Wydział Elektryczny PB

Staże 2018

Edycja 2018 programu stażowego została zakończona

Przejdź do edycji 2019

Harmonogram na 2018 rok:

 • I etap: Deklaracja udziału pracodawców – 02.2018 r.
 • II etap: Opracowanie i zatwierdzenie programów staży – 03.2018 r.
 • III etap: Rekrutacja uczestników i Wstępne Badanie Indywidualnych Kompetencji – IV-V 2018 r.
 • IV etap: Podpisanie umów ze studentami i pracodawcami – VI 2018 r.
 • V etap: Właściwa realizacja staży u pracodawców (16 tygodni, co najmniej 360h) – VII – XII 2018 r.
 • VI etap: Rozliczenie merytoryczne z realizacji staży i Postażowe Indywidualne Badanie Kompetencji – XII 2018 r.

Program stażu

Stażysta będzie realizował prace i zadania zgodnie z Indywidualnym Programem Stażu, opracowanym w oparciu o program przedmiotu „Staż przemysłowy” (uchwała nr 34/2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej z dnia 25 kwietnia 2018 r.):

Program stażu, elektrotechnika
Program stażu, elektronika i telekomunikacja
Program stażu, ekoenergetyka

Rekrutacja

Rekrutacja na staż będzie przeprowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę ankieta-we.uci.pb.edu.pl.

Studenci z 6 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zainteresowani udziałem w projekcie stażowym powinni wypełnić w formie elektronicznej:

 • Wniosek o staż
 • Wstępne Badanie Indywidualnych Kompetencji.

oraz obowiązkowo dołączyć CV w formie pliku pdf.

We wniosku student wskazuje do pięciu firm, w kolejności preferowanej przez kandydata, do których zostaną przesłane dokumenty rekrutacyjne. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji na staż są:

 • średnia ocen uzyskanych w toku studiów, zweryfikowana przez pracownika dziekanatu Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, odpowiednio:
   

  Średnia ocen Liczba punktów
  4,51 – 5,00 5 pkt
  4,35 – 4,50 4 pkt
  3,75 – 4,34 3 pkt
  3,35 – 3,74 2 pkt
  3,00 – 3,34 1 pkt
 • znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem – 1 pkt.
 • dodatkowe kryteria – od 1 do 5 pkt
  • aktywność studencka (przynależność do kół i organizacji studenckich) – 1 pkt.
  • posiadane uprawnienia zawodowe (np. SEP, szkolenia) – 1 pkt.
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznej – 1 pkt.
  • związek realizowanej pracy inż. z działalnością preferowanej firmy – 1 pkt.
  • dotychczasowe doświadczenie zawodowe – 1 pkt.
 • wynik Wstępnego Badania Indywidualnych Kompetencji (WBIK).

Informacje o wynikach rekrutacji będą przesyłane mailem do uczestników naboru. Osoby, które zakwalifikują się na staż i potwierdzą swój udział w projekcie, podpiszą trójstronną umowę stażową. Studenci z orzeczeniem niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż, będą mieli pierwszeństwo w wyborze Pracodawcy.

Termin rekrutacji

Rekrutacja rozpocznie się 19 kwietnia 2018 r. i będzie trwała do 19 maja 2018 r., przy czym rejestracja poprzez stronę ankieta-we.uci.pb.edu.pl będzie aktywna od 2 maja br. do 19 maja br.

Dokumenty

Regulamin stażu
Wniosek o staż
Formularz wstępnego badania indywidualnych kompetencji
Decyzja w sprawie zakwalifikowania na staż
Umowa o staż
Oświadczenie uczestnika projektu

Indywidualny program stażu
Dziennik stażu
Lista obecności stażysty
Raport końcowy opiekuna stażu
Nota księgowa

Lista Pracodawców, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia studentów z kierunku Elektrotechnika

42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

AC S.A. je­st wio­dą­cym w Pol­sce i li­czą­cym się na świe­cie pro­du­cen­tem kom­plet­ny­ch sa­mo­cho­do­wy­ch in­sta­la­cji LPG mar­ki STAG. Na ryn­ku mo­to­ry­za­cyj­nym, AC S.A. funk­cjo­nu­je od 1986 ro­ku, obec­nie za­trud­nia po­nad 600 osób i je­st naj­więk­szą fir­mą w seg­men­cie sa­mo­cho­do­wy­ch in­sta­la­cji ga­zo­wy­ch w kra­ju. Ofer­ta pro­duk­to­wa fir­my do­cie­ra do po­nad 50 kra­jów na ca­łym świe­cie, z któ­rej ko­rzy­sta obec­nie 5 mln kie­row­ców.

Stanowiska stażowe

Kon­struk­tor elek­tro­nik: na­pra­wy mo­du­łów pro­duk­cyj­ny­ch, utrzy­ma­nie spraw­no­ści sta­no­wi­sk te­stu­ją­cy­ch (prze­glą­dy, ak­cje ser­wi­so­we, ak­tu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia, itp.).

Wy­ma­ga­nia wo­bec Kan­dy­da­ta

Zna­jo­mo­ść pod­staw elek­tro­ni­ki, zna­jo­mo­ść kom­po­nen­tów elek­tro­nicz­ny­ch, ob­słu­ga mier­ni­ków wiel­ko­ści elek­trycz­ny­ch, do­ko­ny­wa­nie po­mia­rów wiel­ko­ści elek­trycz­ny­ch, umie­jęt­no­ść lu­to­wa­nia oraz de­mon­ta­żu ele­men­tów elek­tro­nicz­ny­ch.

Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Ja­ko je­den z li­de­rów na ryn­ku ofe­ru­je­my kom­plek­so­we usłu­gi z dzie­dzi­ny au­to­ma­ty­ki prze­my­sło­wej.

Stanowiska stażowe

Asy­stent pro­jek­tan­ta: wspar­cie pro­jek­to­wa­nia ukła­dów elek­trycz­ny­ch i AKP.

Au­to­ma­tyk: mon­taż roz­dziel­ni ste­row­ni­czy­ch.

Pro­gra­mi­sta: pro­gra­mo­wa­nie PLC (two­rze­nie apli­ka­cji dla ste­row­ni­ków prze­my­sło­wy­ch).

Wymagania wobec Kandydata

Po­sia­da wie­dzę na te­mat bu­do­wy i eks­plo­ata­cji: sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­ny­ch, ukła­dów elek­tro­ener­ge­tycz­nej au­to­ma­ty­ki za­bez­pie­cze­nio­wej, urzą­dzeń do wy­twa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej, a tak­że no­wo­cze­sne­go sprzę­tu oświe­tle­nio­we­go.

Korczaka 33A, 15-196 Białystok

Po­mia­ry elek­trycz­ne, in­sta­la­cje elek­trycz­ne i ni­sko­prą­do­we, au­to­ma­ty­ka, CCTV, te­le­fo­nia w chmu­rze, mo­ni­to­ring GPS/GPRS, te­le­me­tria, sys­te­my SCA­DA, usłu­gi mi­ni­ko­par­ką.

