, komunikacja, stacje SN

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

50. Analiza zwarć niesymetrycznych w systemach elektroenergetycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowegoopiekun pracy: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Przedmiotem pracy jest wyznaczanie wielkości charakteryzujących zwarcia niesymetryczne występujące w elementach systemu elektroenergetycznego (SEE), z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego PowerFactory firmy DIgSILENT.

Zakres pracy:

 1. Podstawy teoretyczne obliczania wielkości zwarciowych przy zwarciach niesymetrycznych w elementach SEE.
 2. Opis oprogramowania PowerFactory pod kątem wykorzystania go do obliczeń zwarciowych.
 3. Opracowanie modelu komputerowego SEE o wybranej topologii, przeznaczonego do obliczeń zwarciowych.
 4. Wielowariantowe obliczenia zwarciowe na podstawie opracowanego modelu i analiza porównawcza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: zwarcie niesymetryczne, system elektroenergetyczny, PowerFactory

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

51. Analiza niezawodności wybranych konfiguracji stacji elektroenergetycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza niezawodności kilku wybranych konfiguracji układów szynowych stacji elektroenergetycznych, z wykorzystaniem oprogramowania BlockSim firmy Reliasoft.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka wybranych układów szynowych stacji elektroenergetycznych.
 2. Podstawy teoretyczne analizy niezawodności strukturalnej systemów technicznych.
 3. Opis oprogramowania BlockSim pod kątem wykorzystania go do budowy modeli niezawodnościowych układów szynowych stacji elektroenergetycznych.
 4. Opracowanie modeli niezawodnościowych wybranych układów szynowych stacji elektroenergetycznych.
 5. Wyznaczenie wskaźników niezawodnościowych analizowanych układów stacji i ich analiza porównawcza.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, układ szynowy, niezawodność, BlockSim

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

52. Analiza rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowegoopiekun pracy: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Przedmiotem pracy jest wyznaczenie rozpływów mocy w systemie elektroenergetycznym o wybranej konfiguracji topologicznej z wykorzystaniem oprogramowania PowerFactory firmy DIgSILENT.

Zakres pracy:

 1. Podstawy teoretyczne analizy rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych – metoda Newtona Raphsona.
 2. Opis oprogramowania PowerFactory pod kątem wykorzystania go do obliczeń rozpływów mocy.
 3. Opracowanie modelu komputerowego przeznaczonego do analizy rozpływów mocy w systemie elektroenergetycznym o zadanej konfiguracji.
 4. Przeprowadzenie wielowariantowych obliczeń rozpływów mocy i analiza porównawcza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: rozpływ mocy, system elektroenergetyczny, PowerFactory

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

53. Koncepcja modernizacji układu zasilania elektrycznego szkoły z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii i magazynu energii (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Praca dotyczy opracowania koncepcji modernizacji układu zasilania elektrycznego przykładowej szkoły, obejmującej analizę możliwości alternatywnego w stosunku do sieci publicznej zaopatrzenia szkoły w energię elektryczną wytwarzaną przez lokalne źródła energii (np. turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne) i magazynowaną w bateryjnym magazynie energii.

Zakres pracy:

 1. Analiza charakteru zapotrzebowania na energię elektryczną w obiekcie oświatowym typu szkoła.
 2. Analiza potencjału wytwórczego wybranych odnawialnych źródeł energii w miejscu lokalizacji szkoły.
 3. Dobór mocy wybranych odnawialnych źródeł energii do charakteru zapotrzebowania na energię przez szkołę.
 4. Dobór pojemności magazynu energii do mocy wybranych odnawialnych źródeł energii i charakteru zapotrzebowania na energię przez szkołę.
 5. Propozycja konfiguracji układu wytwórczego energii elektrycznej szkoły.

słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, magazyn energii, zasilanie elektryczne szkoły

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

54. Koncepcja modernizacji układu zasilania elektrycznego zakładu stolarskiego pod kątem poprawy jego efektywności energetycznej (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Przedmiotem pracy jest koncepcja modernizacji dotychczasowego układu zasilania elektrycznego istniejącego zakładu stolarskiego polegająca na rozbudowie dotychczasowego lokalnego źródła energii w postaci panelu fotowoltaicznego i dodaniu lokalnego bateryjnego magazynu energii. Przyjęte jest założenie o braku możliwości przekazywania wyprodukowanej i zmagazynowanej energii do sieci elektroenergetycznej zewnętrznej. Opracowana koncepcja powinna doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej zakładu.

Zakres pracy:

 1. Analiza charakteru zapotrzebowania zakładu stolarskiego na moc i energię oraz specyfiki pracy zakładu.
 2. Analiza potencjału wytwórczego docelowego panelu fotowoltaicznego zasilającego zakład.
 3. Dobór mocy docelowego panelu fotowoltaicznego do charakteru zapotrzebowania zakładu na moc i energię elektryczną.
 4. Dobór pojemności bateryjnego magazynu energii do mocy docelowego panelu fotowoltaicznego i charakteru zapotrzebowania zakładu na moc i energię.
 5. Propozycja konfiguracji układu zasilania elektrycznego zakładu bazującego na panelu fotowoltaicznym i magazynie energii, pod kątem poprawy efektywności energetycznej zakładu.

słowa kluczowe: panel fotowoltaiczny, magazyn energii, zasilanie elektryczne, zakład stolarski

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

55. Koncepcja wyspowego układu zasilania elektrycznego systemu nawadniania plantacji i upraw z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i magazynu energii (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Praca dotyczy opracowania koncepcji wyspowego (offgrid) układu wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i jej magazynowania, przeznaczonego do zasilania systemu nawadniania plantacji i upraw polowych. Koncepcja opiera się na następujących założeniach: (a) brak jest dostępu do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscy użytkowania systemu nawadniania, (b) lokalny układ wytwarzania energii składa się z jednej lub kilku turbin wiatrowych małej mocy i panelu fotowoltaicznego oraz (c) magazyn energii jest typu bateryjnego.

Zakres pracy:

 1. Analiza specyfiki działania systemów nawadniania plantacji i upraw polowych.
 2. Analiza potencjału wytwórczego odnawialnych źródeł energii (turbin wiatrowych małej mocy i paneli fotowoltaicznych) w wybranym miejscu użytkowania systemu nawadniania.
 3. Opis wybranego systemu nawadniania.
 4. Dobór mocy odnawialnych źródeł energii i magazynu energii do mocy i specyfiki działania systemu nawadniania.
 5. Propozycja konfiguracji i specyfikacji technicznej układu zasilania elektrycznego systemu nawadniania.

słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, magazyn energii, system nawadniania

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

56. Opracowanie instalacji elektrycznej oraz metody zasilania domu jednorodzinnego typu off-grid (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest opracowanie metody zasilania domu jednorodzinnego, który nie będzie współpracować z siecią elektroenergetyczną. Do zadań studenta należeć będzie opracowanie układu zasilania, w skład którego wchodzić będą odnawialne źródła energii elektrycznej w postaci instalacji PV oraz instalacji wiatrowej. Dodatkowym źródeł wytwarzania energii, zapewniającym bezprzerwowe zasilanie powinien być układ generatora spalinowego. Druga część pracy polegać będzie na opracowaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, której głównym celem jest odpowiednia współpraca ze źródeł zasilania.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w obiektach niepodłączonych do sieci elektroenergetycznej.
 2. Przegląd urządzeń wykorzystywanych do zasilania obiektów niesprzężonych z siecią elektroenergetyczną.
 3. Opracowanie układu zasilania domu jednorodzinnego pracującego w układzie off-grid.
 4. Opracowanie instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego nie podłączonego do sieci elektroenergetycznej.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: instalacji elektryczne, wymagania prawne, układ zasilania, instalacje off-grid

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

57. Opracowanie instalacji elektrycznej w budynku o zaostrzonym dostępie dla osób postronnych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest stworzenie autorskiego opracowania instalacji elektrycznej, teletechnicznej, awaryjnej oraz ewakuacyjnej w budynku, do którego nie ma bezpośredniego dostępu dla osób postronnych. Dodatkowo budynek taki powinien być także wyposażony w instalację wentylacji oddymiającej ze względu na niebezpieczeństwo osób poruszających się po obiekcie. Budynek, który można rozpatrywać w kwestii zaostrzonego dostępu może być m.in. posterunek policji, budynek straży pożarnej, obiekty straży granicznej, obiekty wojskowe.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne przy projektowaniu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, awaryjnych i ewakuacyjnych w obiektach o zaostrzonym dostępie.
 2. Wybór obiektu oraz charakterystyka pomieszczeń i wymagania bezpieczeństwa.
 3. Opracowanie instalacji elektrycznej, awaryjnej i ewakuacyjnej.
 4. Opracowanie instalacji teletechnicznej i bezpieczeństwa.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: instalacje elektryczne, kontrola dostępu, instalacja oddymiająca, bezpieczeństwo

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

58. Opracowanie instalacji elektrycznej zasilającej pompy ciepła z czynnikiem propanowym do ogrzewania kościoła (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest stworzenie autorskiego opracowania instalacji elektrycznej, której przeznaczeniem będzie zasilania obiektu sakralnego. W dalszym opracowaniu student będzie musiał zapoznać się z pomieszczeniami jakie mogą znajdować się w kościele, a następnie doprowadzeniu do nich odpowiednich obwodów, np.: oświetleniowe, gniazdowe, teletechniczne (nagłośnienie). W pracy zawarte powinny być także informacje, dobór oraz niezbędne obliczenia na podstawie których wykonany został dobór pomp ciepła z czynnikiem propanowym.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne przy projektowaniu instalacji elektrycznych w obiektach sakralnych.
 2. Charakterystyka pomieszczeń znajdujących się obrębie kościoła.
 3. Dobór pomp ciepła z czynnikiem propanowym oraz metody ogrzewania kościoła.
 4. Opracowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w obiekcie sakralnym.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: obiekt sakralny, pompa ciepła, instalacja elektryczna, czynnik R290

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

59. Opracowanie instalacji elektrycznej w domu pasywnym przeznaczonym dla osoby z niepełnosprawnością (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest stworzenie autorskiego opracowania domu pasywnego, który będzie użytkowany przez osobę z wybraną niepełnosprawnością, np.: poruszającą się na wózku, słabowidzącą, poruszającą się na kulach ortopedycznych. Po wykonaniu projektu domu pasywnego należy opracować instalację elektryczną, która również będzie dostosowana do osoby z niepełnosprawnością. Oba projektu powinny być poparte przede wszystkim wiedzą odnoszącą się do projektowania bez barier i/lub projektowania uniwersalnego.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne przy projektowaniu instalacji elektrycznych w obiektach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Charakterystyka oraz idea domu pasywnego.
 3. Wybór i opracowanie domu pasywnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Opracowanie instalacji elektrycznej dla osoby z niepełnosprawnością.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: dom pasywny, instalacja elektryczna, projektowanie bez barier

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

60. Opracowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w szpitalnym oddziale ratunkowym wyposażonym we flotę samochodów elektrycznych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Celem pracy jest opracowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej, które będą spełniać wymagania prawne oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania wstępnych czynności medycznych w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Student zobowiązany będzie do opracowania obu instalacji mając na uwadze bezprzerwową i bezawaryjną pracę instalacji oraz konieczność komunikacji pomiędzy dyspozytornią a samochodami pracującymi w terenie. Ze względu na dbanie o środowisko oddział SORu wyposażony będzie w pojazdy elektryczne. W związku z tym należy dobrać odpowiednią moc ładowarek samochodowych, które w najkrótszym możliwym czasie będą w stanie naładować pojazd elektryczny (karetkę).

