Wydział Elektryczny PB

Staże 2019

Harmonogram na 2019 rok:

 • I etap: Ewaluacja programów staży – 02.2019 r.
 • II etap: Deklaracja udziału pracodawców – 03.2019 r.
 • III etap: Rekrutacja uczestników i Wstępne Badanie Indywidualnych Kompetencji – IV-V 2019 r.
 • IV etap: Podpisanie umów ze studentami i pracodawcami – VI 2019 r.
 • V etap: Właściwa realizacja staży u pracodawców (16 tygodni, co najmniej 360h) – VII – XII 2019 r.
 • VI etap: Rozliczenie merytoryczne z realizacji staży i Postażowe Indywidualne Badanie Kompetencji – XII 2019 r.

Program stażu

Stażysta będzie realizował prace i zadania zgodnie z Indywidualnym Programem Stażu, opracowanym w oparciu o program przedmiotu „Staż przemysłowy” (uchwała nr 34/2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej z dnia 25 kwietnia 2018 r.):

Program stażu, elektrotechnika
Program stażu, elektronika i telekomunikacja
Program stażu, ekoenergetyka

Rekrutacja

Rekrutacja na staż będzie przeprowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę ankieta-we.uci.pb.edu.pl.

Studenci z 6 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zainteresowani udziałem w projekcie stażowym powinni wypełnić w formie elektronicznej:

 • Wniosek o staż
 • Wstępne Badanie Indywidualnych Kompetencji.

oraz obowiązkowo dołączyć CV w formie pliku pdf.

We wniosku student wskazuje do pięciu firm, w kolejności preferowanej przez kandydata, do których zostaną przesłane dokumenty rekrutacyjne. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji na staż są:

 • średnia ocen uzyskanych w toku studiów, zweryfikowana przez pracownika dziekanatu Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, odpowiednio:
   

  Średnia ocen Liczba punktów
  4,51 – 5,00 5 pkt
  4,35 – 4,50 4 pkt
  3,75 – 4,34 3 pkt
  3,35 – 3,74 2 pkt
  3,00 – 3,34 1 pkt
 • znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem – 1 pkt.
 • dodatkowe kryteria – od 1 do 5 pkt
  • aktywność studencka (przynależność do kół i organizacji studenckich) – 1 pkt.
  • posiadane uprawnienia zawodowe (np. SEP, szkolenia) – 1 pkt.
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznej – 1 pkt.
  • związek realizowanej pracy inż. z działalnością preferowanej firmy – 1 pkt.
  • dotychczasowe doświadczenie zawodowe – 1 pkt.
 • wynik Wstępnego Badania Indywidualnych Kompetencji (WBIK).

Informacje o wynikach rekrutacji będą przesyłane mailem do uczestników naboru. Osoby, które zakwalifikują się na staż i potwierdzą swój udział w projekcie, podpiszą trójstronną umowę stażową. Studenci z orzeczeniem niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż, będą mieli pierwszeństwo w wyborze Pracodawcy.

Termin rekrutacji

Rekrutacja rozpocznie się 19 kwietnia 2019 r. i będzie trwała do 19 maja 2019 r., przy czym rejestracja poprzez stronę ankieta-we.uci.pb.edu.pl będzie aktywna od 1 maja br. do 19 maja br.

Dokumenty

Regulamin stażu
Wniosek o staż
Formularz wstępnego badania indywidualnych kompetencji
Decyzja w sprawie zakwalifikowania na staż
Umowa o staż
Oświadczenie uczestnika projektu

Indywidualny program stażu
Dziennik stażu
Lista obecności stażysty
Raport końcowy opiekuna stażu
Nota księgowa

Lista Pracodawców, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia studentów z kierunku Elektrotechnika

42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

AC S.A. je­st wio­dą­cym w Pol­sce i li­czą­cym się na świe­cie pro­du­cen­tem kom­plet­ny­ch sa­mo­cho­do­wy­ch in­sta­la­cji LPG mar­ki STAG. Na ryn­ku mo­to­ry­za­cyj­nym, AC S.A. funk­cjo­nu­je od 1986 ro­ku, obec­nie za­trud­nia po­nad 600 osób i je­st naj­więk­szą fir­mą w seg­men­cie sa­mo­cho­do­wy­ch in­sta­la­cji ga­zo­wy­ch w kra­ju. Ofer­ta pro­duk­to­wa fir­my do­cie­ra do po­nad 50 kra­jów na ca­łym świe­cie, z któ­rej ko­rzy­sta obec­nie 5 mln kie­row­ców.

Stanowiska stażowe

 1. Technik montażu elektroniki – naprawy modułów produkcyjnych. Utrzymanie sprawności stanowisk testujących (przeglądy, akcje serwisowe, aktualizacja oprogramowania itp.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Znajomość podstaw elektroniki, znajomość komponentów elektronicznych, obsługa mierników wielkości elektrycznych, dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych, umiejętność lutowania oraz demontażu elementów elektronicznych.

Korczaka 33A, 15-196 Białystok

Po­mia­ry elek­trycz­ne, in­sta­la­cje elek­trycz­ne i ni­sko­prą­do­we, au­to­ma­ty­ka, CCTV, te­le­fo­nia w chmu­rze, mo­ni­to­ring GPS/GPRS, te­le­me­tria, sys­te­my SCA­DA, usłu­gi mi­ni­ko­par­ką.

Stanowiska stażowe

 1. In­sta­la­tor (1) – re­ali­za­cja in­sta­la­cji elek­trycz­ny­ch i au­to­ma­ty­ki, pre­fa­bry­ka­cja roz­dziel­nic, kon­fi­gu­ra­cja urzą­dzeń wy­ko­naw­czy­ch, po­mia­ry elek­trycz­ne, re­ali­za­cje rów­nież po­za sie­dzi­bą fir­my.
 2. In­sta­la­tor (2) – two­rze­nie apli­ka­cji sys­te­mu SCA­DA, pro­gra­mo­wa­nie ste­row­ni­ków i roz­ru­ch in­sta­la­cji, udzie­la­nie in­for­ma­cji tech­nicz­nej z za­kre­su te­le­fo­nii w chmu­rze, po­zy­ski­wa­nie klien­ta.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Umie­jęt­no­ść czy­ta­nia sche­ma­tów i do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej, ob­słu­gi pod­sta­wo­wy­ch na­rzę­dzi i elek­tro­na­rzę­dzi, ob­słu­ga kom­pu­te­ra, Word, Excel, Au­to­CAD.
 2. Zna­jo­mo­ść za­gad­nień in­fra­struk­tu­ry sie­ci LAN, umie­jęt­no­ść czy­ta­nia sche­ma­tów i do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej, ob­słu­ga kom­pu­te­ra, Word, Excel, Au­to­CAD, kon­fi­gu­ra­cja wir­tu­al­nej cen­tra­li te­le­fo­nicz­nej.

Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Ja­ko je­den z li­de­rów na ryn­ku ofe­ru­je­my kom­plek­so­we usłu­gi z dzie­dzi­ny au­to­ma­ty­ki prze­my­sło­wej.

Stanowiska stażowe

 1. Asystent projektanta – wsparcie projektowania układów elektrycznych i AKP (1 stanowisko).
 2. Automatyk – montaż rozdzielni sterowniczych (2 stanowiska).
 3. Inżynier ds. systemów sterowania – programowanie PLC, tworzenie aplikacji dla sterowników przemysłowych (1 stanowisko).

Wymagania wobec Kandydata

Posiada wiedzę na temat budowy i  ksploatacji: sieci elektroenergetycznych, układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, a także do nowoczesnego sprzętu oświetleniowego.

Kolejowa 12E, 15-701 Białystok

Firma elektryczna działająca od 1992 r., specjalizująca się w instalacjach niskich prądów, elektronicznych systemach ochrony, systemach automatyki budynków. Od 2011 r. zaangażowana w odnawialne źródła energii (fotowoltaika). Posiada własne biuro projektowe i montownię rozdzielnic elektrycznych. Swoje inwestycje realizuje na terenie całej Polski.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta – stanowiska wyposażone są w komputer wraz z oprogramowaniem do projektowania, aparaturę techniczną do tworzenia i badania prototypów (lutownice, oscyloskopy, mierniki), narzędzia precyzyjne.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu techniki świetlnej i podstawowa znajomość programu Dialux i AutoCAD. Alternatywnie podstawowa umiejętność projektowania obwodów drukowanych i umiejętność programowania mikroprocesorów.

Skorupska 9, 15-048 Białystok

Realizacja kontraktów budowlanych, instalowanie i serwisowanie systemów teletechnicznych, instalacji elektrycznych oraz inteligentnych systemów budynkowych.

Stanowiska stażowe

 1. Inżynier systemów niskoprądowych – uruchamianie i serwisowanie systemów teletechnicznych (CCTV, KD, SSWiN, SSP) oraz elementów automatyki budynkowej i BMS. Diagnozowanie i usuwanie usterek w instalacjach niskoprądowych, wykonywanie drobnych prac montażowych.
 2. Inżynier budowy – nadzorowanie prac i sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową – instalacje elektryczne i teletechniczne. Wykonywanie obmiarów instalacji, kompletacja materiałów, wykonywanie drobnych prac montażowych.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera. Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami (multimetr itp.) Mile widziana chęć do wyjazdów służbowych (delegacje).
 2. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera. Mile widziana chęć do wyjazdów służbowych (delegacje).

Podleśna 3, 16-070 Choroszcz

Firma elektryczna działająca od 1992 r., specjalizująca się w instalacjach niskich prądów, elektronicznych systemach ochrony, systemach automatyki budynków. Od 2011 r. zaangażowana w odnawialne źródła energii (fotowoltaika). Posiada własne biuro projektowe i montownię rozdzielnic elektrycznych. Swoje inwestycje realizuje na terenie całej Polski.

Stanowiska stażowe

 1. Asystent projektanta – w zakresie obowiązków będzie pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej, w szczególności programów funkcjonalno-użytkowych, projektów budowlanych. Zakres obowiązków obejmie również pomoc w opracowaniu ofert handlowych oraz kontaktach z klientami.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, kreatywność i samodzielność w trakcie realizowania powierzonych zadań, umiejętność wyrażania się słownie i na piśmie w sposób komunikatywny, czytania ze zrozumieniem. Mile widziane doświadczenie w pracy z programami graficznymi do modelowania oraz projektowania CAD. Przewiduje się udział stażystów w procesie produkcji rozdzielnic elektrycznych, prac montażowych instalacji elektrycznych i pracach serwisowych, w związku z powyższym wymagane będą uprawnienia SEP „E” do 1 kV.

Usługowa 15/1, 15-521 Zaścianki

Projektowanie i produkcja rozdzielnic nn, baterii kompensacji mocy biernej.

Stanowiska stażowe

 1. Inżynier elektryk – składanie, podłączanie i testowanie rozdzielnic nn zgodnie z dokumentacją. Tworzenie dokumentacji warsztatowych i powykonawczych w programie AutoCAD. Wykonywanie układów automatyki SZR. Wycena i ofertowanie rozdzielnic w programie Rapsody.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Znajomość programu AutoCAD. Uprawnienia SEP do 1 kV. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej. Zaangażowanie i odpowiedzialność. Komunikatywność i dyspozycyjność.

Elewatorska 17/1, 15-001 Białystok

Przedsiębiorstwo prowadzi cztery różne działalności związane z branżą elektroenergetyczną: produkcję urządzeń i aparatury energetycznej, usługi wykonawcze w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, działalność eksploatacyjno-serwisową stacji WN/SN oraz SN/nn, handel hurtowy i detaliczny materiałami z zakresu energetyki.

Stanowiska stażowe

 1. Asystent inżyniera budowy – analiza dokumentacji wykonawczej, zamówienie materiałów na budowę, nadzór nad wykonywanymi pracami, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, analiza kosztów, przestrzeganie przepisów bhp.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Znajomość pakietu MS Office oraz programu AutoCad, umiejętność czytania dokumentacji projektowej, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, umiejętność analitycznego myślenia.

Gdańska 12, 15-249 Białystok

Biuro projektowe branży energetycznej i elektrycznej.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta – Wykonywanie dokumentacji technicznych i prawnych budowy sieci elektroenergetycznych nN, SN. Wykonywanie obliczeń, rysunków, schematów przebudowywanych i projektowanych elementów sieci elektroenergetycznych. Wykonywanie zestawień materiałowych, kosztorysów dla projektowanych prac. Redagowanie i weryfikacja pism urzędowych.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Chęć do nauki i pracy. Niezbędna znajomość oprogramowania Bricscad/AutoCad (2D), pakietu Office. Znajomość podstawowych zagadnień z elektrotechniki. Mile widziana podstawowa wiedza z zakresu sieci i instalacji energetycznych oraz z zakresu projektowania instalacji elektrycznych.

