Wydział Elektryczny PB

Tematy prac inżynierskich, termin złożenia pracy 28.02.2023

Katedra Automatyki i Robotyki

1. Realizacja regulatora liniowego z możliwością wstępnego doboru nastaw (temat zajęty)promotor: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest realizacja wybranych konfiguracji regulatora liniowego (P, PI, PD, PID) w środowisku LabView. Program powinien być wyposażony w interfejs użytkownika pozwalający m.in. obserwować wybrane sygnały analogowe w układzie regulacji i zadawać ręcznie nastawy regulatora. W programie powinna być również możliwość wstępnego doboru nastaw dokonywanego przez zaimplementowany algorytm oparty o znane z literatury metody.

Zakres pracy:

 1. Zasada działania i zastosowania regulatora w zamkniętym układzie regulacji.
 2. Przegląd metod doboru nastaw regulatorów liniowych.
 3. Realizacja regulatora z interfejsem użytkownika w środowisku LabView.
 4. Implementacja algorytmu wstępnego doboru nastaw regulatora.
 5. Badania laboratoryjne zaprojektowanego układu regulacji.

słowa kluczowe: układ regulacji, regulator liniowy, dobór nastaw, LabView

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

2. Oprogramowanie do pomiaru charakterystyk czasowych i częstotliwościowych liniowych układów dynamicznychpromotor: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest stworzenie oprogramowania do pomiaru charakterystyk czasowych i częstotliwościowych w środowisku LabView. Program powinien być wyposażony w interfejs użytkownika pozwalający m.in. na wybór rodzaju mierzonej charakterystyki i jej obserwację oraz zadawanie zakresu czasu/częstotliwości, w którym dokonywany jest pomiar.

Zakres pracy:

 1. Opis liniowego układu dynamicznego za pomocą transmitancji operatorowej i widmowej.
 2. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe układów dynamicznych.
 3. Opracowanie programu do pomiaru charakterystyk czasowych i częstotliwościowych w środowisku LabView.
 4. Badania laboratoryjne – pomiar charakterystyk wybranych układów dynamicznych.

słowa kluczowe: układ liniowy, charakterystyki czasowe, charakterystyki częstotliwościowe, LabView

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

3. Wyznaczanie realizacji liniowych układów deskryptorowychpromotor: dr inż. Kamil Borawski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest przedstawienie rozwiązania problemu wyznaczania realizacji liniowych układów deskryptorowych, w tym realizacji dodatnich i stabilnych. W pracy należy również opracować algorytmy w środowisku Matlab/Simulink wspomagające wyznaczanie realizacji tej klasy układów dynamicznych.

Zakres pracy:

 1. Metody opisu liniowych układów deskryptorowych – macierz transmitancji operatorowych, równania stanu.
 2. Sformułowanie problemu wyznaczania realizacji tej klasy układów dynamicznych.
 3. Wyznaczanie realizacji dodatnich i stabilnych.
 4. Opracowanie w środowisku Matlab/Simulink algorytmów wspomagających wyznaczanie realizacji liniowych układów deskryptorowych.

słowa kluczowe: liniowy układ deskryptorowy, problem realizacji, dodatniość, stabilność, Matlab/Simulink

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

4. Projekt i budowa sterownika silnika DC z regulacją natężenia prądupromotor: dr Maciej Ciężkowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie sterownika silnika DC, który będzie miał możliwość sterowania natężeniem prąd płynącego w uzwojeniach silnika.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej istniejących sterowników silnika DC z możliwością regulacji natężęnia prądu.
 2. Określenie zakresu funkcjonalności projektowanego sterownika.
 3. Projekt sterownika silnika DC z regulacją natężenia prądu.
 4. Budowa sterownika silnika DC z regulacją natężenia prądu.
 5. Testy sterownika silnika DC z regulacją natężenia prądu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: silnik DC, regulator, sprzężenie zwrotne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

5. Ultradźwiękowy układ do pomiaru prędkości wiatru – projekt i budowapromotor: dr Maciej Ciężkowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia do pomiaru wartości prędkości wiatru i jego kierunku. Układ ma być małych rozmiarów, co pozwoli na zamontowanie go na bezzałogowym statku powietrznym.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej istniejących urządzeń do pomiaru prędkości wiatru.
 2. Określenie zakresu funkcjonalności projektowanego urządzenia.
 3. Zaprojektowanie urządzenia do pomiaru prędkości wiatru.
 4. Budowa urządzenia do pomiaru prędkości wiatru.
 5. Testy wykonanego układu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: ultradźwięki, układ pomiarowy, Czas nadejścia sygnału (ToA)

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Projekt i budowa prototypu dwukołowej, samobalansującej platformy transportowejpromotor: dr Maciej Ciężkowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy:

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie dwukołowej, samobalansującej platformy transportowej. Ma to być platforma, która będzie miała za zadanie przewożenie małych ładunków o wadze do 1 kg.

Zakres pracy:

 1. Przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych dwukołowych samobalansujących platform transportowych.
 2. Określenie zakresu funkcjonalności projektowanej dwukołowej, samobalansującej platformy transportowej.
 3. Opracowanie modelu fizycznego dwukołowej, samobalansującej platformy transportowej.
 4. Opracowanie modelu matematycznego dwukołowej, samobalansującej platformy transportowej.
 5. Wyznaczenie prawa sterowania układem dwukołowej, samobalansującej platformy transportowej.
 6. Wyznaczenie charakterystyk regulatora dwukołowej, samobalansującej platformy transportowej.
 7. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: samobalansująca platforma transportowa, modelowanie matematyczne, regulator, sprzężenie zwrotne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Projekt i budowa systemu lokalizacji źródła drgań z wykorzystaniem akcelerometrówpromotor: dr Maciej Ciężkowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie układu pomiarowego, który będzie w stanie zlokalizować położenie źródła drgań. Za wynik satysfakcjonujący będzie uznane wykrycie lokalizacji w przypadku co najmniej 1D (np. drgania rury, pręta, deski).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący istniejących rozwiązań lokalizacji źródła drgań z wykorzystaniem akcelerometrów.
 2. Określenie zakresu funkcjonalności projektowanego układu.
 3. Zaprojektowanie systemu lokalizacji źródła drgań.
 4. Zbudowanie systemu lokalizacji źródła drgań.
 5. Sprawdzenie działania zbudowanego urządzenia.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: system lokalizacji, akcelerometr, drgania

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. Laboratoryjny zegar COVID-owy (temat zajęty)promotor: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Należy opracować oraz zbudować i uruchomić zegar cyfrowy do laboratorium WE-244, który będzie odmierzał i sygnalizował cykle neutralizacji patogenów w laboratorium studenckim. Po upływie czasu przeznaczonego na wietrzenie sali i dezynfekcję, zegar najpierw zmienia barwę świecenia, następnie rozpoczyna sygnalizację konieczności przerwy sygnałem dźwiękowym – najpierw łagodnie, potem coraz natarczywiej aż na końcu poziomem hałasu nie wytrzymania w sali.
Jest to autorski temat/pomysł studenta, zgłoszony na jego wniosek i zajęty.

Zakres pracy:

 1. Przegląd podzespołów niezbędnych do opracowania prototypu.
 2. Założenia techniczno-eksploatacyjne rozwiązania.
 3. Projekt urządzenia.
 4. Montaż, uruchomienie oraz badania prototypu.

słowa kluczowe: zegar cyfrowy, wyświetlanie informacji, sygnalizatory akustyczne

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

9. Projekt i implementacja bezprzewodowego interfejsu DALI (temat zajęty)promotor: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Opracowanie i implementacja bezprzewodowego (IR lub RF) interfejsu DALI. Układ ma pracować identycznie i spełniać funkcje przewodowego interfejsu DALI. Układ należy zaprojektować, zbudować i uruchomić a następnie przetestować nawiązując łączność między dwoma urządzeniami tego standardu. Opracowany układ będzie uzupełniać zasoby laboratoryjne z techniki cyfrowej i układów programowalnych.

Zakres pracy:

 1. Analiza warstwy sprzętowej, protokołu i zastosowań przewodowych interfejsów DALI.
 2. Projekt rozwiązania konstrukcyjnego i oprogramowania rozwiązania bezprzewodowego.
 3. Opracowanie lub adaptacja istniejących transmiterów IR lub radiowych w projekcie.
 4. Oprogramowanie w VHDL algorytmu sterującego transmiterem z poziomu FPGA.
 5. Testy sterowania przykładowym urządzenia z wykorzystaniem nowego interfejsu.

słowa kluczowe: interfejs DALI, FPGA, łączność w otwartej przestrzeni

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

10. Projekt płytki uruchomieniowej z mikrokontrolerem AVR umożliwiającej zdalne konfigurowanie zewnętrznych układów peryferyjnychpromotor: dr inż. Lech Grodzki
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR, w którym tradycyjne połączenia przewodowe z dodatkowymi zewnętrznymi peryferiami byłyby zastąpione sterowanymi z zewnątrz kluczami półprzewodnikowymi. Docelowo zestaw taki powinien stać się składnikiem stanowiska umożliwiającego zdalne przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie modyfikacją sieci połączeń powinno być realizowane za pośrednictwem interfejsu USB i odpowiedniego programu z interfejsem graficznym będącego przedmiotem innej pracy dyplomowej. Wskazana współpraca z osobą realizującą temat nr 11.

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań dotyczących zasobów laboratoryjnego zestawu uruchomieniowego.
 2. Propozycja elektronicznego konfigurowania dodatkowych peryferii zestawu.
 3. Testy elementów składowych projektu.
 4. Projekt zestawu.
 5. Podsumowanie wyników pracy.

słowa kluczowe: mikrokontrolery AVR, zestaw uruchomieniowy, USB

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

11. Program z interfejsem graficznym do zdalnego konfigurowania zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR promotor: dr inż. Lech Grodzki
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie programu, który będzie umożliwiał konfigurowanie peryferii zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR, którego projekt będzie przedmiotem innej pracy dyplomowej. Do łączności z zestawem należy wykorzystać interfejs USB. Program powinien być wyposażony w wygodny interfejs graficzny, ponieważ docelowo stanie się elementem składowym zdalnego stanowiska laboratoryjnego. Wskazana współpraca z osobą realizującą temat nr 10.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka standardu USB.
 2. Zdefiniowanie wymagań uzytkowych wobec programu.
 3. Opracowanie programu.
 4. Testy programu.
 5. Podsumowanie wyników pracy.

słowa kluczowe: oprogramowanie z GUI, USB

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 250 zł.

12. Projekt i wykonanie elektronicznego instrumentu muzycznego wykorzystującego drgania chaotyczne promotor: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego instrumentu muzycznego wykorzystującego drgania chaotyczne. W pracy można zastosować znane rozwiązania układowe (analogowe lub cyfrowe) generatorów drgań chaotycznych (chaos deterministyczny).

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań układowych generatorów przebiegów chaotycznych.
 2. Opracowanie koncepcji elektronicznego instrumentu muzycznego.
 3. Projekt i wykonanie urządzenia.
 4. Badania laboratoryjne.

słowa kluczowe: elektroniczny instrument muzyczny, drgania chaotyczne, chaos deterministyczny

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

13. Analiza możliwości wykorzystania układów GreenPAK do budowy miniaturowych programowalnych urządzeń analogowo-cyfrowych (temat zajęty)promotor: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest szczegółowe zapoznanie się z rodziną układów programowalnych GreenPAK oraz środowiskiem GreenPAK Designer służącym do projektowania, programowania i symulacji realizowanych układów. Zadaniem dyplomanta jest przeanalizowanie możliwości wykorzystania układów GreenPAK do budowy miniaturowych programowalnych urządzeń analogowo-cyfrowych małej mocy oraz analiza symulacyjna zaprojektowanych urządzeń.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy układów programowalnych GreenPAK i określenie potencjalnych obszarów ich zastosowań.
 2. Ocena funkcjonalności środowiska GreenPAK Designer.
 3. Symulacja wybranych układów analogowo-cyfrowych w środowisku GreenPAK Designer.
 4. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: GreenPAK, GreenPAK Designer, układ programowalny, układ analogowo – cyfrowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Projekt i wykonanie urządzenia pozwalającego na bezprzewodowe zasilanie układu elektronicznego umieszczonego na wirującej tarczy (temat zajęty)promotor: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie urządzenia, pozwalającego na bezprzewodowe zasilanie układu elektronicznego małej mocy (1 W), umieszczonego na wirującej tarczy. W trakcie badań laboratoryjnych należy, między innymi, wyznaczyć sprawność urządzenia oraz zależność sprawności od prędkości obrotowej tarczy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy istniejących metod i rozwiązań układowych.
 2. Opracowanie koncepcji bezprzewodowego zasilania układu elektronicznego o mocy 1 W umieszczonego na wirującej tarczy.
 3. Projekt i wykonanie urządzenia.
 4. Badania laboratoryjne i analiza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: zasilanie bezprzewodowe, układ elektroniczny, wirująca tarcza

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

15. Mikroprocesorowy system do prezentacji zdalnych wiadomości tekstowychpromotor: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu mikroprocesorowego, którego głównym zadaniem będzie odbieranie i przetwarzanie wiadomości tekstowych. Wiadomości będą wysyłane z poziomu urządzenia mobilnego, zaś odbieranie odbywać się będzie w układzie docelowym wyposażonym w modem GSM, mikrokontroler oraz wyświetlacz.

Zakres pracy:

 1. Sformułowanie założeń projektowych.
 2. Przegląd i wybór komponentów do wykonania systemu.
 3. Praktyczna weryfikacja działania wykonanego systemu.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: modem GSM, mikrokontroler, powiadomienia tekstowe

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

16. System kontroli dostępu oparty na technologii RFID oraz GSM (temat zajęty)promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca polega na wykonaniu bezprzewodowego systemu zabezpieczenia dostępu z wykorzystaniem technologii RFID. Realizowany system powinien się składać z mikrokontrolera, RFID tag oraz czytnika, a także modemu GSM, którego rolą będzie wysyłanie powiadomień w formie sms o naruszeniu systemu przez osoby nieuprawnione.

Zakres pracy:

 1. Opis technologii RFID oraz GSM.
 2. Sformułowanie założeń projektowych.
 3. Wybór komponentów, wykonanie i przetestowania działania systemu.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: kontrola dostępu, technologia RFID, modem GSM, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

17. Realizacja uniwersalnego modułu diagnostyczno-pomiarowego (temat zajęty)promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu uniwersalnego modułu pomiarowego służącego do zbierania i wstępnej analizy sygnałów analogowych bądź cyfrowych z wybranych czujników pomiarowych. Zasadniczym elementem modułu będzie mikrokontroler odbierający sygnały pochodzące z czujników. Moduł powinien komunikować się z komputerem PC (może pracować w roli serwera), który będzie dodatkowo przetwarzał dane i dokonywał ich wizualizacji.

Zakres pracy:

 1. Przegląd istniejących modułów diagnostyczno – pomiarowych.
 2. Sformułowanie założeń projektowych.
 3. Wybór komponentów, wykonanie i przetestowania działania modułu.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: moduł mikroprocesorowy, moduł diagnostyczno – pomiarowy, czujniki pomiarowe, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

18. Implementacja i analiza metod samostrojenia w mikroprocesorowym regulatorze PIDpromotor: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Praca polega wykonaniu uniwersalnego regulatora cyfrowego z wykorzystaniem mikrokontrolera. Istotnym elementem programowej części pracy będzie implementacja procedury samostrojenia (autotuningu). Składa się ona z dwóch etapów: identyfikacji obiektu oraz wyliczenia nastaw regulatora. Przed uruchomieniem procedury użytkownik musi doprowadzić obiekt regulacji w okolicę założonego punktu pracy. Proces identyfikacji, najbardziej istotny z punktu widzenia autotuningu, może zostać przeprowadzony metodą Zieglera–Nicholsa lub Cohena Coona.

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie na podstawie literatury metod doboru nastaw regulatora.
 2. Implementacja określonych metod samostrojenia w mikrokontrolerze.
 3. Wykonanie badań laboratoryjnych.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: regulator PID, samostrojenie, identyfikacja, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

19. Przenośny przyrząd pomiarowy z graficzną prezentacją wyników (temat zajęty)promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przenośnego (zasilanego bateryjnie) urządzenia pomiarowego, którego zasadniczą funkcją będzie realizacja pomiarów sygnałów analogowych i prezentacja wyników na wyświetlaczu graficznym w postaci wykresów. Urządzenie powinno więc spełniać funkcję oscyloskopu, multimetru oraz opcjonalnie analizatora stanów logicznych dla wybranych sygnałów cyfrowych.

Zakres pracy:

 1. Określenie wielkości podlegających pomiarom.
 2. Dobór metod i elementów do realizacji pomiarów oraz ich graficznej wizualizacji.
 3. Dobór mikrokontrolera do przetwarzania wyników pomiarów.
 4. Uruchomienie i przetestowanie działania urządzenia.
 5. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: przyrząd pomiarowy, mikrokontroler, urządzenie przenośne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

20. Realizacja systemu detekcji określonych komponentów z wykorzystaniem manipulatora Delta (temat zajęty)promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu wykrywania komponentów przy wykorzystaniu manipulatora równoległego typu Delta. W ramach pracy należy opracować system wykorzystujący czujnik koloru w przypadku segregacji detali RGB, a także elektromagnes przy założeniu, że elementy są metalowe. Detekcja w ramach pracy jest rozumiana jako proces rozpoznania elementu, pobierania i pakowania. Opcjonalnie można wykonać modelowy taśmociąg, po którym będą poruszały się detale.

Zakres pracy:

 1. Określenie założeń projektowych odnośnie funkcjonowania systemu detekcji.
 2. Dobór elementów i podzespołów do realizacji systemu.
 3. Uruchomienie i przetestowanie działania urządzenia.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: detekcja, manipulator równoległy, manipulator Delta, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

21. Projekt i badania symulacyjne układu regulacji automatycznej z regulatorem dwupołożeniowym z korekcją dynamiczną w zadaniu regulacji temperatury cieczy w zbiornikupromotor: dr inż. Adam Kotowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest projekt układu regulacji dwupołożeniowej z korekcją dynamiczną oraz symulacyjny model zaprojektowanego układu w zadaniu automatycznej regulacji temperatury cieczy w zbiorniku. Model symulacyjny powinien uwzględniać możliwość modyfikacji (zmian) wartości parametrów układu korekcyjnego i regulatora przekaźnikowego a w pracy należy przedstawić wpływ tych modyfikacji na jakość regulacji.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań automatycznej regulacji temperatury.
 2. Regulacja dwupołożeniowa z korekcją – właściwości.
 3. Założenia projektowe i projekt układu.
 4. Badania symulacyjne.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: regulator dwupołożeniowy, korekcja dynamiczna, badania symulacyjne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

22. Cyfrowa filtracja sygnałów pomiarowych z wykorzystaniem filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowejpromotor: dr inż. Adam Kotowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Podstawowym celem pracy jest wykonanie filtracji cyfrowej rzeczywistych sygnałów pomiarowych przy zastosowaniu filtru o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI, ang. FIR). Praca powinna uwzględniać projektowanie filtru SOI o różnych charakterystykach częstotliwościowych. Wyniki cyfrowej filtracji rzeczywistych sygnałów pomiarowych należy przedstawić w postaci zestawienia ich przebiegów czasowych i charakterystyk częstotliwościowych (widm).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący filtrów cyfrowych.
 2. Omówienie struktur i metod projektowania filtrów SOI.
 3. Projektowanie filtrów SOI i badanie właściwości zaprojektowanych filtrów.
 4. Cyfrowa filtracja sygnałów pomiarowych różnej natury fizycznej.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: filtr cyfrowy, filtr SOI, filtracja cyfrowa, projektowanie filtru SOI

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

23. Synteza i projekt wykonawczy automatu logicznego sterowania pracą pomp opróżniających zbiorniki z płynempromotor: dr inż. Adam Kotowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest synteza automatu jako układu logicznego sterowania w praktycznym jego wykorzystaniu do sterowania pracą pomp opróżniających zbiorniki z płynem. Praca powinna przedstawiać szczegółowy opis kolejnych etapów syntezy automatu. W zakres pracy wchodzi również projekt wykonawczy automatu, na podstawie którego możliwa będzie jego budowa w praktyce. Poprawność pracy automatu należy zweryfikować symulacją komputerową.

Zakres pracy:

 1. Sygnały logicznego sterowania i sterowanie.
 2. Układ zbiorników i pomp – opis.
 3. Definicja automatu sterowania i jego synteza.
 4. Weryfikacja poprawności pracy automatu.
 5. Projekt wykonawczy automatu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: sterowanie logiczne, opróżnianie zbiorników, automat, synteza automatu, praca pomp

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

24. Sterowanie robotem we współrzędnych tangensowychpromotor: dr hab. inż. Zbigniew Kulesza, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Ruchy robota podlegają ograniczeniom, które są zwykle określane za pomocą tzw. więzów, które mogą mieć postać nierówności nakładanych na zmienne konfiguracyjne robota. Najnowsze prace teoretyczne wskazują na inną możliwość definiowania więzów, za pomocą tzw. współrzędnych tangensowych. Opis dynamiki robota we współrzędnych tangensowych ma także tę zaletę, że pozwala poprawić jakość działania algorytmów sterujących. Celem pracy jest opracowanie modelu dynamiki prostego robota we współrzędnych tangensowych oraz weryfikacja symulacyjna jakości sterowania jego ruchem przy zastosowaniu różnych algorytmów sterujących.

Zakres pracy:

 1. Kinematyka i dynamiki robotów – podstawowe pojęcia i zadania.
 2. Opracowanie modelu dynamiki wybranego manipulatora przemysłowego; badania symulacyjne modelu.
 3. Przekształcenie modelu dynamiki manipulatora do współrzędnych tangensowych.
 4. Opracowanie algorytmów sterowania manipulatorem we współrzędnych konifguracyjnych oraz we współrzędnych tangensowych.
 5. Badania symulacyjne algorytmów sterowania manipulatorem; porównanie otrzymanej dokładności i powtarzalności ruchów.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: kinematyka i dynamika robotów, współrzędne tangensowe, modelowanie i symulacja, projektowanie algorytmów sterowania, poprawa dokładności ruchów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

25. Sterowanie mobilnym robotem kroczącympromotor: dr hab. inż. Zbigniew Kulesza, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie modelu dynamiki niewielkiego robota kroczącego, a następnie badania symulacyjne rożnych algorytmów sterowania ruchem kończyn. Wyniki pracy będą mogły być wykorzystane przy projektowaniu układu sterowania robota.

Zakres pracy:

 1. Kinematyka i dynamika robotów – podstawowe pojęcia i zadania.
 2. Opracowanie modelu dynamiki wybranego robota kroczącego.
 3. Opracowanie algorytmów sterowania ruchem mobilnego robota kroczącego.
 4. Badania symulacyjne modelu robota i opracowanych algorytmów sterowania.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: mobilny robot kroczący, kinematyka i dynamika robotów, badania symulacyjne, opracowanie algorytmów sterowania

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

26. Sterownik mobilnego robota kroczącego w mikrokontrolerze STM32promotor: dr hab. inż. Zbigniew Kulesza, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Układ sterowania robota kroczącego Hexor jest zrealizowany na platformie sprzętowej opartej o mikrokontroler AVR. Celem pracy jest unowocześnienie układu sterowania poprzez zastosowanie platformy sprzętowej z mikrokontrolerem STM32, opracowanie nowych algorytmów sterujących i dodanie komunikacji WiFi.

Zakres pracy:

 1. Budowa, kinematyka i dynamika robotów kroczących.
 2. Projekt koncepcyjny sterownika wybranego robota kroczącego.
 3. Dobór urządzeń pomiarowych, wykonawczych i sterujących.
 4. Programowanie algorytmów sterowania.
 5. Badania eksperymentalne opracowanego sterownika.
 6. Opracowanie dokumentacji technicznej.
 7. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: mobilny robot kroczący, kinematyka i dynamika robotów, mikrokontroler STM32, programowanie w języku C

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

27. System pomiarowy do wyznaczania przemieszczeń w poszczególnych stawach kończyn człowiekapromotor: dr inż. Michał Ostaszewski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie aparatury pomiarowej oraz weryfikacja zaprojektowanych algorytmów detekcji przemieszczeń poszczególnych stawów. Zaprojektowane stanowisko powinno być wyposażony w interfejs użytkownika umożliwiający w trybie online weryfikację otrzymywanych danych z systemu. Weryfikacja wykonanego stanowiska będzie dotyczyła sprawdzenia poprawności estymowanych przemieszczeń oraz doboru optymalnych czasów próbkowania sygnału pomiarowego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury związanej z metodami wyznaczania przemieszczeń w poszczególnych stawach ciała człowieka.
 2. Sformułowanie założeń dla systemu pomiarowego oraz metod weryfikacji poprawności działania systemu.
 3. Wykonanie programu do testowania, wyznaczania oraz reprezentacji danych pomiarowy związanych z detekcją przemieszczenia w poszczególnych stawach człowieka.
 4. Badania symulacyjne oraz laboratoryjne wybranych algorytmów estymacji przemieszczenia.
 5. Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych prac nad zaproponowanym układem pomiarowym przemieszczeń poszczególnych stawów człowieka.

słowa kluczowe: badania lokomocji człowieka, system pomiarowy, estymacja przemieszczenia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

28. Realizacja pomiaru buforowanego z wykorzystaniem karty akwizycji danych (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Celem pracy będzie analiza możliwości wykorzystania wybranej karty pomiarowej do uzyskania buforowanego pomiaru napięcia. Dyplomant przeanalizuje praktyczne możliwości wykonywania pomiarów z wykorzystaniem buforu, w który jest wyposażona karta akwizycji danych. Taka realizacja odczytu pozwoli na uzyskanie dużej częstotliwości próbkowania badanego sygnału.