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w obiektach medycznych.
 2. Przegląd urządzeń niezbędnych do funkcjonowania SORu.
 3. Przegląd ładowarek samochodowych.
 4. Dobór mocy oraz opracowanie instalacji elektrycznej zasilającej ładowarki samochodowe.
 5. Opracowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w szpitalnym oddziale ratunkowym.
 6. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: obiekty medyczne, instalacja elektryczna, układy zasilania, elektromobilność

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

61. Dopasowanie metody ograniczenia wzrostu napięcia w instalacji elektrycznej zasilającej dom jednorodzinny wyposażony w instalację fotowoltaiczną (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie oraz analiza ekonomiczna wybranych metod przyczyniających się do ograniczenia wzrostu napięcia w instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego wyposażonego w instalację fotowoltaiczną. Dobór metody oraz analiza ekonomiczna będą opierać się na wykonanych pomiarach wytwarzania energii elektrycznej z instalacji PV. Pomiary należy przeprowadzić w różnych miesiącach roku ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy letnich.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka parametrów jakości energii elektrycznej.
 2. Charakterystyka metod magazynowania energii oraz regulacji napięcia.
 3. Analiza pomiarów wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej.
 4. Analiza ekonomiczna wybranych metod regulacji napięcia w instalacji elektrycznej.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: magazyn energii, instalacja fotowoltaiczna, jakość energii, regulacja napięcia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

62. Analiza ekonomiczna doboru magazynu energii na podstawie pomiarów w domu jednorodzinnym wyposażonym w instalację fotowoltaiczną (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest analiza ekonomiczna oraz dobór magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej współpracującej z instalacją domową. Dopasowanie wielkości magazynu energii podyktowane będzie wcześniej przeprowadzonymi pomiarami terenowymi w wybranych miesiącach roku. Zaprojektowany magazyn energii powinien spełniać założenie poprawiające parametry jakości energii elektrycznej w domowej sieci elektrycznej.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne i normatywne przy budowie instalacji fotowoltaicznych.
 2. Przegląd technologii magazynowania energii elektrycznej.
 3. Analiza oraz dobór magazynu energii na podstawie wykonanych pomiarów.
 4. Analiza ekonomiczna doboru magazynu energii.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: magazyn energii, instalacja fotowoltaiczna, analiza ekonomiczna, jakość energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

63. Projekt oraz badania numeryczne zasilacza niskiego napięcia z układem pośredniczącym wysokiej częstotliwości (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Projekt i badania symulacyjne zasilacza niskiego napięcia, utworzonego w oparciu o przekształtnik AC/DC, z obwodem pośredniczącym w postaci transformatora powietrznego wysokiej częstotliwości. Dobór konstrukcji transformatora oraz określenie jego parametrów zastępczych i częstotliwości pracy, będzie kluczowy ze względu na potencjalną minimalizację strat energii w zasilaczu. Dlatego w ramach pracy przeprowadzone zostaną obliczenia obwodu z różnymi obciążeniami, w celu określenia wpływu poszczególnych parametrów obwodu przekształtnika na napięcie wyjściowe oraz sprawność układu. W rezultacie zaproponowana zostanie także jego praktyczna realizacja przy użyciu komercyjne dostępnych lub samodzielnie opracowanych elementów elektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd zagadnień dotyczących budowy zasilaczy niskiego napięcia i energoelektronicznych przekształtników AC/DC.
 2. Opracowanie projektu przykładowego zasilacza z napięciem wyjściowym do 24 VDC i układem pośredniczącym wysokiej częstotliwości.
 3. Wykonanie badań symulacyjnych proponowanego przekształtnika AC/DC dla wybranych częstotliwości części pośredniczącej, parametrów zastępczych jej elementów oraz różnych obciążeń.
 4. Analiza rezultatów obliczeń, przedstawienie koncepcji praktycznej realizacji opracowanego zasilacza, sformułowanie wniosków końcowych.

słowa kluczowe: przekształtniki AC/DC, zasilacze niskiego napięcia, transformator powietrzny, układy mostkowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

64. Analiza efektywności bezstykowego transferu energii w izolowanych termicznie nadprzewodzących i przewodzących liniach zasilającychopiekun pracy: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjna

Kriogeniczne kable nadprzewodzące charakteryzują się zerową rezystancją, co gwarantuje redukcję strat mocy i wysoką obciążalność prądową. Jednak konieczność utrzymania ich niskiej temperatury narzuca wymóg stosowania efektywnej izolacji termicznej. Galwaniczne przyłączenie, np. linii przesyłowej z żyłami nadprzewodzącymi do linii dystrybucyjnej z żyłami miedzianymi, skutkuje m.in. niepożądanym przewodzeniem energii cieplnej z metalu do nadprzewodnika. Tym samym następuje nagrzewanie nadprzewodnika i pogorszenie parametrów pracy kriogenicznej linii energetycznej. Jednym z rozwiązań tego problemu może być przekazywanie energii z części nadprzewodzącej do przewodzącej za pomocą bezprzewodowego transferu energii. Możliwe jest wówczas utrzymanie w pełni zamkniętego i izolowanego środowiska dla części nadprzewodzącej, jednocześnie łącząc ją bezprzewodowo z lokalną linią prowadzącą do odbiorców i wykonaną w oparciu o przewodnik pracujący w temperaturze otoczenia. Celem pracy jest analiza przykładowego fragmentu sieci energetycznej wykonanej w mieszanej technologii nadprzewodzącej i klasycznej. Obie technologie zostaną sprzęgnięte za pomocą układu indukcyjnego transferu mocy. Rozpatrzone będzie zastosowanie równoległej pojemności kompensującej wyłącznie po stronie linii przewodzącej. Określona zostanie sprawność takiego rozwiązania, poziomy napięć i mocy po stronie pierwotnej i wtórnej, biorąc pod uwagę sprzężenie magnetyczne obwodów za pomocą cewek o różnej konstrukcji. Obliczenia przeprowadzone będą przy użyciu modelu obwodowego oraz równań analitycznych, wspomaganych symulacjami numerycznymi.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej nadprzewodników i indukcyjnego transferu mocy.
 2. Opracowanie modelu jednofazowej linii energetycznej z częścią nadprzewodzącą i przewodzącą zasilającą kilku odbiorców.
 3. Badania wpływu konstrukcji nadprzewodzącej cewki nadawczej i przewodzącej cewki odbiorczej na efektywność transmisji energii i parametry zasilania odbiorców.
 4. Analiza wyników obliczeń. Określenie rozwiązania optymalnego dla rozpatrywanego przypadku. Podsumowanie badań. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: nadprzewodniki, linie elektroenergetyczne, bezprzewodowy transfer energii, transformatory powietrzne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

65. Analiza wykorzystania układów magazynowania energii i PV do redukcji emisyjności miejskich samochodów dostawczych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Silniki spalinowe coraz częściej zastępuje się m.in. w pojazdach dostawczych rozwiązaniami elektrycznymi lub hybrydowymi. Jednak te pierwsze wymagają stosowania wysoce pojemnego magazynu energii, regularnie uzupełnianego w punktach ładowania. Drugie z kolei mają zdublowany napęd, w którym emisyjności spada dopiero wraz ze wzrostem pojemności akumulatorów. W obu przypadkach pojazd trzeba więc wyposażyć w znaczny zasobnik energii – ładowany z zewnątrz i częściowo przez odzysk energii – a zmniejszenie zużycia paliwa zależy tylko od wielkości układu elektrycznego. Jednak samochód dostawczy funkcjonujący wyłącznie w warunkach miejskich może zostać wyposażony w mniejszą jednostkę napędową. Zaś z racji swej budowy pojazd posiada większą niż osobowy powierzchnię karoserii, predysponującą go do zainstalowania paneli PV. Wówczas uzysk energii z OZE zacząć może odgrywać istotniejszą rolę w bilansie energetycznym i zauważalnie wpłynąć na redukcję emisji spalin. Praca skupia się na analizie efektywności energetycznej miejskiego pojazdu dostawczego, wyposażonego w elastyczne panele PV na karoserii, ze napędem spalinowo-elektrycznym pracującym w skojarzeniu. Wybrane będą parametry jednostki i zaproponowana strategia wykorzystania układu elektrycznego do redukcji zużycia paliwa podczas przykładowego, dobowego okresu użytkowania. Opracowany schemat wykorzystywania napędu elektrycznego z OZE, pozwoli na ograniczenie wielkości magazynu energii i umożliwi maksymalizację wykorzystania energii z paneli PV, w celu poprawy charakterystyki emisyjności i efektywności pojazdu.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury związany z elektromobilnością oraz układami gromadzenia energii współpracującymi z OZE.
 2. Projekt wstępny proponowanego systemu zasilania miejskiego pojazdu dostawczego z napędem hybrydowym i źródłami PV.
 3. Opracowanie schematu kontroli przepływu energii w układzie zasilającym, przy różnych scenariuszach jego funkcjonowania, zapewniający redukcję emisyjności części spalinowej.
 4. Podsumowanie końcowe rozpatrzonych wariantów pracy. Wskazanie możliwości i zasadności stosowania zmodyfikowanych układów hybrydowych.

słowa kluczowe: elektromobilność, silniki hybrydowe, panele fotowoltaiczne, magazyny energii, strategia kontroli źródeł

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

66. Projekt koncepcyjny hybrydowej instalacji OFF-GRID zasilającej wybrany budynek letniskowy (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Autor pracy powinien przestawić w części teoretycznej informacje o możliwych do wykorzystania w obiekcie letniskowym źródłach energii elektrycznej z założeniem braku dostępu obiektu do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Ponadto cześć teoretyczna powinna być uzupełniona informacjami o projektowanych profilach zużycia energii w obiektach letniskowych oraz charakterystyką dostępnych sposobów magazynowania energii elektrycznej. Praca zakończona ma być przygotowanym koncepcyjnym projektem instalacji elektrycznej typu OFF-GRID zapewniającej samowystarczalność wybranego obiektu letniskowego w aspekcie zasilania energią elektryczną.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka możliwości wykorzystania źródeł OZE do zasilania obiektów budowlanych w energię elektryczną.
 2. Zapotrzebowanie energetyczne obiektów letniskowych. Profile obciążeń.
 3. Magazynowanie energii elektryczne – przegląd technologii.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji OFF-GRID w wybranym obiekcie letniskowym.

słowa kluczowe: instalacje OFF-GRID, OZE

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

67. Koncepcyjny projekt zastosowania instalacji fotowoltaicznej PV w wybranym budynku oświatowym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy:

W pracy należy przygotować projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku oświatowym. W tym celu należy dokonać analizy profilu zużycia energii elektrycznej w obiektach oświatowych oraz dokonać analizy przepisów w zakresie przyłączania instalacji OZE do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Część teoretyczna pracy powinna być dodatkowo uzupełniona przeglądem rozwiązań technicznych jakie wykorzystuje się przy budowie instalacji PV w obiektach użyteczności publicznej. Część praktyczna pracy powinna zawierać kompletny koncepcyjny projekt wykonawczy instalacji PV w wybranym obiekcie oświatowym wraz z przygotowaną dokumentacją zgłoszeniowa do OSD.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach oświatowych.
 2. Analiza przepisów związanych z przyłączaniem instalacji OZE do sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia.
 3. Przegląd rozwiązań technicznych w zakresie instalacji PV w obiektach użyteczności publicznej.
 4. Koncepcyjny projekt wykonawczy instalacji PV w wybranym obiekcie oświatowym wraz dokumentacją zgłoszeniową do OSD.

słowa kluczowe: instalacje PV, obiekt oświatowy, procedury przyłączeniowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

68. Projekt koncepcyjny kablowej linii elektroenergetycznej WN z uwzględnieniem kryterium obciążalności prądowej długotrwałej związanej z sposobem ułożenia (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy:

W pracy dyplomant powinien przeprowadzić ocenę wpływu sposobu ułożenia kabla elektroenergetycznego WN na jago obciążalność prądową . W tym celu należy scharakteryzować stosowane w praktyce sposoby układania kabli elektroenergetycznych z opisem środowiska w którym się on znajduje. Kolejnym etapem pracy powinna być analiza strat jakie występują w kablach elektroenergetycznych oraz sposobu oddawania ciepła do otoczenia. Niezbędna jest także charakterystyka budowy kabli elektroenergetycznych oraz przegląd osprzętu elektroenergetycznego wykorzystywanego do budowy linii kablowych WN. Dopełnieniem pracy będzie opracowany projekt koncepcyjny linii elektroenergetycznej WN z uwzględnieniem kryterium obciążalności prądowej długotrwałej związanej z sposobem ułożenia.