Watykańska 14, 15-638 Białystok

Electrum jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w przygotowaniu, kompleksowej realizacji i serwisowaniu (develop – establish – operate) projektów inwestycyjnych i obiektów z obszarów energetyki, przemysłu i budownictwa.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta w Dziale Ofertowania – pomoc w tworzeniu wycen na podstawie otrzymanej dokumentacji przetargowej. Analiza techniczna zapytań ofertowych i otrzymanej dokumentacji. Obmiar i wycena elementów instalacji. Wsparcie w przygotowywaniu zapytań ofertowych do podwykonawców i dostawców. Archiwizacja dokumentacji.
 2. Stażysta w Dziale Realizacji – Uczestnictwo w składaniu i terminowym przekazywaniu do sprawdzenia kompletnych dokumentacji projektowych. Uczestnictwo w projektowaniu instalacji elektrycznych zgodnie z uzgodnionym zakresem prac, dokumentacją, obowiązującymi normami oraz sztuką inżynierską. Wsparcie organizacyjne realizowanych kontraktów dotyczących głównie budowy i modernizacji infrastruktury energetycznej. Archiwizacja dokumentacji. Prowadzenie korespondencji biznesowej. Wsparcie w bieżącym raportowaniu danych dotyczących realizacji.

Wymagania wobec Kandydata

Zorientowanie w zagadnieniach technicznych z zakresu elektryki, energetyki, automatyki. Znajomość programu AutoCAD. Język angielski na poziomie komunikatywnym. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej ze zrozumieniem. Dokładność, skrupulatność, samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole. Zdolności organizacyjne, zaangażowanie i pracowitość.

Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Firma świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki. Zakres naszej działalności to nie tylko produkcja nowoczesnych rozdzielnic SN, aparatury łączeniowej SN i cyfrowych terminali zabezpieczeniowych, ale również bogate usługi pozwalające maksymalizować operatywność i minimalizować koszty. Naszym Klientom oferujemy innowacyjną propozycję integrowania najlepszych, sprawdzonych rozwiązań dla energetyki, które dostosowane są do indywidualnych wymagań.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta – udział w pracach projektowych z zakresu układów oraz elementów elektrotechniki. Pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej. Rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych. Możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów. Uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Podstawowa wiedza z elektrotechniki, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.

Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

Specjalizujemy się w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu obiektów, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych WN, SN, nN dla energetyki zawodowej, inwestorów w odnawialne źródła energii (OZE), przemysłu i pozostałych podmiotów.

Stanowiska stażowe

 1. Inżynier budowy – poznanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zapoznanie się z ofertą przedsiębiorstwa. Zapoznanie się z procesami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w procesie realizacji projektu: przygotowanie ofert dla Klientów (dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna), przygotowanie procesu realizacji, weryfikacja dokumentacji projektowej, przygotowanie zamówień materiałowych i złożenie w CUW, przygotowanie zaplecza budowy, planowanie realizacji budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, prowadzenie prac na budowie, dokumentacja powykonawcza, czynności odbiorcze.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Zdolność do pracy w zespole i dobre umiejętności komunikacyjne. Analityczny i logiczny sposób myślenia. Gotowość do wyjazdów służbowych w miejsce wykonywanych prac. Prawo jazdy kategorii B. Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach użyteczności publicznej.

Stanowiska stażowe

 1. Asystent projektanta – pomoc przy wykonywaniu projektów technicznych instalacji elektrycznych. Sporządzanie kosztorysów oraz opisów technicznych.
 2. Asystent inżyniera budowy – czytanie projektów technicznych. Zliczanie i zaawianie materiałów. Weryfikowanie poprawności wykonania instalacji względem projektu.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość i obsługa programu AutoCAD. Umiejętność czytania projektów technicznych. Komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu. Mile widziana znajomość programu DIALux.

Warszawska 27, 15-062 Białystok

Energetyka cieplna, wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła.

Stanowiska stażowe

 1. Elektromonter/Automatyk – montaż, serwis urządzeń i instalacji elektrycznych, automatyki i pomiarów węzłów cieplnych, zdalnej transmisji danych, telemetrii sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość MS Office oraz obsługi prostych programów narzędziowych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej – schematy elektryczne, umiejętność analitycznego myślenia, sumienność i odpowiedzialność oraz komunikatywność.

Starosielce 2/1, 15-670 Białystok

Eksploatacja i budowa sieci cieplnych, wodnych i parowych, eksploatacja źródeł ciepła, eksploatacja, budowa i serwis instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, wykonywanie pomiarów elektrycznych, eksploatacja rozdzielnic SN 15 kV, 6 kV, nn 0,4 kV.

Stanowiska stażowe

 1. Inżynier elektryk/energetyk – wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych, wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych, budowa instalacji elektrycznych, eksploatacja sieci ciepłowniczych, kontrola ultradźwiękowa połączeń spawanych, nadzór nad stanem miejskiej sieci cieplnej preizolowanej, eksploatacja rozdzielnic SN 15 kV, 6 kV, nn 0,4 kV.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu elektrotechniki. Posługiwanie się w podstawowym zakresie dokumentacją techniczną/projektową, narzędziami technicznymi. Umiejętność pracy w grupie, chęć do pracy i nauki. Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne E, znajomość zasad wykonywania pomiarów elektrycznych urządzeń i instalacji.

Andersa 15, 15-124 Białystok

Wytwarzanie energii elektrycznej, w zależności od źródła w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, wiatr, wodę i biogaz. Obrót energią elektryczną. Wytwarzanie ciepła w kogeneracji. Przesyłanie i dystrybucja ciepła.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta w Wydziale Utrzymania – wsparcie w opracowaniu dokumentacji technicznych i przetargowych, analiza dokumentów i dokumentacji technicznych, poszerzanie wiedzy z zakresu technik przeciwpożarowych ATEX, wykonywanie dodatkowych prac pomocniczych, zaznajomienie z systemem zarządzania jakością w firmie ISO oraz z procedurami funkcjonującymi w zakładzie.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Biegła obsługa komputera wyposażonego w podstawowe programy biurowe typu Microsoft Office oraz dobra znajomość programów specjalistycznych typu CAD. Znajomość pojęć z zakresu elektrotechniki i produkcji energii elektrycznej. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej. Chęć do pozyskiwania wiedzy w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Samodzielność i zdolności organizacyjne. Posiadanie grupy kwalifikacyjnej w zakresie E eksploatacji grupa I co najmniej do 1 kV.

Malinowska 28, 83-102 Tczew

Produkcja urządzeń elektronicznych dla branży telekomunikacyjnej, elektroniki użytkowej i przemysłowej.