Zakres pracy:

 1. Budowa i zasada działania karty akwizycji danych.
 2. Bufory stosowane w kartach pomiarowych.
 3. Wykorzystanie karty pomiarowej do pomiaru bez wykorzystania bufora.
 4. Realizacja pomiaru z wykorzystanie bufora danych.
 5. Badania laboratoryjne uzyskanego rozwiązania.

słowa kluczowe: pomiar, karta pomiarowa, bufor, akwizycja danych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

29. Wykorzystanie bezpośredniej metody Lapunowa do doboru nastaw regulatora PID (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy będzie zastosowanie bezpośredniej (drugiej) metody Lapunowa do procesu doboru nastaw regulatora PID. Metoda bezpośrednia Lapunowa opiera się o badanie przebiegu funkcji Lapunowa, która jest związana z energią zgromadzoną w układzie. Analiza zachowania takiej funkcji dla układu regulacji z regulatorem PID pozwoli na dobór wartości nastaw tego regulatora.

Zakres pracy:

 1. Stabilność układów liniowych w sensie Lapunowa.
 2. Pierwsza i druga metoda Lapunowa.
 3. Dobór nastaw regulatora PID z wykorzystaniem drugiej metody Lapunowa.
 4. Badania symulacyjne układów regulacji automatycznej.

słowa kluczowe: metoda Lapunowa, dobór nastaw , regulator PID, metoda bezpośrednia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

30. Analiza modelu ECP obiektu dynamicznego z wykorzystaniem LabView RTpromotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zadanie obejmować będzie: modyfikację części eklektycznej obsługującej model ECP tak by wykorzystywał on kartę akwizycji danych środowiska LabView; przygotowanie strategii sterującej modelem z wykorzystaniem LabView RT; rejestrację charakterystyk czasowych obiektu; określenie dopuszczalnych parametrów sygnałów sterujących układem. Analizę charakterystyk czasowych oraz identyfikacja parametrów transmitancji operatorowej.
Literatura dostępna w języku polskim i angielskim.

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji modelu skrętnego ECP (Educational Control Products).
 2. Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji możliwości sterowania obiektem dynamicznym z wykorzystaniem platformy LabView RT.
 3. Zaprojektowanie i uruchomienie strategii w środowisku LabView do sterowania obiektem ECP.
 4. Weryfikacja działania zaprojektowanego algorytmu sterującego poprzez rejestrację odpowiedzi czasowych obiektu.
 5. Identyfikacja parametrów transmitancji operatorowej modelu.

słowa kluczowe: Identyfikacja, sterowanie, zamknięta pętla, LabView

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

31. Opracowanie generatora sygnałów z wykorzystaniem oprogramowania LabView i wielofunkcyjnej karty pomiarowejpromotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest realizacja programowo-sprzętowego generatora sygnałów za pomocą biblioteki modułów dostępnych w pakiecie LabView (firmy National Instruments) oraz wielofunkcyjnej karty wejść/wyjść analogowych i cyfrowych.
Zadaniem dyplomanta ma być również zbudowanie interfejsu użytkownika, pozwalającego na wybór klasy sygnału (wielomianowy, harmoniczny, multiharmoniczny) i określenie jego parametrów, jak również generację sygnału o kształcie zadanym przez użytkownika. Dodatkowo interfejs powinien również umożliwiać akwizycję i wizualizację wygenerowanego sygnału.

Zakres pracy:

 1. Opis metodyki tworzenia przyrządów wirtualnych za pomocą pakietu LabView oraz techniki programowania graficznego.
 2. Projekt generatora sygnałów analogowych oraz układu do pomiaru sygnału analogowego w środowisku LabView, z wykorzystaniem wielofunkcyjnej karty wejść/wyjść analogowych i cyfrowych.
 3. Projekt interfejsu użytkownika i budowa aplikacji do generacji i pomiaru wybranych sygnałów analogowych.
 4. Generacja, pomiar i wizualizacja sygnałów – testy jakościowe układu generatora.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: przyrząd wirtualny, wielofunkcyjna karta wejść/wyjść, generator sygnałów analogowych, LabView

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

32. Identyfikacja parametryczna ciągłych modeli wybranych obiektów fizycznychpromotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest realizacja w pakiecie Matlab/Simulink (firmy MathWorks) algorytmów identyfikacji wybranych modeli obiektów fizycznych (liniowych i nieliniowych). Dyplomant powinien zastosować nowoczesne metody modelowania i identyfikacji obiektów dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. W pracy należy również zaimplementować procedur numerycznej weryfikacji wyników opracowanych algorytmów identyfikacji.
Zadaniem dyplomanta ma być również zbudowanie interfejsu użytkownika, pozwalającego na wybór modelu obiektu (poddawanego identyfikacji) i określenie jego parametrów, jak również na wizualizację uzyskanych wyników.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod identyfikacji parametrycznej modeli obiektów dynamicznych, w tym biblioteki narzędziowej System Identification Toolbox pakietu Matlab.
 2. Budowa biblioteki modeli matematycznych obiektów dynamicznych do celów identyfikacji.
 3. Projekt aplikacji i interfejsu użytkownika oraz implementacja aplikacji umożliwiającej identyfikację parametryczną modeli w środowisku Matlab.
 4. Symulacja działania wybranych algorytmów identyfikacji parametrycznej – wizualizacja i analiza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: modele układów dynamicznych, identyfikacja parametryczna, graficzny interfejs użytkownika, Matlab

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

33. Stanowisko multimedialne – przetworniki analogowo-cyfrowe w systemach pomiarowychpromotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca polega na opracowaniu multimedialnego stanowiska laboratoryjnego, które ilustruje zasady przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów oraz metody działania różnych typów przetworników A/C. Opracowany interfejs użytkownika ma ponadto umożliwiać wybór podstawowych parametrów przetworników i sposobów komunikacji (transmisji wyniku pomiaru, buforowania wyników pomiarów, itp.) w systemach komputerowych. Praca może być realizowana w środowisku LabView, Matlab/Simulink lub w innym pakiecie programowym, preferowanym przez dyplomanta.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod przetwarzania analogowo-cyfrowego oraz typów przetworników A/C.
 2. Opracowanie koncepcji stanowiska multimedialnego ilustrującego działanie przetworników A/C.
 3. Projekt aplikacji multimedialnej i interfejsu użytkownika do ilustracji i porównania metod przetwarzania analogowo-cyfrowego.
 4. Implementacja aplikacji w wybranym środowisku programowych i testy działania aplikacji.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: przetwarzanie analogowo-cyfrowe, przetworniki A/C, aplikacja multimedialna, graficzny interfejs użytkownika

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

34. Projekt serwisu internetowego o tematyce robotów medycznych, głównie chirurgicznych (temat zajęty)promotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca ma na celu utworzenie serwisu internetowego traktującego o rozwijającej się tematyce robotów chirurgicznych oraz robotów usługowych w zakresie robotyki medycznej. Zrealizowany projekt ma na celu szerzyć wiedzę z zakresu robotyki usługowej oraz być „szybkim” źródłem wiedzy dla inżynierów zajmujących się projektowaniem rozwiązań robotycznych dla potrzeb inżynierii biomedycznej.

Zakres pracy:

 1. Analiza rozwiązań z zakresu aplikacji internetowych traktujących o robotach stosowanych w medycynie, z naciskiem na chirurgię robotyczną.
 2. Charakterystyka internetowych systemów zarządzania treścią – CMS.
 3. Wykonanie założeń inżynierskich do własnej aplikacji internetowej.
 4. Opracowanie grafiki i innych elementów layout’u serwisu internetowego.
 5. Wykonanie aplikacji w wybranym systemie CMS oraz walidacja kodu, responsywności, a także pozycjonowanie serwisu w przeglądarce Google.
 6. Ankietowanie opracowanego rozwiązania.
 7. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: system zarządzania treścią, serwis internetowy, robot chirurgiczny, robotyka medyczna, CMS

finansowanie: środki własne studenta, 200 zł.

35. Projekt i sterowanie zrobotyzowaną linią produkcyjną z wykorzystaniem środowiska Factory I/O oraz TIA Portal (temat zajęty)promotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Praca ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu projektowania, programowania sterowników oraz integracji komponentów zrobotyzowanych systemów produkcyjnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie projektowania zrobotyzowanych linii produkcyjnych.
 2. Opracowanie scenariusza symulacji zrobotyzowanej linii produkcyjnej.
 3. Opracowanie modelu symulacyjnego i wizualizacji procesu w Factory I/O.
 4. Opracowanie algorytmu sterowania dla sterownika PLC w TIA Portal.
 5. Przeprowadzenie badań symulacyjnych z wykorzystaniem symulatora PLCSIM.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: robotyzacja, linia produkcyjna, TIA Portal, Factory I/O, symulacja procesów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

36. Projekt i wizualizacja działania zautomatyzowanej linii produkcyjnej z cobotami UR5promotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Praca ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu projektowania, programowania robotów oraz integracji komponentów automatyzowanych systemów produkcyjnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie projektowania zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
 2. Opracowanie scenariusza symulacji zautomatyzowanej linii produkcyjnej z cobotami UR5.
 3. Opracowanie modelu symulacyjnego i wizualizacja działania linii produkcyjnej w środowisku SolidWorks.
 4. Opracowanie algorytmu sterowania, schematów połączeń elektrycznych, napisanie programu do sterowania robotów oraz opracowanie schematów automatyzacji.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: automatyzacja procesów, linia produkcyjna, Factory I/O, TIA Portal, symulacja procesów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

37. Symulacja instalacji domu inteligentnego w środowisku Home I/O (temat zajęty)promotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Praca ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu projektowania, programowania sterowników oraz integracji komponentów automatyzowanych systemów dedykowanych do instalacji domów inteligentnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie projektowania zautomatyzowanych rozwiązań dedykowanych dla domów inteligentnych.
 2. Opracowanie scenariusza symulacji zautomatyzowanej instalacji domu inteligentnego.
 3. Opracowanie modelu symulacyjnego i wizualizacji procesu w Home I/O.
 4. Opracowanie algorytmu sterowania dla sterownika PLC w TIA Portal.
 5. Przeprowadzenie badań symulacyjnych zaprojektowanego systemu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: Home I/O, inteligentny dom, automatyzacja , sterownik PLC, symulacja procesów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

38. Projekt i wykonanie hybrydowego wielokończynowego robota kroczącego z kołami Mecanumpromotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Praca ma na celu opracowanie autorskiej konstrukcji robota hybrydowego wielokończynowego robota kroczącego z kołami Mecanum, który w zależności od terenu mógłby poruszać się jadąc na kołach lub krocząc.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej rozwiązań technicznych stosowanych w robotach kroczących oraz mobilnych z kołami Mecanum.
 2. Analiza konstrukcji robotów kroczących wielokończynowych oraz kół Mecanum.
 3. Wykonanie założeń inżynierskich do własnej konstrukcji robota krocząco-jeżdzącego.
 4. Opracowanie dokumentacji autorskiego projektu technicznego w środowisku programu CAD w postaci rysunków wykonawczych i złożeniowych.
 5. Praktyczne wykonanie projektu systemu mechanicznego, elektrycznego i informatycznego robota hybrydowego oraz ich integracja.
 6. Testowanie wykonanej konstrukcji wykonanego robota mobilnego hybrydowego kroczącego z kołami Mecanum.
 7. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: koła Mecanum, robot mobilny, robot kroczący, robot hybrydowy

finansowanie: środki własne studenta, 700 zł.

39. Projekt i budowa systemu szybkiej wymiany efektora końcowego do robota przemysłowego UR5promotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Praca ma na celu opracowanie autorskiego rozwiązania systemu szybkiej wymiany efektora końcowego dedykowanego do robota przemysłowego UR5 firmy Universal Robots.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej stosowanych rozwiązań efektorów końcowych, sposobów ich interfejsowania oraz systemów wymiany narzędzia w robotach przemysłowego.
 2. Opracowanie założeń konstrukcyjnych do projektu systemu szybkiej wymiany efektora końcowego w robocie UR5.
 3. Opracowanie dokumentacji autorskiego projektu technicznego w środowisku programu CAD w postaci rysunków wykonawczych i złożeniowych.
 4. Praktyczne wykonanie prototypu systemu szybkiej wymiany efektora końcowego zgodnie z projektem.
 5. Testowanie wykonanej konstrukcji systemu szybkiej wymiany efektora końcowego na ramieniu robota przemysłowego.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: robot przemysłowy, efektor końcowy, system wymiany efektora, robotyka, UR5

finansowanie: środki własne studenta, 700 zł.

40. Projekt i budowa magnetycznego efektora końcowego do robota przemysłowego w oparciu o elektromagnesy (temat zajęty)promotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Praca ma na celu zbudowanie autorskiego rozwiązania chwytaka do robota przemysłowego UR5 w oparciu o elektromagnesy, w celu niezawodnego operowania ferromagnetycznymi przedmiotami procesowanymi.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej stosowanych rozwiązań efektorów końcowych i sposobów ich interfejsowania z ramieniem robota przemysłowego.
 2. Opracowanie założeń konstrukcyjnych do projektu magnetycznego efektora końcowego w oparciu o elektromagnesy z sensoryką wspomagającą proces chwytania.
 3. Opracowanie dokumentacji autorskiego projektu technicznego w środowisku programu CAD w postaci rysunków wykonawczych i złożeniowych.
 4. Praktyczne wykonanie prototypu efektora końcowego zgodnie z projektem.
 5. Testowanie wykonanej konstrukcji efektora końcowego na ramieniu robota przemysłowego.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: efektor końcowy, robot przemysłowy, chwytak magnetyczny, robotyzacja

finansowanie: środki własne studenta, 700 zł.

41. Projekt i budowa uniwersalnego efektora końcowego do robota przemysłowego typu SCARApromotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Praca ma na celu praktyczne wykonanie uniwersalnego efektora końcowego do robotów SCARA firmy Yamaha, będących na wyposażeniu Wydziału Elektrycznego PB.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej stosowanych rozwiązań efektorów końcowych i sposobów ich interfejsowania z ramieniem robota przemysłowego.
 2. Opracowanie założeń konstrukcyjnych do projektu efektora końcowego z sensoryką wspomagającą proces chwytania.
 3. Opracowanie dokumentacji autorskiego projektu technicznego w środowisku programu CAD w postaci rysunków wykonawczych i złożeniowych.
 4. Praktyczne wykonanie prototypu efektora końcowego zgodnie z projektem.
 5. Testowanie wykonanej konstrukcji efektora końcowego na ramieniu robota przemysłowego typu SCARA.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: efektor końcowy, robot SCARA, robot przemysłowy, robotyzacja, projektowanie mechatroniczne

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 800 zł.

42. Projekt stanowiska laboratoryjnego z dwoma robotami przemysłowymi typu SCARApromotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

W wyniku pracy ma powstać projekt stanowiska laboratoryjnego z dwoma robotami przemysłowymi typu SCARA firmy Yamaha, będącymi na wyposażeniu Katedry Automatyki i Robotyki WE PB. W ramach projektu mają powstać przykładowe instrukcje do ćwiczeń na zaprojektowanym stanowisku.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury pod kątem wykorzystania i ogólnej charakterystyki robotów przemysłowych typu SCARA.
 2. Wykonanie założeń inżynierskich do projektu stanowiska laboratoryjnego z dwoma robotami przemysłowymi typu SCARA.
 3. Projekt inżynierski i praktyczne wykonanie stanowiska laboratoryjnego.
 4. Opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych na zaprojektowanym stanowisku.
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonanego stanowiska laboratoryjnego.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: robot przemysłowy, SCARA, stanowisko laboratoryjne, programowanie robotów

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

43. Praktyczna realizacja zadania montażu elementów elektronicznych na płycie PCB z wykorzystaniem robota przemysłowego typu SCARApromotor: dr inż. Roman Trochimczuk
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie efektora końcowego dedykowanego do montażu drobnych elementów elektronicznych na płytach PCB z wykorzystaniem robotów przemysłowych typu SCARA firmy Yamaha, będących na wyposażeniu Wydziału Elektrycznego PB oraz zaprogramowanie robota do przykładowej aplikacji montażu.

Zakres pracy:

 1. Analiza literaturowa zagadnień z zakresu projektowania efektorów końcowych do robotów przemysłowych oraz montażu robotycznego.
 2. Opracowanie założeń inżynierskich do projektu efektora końcowego do montażu elementów elektronicznych na płytach PCB.
 3. Praktyczne wykonanie projektu efektora końcowego oraz montaż prototypu efektora na ramieniu robota typu SCARA.
 4. Zaprogramowanie zadania montażu elementów elektronicznych oraz weryfikacja poprawności zadania na stanowisku laboratoryjnym.
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej projektu w postaci rysunków wykonawczych i złożeniowych.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: robot przemysłowy, SCARA, montaż powierzchniowy, PCB

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 900 zł.

44. Projekt i budowa urządzenia kontrolno-pomiarowego współpracującego z Internetem rzeczypromotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

W pracy powinien zostać zaprojektowany i wykonany model urządzenia kontrolno-pomiarowego mogącego pracować w systemach Internetu rzeczy. Zbudowany model należy poddać testom laboratoryjnym, a w szczególności przeprowadzić analizę wymagań sprzętowych (pamięć RAM, pamięć programu, moc obliczeniowa, zużycie energii) dla wybranych algorytmów komunikacji w systemie IoT.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (rodzaje i specyfikacja protokołów warstwy aplikacji dla IoT, Internetowy stos komunikacyjny).
 2. Projekt i wykonanie węzła kontrolno – pomiarowego, pracującego z wybranym protokołem IoT.
 3. Oprogramowanie wykonanego węzła.
 4. Testy laboratoryjne, analiza możliwości.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: Internet rzeczy, system kontrolno pojmiarowy, urządzenia mikroprocesorowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

45. Projekt i wykonanie analizatora widma dla sygnału w paśmie akustycznym promotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy:

W pracy należy dokonać przeglądu metod analizy częstotliwościowej badanych sygnałów w ograniczonym paśmie akustycznym (np. do 10 kHz). Po wybraniu metody numerycznej realizowalnej w urządzeniu o ograniczonych zasobach (pamięć RAM, pamięć programu, zużycie energii przy zasilaniu bateryjnym itp.) zostanie wykonany model urządzenia wykorzystujący wybrany algorytm do analizy. Zbudowany system należy poddać testom laboratoryjnym i określić jego możliwości.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (wybrane transformaty i realizacje numeryczne, transformata Fouriera, transformata FFT, transformata Hartleya).
 2. Projekt i wykonanie analizatora widma.
 3. Oprogramowanie systemu.
 4. Testy laboratoryjne systemu, analiza jego możliwości.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: analizator widma, transformata Fouriera, transformata FFT

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

46. Projekt i wykonanie systemu kontrolno-wykonawczego do obsługi budynku mieszkalnegopromotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

W pracy należy dokonać przeglądu istniejących rozwiązań systemów kontrolno pomiarowych przeznaczonych np. do budynków inteligentnych. Po wybraniu konkretnego rozwiązania, należy zbudować model systemu składający się z min. 3 węzłów kontrolno-pomiarowych i wyposażony w interfejs użytkownika. Zbudowany system należy poddać testom laboratoryjnym i eksperymentalnie zbadać jego możliwości.

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (przegląd istniejących rozwiązań, rodzaje czujników, sposoby komunikacji).
 2. Projekt i wykonanie systemu (min. 3 węzły kontrolno-wykonawcze).
 3. Oprogramowanie systemu.
 4. Testy laboratoryjne systemu, analiza jego możliwości.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: budynek inteligentny, czujniki cyfrowe, interfejsy komunikacyjne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

47. Opracowanie modelu symulacyjnego manipulatora antropomorficznegopromotor: dr inż. Adam Wolniakowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Na wyposażeniu Wydziału znajduje się robot typu L2 o strukturze przegubowej. Robot ten przeznaczony jest do modernizacji. W tym celu niezbędne jest przygotowanie modelu CAD robota w środowisku symulacyjnym. Praca będzie obejmowała analizę i pomiar konstrukcji robota, a następnie jej odtworzenie w postaci modelu komputerowego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu modelowania robotów.
 2. Opracowanie modeli geometrycznych członów robota.
 3. Przygotowanie modelu robota w wybranym środowisku symulacyjnym.
 4. Opracowanie dokumentacji modelu robota.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: robot, manipulator, symulacja, kinematyka

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

48. Projekt sterownika dla robota kartezjańskiegopromotor: dr inż. Adam Wolniakowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Na wyposażeniu Wydziału znajduje się robot o strukturze kartezjańskiej z napędem w postaci silników krokowych. W ramach pracy trzeba będzie zidentyfikować wyprowadzenia silników i krańcówek oraz opracować projekt sterownika dla tego robota.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zagadnień sterowania robotów.
 2. Identyfikacja schematu elektrycznego robota.
 3. Opracowanie projektu sterownika robota.
 4. Przygotowanie dokumentacji projektowej sterownika.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: sterowanie, robot, schemat, sterownik, silnik krokowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

49. Opracowanie modelu symulacyjnego robota kartezjańskiegopromotor: dr inż. Adam Wolniakowski
kierunek: Automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Na wyposażeniu Wydziału znajduje się robot typu L1 o kartezjańskim układzie kinematycznym. Robot ten przeznaczony jest do modernizacji. W tym celu niezbędne jest przygotowanie modelu CAD robota w środowisku symulacyjnym. Praca będzie obejmowała analizę i pomiar konstrukcji robota, a następnie jej odtworzenie w postaci modelu komputerowego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu modelowania układów kinematycznych.
 2. Znalezienie parametrów modelu kinematycznego robota.
 3. Opracowanie modeli geometrycznych członów robota kartezjańskiego.
 4. Opracowanie dokumentacji technicznej modelu robota.
 5. Symulacja robota w wybranym środowisku symulacyjnym.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: model, kinematyka, symulacja, robot, manipulator

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

1. Projekt i badania laboratoryjne wybranego podzespołu układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym z komutacją elektroniczną prądówpromotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca dyplomowa dotyczy nowoczesnych układów regulacji prędkości z silnikami z magnesami trwałymi z elektroniczną komutacją prądów silnika, ponieważ takiego rodzaju silniki coraz powszechniej stosowane są w układach napędowych pojazdów elektromobilnych. Elementem ciekawym pracy jest analiza działania komutatora elektronicznego, który tak przełącza prądy fazowe silnika na podstawie położenia wału silnika, aby w sposób dowolny można było kształtować jego moment elektromagnetyczny.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący układów napędowych z silnikiem bezszczotkowym z komutacją elektroniczną prądów.
 2. Projekt struktury układu regulacji prędkości z silnikiem bezszczotkowym.
 3. Projekt, budowa i badania wybranego podzespołu układu regulacji prędkości z silnikiem bezszczotkowym.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: regulacja prędkości, silnik BLDC, silnik z magnesami trwałymi, regulator prędkości, regulator prądu

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

2. Analiza strat energii w układzie napędowym z maszyną elektryczną synchroniczną z magnesami trwałymipromotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-eksperymentalna

Układy napędowe z maszynami synchronicznymi z magnesami trwałymi są bardzo nowoczesne ze względu na ich wysoką sprawność energetyczną. Proponowanym zagadnieniem ciekawym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie elementy układu napędowego rozpraszają energię i zmniejszają sprawność całego układu? Czy straty energii w układzie napędowym można optymalizować? W pracy dyplomowej student może samodzielnie zdefiniować interesujące jego pytanie badawcze.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący układów napędowych z maszynami synchronicznymi.
 2. Analiza konstrukcji i strat energii układu napędowego z maszyną synchroniczną z magnesami trwałymi.
 3. Projekt i badania wybranego podzespołu układu napędowego z maszyną synchroniczną z magnesami trwałymi.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: PMSM, maszyna synchroniczna, analiza strat energii

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

3. Zastosowania transformacji układu współrzędnych w systemach energetycznych i napędowych promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Przekształcenia wektorowe Clarke i Parka są powszechnie wykorzystywane do analizy działania nowoczesnych kompensatorów mocy biernej, do analizy sieci elektroenergetycznej oraz do realizacji sterowania silników prądu przemiennego. W ramach pracy inżynierskiej, będzie można ćwiczyć realizację transformacji Clarke i Parka na przykładzie analizatora wektorowego napięcia sieci oraz estymatora strumienia wirnika maszyny indukcyjnej. Będzie można nabyć doświadczenie praktyczne na zestawie laboratoryjnym składającym się przekształtnikowego układu napędowego z maszyną indukcyjną, zestawu układów pomiarowych napięcia sieci, prądów i prędkości silnika oraz zestawu dSpace z oprogramowaniem Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury naukowej, w której autorzy wykorzystali transformacje układu współrzędnych w systemach energetycznych i napędowych.
 2. Badania laboratoryjne analizatora wektora napięcia sieci.
 3. Badania laboratoryjne estymatora strumienia wirnika maszyny indukcyjnej.
 4. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: maszyna indukcyjna, przekształcenia wektorowe, estymator strumienia magnetycznego, analizator napięcia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 230 zł.