Zakres pracy:

 1. Źródła strat mocy i energii w kablach elektroenergetycznych i sposoby oddawania ciepła do otoczenia.
 2. Charakterystyka sposobów układania kabli elektroenergetycznych.
 3. Budowa kabli elektroenergetycznych WN.
 4. Osprzęt elektroenergetyczny wykorzystywany przy budowie linii WN.
 5. Projekt koncepcyjny kablowej linii elektroenergetycznej WN z uwzględnieniem kryterium obciążalności prądowej długotrwałej.

słowa kluczowe: obciąża

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

69. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania czujników wilgotności względnej powietrzaopiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie niewielkiego stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. W skład stanowiska wchodzić będzie: zestaw czujników wilgotności względnej powietrza, grzałki sterowanej sygnałem PWM, komory badawczej zawierającej otwór rewizyjny, zasilacz oraz moduł sterujący programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne, programować mikrokontrolery w stopniu dobrym, znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym, znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych. Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników wilgotności względnej powietrza.
 2. Opracowanie komory pomiarowej zawierającej zestaw czujników do pomiaru wilgotności względnej powietrza.
 3. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 4. Analiza charakterystyk wskazań czujników pomiarowych w funkcji zmiany wilgotności względnej powietrza.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: czujnik wilgotności, sensor, pomiary, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

70. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania czujników odległościopiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. W skład stanowiska wchodzić będzie: zestaw czujników odległości, siłownik liniowy lub moduł liniowy z napędem paskowym albo śrubowym, moduł sterowania napędem, zasilacz oraz moduł sterujący programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne, programować mikrokontrolery w stopniu dobrym, znajomość elektroniki ma być opanowana w stopniu podstawowym, znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych. Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników do pomiaru odległości.
 2. Opracowanie konstrukcji mechanicznej prowadnicy liniowej.
 3. Opracowanie układu elektronicznego wyposażonego w czujniki pomiarowe.
 4. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 5. Analiza wyników pomiarów wskazań czujników w funkcji zmian odległości.
 6. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: czujnik odległości, sensor, pomiary, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

71. Opracowanie rozproszonego systemu pomiarowego opartego na komunikacji bezprzewodowejopiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska IoT do akwizycji danych z urządzeń pomiarowych komunikujących się przy pomocy bezprzewodowych standardów komunikacji. Niniejsza praca może polegać na opracowania tzw. Brokera dokonującego akwizycji i dystrybucji danych pozyskanych za pomocą standardu MQTT. Czujniki pomiarowe podłączone byłyby wtedy do brokera za pomocą lokalnej sieci WiFi. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne, programować mikrokontrolery w stopniu podstawowym, znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym, znać środowisko Linux w stopniu dobrym, znać programowanie w językach skryptowych stosowanych w środowiskach do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz publikacji naukowych. Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być częściowo wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat metod komunikacji bezprzewodowej stosowanych w systemach pomiarowych.
 2. Opracowanie zestawu urządzeń pomiarowych pracujących w rozproszonej sieci.
 3. Opracowanie środowiska do akwizycji danych pomiarowych.
 4. Dokonanie analizy wydajności transferu danych w opracowanym środowisku.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: komunikacja bezprzewodowa, sensor, czujnik, system pomiarowy, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

72. Opracowanie bezprzewodowego układu do pomiaru temperaturyopiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie układu mikroprocesorowego do pomiaru temperatury. Urządzenie ma być wyposażone w układ multipleksera przełączającego kanały pomiarowe. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie jednego precyzyjnego układu pomiarowego zamiast wielu podłączonych do oddzielnych czujników. Urządzenie ma przesyłać dane przy pomocy bezprzewodowego interfejsu. Wizualizacja wyników pomiarów może być zrealizowana przy pomocy strony internetowej z np. wykorzystaniem Progressive Web Apps (PWA). Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien programować w języku HTML, CSS, JavaScript, C, C++ w stopniu dobrym, znać podstawy elektroniki w stopniu dobrym, znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz publikacji naukowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat urządzeń pomiarowych wykorzystujących interfejsy bezprzewodowe.
 2. Wykonanie urządzenia oraz oprogramowania.
 3. Wykonanie testów laboratoryjnych.
 4. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: system pomiarowy, interfejs bezprzewodowy, pomiar, temperatura

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

73. Analiza energetyczna ogniwa paliwowego typu DEFC (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie badań laboratoryjnych ogniwa paliwowego typu DEFC. Przewidywany harmonogram badań będzie obejmował zbadanie charakterystyk napięcia ogniwa w funkcji prądu U(I) oraz mocy w funkcji prądu P(I). Dodatkowo wyznaczone będą sprawności ogniw. Planowane jest także zbadanie efektywności pracy ogniw w zależności od temperatury otoczenia. W ramach badań należy wykonać model stanowiska badawczego, które zintegrowane będzie z systemem pomiarowym. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien: mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne; programować mikrokontrolery w stopniu podstawowym; znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym; znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych. Wynikiem pracy będzie wykonanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat ogniw paliwowych.
 2. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania ogniwa paliwowego.
 3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
 4. Analiza wyników badań doświadczalnych.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, ogniwo DEFC, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

74. Opracowanie modelu wielokanałowej karty pomiarowej opiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska IoT do akwizycji danych pomiarowych. Opracowane urządzenie pomiarowe ma być oparte na mikrokontrolerze ESP32 oraz wielokanałowym przetworniku ADC służącym do pomiarów napięcia. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne, programować mikrokontrolery w stopniu dobrym, znać podstawy elektroniki w stopniu dobrym, znać programowanie w językach skryptowych stosowanych w środowiskach do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz publikacji naukowych. Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być częściowo wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

  słowa kluczowe: pomiary, metrologia, ESP32, karta pomiarowa

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

  75. Wykorzystanie technik uczenia maszynowego do klasyfikacji sygnałów elektrycznych na przykładzie wybranego przypadku (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
  kierunek: Elektrotechnika
  rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjno-eksperymentalna

  Celem pracy jest omówienie przykładowej procedury zastosowania metody klasyfikacyjnej, która miałaby zastosowanie w analizie nieskomplikowanych przebiegów elektrycznych. Student musi mieć umiejętności w zastosowaniu języka Python oraz biblioteki SciKit-Learn do budowania i analizy modelu oraz jego wdrożenia w układzie mikroprocesorowym Efektem pracy będzie przedstawienie procedury analizy przypadku tj.: od akwizycji sygnałów testowych, aż do opracowania klasyfikatora.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd stanu wiedzy na temat metod uczenia maszynowego.
  2. Opracowanie modelu klasyfikatora.
  3. Przeprowadzenie badań symulacyjnych i laboratoryjnych.
  4. Podsumowanie wykonanych prac.

  słowa kluczowe: uczenie Maszynowe, metrologia, pomiary

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  76. Analiza porównawcza elektronicznych czujników wilgotności gleby (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
  kierunek: Ekoenergetyka
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest wykonanie analizy porównawczej kilku czujników wilgotności gleby, różnych producentów. W ramach badań należy opracować procedurę prowadzenia doświadczeń oraz stanowisko z układem do akwizycji danych. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne, programować mikrokontrolery w stopniu dobrym, znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym, znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych. Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w Ekoenergetyce.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd stanu wiedzy na temat metod pomiaru wilgotności gleby.
  2. Opracowanie stanowiska badawczego.
  3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
  4. Podsumowanie wykonanych prac.

  słowa kluczowe: pomiar, metrologia, wilgotność gleby, system pomiarowy

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  77. Analiza rozkładu temperatury w stanie nieustalonym w przewodzie sieci trakcyjnej ze zmiennym współczynnikiem przejmowania ciepłaopiekun pracy: dr inż. Marek Zaręba
  kierunek: Elektrotechnika
  rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

  Celem pracy jest wyznaczenie w stanie ustalonym i nieustalonym różnych charakterystyk i parametrów przewodu sieci trakcyjnej przy założeniu zmiennego współczynnika przejmowania ciepła. W pracy należy zamodelować matematycznie przewód trakcji za pomocą elementu skupionego oraz określić na podstawie liczb kryterialnych model współczynnika przejmowania ciepła. Następnie należy wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i parametry przewodu np. obciążalność długotrwałą, dorywczą.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury dotyczący przewodów sieci trakcyjnej wraz z opisem zjawisk termicznych zachodzących w przewodach.
  2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego przewodu.
  3. Określenie modelu współczynnika przejmowania ciepła na podstawie liczb kryterialnych (m. in. Nusselta, Rayleigha).
  4. Analityczne rozwiązanie równania modelującego przewód jako element skupiony.
  5. Wyznaczenie wybranych charakterystyk termicznych i parametrów przewodu.
  6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

  słowa kluczowe: przewód trakcji elektrycznej, współczynnik przejmowania ciepła, element skupiony, obciążalność dorywcza, długotrwała obciążalność prądowa

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  78. Analiza rozkładu temperatury w stanie nieustalonym w przewodzie sieci trakcyjnej z uwzględnieniem zmiennego przekroju przewoduopiekun pracy: dr inż. Marek Zaręba
  kierunek: Elektrotechnika
  rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

  Celem pracy jest wyznaczenie w stanie ustalonym i nieustalonym różnych charakterystyk i parametrów przewodu sieci trakcyjnej przy uwzględnieniu zmiennego przekroju linii. W pierwszej części pracy należy zamodelować przewód o stałym przekroju za pomocą elementu skupionego i wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i jego parametry np. obciążalność długotrwałą i dorywczą. Z kolei w drugiej części pracy należy numerycznie przy wykorzystaniu komercyjnego oprogramowania wyznaczyć rozkłady pola i charakterystyki w przewodzie ze zmiennym przekrojem.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury dotyczący przewodów sieci trakcyjnej wraz z opisem zjawisk termicznych zachodzących w przewodach.
  2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego przewodu.
  3. Analityczne rozwiązanie równania różniczkowego zwyczajnego modelującego przewód jako element skupiony dla stałego przekroju.
  4. Numeryczne wyznaczenie wybranych charakterystyk termicznych i parametrów przewodu z uwzględnieniem zmiany przekroju przewodu.
  5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

  słowa kluczowe: przewód trakcji elektrycznej, element skupiony, obciążalność dorywcza, cieplna stała czasowa, długotrwała obciążalność prądowa

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

  1. Detekcja rozkładów spektralnych światła za pomocą czujników barwy (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: eksperymentalna

  Praca ma charakter praktyczny. Dyplomant dokona przeglądu rodzajów rozkładów spektralnych, metod wytwarzania światła oraz omówi metody badania rozkładu spektralnego. Następnie dokona przeglądu dostępnych komercyjnie konstrukcji czujników barwy umożliwiających integrację z typowymi platformami i środowiskami programowania minikomputerów. Po zbudowaniu układu i jego przetestowaniu, dyplomant przeprowadzi badania weryfikacyjne układu i oceni jego przydatność do zastosowania w wykrywaniu rozkładów spektralnych różnych typów źródeł światła.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd typów źródeł światła i ich parametrów oraz omówienie wpływu metody wytwarzania światła na charakterystykę spektralną źródła.
  2. Omówienie metod badania rozkładu spektralnego promieniowania.
  3. Przykłady konstrukcji czujników barwy.
  4. Projekt i budowa układu programowalnego z czujnikiem barwy.
  5. Testowanie układu z wybranym czujnikiem.
  6. Przeprowadzenie badań rozkładów spektralnych różnych typów źródeł.
  7. Analiza uzyskanych wyników.
  8. Wnioski.

  słowa kluczowe: rozkład spektralny, czujnik, barwa

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

  2. Badanie charakterystyk elektro-optycznych diod elektroluminescencyjnych chip on board (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
  kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: eksperymentalna

  Praca o charakterze eksperymentalnym. W pracy należy dokonać przeglądu aktualnie dostępnych komercyjnie diod elektroluminescencyjnych produkowanych w technologii COB, omówić ich parametry i charakterystyki użytkowe. Następnie należy zaplanować, opracować kompletne stanowisko pomiarowe i przeprowadzić badania charakterystyk elektro-optycznych (w tym starzeniowych) przykładowych (dostępnych) LEDów COB, porównać otrzymane wyniki z danymi katalogowymi i poddać krytycznej analizie ewentualne rozbieżności.