Stanowiska stażowe

 1. Utrzymanie ruchu – modyfikacja i bezpieczeństwo maszyn (Maintenance & Equipment) – utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej, zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2004/42/WE oraz 2009/104/WE. Analiza dokumentacji DTR oraz schematów. Naprawy, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, obwody sterowania i napędy, dokumentacja, dostosowanie maszyn do norm zharmonizowanych. Projektowanie układów zasilania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego.
 2. Utrzymanie ruchu – naprawa i przeglądy maszyn (Maintenance PCBA) – wsparcie działu Utrzymania Ruchu w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń, usuwania usterek i awarii, tworzenie raportów i analiz. Gromadzenie danych i wyszukiwanie potrzebnych informacji.
 3. Inżynier procesu – przygotowanie dokumentacji technicznej dot. wdrażanych produktów. Przygotowanie programów maszynowych oraz ustawienia wymaganych procesów produkcyjnych dla wdrażanych produktów.
 4. Inżynier produktu – wsparcie przy wdrażaniu nowych produktów i linii produkcyjnych. Opracowywanie dokumentacji techniczno – produkcyjnej. Tworzenie przyrządów i jigów w środowisku 2D i 3D. Optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem wydajności/kosztów. Analiza danych wejściowych dla projektów, wprowadzanie danych do systemów ERP.
 5. Inżynier testu – wsparcie i analiza pracy systemów testowych używanych przy produkcji podzespołów elektronicznych. Analiza i interpretacja wyników pomiarowych tworzonych przez systemy testujące. Dokumentowanie obsługi i naprawy systemów testowych. Doskonalenie procesu produkcyjnego przez interpretację wyników testów. Usprawnianie procesu testowania.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Podstawy wiedzy z zakresu mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki i hydrauliki. Pakiet MS Office. Czytanie schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Projektowanie obwodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Podstawy wiedzy z zakresu programowania sterowników PLC. Uprawnienia energetyczne grupy 1 – mile widziane. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).
 2. Studenci 3 roku studiów i wyższych. Szkolenia energetyczne grupa I. Wiedza praktyczna – elektrotechnika, elektronika, automatyka. Znajomość oprogramowania MS Office. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).
 3. Podstawy elektroniki, znajomość urządzeń technicznych. Dobra organizacja pracy. Umiejętność pracy w grupie. Umiejętność przyswajania dużej ilości informacji.
 4. Znajomość pakietu Office. Język angielski średniozaawansowany. C/C++, AutoCad. Aplikacje 3D: Inventor, Solid Works. Znajomość dokumentacji technicznej.
 5. Wiedza z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Znajomość LabView w stopniu podstawowym. Znajomość podstaw działania systemów testowych. Znajomość języka angielskiego.

Baranowicka 115 lok. 03, 15-501 Białystok

Firma zajmuje się projektowaniem, doradztwem, dostarczaniem i montażem systemów oświetleniowych, zgodnie z normami europejskimi.

Stanowiska stażowe

 1. Asystent instalatora systemów oświetleniowych z elementami automatyki – udział w projektowaniu i montażu systemów oświetleniowych.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z techniką świetlną. Umiejętności manualne jak posługiwanie się narzędziami montażowymi, lutowanie. Podstawowa znajomość programów komputerowych AutoCAD, Dialux. Chęć pracy w zespole.

Usługowa 15, 15-521 Zaścianki

Produkcja rozdzielni elektrycznych: projektowanie i wykonywanie. Projektowanie i wykonywanie obudów dla gazownictwa. Konstrukcje stalowe: części maszyn, prototypy.

Stanowiska stażowe

 1. Dział rozdzielnic elektrycznych – zapoznanie się z profilem działalności firmy, zapoznanie się z zasadami czytania schematów elektrycznych, prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, badania rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, projektowanie rozdzielnic elektrycznych. Podstawowe informacje, tworzenie dokumentacji technicznej. Analiza i wykonywanie widoków wykonawczych rozdzielnic elektrycznych, tworzenie schematów wykonawczych i powykonawczych (środowisko CAD).

Wymagania wobec Kandydata

Chęć do pracy, umiejętność czytania schematów elektrycznych, uprawnienia SEP do 1KV (mile widziane), znajomość środowiska CAD, SolidWorks (mile widziane), umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność obsługi prostych narzędzi.

Ignatki, Wspólna 19, 16-001 Kleosin

PLUM to inteligentne rozwiązania technologiczne dla przemysłu będące wynikiem badań naukowych, pomysłów i wynalazków wykorzystywanych w branżach gazownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji oraz wodociągów. Nad jakością zaawansowanej automatyki produkowanej w firmie, czuwa zespół wysoko wykwalifikowanych fachowców z dziedzin informatyki, mechaniki i elektroniki oraz specjaliści firmowego laboratorium pomiarowego. Jako jeden z niewielu polskich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska.

Stanowiska stażowe

 1. Konstruktor elektronik – projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność czytania elektrycznych schematów ideowych. Znajomość podzespołów elektronicznych stosowanych do produkcji współczesnych urządzeń. Umiejętność lutowania ręcznego i posługiwania się wyposażeniem pomiarowym takim jak multimetr, oscyloskop i zasilacz programowalny. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną.

Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn

Jesteśmy ekspertami w branży elektrycznej i elektroenergetycznej. Projektujemy sieci i instalacje elektryczne oraz teletechniczne, również w innowacyjnej technologii BIM. Współpracujemy z wiodącymi operatorami i biurami architektonicznymi w Polsce. Tworzymy zespół kreatywnych ludzi i mamy otwarte umysły. Przyszłość widzimy w innowacji.

Stanowiska stażowe

 1. Asystent projektanta – zapoznanie się z podstawowymi zasadami projektowania instalacji i sieci elektroenergetycznych. Opracowywanie elementów dokumentacji technicznej pod nadzorem Projektanta. Prowadzenie procedur formalno-prawnych. Kreślenie w programie AutoCAD. Współpraca z zespołem projektowym. Wprowadzenie do technologii BIM.

Wymagania wobec Kandydata

Znajomość programu AutoCAD. Zaangażowanie, dokładność, samodzielność. Komunikatywność, umiejętność dobrej współpracy w zespole.
Mile widziane pierwsze doświadczenia w projektowaniu instalacji i sieci elektroenergetycznych. Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne E i D.

Magazynowa 2, 15-399 Białystok

Firma zajmuje się projektowaniem oraz wytwarzaniem komponentów związanych z zarządzaniem pracą silnika spalinowego, takimi jak czujniki i włączniki ciśnienia, temperatury, prędkości i położenia wału korbowego oraz cewek zapłonowych. Firma pracuje zgodnie ze standardem branży samochodowej IATF 16949.