4. Stanowisko laboratoryjne do badania stanu nieustalonego w obwodach RLC (temat zajęty)promotor: dr inż. Anna Białostocka
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest stworzenie autorskiego programu do analizy stanów nieustalonych w połączeniach mieszanych elementów RLC. W trakcie realizacji pracy należy zaprojektować, stworzyć program do obserwacji powstającego stanu nieustalonego. Efektem końcowym na być porównanie wyników działającego programu z rzeczywistymi pomiarami w laboratorium.

Zakres pracy:

 1. Stan nieustalony w układach I i II rzędu.
 2. Założenia wstępne programu do symulacji.
 3. Stworzenie programu symulacyjnego.
 4. Porównanie wyników symulacji i pomiarów w rzeczywistych układach.
 5. Wnioski z analizy przedstawionego programu symulacyjnego.

słowa kluczowe: stała czasowa, stan nieustalony, układ drugiego rzędu

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

5. Linie prądu przemiennego o napięciu 110 kV i powyżej, a zagadnienia ekologiczne (temat zajęty)promotor: dr inż. Anna Białostocka
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczna

Celem pracy jest analiza oddziaływania linii napowietrznych prądu przemiennego o napięciu 110 kV i powyżej na otaczające środowisko. W trakcie realizacji pracy należy dokonać przeglądu norm, specyfikacji technicznych, kodeksów postępowania oraz przepisów w zakresie dotyczącym minimalizacji lub eliminowania zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dyplomant ma za zadanie poddać analizie funkcjonalność, kompatybilność oraz bezpieczeństwo czyli cele normalizacji w wymienionym zakresie dla przedstawionych powyżej linii. We wnioskach należy stwierdzić czy zastosowane wymagania norm są wystarczające czy należy rozważyć możliwość wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Zakres pracy:

 1. Linie prądu przemiennego 110 kV i powyżej – parametry, procesy.
 2. Przegląd wymagań norm w omawianych liniach.
 3. Analiza wpływu linii na otaczające środowisko.
 4. Wnioski z analizy oraz rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian proekologicznych w stosowanych liniach.

słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, ulot, ochrona środowiska, przewody linii napowietrznej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

6. Identyfikacja konstrukcji układu elektrycznego na podstawie wyznaczonej pomiarowo charakterystyki widmowejpromotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Opracowanie zasad i schematu identyfikacji konstrukcji wybranych pasywnych i aktywnych filtrów selektywnych na podstawie zebranych danych pomiarowych. Przygotowanie programu, który na podstawie danych odczytanych z oscyloskopu (interfejs obsługujący połączenie w czasie rzeczywistym) będzie dobierał konstrukcję i wartości elementów. Identyfikacja właściwości wykonywana dla wybranych struktur filtrów RLC. Niezbędna umiejętność programowania z uwzględnieniem tworzenia interfejsu graficznego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury: algorytmy identyfikacji, algorytmy optymalizacji.
 2. Przyjęte założenia i ograniczenia dotyczące konstrukcji identyfikowanych układów.
 3. Opis opracowanego schematu identyfikacji konstrukcji układu.oraz struktury tworzonego oprogramowania.
 4. Charakterystyka opracowanego oprogramowania z opisem wykonanych prób, dostępnych opcji, możliwych do identyfikacji konfiguracji układu.
 5. Opis techniczny i użytkowy opracowanego algorytmu i programu.
 6. Podsumowanie i wnioski dotyczące zrealizowanych zadań.

słowa kluczowe: analiza widmowa układów, algorytmy optymalizacji, identyfikacja konstrukcji układu, program komputerowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

7. Ekran pola elektromagnetycznego do czujników pomiarowych w zakresie częstotliwości sieciowychpromotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Opracowanie geometrii i struktury materiałowej ekranu otwartego do osłony czujnika umieszczonego w pobliżu instalacji elektrycznych. Analiza wybranych konstrukcji z uwzględnieniem struktury proponowanego materiału kompozytowego oraz perforacji powierzchni. Prace prowadzone z użyciem specjalizowanych programów obliczeniowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd sposobów ekranowania pola w zakresie częstotliwości sieciowych.
 2. Analiza właściwości materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów stosowanych w budowie ekranów.
 3. Opracowanie modelu elementu ekranującego.
 4. Dobór konstrukcji elementu i ocena jego właściwości przy uwzględnieniu oddziaływania pola.
 5. Analiza wyników i podsumowanie.

słowa kluczowe: ekranowanie pola, pole elektromagnetyczne, elementy planarne, oprogramowanie CAD, metody numeryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

8. Projekt i ocena właściwości obwodów magnetycznych do bezprzewodowego zasilania układów małej mocy (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Projekt układu magnetycznego (geometria układu cewka źródłowa – cewka odbiorcza) z przeznaczeniem do bezprzewodowego zasilania układu małej mocy. Konstrukcja układu bazująca na geometrii cewki planarnej. Wykonanie modelu układu i ocena jego właściwości elektrycznych pod kątem zastosowania w układach ładowania układu małej mocy (do 10W).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat konstrukcji cewek i efektywności przekazywania energii.
 2. Opis zjawisk w układzie: model obwodowy i model ze względu na pole magnetyczne.
 3. Opracowanie konfiguracji układu: projekt z użyciem oprogramowania CAD.
 4. Opracowanie konstrukcji układu.
 5. Podsumowanie i wnioski dotyczące konstrukcji i właściwości układu.

słowa kluczowe: układy planarne, cewki magnetyczne, transfer energii, metody CAD

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

9. Sieciowy moduł kontroli solarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych (temat zajęty)promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest wykonanie sieciowego modułu do kontroli stacji solarnej, dzięki której możliwe będzie ładowanie małych pojazdów elektrycznych. Konrola będzie dotyczyła stacji z możliwością pozyskania energii z paneli fotowoltaicznych. Praca zostanie wykonana na bazie modułu sieciowego ESP8266.

Zakres pracy:

 1. Wstęp, cel pracy, przegląd lteratury związanej z programowaniem mikrokontrolerów w zastosowaniach IoT i odnawialnych źródeł energii.
 2. Przegląd dostępnych rozwiązań IoT i porównanie ich z opracowanym systemem.
 3. Opis części sprzętowej opracowanego rozwiązania.
 4. Opis oprogramowania systemu mikroprocesorowego.
 5. Analiza funkcjonalności wykonanego systemu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, Internet rzeczy, mikrokontrolery, odnawialne źródła energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Modularny system bezpieczeństwa przy użyciu kurtyny świetlnej (temat zajęty)promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie budowy i opisu modularnej kurtyny świetlnej. System złożony z nadajnika i odbiornika, w momencie gdy przerwana jest określona ilość wiązek wyjście zostaje aktywowane. System działający w zakresie podczerwieni, gdzie każda z wiązek jest modulowana lub są skanowane po kolei w celu uniknięcia zakłóceń między promieniami. Dzięki wykorzystaniu dużej ilości wiązek będzie można zmienić rozdzielczość (przykładowo ilość promieni na metr), w zależności od potrzeby. Układ może dokonywać pomiarów wielkości obiektów przechodzących przez kurtynę poprzez zliczenie ile promieni zostało przerwanych. System ma zawierać wskaźnik poprawności ustawienia nadajnika i odbiornika, który będzie pomocny przy instalacji oraz dostarczaniu informacji, czy wystarczająca moc z nadajnika pada na odbiornik.

Zakres pracy:

 1. Wstęp, cel pracy, przegląd istniejących rozwiązań dotyczących tematu pracy.
 2. Opis założeń projektowych i wymagań, które musi spełnić system kurtyny świetlnej bezpieczeństwa.
 3. Opis zaprojektowanego układu i zastosowanych rozwiązań.
 4. Ocena funkcjonalności wykonanego systemu.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: kurtyna świetlna, system bezpieczeństwa, pomiary obiektów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Aplikacja internetowa do symulacji stanów nieustalonych w linii długiejpromotor: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie aplikacji internetowej (strony internetowej) do wizualizacji rozkładu prądu i napięcia w linii długiej w stanie nieustalonym. Aplikacja powinna umożliwiać zmianę parametrów linii oraz wybór stanu pracy (obciążenie, stan jałowy, stan zwarcia na końcu linii). Wyniki symulacji (rozkłady prądu i napięcia) należy przedstawić na wykresie.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie aplikacji do wizualizacji rozkładu prądu i napięcia w linii długiej w stanie nieustalonym.
 3. Symulacja stanów nieustalonych w linii długiej w różnych stanach pracy.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

słowa kluczowe: stan nieustalony, linia długa, aplikacja internetowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Opracowanie układu mikroprocesorowego wspomagającego naukę programowania w języku Cpromotor: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie układu mikroprocesorowego wspomagającego naukę podstaw programowania w języku C (obliczanie wyrażeń arytmetycznych, instrukcje warunkowe, pętle, tablice, struktury). Układ powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenia zewnętrzne, np. wyświetlacz, czujniki. Integralną częścią pracy będzie przygotowanie zestawu zadań programistycznych wykonywanych z wykorzystaniem opracowanego układu.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie koncepcji i realizacja układu mikroprocesorowego.
 3. Opracowanie zestawu zadań programistycznych.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

słowa kluczowe: układ mikroprocesorowy, język C, nauka programowania

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

13. Opracowanie układu mikroprocesorowego do wielopunktowego pomiaru temperatury (temat zajęty)promotor: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie układu mikroprocesorowego przeznaczonego do wielopunktowego pomiaru temperatury z możliwością odczytu wyników pomiarów na stronie internetowej w sieci lokalnej. Układ powinien rejestrować wyniki pomiarów w określonym przedziale czasu. Prezentacja wyników pomiarów wszystkich czujników powinna odbywać się na stronie internetowej w postaci tabelarycznej i graficznej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie koncepcji i realizacja układu mikroprocesorowego.
 3. Opracowanie oprogramowania.
 4. Testy opracowanego układu.
 5. Podsumowanie oraz wnioski.

słowa kluczowe: pomiar temperatury, układ mikroprocesorowy, aplikacja internetowa

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 200 zł.

14. Projekt przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia (temat zajęty)promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia polegającej na wymianie przewodów gołych na przewody w osłonie izolacyjnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia.
 2. Zasady i metody projektowania linii napowietrznych średniego napięcia.
 3. Projekt koncepcyjny przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia polegającej na wymianie przewodów gołych na przewody w osłonie izolacyjnej.

słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, linie napowietrzne, przewody napowietrzne izolowane

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

15. Projekt układu kompensacji mocy biernej wybranego zakładu przemysłowego (temat zajęty)promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej układu kompensacji mocy biernej zainstalowanego w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej wybrany zakład przemysłowy. Praca wymagać będzie przeprowadzenia badań pomiarowych obejmujących rejestrację wielkości elektrycznych charakteryzujących pracę wybranego zakładu przemysłowego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń do kompensacji mocy biernej w układach elektroenergetycznych niskiego napięcia.
 2. Metodyka prowadzenia bilansu energii biernej zakładu przemysłowego.
 3. Zasady projektowania urządzeń do kompensacji mocy biernej.
 4. Badania pomiarowe parametrów obciążeń oraz zużycia energii czynnej i biernej w wybranym zakładzie przemysłowym.
 5. Projekt układu kompensacji mocy biernej w wybranym zakładzie przemysłowym na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych.

słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, urządzenia kompensacyjne, bilans energii zakładu przemysłowego

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Analiza możliwości przyłączenia farmy fotowoltaicznej w wybranym punkcie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (temat zajęty)promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczna

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wpływu farmy fotowoltaicznej na parametry pracy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia pod kątem możliwości przyłączenia tej farmy zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych.

Zakres pracy:

 1. Układy i struktury sieci elektroenergetycznych średniego napięcia.
 2. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych budowy napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych SN.
 3. Wytyczne norm i przepisów krajowych w zakresie przyłączania źródeł energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznych.
 4. Analiza możliwości przyłączenia farmy fotowoltaicznej w wybranym punkcie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, źródła energii elektrycznej, przyłączanie źródeł do sieci

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

17. Analiza produktywności i efektywności energetycznej wybranej elektrowni na biomasę (temat zajęty)promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczna

Celem pracy jest analiza wpływu różnych czynników na wartość produkcji energii elektrycznej w elektrowni zasilanej biomasą pod kątem określenia jej produktywności oraz efektywności energetycznej w różnych stanach pracy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd technologii spalania biomasy oraz rozwiązań technicznych konstrukcji elektrowni biomasowych.
 2. Rodzaje biomasy stosowanej do celów energetycznych.
 3. Analiza wpływu różnych czynników na wartość produkcji energii elektrycznej wybranej elektrowni zasilanej biomasą pod kątem określenia jej produktywności oraz efektywności energetycznej w różnych stanach pracy.

słowa kluczowe: elektrownie na biomasę, efektywność energetyczna, technologie spalania biomasy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

18. Projekt prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii (temat zajęty)promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej zasilającej dom jednorodzinny oraz urządzeń do magazynowania energii elektrycznej przyłączonych do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych przydomowych instalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.
 2. Metodyka oraz wytyczne projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii przyłączonych do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
 3. Analiza opłacalności budowy magazynu energii współpracującego z prosumencką instalacją fotowoltaiczną przyłączoną do sieci niskiego napięcia.
 4. Projekt koncepcyjny prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii zasilającej dom jednorodzinny.

słowa kluczowe: instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii elektrycznej, sieci elektroenergetyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

19. Projekt układu zasilania stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (temat zajęty)promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej linii kablowej średniego napięcia oraz stacji transformatorowej SN/nn zasilającej stację szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.
 2. Przegląd nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych inteligentnych stacji transformatorowych SN/nn.
 3. Metodyka oraz wytyczne projektowania układów elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.
 4. Projekt koncepcyjny linii kablowej średniego napięcia oraz stacji transformatorowej SN/nn zasilającej stację szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

słowa kluczowe: elektromobilność, stacje ładowania samochodów, stacje elektroenergetyczne SN/nn

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

20. Projekt układu zasilania huty szkła artystycznego z wykorzystaniem elektrowni fotowoltaicznej (temat zajęty)promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej układu zasilania w energię elektryczną wybranej huty szkła artystycznego z wykorzystaniem elektrowni fotowoltaicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych stacji transformatorowych SN/nn oraz przemysłowych instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii.
 2. Metodyka oraz wytyczne projektowania układów elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia zasilających obiekty przemysłowe.
 3. Projekt koncepcyjny stacji transformatorowej SN/nn zasilającej wybraną hutę szkła artystycznego z wykorzystaniem elektrowni fotowoltaicznej i magazynu energii.

słowa kluczowe: stacje elektroenergetyczne SN/nn, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, zasilanie obiektów przemysłowych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

21. Analiza wydajności nadążnego systemu fotowoltaicznego o mocy 3 kW na podstawie wyników symulacyjnych i danych pomiarowych (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: symulacyjna

Analiza symulacyjna nadążnego systemu fotowoltaicznego o mocy 3kW. Porównanie parametrów opisujących wydajność otrzymanych z symulacji komputerowej z rzeczywistymi wynikami uzyskanymi dla elektrowni o tej samej mocy (dane pomiarowe z elektrowni hybrydowej PB). Praca obejmuje również przegląd aktualnego oprogramowania darmowego i komercyjnego do symulacji instalacji fotowoltaicznych nadążnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat nadążnych systemów fotowoltaicznych.
 2. Przegląd i porównanie funkcjonalności komercyjnego i darmowego oprogramowania projektowo-symulacyjnego nadążnych instalacji fotowoltaicznych.
 3. Wykonanie modelu geometrycznego oraz symulacji systemu wolnostojącego stacjonarnego za pomocą wybranego oprogramowania.
 4. Przedstawienie uzysku energetycznego na podstawie danych pomiarowych (pozyskanych z bazy danych elektrowni hybrydowej PB).
 5. Porównanie wyników symulacyjnych i pomiarowych.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: elektrownia fotowoltaiczna, systemy nadążne, wydajność systemu PV, oprogramowanie projektowo-symulacyjne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

22. Projekt instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii współpracującej ze stacją ładowania samochodów elektrycznych (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wykonanie bilansu zużycia energii. Analiza rentowności inwestycji w fotowoltaikę. Obliczenia projektowe i dobór urządzeń.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z fotowoltaiki i elektromobilności. Zużycie energii pojazdów elektrycznych.
 2. Analiza możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznej do ładowania pojazdów elektrycznych.
 3. Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.
 4. Obliczenia projektowe, dobór urządzeń.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: instalacje fotowoltaiczne, elektromobilność, magazyn energii, projekt wykonawczy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

23. Projekt instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii zasilającej budynek mieszkalny o wysokim nocnym poborze energii elektrycznej (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej w budynku o wysokim nocnym poborze energii. Wykonanie bilansu zużycia energii. Analiza rentowności inwestycji w fotowoltaikę. Obliczenia projektowe i dobór urządzeń.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej.
 2. Bilans zużycia energii elektrycznej w budynku mieszkalnym.
 3. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku.
 4. Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.
 5. Obliczenia projektowe i dobór urządzeń.
 6. Wnioski końcowe.

słowa kluczowe: instalacje fotowoltaiczne, zużycie energii, budynek mieszkalny, projekt wykonawczy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

24. Badanie wpływu budowy elektrycznego grzejnika podłogowego na termiczną stałą czasową układu (temat zajęty)promotor: dr inż. Sławomir Kwiećkowski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjna

Praca polega na zamodelowaniu elektrycznego grzejnika podłogowego w programie COMSOL. Następie analiza wpływu budowy grzejnika na stałą czasową. Badany będzie również wpływ rodzaju materiałów stosowanych do wykończenia powierzchni grzejnika na stałą czasową.

Zakres pracy:

 1. Wstęp.
 2. Przegląd konstrukcji grzejników podłogowych.
 3. Omówienie wybranej metody analizy numerycznej.
 4. Komputerowa symulacja rozkładu temperatury w elektrycznym grzejniku podłogowym.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: ogrzewanie podłogowe, elektrotermia, stała czasowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

25. Projekt koncepcyjny wykorzystania odpadów komunalnych do wytwarzania energii elektrycznej niewielkiej miejscowościpromotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Niezbędne będzie zapoznanie się z krzywymi obciążenia i zużyciem energii niewielkich miejscowości (wsi lub małych miasteczek) oraz zapoznanie się z możliwościami ilościowymi produkcji biogazu z wysypiska śmieci o określonej pojemności. Dla wybranego wysypiska należy oszacować ilość produkowanego biogazu oraz dobrać moc kogeneratora i ilość podłączonych budynków zaopatrywanych z tego źródła w energię cieplną oraz obliczyć ilość rocznie produkowanej energii elektrycznej.

Zakres pracy:

 1. Analiza warunków jakie musi spełniać wysypisko wykorzystywane do celów energetycznych.
 2. Układy źródeł energii elektrycznej korzystających z gazu wysypiskowego.
 3. Szacowanie zapotrzebowania na energię niewielkich miejscowości.
 4. Projekt koncepcyjny układu wytwarzającego energię elektryczną z gazu wysypiskowego.
 5. Analiza opłacalności projektowanego źródła energii.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: odpady komunalne, produkcja biogazu, energia cieplna, energia elektryczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

26. Projekt instalacji elektrycznej w salonie urody (temat zajęty)promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Praca wymaga zapoznania się z urządzeniami elektrycznymi wykorzystywanymi w salonie urody oraz wymaganiami jakie stawiane są instalacjom elektrycznym w takich miejscach. Niezbędne jest również zapoznanie się z metodami stosowanymi w procesie projektowania instalacji elektrycznych. Końcowym efektem pracy jest projekt instalacji w salonie urody.

Zakres pracy:

 1. Odbiorniki energii elektrycznej w salonach urody.
 2. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w salonach urody.
 3. Narzędzia obliczeniowe stosowane w projektowaniu instalacji elektrycznych.
 4. Projekt instalacji elektrycznej w wybranym salonie urody.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: salon urody, projekt, instalacja elektryczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

27. Analiza energochłonności budynków użyteczności publicznej należących do gmin (temat zajęty)promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

W publicznych zasobach informacji należy wyszukać Plany Gospodarki Niskoemisyjnej z lat 2020-2021 zwierające informacje o zużyciu energii w budynkach publicznych. Na ich podstawie trzeba policzyć wskaźniki zużycia energii elektrycznej i cieplnej dla odpowiedniej grupy budynków. Uzyskane wyniki porównać z energochłonnością budynków publicznych z okresu 2012-2014 (za ten okres wskaźniki są dostępne we wskazanej przez prowadzącego literaturze).

Zakres pracy:

 1. Pojęcie efektywności energetycznej- definicje.
 2. Wymagania stawiane efektywności energetycznej budynków publicznych.
 3. Plany gospodarki niskoemisyjnej jako źródło informacji o energochłonności budynków publicznych.
 4. Analiza statystyczna energochłonności wybranej kategorii budynków publicznych.
 5. Ocena zmian energochłonności budynków publicznych.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: energochłonność, budynek użyteczności publicznej, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, analiza statystyczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

28. Warunki pracy instalacji mikroinstalacji PV w świetle zmieniających się uregulowań prawnych (temat zajęty)promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Praca będzie polegała na wykonaniu projektu mikroinstalacji w małym zakładzie przemysłowym i przeanalizowaniu zmian opłacalności funkcjonowania takiej instalacji wraz ze zmianą sposobu rozliczania się prosumentów wprowadzonych przez nowelizację ustawy o oze. Należy przy tym wykorzystać odpowiednio dobraną metodę analizy ekonomicznej.

Zakres pracy:

 1. Zasady projektowania mikroinstalacji PV.
 2. Prosument jako wytwórca i odbiorca energii elektrycznej.
 3. Metody ekonomiczne oceny efektywności instalacji wytwórczych energii elektrycznej.
 4. Projekt instalacji PV w małym zakładzie produkcyjnym.
 5. Porównanie opłacalności zaprojektowanej instalacji w świetle zmian w rozliczaniu się prosumentów.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: instalacja PV, projekt, analiza ekonomiczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

29. Analiza kosztów energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym (temat zajęty)promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Realizacja pracy wymaga zapoznania się z ofertami dostawców energii elektrycznej (przedsiębiorstw obrotu) oraz taryfikatorami dystrybutorów. Niezbędne jest rozważenie wyboru taryfy i niezbędnych przy tym ewentualnych nakładów inwestycyjnych. Wkładem własnym autora jest wykonanie analizy kosztów i planu ich minimalizacji z uwzględnieniem zagadnienia wyboru dostawcy energii i taryfy, dla rzeczywistego lub hipotetycznego zakładu przemysłowego.

Zakres pracy:

 1. Analiza czynników wpływających na koszty energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym.
 2. Zależność kosztów energii elektrycznej od dostawcy.
 3. Rola taryf w minimalizacji kosztów energii elektrycznej.
 4. Minimalizacja kosztów energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym – analiza przypadku.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: zakład przemysłowy, minimalizacja kosztów energii , taryfikacja energii, dostawcy energii elektrycznej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

30. Problemy efektywności energetycznej wybranego zakładu przemysłowego (temat zajęty)promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Praca wymaga przygotowania teoretycznego poprzez zapoznanie się z problematyką energochłonności przemysłu w Polsce oraz możliwych kierunków/sposobów jej ograniczenia. Kolejny element pracy to projekt ograniczenia zużycia energii w wybranym/hipotetycznym zakładzie przemysłowym. Należy przedstawić konkretne techniczne rozwiązania prowadzące do ograniczenia zużycia energii oraz analizę ekonomiczną zaproponowanych inwestycji lub działań.