  Zakres pracy:

  1. Diody elektroluminescencyjne w technologii COB – budowa, parametry użytkowe, charakterystyki.
  2. Opracowanie koncepcji realizacji pomiarów.
  3. Opracowanie i budowa stanowiska pomiarowego.
  4. Przeprowadzenie pomiarów i opracowanie ich wyników.
  5. Analiza wyników i wnioski.

  słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, diody COB, pomiar

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

  3. Koncepcja układu oświetlenia hodowli realizowanych w bioreaktorach (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
  kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

  W trakcie realizacji pracy dyplomant dokona przeglądu literatury z zakresu układów oświetlenia oraz źródeł światła stosowanych w hodowlach realizowanych w bioreaktorach. Część własna pracy będzie polegała na prowadzeniu symulacji (np. w programie TracePro), których celem będzie zaproponowanie nowej konstrukcji układu doświetlania hodowli prowadzonej w takim bioreaktorze.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd źródeł światła stosowanych do doświetlania hodowli w bioreaktorach.
  2. Przegląd konstrukcji stosowanych obecnie układów oświetlenia hodowli w bioreaktorach.
  3. Zdefiniowanie założeń.
  4. Budowa modelu w oprogramowaniu do symulacji.
  5. Przeprowadzenie symulacji.
  6. Ocena propozycji rozwiązania i wnioski.

  słowa kluczowe: oświetlenie, projekt

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  4. Badanie wybranych źródeł światła z uwzględnieniem ich skuteczności w oświetleniu biofilicznym (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: eksperymentalna

  Praca o charakterze eksperymentalnym. Celem pracy jest ocena wybranych typów źródeł światła w kontekście zastosowania ich w oświetleniu biofilicznym. W pracy należy dokonać przeglądu aktualnie dostępnych komercyjnie źródeł światła, układów sterowania oraz opraw, które mogą mieć zastosowanie w oświetleniu biofilicznym, omówić ich parametry i charakterystyki użytkowe. Następnie należy zaplanować zakres i metodykę pomiarów, zbudować stanowisko pomiarowe, przeprowadzić badania wybranych charakterystyk wybranych źródeł, porównać otrzymane wyniki z danymi katalogowymi i poddać uzyskane wyniki krytycznej ocenie.

  Zakres pracy:

  1. Oświetlenie biofiliczne.
  2. Przegląd i omówienie źródeł światła możliwych do zastosowania w oświetleniu biofilicznym.
  3. Przegląd metod i układów sterowania.
  4. Opracowanie koncepcji realizacji pomiarów.
  5. Budowa stanowiska pomiarowego.
  6. Przeprowadzenie pomiarów i opracowanie ich wyników.
  7. Wnioski.

  słowa kluczowe: oświetlenie biofiliczne, źródło światła, sterowanie oświetleniem

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

  5. Badanie wybranych zamienników LED źródeł stosowanych w motoryzacji (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Urszula Błaszczak
  kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
  rodzaj pracy: eksperymentalna

  Praca o charakterze eksperymentalnym. Celem pracy jest przeprowadzenie przeglądu zamienników LED w oświetleniu motoryzacyjnym oraz eksperymentalna ocena wybranych źródeł. W pracy należy dokonać przeglądu aktualnie dostępnych komercyjnie zamienników LED na potrzeby oświetlenia pojazdów, omówić ich parametry i charakterystyki użytkowe. Następnie należy przeprowadzić badania wybranych charakterystyk przykładowych zamienników i porównać otrzymane wyniki z danymi katalogowymi.

  Zakres pracy:

  1. Źródła światła w oświetleniu pojazdów.
  2. Przegląd komercyjnych zamienników LED do zastosowania w oświetleniu pojazdów.
  3. Opracowanie koncepcji realizacji pomiarów.
  4. Budowa stanowiska i przeprowadzenie pomiarów.
  5. Opracowanie wyników pomiarów i wnioski.

  słowa kluczowe: LED, zamiennik, pomiar

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

  6. Analiza parametrów kolorymetrycznych źródeł światła wyznaczanych w różnych przestrzeniach barwnych (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
  kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

  1. Zapoznanie się z bazą rozkładów widmowych handlowo dostępnych LEDów (np. DoE).
  2. Zapoznanie się z oprogramowaniem służącym do wyznaczania parametró kolorymetrycznych (np. Osram calculator).
  3. Obliczanie parametrów kolorymetrycznych LEDów w przestrzenie barw CIE1976 oraz CIE 2015.
  4. Wizualizacja wyników przy użyciu oprogramowania Matlab lub Orygin.

  Zakres pracy:

  1. Omówienie parametrów barwowych światła.
  2. Obserwatorzy kolorymetryczni i odpowiadające im przestrzenie barw.
  3. Metody wyznaczania w przestrzeni barw CIE1976 oraz CIE2015 parametrów barwowych światła.
  4. Obliczanie parametrów kolorymetrycznych handlowo dostępnych LEDów.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: źródła światła, oprogramowanie użytkowe, interfejs graficzny

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  7. Projekt koncepcyjny LED-owego źródła światła do zastosowań w doświetlaniu upraw chryzantem (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
  kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

  Celem pracy jest wykonanie projektu koncepcyjnego LED-owego źródła światła do zastosowań w doświetlaniu upraw chryzantem. W tym celu należy opracować pożądany rozkład widmowy projektowanego źródła światła, dokonać doboru rodzaju i liczby zastosowanych LED-ów oraz sposobu ich zasilania.

  Zakres pracy:

  1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących doświetlania roślin w szklarniach.
  2. Omówienie wymaganych rozkładów widmowych źródeł światła stosowanych przy doświetlaniu chryzantem.
  3. Przegląd istniejących rozwiązań oświetleniowych stosowanych w doświetlaniu chryzantem.
  4. Projekt rozkładu widmowego LED-owego źródła światła stosowanego w doświetlaniu chryzantem.
  5. Projekt koncepcyjny LED-owego źródła światła do zastosowań w doświetlaniu chryzantem.
  6. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: źródła światła, LED, rozkład widmowy

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  8. Wirtualny analizator widma – interfejs programowy do symulacji komputerowejopiekun pracy: dr inż. Marek Garbaruk
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

  Celem pracy jest opracowanie programu/skryptu, stanowiącego narzędzie dydaktyczne, za pomocą którego można zapoznać się ze sposobem działania heterodynowego analizatora widma.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
  2. Budowa i zasada działania analizatorów widma.
  3. Opracowanie oprogramowania do wizualizacji zasady działania heterodynowego analizatora widma w wybranym środowisku programistycznym.
  4. Badania symulacyjne działania opracowanego analizatora widma.
  5. Zalecenia dotyczące wykorzystania opracowanego oprogramowania w ramach zajęć dydaktycznych.
  6. Wnioski.

  słowa kluczowe: heterodynowy analizator widma, symulacja komputerowa

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  9. Analiza rozkładów pól w falowodach – interfejs programowy do symulacji komputerowejopiekun pracy: dr inż. Marek Garbaruk
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

  Celem pracy jest opracowanie programu/skryptu działającego w środowisku Matlab lub podobnym, do obliczeń parametrów oraz wizualizacji rozkładów pól w wybranych rodzajach prowadnic falowodowych oraz przeprowadzenie analizy wygenerowanych rozkładów.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
  2. Podstawy teoretyczne dotyczące rozkładów pól w falowodach.
  3. Opracowanie oprogramowania do obliczeń parametrów oraz wizualizacji rozkładów pól w wybranych rodzajach prowadnic falowodowych w wybranym środowisku programistycznym.
  4. Przeprowadzenie wybranych symulacji za pomocą opracowanego oprogramowania.
  5. Zalecenia dotyczące wykorzystania opracowanego oprogramowania w ramach zajęć dydaktycznych.
  6. Wnioski.

  słowa kluczowe: falowód, rozkłady pól w falowodach, symulacja komputerowa

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  10. Zwielokrotnienie kodowe CDM – interfejs programowy do symulacji komputerowejopiekun pracy: dr inż. Marek Garbaruk
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

  Celem pracy jest opracowanie programu/skryptu działającego np. w środowisku Matlab, stanowiącego narzędzie dydaktyczne, umożliwiające analizę komputerową zwielokrotnienia kodowego CDM w systemach radiokomunikacyjnych.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
  2. Podstawy teoretyczne dotyczące zwielokrotnienia kodowego CDM w systemach radiokomunikacyjnych.
  3. Opracowanie oprogramowania do analizy komputerowej zwielokrotnienia kodowego CDM w wybranym środowisku programistycznym.
  4. Przeprowadzenie wybranych symulacji za pomocą opracowanego oprogramowania.
  5. Zalecenia dotyczące wykorzystania opracowanego oprogramowania w ramach zajęć dydaktycznych.
  6. Wnioski.

  słowa kluczowe: zwielokrotnienie kodowe, symulacja komputerowa

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  11. System pobierania i przetwarzania danych medycznych w klinice neurologii dziecięcejopiekun pracy: dr inż. Grażyna Gilewska
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Zakres pracy obejmuje projekt oraz implementację w wybranym języku skryptowym systemu wspomagającego pobieranie wybranych danych medycznych z własnych lub zewnętrznych źródeł oraz ich przetwarzanie do potrzeb kliniki. Przetwarzanie danych obejmuje ich analizę w wybranym kierunku wspomagającym lekarzy w procesie oceny dzieci i młodzieży z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub klasyfikacji danych w procesie ich leczenia. Oprogramowanie, interfejs użytkownika, obliczenia i analizy realizowane będą z użyciem wybranego środowiska skryptowego i serwerowego.

  Zakres pracy:

  1. Charakterystyka danych medycznych w klinice neurologii dziecięcej.
  2. Wymogi zarządzania danymi medycznymi.
  3. Wybór metod wprowadzania i przetwarzania danych medycznych w neurologii dziecięcej w wybranym kierunku.
  4. Dobór języków skryptowych i baz danych do realizacji projektu.
  5. Założenia projektowe, realizacja i testowanie opracowanego systemu.
  6. Analiza wprowadzanych danych w wybranym zakresie.

  słowa kluczowe: dane medyczne, systemy informatyczne, przetwarzanie danych

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  12. Układ detekcji promieniowania optycznego do pomiarów rozpraszania za pomocą sfer całkującychopiekun pracy: dr inż. Łukasz Gryko
  kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie układu detekcji promieniowania optycznego w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni działającego w oparciu o sfery całkujące. Podstawowym zadaniem systemu będzie realizacja pomiarów mocy promieniowania rozproszonego wstecznie i do przodu przez próbkę, a także promieniowania transmitowanego. Na podstawie wyników badań określone zostaną współczynniki rozpraszania i absorpcji próbki.