Stanowiska stażowe

 1. Konstruktor Elektronik Stażysta w Dziale Techniki, Sekcja Projektowania OE – zapoznanie się z procedurą i systemem wdrażania wyrobu według standardów w branży samochodowej IATF. Wsparcie Technologa przy wdrażaniu nowych wyrobów. Rozwiązywanie prostych problemów procesowych.
 2. Technolog Stażysta w Dziale Technologii – zapoznanie się z procedurą i systemem wdrażania wyrobu według standardów w branży samochodowej IATF. Wsparcie Technologa przy wdrażaniu nowych wyrobów. Rozwiązywanie prostych problemów procesowych.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Znajomość projektowania układów elektronicznych mających zastosowanie w przemyśle – wsparcie w poszukiwaniu komponentów na rynku. Pomoc w budowie urządzeń zawierających elektronikę takich jak testery czy też wsparcie w projektowaniu czujników i cewek zawierających elektronikę. Zdolności organizacyjne oraz umiejętność rozwiązywania prostych problemów.
 2. Umiejętność czytania dokumentacji technologicznej (rysunki techniczne oraz rysunki schematów elektrycznych). Znajomość zasad pracy podstawowych urządzeń i prostych maszyn. Zdolności organizacyjne oraz umiejętność rozwiązywania prostych problemów.

KEN 3D/34, 15-687 Białystok

Biuro projektowe branży energetycznej/elektrycznej.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta – Wykonywanie dokumentacji technicznych i prawnych budowy sieci elektroenergetycznych nN, SN. Wykonywanie obliczeń, rysunków, schematów przebudowywanych i projektowanych elementów sieci elektroenergetycznych. Wykonywanie zestawień materiałowych, kosztorysów dla projektowanych prac. Redagowanie i weryfikacja pism urzędowych.

Wymagania wobec Kandydata

Nie podano.

Lista Pracodawców, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia studentów z kierunku Elektronika i Telekomunikacja

42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

AC S.A. je­st wio­dą­cym w Pol­sce i li­czą­cym się na świe­cie pro­du­cen­tem kom­plet­ny­ch sa­mo­cho­do­wy­ch in­sta­la­cji LPG mar­ki STAG. Na ryn­ku mo­to­ry­za­cyj­nym, AC S.A. funk­cjo­nu­je od 1986 ro­ku, obec­nie za­trud­nia po­nad 600 osób i je­st naj­więk­szą fir­mą w seg­men­cie sa­mo­cho­do­wy­ch in­sta­la­cji ga­zo­wy­ch w kra­ju. Ofer­ta pro­duk­to­wa fir­my do­cie­ra do po­nad 50 kra­jów na ca­łym świe­cie, z któ­rej ko­rzy­sta obec­nie 5 mln kie­row­ców.

Stanowiska stażowe

 1. Młodszy konstruktor elektronik – Opracowanie schematu testera. Montaż modułu testera. Napisanie oprogramowania do mikrokontrolera oraz uruchomienie urządzenia.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Znajomość zagadnień elektroniki analogowej i cyfrowej. Umiejętność programowania mikrokontrolerów w języku C/C++.

Korczaka 33A, 15-196 Białystok

Po­mia­ry elek­trycz­ne, in­sta­la­cje elek­trycz­ne i ni­sko­prą­do­we, au­to­ma­ty­ka, CCTV, te­le­fo­nia w chmu­rze, mo­ni­to­ring GPS/GPRS, te­le­me­tria, sys­te­my SCA­DA, usłu­gi mi­ni­ko­par­ką.

Stanowiska stażowe

 1. In­sta­la­tor (1) – re­ali­za­cja in­sta­la­cji elek­trycz­ny­ch i au­to­ma­ty­ki, pre­fa­bry­ka­cja roz­dziel­nic, kon­fi­gu­ra­cja urzą­dzeń wy­ko­naw­czy­ch, po­mia­ry elek­trycz­ne, re­ali­za­cje rów­nież po­za sie­dzi­bą fir­my.
 2. In­sta­la­tor (2) – two­rze­nie apli­ka­cji sys­te­mu SCA­DA, pro­gra­mo­wa­nie ste­row­ni­ków i roz­ru­ch in­sta­la­cji, udzie­la­nie in­for­ma­cji tech­nicz­nej z za­kre­su te­le­fo­nii w chmu­rze, po­zy­ski­wa­nie klien­ta.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Umie­jęt­no­ść czy­ta­nia sche­ma­tów i do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej, ob­słu­gi pod­sta­wo­wy­ch na­rzę­dzi i elek­tro­na­rzę­dzi, ob­słu­ga kom­pu­te­ra, Word, Excel, Au­to­CAD.
 2. Zna­jo­mo­ść za­gad­nień in­fra­struk­tu­ry sie­ci LAN, umie­jęt­no­ść czy­ta­nia sche­ma­tów i do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej, ob­słu­ga kom­pu­te­ra, Word, Excel, Au­to­CAD, kon­fi­gu­ra­cja wir­tu­al­nej cen­tra­li te­le­fo­nicz­nej.

Elewatorska 29, 15-620 Białystok

Zakres działalności Spółki obejmuje trzy branże, zdefiniowane jako: Bezpieczeństwo, Informatyka i Teleinformatyka, w ramach których funkcjonują mniejsze, zorientowane kompetencyjnie specjalizacje. Nowym obszarem działalności jest SmartBITCity – inteligentne elementy infrastruktury miejskiej zasilane energią odnawialną.

Stanowiska stażowe

 1. Inżynier teleinformatyki – sporządzanie i przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej w tym: zapoznanie się z przykładową dokumentacją projektową sieci teleinformatycznych, porządkowanie i weryfikacja materiałów i dokumentacji pod względem kompletności, współpraca z projektantami w zakresie opracowania map, wrysowania przebiegów tras sieci FTTH, opracowanie dokumentacji technicznych wykonawczych i powykonawczych. Wykonywanie prac instalacyjnych i serwisowych w tym: zapoznanie się z dokumentacją serwisową i powykonawczą w zakresie sieci i systemów TI, konfiguracja urządzeń, weryfikacja parametrów poprawności działania, zdalny nadzór nad infrastrukturą sieciową, aktualizacja oprogramowania, prace instalacyjne i konserwacyjne elementów sieci radiowych i światłowodowych, wykonywanie instalacji okablowania niskoprądowego, systemy sieciowe i systemy zabezpieczeń budynkowych, prace światłowodowe, spawanie, pomiary, opracowanie dokumentacji pomiarowej.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Chęć pozyskania wiedzy w dziedzinie teleinformatyki, projektowania oraz zainteresowania techniczne w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w pracach instalatorskich.