Zakres pracy:

 1. Pojęcie efektywności energetycznej w przemyśle.
 2. Energochłonność gospodarki w Polsce.
 3. Możliwe kierunki ograniczania zużycia energii w przemyśle.
 4. Analiza możliwości ograniczenia zużycia energii w zakładzie przemysłowym – analiza przypadku.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: efektywność energetyczna, zakład przemysłowy, kierunki modernizacji

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

31. Projekt instalacji elektrycznej w teatrze (temat zajęty)promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

W ramach realizacji pracy konieczne będzie zapoznanie się z wymaganiami stawianymi instalacjom elektrycznym w obiekcie określonym w temacie, zwracając szczególną uwagę na wymagania odnośnie bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem będzie zapoznanie się z zasadami doboru urządzeń w instalacji elektrycznej teatru, w szczególności do zasilania reflektorów. Końcowy etap to wykonanie projektu instalacji dla wybranego teatru wraz z wykonaniem niezbędnych rysunków.

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane instalacji elektrycznej w teatrze.
 2. Zasady doboru urządzeń w instalacji elektrycznej.
 3. Zasady doboru oświetlenia.
 4. Zasady projektowania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 5. Projekt instalacji elektrycznej w teatrze.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: instalacja elektryczna, teatr, wymagania bezpieczeństwa, projekt

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

32. Projekt koncepcyjny modernizacji instalacji elektrycznej hotelu z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (temat zajęty)promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca dyplomowa inżynierska dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej wybranego hotelu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów dotyczących tego typu obiektów budowlanych, nowoczesnych rozwiązań OZE (fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych) oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach hotelowych.
 2. Charakterystyka rozwiązań technicznych ochorony przeciwporażeniowej i przepięciowej stosowanych w obiektach użyteczności publicznej.
 3. Przegląd i zalety zastosowania programów komputerowych wspomagających proces projektowania instalacji elektrycznych.
 4. Dostępne na rynku rozwiązania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 5. Projekt koncepcyjny modernizacji instalacji elektrycznej hotelu z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

słowa kluczowe: OZE, modernizacja instalacji elektrycznej, stacja ładowania

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

33. Badania eksploatacyjne zespołów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) (temat zajęty)promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Praca dyplomowa inżynierska dotyczy zagadnień związanych z procesem eksploatacji urządzeń EAZ i ich badań okresowych na stacjach elektroenergetycznych za pomocą specjalistycznych testerów. W ramach pracy inżynierskiej dyplomant przebada testerem typu OMICRON minimum dwa sterowniki polowe i opracuje wyniki otrzymanych badań w laboratorium EAZ.

Zakres pracy:

 1. Algorytmy pomiarowe i decyzyjne w cyfrowych zabezpieczeniach elektroenergetycznych.
 2. Struktury logiczne cyfrowych urządzeń EAZ.
 3. Wymagania i rodzaje badań zespołów EAZ.
 4. Przegląd dostępnych na rynku testerów do wykonywania badań zespołów EAZ.
 5. Wykonanie i opracowanie wyników badań wybranych zespołów EAZ za pomocą testera typu OMICRON na stanowisku laboratoryjnym.

słowa kluczowe: algorytmy pomiarowe, urządzenia EAZ, tester zespołów EAZ

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

34. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej obiektu elektroenergetycznego o dużym zagrożeniu pożarowym (temat zajęty)promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca dyplomowa inżynierska dotyczy tematyki ochrony przeciwpożarowej instalacji i obiektów elektroenergetycznych.

Zakres pracy:

 1. Zjawiska powodujące nagrzewanie się i pożar instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych.
 2. Zagrożenia pożarowe występujące podczas pracy urządzeń w obiekcie elektroenergetycznym.
 3. Automatyczne systemy sygnalizacji pożarowej jako jedne z metod ochrony przeciwpożarowej obiektów.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej obiektu elektroenergetycznego o dużym zagrożeniu pożarowym.

słowa kluczowe: zagrożenie pożarowe, pożar instalacji, systemy sygnalizacji pożarowej, obiekt elektroenergetyczny

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

35. Instalacje elektryczne na małych placach budowy i na stanowiskach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (temat zajęty)promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca dyplomowa inżynierska dotyczy ochrony przeciwporażeniowej pracowników na placach budów. Tematyki pomiarów elektrycznych związanych z eksploatacją instalacji i odbiorników narażonych na znaczne wpływy środowiskowe i mechaniczne oraz procesom zwiazanych z ryzykiem zawodowym pracowników i zapewnieniem im bezpieczeństwa na placu budowy.

Zakres pracy:

 1. Ochrona przeciwporażeniowa na stanowiskach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym.
 2. Pomiary ochronne instalacji i odbiorników elektrycznych używanych na terenie budowy.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracowników, ryzyko zawodowe na placach budów.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego zasilania placu budowy osiedla domków jednorodzinnych z sieci niskiego napięcia.

słowa kluczowe: ochrona przeciwporazeniowa, ryzyko zawodowe, plac budowy, zagrożenie porażeniowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

36. Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych w obiektach rolniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt hodowlanych i ludzi (temat zajęty)promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca dyplomowa inżynierska dotyczy tematyki złego stanu instalacji elektrycznych w gospodarstwach rolniczych co stanowi zagrożenie porażeniowe dla trzymanych tam zwierząt oraz osoby obsługi. Celem pracy jest pokazanie zagrożeń występujących w starych instalacjach elektrycznych oraz wykonanie wzorcowego projektu, który zapewnia pełne bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych i ludzi.

Zakres pracy:

 1. Analiza obecnego stanu instalacji elektrycznych w obiektach rolniczych w aspekcie ochronny przeciwporażeniowej.
 2. Wymagania norm i przepisów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nowobudowanych obiektów rolniczych.
 3. Charakterystyka zagrożenia porażeniowego ludzi i zwierząt w obiektach rolniczych.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego obory z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów wraz z chłodnią mleka.

słowa kluczowe: obiekt rolniczy, ochrona przeciwporażeniowa, urządzenie elektryczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

37. Projekt koncepcyjny układu zasilania z zastosowaniem kompensatora hybrydowego mocy biernej wybranego obiektu handlowego (temat zajęty)promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca dyplomowa inżynierska dotyczy tematyki kompensacji mocy biernej w obiektach handlowych wielkopowierzchniowych. Obejmuje również proces projektowania rozdzielnic elektrycznych, szaf sterowniczych oraz dobór komponentów i aparatury modułowej. Ukazuje również sposób projektowania tego typu urządzeń za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Zakres pracy:

 1. Wymagania norm i przepisów odnośnie kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej.
 2. Proces produkcyjny rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych – obliczenia techniczne, dobór komponentów i aparatury modułowej, pomiary elektryczne wyrobu gotowego.
 3. Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań technicznych rozdzielnic i szaf sterowniczych – analiza porównawcza.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego układu zasilania z zastosowaniem kompensatora hybrydowego mocy biernej wybranego obiektu handlowego.

słowa kluczowe: kompensacja hybrydowa, szafa sterownicza, aparatura modułowa, obiekt handlowy

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

38. Projekt modernizacji instalacji elektrycznej stacji benzynowej z wykorzystaniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych (temat zajęty)promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Praca dyplomowa dotyczy analizy wymagań funkcjonalnych dotyczących instalacji elektrycznych w środowisku o zwiększonym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym, jakim są stacje benzynowe oraz wykonania projektu modernizacji stacji transformatorowej i instalacji elektrycznej w budynkach stacji benzynowej z wykorzystaniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne w zakresie instalacji elektrycznych w środowisku stanowiącym szczególne zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
 2. Środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane w obiektach o zwiększonym zagrożeniu porażenia prądem elektrycznym.
 3. Charakterystka urządzeń elektrycznych występujących na stacjach benzynowych.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji stacji transformatorowej i instalacji elektrycznej w budynkach stacji benzynowej z wykorzystaniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem modelowania 3D.

słowa kluczowe: zagrożenie pożarowe, zagrożenie wybuchowe, stacja transformatorowa, stacja ładowania

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

39. Projekt instalacji sterowania inteligentnym domem z wykorzystaniem centrali systemu alarmowego (temat zajęty)promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Praca dyplomowa dotyczy zagadnień związanych z tematyką zastosowania inteligentnych instalacji do sterowania odbiornikami elektrycznymi, ciepłem, wentylacją i klimatyzacją w domach jednorodzinnych. Wykonany w ramach pracy dyplomowej projekt dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej, cieplnej i rekuperacji w domu jednorodzinnym pod kątem ich sterowania i wizualizacji działania przy pomocy nowych funkcjonalności central alarmowych.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne i techniczne w zakresie projektowania instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych oddanych do użytku po 2021 roku.
 2. Charakterystyka możliwości sterowania odbiornikami elektrycznymi, ciepłem, wentylacją i klimatyzacją w domach jednorodzinnych.
 3. Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań inteligentnych instalacji elektrycznych w topologii rozproszonej.
 4. Projekt modernizacji instalacji elektrycznej, cieplnej i rekuperacji w domu jednorodzinnym pod kątem ich sterowania i wizualizacji działania przy pomocy nowych funkcjonalności central alarmowych.

słowa kluczowe: dom jednorodzinny, odbiorniki energii, centrala alarmowa, inteligentna instalacja elektryczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

40. Kompensacja mocy biernej w gospodarstwach rolnych posiadających OZE (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu układu kompensującego moc bierną w układzie zasilającym gospodarstwo rolne wyposażone w wybrany typ odnawialnego źródła energii.

Zakres pracy:

 1. Moc bierna w układach zasilających.
 2. Opis układów kompensujących moc bierną.
 3. Przegląd OZE możliwych do wykorzystania w gospodarstwach rolnych.
 4. Wymagania stawiane napięciu zasilającemu.
 5. Wykonanie projektu koncepcyjnego układu kompensującego moc bierną wybranego gospodarstwa rolnego wyposażonego w OZE.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, moc bierna, układ kompensacyjny, OZE

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

41. Współpraca biogazowni rolniczych z siecią elektroenergetyczną (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Głównym celem pracy będzie wykonanie badań jakości energii elektrycznej wytwarzanej w wybranej biogazowni rolniczej przyłączonej do sieci elektroenergetycznej.

Zakres pracy:

 1. Budowa oraz zasada działania biogazowni rolniczych.
 2. Parametry opisujące jakość energii elektrycznej.
 3. Wykonanie badań jakości energii elektrycznej wybranej biogazowni rolniczej.
 4. Analiza zmierzonych parametrów jakościowych energii.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: biogazownia rolnicza, jakość energii, sieć elektroenergetyczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

42. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej budynku zagrodowego wyposażonego w OZE (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej budynku zagrodowego z co najmniej dwoma budynkami gospodarczymi, wyposażonego w instalację OZE produkującą energię elektryczną na potrzeby własne.

Zakres pracy:

 1. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w budownictwie zagrodowym.
 2. Budowa i zasada działania odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do zasilania budynków zagrodowych.
 3. Kryteria doboru OZE.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej budynku zagrodowego z co najmniej dwoma budynkami gospodarczymi, wyposażonego w instalację OZE produkującą energię elektryczną na potrzeby własne.
 5. Analiza kosztów i oszczędności wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: instalacja elektryczna, OZE, budynek zagrodowy, projekt

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

43. Projekt elektrowni fotowoltaicznej współpracującej z elektrownią szczytowo-pompową (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej elektrowni fotowoltaicznej współpracującej z elektrownią wodną szczytowo-pompową jako magazyn energii.

Zakres pracy:

 1. Budowa oraz zasada działania instalacji fotowoltaicznych oraz szczytowo-pompowych.
 2. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane instalacjom fotowoltaicznym i elektrowniom wodnym.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wyposażonej w elektrownię fotowoltaiczną oraz wodną szczytowo-pompową jako magazyn energii.
 4. Analiza kosztów i oszczędności wynikających z zastosowania zaprojektowanego rozwiązania.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: instalacja OZE, elektrownia szczytowo-pompowa, magazyn energii, projekt

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

44. Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej i wodnej, pracujących w systemie wyspowym (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej budynku zasilanego poprzez elektrownię słoneczną i wodną, pracującymi w systemie wyspowym.

Zakres pracy:

 1. Budowa i zasada działania przydomowych elektrowni słonecznych i wodnych.
 2. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane układom elektrycznym pracującym w systemie wyspowym.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej budynku zasilanego poprzez elektrownię słoneczną i wodną, pracującymi w systemie wyspowym.
 4. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: instalacja elektryczna, elektrownia słoneczna, elektrownia wodna, praca wyspowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

45. Projekt instalacji fotowoltaicznej współpracującej z wieżowym magazynem energii (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego elektrowni fotowoltaicznej współpracującej z wieżowym magazynem energii, przyłączonymi do sieci średniego napięcia.

Zakres pracy:

 1. Budowa oraz wymagania stawiane elektrowniom fotowoltaicznym przyłączonym do sieci SN.
 2. Budowa oraz zasada działania wieżowych magazynów energii.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego elektrowni fotowoltaicznej przyłączonej do sieci SN współpracującej z wieżowym magazynem energii.
 4. Analiza zysków i strat wynikających z zastosowania zaprojektowanego układu.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: elektrownia fotowoltaiczna, wieżowy magazyn energii, OZE, sieć SN

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

46. Projekt koncepcyjny przyłącza biogazowni do sieci SN (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego przyłącza elektrycznego biogazowni do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

Zakres pracy:

 1. Układy wytwórcze wykorzystywane w biogazowniach.
 2. Rodzaje przyłączy energetycznych biogazowni.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego przyłącza elektroenergetycznego wybranej biogazowni.
 4. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: biogazownia, sieć SN, przyłącze energetyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

47. Projekt instalacji fotowoltaicznej z magazynami energii w hali produkcyjnej pracującej całodobowo (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej współpracującej z wybranymi magazynami energii, zasilającymi halę produkcyjną pracującą całodobowo.

Zakres pracy:

 1. Opis instalacji fotowoltaicznych współpracujących z magazynami energii.
 2. Układy gwarantujące zasilanie wykorzystywane w zakładach produkcyjnych.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej współpracującej z magazynem energii zasilającymi halę produkcyjną pracującą całodobowo.
 4. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: zasilanie gwarantowane, OZE, magazyn energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

48. Analiza zwarć niesymetrycznych w systemach elektroenergetycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowegopromotor: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Przedmiotem pracy jest wyznaczanie wielkości charakteryzujących zwarcia niesymetryczne występujące w elementach systemu elektroenergetycznego (SEE), z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego PowerFactory firmy DIgSILENT.

Zakres pracy:

 1. Podstawy teoretyczne obliczania wielkości zwarciowych przy zwarciach niesymetrycznych w elementach SEE.
 2. Opis oprogramowania PowerFactory pod kątem wykorzystania go do obliczeń zwarciowych.
 3. Opracowanie modelu komputerowego SEE o wybranej topologii, przeznaczonego do obliczeń zwarciowych.
 4. Wielowariantowe obliczenia zwarciowe na podstawie opracowanego modelu i analiza porównawcza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: zwarcie niesymetryczne, system elektroenergetyczny, PowerFactory

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

49. Analiza niezawodności wybranych konfiguracji stacji elektroenergetycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowegopromotor: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza niezawodności kilku wybranych konfiguracji układów szynowych stacji elektroenergetycznych, z wykorzystaniem oprogramowania BlockSim firmy Reliasoft.

Zakres pracy:

 1. Chrakterystyka wybranych układów szynowych stacji elektroenergetycznych.
 2. Podstawy teoretyczne analizy niezawodności strukturalnej systemów technicznych.
 3. Opis oprogramowania BlockSim pod kątem wykorzystania go do budowy modeli niezawodnościowych układów szynowych stacji elektroenergetycznych.
 4. Opracowanie modeli niezawodnościowych wybranych układów szynowych stacji elektroenergetycznych.
 5. Wyznaczenie wskaźników niezawodnościowych analizowanych układów stacji i ich analiza porównawcza.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, układ szynowy, niezawodność, BlockSim

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

50. Analiza rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznch z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowegopromotor: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Przedmiotem pracy jest wyznaczenie rozpływów mocy w systemie elektroenergetycznym o wybranej konfiguracji topologicznej z wykorzystaniem oprogramowania PowerFactory firmy DIgSILENT.

Zakres pracy:

 1. Podstawy teoretyczne analizy rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych – metoda Newtona Raphsona.
 2. Opis oprogramowania PowerFactory pod kątem wykorzystania go do obliczeń rozpływów mocy.
 3. Opracowanie modelu komputerowego przeznaczonego do analizy rozpływów mocy w systemie elektroenergetycznym o zadanej konfiguracji.
 4. Przeprowadzenie wielowariantowych obliczeń rozpływów mocy i analiza porównawcza wyników.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: rozpływ mocy, system elektroenergetyczny, PowerFactory

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

51. Rozkład pola magnetycznego w maszynach elektrycznych prądu przemiennego – budowa aplikacji dydaktycznejpromotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

W ramach pracy należy:
– opisać konstrukcję uzwojeń w maszynach prądu przemiennego
– opracować programy prezentacji rozkładu pola w zależności od ułożenia uzwojeń w żłobkach stojana i wirnika,
– opracować algorytmy ułatwiające projektowanie uzwojeń jedno- i dwuwarstwowych.

Zakres pracy:

 1. Opis konstrukcji uzwojeń w maszynach elektrycznych prądu przemiennego.
 2. Opracowanie algorytmów wspomagających projektowanie uzwojeń w maszynach prądu przemiennego.
 3. Opracowanie biblioteki klas do prezentacji graficznej rozkładu pola magnetycznego w szczelinie maszyn elektrycznych.
 4. Opracowanie programu prezentacji zjawiska reakcji twornika w osiach podłużnej i poprzecznej w maszynie synchronicznej.

słowa kluczowe: maszyny elektryczne , silniki klatkowe, maszyny synchroniczne, uzwojenia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

52. Elementy i układy pomiarowe kąta i położenia – projekt modernizacji stanowiska laboratoryjnegopromotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

W ramach pracy należy:
– opisać aktualnie dostępne układy pomiarowe kąta i położenia,
– opisać układy scalone wspomagające analizę sygnałów z czujników położenia i prędkości (AD2S90 i podobne),
– wykonać projekt układu pomiarowego dla różnych sposobów pracy transformatora położenia kątowego,
– opracować nową konstrukcję stanowiska do badań układów pomiarowych prędkości i kąta.

Zakres pracy:

 1. Opis stanu aktualnego stanowisk laboratoryjnych do badań prądnic tachometrycznych oraz transformatora położenia kątowego.
 2. Przegląd elementów i układów wspomagających pomiar kąta i położenia.
 3. Projekt stanowiska laboratoryjnego.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych na bazie elementów i układów dostępnych w laboratorium Elementów Automatyki.

słowa kluczowe: pomiary prędkości i położenia, elementy automatyki, analogowe układy scalone

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

53. Projekt stanowiska laboratoryjnego do badań silników bezkomutatorowych prądu stałegopromotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

W ramach pracy należy:
– wykonać przegląd układów scalonych oraz mikrokontrolerów serii „Motion Control” do sterowania pracą silników bezkomutatorowych prądu stałego,
– opracowanie projektu stanowiska laboratoryjnego,
– wykonanie wstępnych badań laboratoryjnych dostępnych układów sterowania

Zakres pracy:

 1. Opis stanu aktualnego stanowiska do badań silnika BLDC.
 2. Przegląd literaturowy dotyczący konstrukcji oraz sterowania BLDC.
 3. Wybór silnika oraz analiza możliwości dostępu do używanych układów zasilania wbudowanych w jego konstrukcję.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych wybranej konstrukcji silnika.

słowa kluczowe: silniki bezkomutatorowe, sterowniki silników BLDC, sterowanie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

54. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w przedszkolu (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej przedszkole. Projektowana instalacja elektryczna musi spełniać wymagania prawne oraz normatywne dla obiektów, w których występuje skupisko ludzi. Do wykonania poprawnej instalacji elektrycznej niezbędna jest znajomość podziału pomieszczeń znajdujących się w obrębie przedszkola.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznej w przedszkolu.
 2. Charakterystyka pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 3. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w przedszkolu.
 4. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: wymagania bhp, projekt instalacji elektrycznej, oświetlenie awaryjne, przepisy norm

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

55. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w domu pogrzebowym (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej dom pogrzebowy. Projektowana instalacja elektryczne musi spełniać wymagania prawne oraz normatywne dla obiektów użytku specjalnego. Dodatkowym aspektem poruszonym w pracy musi być podział budynku na odpowiednie pomieszczenia. Ponadto w omawianym budynku należy wykorzystać oraz zasilać urządzenia niestandardowe.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w obiektach specjalnych.
 2. Podział pomieszczeń w domu pogrzebowym.
 3. Urządzenia wykorzystywane w domu pogrzebowym.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w domu pogrzebowym.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: projekt instalacji, wymagania bhp, urządzenia niestandardowe, wymagania techniczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

56. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym wyposażonym w ładowarkę samochodową (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej dom jednorodzinny. Projektowana instalacja elektryczna musi współpracować z ładowarką samochodową. Dodatkowym aspektem poruszonym w pracy musi być spełnienie wymagań technicznych dla budynków oddanych do użytku w 2021 roku.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych.
 2. Przegląd rozwiązań ładowarek samochodowych.
 3. Wymagania techniczne stawiane budynkom oddanym w 2021.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej z ładowarką samochodową.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: pompy ciepła, instalacja elektryczna, rekuperacja, odnawialne źródła energii

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

57. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej w krematorium (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej krematorium, która docelowo ma być wspomagana przez instalację fotowoltaiczną. Projektowana instalacja elektryczna musi spełniać wymagania prawne oraz normatywne dla obiektów kultu religijnego. Do wykonania poprawnej instalacji elektrycznej oraz instalacji fotowoltaicznej o odpowiedniej mocy należy zapoznać się z urządzeniami wykorzystywanymi w procesie kremacji.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w krematorium.
 2. Zakres projektowania instalacji fotowoltaicznej.
 3. Urządzenia wykorzystywane w krematorium.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej w krematorium.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: instalacja elektryczna, instalacja fotowoltaiczna, wymagania techniczne, wymagania bhp

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

58. Projekt stacji transformatorowej SN/nn w izolacji powietrznej (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie stacji transformatorowej obsługującej wybrane obciążenie w postaci zakładu przemysłowego lub farmy fotowoltaicznej. Praca obejmuje dobór takich parametrów jak moc transformatora, wyposażenie standardowe po stronie niskiego i średniego napięcia, obszar zajmowany czy też mobilność i prostotę montażu oraz obsługi.