Stanowiska stażowe

In­sta­la­tor (1): re­ali­za­cja in­sta­la­cji elek­trycz­ny­ch i au­to­ma­ty­ki, pre­fa­bry­ka­cja roz­dziel­nic, kon­fi­gu­ra­cja urzą­dzeń wy­ko­naw­czy­ch, po­mia­ry elek­trycz­ne, re­ali­za­cje rów­nież po­za sie­dzi­bą fir­my.

In­sta­la­tor (2): two­rze­nie apli­ka­cji sys­te­mu SCA­DA, pro­gra­mo­wa­nie ste­row­ni­ków i roz­ru­ch in­sta­la­cji, udzie­la­nie in­for­ma­cji tech­nicz­nej z za­kre­su te­le­fo­nii w chmu­rze, po­zy­ski­wa­nie klien­ta.

Wymagania wobec Kandydata

Instalator (1): umie­jęt­no­ść czy­ta­nia sche­ma­tów i do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej, ob­słu­gi pod­sta­wo­wy­ch na­rzę­dzi i elek­tro­na­rzę­dzi, ob­słu­ga kom­pu­te­ra, Word, Excel, Au­to­CAD.

Instalator (2): zna­jo­mo­ść za­gad­nień in­fra­struk­tu­ry sie­ci LAN, umie­jęt­no­ść czy­ta­nia sche­ma­tów i do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej, ob­słu­ga kom­pu­te­ra, Word, Excel, Au­to­CAD, kon­fi­gu­ra­cja wir­tu­al­nej cen­tra­li te­le­fo­nicz­nej.

Ciołkowskiego2/2A, 15-245 Białystok

Przedsiębiorstwo zajmujące się opracowywaniem nowych technologii oraz ich wykorzystaniem w procesie projektowania nowoczesnych rozwiązań z dziedziny sterowania, kontroli, komunikacji i transmisji bezprzewodowej. Zajmujemy się również systemami wspomagającymi zarządzanie infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągowych. Projektujemy, produkujemy i dostarczamy do klienta autorskie urządzenia, które pozwalają na kompleksową obsługę zaawansowanych systemów wodociągowych.

Stanowiska stażowe

Automatyk: montaż urządzeń i instalacji automatyki, prefabrykacja szaf AKPiA, szaf elektrycznych, konfiguracja oprogramowania wewnętrznego urządzeń i systemów, uczestniczenie w pracach rozruchowych i pomiarowych, uczestniczenie w wykonaniu prac serwisowo-eksploatacyjnych, zapoznanie się z dokumentacją z zakresu powierzonych zadań, przestrzeganie procedur, instrukcji, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, w tym wymogów wdrożonych systemów zarządzania.

Wymagania wobec Kandydata

Chęć pozyskania wiedzy w dziedzinie automatyki, programowania, zainteresowanie procesami technologicznymi.

Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

Oświetlenie uliczne, linie energetyczne niskiego napięcia, linie energetyczne średniego napięcia, instalacje elektryczne wnętrzowe.

Stanowiska stażowe

Inżynier budowy: asystowanie w prowadzeniu budów, wizje lokalne na budowach, przygotowywanie dokumentacji powykonawczych, uczestnictwo w pomiarach elektrycznych, zapoznanie z całym procesem budowlanym, pomoc w wycenach i przygotowywaniu ofert.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość komputera oraz pakietu Office w stopniu dobrym, pracowitość, sumienność, punktualność, mile widziane uprawnienia SEP, umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

Stanowiska stażowe

Wymagania wobec Kandydata

Skorupska 9, 15-048 Białystok

Instalowanie i serwisowanie systemów teletechnicznych, instalacji elektrycznych oraz inteligentnych systemów budynkowych.

Stanowiska stażowe

Inżynier budowy: nadzorowanie prac i sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową – instalacje elektryczne i teletechniczne. Wykonywanie obmiarów instalacji, kompletacja materiałów, wykonywanie drobnych prac montażowych.

Wymagania wobec Kandydata

Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera. Mile widziana chęć do wyjazdów służbowych (delegacje).

Podleśna 3, 16-070 Choroszcz

Firma elektryczna działająca od 1992 r., specjalizująca się w instalacjach niskich prądów, elektronicznych systemach ochrony, systemach automatyki budynków. Od 2011 r. zaangażowana w odnawialne źródła energii (fotowoltaika). Posiada własne biuro projektowe i montownię rozdzielnic elektrycznych. Swoje inwestycje realizuje na terenie całej Polski.

Stanowiska stażowe

Aystent projektanta: w zakresie obowiązków będzie pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej, w szczególności, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów budowlanych. Zakres obowiązków obejmie również pomoc w opracowaniu ofert handlowych oraz kontaktach z klientami.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, kreatywność i samodzielność w trakcie realizowania powierzonych zadań, umiejętność wyrażania się słownie i na piśmie w sposób komunikatywny, czytania ze zrozumieniem. Mile widziane doświadczenie w pracy z programami graficznymi do modelowania oraz projektowania CAD. Przewiduje się udział stażystów w procesie produkcji rozdzielnic elektrycznych, prac montażowych instalacji elektrycznych i pracach serwisowych, w związku z powyższym wymagane będą uprawnienia SEP „E” do 1 kV.

Usługowa 15/1, 15-521 Zaścianki

Projektowanie i produkcja rozdzielnic nn, baterii kompensacji mocy biernej.

Stanowiska stażowe

Inżynier elektryk: składanie, podłączanie i testowanie rozdzielnic nn zgodnie z dokumentacją, tworzenie dokumentacji warsztatowych i powykonawczych w programie AutoCAD, wykonywanie układów automatyki SZR, wycena i ofertowanie rozdzielnic w programie Rapsody.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość programu AutoCAD, uprawnienia SEP do 1kV, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, zaangażowanie i odpowiedzialność, komunikatywność i dyspozycyjność.

Elewatorska 17/1, 15-001 Białystok

Przedsiębiorstwo prowadzi cztery różne działalności związane z branżą elektroenergetyczną: produkcję urządzeń i aparatury energetycznej, usługi wykonawcze w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, działalność eksploatacyjno-serwisową stacji WN/SN oraz SN/nn, handel hurtowy i detaliczny materiałami z zakresu energetyki.

Stanowiska stażowe

Asystent inżyniera budowy: analiza dokumentacji wykonawczej, zamówienie materiałów na budowę, nadzór nad wykonywanymi pracami, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, analiza kosztów, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., regulaminu pracy.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość pakietu MS Office oraz programu AutoCAD, umiejętność czytania dokumentacji projektowej, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, umiejętność analitycznego myślenia.

Gdańska 12, 15-249 Białystok

Biuro projektowe branży energetycznej i elektrycznej.