  Zakres pracy:

  1. Analiza podstawowych układów detekcji sygnałów optycznych.
  2. Analiza układów pomiarowych wykorzystujących sfery całkujące.
  3. Zaprojektowanie i wykonanie układu detekcji do pomiarów rozpraszania.
  4. Przetestowanie działania systemu dla wybranych materiałów rozpraszających.
  5. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: układ pomiarowy, sfera całkująca, pomiar rozpraszania

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  13. Badania widma transmisji tkanin w zakresie widmowym VIS-NIRopiekun pracy: dr inż. Łukasz Gryko
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie układu pomiarowego opartego na szerokopasmowym źródle i spektrofotometrze do pomiaru widma transmisji tkanin w zakresie światła widzialnego i podczerwieni. Problemem do rozwiązania jest opracowanie konfiguracji i zestawienie układu pomiarowego.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd parametrów optycznych tkanin.
  2. Analiza układów do pomiaru widma transmisji (absorpcji).
  3. Opracowanie stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk transmisyjnych tkanin.
  4. Pomiary transmisji tkanin.
  5. Analiza wyników badań.
  6. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: układ pomiarowy, tkaniny, transmisja, pomiary

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  14. Stanowisko do badania liniowych koncentratorów promieniowania słonecznegoopiekun pracy: dr inż. Łukasz Gryko
  kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie i zbudowanie stanowiska do pomiaru parametrów liniowych koncentratorów promieniowania słonecznego.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd metod i układów koncentracji promieniowania słonecznego.
  2. Opracowanie koncepcji stanowiska pomiarowego i jego zestawienie.
  3. Pomiary parametrów koncentratorów słonecznych.
  4. Analiza wyników badań.
  5. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: koncentrator słoneczny, promieniowanie słoneczne, stanowisko, pomiary

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  15. Stanowisko laboratoryjne do rejestrowania efektu global shutter i rolling shutter (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Łukasz Gryko
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: eksperymentalna

  W ramach pracy zostanie zbudowany układ laboratoryjny do badania dystorsji obrazu wywoływanych przez migawkę aparatu. Badanym obiektem będzie szybko poruszający się obiekt, np. modulator optyczny.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury dotyczący dystorsji obrazu wywoływanych przez migawkę aparatu.
  2. Opracowanie stanowiska pomiarowego oraz jego zestawienie.
  3. Opracowanie algorytmu pozwalającego na zarejestrowanie obrazów lub/i filmów z matryc.
  4. Badania i analiza wyników.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: dystorsja obrazu, migawka aparatu, stanowisko laboratoryjne, pomiary

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

  16. Badanie diod elektroluminescencyjnych typu Sunlikeopiekun pracy: dr inż. Łukasz Gryko
  kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: eksperymentalna

  Praca o charakterze eksperymentalnym. W pracy należy dokonać przeglądu aktualnie dostępnych komercyjnie diod elektroluminescencyjnych typu Sunlike, omówić ich parametry i charakterystyki użytkowe. Następnie należy przeprowadzić badania wpływu temperatury i starzenia na ich parametry elektro-optyczne, widmowe i kolorymetryczne.

  Zakres pracy:

  1. Diody elektroluminescencyjne typu Sunlike – budowa, parametry użytkowe, charakterystyki.
  2. Opracowanie koncepcji realizacji pomiarów.
  3. Budowa stanowiska pomiarowego.
  4. Przeprowadzenie pomiarów i opracowanie ich wyników.
  5. Analiza wyników i wnioski.

  słowa kluczowe: dioda elektroluminescencyjna, Sunlike, pomiary, parametry elektro-optyczne, spektralne, kolorymetryczne, temperatura, czas

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

  17. Realizacja zdalnego stanowiska przetwarzania sygnałówopiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest stworzenie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego zdalne prowadzenie dydaktycznych eksperymentów z zakresu przetwarzania sygnałów. Praca wymaga stworzenia oprogramowania pozwalającego na sterowanie generatorem sygnałów oraz oscyloskopem, a także na prezentację i zapis uzyskanych wyników.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd dydaktycznych eksperymentów z dziedziny przetwarzania sygnałów.
  2. Opracowanie założeń oraz konstrukcja zdalnego stanowiska laboratoryjnego.
  3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania pozwalającego na sterowanie generatorem sygnałów oraz oscyloskopem, a także na prezentację i zapis uzyskanych wyników.
  4. Badania eksperymentalne.
  5. Opracowanie instrukcji obsługi stanowiska.
  6. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, zdalne stanowisko laboratoryjne

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  18. Dydaktyczne stanowisko prezentacji metod nawigacji inercyjnejopiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
  kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Realizacja dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie prezentacji i analizy metod wykorzystywanych w nawigacji inercyjnej. Stanowisko powinno umożliwiać przetwarzanie pomiarów otrzymywanych z modułu IMU (ang. Inertial Measurement Unit).

  Zakres pracy:

  1. Przegląd metod wykorzystywanych w nawigacji inercyjnej.
  2. Stworzenie oprogramowania realizującego współpracę mikroprocesora z modułem IMU.
  3. Opracowanie oprogramowania do przetwarzanie i analizy otrzymanych danych oraz ich prezentację.
  4. Opracowanie interfejsu użytkownika oraz instrukcji laboratoryjnej.
  5. Badania eksperymentalne.
  6. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: nawigacja inercjalna, IMU, stanowisko laboratoryjne

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  19. Dydaktyczne stanowisko analizy falkowej sygnałówopiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
  kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

  Celem pracy jest realizacja dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie analizy falkowej sygnałów. Stanowisko powinno umożliwiać analizę sygnałów symulowanych lub odczytanych z pliku, jak również pobranych z wykorzystaniem karty akwizycji danych. Oprogramowanie będzie zrealizowane w wybranym środowisku jak np.: Python, Matlab.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd zastosowań i metod realizacji analizy falkowej sygnałów.
  2. Opracowanie założeń oraz konstrukcja stanowiska z wykorzystaniem karty akwizycji sygnałów.
  3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania do akwizycji sygnałów, analizy falkowej oraz interfejsu użytkownika.
  4. Badania eksperymentalne.
  5. Opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.
  6. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, analiza falkowa, stanowisko laboratoryjne

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  20. Realizacja generatora sygnałów pseudolosowych (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowa

  Zakres pracy:

  1. Przegląd metod generacji sygnałów losowych.
  2. Stworzenie oprogramowania generacji próbek sygnałów pseudolosowych o zadanych właściwościach oraz generacji sygnałów zaszumionych.
  3. Opracowanie oprogramowania sterowania generatorem sygnałów arbitralnych.
  4. Stworzenie oprogramowania interfejsu użytkownika.
  5. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, sygnały pseudolosowe, generacja sygnałów

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  21. Stanowisko do badania profilu domieszkowania preform światłowodowychopiekun pracy: prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie stanowiska do pomiaru profilu domieszkowania preform światłowodowych na podstawie absorpcji wywołanej obecnością lantanowców. W ramach pracy opracowanie zostanie zautomatyzowane stanowisko pomiarowe (przy wykorzystaniu mikrokontrolera).

  Zakres pracy:

  1. Przegląd metod pomiarów parametrów preform światłowodowych oraz światłowodów.
  2. Opracowanie stanowiska do pomiaru profilu domieszkowania preform światłowodowych.
  3. Weryfikacja poprawności działania układu poprzez pomiary przykładowych aktywnych preform światłowodowych.
  4. Wnioski.

  słowa kluczowe: światłowód, preforma światłowodowa, profil domieszkowania światłowodu

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  22. Projekt i wykonanie światłowodowego źródła promieniowania szerokopasmowegoopiekun pracy: prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest projekt i opracowanie światłowodowego źródła promieniowania szerokopasmowego wykorzystującego światłowód typu „rod-type”. W ramach pracy zaprojektowana i wykonana zostanie wersja demonstracyjna źródła. Konieczny będzie dobór elementów układu pompującego, jego sprzężenie ze światłowodem, zasilanie, obudowa. Zbadane również będą jego parametry elektro-optyczne.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd i analiza właściwości światłowodów o emisji szerokopasmowej.
  2. Przegląd stanu wiedzy dotyczącej szerokopasmowych źródeł promieniowania.
  3. Projekt i wykonanie światłowodowego źródła promieniowania szerokopasmowego wykorzystującego światłowód typu rod-type.
  4. Badanie właściwości elektrooptycznych opracowanego źródła.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: światłowód rod-type, źródło światłowodowe, emisja szerokopasmowa

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

  23. Stanowisko laboratoryjne do badania sygnalizacji abonenckiej w sieciach mobilnychopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Konopko
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

  Praca ma charakter aplikacyjny. Polega na zastosowaniu technologii radia programowalnego oraz oprogramowania OpenBTS do wykonania stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego badanie protokołów sygnalizacyjnych w stacji bazowej telefonii mobilnej.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związnych z zestawianiem połączeń we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych.
  2. Zastosowanie oprogramowania typu SDR w implementacji stacji bazowej telefonii mobilnej.
  3. Realizacja stanowiska laboratoryjnego do badania protokołów sygnalizacyjnych realizowanych w stacji bazowej telefonii mobilnej.
  4. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: SDR, Asterisk, sygnalizacja, telefonia mobilna

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  24. Stanowisko laboratoryjne do badania właściwości filtrów cyfrowych zrealizowane na platformie obliczeniowej Jetson Nanoopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Konopko
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowa

  Praca polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu stanowiska laboratoryjnego bazującego na platformie Jetson Nano firmy NVIDIA. Zrealizowane stanowisko powinno umożliwić badanie i analizę właściwości filtrów cyfrowych oraz prezentację możliwości wykorzystania mocy obliczeniowej rdzeni Nvidia Cuda do efektywnej implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów cyfrowych.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z projektowaniem i implementacją filtrów cyfrowych w systemach masoworównoległych.
  2. Implementacja wybranych metod cyfrowej filtracji sygnałów i obrazów na platformie obliczeniowej Jetson Nano.
  3. Realizacja stanowiska laboratoryjnego do badania właściwości filtrów cyfrowych.
  4. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: CUDA, filtry cyfrowe, OpenCV, przetwarzanie sygnałów, Jetson Nano

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  25. Stanowisko laboratoryjne do badania algorytmów przekształcania obrazów zrealizowane na platformie obliczeniowej Jetson Nanoopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Konopko
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowa

  Praca polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu stanowiska laboratoryjnego bazującego na platformie Jetson Nano firmy NVIDIA. Zrealizowane stanowisko powinno umożliwić badanie i analizę algorytmów przekształcania obrazów oraz prezentację możliwości wykorzystania mocy obliczeniowej rdzeni Nvidia Cuda do efektywnej implementacji algorytmów komputerowego rozpoznawania obrazu.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z realizacją algorytmów komputerowego rozpoznawania obrazu w systemach masoworównoległych.
  2. Implementacja algorytmów przekształcania obrazów na platformie obliczeniowej Jetson Nano.
  3. Realizacja stanowiska laboratoryjnego do badania algorytmów przekształcania obrazów.
  4. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: CUDA, komputerowe rozpoznawanie obrazu, OpenCv, przetwarzanie sygnałów, Jetson Nano

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  26. Stanowisko laboratoryjne do badania algorytmów analizy obrazów zrealizowane na platformie obliczeniowej Jetson Nanoopiekun pracy: dr inż. Krzysztof Konopko
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowa

  Praca polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu stanowiska laboratoryjnego bazującego na platformie Jetson Nano firmy NVIDIA. Zrealizowane stanowisko powinno umożliwić badanie metod analizy obrazów oraz prezentację możliwości wykorzystania mocy obliczeniowej rdzeni Nvidia Cuda do efektywnej implementacji algorytmów komputerowego rozpoznawania obrazu.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z realizacją algorytmów komputerowego rozpoznawania obrazu w systemach masoworównoległych.
  2. Implementacja algorytmów analizy obrazów na platformie obliczeniowej Jetson Nano.
  3. Realizacja stanowiska laboratoryjnego do badania algorytmów analizy obrazów.
  4. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: CUDA, komuterowe rozpoznawanie obrazu, OpenCv, przetwarzanie sygnałów, Jetson Nano

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  27. Stanowisko laboratoryjne do badania metod trójwymiarowego widzenia zrealizowane na platformie obliczeniowej Jetson Nano (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Konopko
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowa

  Praca polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu stanowiska laboratoryjnego bazującego na platformie Jetson Nano firmy NVIDIA. Zrealizowane stanowisko powinno umożliwić badanie i analizę metod trójwymiarowego widzenia oraz prezentację możliwości wykorzystania mocy obliczeniowej rdzeni Nvidia Cuda do efektywnej implementacji algorytmów komputerowego rozpoznawania obrazu.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z realizacją algorytmów komputerowego rozpoznawania obrazu w systemach masoworównoległych.
  2. Implementacja algorytmów trójwymiarowego widzenia na platformie obliczeniowej Jetson Nano.
  3. Realizacja stanowiska laboratoryjnego do badania metod trójwymiarowego widzenia.
  4. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: CUDA, komputerowe rozpoznawanie obrazu, OpenCv, przetwarzania sygnałów, Jetson Nano

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  28. Stanowisko laboratoryjne do badania algorytmów uczenia maszynowego zrealizowane na platformie obliczeniowej Jetson Nano (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Konopko
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowa

  Praca polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu stanowiska laboratoryjnego bazującego na platformie Jetson Nano firmy NVIDIA. Zrealizowane stanowisko powinno umożliwić badanie i analizę algorytmów uczenia maszynowego oraz prezentację możliwości wykorzystania mocy obliczeniowej rdzeni Nvidia Cuda do efektywnej implementacji algorytmów sztucznej inteligencji (AI).

  Zakres pracy:

  1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z realizacją algorytmów uczenia maszynowego w systemach masoworównoległych.
  2. Implementacja algorytmów uczenia maszynowego na platformie obliczeniowej Jetson Nano.
  3. Realizacja stanowiska laboratoryjnego do badania algorytmów uczenia maszynowego.
  4. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: CUDA, sztuczna inteligencja (AI), OpenCV, Jetson Nano

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  29. Zautomatyzowany system zapisu szachowego zrealizowany z zastosowaniem platformy Jetson Nano (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Konopko
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowa

  Praca polega na stworzeniu aplikacji do zautomatyzowanego zapisu szachowego. Zaimplementowane w aplikacji algorytmy powinny umożliwić detekcję szachownicy, rozpoznawanie figur szachowych oraz śledzenia ich ruchów na planszy. Aplikacja powinna umożliwiać również zapis przebiegu partii i wizualizację aktualnego stanu gry. Aplikacja powinna zostać zrealizowana na platformie Jetson Nano firmy NVIDIA.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z realizacją algorytmów komputerowego rozpoznawania obrazu w systemach masoworównoległych.
  2. Projekt i realizacja aplikacji do zautomatyzowanego zapisu szachowego.
  3. Testowanie zrealizowanej aplikacji do zautomatyzowanego zapisu szachowego.
  4. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: CUDA, komputerowe rozpoznawanie obrazu, OpenCv, sztuczna inteligencja (AI), Jetson Nano

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  30. System analizujący liczbę osób w pomieszczeniu zrealizowany z zastosowaniem platformy Jetson Nano (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Konopko
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowa

  Praca polega na stworzeniu aplikacji do określania liczby osób znajdujących się w danym pomieszczeniu. Zaimplementowane w aplikacji algorytmy powinny umożliwić detekcję osób wchodzących do i wychodzących z danego pomieszczenia oraz wizualizację otrzymanych danych. Aplikacja powinna zostać zrealizowana na platformie Jetson Nano firmy NVIDIA.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z realizacją algorytmów komputerowego rozpoznawania obrazu w systemach masoworównoległych.
  2. Projekt i realizacja aplikacji do zliczania osób w pomieszczeniu.
  3. Testowanie zrealizowanej aplikacji do zliczania osób w pomieszczeniu.
  4. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: CUDA, komputerowe rozpoznawanie obrazu, bezprzewodowe sieci sensorowe, OpenCv, Jetson Nano

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 100 zł.

  31. Analiza pracy elektrowni PV z zastosowaniem trackera jednoosiowego (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Kusznier
  kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
  rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

  Praca ma charakter teoretyczno-analityczny oraz projektowy. W ramach pracy dyplomant dokona przeglądu literatury w zakresie elektrowni PV. Elementem pracy będzie opracowanie projektu koncepcyjnego elektrowni PV z zastosowaniem trackera jednoosiowego. W ramach pracy zostanie wykonana analiza wpływu zastosowania trackera jednoosiowego na pracę elektrowni PV.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury w zakresie budowy elektrowni PV.
  2. Opracowanie projektu koncepcyjnego elektrowni PV z zastosowaniem trackera jednoosiowego.
  3. Analiza wpływu zastosowania trackera jednoosiowego na pracę elektrowni PV.
  4. Wnioski.

  słowa kluczowe: OZE, PV, energetyka słoneczna

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  32. Projekt elektrowni PV z magazynem energii w gospodarstwie rolnym (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Kusznier
  kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

  Praca ma charakter teoretyczno-analityczny oraz projektowy. W ramach pracy dyplomant dokona przeglądu technologii magazynowania energii. Elementem pracy będzie opracowanie projektu koncepcyjnego elektrowni PV z magazynem energii w gospodarstwie rolnym. W ramach pracy zostanie przeprowadzona analiza wyboru technologii magazynowania energii oraz wielkości magazynu na potrzeby gospodarstwa rolnego.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury w zakresie metod magazynowania energii.
  2. Dobór technologii oraz wielkości magazynu energii na potrzeby gospodarstwa rolnego.
  3. Opracowanie projektu koncepcyjnego elektrowni PV z magazynem energii na potrzeby gospodarstwa rolnego.
  4. Wnioski.

  słowa kluczowe: OZE, PV, magazyn energii

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  33. Opracowanie stanowiska do demonstracji roli poszczególnych parametrów ekspozycji na zarejestrowane obrazyopiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Kusznier
  kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Rejestrowanie obrazów jest wykorzystywane w wielu dziedzinach techniki i nauki: fotogrametrii, diagnostyce medycznej, dokumentacji zdarzeń, identyfikacji obiektów, systemach kontroli dostępu. Jakość zarejestrowanych obrazów w znaczącym stopniu zależy od paremtrów ekspozycji. Wybór odpowiednich parametrów ekspozycji jest uzależniony zarówno od oświetlenia na planie zdjęciowym, układu optycznego, wielkości planu zdjęciowego jak również samego charakteru i położenia obiektu. W ramach pracy zostanie opracowane stanowisko pozwalające na demonstracjię roli poszczególnych parametrów ekspozycji na zarejestrowane obrazy.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury w zakresie roli poszczególnych parametrów ekspozycji na zarejestrowane obrazy.
  2. Opracowanie stanowiska do demonstracji roli poszczególnych parametrów ekspozycji na zarejestrowane obrazy.
  3. Wykonanie badań.
  4. Analiza uzyskanych wyników i wnioski.

  słowa kluczowe: metody rejestrowania obrazów, oświetlenie sceniczne, parametry ekspozycji

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

  34. Układ automatycznego pozycjonowania sondy do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego nad płytką obwodu drukowanegoopiekun pracy: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie układu umożliwiającego automatyczne ustawianie sondy pola elektrycznego i/lub magnetycznego nad płytką obwodu drukowanego tak, aby można było dokonać pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia tego pola w płaszczyźnie poziomej w sposób kontrolowany i powtarzalny z określoną rozdzielczością. Dodatkowo, układ powinien umożliwiać zmianę wysokości zawieszenia sondy nad płytką. Stanowisko pomiarowe będzie wykorzystywało sondy natężenia pola elektrycznego i magnetycznego oraz aparaturę pomiarową dostępne w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury w zakresie sprzężeń elektromagnetycznych oraz zasad prowadzenia pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w strefie bliskiej.
  2. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych skanerów natężenia pola elektromagnetycznego dostępnych na rynku.
  3. Opracowanie koncepcji i wykonanie układu automatycznego pozycjonowania sondy do pomiaru przestrzennego rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego nad płytką obwodu drukowanego.
  4. Weryfikacja eksperymentalna spełnienia założeń przez opracowany układ.
  5. Wnioski końcowe.

  słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, sprzężenia elektromagnetyczne, układ ścieżek na płytkach drukowanych, emisja zaburzeń promieniowanych, automatyzacja pomiaru

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  35. Stanowisko dydaktyczne do wspomagania projektowania wielostopniowych układów ograniczających przepięciaopiekun pracy: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
  kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego wspomagającego naukę projektowania złożonych wielostopniowych układów do ograniczania przepięć przeznaczonych do różnych zastosowań. Stanowisko powinno obejmować zdefiniowanie założeń wstępnych, dobór odpowiednich konfiguracji i komponentów oraz złożenie układu i sprawdzenie jego właściwości ochronnych. Do badania właściwości ochronnych wykorzystywana będzie aparatura dostępna w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.

  Zakres pracy:

  1. Przedstawienie budowy i zasady działania wielostopniowych układów do ograniczania przepięć, rodzajów i form realizacji tych układów oraz funkcji spełnianych w systemach elektrycznych i elektronicznych.
  2. Przegląd literatury w zakresie zasad prawidłowego doboru elementów do ograniczania przepięć pracujących w układach wielostopniowych.
  3. Przegląd danych znamionowych charakteryzujących wybrane systemy elektryczne i elektroniczne, dla których projektowane będą układy ograniczające przepięcia.
  4. Opracowanie koncepcji i wykonanie stanowiska wspomagającego naukę projektowania wielostopniowych układów do ograniczania przepięć.
  5. Przeprowadzenie badań eksperymentalnych potwierdzających spełnienie założeń.
  6. Wnioski końcowe.

  słowa kluczowe: ochrona przeciwprzepięciowa, kompatybilność elektromagnetyczna, ograniczanie przepięć, wielostopniowy układ do ograniczania przepięć

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  36. Stanowisko do pomiaru charakterystyk tłumienności wtrąceniowej elementów i układów do ograniczania przepięćopiekun pracy: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
  kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do pomiaru charakterystyk tłumienności wtrąceniowej i transmitancji elementów, układów i urządzeń do ograniczania przepięć przeznaczonych do różnych zastosowań. Stanowisko powinno być w miarę możliwości uniwersalne, umożliwiać dołączenie/badanie różnych rodzajów ograniczników przepięć z różnymi typami złącz, w tym ograniczników wykonanych przez studentów. Powinno umożliwiać pomiar tłumienności wtrąceniowej i transmitancji w układzie różnicowym (linia-linia) i wspólnym (linia-ziemia), zarówno przy podstawowej konfiguracji impedancji źródła/obciążenia, tj. 50/50, jak i przy konfiguracjach 0,1/100 i 100/0,1. Do badań wykorzystywana będzie aparatura dostępna w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury w zakresie właściwości, parametrów i charakterystyk elektrycznych urządzeń do ograniczania przepięć.
  2. Przedstawienie metody pomiaru charakterystyk tłumienności wtrąceniowej.
  3. Opracowanie koncepcji i wykonanie stanowiska do wyznaczania charakterystyk tłumienności wtrąceniowej i transmitancji urządzeń do ograniczania przepięć.
  4. Przeprowadzenie pomiarów charakterystyk tłumienności wtrąceniowej wybranych urządzeń do ograniczania przepięć i ocena spełnienia założeń.
  5. Wnioski końcowe.