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych rozdzielnic w izolacji powietrznej.
 2. Metodyka projektowania stacji elektroenergetycznych SN/nn.
 3. Wymagania prawne w zakresie budowy stacji transformatorowych SN/nn.
 4. Projekt stacji transformatorowej SN/nn w izolacji powietrznej.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: stacja transformatorowa, farma fotowoltaiczna, izolacja powietrzna, projektowanie rozdzielnic SN/nn

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

59. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolnym (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej gospodarstwo rolne. Projektowana instalacja elektryczna musi spełniać wymagania prawne oraz normatywne dla obiektów, w których działalność rolnicza nastawiona jest na hodowlę krów. Do wykonania poprawnej instalacji elektrycznej niezbędna jest znajomość sprzętu jaki jest wykorzystywany przy chowie zwierząt.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznej w gospodarstwach rolnych.
 2. Podział pomieszczeń znajdujących się w obrębie gospodarstwa rolnego.
 3. Urządzenia wykorzystywane przy hodowli krów.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolnych.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: projekt instalacji, bezpieczeństwo zwierząt, wymagania prawne, normy i rozporządzenia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

60. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w warsztacie diagnostyki samochodowej (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej warsztat diagnostyki samochodowej. Projektowana instalacja elektryczna musi spełniać wymagania prawne oraz normatywne dla obiektów, w których występują niekorzystne warunki środowiskowe, tj. oleje, smary, opary. Do wykonania poprawnej instalacji elektrycznej niezbędna jest znajomość sprzętu jaki jest wykorzystywany przy diagnostyce samochodowej.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w warsztacie diagnostyki samochodowej.
 2. Przegląd urządzeń wykorzystywanych w warsztacie diagnostyki samochodowej.
 3. Podział pomieszczeń w warsztacie diagnostyki samochodowej.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w warsztacie diagnostyki samochodowej.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: instalacje elektryczne, wymagania przepisów i norm, bhp, projektowanie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

61. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w salonie samochodowym (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej salon samochodowy. Projektowana instalacja elektryczna musi spełniać wymagania prawne oraz normatywne dla obiektów, w których występuje bezpośredni kontakt wielu osób oraz możliwa jest potencjalna awaria sprzętu i wyciek olejów, smarów. Do wykonania poprawnej instalacji elektrycznej niezbędna jest znajomość sprzętu jaki jest wykorzystywany w salonach samochodowych, oświetlenia awaryjnego i wentylacji.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznej w salonie samochodowym.
 2. Charakterystyka pomieszczeń oraz sprzętu znajdującego się w salonie samochodowym.
 3. Wymagania bezpieczeństwa w obiektach ogólnodostępnych.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w salonie samochodowym.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: instalacje elektryczne, wymagania przepisów, bezpieczeństwo i higiena pracy, oświetlenie awaryjne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

62. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej zakładu wytwarzającego maszyny do cięcia styropianu (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej zakład przemysłowy wytwarzający maszyny do cięcia styropianu. Projektowana instalacja elektryczna musi spełniać wymagania prawne i normatywne dla zakładów przemysłowych, w których jest możliwość zetknięcia się człowieka z substancjami łatwopalnymi. Do zaprojektowania poprawnej instalacji elektrycznej niezbędna jest znajomość warunków środowiskowych oraz osprzętu niezbędnego do wytworzenia maszyn do cięcia styropianu.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.
 2. Przegląd rozwiązań maszyn do cięcia styropianu.
 3. Podział pomieszczeń znajdujących się w obrębie zakładu wytwarzającego maszyny do cięcia styropianu.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej zakładu wytwarzającego maszyny do cięcia styropianu.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: projekt instalacji, zakład produkcyjny, wymagania prawne, cięcie styropianu

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

63. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w gospodarstwie nastawionym na hodowlę drobiu (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę drobiu. Projektowana instalacja elektryczna musi spełniać wymagania prawne i normatywne dla obiektów, w których produkcja ukierunkowana jest na hodowlę drobiu. Do zaprojektowania poprawnej instalacji elektrycznej niezbędna jest znajomość warunków środowiskowych, jakie powinny być spełnione, aby hodowla drobiu przebiegała niezachwianie.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w gospodarstwach rolnych.
 2. Podział pomieszczeń znajdujących się w obrębie gospodarstwa nastawionego na hodowlę drobiu.
 3. Wyposażenie elektryczne pomieszczeń niezbędne przy hodowli drobiu.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w gospodarstwie nastawionym na hodowlę drobiu.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: projekt instalacji, hodowla drobiu, wymagania prawne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

64. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego wyposażonego w pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną (temat zajęty)promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej dom jednorodzinny, do którego dobrana zostanie pompa ciepła. Dodatkowo w pracy należy oszacować moc instalacji fotowoltaicznej tak, aby pokrywała ona określone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Projektowana instalacja elektryczna musi spełniać wymagania prawne i normatywne dla obiektów, w których przebywają ludzie. Do zaprojektowania poprawnej instalacji elektrycznej oraz doboru pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej niezbędna jest znajomość lokalizacji inwestycji, oraz obszar usytuowania domu na działce budowlanej.

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych.
 2. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych pomp ciepła.
 3. Rodzaje paneli fotowoltaicznych oraz instalacji fotowoltaicznych.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego wyposażonego w wybraną pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną.
 5. Analiza i wnioski.

słowa kluczowe: projekt instalacji, pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, dom jednorodzinny

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

65. Projekt oraz badania numeryczne zasilacza niskiego napięcia z układem pośredniczącym wysokiej częstotliwościpromotor: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Projekt i badania symulacyjne zasilacza niskiego napięcia, utworzonego w oparciu o przekształtnik AC/DC, z obwodem pośredniczącym w postaci transformatora powietrznego wysokiej częstotliwości. Dobór konstrukcji transformatora oraz określenie jego parametrów zastępczych i częstotliwości pracy, będzie kluczowy ze względu na potencjalną minimalizację strat energii w zasilaczu. Dlatego w ramach pracy przeprowadzone zostaną obliczenia obwodu z różnymi obciążeniami, w celu określenia wpływu poszczególnych parametrów obwodu przekształtnika na napięcie wyjściowe oraz sprawność układu. W rezultacie zaproponowana zostanie także jego praktyczna realizacja przy użyciu komercyjne dostępnych lub samodzielnie opracowanych elementów elektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd zagadnień dotyczących budowy zasilaczy niskiego napięcia i energoelektronicznych przekształtników AC/DC.
 2. Opracowanie projektu przykładowego zasilacza z napięciem wyjściowym do 24 VDC i układem pośredniczącym wysokiej częstotliwości.
 3. Wykonanie badań symulacyjnych proponowanego przekształtnika AC/DC dla wybranych częstotliwości części pośredniczącej, parametrów zastępczych jej elementów oraz różnych obciążeń.
 4. Analiza rezultatów obliczeń, przedstawienie koncepcji praktycznej realizacji opracowanego zasilacza, sformułowanie wniosków końcowych.

słowa kluczowe: przekształtniki AC/DC, zasilacze niskiego napięcia, transformator powietrzny, układy mostkowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

66. Projekt i wykonanie miliwatomierza z wykorzystaniem platformy Arduinopromotor: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie układu pomiarowego, umożliwiającego określenie chwilowej oraz średniej mocy elementów elektronicznych. W tym celu należy opracować sposób pomiaru napięcia i prądu z wykorzystaniem dzielników napięciowych oraz wejść analogowych platformy Arduino. Oprócz przygotowania układu połączeń części elektronicznej (analogowej), stworzony zostanie kod programu realizującego zadania obliczeniowe w ramach projektowanego watomierza, zaś dla wybranych zakresów pomiarowych wielkości wejściowych, oszacowane będą rozdzielczość i niepewność pomiaru mocy. Układ zostanie zaprojektowany za pomocą pakietu symulacyjnego, umożliwiający jednoczesne testowanie kodu i symulację obwodu pomiarowego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący analogowych i cyfrowych sposobów pomiaru mocy elektrycznej.
 2. Opracowanie sposobu pomiaru zmiennego w czasie prądu i napięcia, a w tym układu połączeń części elektronicznej oraz kodu programu do wyznaczania mocy chwilowej, przy zastosowaniu platformy Arduino.
 3. Projekt układu do pomiaru małych mocy na kilku zakresach pomiarowych oraz oszacowanie rozdzielczości i dokładności układu pomiarowego.
 4. Analiza funkcjonowania przygotowanego układu pomiarowego, podsumowanie oraz wnioski końcowe.

słowa kluczowe: watomierz cyfrowy, platforma Arduino, układy pomiarowe, niepewność pomiaru

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

67. Badanie wpływu parametrów geometrycznych i elektrycznych na efektywność bezprzewodowej transmisji energiipromotor: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: eksperymentalna

Przedmiotem pracy jest układ bezprzewodowego transferu energii na bazie spiralnych cewek planarnych. Zostanie rozważona ich praca w stanie sprzężenia indukcyjnego i rezonansu magnetycznego. Uwzględniając wybrany zakres częstotliwości prądu, przeprowadzone zostaną obliczenia teoretyczne układu i porównane z wynikami badań eksperymentalnych. Przy różnym dystansie między cewkami, częstotliwości prądu i pojemności kondensatorów kompensujących, wyznaczona zostanie sprawność transmisji energii oraz napięcie indukowane na cewce odbiorczej. Rozważone zostaną przykładowe obciążenia liniowe i nieliniowe, a w tym możliwość wykorzystania zjawiska rezonansu własnego do poprawy efektywności energetycznej układu.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury i rozwiązań technicznych dotyczący bezprzewodowego transferu energii.
 2. Przygotowanie stanowiska badawczego do określania wpływu geometrii i warunków zasilania na efektywność bezprzewodowego transferu energii.
 3. Wykonanie badań eksperymentalnych dla przykładowego układu cewek i przeprowadzenie obliczeń teoretycznych przy użyciu wzorów analitycznych i modelu obwodowego.
 4. Porównanie oraz analiza uzyskanych wyników badań eksperymentalnych i obliczeniowych; podsumowanie końcowe oraz wnioski.

słowa kluczowe: bezprzewodowy transfer energii, cewki planarne, pole magnetyczne, rezonans

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

68. Wymagania prawne oraz techniczne w zakresie skrzyżowań oraz zbliżeń infrastruktury elektroenergetycznej do dróg publicznych (temat zajęty)promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W pracy należy przedstawić wymagania prawne wynikające z obowiązującego w Polsce prawodawstwa w zakresie usuwania kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z kołowymi drogami publicznymi. Praca powinna zawierać przegląd wymagań technicznych oraz przykładowych rozwiązań technicznych i technologicznych wykorzystywanych przy usuwaniu kolizji infrastrukturalnych. Część praktyczna pracy obejmuje przygotowanie koncepcyjnego projektu usunięcia kolizji napowietrznej linii 220 kV z drogą krajową klasy S.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne oraz techniczne w zakresie usuwania kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z drogami publicznymi.
 2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy napowietrznych linii napowietrznych WN.
 3. Przegląd rozwiązań technicznych stosowanych w zakresie przebudowy napowietrznych linii napowietrznych WN.
 4. Koncepcyjny projekt usunięcia kolizji napowietrznej linii 220 kV z drogą krajową klasy S.

słowa kluczowe: kolizja infrastruktury elektroenergetycz, dokumentacja projektowa, linie WN

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

69. Projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 500 kW wraz z przyłączem do sieci SN (temat zajęty)promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W pracy należy przedstawić wymagania prawne wynikające z obowiązującego w Polsce prawodawstwa w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych PV ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy dotyczące warunków przyłączenia powyższych obiektów do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Praca powinna zawierać przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przy budowie farm PV. Część praktyczna pracy obejmuje przygotowanie koncepcyjnego projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 500 kV wraz z projektem przyłącza do istniejącej napowietrznej sieci SN.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne oraz techniczne w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocach przekraczających 50 kW.
 2. Przegląd rozwiązań technicznych stosowanych w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych.
 3. Warunki techniczne przełączania farm fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.
 4. Koncepcyjny projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 500 kW wraz z przyłączem do sieci SN.

słowa kluczowe: elektrownie fotowoltaiczne, przyłączanie do sieci, dokumentacja projektowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

70. Projekt wielotorowej dwunapięciowej napowietrzenej linii elektroenergetycznej na terenie zurbanizowanym (temat zajęty)promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W ramach pracy należy dokonać analizy wymagań w zakresie możliwości rozbudowy infrastruktury energetycznej przy wykorzystaniu linii dwunapięciowych. Praca ma zawierać koncepcyjny projekt budowlany dwunapięciowej linii napowietrznej zasilającej odbiorców na obszarze zabudowanym, charakteryzującym się dużym zagęszczeniem infrastruktury technicznej.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne oraz techniczne w zakresie budowy wielonapięciowych linii elektroenergetycznych.
 2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie linii napowietrznych.
 3. Przegląd rozwiązań technicznych stosowanych w zakresie wielonapięciowych linii napowietrznych.
 4. Koncepcyjny projekt budowlany dwunapięciowej linii napowietrznej zasilającej odbiorców na obszarze zabudowanymcharakteryzującym się dużym zagęszczeniem infrastruktury technicznej.

słowa kluczowe: wielonapięciowe linie napowietrzne, dokumentacja projektowa, tereny zurbanizowane

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

71. Ocena efektywności energetycznej instalacji elektrycznej w aspekcie projektu normy PN-HD 60364-8-1 na przykładzie wybranego obiektu użyteczności publicznej promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

W pracy należy przedstawić metody poprawy efektywności energetycznej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie wymaganym przez obowiązującą normę PN-HD 60364-8-1: Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych. W pracy należy także przeprowadzić ocenę efektywności energetycznej instalacji elektrycznej w wybranym obiekcie użyteczności publicznej, zgodnie z przedmiotową normą przyporządkowując ją do odpowiedniej klasy energetycznej.

Zakres pracy:

 1. Wymagania normy PN-HD 60364-8-1: Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych.
 2. Metody poprawy efektywności energetycznej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.
 3. Przegląd rozwiązań technicznych służących poprawie efektywności energetycznej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.
 4. Ocena efektywności energetycznej instalacji elektrycznej w wybranym obiekcie użyteczności publicznej, zgodnie z normą PN-HD 60364-8-1.

słowa kluczowe: efektywność energetyczna, instalacje elektryczne nN, normalizacja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

72. Wymagania prawne oraz aspekty techniczne realizacji instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych pożarem lub wybuchem (temat zajęty)promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W pracy należy przeprowadzić analizę wymagań technicznych dotyczących projektowania, wykonania i eksploatacji instalacji elektrycznej w obiektach (pomieszczeniach) w których występuje zwiększone ryzyko pożaru lub wybuchu. W części praktycznej należy przygotować projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w obiekcie o zagrożeniu wybuchem lub zwiększonym ryzyku powstania pożaru.

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne oraz techniczne w zakresie realizacji instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
 2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej w zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
 3. Eksploatacja instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
 4. Przegląd rozwiązań technicznych w zakresie urządzeń oraz aparatury elektroenergetycznej dedykowanej do pracy w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
 5. Koncepcyjny projekt instalacji elektrycznej w wybranym obiekcie zagrożonym pożarem lub wybuchem.

słowa kluczowe: obiekty zagrożonych pożarem lub wybuche, instalacje elektryczne nN, dokumentacja projektowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

73. Wymagania techniczne i prawne w zakresie instalacji elektroenergetycznych w obiektach służby zdrowia, część 1 (temat zajęty)promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W pracy należy przedstawić wymagania prawne oraz techniczne w zakresie realizacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwiązania umożliwiające poprawę niezawodności zasilania obwodów instalacji elektrycznych oddziałów szpitalnych. Cześć teoretyczna wymaga także analizy wymagań w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej powykonawczej oraz dokumentacji określającej zasady eksploatacji instalacji w obiektach służby zdrowia. Część praktyczna polegać będzie na wykonaniu inwentaryzacji technicznej instalacji elektrycznej w wybranym bloku/blokach szpitala MSWiA w Białymstoku. Do realizacji pracy wymagane jest posiadane uprawnień kwalifikacyjnych co najmniej kat. E z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych nN (możliwość sfinansowania z funduszów WE PB).

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne oraz techniczne w zakresie realizacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia.
 2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej w zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
 3. Sposoby poprawy niezawodności zasilania obwodów odbiorczych w obiektach służby zdrowia.
 4. Zasady bieżącej eksploatacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia.
 5. Wykonanie inwentaryzacji technicznej oraz sporządzenia dokumentacji w zakresie schematów instalacji odbiorczych oraz rozdzielczych w wybranych blokach szpitala MSWiA w Białymstoku.

słowa kluczowe: dokumentacja techniczna, obiekty służby zdrowia, zasady eksploatacji instalacji elektrycz

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 310 zł.

74. Wymagania techniczne i prawne w zakresie instalacji elektroenergetycznych w obiektach służby zdrowia, część 2 (temat zajęty)promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W pracy należy przedstawić wymagania prawne oraz techniczne w zakresie realizacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwiązania umożliwiające poprawę niezawodności zasilania obwodów instalacji elektrycznych oddziałów szpitalnych. Cześć teoretyczna wymaga także analizy wymagań w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej powykonawczej oraz dokumentacji określającej zasady eksploatacji instalacji w obiektach służby zdrowia. Część praktyczna polegać będzie na wykonaniu inwentaryzacji technicznej instalacji elektrycznej w wybranym bloku/blokach szpitala MSWiA w Białymstoku. Do realizacji pracy wymagane jest posiadane uprawnień kwalifikacyjnych co najmniej kat. E z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych nN (możliwość sfinansowania z funduszów WE PB).

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne oraz techniczne w zakresie realizacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia.
 2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej w zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
 3. Sposoby poprawy niezawodności zasilania obwodów odbiorczych w obiektach służby zdrowia.
 4. Zasady bieżącej eksploatacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia.
 5. Wykonanie inwentaryzacji technicznej oraz sporządzenia dokumentacji w zakresie schematów instalacji odbiorczych oraz rozdzielczych w wybranych blokach szpitala MSWiA w Białymstoku.

słowa kluczowe: dokumentacja techniczna, obiekty służby zdrowia, zasady eksploatacji instalacji elektrycz

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 310 zł.

75. Wymagania techniczne i prawne w zakresie instalacji elektroenergetycznych w obiektach służby zdrowia, część 3 (temat zajęty)promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

W pracy należy przedstawić wymagania prawne oraz techniczne w zakresie realizacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwiązania umożliwiające poprawę niezawodności zasilania obwodów instalacji elektrycznych oddziałów szpitalnych. Cześć teoretyczna wymaga także analizy wymagań w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej powykonawczej oraz dokumentacji określającej zasady eksploatacji instalacji w obiektach służby zdrowia. Część praktyczna polegać będzie na wykonaniu inwentaryzacji technicznej instalacji elektrycznej w wybranym bloku/blokach szpitala MSWiA w Białymstoku. Do realizacji pracy wymagane jest posiadane uprawnień kwalifikacyjnych co najmniej kat. E z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych nN (możliwość sfinansowania z funduszów WE PB).

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne oraz techniczne w zakresie realizacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia.
 2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej w zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
 3. Sposoby poprawy niezawodności zasilania obwodów odbiorczych w obiektach służby zdrowia.
 4. Zasady bieżącej eksploatacji instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia.
 5. Wykonanie inwentaryzacji technicznej oraz sporządzenia dokumentacji w zakresie schematów instalacji odbiorczych oraz rozdzielczych w wybranych blokach szpitala MSWiA w Białymstoku.

słowa kluczowe: dokumentacja techniczna, obiekty służby zdrowia, zasady eksploatacji instalacji elektrycz

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 310 zł.

76. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania czujnika indukcyjnego przemieszczeń liniowychpromotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. W skład stanowiska wchodzić będzie: napęd wymuszający przesunięcie liniowe czujnika indukcyjnego, generator sygnałowy, czujnik potencjometryczny dokonujący pomiaru przesunięcia liniowego, system zasilania oraz moduł kontrolno-pomiarowy programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się za pomocą komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:
• mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
• programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
• znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
• znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.
Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników indukcyjnych.
 2. Opracowanie konstrukcji mechanicznej stanowiska laboratoryjnego.
 3. Opracowanie układu akwizycji danych oraz jego uruchomienie.
 4. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
 5. Analiza wyników pomiarów charakterystyk napięcia wyjściowego czujnika indukcyjnego w funkcji zmiany przemieszczenia.
 6. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, pomiary, metrologia, sensor

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

77. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania czujników wilgotności względnej powietrzapromotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie niewielkiego stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. W skład stanowiska wchodzić będzie: zestaw czujników wilgotności względnej powietrza, grzałki sterowanej sygnałem PWM, komory badawczej zawierającej otwór rewizyjny, zasilacz oraz moduł sterujący programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:
• mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
• programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
• znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
• znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.
Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników wilgotności względnej powietrza.
 2. Opracowanie komory pomiarowej zawierającej zestaw czujników do pomiaru wilgotności względnej powietrza.
 3. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 4. Analiza charakterystyk wskazań czujników pomiarowych w funkcji zmiany wilgotności względnej powietrza.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: czujnik wilgotności, sensor, pomiary, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

78. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania czujników odległościpromotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. W skład stanowiska wchodzić będzie: zestaw czujników odległości, siłownik liniowy lub moduł liniowy z napędem paskowym albo śrubowym, moduł sterowania napędem, zasilacz oraz moduł sterujący programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:
• mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
• programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
• znajomość elektroniki ma być opanowana w stopniu podstawowym;
• znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.
Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników do pomiaru odległości.
 2. Opracowanie konstrukcji mechanicznej prowadnicy liniowej.
 3. Opracowanie układu elektronicznego wyposażonego w czujniki pomiarowe.
 4. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 5. Analiza wyników pomiarów wskazań czujników w funkcji zmian odległości.
 6. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: czujnik odległości, sensor, pomiary, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

79. Opracowanie systemu zdalnej kontroli urządzeń pomiarowych z wykorzystaniem środowiska Node.js promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie oprogramowania strony serwera w środowisku Node.js oraz strony interfejsu użytkownika w środowisku React.js. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:
• znać środowisko Node.js oraz React.js w stopniu bardzo dobrym;
• znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat Node.js oraz React.js.
 2. Opracowanie oprogramowania typu front-end i back-end.
 3. Przeprowadzenie badań testowych oprogramowania.
 4. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: Node.js, system pomiarowy, SCPI, pomiary, sensory

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 800 zł.

80. Opracowanie generatora funkcyjnego z wyjściem mocy promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest wykonanie generatora mocy sterowanego z poziomu komputera PC. Generator powinien zapewnić generowanie sygnału sinusoidalnego np. 10 Vpp w zakresie 0,1 Hz – 10 kHz. Wyjście mocy powinno zapewniać około 10 W. Sterowanie generatorem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:
• mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
• programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
• znać podstawy elektroniki w stopniu bardzo dobrym;
• znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat rozwiązań konstrukcyjnych generatorów funkcyjnych.
 2. Opracowanie konstrukcji elektronicznej generatora.
 3. Przeprowadzenie badań testowych urządzenia.
 4. Podsumowanie wykonanych prac.

słowa kluczowe: generator funkcyjny, pomiar, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

81. Opracowanie rozproszonego systemu pomiarowego opartego na komunikacji bezprzewodowejpromotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska IoT do akwizycji danych z urządzeń pomiarowych komunikujących się przy pomocy bezprzewodowych standardów komunikacji. Niniejsza praca może polegać na opracowania tzw. Brokera dokonującego akwizycji i dystrybucji danych pozyskanych za pomocą standardu MQTT. Czujniki pomiarowe podłączone byłyby wtedy do Brokera za pomocą lokalnej sieci WiFi.
Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:
• mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
• programować mikrokontrolery w stopniu podstawowym;
• znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
• znać środowisko Linux w stopniu dobrym;
• znać programowanie w językach skryptowych stosowanych w środowiskach do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich;
• znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz publikacji naukowych.
Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być częściowo wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat metod komunikacji bezprzewodowej stosowanych w systemach pomiarowych
 2. Opracowanie zestawu urządzeń pomiarowych pracujących w rozproszonej sieci
 3. Opracowanie środowiska do akwizycji danych pomiarowych
 4. Dokonanie analizy wydajności transferu danych w opracowanym środowisku
 5. Podsumowanie wykonanych prac

słowa kluczowe: komunikacja bezprzewodowa, sensor, czujnik, system pomiarowy, metrologia

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

82. Analiza rozkładu temperatury w stanie nieustalonym w przewodzie sieci trakcyjnej ze zmiennym współczynnikiem przejmowania ciepłapromotor: dr inż. Marek Zaręba
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest wyznaczenie w stanie ustalonym i nieustalonym różnych charakterystyk i parametrów przewodu sieci trakcyjnej ze zmiennym współczynnikiem przejmowania ciepła. W pracy należy zamodelować przewód trakcji za pomocą elementu skupionego oraz określić na podstawie liczb kryterialnych model współczynnika przejmowania ciepła. Następnie należy wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i parametry przewodu np. obciążalność długotrwałą, dorywczą.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący przewodów sieci trakcyjnej wraz z opisem zjawisk termicznych zachodzących w przewodach.
 2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego przewodu.
 3. Określenie modelu współczynnika przejmowania ciepła na podstawie liczb kryterialnych (m. in. Nusselta, Rayleigha).
 4. Analityczne rozwiązanie równania modelującego przewód jako element skupiony.
 5. Wyznaczenie wybranych charakterystyk termicznych i parametrów przewodu.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: przewód trakcji elektrycznej, współczynnik przejmowania ciepła, element skupiony, obciążalność dorywcza, długotrwała

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

83. Analiza rozkładu temperatury w stanie nieustalonym w przewodzie sieci trakcyjnej z uwzględnieniem zmiennego przekroju przewodupromotor: dr inż. Marek Zaręba
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest wyznaczenie w stanie ustalonym i nieustalonym różnych charakterystyk i parametrów przewodu sieci trakcyjnej przy uwzględnieniu zmiennego przekroju linii. W pracy należy zamodelować przewód o stałym przekroju za pomocą elementu skupionego i wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i jego parametry np. obciążalność długotrwałą i dorywczą. Z kolei numerycznie przy wykorzystaniu komercyjnego oprogramowania należy wyznaczyć rozkłady pola i charakterystyki w przewodzie ze zmiennym przekrojem.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący przewodów sieci trakcyjnej wraz z opisem zjawisk termicznych zachodzących w przewodach.
 2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego przewodu.
 3. Analityczne rozwiązanie równania różniczkowego zwyczajnego modelującego przewód jako element skupiony dla stałego przekroju.
 4. Numeryczne wyznaczenie wybranych charakterystyk termicznych i parametrów przewodu z uwzględnieniem zmiany przekroju przewodu.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: przewód trakcji elektrycznej, element skupiony, obciążalność dorywcza, długotrwała, cieplna stała czasowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

84. Analiza rozkładu temperatury w stanie nieustalonym w przewodzie sieci trakcyjnej z uwzględnieniem różnych emisyjności powierzchni przewodupromotor: dr inż. Marek Zaręba
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Celem pracy jest wyznaczenie w stanie ustalonym i nieustalonym różnych charakterystyk i parametrów przewodu sieci trakcyjnej przy uwzględnieniu różnych emisyjności termicznych przewodu. W pracy należy zamodelować przewód trakcji za pomocą elementu skupionego oraz określić model współczynnika przejmowania ciepła uwzględniający wpływ emisyjności. Następnie należy wyznaczyć dla różnych emisyjności odpowiednie charakterystyki i parametry przewodu np. obciążalność długotrwałą, dorywczą.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący przewodów sieci trakcyjnej wraz z opisem zjawisk termicznych zachodzących w przewodach.
 2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego przewodu.
 3. Określenie modelu współczynnika przejmowania ciepła uwzględniającego wpływ emisyjności powierzchni przewodu.
 4. Analityczne rozwiązanie równania modelującego przewód jako element skupiony.
 5. Wyznaczenie wybranych charakterystyk termicznych i parametrów przewodu z uwzględnieniem wpływu emisyjności przewodu.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

słowa kluczowe: przewód trakcji elektrycznej, emisyjność powierzchni, obciążalność dorywcza, długotrwała, radiacja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

Katerda Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

1. Wyznaczanie impedancji charakterystycznej linii długiej z zastosowaniem metody elementów skończonychpromotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Numeryczne obliczanie impedancji charakterystycznej jednorodnej linii długiej o dowolnym kształcie geometrycznym przekroju poprzecznego. Wykorzystanie gotowej biblioteki (toolboxa) z oprogramowaniem metody elementów skończonych 2D w dowolnym środowisku obliczeniowym – np. Scilab, Matlab, Octave.