Stanowiska stażowe

Wykonywanie dokumentacji technicznych i prawnych budowy sieci elektroenergetycznych nN, SN. Wykonywanie obliczeń, rysunków, schematów przebudowywanych i projektowanych elementów sieci elektroenergetycznych. Wykonywanie zestawień materiałowych, kosztorysów dla projektowanych prac. Redagowanie i weryfikacja pism urzędowych.

Wymagania wobec Kandydata

Chęć do nauki i pracy. Niezbędna znajomość oprogramowania Bricscad/AutoCad (2D), pakietu Office. Znajomość podstawowych zagadnień z elektrotechniki. Mile widziana podstawowa wiedza z zakresu sieci i instalacji energetycznych oraz z zakresu projektowania instalacji elektrycznych.

Watykańska 14, 15-638 Białystok

Electrum to firma inżynierska wyspecjalizowana w przygotowaniu kompleksowej realizacji i serwisowaniu projektów inwestycyjnych i obiektów z obszarów energetyki i przemysłu.

Stanowiska stażowe

Pomocnik elektromontera: uczestnictwo w wykonywaniu prac z zakresu montażu mechanicznego elementów elektrycznych i elektronicznych. Udział w sporządzaniu dokumentacji z wykonywanych prac. Lokalizowanie i usuwanie drobnych usterek.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, również w języku obcym. Kreatywne i innowacyjne podejście do rozwiązania zadań inżynierskich. Sprawne posługiwanie się współczesną aparaturą pomiarową. Umiejętność pracy w zespole.

Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Firma świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki. Zakres naszej działalności to nie tylko produkcja nowoczesnych rozdzielnic SN, aparatury łączeniowej SN i cyfrowych terminali zabezpieczeniowych, ale również bogate usługi pozwalające maksymalizować operatywność i minimalizować koszty. Naszym Klientom oferujemy innowacyjną propozycję integrowania najlepszych, sprawdzonych rozwiązań dla energetyki, które dostosowane są do indywidualnych wymagań.

Stanowiska stażowe

Stażysta: udział w pracach projektowych z zakresu układów oraz elementów elektrotechniki, pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej, rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych, możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów, uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.

Wymagania wobec Kandydata

Podstawowa wiedza z elektrotechniki, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.

Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach użyteczności publicznej.

Stanowiska stażowe

Asystent projektanta: pomoc przy wykonywaniu projektów technicznych instalacji elektrycznych, sporządzanie kosztorysów oraz opisów technicznych.

Asystent inżyniera budowy: czytanie projektów technicznych, zliczanie i zamawianie materiałów, weryfikowanie poprawności wykonania instalacji względem projektu.

Wymagania wobec Kandydata

Asystent projektanta: znajomość i obsługa programu AutoCAD, umiejętność czytania projektów technicznych, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu. Mile widziana znajomość programu DIALux.

Asystent inżyniera budowy: czytanie projektów technicznych, zliczanie i zamawianie materiałów, weryfikowanie poprawności wykonania instalacji względem projektu.

Brzostowskiego 34, 15-199 Białystok

Instalacje elektryczne, teletechniczne, słaboprądowe, fotowoltaiczne, solarne – realizacja i projektowanie.

Stanowiska stażowe

Inżynier kontraktu PV: organizacja prac montażowych instalacji fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.

Wymagania wobec Kandydata

Dobra organizacja pracy, łatwe nawiązywanie dobrych kontaktów z klientami i monterami. Komunikatywność. Punktualność. Wiedza z zakresu instalacji PV. Elastyczność godzin pracy. Prawo jazdy kat. B.

Warszawska 27, 15-062 Białystok

Energetyka cieplna, wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła.

Stanowiska stażowe

Elektromonter/Automatyk: montaż, serwis urządzeń i instalacji elektrycznych, automatyki i pomiarów węzłów cieplnych, zdalnej transmisji danych, telemetrii sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość MS Office oraz obsługi prostych programów narzędziowych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej – schematy elektryczne, umiejętność analitycznego myślenia, sumienność i odpowiedzialność oraz komunikatywność.

Starosielce 2/1, 15-670 Białystok

Budowa i eksploatacja sieci ciepłowniczych, wykonywanie i eksploatacja instalacji elektrycznych, eksploatacja ciepłowni „Zachód” pod względem elektrycznym, hydraulicznym, eksploatacja miejskiej sieci ciepłowniczej.

Stanowiska stażowe

Inżynier Elektryk/Energetyk: współudział w wykonywaniu/nadzorze nad pracami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, współudział w wykonywaniu pomiarów elektrycznych, poznanie i współudział w nadzorze nad stanem miejskiej sieci ciepłowniczej, poznanie zasad wykonywania i kontrola UT połączeń spawanych podczas budowy sieci ciepłowniczych.

Wymagania wobec Kandydata

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu energetyki/elektryki. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej. Znajomość podstaw wykonywania elektrycznych pomiarów ochronnych, podstawowa znajomość obiegów energetycznych. Znajomość funkcjonowania urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Mile widziane uprawnienia SEP.

Andersa 15, 15-124 Białystok

Wytwarzanie energii elektrycznej, w zależności od źródła w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, wiatr, wodę i biogaz. Obrót energią elektryczną. Wytwarzanie ciepła w kogeneracji. Przesyłanie i dystrybucja ciepła.

Stanowiska stażowe

Stażysta w Wydziale Utrzymania: wsparcie w opracowaniu dokumentacji technicznych i przetargowych, analiza dokumentów i dokumentacji technicznych, poszerzanie wiedzy z zakresu technik przeciwpożarowych ATEX, wykonywanie dodatkowych prac pomocniczych, zaznajomienie z systemem zarządzania jakością w firmie ISO oraz z procedurami funkcjonującymi w zakładzie.

Wymagania wobec Kandydata

Biegła obsługa komputera wyposażonego w podstawowe programy biurowe typu Microsoft Office oraz dobra znajomość programów specjalistycznych typu CAD. Znajomość pojęć z zakresu elektrotechniki i produkcji energii elektrycznej. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej. Chęć do pozyskiwania wiedzy w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Samodzielność i zdolności organizacyjne. Posiadanie grupy kwalifikacyjnej w zakresie E eksploatacji grupa I co najmniej do 1 kV.

Malinowska 28, 83-102 Tczew

Produkcja urządzeń elektronicznych dla branży telekomunikacyjnej, elektroniki użytkowej i przemysłowej.

Stanowiska stażowe

Utrzymanie ruchu – modyfikacja i bezpieczeństwo maszyn (Maintenance & Equipment): utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej, zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2004/42/WE oraz 2009/104/WE. Analiza dokumentacji DTR oraz schematów. Naprawy, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, obwody sterowania i napędy, dokumentacja, dostosowanie maszyn do norm zharmonizowanych. Projektowanie układów zasilania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego.