  słowa kluczowe: ochrona przeciwprzepięciowa, kompatybilność elektromagnetyczna, ograniczanie przepięć, tłumienność wtrąceniowa, pomiar tłumienności wtrąceniowej

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  37. Projekt wielowiązkowej, kodowanej bariery optycznej do detekcji przedmiotów nieprzezroczystychopiekun pracy: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

  Praca dotyczy projektu wielowiązkowej, kodowanej bariery optycznej do detekcji obecności i pomiarów wymiarów przedmiotów nieprzezroczystych. Praca ma charakter projektowy i eksperymentalny.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd optycznych metod detekcji przedmiotów.
  2. Przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu konstrukcji optycznych układów detekcji przedmiotów.
  3. Projekt układu kodowanej bariery optycznej.
  4. Weryfikacja poprawności działania bariery optycznej.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: detektor optyczny, bariera optyczna, pomiar zdalny

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

  38. Polaryskop do inspekcji naprężeń w preformach światłowodowychopiekun pracy: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Ze względu na procesy cieplne występujące w procesie MCVD wytwarzania preform światłowodowych w finalnym produkcie powstają naprężenia. Wykorzystanie światła spolaryzowanego liniowo w układzie polaryzatora i analizatora pozwala na obserwacje struktury wewnętrznej preformy oraz rozkładu naprężeń. Stanowisko służyć będzie do weryfikacji jakości preform światłowodowych wytwarzanych metodą MCVD.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd metod optycznych obrazowania naprężeń w materiałach.
  2. Metody wytwarzania preform światłowodowych.
  3. Opracowanie układu polaryskopu optycznego do inspekcji preform światłowodowych.
  4. Weryfikacja zaproponowanej koncepcji budowy. Analiza wyników pomiarów przykładowych preform światłowodowych.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: polaryskop, preforma światłowodowa, zjawisko elastoooptyczne

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

  39. Opracowanie układu do bezkontaktowego monitorowania poziomu cieczy w zbiornikach opiekun pracy: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
  kierunek: Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Monitorowanie poziomu cieczy jest ważnym aspektem w wielu procesach chemicznych. W takich sytuacjach często ze względu na rodzaj cieczy (np. środowisko agresywne) nie jest możliwe stosowanie czujników zanurzeniowych. Sterowanie poziomem cieczy odbywa się poprzez pomiar i automatyczną kontrolę pracy zaworów sterujących. Zadaniem opracowanego stanowiska jest kontrola i monitorowanie poziomu cieczy w zbiorniku przemysłowym oparty o pomiar bezkontaktowy.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd metod kontroli poziomu cieczy.
  2. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych układów do bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach.
  3. Opracowanie układu do pomiaru i monitorowania poziomu cieczy w zbiornikach chemicznych.
  4. Weryfikacja wykonanego stanowiska. Pomiary kontrolne.

  słowa kluczowe: poziom cieczy, pomiar zdalny, zdalna kontrola procesów przemysłowych

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

  40. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonymopiekun pracy: dr inż. Adam Nikołajew
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

  Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonym z wykorzystaniem środowiska GNURadio oraz modułów SDR.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd metod transmisji sygnałów w paśmie rozproszonym.
  2. Wybór i uzasadnienie metod realizowanych przez zaprojektowane stanowisko.
  3. Stworzenie działającego układu w środowisku GNURadio z wykorzystaniem modułów SDR.
  4. Badania laboratoryjne stanowiska.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: SDR, transmisja bezprzewodowa, pasmo rozproszone

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  41. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania metod kodowania splotowegoopiekun pracy: dr inż. Adam Nikołajew
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

  Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego do badania skuteczności metod kodowania splotowego w transmisji bezprzewodowej z wykorzystaniem środowiska GNURadio oraz modułów SDR.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd kodów splotowych.
  2. Wybór i uzasadnienie kodów realizowanych przez zaprojektowane stanowisko.
  3. Stworzenie działającego układu w środowisku GNURadio z wykorzystaniem modułów SDR.
  4. Badania laboratoryjne stanowiska.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: kodowanie splotowe, transmisja bezprzewodowa, SDR

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  42. Stanowisko do pomiaru widmowego współczynnika transmisji, absorpcji i tłumienia materiałów optycznych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Tomasz Ragiń
  kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie kompleksowego stanowiska pomiarowego umożliwiającego precyzyjne badanie widmowego współczynnika transmisji, absorpcji i tłumienia różnorodnych materiałów optycznych. Praca ma na celu stworzenie efektywnego narzędzia do charakteryzacji właściwości optycznych materiałów, co ma znaczenie w dziedzinach takich jak optyka, optoelektronika oraz produkcja elementów optycznych.

  Zakres pracy:

  1. Opracowanie projektu stanowiska pomiarowego, uwzględniającego różnorodność materiałów optycznych oraz spektralny zakres interesujących pomiarów.
  2. Realizacja pomiarów widmowego współczynnika transmisji, absorpcji i tłumienia dla różnych materiałów optycznych, wykorzystując różne zakresy długości fal.
  3. Badanie wpływu parametrów materiałowych, takich jak skład chemiczny czy struktura mikroskopowa, na charakterystyki widmowe mierzonych współczynników.
  4. Optymalizacja procesu pomiarowego w celu zwiększenia precyzji i dokładności uzyskiwanych danych, eliminując potencjalne zakłócenia.
  5. Podsumowanie wyników badań, wyciągnięcie wniosków na temat użyteczności opracowanego stanowiska, oraz sugestie dla przyszłych badań i dalszego rozwoju technologii pomiarowej w dziedzinie charakteryzacji optycznych właściwości materiałów.

  słowa kluczowe: widmowy współczynnik transmisji, widmowy współczynnik absorpcji, materiały optyczne

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

  43. Stanowisko do badania układów filtracyjnych (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Maciej Sadowski
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

  W ramach pracy student powinien zbudować stanowisko do pomiaru różnych układów filtracyjnych: filtrów LC i filtrów piezoceramicznych. Filtry LC powinny zostać samodzielnie zaprojektowane i wykonane przez dyplomanta. Zakres częstotliwości roboczych powinien być taki sam jak dla filtru piezoceramicznego, w celu porównania charakterystyk obu układów. Układ powinien zapewniać możliwość pomiaru podstawowych parametrów układu, takich jak szerokość pasma 3-dB, straty wtrąceniowe, tłumienie pozapasmowe. Praca przeznaczona jako stanowisko laboratoryjne do przedmiotu Układy Radioelektroniczne lub przedmiotów pokrewnych.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury dotyczącej budowy układów filtrujących w różnych technikach.
  2. Opis struktur piezoceramicznych i ich właściwości.
  3. Dobór filtra piezoceramicznego i projekt filtra LC.
  4. Projekt i wykonanie stanowiska do badania układów filtracyjnych.
  5. Badania charakterystyk wykonanych układów.
  6. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: filtry LC, filtry piezoceramiczne

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

  44. Stanowisko laboratoryjne do badania tłumików szerokopasmowychopiekun pracy: dr inż. Maciej Sadowski
  kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

  Celem pracy jest budowa stanowiska laboratoryjnego, na którym studenci mogą zapoznać się z budową tłumików szerokopasmowych. W ramach pracy student powinien dokonać przeglądu literatury dotyczącej konstrukcji tłumików oraz przeglądu dostępnych konstrukcji komercyjnych. Na tej podstawie powinien zaprojektować i wykonać układ tłumika szerokopasmowego, oraz układ tłumika regulowanego zbudowany w oparciu o scalony układ tłumika. Charakterystyki obu układów powinny zostać pomierzone a następnie porównane. Ze względu na konieczność sterowania tłumikiem przy pomocy mikrokontrolera, wymagana jest umiejętność jego oprogramowania. Praca jest przeznaczona dla studenta o umiejętnościach praktycznych.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury dotyczącej konstrukcji tłumików szerokopasmowych.
  2. Projekt stanowiska badawczego.
  3. Projekt i analiza tłumika szerokopasmowego.
  4. Badania charakterystyk wykonanych układów.
  5. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: tłumik szerokopasmowy, projekt

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

  45. Stanowisko laboratoryjne do badania wzmacniacza z układami podziału i sumowania mocyopiekun pracy: dr inż. Maciej Sadowski
  kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

  W ramach pracy student powinien zbudować stanowisko złożone ze wzmacniacza na pasmo częstotliwości radiowych (np. wzmacniacz w technice MMIC) oraz układów podziału i sumowania mocy zbudowanych w oparciu o scalone układy hybryd 3 dB (z przesunięciem fazy lub bez). Stanowisko powinno umożliwiać pomiar najważniejszych parametrów samego wzmacniacza, pomiar parametrów hybryd oraz wzmacniacza z hybrydami. Praca przeznaczona jest dla studenta z doświadczeniem praktycznym w realizacji układów elektronicznych.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd literatury dotyczącej tematyki pracy.
  2. Opracowanie wymagań dla stanowiska laboratoryjnego i wykonanie jego projektu.
  3. Budowa stanowiska laboratoryjnego.
  4. Pomiary z wykorzystaniem zbudowanego stanowiska laboratoryjnego.
  5. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: wzmacniacz MMIC, hybryda, wzmacniacz z sumowaniem

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  46. Projekt systemu 3D do oceny geometrii pomieszczenia w aspekcie wyznaczania UGR (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu pomiarowego, bazującego na wybranych skanerach 3D lub lidarach, pozwalającego na zautomatyzowaną ocenę geometrii pomieszczenia. Pozyskane wymiary geometryczne pomieszczenia pozwolą na wyznaczenie wskaźnika położenia Gutha i zweryfikowanie wskaźnika olśnienia przykrego UGR.

  Zakres pracy:

  1. Urządzenia i systemy pomiarowe do wyznaczania odległości.
  2. Metodologia wyznaczania wskaźnika położenia Gutha i oceny olśnienia.
  3. Projekt systemu pomiarowego wykorzystującego skaner 3D lub lidar wraz z oprogramowaniem.
  4. Weryfikacja laboratoryjna opracowanego systemu pomiarowego.
  5. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: skaner 3D, olśnienie, oświetlenie, system pomiarowy, oprogramowanie

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  47. Projekt zasilania wybranego gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem wertykalnej instalacji PV z modułami dwustronnymiopiekun pracy: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
  kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

  Celem pracy jest opracowanie koncepcyjnego projektu zasilania wybranego gospodarstwa rolnego, wykorzystującego pionowe konstrukcje wsporcze z dwustronnymi modułami PV „szkło-szkło”. Analiza dotyczyć będzie możliwości posadowienia konstrukcji wsporczej na terenach rolnych o klasie ziemi poniżej „IV” i ocena stopnia wykorzystania gruntu.

  Zakres pracy:

  1. Metody realizacji instalacji PV na terenach rolnych.
  2. Konstrukcja i właściwości dwustronnych modułów fotowoltaicznych.
  3. Projekt koncepcyjny instalacji PV w układzie wertykalnym realizującej zapotrzebowanie na energię wybranego gospodarstwa rolnego.
  4. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: fotowoltaika, zapotrzebowanie na energię, farma wertykalna

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  48. Ocena bilansu energetycznego w wybranej gminie w kontekście wykorzystania pojazdów elektrycznych (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
  kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
  rodzaj pracy: teoretyczna

  Celem pracy jest wykonanie bilansu energii w wybranej gminie, pod kątem oceny zapotrzebowania energetycznego na potrzeby zasilania pojazdów elektrycznych z punktów ładowania zlokalizowanych przy obiektach użyteczności publicznej. Przeprowadzone będzie szacowanie wymaganych mocy przyłączeniowych w wybranych obiektach gminnych oraz koncepcja pokrycia zapotrzebowania na ładowanie pojazdów z użyciem instalacji OZE. Wyznaczony będzie efekt środowiskowy poprzez ocenę śladu węglowego uwzględniającego udział pojazdów elektrycznych i instalacji OZE.