Zakres pracy:

 1. Przegląd konstrukcji linii długich.
 2. Przegląd bibliotek numerycznych, które mogą być użyte do obliczania impedancji charakterystycznej. Wybór środowiska obliczeniowego.
 3. Obliczenia numeryczne impedancji charakterystycznych linii, dla których istnieją rozwiązania analityczne.
 4. Obliczenia impedancji charakterystycznej linii o dowolnym przekroju poprzecznym.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: linia długa, impedancja charakterystyczna, obliczenia numeryczne, metoda elementów skończonych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

2. Analiza zagadnień bezpieczeństwa przebywania w polu elektromagnetycznym aparatury stosowanej w fizykoterapiipromotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Wykonanie przeglądu literaturowego przepisów dotyczących przebywania ludności i pracowników w polu elektromagnetycznym aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie do celów diagnostycznych i terapeutycznych. Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu wybranych urządzeń oraz obliczeń numerycznych rozkładów pól w sąsiedztwie modeli takich urządzeń. Analiza ekspozycji pracowników obsługi oraz pacjentów na promieniowanie elektromagnetyczne.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie do celów diagnostycznych i terapeutycznych z wykorzystaniem emisji pola elektromagnetycznego.
 2. Przegląd przepisów dotyczących przebywania ludności i pracowników w polu elektromagnetycznym aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie.
 3. Wykonanie pomiarów rozkładu pola elektromagnetycznego w otoczeniu wybranych urządzeń lub ich modeli.
 4. Wykonanie obliczeń rozkładów pól w sąsiedztwie modeli wybranych urządzeń.
 5. Analiza ekspozycji pracowników obsługi oraz pacjentów na promieniowanie elektromagnetyczne.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: bezpieczeństwo, pole elektromagnetyczne, fizykoterapia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

3. Model laboratoryjny układu dopasowania impedancji z użyciem stroikapromotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

Wykonanie odpowiedniego układu prostej linii dwuprzewodowej (ze zwróceniem uwagi na funkcjonalność, trwałość i estetykę), sond pomiarowych i okablowania. Dobór konstrukcji stroika (szeregowy, równoległy). Dobór zakresu częstotliwości roboczych, oprzyrządowania, elementów montażowych, możliwości regulacji, zmiany obciążenia linii (R, L, C). Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego z użyciem efektów pracy.

Zakres pracy:

 1. Projekt modelu linii, dobór zakresu częstotliwości roboczych, oprzyrządowania, elementów montażowych, możliwości regulacji, zmiany obciążenia linii.
 2. Wykonanie odpowiedniego, trwałego układu linii dwuprzewodowej.
 3. Dobór konstrukcji i wykonanie stroika.
 4. Weryfikacja eksperymentalna przydatności wykonanego układu do celów dydaktycznych.
 5. Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego z użyciem efektów pracy.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: linia długa, dopasowanie impedancji, model laboratoryjny, stroik

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

4. Zdalny system do pomiaru parametrów instalacji fotowoltaicznejpromotor: dr inż. Łukasz Budzyński
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca dotyczy zaprojektowania i wykonania zdalnego systemu do pomiarów parametrów instalacji fotowoltaicznej. System pomiarowy powinien pozwolić na pomiar napięcia oraz prądu przynajmniej dwóch łańcuchów modułów PV, temperatury pracy falownika, prądu i napięcia po stronie AC falownika. Wszystkie zebrane dane mają być gromadzone w pamięci nieulotnej. Ponadto w systemie należy wykorzystać nowoczesne rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy (IoT) pozwalające na zdalny odczyt parametrów instalacji PV.

Zakres pracy:

 1. Parametry współczesnych ogniw i modułów PV.
 2. Systemy fotowoltaiczne on-grid i off-grid.
 3. Projekt i wykonanie systemu pomiarowego.
 4. Testy systemu pomiarowego w rzeczywistych warunkach pracy.
 5. Analiza otrzymanych wyników oraz ocena opracowanego rozwiązania.

słowa kluczowe: pomiary, fotowoltaika, IoT, programowanie, falownik

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

5. Automatyczny goniofotometr do pomiaru reflektorów LEDpromotor: dr inż. Łukasz Budzyński
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowania oraz wykonanie automatycznego goniofotometru pracującego w układzie C-gamma do pomiaru przestrzennego rozsyłu strumienia świetlnego reflektorów LED.

Zakres pracy:

 1. Wymagania i parametry współczesnych opraw oświetleniowych ze źródłami LED.
 2. Metody pomiaru strumienia świetlnego.
 3. Projekt automatycznego goniofotometru.
 4. Pomiary wybranych reflektorów LED.
 5. Ocena pracy goniofotometru oraz analiza otrzymanych wyników.

słowa kluczowe: goniofotometr, LED, pomiary, strumień świetlny, automatyczny

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

6. Projekt systemu zarządzania energią elektryczną w domu jednorodzinnym (temat zajęty)promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

W ostatnich latach instalacje fotowoltaiczne stały się częstym widokiem na dachach polskich domów. Niewątpliwie poprawia to ich efektywność energetyczną oraz zmniejsza koszty utrzymania nieruchomości. Niestety w wielu sytuacjach znaczne nadwyżki produkcji energii elektrycznej są oddawane do sieci elektroenergetycznej. Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest opracowanie automatycznego systemu zarządzania energią elektryczną domu jednorodzinnego wyposażonego w mikroinstalację PV. Głównym zadaniem systemu jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej przez sterowanie odbiornikami energii elektrycznej takimi jak buforowe podgrzewacze c.w.u., klimakonwektory, piece akumulacyjne, rekuperatory powietrza czy też akumulatorowe magazyny energii elektrycznej.

Zakres pracy:

 1. Systemy fotowoltaiczne on-grid i off-grid.
 2. Zarządzanie energią w nowoczesnych budynkach niemal zero energetycznych.
 3. Projekt oraz konstrukcja systemu sterującego autokonsumpcją energii elektrycznej.
 4. Testy opracowanego rozwiązania.
 5. Analiza wyników oraz wnioski.

słowa kluczowe: OZE, fotowoltaika, sterowanie, autokonsumpcja

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

7. Zastosowanie czujnika barwy do analizy promieniowania o zróżnicowanych rozkładach spektralnychpromotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

Praca ma charakter praktyczny. Dyplomant dokona przeglądu metod wytwarzania światła oraz omówi metody badania rozkładu spektralnego. Następnie dokona przeglądu dostępnych komercyjnie konstrukcji czujników barwy umożliwiających integrację z typowymi platformami i środowiskami programowania minikomputerów. Po zaprojektowaniu i zbudowaniu układu, jego zaprogramowaniu oraz przetestowaniu, dyplomant przeprowadzi badania weryfikacyjne układu i oceni jego przydatność do zastosowania w wykrywaniu rozkładów spektralnych różnych typów źródeł światła.

Zakres pracy:

 1. Przegląd typów źródeł światła i ich parametrów oraz omówienie wpływu metody wytwarzania światła na charakterystykę spektralną lampy.
 2. Omówienie metod badania rozkładu spektralnego promieniowania.
 3. Analiza konstrukcji czujników barwy.
 4. Projekt i budowa układu programowalnego z czujnikiem barwy.
 5. Testowanie i kalibracja układu z wybranym czujnikiem.
 6. Przeprowadzenie badań rozkładów spektralnych różnych typów źródeł.
 7. Analiza uzyskanych wyników.
 8. Wnioski.

słowa kluczowe: rozkład spektralny, czujnik , barwa, rozkład spektralny, programowanie

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

8. Projekt lampy akwarystycznej (temat zajęty)promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca ma charakter projektowy z częścią praktyczną. Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie modelu lampy do oświetlenia akwarium oraz jego scharakteryzowanie. Dyplomant skupi się na aspektach jakości barwy światła i zmienności czasowej cech kolorymetrycznych światła.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury i analiza aspektów istotnych w oświetleniu akwarystycznym.
 2. Przegląd rozwiązań technicznych dostępnych na rynku.
 3. Koncepcja realizacji programowalnej lampy do oświetlenia akwarium o zmiennych cechach spektralnych.
 4. Projekt lampy.
 5. Wykonanie modelu i jego charakteryzacja.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: akwarystyka, oświetlenie, projekt, oświetlenie przestrajalne

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

9. Program do obliczania parametrów świetlnych i cyrkadialnych źródeł światła i opraw oświetleniowychpromotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie programu komputerowego do obliczania parametrów świetlnych i cyrkadialnych na podstawie danych pomiarowych oraz prezentacji wyników. Zadaniem dyplomanta będzie wybór środowiska programistycznego, zaprojektowanie interfejsu użytkownika, implementacja znanych procedur obliczeniowych i opracowanie w pełni funkcjonalnego programu.

Zakres pracy:

 1. Omówienie podstawowych typów źródeł światła.
 2. Przegląd parametrów świetlnych i cyrkadialnych stosowanych do charakteryzacji źródeł światła.
 3. Projekt interfejsu użytkownika programu.
 4. Opracowanie programu do obliczania i prezentacji wyników.
 5. Omówienie funkcjonalności programu na podstawie przykładowych obliczeń.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: program komputerowy, parametry świetlne, parametry cyrkadialne, źródło światła, oprawa oświetleniowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

10. Program do obliczania parametrów kolorymetrycznych źródeł światła i opraw oświetleniowychpromotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest opracowanie programu komputerowego do obliczania parametrów kolorymetrycznych na podstawie danych pomiarowych. Zadaniem dyplomanta będzie wybór środowiska programistycznego, zaprojektowanie interfejsu użytkownika, implementacja znanych procedur obliczeniowych i opracowanie w pełni funkcjonalnego programu.

Zakres pracy:

 1. Omówienie metod wytwarzania światła.
 2. Przegląd parametrów kolorymetrycznych stosowanych do charakteryzacji źródeł światła białego i barwnego.
 3. Projekt interfejsu użytkownika programu.
 4. Opracowanie programu do obliczania i prezentacji wyników.
 5. Omówienie funkcjonalności programu na podstawie przykładowych obliczeń.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: program komputerowy, parametry kolorymetryczne, oprawa oświetleniowa, źródło światła, wizualizacja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

11. Modernizacja stanu oświetlenia wybranego odcinka drogi miejskiej (temat zajęty)promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zadaniem dyplomanta będzie zaproponowanie modernizacji oświetlenia wybranego odcinka drogi w obszarze miejskim. W tym celu będzie musiał omówić wymagania dotyczące oświetlenia dróg i opisać aktualny stan oświetlenia wybranego odcinka drogi oraz uzasadnić potrzebę jego modernizacji. Po dokonaniu przeglądu sprzętu oświetleniowego stosowanego do oświetlenia drogowego dyplomant zaproponuje nowe rozwiązanie i wykona jego projekt. Pracę zakończą wnioski.

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań dotyczących oświetlenia dróg.
 2. Przegląd sprzętu oświetleniowego stosowanego w oświetleniu dróg.
 3. Opis wybranego odcinka drogi wraz z opisem aktualnego stanu jego oświetlenia.
 4. Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: projekt, oświetlenie drogowe, modernizacja

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

12. Projekt instalacji oświetlenia parku miejskiego (temat zajęty)promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy obejmuje wykonanie projektu nowoczesnej i energooszczędnej instalacji oświetleniowej terenu rekreacyjnego na obszarze miejskim wraz z propozycją rozwiązań obniżających koszty jej eksploatacji. Dyplomant będzie musiał omówić główne kryteria projektowe z uwzględnieniem aktualnych wymagań formalnych oraz dostępnych rozwiązań technicznych oraz wykonać projekt oświetlenia wybranego terenu.

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań regulujących główne aspekty oświetlania terenów rekreacyjnych w przestrzeni miejskiej.
 2. Przegląd sprzętu oświetleniowego stosowanego do oświetlenia terenów rekreacyjnych oraz rozwiązań technicznych umożliwiających poprawę ich efektywności energetycznej.
 3. Omówienie wybranego obszaru rekreacyjnego na terenie miejskim.
 4. Określenie kryteriów projektowych.
 5. Opracowanie projektu oświetlenia.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: projekt, oświetlenie terenów zewnętrznych, oświetlenie terenów rekreacyjnych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

13. Program komputerowy umożliwiający wyznaczanie parametrów kolorymetrycznych źródeł światłapromotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Sednem pracy jest opracowanie programu komputerowego/aplikacji umożliwiającego wyznaczanie różnego rodzaju parametrów kolorymetrycznych źródeł światła.

Zakres pracy:

 1. Omówienie budowy i parametrów technicznych typowych źródeł światła.
 2. Omówienie parametrów kolorymetrycznych opisujących właściwości barwowe promieniowania.
 3. Opracowanie np. w języku Python, Matlab lub LabView, programu obliczającego parametry kolorymetryczne źródeł światła.
 4. Opis sposobu użytkowania oraz interfejsu graficznego opracowanego oprogramowania.

słowa kluczowe: źródła światła, oprogramowanie użytkowe, interfejs graficzny

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

14. Aplikacja komputerowa umożliwiająca opis i wizualizację parametrów rozsyłu światłości opraw oświetleniowych w systemie BUGpromotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Sednem pracy jest opracowanie aplikacji komputerowej umożliwiającej uzyskiwanie opisu i wizualizacji parametrów rozsyłu światłości opraw oświetleniowych w systemie BUG

Zakres pracy:

 1. Omówienie parametrów technicznych typowych opraw oświetleniowych.
 2. Omówienie przyjętych międzynarodowo systemów służących do przedstawiania rozsyłu światłości opraw oświetleniowych.
 3. Opracowanie w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel albo w języku Python lub Matlab aplikacji komputerowej umożliwiającej wyznaczanie oraz wizualizację rozsyłu światłości opraw oświetleniowych w systemie BUG.
 4. Opis sposobu użytkowania oraz interfejsu graficznego opracowanej aplikacji komputerowej.

słowa kluczowe: oprogramowanie użytkowe, interfejs graficzny, oprawy oświetleniowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

15. Projekt oświetlenia parku tężni solankowej w Busku-Zdroju (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Sednem pracy jest wykonanie projektu oświetlenia parku tężni solankowej w Busku-Zdroju.

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań normatywnych dotyczących oświetlenia rekreacyjnych terenów zielonych miejskich.
 2. Omówienie rodzajów opraw oświetleniowych służących do oświetlania parków oraz oraz ich parametrów technicznych.
 3. Koncepcje oświetlenia parku tężni solankowej w Busku-Zdroju.
 4. Wykonanie projektu oświetlenia parku tężni solankowej w Busku-Zdroju.
 5. Wizualizacja wyników projektowania.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: oświetlenie terenów zewnętrznych, źródła światła, oprawy oświetleniowe

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

16. Analiza porównawcza wartości wskaźnika oddawania barw Ra i wskaźnika wierności barwy Rf typowych LED-ów barwy białejpromotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Posiłkując się oprogramowaniem „LED Color Calculator” należy dla szeregu LED-ów barwy białej, na podstawie danych katalogowych rozkładu widmowego, wyznaczyć wartości parametrów Ra i Rf, a następnie przy zastosowaniu standardowych metod statystycznych dokonać analizy porównawczej tych wartości.

Zakres pracy:

 1. Omówić parametry charakteryzujące typowe LED-y emitujące światło barwy białej.
 2. Przegląd literatury dotyczącej oceny jakości barwy światła LED-ów.
 3. Omówić metodę wyznaczania wskaźnika Ra – na podstawie dokumentu CIE 13.3-1995.
 4. Omówić metodę wyznaczania wskaźnika Rf – na podstawie dokumentu CIE 224-2017.
 5. Wyznaczenie wartości wskaźnika Ra i Rf dla szeregu LED-ów barwy białej.
 6. Analiza porównawcza.

słowa kluczowe: źródła światła, jakość barwna promieniowania, rozkład widmowy mocy promienistej

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

17. Korekcja widmowa przetworników fotoelektrycznych – aplikacja komputerowa wspomagająca wyznaczanie charakterystyki widmowego współczynnika przepuszczania filtrów korekcyjnychpromotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Efektem pracy ma być aplikacja komputerowa wspomagająca wyznaczanie charakterystyk widmowych filtrów korekcji widmowej przetworników fotoelektrycznych umożliwiająca korygowanie przetwornika fotoelektrycznego do zadanej krzywej skuteczności działania promieniowania z uwzględnieniem geometrii pomiarowej.

Zakres pracy:

 1. Omówienie rodzajów przetworników fotoelektrycznych.
 2. Omówienie metod korekcji widmowej przetworników fotoelektrycznych.
 3. Opracowanie koncepcji korygowania przetwornika fotoelektrycznego do zadanej krzywej skuteczności działania promieniowania z uwzględnieniem geometrii pomiarowej.
 4. Opis aplikacji komputerowej wykonanej np. w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.

słowa kluczowe: przetworniki fotoelektryczne, korekcja widmowa, geometria pomiarowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

18. Analogowa modulacja sygnałami niesinusoidalnymi – interfejs programowy do symulacji komputerowejpromotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie programu działającego np. w środowisku Matlab lub podobnym, umożliwiającego analizę parametrów i charakterystyk modulacji analogowych dla niesinusoidalnych sygnałów modulujących.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Modulacje analogowe – właściwości i charakterystyki.
 3. Opracowanie oprogramowania do analizy modulacji analogowych dla niesinusoidalnych sygnałów modulujących (w środowisku Matlab lub podobnym).
 4. Przeprowadzenie wybranych symulacji za pomocą opracowanego oprogramowania.
 5. Zalecenia dotyczące wykorzystania opracowanego oprogramowania w ramach zajęć dydaktycznych.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: modulacja analogowa, symulacja komputerowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

19. Wirtualny analizator widma – interfejs programowy do symulacji komputerowejpromotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie programu / skryptu, stanowiącego narzędzie dydaktyczne, za pomocą którego można zapoznać się ze sposobem działania heterodynowego analizatora widma.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Budowa i zasada działania analizatorów widma.
 3. Opracowanie oprogramowania do wizualizacji zasady działania heterodynowego analizatora widma (w środowisku Matlab lub podobnym).
 4. Badania symulacyjne działania opracowanego analizatora widma.
 5. Zalecenia dotyczące wykorzystania opracowanego oprogramowania w ramach zajęć dydaktycznych.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: heterodynowy analizator widma, symulacja komputerowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

20. Analiza rozkładów pól w falowodach – interfejs programowy do symulacji komputerowejpromotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie programu / skryptu działającego w środowisku Matlab lub podobnym, do obliczeń parametrów oraz wizualizacji rozkładów pól w wybranych rodzajach prowadnic falowodowych oraz przeprowadzenie analizy wygenerowanych rozkładów.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Podstawy teoretyczne dotyczące rozkładów pól w falowodach.
 3. Opracowanie oprogramowania do obliczeń parametrów oraz wizualizacji rozkładów pól w wybranych rodzajach prowadnic falowodowych (w środowisku Matlab lub podobnym).
 4. Przeprowadzenie wybranych symulacji za pomocą opracowanego oprogramowania.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: falowód, rozkłady pól w falowodach, symulacja komputerowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

21. Zwielokrotnienie kodowe CDM – interfejs programowy do symulacji komputerowejpromotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie programu / skryptu działającego np. w środowisku Matlab, stanowiącego narzędzie dydaktyczne, umożliwiające analizę komputerową zwielokrotnienia kodowego CDM w systemach radiokomunikacyjnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Podstawy teoretyczne dotyczące zwielokrotnienia kodowego CDM w systemach radiokomunikacyjnych.
 3. Opracowanie oprogramowania do analizy komputerowej zwielokrotnienia kodowego CDM (w środowisku Matlab lub podobnym).
 4. Przeprowadzenie wybranych symulacji za pomocą opracowanego oprogramowania.
 5. Zalecenia dotyczące wykorzystania opracowanego oprogramowania w ramach zajęć dydaktycznych.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: zwielokrotnienie kodowe, symulacja komputerowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

22. Ocena źródeł niepewności pomiarów parametrów anatomicznych na obrazach radiologicznych stawów skokowychpromotor: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Analiza źródeł niepewności pomiarów parametrów anatomicznych realizowanych na obrazach radiologicznych stawów skokowych w zależności od wieku pacjentów, rodzaju mierzonych parametrów bądź metody pomiarowej. Zakres pracy obejmuje wybór metody pomiarów parametrów anatomicznych, wybór typu obliczanej niepewności standardowej oraz dobór wartości parametrów niepewności rozszerzonej w celu oceny rozrzutu wartości mierzonych parametrów.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka budowy wybranych parametrów anatomicznych stawów skokowych człowieka.
 2. Porównanie metod otrzymywania obrazów radiologicznych w szczególności stawów skokowych.
 3. Źródła niepewności pomiarów na obrazach radiologicznych.
 4. Wybór parametrów anatomicznych oraz metody ich pomiarów do oceny źródeł niepewności pomiarów.
 5. Analiza uzyskanych wyników pomiarów.

słowa kluczowe: obrazy radiologiczne, parametry anatomiczne, niepewność pomiarów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

23. System pobierania i przetwarzania danych medycznych w klinice neurologii dziecięcejpromotor: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy obejmuje projekt oraz implementację w wybranym języku skryptowym systemu wspomagającego pobieranie wybranych danych medycznych z własnych lub zewnętrznych źródeł oraz ich przetwarzanie do potrzeb kliniki. Przetwarzanie danych obejmuje ich analizę w wybranym kierunku wspomagającym lekarzy w procesie oceny dzieci i młodzieży z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub klasyfikacji danych w procesie ich leczenia. Oprogramowanie, interfejs użytkownika, obliczenia i analizy realizowane będą z użyciem wybranego środowiska skryptowego i serwerowego.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka danych medycznych w klinice neurologii dziecięcej.
 2. Wymogi zarządzania danymi medycznymi.
 3. Wybór metod wprowadzania i przetwarzania danych medycznych w neurologii dziecięcej w wybranym kierunku.
 4. Dobór języków skryptowych i baz danych do realizacji projektu.
 5. Założenia projektowe, realizacja i testowanie opracowanego systemu.
 6. Analiza wprowadzanych danych w wybranym zakresie.

słowa kluczowe: dane medyczne, systemy informatyczne, przetwarzanie danych

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

24. Ocena źródeł niepewności pomiarów parametrów anatomicznych na obrazach radiologicznych stawów biodrowychpromotor: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

Analiza źródeł niepewności pomiarów parametrów anatomicznych realizowanych na obrazach radiologicznych stawów biodrowych w zależności od wieku pacjentów, rodzaju mierzonych parametrów bądź metody pomiarowej. Zakres pracy obejmuje wybór metody pomiarów parametrów anatomicznych, wybór typu obliczanej niepewności standardowej oraz dobór wartości parametrów niepewności rozszerzonej w celu oceny rozrzutu wartości mierzonych parametrów.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka budowy wybranych parametrów anatomicznych stawów biodrowych człowieka.
 2. Porównanie metod otrzymywania obrazów radiologicznych w szczególności stawów biodrowych.
 3. Źródła niepewności pomiarów na obrazach radiologicznych.
 4. Wybór parametrów anatomicznych oraz metody ich pomiarów do oceny źródeł niepewności pomiarów.
 5. Analiza uzyskanych wyników pomiarów.

słowa kluczowe: obrazy radiologiczne, parametry anatomiczne, niepewność pomiarów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

25. Projekt i wykonanie infrastruktury telefonii VoIP na centrali telefonicznej (temat zajęty)promotor: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy obejmuje projekt logiczny oraz fizyczny sieci telekomunikacyjnej dla założonej centrali telefonicznej. W projekcie należy uwzględnić wybór sprzętu sieciowego, końcowego, środków zabezpieczających sieć, jakości usług oraz zastosowania technologii VoIP dopasowany do założonych oczekiwań. Praca będzie realizowana przy wykorzystaniu materiałów udostępnionych przy współpracy z firmą BitCom.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka telefonii VoIP.
 2. Opis funkcjonalności i ograniczeń central telefonicznych nowej generacji.
 3. Opracowanie założeń struktury sieci telekomunikacyjnej.
 4. Projekt logiczny i fizyczny sieci telekomunikacyjnej.
 5. Dobór sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego.
 6. Test poprawności działania sieci na podstawie historii połączeń.

słowa kluczowe: sieć telekomunikacyjna, modelowanie sieci, dokumentacja projektowa

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

26. Układ detekcji promieniowania optycznego do pomiarów rozpraszania za pomocą sfer całkującychpromotor: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie i wykonanie układu detekcji promieniowania optycznego w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni działającego w oparciu o sfery całkujące. Podstawowym zadaniem systemu będzie realizacja pomiarów mocy promieniowania rozproszonego wstecznie i do przodu przez próbkę, a także promieniowania transmitowanego. Na podstawie wyników badań określone zostaną współczynniki rozpraszania i absorpcji próbki.