Utrzymanie ruchu – naprawa i przeglądy maszyn (Maintenance PCBA): wsparcie działu Utrzymania Ruchu w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń, usuwania usterek i awarii, tworzenie raportów i analiz. Gromadzenie danych i wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Inżynier procesu: przygotowanie dokumentacji technicznej dot. wdrażanych produktów. Przygotowanie programów maszynowych oraz ustawienia wymaganych procesów produkcyjnych dla wdrażanych produktów.

Inżynier produktu: wsparcie przy wdrażaniu nowych produktów i linii produkcyjnych. Opracowywanie dokumentacji techniczno – produkcyjnej. Tworzenie przyrządów i jigów w środowisku 2D i 3D. Optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem wydajności/kosztów. Analiza danych wejściowych dla projektów, wprowadzanie danych do systemów ERP.

Inżynier testu: wsparcie i analiza pracy systemów testowych używanych przy produkcji podzespołów elektronicznych. Analiza i interpretacja wyników pomiarowych tworzonych przez systemy testujące. Dokumentowanie obsługi i naprawy systemów testowych. Doskonalenie procesu produkcyjnego przez interpretację wyników testów. Usprawnianie procesu testowania.

Wymagania wobec Kandydata

Utrzymanie ruchu – modyfikacja i bezpieczeństwo maszyn (Maintenance & Equipment): podstawy wiedzy z zakresu mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki i hydrauliki. Pakiet MsOffice. Czytanie schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Projektowanie obwodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Podstawy wiedzy z zakresu programowania sterowników PLC. Uprawnienia energetyczne grupy 1 – mile widziane. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).

Utrzymanie ruchu – naprawa i przeglądy maszyn (Maintenance PCBA): studenci 3 roku studiów i wyższych. Szkolenia energetyczne grupa I. Wiedza praktyczna – elektrotechnika, elektronika, automatyka. Znajomość oprogramowania MS Office. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).

Inzynier procesu: podstawy elektroniki, znajomość urządzeń technicznych. Dobra organizacja pracy. Umiejętność pracy w grupie. Umiejętność przyswajania dużej ilości informacji.

Inżynier produktu: znajomość pakietu Office. Język angielski średniozaawansowany. C/C++, AutoCad. Aplikacje 3D: Inventor, Solid Works. Znajomość dokumentacji technicznej.

Inżynier testu: wiedza z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Znajomość LabView w stopniu podstawowym. Znajomość podstaw działania systemów testowych. Znajomość języka angielskiego.

Baranowicka 115 lok. 03, 15-501 Białystok

Firma zajmuje się projektowaniem, doradztwem, dostarczaniem i montażem systemów oświetleniowych, zgodnie z normami europejskimi.

Stanowiska stażowe

Asystent instalatora systemów oświetleniowych z elementami automatyki: udział w projektowaniu i montażu systemów oświetleniowych.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z techniką świetlną. Umiejętności manualne jak posługiwanie się narzędziami montażowymi, lutowanie. Podstawowa znajomość programów komputerowych AutoCAD, Dialux. Chęć pracy w zespole.

Usługowa 15, 15-521 Zaścianki

Produkcja rozdzielni elektrycznych: projektowanie i wykonywanie. Projektowanie i wykonywanie obudów dla gazownictwa. Konstrukcje stalowe: części maszyn, prototypy.

Stanowiska stażowe

Dział rozdzielnic elektrycznych: zapoznanie się z profilem działalności firmy, zapoznanie się z zasadami czytania schematów elektrycznych, prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, badania rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, projektowanie rozdzielnic elektrycznych – podstawowe informacje, tworzenie dokumentacji technicznej – analiza i wykonywanie widoków wykonawczych rozdzielnic elektrycznych, tworzenie schematów wykonawczych i powykonawczych (środowisko CAD).

Wymagania wobec Kandydata

Chęć do pracy, umiejętność czytania schematów elektrycznych, uprawnienia SEP do 1KV (mile widziane), znajomość środowiska CAD, SolidWorks (mile widziane), umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność obsługi prostych narzędzi.

Odeska 1, 15-406 Białystok

Teatr operowy.

Stanowiska stażowe

Oświetleniowiec: konfiguracja urządzeń oraz konsolety sterującej. Montaż urządzeń oświetleniowych.

Wymagania wobec Kandydata

Wiedza z zasad obsługi urządzeń elektrycznych i oświetleniowych.

Wiórowa 1, 19-200 Grajewo

Produkcja płyty wiórowej surowej i laminowanej.

Stanowiska stażowe

Elektryk-automatyk utrzymania ruchu: wykonywanie prac konserwacyjnych oraz remontowych maszyn i urządzeń produkcyjnych z zakresu elektrotechniki i automatyki. Projektowanie i łączenie obwodów elektrycznych. Programowanie sterowników PLC.

Wymagania wobec Kandydata

Wiedza z zakresu elektrotechniki i automatyki. Podstawowa znajomość języka angielskiego. Zaangażowanie i kreatywność. Punktualność oraz dyscyplina.

Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Operator Systemu Dystrybucyjnego prowadzący dystrybucję energii elektrycznej.

Stanowiska stażowe

Stażysta w obszarze eksploatacji sieci: zagadnienia w zakresie zarządzania majątkiem i eksploatacji sieci; utrzymanie, modernizacja i rozbudowa sieci. Możliwy wybór lokalizacji: Białystok, Bielsk Podlaski, Ełk, Łomża, Suwałki.

Stażysta w obszarze prowadzenia ruchu sieci: zagadnienia w zakresie prowadzenia ruchu sieci, kierowania lokalizacją i usuwaniem awarii, analizy awaryjności; projektowanie w systemie wspomagającym prowadzenie ruchu. Lokalizacja: Białystok.

Wymagania wobec Kandydata

Zaangażowanie, współpraca, logiczne myślenie. Znajomość podstaw elektrotechniki. Znajomość MS Office.

Ignatki, Wspólna 19, 16-001 Kleosin

PLUM to inteligentne rozwiązania technologiczne dla przemysłu będące wynikiem badań naukowych, pomysłów i wynalazków wykorzystywanych w branżach gazownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji oraz wodociągów. Nad jakością zaawansowanej automatyki produkowanej w firmie, czuwa zespół wysoko wykwalifikowanych fachowców z dziedzin informatyki, mechaniki i elektroniki oraz specjaliści firmowego laboratorium pomiarowego. Jako jeden z niewielu polskich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska.

Stanowiska stażowe

Konstruktor elektronik: projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność czytania elektrycznych schematów ideowych. Znajomość podzespołów elektronicznych stosowanych do produkcji współczesnych urządzeń. Umiejętność lutowania ręcznego i posługiwania się wyposażeniem pomiarowym takim jak multimetr, oscyloskop i zasilacz programowalny. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną.

Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn

PRADMA to innowacyjna, stabilna, otwarta na rozwój i ludzi firma zajmująca się konsultingiem inżynieryjnym. Jesteśmy ekspertami w branży elektrycznej i elektroenergetycznej. Świadczymy kompleksowe usługi projektowania sieci i instalacji elektrycznych: projekty budowlane i wykonawcze, studia wykonalności, audyty, opinie techniczne, koncepcje projektowe, projekty instalacji niskoprądowych (CCTV, SSP, DSO, SSWiN, KD, itp.). Współpracujemy z wiodącymi operatorami i biurami architektonicznymi w Polsce.

Stanowiska stażowe

Asystent/-ka projektanta: zapoznanie się z podstawowymi zasadami projektowania instalacji i sieci elektroenergetycznych, opracowywanie elementów dokumentacji technicznej pod nadzorem, prowadzenie procedur formalno-prawnych, kreślenie w programie AutoCad, współpraca z zespołem projektowym, wprowadzenie do technologii BIM.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość programu AutoCad, zaangażowanie, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność dobrej współpracy w zespole, mile widziane pierwsze doświadczenia w projektowaniu instalacji i sieci elektroenergetycznych, mile widziane świadectwo kwalifikacyjne E i D.

Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok

Projektowanie i produkcja maszyn do obróbki metalu oraz automatyzacji spawania.

Stanowiska stażowe

Młodszy projektant układów sterowania: opracowywanie programów dla sterowników PLC nowych maszyn lub urządzeń zgodnie ze specyfikacją. Projektowanie szaf elektrycznych do maszyn i urządzeń. Wprowadzanie udoskonaleń i usprawnień w układach sterowania. Tworzenie dokumentacji elektrycznej projektowanego urządzenia. Udział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych.

Wymagania wobec Kandydata

Mile widziane doświadczenie w projektowaniu układów sterowania na układach PLC (np. firmy B&R). Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej. Mile widziane uprawnienia SEP do 1kV.

Magazynowa 2, 15-399 Białystok

Produkcja podzespołów motoryzacyjnych (włączników, czujników, cewek zapłonowych, zaworów VVT).

Stanowiska stażowe

Wymagania wobec Kandydata

KEN 3D/34, 15-687 Białystok

Biuro projektowe branży energetycznej/elektrycznej.

Stanowiska stażowe

Wykonywanie dokumentacji technicznych i prawnych budowy sieci elektroenergetycznych nN, SN. Wykonywanie obliczeń, rysunków, schematów przebudowywanych i projektowanych elementów sieci elektroenergetycznych. Wykonywanie zestawień materiałowych, kosztorysów dla projektowanych prac. Redagowanie i weryfikacja pism urzędowych.

Lista Pracodawców, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia studentów z kierunku Elektronika i Telekomunikacja

42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

AC S.A. je­st wio­dą­cym w Pol­sce i li­czą­cym się na świe­cie pro­du­cen­tem kom­plet­ny­ch sa­mo­cho­do­wy­ch in­sta­la­cji LPG mar­ki STAG. Na ryn­ku mo­to­ry­za­cyj­nym, AC S.A. funk­cjo­nu­je od 1986 ro­ku, obec­nie za­trud­nia po­nad 600 osób i je­st naj­więk­szą fir­mą w seg­men­cie sa­mo­cho­do­wy­ch in­sta­la­cji ga­zo­wy­ch w kra­ju. Ofer­ta pro­duk­to­wa fir­my do­cie­ra do po­nad 50 kra­jów na ca­łym świe­cie, z któ­rej ko­rzy­sta obec­nie 5 mln kie­row­ców.

Stanowiska stażowe

Konstruktor elektronik: badania zasady działania wybranych elektronicznych czujników stosowanych w motoryzacji oraz projekt (hardware / software) urządzenia do ich emulacji lub symulacji.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość niskonapięciowych układów elektronicznych. Doświadczenie w projektowaniu urządzeń opartych o&nsbp;mikrokontrolery. Programowanie mikrokontrolerów w języku C i/lub assembler. Samodzielność.

Korczaka 33A, 15-196 Białystok

Po­mia­ry elek­trycz­ne, in­sta­la­cje elek­trycz­ne i ni­sko­prą­do­we, au­to­ma­ty­ka, CCTV, te­le­fo­nia w chmu­rze, mo­ni­to­ring GPS/GPRS, te­le­me­tria, sys­te­my SCA­DA, usłu­gi mi­ni­ko­par­ką.

Stanowiska stażowe

In­sta­la­tor (1): re­ali­za­cja in­sta­la­cji elek­trycz­ny­ch i au­to­ma­ty­ki, pre­fa­bry­ka­cja roz­dziel­nic, kon­fi­gu­ra­cja urzą­dzeń wy­ko­naw­czy­ch, po­mia­ry elek­trycz­ne, re­ali­za­cje rów­nież po­za sie­dzi­bą fir­my.

In­sta­la­tor (2): two­rze­nie apli­ka­cji sys­te­mu SCA­DA, pro­gra­mo­wa­nie ste­row­ni­ków i roz­ru­ch in­sta­la­cji, udzie­la­nie in­for­ma­cji tech­nicz­nej z za­kre­su te­le­fo­nii w chmu­rze, po­zy­ski­wa­nie klien­ta.

Wymagania wobec Kandydata

Instalator (1): umie­jęt­no­ść czy­ta­nia sche­ma­tów i do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej, ob­słu­gi pod­sta­wo­wy­ch na­rzę­dzi i elek­tro­na­rzę­dzi, ob­słu­ga kom­pu­te­ra, Word, Excel, Au­to­CAD.

Instalator (2): zna­jo­mo­ść za­gad­nień in­fra­struk­tu­ry sie­ci LAN, umie­jęt­no­ść czy­ta­nia sche­ma­tów i do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej, ob­słu­ga kom­pu­te­ra, Word, Excel, Au­to­CAD, kon­fi­gu­ra­cja wir­tu­al­nej cen­tra­li te­le­fo­nicz­nej.

Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Ja­ko je­den z li­de­rów na ryn­ku ofe­ru­je­my kom­plek­so­we usłu­gi z dzie­dzi­ny au­to­ma­ty­ki prze­my­sło­wej.

Stanowiska stażowe

Inżynier serwisu – pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, technika napędowa.

Wymagania wobec Kandydata

Umie posługiwać się językiem zawodowym z zakresu elektroniki i telekomunikacji oraz dziedzin pokrewnych. Posługuje się technikami teleinformatycznymi oraz informatycznymi w zastosowaniach ogólnych, a zwłaszcza inżynierskich.

Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

Stanowiska stażowe

Wymagania wobec Kandydata

Koszykowa 23, 15-046 Białystok

Firma świadczy usługi w zakresie techniki świetlnej: pomiary fotometryczne, projekty oświetlenia, doradztwo techniczne.