Koszykowa 23, 15-046 Białystok

Firma świadczy usługi w zakresie techniki świetlnej: pomiary fotometryczne, projekty oświetlenia, doradztwo techniczne.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta – stanowiska wyposażone są w komputer wraz z oprogramowaniem do projektowania, aparaturę techniczną do tworzenia i badania prototypów (lutownice, oscyloskopy, mierniki), narzędzia precyzyjne.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu techniki świetlnej i podstawowa znajomość programu Dialux i AutoCAD. Alternatywnie podstawowa umiejętność projektowania obwodów drukowanych i umiejętność programowania mikroprocesorów.

Skorupska 9, 15-048 Białystok

Realizacja kontraktów budowlanych, instalowanie i serwisowanie systemów teletechnicznych, instalacji elektrycznych oraz inteligentnych systemów budynkowych.

Stanowiska stażowe

 1. Inżynier systemów niskoprądowych – uruchamianie i serwisowanie systemów teletechnicznych (CCTV, KD, SSWiN, SSP) oraz elementów automatyki budynkowej i BMS. Diagnozowanie i usuwanie usterek w instalacjach niskoprądowych, wykonywanie drobnych prac montażowych.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera. Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami (multimetr itp.) Mile widziana chęć do wyjazdów służbowych (delegacje).

Okrężna 1B, 19-300 Ełk

EMS – kontraktowa produkcja elektroniki.

Stanowiska stażowe

 1. Operator linii SMT – obsługa maszyn i urządzeń SMT, zapewnienie ciągłości pracy maszyn SMT, wyposażenie linii SMT w elementy układu, obsługa AOI, uzupełnianie komponentów w trakcie produkcji, przezbrojenie maszyn SMT związane ze zmianą produktu na linii montażowej.
 2. Serwisant urządzeń elektronicznych – zapoznanie się z zasadami serwisowania urządzeń elektronicznych, lokalizacja i naprawa usterek urządzeń, wykorzystanie skryptów testujących, zapoznanie się z zasadami wymiany i napraw układów typu BGA, reballing układów BGA.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Znajomość technologii montażu SMT, znajomość technologii lutowania na fali (THT/SMD), znajomość elementów elektronicznych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, umiejętność lutowania ręcznego.
 2. Znajomość podstawowych elementów elektronicznych, znajomość czytania schematów elektronicznych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, umiejętność lutowania ręcznego.

Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Firma świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki. Zakres naszej działalności to nie tylko produkcja nowoczesnych rozdzielnic SN, aparatury łączeniowej SN i cyfrowych terminali zabezpieczeniowych, ale również bogate usługi pozwalające maksymalizować operatywność i minimalizować koszty. Naszym Klientom oferujemy innowacyjną propozycję integrowania najlepszych, sprawdzonych rozwiązań dla energetyki, które dostosowane są do indywidualnych wymagań.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta – udział w pracach projektowych z zakresu układów oraz elementów elektrotechniki. Pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej. Rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych. Możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów. Uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Podstawowa wiedza z elektrotechniki, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.

Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach użyteczności publicznej.

Stanowiska stażowe

 1. Monter instalacji niskoprądowych – montaż instalacji niskoprądowych: CCTV, SSWiN, SAP, LAN. Konfiguracja i uruchamianie systemu.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Umiejętność odczytywania schematów i projektów elektrycznych. Podstawowa znajomość zagadnień z automatyki. Komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie.

Malinowska 28, 83-102 Tczew

Produkcja urządzeń elektronicznych dla branży telekomunikacyjnej, elektroniki użytkowej i przemysłowej.

Stanowiska stażowe

 1. Utrzymanie ruchu – modyfikacja i bezpieczeństwo maszyn (Maintenance & Equipment) – utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej, zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2004/42/WE oraz 2009/104/WE. Analiza dokumentacji DTR oraz schematów. Naprawy, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, obwody sterowania i napędy, dokumentacja, dostosowanie maszyn do norm zharmonizowanych. Projektowanie układów zasilania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego.
 2. Utrzymanie ruchu – naprawa i przeglądy maszyn (Maintenance PCBA) – wsparcie działu Utrzymania Ruchu w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń, usuwania usterek i awarii, tworzenie raportów i analiz. Gromadzenie danych i wyszukiwanie potrzebnych informacji.
 3. Inżynier procesu – przygotowanie dokumentacji technicznej dot. wdrażanych produktów. Przygotowanie programów maszynowych oraz ustawienia wymaganych procesów produkcyjnych dla wdrażanych produktów.
 4. Inżynier produktu – wsparcie przy wdrażaniu nowych produktów i linii produkcyjnych. Opracowywanie dokumentacji techniczno – produkcyjnej. Tworzenie przyrządów i jigów w środowisku 2D i 3D. Optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem wydajności/kosztów. Analiza danych wejściowych dla projektów, wprowadzanie danych do systemów ERP.
 5. Inżynier testu – wsparcie i analiza pracy systemów testowych używanych przy produkcji podzespołów elektronicznych. Analiza i interpretacja wyników pomiarowych tworzonych przez systemy testujące. Dokumentowanie obsługi i naprawy systemów testowych. Doskonalenie procesu produkcyjnego przez interpretację wyników testów. Usprawnianie procesu testowania.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Podstawy wiedzy z zakresu mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki i hydrauliki. Pakiet MS Office. Czytanie schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Projektowanie obwodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Podstawy wiedzy z zakresu programowania sterowników PLC. Uprawnienia energetyczne grupy 1 – mile widziane. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).
 2. Studenci 3 roku studiów i wyższych. Szkolenia energetyczne grupa I. Wiedza praktyczna – elektrotechnika, elektronika, automatyka. Znajomość oprogramowania MS Office. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).
 3. Podstawy elektroniki, znajomość urządzeń technicznych. Dobra organizacja pracy. Umiejętność pracy w grupie. Umiejętność przyswajania dużej ilości informacji.
 4. Znajomość pakietu Office. Język angielski średniozaawansowany. C/C++, AutoCad. Aplikacje 3D: Inventor, Solid Works. Znajomość dokumentacji technicznej.
 5. Wiedza z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Znajomość LabView w stopniu podstawowym. Znajomość podstaw działania systemów testowych. Znajomość języka angielskiego.

Ignatki, Wspólna 19, 16-001 Kleosin

PLUM to inteligentne rozwiązania technologiczne dla przemysłu będące wynikiem badań naukowych, pomysłów i wynalazków wykorzystywanych w branżach gazownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji oraz wodociągów. Nad jakością zaawansowanej automatyki produkowanej w firmie, czuwa zespół wysoko wykwalifikowanych fachowców z dziedzin informatyki, mechaniki i elektroniki oraz specjaliści firmowego laboratorium pomiarowego. Jako jeden z niewielu polskich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska.