Zakres pracy:

 1. Analiza podstawowych układów detekcji sygnałów optycznych.
 2. Analiza układów pomiarowych wykorzystującego sfery całkujące.
 3. Zaprojektowanie i wykonanie układu detekcji do pomiarów rozpraszania.
 4. Przetestowanie działania systemu dla wybranych materiałów rozpraszających.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: układ pomiarowy, sfera całkująca, pomiar rozpraszania

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

27. Badania widma transmisji tkanin w zakresie widmowym VIS-NIRpromotor: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie układu pomiarowego opartego na szerokopasmowym źródle i spektrofotometrze do pomiaru widma transmisji tkanin w zakresie światła widzialnego i podczerwieni. Problemem do rozwiązania jest opracowanie konfiguracji i zestawienie układu pomiarowego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd parametrów optycznych tkanin.
 2. Analiza układów do pomiaru widma transmisji (absorpcji).
 3. Opracowanie stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk transmisyjnych tkanin.
 4. Pomiary transmisji tkanin.
 5. Analiza wyników badań.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: układ pomiarowy, tkaniny, transmisja, pomiary

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

28. Opracowanie symulatora promieniowania słonecznego opartego o emitery LED (temat zajęty)promotor: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zestawienie układu symulatora promieniowania słonecznego zbudowanego z zestawu wyselekcjonowanych emiterów LED.
Symulator do generacji promieniowania zbliżonego swoimi właściwościami do promieniowania słonecznego z uwzględnieniem zmienności tego promieniowania wskutek zmiany położenia słońca na horyzoncie czy różnych warunków zachmurzenia.

Zakres pracy:

 1. Diody elektroluminescencyjne.
 2. Analiza symulatorów promieniowania słonecznego.
 3. Opracowanie i zestawienie układu symulatora promieniowania słonecznego.
 4. Pomiary kontrolne.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: LED, symulator promieniowania słonecznego

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

29. Stanowisko do badania liniowych koncentratorów promieniowania słonecznegopromotor: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: Elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie i zbudowanie stanowiska do pomiaru parametrów liniowych koncentratorów promieniowania słonecznego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod i układów koncentracji promieniowania słonecznego.
 2. Opracowanie koncepcji stanowiska pomiarowego i jego zestawienie.
 3. Pomiary parametrów koncentratorów słonecznych.
 4. Analiza wyników badań.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: koncentrator słoneczny, promieniowanie słoneczne, stanowisko, pomiary

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

30. Realizacja zdalnego stanowiska przetwarzania sygnałówpromotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest stworzenie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego zdalne prowadzenie dydaktycznych eksperymentów z zakresu przetwarzania sygnałów. Praca wymaga stworzenia oprogramowania pozwalającego na sterowanie generatorem sygnałów oraz oscyloskopem, a także na prezentację i zapis uzyskanych wyników.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i wybór zakresu dydaktycznych eksperymentów z dziedziny przetwarzania sygnałów.
 2. Opracowanie założeń oraz konstrukcja zdalnego stanowiska laboratoryjnego.
 3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania pozwalającego na sterowanie generatorem sygnałów oraz oscyloskopem, a także na prezentację i zapis uzyskanych wyników.
 4. Badania eksperymentalne.
 5. Opracowanie instrukcji obsługi stanowiska.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, zdalne stanowisko laboratoryjne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

31. Dydaktyczne stanowisko prezentacji metod nawigacji inercyjnejpromotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Realizacja dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie prezentacji i analizy metod wykorzystywanych w nawigacji inercyjnej. Stanowisko powinno umożliwiać przetwarzanie pomiarów otrzymywanych z modułu IMU (ang. Inertial Measurement Unit).

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod wykorzystywanych w nawigacji inercyjnej.
 2. Stworzenie oprogramowania realizującego współpracę mikroprocesora z modułem IMU.
 3. Opracowanie oprogramowania do przetwarzanie i analizy otrzymanych danych oraz ich prezentację.
 4. Opracowanie interfejsu użytkownika oraz instrukcji laboratoryjnej.
 5. Badania eksperymentalne.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: nawigacja inercjalna, IMU, stanowisko laboratoryjne

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

32. Dydaktyczne stanowisko analizy falkowej sygnałówpromotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest realizacja dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie analizy falkowej sygnałów. Stanowisko powinno umożliwiać analizę sygnałów symulowanych lub odczytanych z pliku, jak również pobranych z wykorzystaniem karty akwizycji danych. Oprogramowanie będzie zrealizowane w wybranym środowisku jak np.: Python, Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd zastosowań i metod realizacji analizy falkowej sygnałów.
 2. Opracowanie założeń oraz konstrukcja stanowiska z wykorzystaniem karty akwizycji sygnałów.
 3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania do akwizycji sygnałów, analizy falkowej oraz interfejsu użytkownika.
 4. Badania eksperymentalne.
 5. Opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, analiza falkowa, stanowisko laboratoryjne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

33. Realizacja stanowiska DSP do automatycznej analizy filtrówpromotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest stworzenie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie automatycznej analizy filtrów analogowych i cyfrowych. Stanowisko realizowane jest z wykorzystaniem modułu z procesorem DSP współpracującym z przetwornikami A/C i C/A. Praca wymaga stworzenia oprogramowania realizującego generator DDS (ang. Direct Digital Synthesis), procedury automatycznego pomiaru charakterystyk filtrów, zapis uzyskanych wyników oraz ich prezentację, a także interfejs użytkownika.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod analizy filtrów.
 2. Opracowanie założeń oraz konstrukcja stanowiska z wykorzystaniem modułu z procesorem DSP współpracującym z przetwornikami A/C i C/A.
 3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania realizującego: generator DDS, procedury automatycznego pomiaru charakterystyk filtrów, zapis uzyskanych wyników oraz ich prezentację, a także interfejs użytkownika.
 4. Badania eksperymentalne.
 5. Opracowanie instrukcji obsługi stanowiska.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, automatyczna analiza filtrów, procesor DSP

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

34. Stanowisko do badania parametrów optycznych elementów dichroicznychpromotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska do badania właściwości optycznych elementów dichroicznych (filtry, zwierciadła). Konieczne będzie również opracowanie układu, (sterowanego przez mikrokontroler) do precyzyjnego ustawiania kątowego badanych elementów. Poprawność opracowanego układu zostanie zweryfikowana poprzez przykładowe pomiary spektralne wybranych elementów dichroicznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i analiza właściwości oraz metod pomiaru parametrów optycznych elementów dichroicznych.
 2. Opracowanie stanowiska do badania właściwości optycznych elementów dichroicznych.
 3. Weryfikacja poprawności działania układu poprzez pomiary przykładowych elementów dichroicznych.

słowa kluczowe: zwierciadło dichroiczne, filtr dichroiczny, układ pomiarowy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

35. Stanowisko do analizy rozkładu modów w światłowodzie włóknistympromotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska pomiarowego umożliwiającego wizualizację i analizę modów w światłowodzie. W ramach pracy opracowana zostanie aplikacja z intefejsem GUI umożliwiająca rejestrację obrazu z światłowodu oraz na ich podstawie analizę rozkładów modowych w światłowodzie.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i analiza parametrów światłowodów, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładów modowych.
 2. Opracowanie stanowiska do analiza rozkładu modów w światłowodach włóknistych.
 3. Weryfikacja poprawności pracy stanowiska poprzez analizę przykładowych rozkładów modowych światłowodów telekomunikacyjnych.
 4. Wnioski.

słowa kluczowe: światłowód, rozkład modowy, układ pomiarowy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

36. Stanowisko do badania profilu domieszkowania preform światłowodowychpromotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska do pomiaru profilu domieszkowania preform światłowodowych na podstawie absorpcji wywołanej obecnością lantanowców. W ramach pracy opracowanie zostanie zautomatyzowane stanowisko pomiarowe (przy wykorzystaniu mikrokontrolera).

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod pomiarów parametrów preform światłowodowych oraz światłowodów.
 2. Opracowanie stanowiska do pomiaru profilu domieszkowania preform światłowodowych.
 3. Weryfikacja poprawności działania układu poprzez pomiary przykładowych aktywnych preform światłowodowych.
 4. Wnioski.

słowa kluczowe: światłowód, preforma światłowodowa, profil domieszkowania światłowodu

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

37. Projekt sieci sensorowej do monitorowania stanu pasieki (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca ma charakter symulacyjno-projektowy, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z hodowlą pszczół. W części projektowej praca powinna zawierać opis i implementację węzła sieci sensorowej do monitorowania stanu ula.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z monitorowaniem stanu pasieki.
 2. Projekt sieci sensorowej do monitorowania stanu pasieki.
 3. Implementacja i badania eksperymentalne węzła sensorowego przeznaczonego do monitorowania ula.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: sieć sensorowa, hodowla pszczół, IoT

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

38. Bezdotykowe interfejsy użytkownika w aplikacjach typu „info kiosk” (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca ma charakter projektowy, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z realizacją interfejsów użytkownika w aplikacjach typu „info kiosk”. W części praktycznej należy zaimplementować wybrany bezdotykowy interfejs użytkownika do sterowania aplikacją typu „info kiosk”.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z bezdotykowym sterowaniem aplikacjami.
 2. Implementacja wybranych metod bezdotykowego interfejsu użytkownika w systemach wbudowanych.
 3. Projekt i wykonanie bezdotykowo sterowanej aplikacji typu „info kiosk”.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: info kiosk, interfejs użytkownika, system wbudowany

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

39. Stanowisko laboratoryjne do badania sygnalizacji abonenckiej w sieciach mobilnychpromotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca ma charakter aplikacyjny. Polega na zastosowaniu technologii radia programowalnego oraz oprogramowania OpenBTS do wykonania stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego badanie protokołów sygnalizacyjnych w stacji bazowej telefonii mobilnej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związnych z zestawianiem połączeń we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych.
 2. Zastosowanie oprogramowania typu SDR w implementacji stacji bazowej telefonii mobilnej.
 3. Realizacja stanowiska laboratoryjnego do badania protokołów sygnalizacyjnych realizowanych w stacji bazowej telefonii mobilnej.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: SDR, Asterisk, sygnalizacja, telefonia mobilna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

40. Stanowisko laboratoryjne do prezentacji przetwarzania sygnałów w systemie MIMOpromotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca ma charakter symulacyjno-projektowy, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych ze stosowaniem technik MIMO (ang. Multi Input Multi Output) we współczesnych systemach transmisyjnych i opracowaniu ćwiczenia laboratoryjnego do prezentacji przetwarzania sygnałów w systemach MIMO. Ćwiczenie laboratoryjne powinno być opracowane w środowisku GNU Radio.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z przetwarzaniem sygnałów telekomunikacyjnych w systemach MIMO (ang. Multi Input Multi Output).
 2. Zastosowanie oprogramowania typu SDR w przetwarzaniu sygnałów we współczesnych systemach telekomunikacyjnych.
 3. Realizacja stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego prezentację algorytmów przetwarzania sygnałów w systemach MIMO.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: SDR, GNU Radio, MIMO

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

41. Zasilanie węzłów sieci sensorowej z zastosowaniem technologii „energy harvesting” (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca ma charakter projektowy, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z alternatywnym zasilaniem węzłów bezprzewodowej sieci sensorowej. W części praktycznej należy zaprojektować, wykonać i przebadać zasilanie przekładowego węzła sieci sensorowej z zastosowaniem wybranej technologii typu „energy harvesting”.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z zastosowaniem technologii „energy harvesting” w zasilaniu węzłów sieci sensorowej.
 2. Projekt układu zasilania węzła sieci sensorowej bazujący na wybranej technologii typu „energy harvesting”.
 3. Implementacja i badania eksperymentalne zrealizowanego modułu zasilania.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: sieć sensorowa, energy harvesting, zasilanie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

42. Projekt sieci sensorowej do badania jakości powietrza (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca ma charakter projektowy, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z monitorowaniem stanu jakości powietrza. W części projektowej praca powinna zawierać opis sieci sensorowej oraz implementację i badania eksperymentalne węzła sieci sensorowej do monitorowania jakości powietrza.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z monitorowaniem jakości powietrza.
 2. Projekt sieci sensorowej do monitorowania i określania kierunku rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza.
 3. Implementacja i badania eksperymentalne węzła sensorowego przeznaczonego do monitorowania jakości powietrza.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: sieć sensorowa, jakość powietrza, IoT

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

43. Projekt sieci sensorowej do zarządzania systemem parkingowym (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca ma charakter projektowy, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z zarządzaniem systemami parkingowymi. W części praktycznej należy zaimplementować procedury umożliwiające automatyczne rozpoznawanie pojazdów oraz bezobsługowe kierowanie pojazdów na miejsca postojowe.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny związany z automatycznym rozpoznawaniem pojazdów oraz z zastosowaniem sieci sensorowej w lokalizacji wolnych miejsc parkingowych.
 2. Implementacja wybranych algorytmów automatycznego rozpoznawania pojazdów.
 3. Projekt i wykonanie sieci sensorowej umożliwiającej lokalizację wolnych miejsc parkingowych i wspomagającej proces automatycznego kierowania parkujących pojazdów.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: sieć sensorowa, czujniki, automatyczne rozpoznawanie pojazdów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

44. System monitorowania upraw roślinnych (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca ma charakter projektowy, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z monitorowaniem stanu upraw roślinnych. W częsci projektowej praca powinna zawierać opis sieci sensorowej oraz implementację i badania eksperymentalne węzła sensorowego przeznaczonego do monitorowania upraw roślinnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z monitorowaniem upraw roślinnych.
 2. Projekt sieci sensorowej do monitorowania podstawowych parametrów upraw roślinnych.
 3. Implementacja i badana eksperymentalne węzła sensorowego przeznaczonego do monitorowania upraw roślinnych.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: sieć sensorowa, uprawa roślin, IoT

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

45. Wykrywanie pożarów lasów z zastosowaniem sieci sensorowych (temat zajęty)promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Praca ma charakter projektowy, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych z technologiami stosowanymi w wykrywaniu pożarów lasu. W części projektowej praca powinna zawierać opis sieci sensorowej oraz implementację i badania eksperymentalne węzła sieci sensorowej do wykrywania pożarów w środowisku leśnym.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z wykrywaniem pożarów lasu.
 2. Projekt sieci sensorowej do monitorowania stanu lasu i wykrywania pożaru w obszarach leśnych.
 3. Implementacja i badania eksperymentalne węzła sensorowego przeznaczonego do wykrywania pożaru w obszarach leśnych.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: sieć sensorowa, pożar, CO2, IoT

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

46. Analiza i demonstracja zjawiska „Rolling Shutter” w czasie rejestracji obrazów detektorami matrycowymi (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska do demonstracji zjawiska „Rolling Shutter”. Zakres pracy obejmuje również zarejestrowanie tego zjawiska za pomocą zbudowanego stanowiska i analizę otrzymanych wyników.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie wpływu typu migawki oraz parametrów ekspozycji na rejestrowane obrazy.
 2. Efekt „Rolling Shutter” w obrazach zarejestrowanych przy pomocy detektorów matrycowych.
 3. Opracowanie stanowiska do demonstracji efektu „Rolling Shutter”.
 4. Analiza otrzymanych wyników i wnioski.

słowa kluczowe: detektory matrycowe, rejestrowanie obrazów

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

47. Opracowanie stanowiska do wymiarowania przedmiotów za pomocą zarejestrowanych obrazów (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Fotogrametria pozwala na wykorzystanie zarejestrowanych obrazów do wymiarowania obiektów. Celem pracy jest opracowanie stanowiska oraz wykonanie badań wybranych obiektów i analiza uzyskanych wyników.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie fotogrametrii.
 2. Opracowanie stanowiska do wymiarowania przedmiotów za pomocą zarejestrowanych obrazów.
 3. Wykonanie badań wybranych elementów na opracowanym stanowisku.
 4. Analiza uzyskanych wyników i wnioski.

słowa kluczowe: rejestrowanie obrazów, metrologia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

48. Opracowanie stanowiska do badania elementów typu smart glass (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Regulację transparentności przegród szklanych można uzyskać stosując technologie smart glass. Przykładem są rozwiązania wykorzystujące film LCD o sterowanej polem elektrycznym transparentności oraz folie fotochromatyczne. Praca ma charakter projektowy oraz ekperymentalny i obejmuje opracowanie stanowiska i badanie właściwości elementów smart galass.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie budowy i właściwości elementów typu smart glass.
 2. Opracowanie stanowiska do badania właściwości elementów typu smart glass.
 3. Badania wybranych właściwości elementów typu smart glass.
 4. Analiza uzyskanych wyników i wnioski.

słowa kluczowe: technika świetlna, systemy smart

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 400 zł.

49. Opracowanie stanowiska do rejestrowania obrazów w trybie makro (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Rejestrowanie obrazów obiektów o małych rozmiarach wymaga zastosowania specjalnych układów optycznych. W ramach pracy zostanie opracowane stanowisko z zastosowaniem elementów układu optycznego typu pierścienie pośrednie oraz układów oświetlenia bezcieniowego umożliwiającego rejestrowanie obrazów typu makro.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie układów optycznych stosowanych do rejestrowania obrazów w trybie makro.
 2. Opracowanie stanowiska do rejestrowania obrazów w trybie makro.
 3. Wykonanie badań wybranych elementów.
 4. Analiza uzyskanych wyników i wnioski.

słowa kluczowe: rejestrowanie obrazów, makrofotografia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

50. Stanowisko dydaktyczne do badania układów z pętlą PLL – projekt i wykonanie (temat zajęty)promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do badań doświadczalnych modeli układów elektronicznych wykorzystujących pętlę PLL.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Opracowanie koncepcji stanowiska dydaktycznego do badania układów z pętlą PLL.
 3. Projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego.
 4. Wykonanie i opracowanie przykładowych wyników obliczeń i pomiarów.
 5. Wnioski i podsumowanie.

słowa kluczowe: pętla PLL, stanowisko dydaktyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

51. Komputerowe stanowisko dydaktyczne do obliczeń radiokomunikacyjnych – projekt i wykonaniepromotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest opracowanie koncepcji i wykonanie komputerowego stanowiska dydaktycznego do obliczania parametrów łącza radiowego. Oprogramowanie powinno umożliwiać dobór wysokości zawieszenia anten nadawczych i odbiorczych o zadanych parametrach oraz obliczenie minimalnego poziomu mocy anteny nadawczej zapewniającego prawidłową pracę łącza radiowego przy uwzględnieniu strat wynikających z tłumienia fal radiowych podczas propagacji w wolnej przestrzeni przy założonym zasięgu pracy urządzeń radiowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Opracowanie koncepcji komputerowego stanowiska dydaktycznego do obliczania parametrów łącza radiowego oraz zasięgu pracy urządzeń radiowych.
 3. Projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego.
 4. Wykonanie i opracowanie przykładowych obliczeń.
 5. Wnioski i podsumowanie.

słowa kluczowe: łącze radiowe, zasięg pracy urządzeń radiowych, stanowisko dydaktyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

52. Szerokopasmowy wzmacniacz wielokanałowy – projekt i wykonaniepromotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do badań doświadczalnych modeli szerokopasmowych wzmacniaczy wielokanałowych. W skład wzmacniaczy powinny wchodzić dwu- i czterokanałowe komutatory fazowe zrealizowane z wykorzystaniem przewodów koncentrycznych oraz moduły pojedynczych bloków wzmacniających. Pasmo pracy wzmacniaczy 1 – 50 MHz

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Podstawy teoretyczne dotyczące budowy i zasady działania wzmacniaczy wielokanałowych.
 3. Projekt i wykonanie szerokopasmowego wzmacniacza wielokanałowego.
 4. Badania doświadczalne wykonanego układu.
 5. Wnioski i podsumowanie.

słowa kluczowe: szerokopasmowy wzmacniacz wielokanałowy, stanowisko dydaktyczne

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

53. Polaryskop do inspekcji naprężeń w preformach światłowodowychpromotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Ze względu na procesy cieplne występujące w procesie MCVD wytwarzania preform światłowodowych w finalnym produkcie powstają naprężenia. Wykorzystanie światła spolaryzowanego liniowo w układzie polaryzatora i analizatora pozwala na obserwacje struktury wewnętrznej preformy oraz rozkładu naprężeń. Stanowisko służyć będzie do weryfikacji jakości preform światłowodowych wytwarzanych metodą MCVD.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod optycznych obrazowania naprężeń w materiałach.
 2. Metody wytwarzania preform światłowodowych.
 3. Opracowanie układu polaryskopu optycznego do inspekcji preform światłowodowych.
 4. Weryfikacja zaproponowanej koncepcji budowy. Analiza wyników pomiarów przykładowych preform światłowodowych.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: polaryskop, preforma światłowodowa, zjawisko elastoooptyczne

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

54. Projekt światłowodowego oświetlacza służącego do obrazowania zjawiska rezonansu plazmonowegopromotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Technika pomiarowa z wykorzystaniem rezonansu plazmonowego wymaga stosowania światła spolaryzowanego liniowo. We współczesnych konstrukcjach oświetlaczy najczęściej stosowane są źródła oparte o diody laserowe i LED. Temat dotyczy opracowania oświetlacza do stanowiska obrazowania zjawiska rezonansu plazmonowego z wykorzystaniem światłowodu o zaprojektowanej emisji przestrzennej.

Zakres pracy:

 1. Przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu zjawiska rezonansu plazmonowego.
 2. Analiza wymagań jakości wiązki świetlnej oświetlacza.
 3. Opracowanie światłowodowej konstrukcji oświetlacza.
 4. Pomiary właściwości optycznych wykonanego układu.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: rezonans plazmonowy, SPR, światłowód, oświetlacz

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 600 zł.

55. Projekt asynchronicznego estymatora sygnału okresowegopromotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Praca polega na zaprojektowaniu układu, pozwalającego na estymację sygnału okresowego przy próbkowaniu asynchronicznym. Układ składa się z 3 bloków: wyznaczającego FFT mierzonego sygnału, obliczającego średnią geometryczną transformat oraz obliczającego IFFT sygnału wyjściowego bloku 2.

Zakres pracy:

 1. Opis metody estymacji.
 2. Projekt filtrów cyfrowych, realizujących poszczególne bloki.
 3. Sprawdzenie poprawności metody za pomocą symulacji.
 4. Doświadczalna weryfikacja poprawności działania układu.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: sygnał, estymacja , próbkowanie

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

56. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonympromotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonym z wykorzystaniem środowiska GNURadio oraz modułów SDR.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod transmisji sygnałów w paśmie rozproszonym.
 2. Wybór i uzasadnienie metod realizowanych przez zaprojektowane stanowisko.
 3. Stworzenie działającego układu w środowisku GNURadio z wykorzystaniem modułów SDR.
 4. Badania laboratoryjne stanowiska.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: SDR, transmisja bezprzewodowa, pasmo rozproszone

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

57. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania metod kodowania splotowegopromotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego do badania skuteczności metod kodowania splotowego w transmisji bezprzewodowej z wykorzystaniem środowiska GNURadio oraz modułów SDR.