Stanowiska stażowe

Stanowiska wyposażone są w komputer wraz z oprogramowaniem do projektowania, aparaturę techniczną do tworzenia i badania prototypów (lutownice, oscyloskopy, mierniki), narzędzia precyzyjne.

Wymagania wobec Kandydata

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu techniki świetlnej i podstawowa znajomość programu Dialux i AutoCAD. Alternatywnie podstawowa umiejętność projektowania obwodów drukowanych i umiejętność programowania mikroprocesorów.

Skorupska 9, 15-048 Białystok

Instalowanie i serwisowanie systemów teletechnicznych, instalacji elektrycznych oraz inteligentnych systemów budynkowych.

Stanowiska stażowe

Inżynier systemów niskoprądowych: uruchamianie i serwisowanie systemów teletechnicznych (CCTV, KD, SSWiN, SSP) oraz elementów automatyki budynkowej i BMS. Diagnozowanie i usuwanie usterek w instalacjach niskoprądowych, wykonywanie drobnych prac montażowych.

Wymagania wobec Kandydata

Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera. Mile widziana chęć do wyjazdów służbowych (delegacje).

Podleśna 3, 16-070 Choroszcz

Firma elektryczna działająca od 1992 r., specjalizująca się w instalacjach niskich prądów, elektronicznych systemach ochrony, systemach automatyki budynków. Od 2011 r. zaangażowana w odnawialne źródła energii (fotowoltaika). Posiada własne biuro projektowe i montownię rozdzielnic elektrycznych. Swoje inwestycje realizuje na terenie całej Polski.

Stanowiska stażowe

Aystent projektanta: w zakresie obowiązków będzie pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej, w szczególności, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów budowlanych. Zakres obowiązków obejmie również pomoc w opracowaniu ofert handlowych oraz kontaktach z klientami.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, kreatywność i samodzielność w trakcie realizowania powierzonych zadań, umiejętność wyrażania się słownie i na piśmie w sposób komunikatywny, czytania ze zrozumieniem. Mile widziane doświadczenie w pracy z programami graficznymi do modelowania oraz projektowania CAD. Przewiduje się udział stażystów w procesie produkcji rozdzielnic elektrycznych, prac montażowych instalacji elektrycznych i pracach serwisowych, w związku z powyższym wymagane będą uprawnienia SEP „E” do 1 kV.

Okrężna 1B, 19-300 Ełk

EMS – kontraktowa produkcja elektroniki.

Stanowiska stażowe

Operator linii SMT: obsługa maszyn i urządzeń SMT, zapewnienie ciągłości pracy maszyn SMT, wyposażenie linii SMT w elementy układu, obsługa AOI, uzupełnianie komponentów w trakcie produkcji, przezbrojenie maszyn SMT związane ze zmianą produktu na linii montażowej.

Serwis urządzeń elektronicznych: zapoznanie się z zasadami serwisowania urządzeń elektronicznych, lokalizacja i naprawa usterek urządzeń, wykorzystanie skryptów testujących, zapoznanie się z zasadami wymiany i napraw układów typu BGA, reballing układów BGA.

Wymagania wobec Kandydata

Operator linii SMT: znajomość technologii montażu SMT, znajomość technologii lutowania na fali (THT/SMD), znajomość elementów elektronicznych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, umiejętność lutowania ręcznego.

Serwis urządzeń elektronicznych: znajomość podstawowych elementów elektronicznych, znajomość czytania schematów elektronicznych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, umiejętność lutowania ręcznego.

Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Firma świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki. Zakres naszej działalności to nie tylko produkcja nowoczesnych rozdzielnic SN, aparatury łączeniowej SN i cyfrowych terminali zabezpieczeniowych, ale również bogate usługi pozwalające maksymalizować operatywność i minimalizować koszty. Naszym Klientom oferujemy innowacyjną propozycję integrowania najlepszych, sprawdzonych rozwiązań dla energetyki, które dostosowane są do indywidualnych wymagań.

Stanowiska stażowe

Stażysta: udział w pracach projektowych z zakresu układów oraz elementów elektrotechniki, pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej, rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych, możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów, uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.

Wymagania wobec Kandydata

Podstawowa wiedza z elektrotechniki, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.

Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach użyteczności publicznej.

Stanowiska stażowe

Monter instalacji niskoprądowych: montaż instalacji niskoprądowych CCTV, SSWiN, SAP, LAN. Konfiguracja i uruchamianie systemu.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność odczytywania schematów i projektów elektrycznych, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu automatyki, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie.

Malinowska 28, 83-102 Tczew

Produkcja urządzeń elektronicznych dla branży telekomunikacyjnej, elektroniki użytkowej i przemysłowej.

Stanowiska stażowe

Utrzymanie ruchu – modyfikacja i bezpieczeństwo maszyn (Maintenance & Equipment): utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej, zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2004/42/WE oraz 2009/104/WE. Analiza dokumentacji DTR oraz schematów. Naprawy, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, obwody sterowania i napędy, dokumentacja, dostosowanie maszyn do norm zharmonizowanych. Projektowanie układów zasilania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego.

Inżynier projektowania systemów testowych: dział projektowania systemów testowych zajmuje się zebraniem wymagań, projektowaniem, budową i finalna instalacją systemów testowych do produkcji urządzeń elektronicznych. Do obowiązków stażysty będzie należało wsparcie pracy działu przy aktualnie prowadzonych projektach we wszystkich etapach trwania projektu.

Utrzymanie ruchu – naprawa i przeglądy maszyn (Maintenance PCBA): wsparcie działu Utrzymania Ruchu w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń, usuwania usterek i awarii, tworzenie raportów i analiz. Gromadzenie danych i wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Inżynier procesu: przygotowanie dokumentacji technicznej dot. wdrażanych produktów. Przygotowanie programów maszynowych oraz ustawienia wymaganych procesów produkcyjnych dla wdrażanych produktów.

Inżynier produktu: wsparcie przy wdrażaniu nowych produktów i linii produkcyjnych. Opracowywanie dokumentacji techniczno – produkcyjnej. Tworzenie przyrządów i jigów w środowisku 2D i 3D. Optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem wydajności/kosztów. Analiza danych wejściowych dla projektów, wprowadzanie danych do systemów ERP.

Inżynier testu: wsparcie i analiza pracy systemów testowych używanych przy produkcji podzespołów elektronicznych. Analiza i interpretacja wyników pomiarowych tworzonych przez systemy testujące. Dokumentowanie obsługi i naprawy systemów testowych. Doskonalenie procesu produkcyjnego przez interpretację wyników testów. Usprawnianie procesu testowania.

Wymagania wobec Kandydata

Utrzymanie ruchu – modyfikacja i bezpieczeństwo maszyn (Maintenance & Equipment): podstawy wiedzy z zakresu mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki i hydrauliki. Pakiet MsOffice. Czytanie schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Projektowanie obwodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Podstawy wiedzy z zakresu programowania sterowników PLC. Uprawnienia energetyczne grupy 1 – mile widziane. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).