Stanowiska stażowe

 1. Konstruktor elektronik – projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.
 2. Programista systemów wbudowanych – tworzenie oprogramowania do urządzeń opartych na mikrokontrolerach, testowanie wytwarzanego kodu, tworzenie dokumentacji kodu, współtworzenie optymalnych zasad działania urządzenia/programu, współpraca w ramach zespołu projektowego.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Umiejętność czytania elektrycznych schematów ideowych. Znajomość podzespołów elektronicznych stosowanych do produkcji współczesnych urządzeń. Umiejętność lutowania ręcznego i posługiwania się wyposażeniem pomiarowym takim jak multimetr, oscyloskop i zasilacz programowalny. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną.
 2. Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów, umiejętność programowania w języku C lub C++, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektroniki, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz w zakresie czytania i rozumienia dokumentacji technicznej, umiejętność pracy w zespole.

Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok

Projektowanie i produkcja maszyn do obróbki metalu oraz automatyzacji spawania.

Stanowiska stażowe

 1. Projektant układów sterowania – programowanie mikrokontrolerów (ATMEL, STM). Projektowanie PCB. Wprowadzanie udoskonaleń i usprawnień w układach sterowania. Tworzenie dokumentacji technicznej projektowanego urządzenia. Udział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Znajomość zasad projektowania w środowisku Altium. Umiejętność programowania mikrokontrolerów. Znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych. Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej. Mile widziane uprawnienia SEP do 1kV.

Magazynowa 2, 15-399 Białystok

Firma zajmuje się projektowaniem oraz wytwarzaniem komponentów związanych z zarządzaniem pracą silnika spalinowego, takimi jak czujniki i włączniki ciśnienia, temperatury, prędkości i położenia wału korbowego oraz cewek zapłonowych. Firma pracuje zgodnie ze standardem branży samochodowej IATF 16949.

Stanowiska stażowe

 1. Konstruktor Elektronik Stażysta w Dziale Techniki, Sekcja Projektowania OE – zapoznanie się z procedurą i systemem wdrażania wyrobu według standardów w branży samochodowej IATF. Wsparcie Technologa przy wdrażaniu nowych wyrobów. Rozwiązywanie prostych problemów procesowych.
 2. Technolog Stażysta w Dziale Technologii – zapoznanie się z procedurą i systemem wdrażania wyrobu według standardów w branży samochodowej IATF. Wsparcie Technologa przy wdrażaniu nowych wyrobów. Rozwiązywanie prostych problemów procesowych.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Znajomość projektowania układów elektronicznych mających zastosowanie w przemyśle – wsparcie w poszukiwaniu komponentów na rynku. Pomoc w budowie urządzeń zawierających elektronikę takich jak testery czy też wsparcie w projektowaniu czujników i cewek zawierających elektronikę. Zdolności organizacyjne oraz umiejętność rozwiązywania prostych problemów.
 2. Umiejętność czytania dokumentacji technologicznej (rysunki techniczne oraz rysunki schematów elektrycznych). Znajomość zasad pracy podstawowych urządzeń i prostych maszyn. Zdolności organizacyjne oraz umiejętność rozwiązywania prostych problemów.

Lista Pracodawców, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia studentów z kierunku Ekoenergetyka

Skorupska 9, 15-048 Białystok

Realizacja kontraktów budowlanych, instalowanie i serwisowanie systemów teletechnicznych, instalacji elektrycznych oraz inteligentnych systemów budynkowych.

Stanowiska stażowe

 1. Inżynier budowy – nadzorowanie prac i sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową – instalacje elektryczne i teletechniczne. Wykonywanie obmiarów instalacji, kompletacja materiałów, wykonywanie drobnych prac montażowych.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera. Mile widziana chęć do wyjazdów służbowych (delegacje).

Podleśna 3, 16-070 Choroszcz

Firma elektryczna działająca od 1992 r., specjalizująca się w instalacjach niskich prądów, elektronicznych systemach ochrony, systemach automatyki budynków. Od 2011 r. zaangażowana w odnawialne źródła energii (fotowoltaika). Posiada własne biuro projektowe i montownię rozdzielnic elektrycznych. Swoje inwestycje realizuje na terenie całej Polski.

Stanowiska stażowe

 1. Asystent projektanta – w zakresie obowiązków będzie pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej, w szczególności programów funkcjonalno-użytkowych, projektów budowlanych. Zakres obowiązków obejmie również pomoc w opracowaniu ofert handlowych oraz kontaktach z klientami.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, kreatywność i samodzielność w trakcie realizowania powierzonych zadań, umiejętność wyrażania się słownie i na piśmie w sposób komunikatywny, czytania ze zrozumieniem. Mile widziane doświadczenie w pracy z programami graficznymi do modelowania oraz projektowania CAD. Przewiduje się udział stażystów w procesie produkcji rozdzielnic elektrycznych, prac montażowych instalacji elektrycznych i pracach serwisowych, w związku z powyższym wymagane będą uprawnienia SEP „E” do 1 kV.

Watykańska 14, 15-638 Białystok

Electrum jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w przygotowaniu, kompleksowej realizacji i serwisowaniu (develop – establish – operate) projektów inwestycyjnych i obiektów z obszarów energetyki, przemysłu i budownictwa.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta w Dziale Ofertowania – pomoc w tworzeniu wycen na podstawie otrzymanej dokumentacji przetargowej. Analiza techniczna zapytań ofertowych i otrzymanej dokumentacji. Obmiar i wycena elementów instalacji. Wsparcie w przygotowywaniu zapytań ofertowych do podwykonawców i dostawców. Archiwizacja dokumentacji.
 2. Stażysta w Dziale Realizacji – Uczestnictwo w składaniu i terminowym przekazywaniu do sprawdzenia kompletnych dokumentacji projektowych. Uczestnictwo w projektowaniu instalacji elektrycznych zgodnie z uzgodnionym zakresem prac, dokumentacją, obowiązującymi normami oraz sztuką inżynierską. Wsparcie organizacyjne realizowanych kontraktów dotyczących głównie budowy i modernizacji infrastruktury energetycznej. Archiwizacja dokumentacji. Prowadzenie korespondencji biznesowej. Wsparcie w bieżącym raportowaniu danych dotyczących realizacji.