  Zakres pracy:

  1. Metody oceny bilansu energetycznego.
  2. Zapotrzebowanie energetyczne wybranych pojazdów elektrycznych i punktów ich ładowania.
  3. Możliwości integracji instalacji OZE z wybranymi obiektami użyteczności publicznej z uwzględnieniem aspektów prawnych.
  4. Opracowanie bilansu energii w wybranej gminie, zaopatrzonej w punkty ładowania pojazdów, z uwzględnieniem wybranych instalacji OZE.
  5. Podsumowanie.

  słowa kluczowe: bilans energetyczny, OZE, pojazd elektryczny

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  49. Projekt i wykonanie dydaktycznego stanowiska do demonstracji i badania transmisji w wybranej technologii Sub-GHzopiekun pracy: dr inż. Andrzej Zankiewicz
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie laboratoryjnego modelu systemu transmisji w wybranej technologii w pasmie Sub-GHz. Podstawą do wykonania stanowiska będą moduły komunikacyjne Sub-GHz, do których należy wykonać interfejsy sprzęgające je z komputerami PC oraz opracować oprogramowanie pozwalające na konfigurację parametrów oraz bieżącą prezentację i badanie transmisji (w tym także pod kątem analizy sygnałowej). Elementem pracy będzie także przygotowanie koncepcji ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących transmisji w wybranej technologii Sub-GHz.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd i ogólna charakterystyka radiowych technologii transmisyjnych pracujących w pasmie Sub-GHz.
  2. Wybór technologii Sub-GHz na potrzeby pracy dyplomowej i jej szczegółowa charakterystyka.
  3. Opracowanie struktury dydaktycznego stanowiska do demonstracji i badania transmisji w wybranej technologii Sub-GHz.
  4. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego stanowiska dydaktycznego.
  5. Przygotowanie koncepcji ćwiczeń laboratoryjnych na bazie wykonanego stanowiska.
  6. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: komunikacja Sub-GHz, stanowisko dydaktyczne, laboratorium technologii radiowych

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

  50. Model systemu wczesnego wykrywania uszkodzeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencjiopiekun pracy: dr inż. Andrzej Zankiewicz
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie praktycznego modelu systemu pozwalającego na wczesne wykrywanie i sygnalizowanie uszkodzeń w wybranym urządzeniu z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI). W ramach pracy powinien być dokonany wybór urządzenia, w którym możliwe jest praktyczne wywołanie stanu awaryjnego oraz przedawaryjnego powodującego określone mierzalne skutki (np. zwiększone wibracje, charakterystyczne dźwięki itp.), a w następnym kroku przeprowadzenie procedury uczenia algorytmu AI bazującego na sieci neuronowej pod kątem wykrywania oznak zbliżającej się awarii. Całość powinna być wykonana w formie modelu laboratoryjnego pozwalającego na demonstrację funkcjonowania koncepcji wykorzystania sztucznej inteligencji do wczesnej detekcji stanu awaryjnego.

  Zakres pracy:

  1. Literaturowy przegląd problematyki wczesnego wykrywania uszkodzeń.
  2. Charakterystyka systemów i aplikacji sztucznej inteligencji (AI).
  3. Wybór obiektu, metod pomiarowych oraz środowiska do utworzenia i uczenia systemu sztucznej inteligencji.
  4. Przeprowadzenie procedury uczenia systemu AI na bazie zebranych danych pomiarowych.
  5. Wykonanie testów skuteczności pracy uruchomionego modelu.
  6. Analiza i omówienie otrzymanych rezultatów.

  słowa kluczowe: wykrywanie uszkodzeń, sztuczna inteligencja, autodiagnostyka

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  51. Projekt i wykonanie systemu inteligentnego ogrodu z wykorzystaniem sieci LoRaWAN (temat zajęty)opiekun pracy: dr inż. Andrzej Zankiewicz
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania i monitorowania wybranych parametrów środowiskowych ogrodu. W skład systemu będą wchodziły zespoły czujnikowe i wykonawcze z transmiterami radiowymi krótkiego zasięgu, układ mostu sprzęgający ww. zespoły z siecią LoRaWAN oraz oprogramowanie rejestrujące mierzone parametry i tworzące interfejs użytkownika pozwalający na odczyt monitorowanych danych oraz wykonywanie określonych akcji sterowania. Oprogramowanie interfejsu użytkownika może być zrealizowane np. w formie aplikacji webowej z funkcjonalnością dostosowania treści do urządzeń mobilnych.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd i ogólna charakterystyka funkcjonalności systemów monitorowania i sterowania w aplikacjach inteligentnych ogrodów.
  2. Opracowanie założeń funkcjonalnych projektowanego systemu inteligentnego ogrodu.
  3. Wybór rozwiązań programowych i sprzętowych do realizacji systemu inteligentnego ogrodu spełniającego opracowane założenia.
  4. Projekt struktury systemu obejmującego bezprzewodowe zespoły czujnikowe i wykonawcze, most do sieci LoRaWAN oraz oprogramowanie części serwerowej i interfejsu użytkownika.
  5. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego systemu.
  6. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: inteligentny ogród, LoRaWAN, sieć czujnikowa

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  52. Projekt i wykonanie systemu monitorowania i wizualizacji wybranych parametrów środowiskowych na Wydziale Elektrycznym PBopiekun pracy: dr inż. Andrzej Zankiewicz
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Przedmiotem pracy jest zaprojektowanie i praktyczne wykonanie systemu monitorowania i wizualizacji określonych parametrów środowiskowych (np. temperatura, wilgotność, jakość powietrza) w wybranych miejscach Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. W pracy wykorzystane zostałyby zasilane bateryjnie moduły czujnikowe wyposażone w interfejs transmisyjny do sieci LoRaWAN. Wizualizacja mierzonych parametrów powinna odbywać się na lokalnym monitorze, zdalnie poprzez WWW oraz w systemie ekranów informacyjnych zainstalowanych na Wydziale Elektrycznym PB.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd i ogólna charakterystyka funkcjonalności systemów monitorowania parametrów środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej.
  2. Opracowanie wymagań funkcjonalnych projektowanego systemu.
  3. Wybór rozwiązań programowych i sprzętowych zapewniających spełnienie opracowanych wymagań.
  4. Projekt struktury systemu obejmującego m.in. moduły czujnikowe z transmisją LoRaWAN, aplikację serwera sieci LoRaWAN, oprogramowanie interfejsu użytkownika, w tym styk do systemu ekranów informacyjnych zainstalowanych na Wydziale Elektrycznym PB.
  5. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego systemu.
  6. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: inteligentny budynek, LoRaWAN, sieć czujnikowa

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  53. Projekt i wykonanie modelu systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem rozwiązań Bluetooth AoA i AoDopiekun pracy: dr inż. Andrzej Zankiewicz
  kierunek: Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym (ang. RTLS – Real Time Location System) bazującego na technikach Bluetooth AoA (Angle of Arrival) i Bluetooth AoD (Angle of Departure). Zasadniczym elementem pracy jest przygotowanie oprogramowania do mikrokontrolera nadzorującego pracę modułów radiowych realizujących metody AoA i AoD, a także oprogramowania do wizualizacji procesu lokalizacji. Uruchomiony system RTLS obejmować będzie cztery stacjonarne moduły bazowe oraz od 2 do 4 ruchomych modułów umieszczonych na lokalizowanych obiektach. Instalacja i testowanie systemu odbywałoby się na w otwartych przestrzeniach budynku Wydziału Elektrycznego PB.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd i ogólna charakterystyka metod realizacji systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS).
  2. Opracowanie struktury projektowanego modelu systemu RTLS bazującego na rozwiązaniach Bluetooth AoA i AoD.
  3. Praktyczna realizacja zaprojektowanej struktury modelu systemu RTLS.
  4. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego systemu.
  5. Podsumowanie i wnioski.

  słowa kluczowe: lokalizacja w czasie rzeczywistym, RTLS, lokalizacja wewnątrzbudynkowa, Bluetooth AoA, Bluetooth AoD

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  54. Badanie wpływu stanu polaryzacji światła na jakość odwzorowania obiektów trójwymiarowychopiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest przeprowadzenie pomiarów geometrycznych obiektów trójwymiarowych za pomocą skanera laserowego oraz zbadanie jak na jakość odwzorowania kształtu wpływa stan polaryzacji wiązki laserowej. W ramach pracy zbadane zostaną obiekty o różnym stopniu chropowatości oraz transparentności, oraz na podstawie ich obrazów 3D wykonana zostanie graficzna analiza porównawcza w programie typu CAD.

  Zakres pracy:

  1. Opis metod polaryzacji światła.
  2. Opis stanowiska pomiarowego oraz wybór metody polaryzacji światła laserowego.
  3. Dobór badanych obiektów oraz przeprowadzenie pomiarów.
  4. Analiza porównawcza w programie graficznym typu CAD.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: polaryzacja światła, skaner laserowy, obieky 3D, CAD

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  55. Projekt i wykonanie stanowiska do pomiaru sprawności kwantowej luminoforówopiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
  kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie stanowiska pomiarowego do pomiaru całkowitej sprawności kwantowej luminoforów. Prace eksperymentalne będą poprzedzone wykonaniem projektu stanowiska oraz doborem niezbędnego wyposażenia. Wykonane stanowisko umożliwi pomiar sprawności w trybie odbiciowym oraz transmisyjnym.

  Zakres pracy:

  1. Definicja sprawności kwantowej luminoforów.
  2. Opis metod pomiaru sprawności kwantowej.
  3. Wykonanie stanowiska.
  4. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: luminofor, sprawność kwantowa, diody LED, kula całkująca

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  56. Luminofor o widmowym rozkładzie promieniowania zbliżonym do słonecznego (SOLAR LED)opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
  kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

  Celem pracy jest opracowanie luminoforu metodą solid-state-reaction, który charakteryzuję się widmem promieniowania zbliżonym do widma promieniowania słonecznego. W ramach pracy dobrany zostanie skład chemiczny luminoforu oraz parametry technologiczne metody spiekania. W efekcie zostaną wytworzone luminofory a następnie wykonane będą pomiary widm emisji oraz przeprowadzona zostanie analiza porównawcza w stosunku do widma słonecznego.

  Zakres pracy:

  1. Analiza właściwości emisyjnych luminoforów „solarnych”.
  2. Opis metod uzyskiwania luminoforów (top-down i bottom-up).
  3. Synteza luminoforów przy wykorzystaniu technologii solid-state-reaction.
  4. Pomiary widm emisji wytworzonych luminoforów.
  5. Analiza porównawcza uzyskanych widm promieniowania.
  6. Wnioski.

  słowa kluczowe: SolarLED, solid-state-reaction, widmo słoneczne , top-down, bottom-up

  finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

  57. Projekt dwuosiowego manipulatora wiązki promieniowania laserowego (temat zajęty)opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
  kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
  rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

  Celem pacy jest projekt i wykonanie układu optoelektronicznego umożliwiającego przestrzenną regulację wiązki promieniowania laserowego. W ramach pracy wykorzystany zostanie układ wirujących elementów optyki objętościowej (zwierciadła, pryzmaty) których położenie osiowe będzie regulowane przez mikrokontroler.

  Zakres pracy:

  1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych układów położenie przestrzennego wiązki laserowej.
  2. Projekt układu optoelektronicznego manipulatora.
  3. Opracowanie stanowiska badawczego.
  4. Wykonanie pomiarów kontrolnych i kalibrujących.
  5. Wnioski.

  słowa kluczowe: wiązka laserowa, galwanometr laserowy, zwierciadło, pryzmat, mikrokontroler

  finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

  × W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
  Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
  Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
  Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
  Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.