Inżynier projektowania systemów testowych: Znajomość technik pomiarowych dla pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych. Umiejętność czytania schematów elektronicznych. Znajomość komponentów elektronicznych i ich parametrów. Umiejętności związane z obsługą komputerów na poziomie ustawień parametrów systemu operacyjnego i pisania nieskomplikowanych programów. Zdolności manualne do montażu elektroniki – mile widziane.

Utrzymanie ruchu – naprawa i przeglądy maszyn (Maintenance PCBA): studenci 3 roku studiów i wyższych. Szkolenia energetyczne grupa I. Wiedza praktyczna – elektrotechnika, elektronika, automatyka. Znajomość oprogramowania MS Office. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).

Inzynier procesu: podstawy elektroniki, znajomość urządzeń technicznych. Dobra organizacja pracy. Umiejętność pracy w grupie. Umiejętność przyswajania dużej ilości informacji.

Inżynier produktu: znajomość pakietu Office. Język angielski średniozaawansowany. C/C++, AutoCad. Aplikacje 3D: Inventor, Solid Works. Znajomość dokumentacji technicznej.

Inżynier testu: wiedza z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Znajomość LabView w stopniu podstawowym. Znajomość podstaw działania systemów testowych. Znajomość języka angielskiego.

Ignatki, Wspólna 19, 16-001 Kleosin

PLUM to inteligentne rozwiązania technologiczne dla przemysłu będące wynikiem badań naukowych, pomysłów i wynalazków wykorzystywanych w branżach gazownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji oraz wodociągów. Nad jakością zaawansowanej automatyki produkowanej w firmie, czuwa zespół wysoko wykwalifikowanych fachowców z dziedzin informatyki, mechaniki i elektroniki oraz specjaliści firmowego laboratorium pomiarowego. Jako jeden z niewielu polskich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska.

Stanowiska stażowe

Konstruktor elektronik: projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.

Programista systemów wbudowanych: tworzenie oprogramowania do urządzeń opartych na mikrokontrolerach, testowanie wytwarzanego kodu, tworzenie dokumentacji kodu, współtworzenie optymalnych zasad działania urządzenia/programu, współpraca w ramach zespołu projektowego.

Wymagania wobec Kandydata

Konstruktor elektronik: umiejętność czytania elektrycznych schematów ideowych. Znajomość podzespołów elektronicznych stosowanych do produkcji współczesnych urządzeń. Umiejętność lutowania ręcznego i posługiwania się wyposażeniem pomiarowym takim jak multimetr, oscyloskop i zasilacz programowalny. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną.

Programista systemów wbudowanych: wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów, umiejętność programowania w języku C lub C++, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektroniki, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz w zakresie czytania i rozumienia dokumentacji technicznej, umiejętność pracy w zespole.

Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok

Projektowanie i produkcja maszyn do obróbki metalu oraz automatyzacji spawania.

Stanowiska stażowe

Projektant układów sterowania: programowanie mikrokontrolerów (ATMEL, STM). Projektowanie PCB. Wprowadzanie udoskonaleń i usprawnień w układach sterowania. Tworzenie dokumentacji technicznej projektowanego urządzenia. Udział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość zasad projektowania w środowisku Altium. Umiejętność programowania mikrokontrolerów. Znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych. Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej. Mile widziane uprawnienia SEP do 1kV.

Magazynowa 2, 15-399 Białystok

Produkcja podzespołów motoryzacyjnych (włączników, czujników, cewek zapłonowych, zaworów VVT).

Stanowiska stażowe

Technik utrzymania ruchu: dokonywanie napraw, konserwacji i przeglądów maszyn, urządzeń i oprzyrządowania produkcyjnego, praca z dokumentacją techniczną maszyn, przygotowanie dokumentów wewnętrznych w utrzymaniu ruchu, wymiana części zamiennych.

Specjalista ds. części zamiennych: zamawianie oraz gospodarka magazynowa częściami zamiennymi, prowadzenie inwentaryzacji magazynu, przygotowanie list kontrolnych.

Wymagania wobec Kandydata

Praktyczne umiejętności w naprawianiu maszyn mile widziane, znajomość elementów automatyki używanej w przemyśle, umiejętność pracy w MS Excel, otwartość, komunikatywność, zdecydowanie w działaniu.

Lista Pracodawców, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia studentów z kierunku Ekoenergetyka

Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Ja­ko je­den z li­de­rów na ryn­ku ofe­ru­je­my kom­plek­so­we usłu­gi z dzie­dzi­ny au­to­ma­ty­ki prze­my­sło­wej.

Stanowiska stażowe

Inżynier serwisu: pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, technika napędowa.

Wymagania wobec Kandydata

Ma wiedzę i kwalifikacje z zakresu: automatyki zabezpieczeniowej i systemowej oraz układów sterowania i regulacji stosowanych w elektroenergetyce, projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych.

Podleśna 3, 16-070 Choroszcz

Firma elektryczna działająca od 1992 r., specjalizująca się w instalacjach niskich prądów, elektronicznych systemach ochrony, systemach automatyki budynków. Od 2011 r. zaangażowana w odnawialne źródła energii (fotowoltaika). Posiada własne biuro projektowe i montownię rozdzielnic elektrycznych. Swoje inwestycje realizuje na terenie całej Polski.

Stanowiska stażowe

Aystent projektanta: w zakresie obowiązków będzie pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej, w szczególności, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów budowlanych. Zakres obowiązków obejmie również pomoc w opracowaniu ofert handlowych oraz kontaktach z klientami.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, kreatywność i samodzielność w trakcie realizowania powierzonych zadań, umiejętność wyrażania się słownie i na piśmie w sposób komunikatywny, czytania ze zrozumieniem. Mile widziane doświadczenie w pracy z programami graficznymi do modelowania oraz projektowania CAD. Przewiduje się udział stażystów w procesie produkcji rozdzielnic elektrycznych, prac montażowych instalacji elektrycznych i pracach serwisowych, w związku z powyższym wymagane będą uprawnienia SEP „E” do 1 kV.

Watykańska 14, 15-638 Białystok

Electrum to firma inżynierska wyspecjalizowana w przygotowaniu kompleksowej realizacji i serwisowaniu projektów inwestycyjnych i obiektów z obszarów energetyki i przemysłu.

Stanowiska stażowe

Pomocnik elektromontera: uczestnictwo w wykonywaniu prac z zakresu montażu mechanicznego elementów elektrycznych i elektronicznych. Udział w sporządzaniu dokumentacji z wykonywanych prac. Lokalizowanie i usuwanie drobnych usterek.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, również w języku obcym. Kreatywne i innowacyjne podejście do rozwiązania zadań inżynierskich. Sprawne posługiwanie się współczesną aparaturą pomiarową. Umiejętność pracy w zespole.

Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Firma świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki. Zakres naszej działalności to nie tylko produkcja nowoczesnych rozdzielnic SN, aparatury łączeniowej SN i cyfrowych terminali zabezpieczeniowych, ale również bogate usługi pozwalające maksymalizować operatywność i minimalizować koszty. Naszym Klientom oferujemy innowacyjną propozycję integrowania najlepszych, sprawdzonych rozwiązań dla energetyki, które dostosowane są do indywidualnych wymagań.

Stanowiska stażowe

Stażysta: udział w pracach projektowych z zakresu układów oraz elementów elektrotechniki, pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej, rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych, możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów, uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.

Wymagania wobec Kandydata

Podstawowa wiedza z elektrotechniki, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.

Brzostowskiego 34, 15-199 Białystok

Instalacje elektryczne, teletechniczne, słaboprądowe, fotowoltaiczne, solarne – realizacja i projektowanie.

Stanowiska stażowe

Inżynier kontraktu PV: organizacja prac montażowych instalacji fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.

Wymagania wobec Kandydata

Dobra organizacja pracy, łatwe nawiązywanie dobrych kontaktów z klientami i monterami. Komunikatywność. Punktualność. Wiedza z zakresu instalacji PV. Elastyczność godzin pracy. Prawo jazdy kat. B.

Malinowska 28, 83-102 Tczew

Produkcja urządzeń elektronicznych dla branży telekomunikacyjnej, elektroniki użytkowej i przemysłowej.

Stanowiska stażowe

Utrzymanie ruchu – modyfikacja i bezpieczeństwo maszyn (Maintenance & Equipment): utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej, zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2004/42/WE oraz 2009/104/WE. Analiza dokumentacji DTR oraz schematów. Naprawy, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, obwody sterowania i napędy, dokumentacja, dostosowanie maszyn do norm zharmonizowanych. Projektowanie układów zasilania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego.

Utrzymanie ruchu – naprawa i przeglądy maszyn (Maintenance PCBA): wsparcie działu Utrzymania Ruchu w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń, usuwania usterek i awarii, tworzenie raportów i analiz. Gromadzenie danych i wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Inżynier procesu: przygotowanie dokumentacji technicznej dot. wdrażanych produktów. Przygotowanie programów maszynowych oraz ustawienia wymaganych procesów produkcyjnych dla wdrażanych produktów.

Inżynier produktu: wsparcie przy wdrażaniu nowych produktów i linii produkcyjnych. Opracowywanie dokumentacji techniczno – produkcyjnej. Tworzenie przyrządów i jigów w środowisku 2D i 3D. Optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem wydajności/kosztów. Analiza danych wejściowych dla projektów, wprowadzanie danych do systemów ERP.

Inżynier testu: wsparcie i analiza pracy systemów testowych używanych przy produkcji podzespołów elektronicznych. Analiza i interpretacja wyników pomiarowych tworzonych przez systemy testujące. Dokumentowanie obsługi i naprawy systemów testowych. Doskonalenie procesu produkcyjnego przez interpretację wyników testów. Usprawnianie procesu testowania.

Wymagania wobec Kandydata

Utrzymanie ruchu – modyfikacja i bezpieczeństwo maszyn (Maintenance & Equipment): podstawy wiedzy z zakresu mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki i hydrauliki. Pakiet MsOffice. Czytanie schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Projektowanie obwodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Podstawy wiedzy z zakresu programowania sterowników PLC. Uprawnienia energetyczne grupy 1 – mile widziane. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).

Utrzymanie ruchu – naprawa i przeglądy maszyn (Maintenance PCBA): studenci 3 roku studiów i wyższych. Szkolenia energetyczne grupa I. Wiedza praktyczna – elektrotechnika, elektronika, automatyka. Znajomość oprogramowania MS Office. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).

Inzynier procesu: podstawy elektroniki, znajomość urządzeń technicznych. Dobra organizacja pracy. Umiejętność pracy w grupie. Umiejętność przyswajania dużej ilości informacji.

Inżynier produktu: znajomość pakietu Office. Język angielski średniozaawansowany. C/C++, AutoCad. Aplikacje 3D: Inventor, Solid Works. Znajomość dokumentacji technicznej.

Inżynier testu: wiedza z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Znajomość LabView w stopniu podstawowym. Znajomość podstaw działania systemów testowych. Znajomość języka angielskiego.

Odeska 1, 15-406 Białystok

Teatr operowy.

Stanowiska stażowe

Energetyk: bieżąca kontrola stanu urządzeń i instalacji, diagnoza usterek, naprawy, kontrola systemu BMS.

Wymagania wobec Kandydata

Podstawowa znajomośc pracy urządzeń rozdzielczych Sn/Nn. Znajomość budowy urządzeń energetycznych.

Zambrowska 18, 16-001 Kleosin

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność handlowo-usługową w zakresie montażu i serwisu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania (opartych o ekologiczne źródła energii takie jak: kotły kondensacyjne, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła), centralnego ogrzewania, a także instalacji klimatyzacyjnych oraz armatury bezdotykowej.

Stanowiska stażowe

Pomocnik montera urządzeń energii odnawialnej: uczestnictwo i pomoc w pracach związanych z montażem, serwisem i konserwacją pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Pomoc w kompletowaniu sprzętu na poszczególne instalacje.

Wymagania wobec Kandydata

Chęci do podnoszenia kwalifikacji, organizacja pracy własnej, pracowitość, uczciwość, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Wiórowa 1, 19-200 Grajewo

Produkcja płyty wiórowej surowej i laminowanej.

Stanowiska stażowe

Energetyk: wykonywanie prac konserwacyjnych oraz remontowych urządzeń technologicznych z zakresu energetyki. Projektowanie rozdzielni oddziałowych i dobór aparatury energetycznej.

Wymagania wobec Kandydata

Wiedza z zakresu elektroenergetyki i energetyki cieplnej. Podstawowa znajomość języka angielskiego. Zaangażowanie i kreatywność. Punktualność oraz dyscyplina.

Ignatki, Wspólna 19, 16-001 Kleosin

PLUM to inteligentne rozwiązania technologiczne dla przemysłu będące wynikiem badań naukowych, pomysłów i wynalazków wykorzystywanych w branżach gazownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji oraz wodociągów. Nad jakością zaawansowanej automatyki produkowanej w firmie, czuwa zespół wysoko wykwalifikowanych fachowców z dziedzin informatyki, mechaniki i elektroniki oraz specjaliści firmowego laboratorium pomiarowego. Jako jeden z niewielu polskich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska.

Stanowiska stażowe

Konstruktor elektronik: projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność czytania elektrycznych schematów ideowych. Znajomość podzespołów elektronicznych stosowanych do produkcji współczesnych urządzeń. Umiejętność lutowania ręcznego i posługiwania się wyposażeniem pomiarowym takim jak multimetr, oscyloskop i zasilacz programowalny. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.