Wymagania wobec Kandydata

Zorientowanie w zagadnieniach technicznych z zakresu elektryki, energetyki, automatyki. Znajomość programu AutoCAD. Język angielski na poziomie komunikatywnym. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej ze zrozumieniem. Dokładność, skrupulatność, samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole. Zdolności organizacyjne, zaangażowanie i pracowitość.

Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Firma świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki. Zakres naszej działalności to nie tylko produkcja nowoczesnych rozdzielnic SN, aparatury łączeniowej SN i cyfrowych terminali zabezpieczeniowych, ale również bogate usługi pozwalające maksymalizować operatywność i minimalizować koszty. Naszym Klientom oferujemy innowacyjną propozycję integrowania najlepszych, sprawdzonych rozwiązań dla energetyki, które dostosowane są do indywidualnych wymagań.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta – udział w pracach projektowych z zakresu układów oraz elementów elektrotechniki. Pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej. Rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych. Możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów. Uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Podstawowa wiedza z elektrotechniki, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.

Brzostowskiego 34, 15-199 Białystok

Instalacje elektryczne, teletechniczne, słaboprądowe, fotowoltaiczne, solarne – realizacja i projektowanie.

Stanowiska stażowe

 1. Inżynier kontraktu PV – organizacja prac montażowych instalacji fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Dobra organizacja pracy, łatwe nawiązywanie dobrych kontaktów z klientami i monterami. Komunikatywność. Punktualność. Wiedza z zakresu instalacji PV. Elastyczność godzin pracy. Prawo jazdy kat. B.

Andersa 15, 15-124 Białystok

Wytwarzanie energii elektrycznej, w zależności od źródła w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, wiatr, wodę i biogaz. Obrót energią elektryczną. Wytwarzanie ciepła w kogeneracji. Przesyłanie i dystrybucja ciepła.

Stanowiska stażowe

 1. Stażysta w Wydziale Utrzymania – wsparcie w opracowaniu dokumentacji technicznych i przetargowych, analiza dokumentów i dokumentacji technicznych, poszerzanie wiedzy z zakresu technik przeciwpożarowych ATEX, wykonywanie dodatkowych prac pomocniczych, zaznajomienie z systemem zarządzania jakością w firmie ISO oraz z procedurami funkcjonującymi w zakładzie.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Biegła obsługa komputera wyposażonego w podstawowe programy biurowe typu Microsoft Office oraz dobra znajomość programów specjalistycznych typu CAD. Znajomość pojęć z zakresu elektrotechniki i produkcji energii elektrycznej. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej. Chęć do pozyskiwania wiedzy w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Samodzielność i zdolności organizacyjne. Posiadanie grupy kwalifikacyjnej w zakresie E eksploatacji grupa I co najmniej do 1 kV.

Malinowska 28, 83-102 Tczew

Produkcja urządzeń elektronicznych dla branży telekomunikacyjnej, elektroniki użytkowej i przemysłowej.

Stanowiska stażowe

 1. Utrzymanie ruchu – modyfikacja i bezpieczeństwo maszyn (Maintenance & Equipment) – utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej, zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2004/42/WE oraz 2009/104/WE. Analiza dokumentacji DTR oraz schematów. Naprawy, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, obwody sterowania i napędy, dokumentacja, dostosowanie maszyn do norm zharmonizowanych. Projektowanie układów zasilania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego.
 2. Utrzymanie ruchu – naprawa i przeglądy maszyn (Maintenance PCBA) – wsparcie działu Utrzymania Ruchu w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń, usuwania usterek i awarii, tworzenie raportów i analiz. Gromadzenie danych i wyszukiwanie potrzebnych informacji.
 3. Inżynier procesu – przygotowanie dokumentacji technicznej dot. wdrażanych produktów. Przygotowanie programów maszynowych oraz ustawienia wymaganych procesów produkcyjnych dla wdrażanych produktów.
 4. Inżynier produktu – wsparcie przy wdrażaniu nowych produktów i linii produkcyjnych. Opracowywanie dokumentacji techniczno – produkcyjnej. Tworzenie przyrządów i jigów w środowisku 2D i 3D. Optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem wydajności/kosztów. Analiza danych wejściowych dla projektów, wprowadzanie danych do systemów ERP.
 5. Inżynier testu – wsparcie i analiza pracy systemów testowych używanych przy produkcji podzespołów elektronicznych. Analiza i interpretacja wyników pomiarowych tworzonych przez systemy testujące. Dokumentowanie obsługi i naprawy systemów testowych. Doskonalenie procesu produkcyjnego przez interpretację wyników testów. Usprawnianie procesu testowania.

Wymagania wobec Kandydata

 1. Podstawy wiedzy z zakresu mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki i hydrauliki. Pakiet MS Office. Czytanie schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Projektowanie obwodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Podstawy wiedzy z zakresu programowania sterowników PLC. Uprawnienia energetyczne grupy 1 – mile widziane. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).
 2. Studenci 3 roku studiów i wyższych. Szkolenia energetyczne grupa I. Wiedza praktyczna – elektrotechnika, elektronika, automatyka. Znajomość oprogramowania MS Office. Język angielski – średniozaawansowany (czytanie, tworzenie dokumentacji technicznej).
 3. Podstawy elektroniki, znajomość urządzeń technicznych. Dobra organizacja pracy. Umiejętność pracy w grupie. Umiejętność przyswajania dużej ilości informacji.
 4. Znajomość pakietu Office. Język angielski średniozaawansowany. C/C++, AutoCad. Aplikacje 3D: Inventor, Solid Works. Znajomość dokumentacji technicznej.
 5. Wiedza z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Znajomość LabView w stopniu podstawowym. Znajomość podstaw działania systemów testowych. Znajomość języka angielskiego.

Ignatki, Wspólna 19, 16-001 Kleosin

PLUM to inteligentne rozwiązania technologiczne dla przemysłu będące wynikiem badań naukowych, pomysłów i wynalazków wykorzystywanych w branżach gazownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji oraz wodociągów. Nad jakością zaawansowanej automatyki produkowanej w firmie, czuwa zespół wysoko wykwalifikowanych fachowców z dziedzin informatyki, mechaniki i elektroniki oraz specjaliści firmowego laboratorium pomiarowego. Jako jeden z niewielu polskich producentów elektroniki przemysłowej firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska.

Stanowiska stażowe

 1. Konstruktor elektronik – projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.

Wymagania wobec Kandydata

Umiejętność czytania elektrycznych schematów ideowych. Znajomość podzespołów elektronicznych stosowanych do produkcji współczesnych urządzeń. Umiejętność lutowania ręcznego i posługiwania się wyposażeniem pomiarowym takim jak multimetr, oscyloskop i zasilacz programowalny. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.