Zakres pracy:

 1. Przegląd kodów splotowych.
 2. Wybór i uzasadnienie kodów realizowanych przez zaprojektowane stanowisko.
 3. Stworzenie działającego układu w środowisku GNURadio z wykorzystaniem modułów SDR.
 4. Badania laboratoryjne stanowiska.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: kodowanie splotowe, transmisja bezprzewodowa, SDR

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

58. Program edukacyjny do symulacji kodów splotowych (temat zajęty)promotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Praca polega na napisaniu programu edukacyjnego symulującego transmisję sygnałów zakodowanych za pomocą kodów splotowych przez wybrany kanał transmisyjny z uwzględnieniem zakłóceń w wybranym środowisku programistycznym.

Zakres pracy:

 1. Przegląd kodów splotowych.
 2. Wybór symulowanych metod kodowania splotowego wraz z uzasadnieniem.
 3. Opis wybranych kanałów transmisyjnych z uwzględnieniem charakteru występujących w nim zakłóceń.
 4. Napisanie programu (wraz z interfejsem graficznym) symulującego transmisję sygnałów przez wybrany kanał.
 5. Badania symulacyjne napisanego programu.
 6. Wnioski.

słowa kluczowe: kodowanie splotowe, transmisja, kanał telekomunikacyjny, zakłócenia

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

59. Projekt i realizacja wzmacniacza rezonansowego z tranzystorem MOSpromotor: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

W ramach pracy student powinien zaprojektować i zbudować model rezonansowego wzmacniacza mocy z tranzystorem MOS pracującego w krótkofalowym lub ultrakrótkofalowym zakresie częstotliwości. Układ powinien zapewniać możliwość pomiaru podstawowych charakterystyk wzmacniacza. Praca przeznaczona jako stanowisko laboratoryjne do przedmiotu Układy Radioelektroniczne.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej wzmacniaczy mocy.
 2. Projekt i analiza wzmacniacza rezonansowego.
 3. Budowa układu wzmacniacza rezonansowego.
 4. Wykonanie badań eksperymentalnych na zbudowanym stanowisku pomiarowym.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: wzmacniacz rezonansowy, tranzystor MOS

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

60. Stanowisko do badania układów filtracyjnychpromotor: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

W ramach pracy student powinien zbudować stanowisko do pomiaru różnych układów filtracyjnych: filtrów LC, filtrów piezoceramicznych i filtrów kwarcowych. Filtry LC i filtr kwarcowy powinny zostać samodzielnie zaprojektowane przez dyplomanta. Układ powinien zapewniać możliwość pomiaru podstawowych parametrów układu, takich jak szerokość pasma 3-dB i straty wtrąceniowe. Praca przeznaczona jako stanowisko laboratoryjne do przedmiotu Układy Radioelektroniczne.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej budowy układów piezoceramicznych i rezonatorów kwarcowych.
 2. Opis struktur piezoceramicznych i rezonatorów kwarcowych.
 3. Projekt filtra LC i filtra kwarcowego.
 4. Projekt i wykonanie stanowiska do badania układów filtracyjnych.
 5. Badania charakterystyk wykonanych układów.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: filtry LC, filtry piezoceramiczne, filtry kwarcowe

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 350 zł.

61. Projekt i realizacja stanowiska badawczego do badania wzmacniaczy MMIC (temat zajęty)promotor: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-eksperymentalna

W ramach pracy należy zaprojektować i wykonać moduł do pomiaru najważniejszych charakterystyk wybranych układów MMIC (monolitycznych mikrofalowych układów scalonych). Moduł powinien zawierać cztery różne wzmacniacze i zapewniać możliwość pomiaru charakterystyk pojedynczych wzmacniaczy oraz ich połączeń kaskadowych. Praca jest przeznaczona dla studenta z doświadczeniem praktycznym.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący tematyki pracy.
 2. Opis budowy i struktur wzmacniaczy MMIC.
 3. Projekt stanowiska badawczego do badania wzmacniaczy MMIC.
 4. Badania eksperymentalne na zbudowanym stanowisku.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: MMIC, połączenie kaskadowe

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 350 zł.

62. Biblioteka algorytmów kwantyzacji w kompresji sygnału mowy. Stanowisko dydaktycznepromotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Kwantyzatory dopasowane do właściwości sygnału mowy są pierwszym etapem, który decyduje o jakości kompresji. Praca ma celu dokonanie przeglądu algorytmów kwantyzacji sygnałów mowy i realizację demonstratora wybranych algorytmów kwantyzatorów równomiernych, nierównomiernych, adaptacyjnych dedykowanych sygnałowi mowy w środowisku Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd algorytmów kwantyzacji.
 2. Kryteria oceny zniekształceń w wyniku procesu kwantyzacji.
 3. Projekt demonstratora kwantyzatorów równomiernych, nierównomiernych, adaptacyjnych.
 4. Symulacja, badanie właściwości demonstratora w środowisku MATLAB.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: kwantyzator, sygnał mowy, modulacja PCM

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

63. Biblioteka algorytmów predykcji w kompresji sygnału mowy. Stanowisko dydaktycznepromotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

W algorytmach predykcyjnych kompresji sygnału mowy właściwie zaprojektowany predykator jest elementem filtru syntezy i istotnie wpływa na efektywność kompresji i jakość sygnału syntezy mowy w dekoderze. Praca ma celu dokonanie przeglądu algorytmów predykcji ramkowej i adaptacyjnej sygnałów mowy i realizację demonstratora wybranych algorytmów w systemie ADPCM w środowisku Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd algorytmów predykcji.
 2. Projekt algorytmów predykcji.
 3. Symulacja modulacji ADPCM z zaprojektowanymi predyktorami.
 4. Ocena zniekształceń wprowadzanych przez kwantyzator i predyktor w systemie ADPCM.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: predykcja sygnału mowy, modulacja ADPCM

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

64. Analiza i implementacja stratnego algorytmu kodowania obrazu opartego o dekompozycję falkowąpromotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Praca ma na celu ocenę własności wybranych algorytmów selekcji nieistotnych współczynników falkowych w procesie kompresji globalnej i kompresji na poziomach dekompozycji falkowej obrazu. W pracy należy porównać wybrane z literatury algorytmy i ocenić przydatność tych algorytmów w kompresji obrazów. Implementacja w środowisku Matlab.

Zakres pracy:

 1. Podstawy teoretyczne kompresji falkowej stosowanej w obrazach.
 2. Przegląd algorytmów selekcji współczynników w progowaniu globalnym i na poziomach dekompozycji.
 3. Implementacja wybranych algorytmów selekcji.
 4. Demonstrator kompresji obrazów z zaprojektowanymi algorytmami.
 5. Ocena i wnioski.

słowa kluczowe: transformacja falkowa, kompresja obrazów

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

65. Stanowisko do badania wpływu zakłóceń na urządzenia cyfrowe (temat zajęty)promotor: dr inż. Jarosław Wiater
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie stanowiska do badań wpływu udarów napięciowo-prądowych na działanie prostego urządzenia sterowanego cyfrowo. Realizacja pracy wymaga wykonania generatora zakłóceń i urządzenia sterowanego cyfrowo z wykorzystaniem układów zmieniających stan pracy przy pojawiającym się zboczu narastającym i opadającym. Wizualizacja prawidłowego i nieprawidłowego działania powinna być zrealizowana z wykorzystaniem diod LED lub wyświetlacza LED.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zakłóceń występujących w warunkach naturalnych.
 2. Projekt i wykonanie urządzenia sterowanego cyfrowo z wykorzystaniem zbocza narastającego i opadającego.
 3. Projekt i wykonanie generatora udarów napięciowo-prądowych.
 4. Wyniki pomiarów napięć i prądów w zbudowanym układzie.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: zakłócenia, układ cyfrowy, zbocze narastające, pomiary napięć i prądów

finansowanie: środki własne studenta, 200 zł.

66. Stanowisko do badania wpływu wyładowań elektrostatycznych na układy elektronicznepromotor: dr inż. Jarosław Wiater
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie stanowiska do badań wpływu wyładowań elektrostatycznych na działanie prostego urządzenia sterowanego cyfrowo. Realizacja pracy wymaga wykonania generatora wyładowań elektrostatycznych. Wizualizacja prawidłowego i nieprawidłowego działania powinna być zrealizowana z wykorzystaniem wyświetlacza LCD.

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka wyładowań elektrostatycznych.
 2. Projekt i wykonanie generatora wyładowań elektrostatycznych.
 3. Projekt i wykonanie urządzenia cyfrowego wykorzystującego wyświetlacz LCD.
 4. Wyniki pomiarów napięć i prądów w zbudowanym układzie.
 5. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: wyładowania elektrostatyczne, ESD, pomiary, odporność, zakłócenia

finansowanie: środki własne studenta, 200 zł.

67. Projekt systemu PV o mocy do 40kW z zasobnikiem LiFePO4 (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej o mocy do 40kW z zasobnikiem na bazie akumulatorów LiFePO4. Na podstawie profilu zapotrzebowania na energię wybranego prosumenta, należy zaprojektować system PV, dobrać komponenty i ich parametry oraz układ pracy do pracy z akumulatorem chemicznym.

Zakres pracy:

 1. Instalacje prosumenckie z akumulacją energii.
 2. Metody projektowania systemów fotowoltaicznych z akumulatorami.
 3. Akumulatory energii w technologii chemicznej.
 4. Projekt fotowoltaicznej instalacji prosumenckiej o mocy do 40kW z akumulatorami LiFePO4.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: fotowoltaika, akumulator, prosument

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

68. Projekt systemu pomiarowego do wyznaczania rozkładu współczynnika światła dziennegopromotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjno-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie i zbudowanie systemu pomiarowego pozwalającego na pomiar rozkładu światła dziennego we wnętrzu obiektów przeszklonych. System pomiarowy powinien wykorzystywać mikrokontrolery lub mikrokomputery wraz z dedykowanymi czujnikami światła, przygotowanymi do pomiaru promieniowania słonecznego oraz przetworzone dane wysyłać do bazy danych (w dowolnej technologii).

Zakres pracy:

 1. Wpływ światła dziennego na rozkład natężenia oświetlenia wnętrz.
 2. Metody pomiaru cech światła dziennego.
 3. Projekt systemu pomiaru rozkładu natężenia oświetlenia od światła dziennego wykorzystujący wybraną platformę pomiarową.
 4. Analiza wyników pracy systemu pomiarowego.
 5. Podsumowanie.

słowa kluczowe: światło słoneczne, system pomiarowy, mikrokontroler

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

69. Projekt systemu fotowoltaicznego z zasobnikiem kinetycznym (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-symulacyjna

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej z zasobnikiem energii wykorzystującym energię kinetyczną. Na podstawie profilu zapotrzebowania na energię wybranego prosumenta, należy zaprojektować system PV, dobrać komponenty i ich parametry oraz układ pracy do pracy z akumulatorem kinetycznym.

Zakres pracy:

 1. System prosumencki według obowiązujących przepisów.
 2. Akumulatory energii – technologie na bazie energii potencjalnej i kinetycznej.
 3. Projekt systemu fotowoltaicznego wybranego obiektu z pełną autokonsumpcją i akumulatorem kinetycznym.
 4. Podsumowanie.

słowa kluczowe: fotowoltaika, prosument, akumulator

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

70. Projekt i wykonanie dydaktycznego stanowiska do demonstracji i badania transmisji w wybranej technologii Sub-GHzpromotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie laboratoryjnego modelu systemu transmisji w wybranej technologii w pasmie Sub-GHz. Podstawą do wykonania stanowiska będą moduły komunikacyjne Sub-GHz, do których należy wykonać interfejsy sprzęgające je z komputerami PC oraz opracować oprogramowanie pozwalające na konfigurację parametrów oraz bieżącą prezentację i badanie transmisji (w tym także pod kątem analizy sygnałowej). Elementem pracy będzie także przygotowanie koncepcji ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących transmisji w wybranej technologii Sub-GHz.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i ogólna charakterystyka radiowych technologii transmisyjnych pracujących w pasmie Sub-GHz.
 2. Wybór technologii Sub-GHz na potrzeby pracy dyplomowej i jej szczegółowa charakterystyka.
 3. Opracowanie struktury dydaktycznego stanowiska do demonstracji i badania transmisji w wybranej technologii Sub-GHz.
 4. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego stanowiska dydaktycznego.
 5. Przygotowanie koncepcji ćwiczeń laboratoryjnych na bazie wykonanego stanowiska.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: komunikacja Sub-GHz, stanowisko dydaktyczne, laboratorium technologii radiowych

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

71. Projekt i wykonanie interfejsu USB HID dla klawiatury Bluetooth (temat zajęty)promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie układu interfejsu pozwalającego na dołączenie do komputera PC klawiatury Bluetooth poprzez autonomiczny (nie wymagający dedykowanego sterownika systemowego) interfejs USB. Wykonany układ pozwoli m.in. na dostęp do ustawień BIOS z klawiatury Bluetooth. Układ interfejsu powinien zapewnić nawiązanie połączenia Bluetooth z klawiaturą (profil Bluetooth HID – Human Interface Device) i następnie realizację dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy klawiaturą, a wbudowanym w wykonany interfejs portem USB (typu slave) pracującym w klasie USB HID.

Zakres pracy:

 1. Ogólna charakterystyka poszczególnych wariantów interfejsów USB oraz Bluetooth.
 2. Opis funkcjonalności klasy USB HID oraz profilu Bluetooth HID.
 3. Opracowanie sprzętowej struktury projektowanego interfejsu.
 4. Opracowanie oprogramowania interfejsu.
 5. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego interfejsu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: Bluetooth HID, USB HID, klawiatura Bluetooth

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 300 zł.

72. Projekt i wykonanie systemu monitorowania zajętości miejsc parkingowych na Wydziale Elektrycznym PBpromotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu pozwalającego na automatyczne określanie liczby wolnych miejsc parkingowych na parkingu Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej i udostępnianie tej informacji w czasie rzeczywistym poprzez stronę internetową oraz interfejs API. Istotnym elementem pracy jest metoda określania zajętości poszczególnych miejsc parkingowych. Pod uwagę można tu brać np. czujniki indukcyjne, optyczne, analizę obrazu z kamery i inne rozwiązania. Praca powinna zawierać analizę cech poszczególnych metod, w szczególności pod kątem łatwości ich implementacji na założonym obszarze. Część praktyczna pracy obejmuje wdrożenie wybranej metody określania zajętości poszczególnych miejsc parkingowych, opracowanie strony internetowej prezentującej w czasie rzeczywistym wizualizację aktualnego stanu parkingu oraz utworzenie interfejsu programowego API udostępniającego zebrane dane innym aplikacjom.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i ogólna charakterystyka funkcjonalności systemów miast inteligentnych (ang. smart cities).
 2. Przegląd i krytyczna analiza metod określania zajętości poszczególnych miejsc parkingowych oraz wybór metody właściwej do zastosowania w przypadku parkingu Wydziału Elektrycznego PB.
 3. Praktyczna implementacja i testy funkcjonalne wybranej metody określania zajętości miejsc parkingowych.
 4. Wybór i praktyczna realizacja metody komunikacji systemu czujnikowego zainstalowanego na parkingu z serwerem.
 5. Opracowanie oprogramowania serwerowego generującego stronę WWW prezentującą w czasie rzeczywistym aktualny stan zajętości parkingu oraz udostępniającego te dane innym aplikacjom poprzez interfejs API.
 6. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: monitorowanie miejsc parkingowych, smart city, Internet rzeczy, inteligentne miasto

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 700 zł.

73. Projekt i wykonanie modelu publicznego systemu informacyjnego z wyświetlaczami e-paperpromotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu publicznego systemu informacyjnego składającego się z bezprzewodowych modułów z wyświetlaczami typu e-paper zainstalowanych w wybranych punktach założonego obszaru funkcjonowania systemu oraz z części serwerowej pozwalającej na zdalne zarządzanie treścią prezentowaną na poszczególnych wyświetlaczach. Moduły z wyświetlaczami powinny stanowić samodzielne jednostki będące w stanie funkcjonować przez okres co najmniej 1 roku bez doprowadzania do nich zewnętrznego zasilania. Dlatego w projekcie istotne jest zwrócenia uwagi na minimalizację pobieranej energii (w szczególności przez bezprzewodowy system komunikacyjny pomiędzy wyświetlaczami i serwerem). Oprogramowanie serwerowe powinno zapewnić webowy interfejs pozwalający na sterowanie zawartością poszczególnych wyświetlaczy.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i ogólna charakterystyka funkcjonalności publicznych systemów wyświetlaczy informacyjnych.
 2. Opracowanie założeń funkcjonalnych projektowanego modelu systemu informacyjnego.
 3. Wybór rozwiązań programowych i sprzętowych do realizacji modelu systemu informacyjnego spełniającego opracowane założenia.
 4. Projekt struktury systemu obejmującego bezprzewodowe moduły z wyświetlaczami e-paper oraz część serwerową.
 5. Praktyczna realizacja zaprojektowanej struktury modelu publicznego systemu informacyjnego.
 6. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego systemu.
 7. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: publiczny system informacyjny, e-paper, zdalne zarządzanie treścią wyświetlaczy

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

74. Analiza i paszportyzacja zasobów sieci teleinformatycznej w budynkach oddziałowych szpitala MSWiA w Białymstoku (temat zajęty)promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest wykonanie skatalogowania zasobów sieci teleinformatycznej w budynkach oddziałowych szpitala MSWiA w Białymstoku oraz przeprowadzenie analizy tych zasobów pod kątem przygotowania propozycji ich optymalizacji. Praca byłaby wykonywana w ścisłej współpracy z autorem analogicznej pracy inżynierskiej dotyczącej budynków administracyjnych tego samego szpitala. Ze względu na konieczność przydzielenia dla osoby wykonującej pracę odpowiednich uprawnień dostępowych, wymagane jest aby przed przystąpieniem do wykonywania części praktycznej pracy nastąpiło odbycie stażu w dziale IT szpitala MSWiA w Białymstoku w okresie wakacyjnym w roku 2022.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury oraz studiów przypadków dotyczących operacji paszportyzacji zasobów sieci teleinformatycznych.
 2. Wykonanie skatalogowania/paszportyzacji zasobów sieci teleinformatycznej w budynkach oddziałowych szpitala MSWiA w Białymstoku.
 3. Analiza danych uzyskanych w procesie paszportyzacji i opracowanie propozycji rozwiązań pozwalających na poprawę wykorzystania zasobów sieciowych.
 4. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: paszportyzacja zasobów sieciowych, analiza wykorzystania zasobów sieciowych, szpitalna sieć teleinformatyczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

75. Analiza i paszportyzacja zasobów sieci teleinformatycznej w budynkach administracyjnych szpitala MSWiA w Białymstoku (temat zajęty)promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Celem pracy jest wykonanie skatalogowania zasobów sieci teleinformatycznej w budynkach administracyjnych szpitala MSWiA w Białymstoku oraz przeprowadzenie analizy tych zasobów pod kątem przygotowania propozycji ich optymalizacji. Praca byłaby wykonywana w ścisłej współpracy z autorem analogicznej pracy inżynierskiej dotyczącej budynków oddziałowych tego samego szpitala. Ze względu na konieczność przydzielenia dla osoby wykonującej pracę odpowiednich uprawnień dostępowych, wymagane jest aby przed przystąpieniem do wykonywania części praktycznej pracy nastąpiło odbycie stażu w dziale IT szpitala MSWiA w Białymstoku w okresie wakacyjnym w roku 2022.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury oraz studiów przypadków dotyczących operacji paszportyzacji zasobów sieci teleinformatycznych.
 2. Wykonanie skatalogowania/paszportyzacji zasobów sieci teleinformatycznej w budynkach administracyjnych szpitala MSWiA w Białymstoku.
 3. Analiza danych uzyskanych w procesie paszportyzacji i opracowanie propozycji rozwiązań pozwalających na poprawę wykorzystania zasobów sieciowych.
 4. Podsumowanie i wnioski.

słowa kluczowe: paszportyzacja zasobów sieciowych, analiza wykorzystania zasobów sieciowy, szpitalna sieć teleinformatyczna

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

76. Stanowisko do ciągłego wyciągania włókien optycznych z masy szklistej (temat zajęty)promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest zbudowanie stanowiska do wyciągania włókien szklanych z roztopionej masy szklistej metodą odwrotną (przeciwnie do grawitacji). W ramach pracy określone zostaną warunki technologiczne procesu wytwarzania (dla tzw. szkieł „trudnych”) oraz wytyczne konstrukcyjne (szybkość wyciągania, wysokość, średnica bębna, itp.). Stworzony zostanie automatyczny system sterowania temperaturą pieca oraz prędkością obrotową bębna.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod wyciągania włókien światłowodowych.
 2. Projekt stanowiska do ciągłego wyciągania włókien optycznych.
 3. Opracowanie układu oraz określenia parametrów techologicznych procesu wyciągania.
 4. Wytworzenie włókien oraz charakteryzacja ich parametów geometrycznych (średnica, eliptyczność).
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: włókna szklane, geometria włókien optycznych, wyciągarka światłowodów

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

77. Mobilne Laboratorium Podstaw Optoelektroniki (MLPO)promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektrotechnika dualna, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie kompaktowego i w pełni mobilnego stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego realizację podstawowych pomiarów elementów optoelektronicznych (m.in. diody laserowe, diody LED, transoptory, światłowody, detektory barwy, fotodetektory). Rdzeniem stanowiska będzie układ mikrokontrolera oraz dodatkowo wyposażone zostanie w niezbędne komponenty do realizacji kilku ćwiczeń laboratoryjnych (adaptacja zależna od wyboru badanego podzespołu). Dzięki zastosowaniu kompaktowego charakteru oraz komputera personalnego, opracowane stanowisko będzie można wykorzystywać w dowolnym czasie w ramach zajęć na uczelni, w kołach naukowych oraz w przyszłości zabrać je ze sobą w celu wykonania pomiarów w optymalnym miejscu i czasie.

Zakres pracy:

 1. Opis sposobu badania wybranych elementów optoelektronicznych.
 2. Projekt stanowiska laboroatoryjnego oraz dobór odpowiednich komponentów.
 3. Wykonanie kompaktowego stanowiska oraz przeprowadzenie pomiarów.
 4. Opracowanie intrukcji obsługi Mobilnego Laboratorium Podstaw Optoelektroniki.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: optoelektronika , mikrokontroler, diody laserowe, fotodiody

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 1000 zł.

78. Badanie wpływu stanu polaryzacji światła na jakość odwzorowania obiektów trójwymiarowychpromotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest przeprowadzenie pomiarów geometrycznych obiektów trójwymiarowych za pomocą skanera laserowego oraz zbadanie jak na jakość odwzorowania kształtu wpływa stan polaryzacji wiązki laserowej. W ramach pracy zbadane zostaną obiekty o różnym stopniu chropowatości oraz transparentności, oraz na podstawie ich obrazów 3D wykonana zostanie graficzna analiza porównawcza w programie typu CAD.

Zakres pracy:

 1. Opis metod polaryzacji światła.
 2. Opis stanowiska pomiarowego oraz wybór metody polaryzacji światła laserowego.
 3. Dobór badanych obiektów oraz przeprowadzenie pomiarów.
 4. Analiza porównawcza w programie graficznym typu CAD.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: polaryzacja światła, skaner laserowy, obieky 3D, CAD

finansowanie: praca nie wymaga finansowania.

79. Optoelektroniczny system lokalizacji plamki lasera – duck hunt game.promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest opracowanie układu wizyjnego do detekcji plamki lasera na płaszczyźnie 2D. W ramach pracy należy wykonać stanowisko pomiarowe oraz stworzyć (zaadaptować z OpenCV) algorytm przetwarzania obrazu plamki lasera na współrzędne w układzie kartezjańskim z bezpośrednim wyświetlaniem wyniku na ekranie wyświetlacza LCD.

Zakres pracy:

 1. Metody detekcji plamki lasera.
 2. Projekt stanowiska do badania położenia plamki w płaszczyźnie 2D.
 3. Stworzenie algorytmu przetwarzania obrazu na współrzędne geometryczne.
 4. Wykonanie pomiarów oraz kalibracja.
 5. Wnioski.

słowa kluczowe: laser , widzenie maszynowe, lokalizacja obiektów, detekcja promieniowania

finansowanie: fundusz dydaktyczny Wydziału, 500 zł.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.