Wydział Elektryczny PB

Sesja letnia 2019/20

Białystok, 4 maja 2020 r.

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

 • sesja egzaminacyjna podstawowa: 22.06.2020 r. – 30.06.2020 r.
 • sesja egzaminacyjna poprawkowa: 14.09.2020 r. – 20.09.2020 r.
 • rejestracja na semestr zimowy: 21.09.2020 r. – 30.09.2020 r.

Zaliczenia

 1. Zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz ich poprawy powinny być dokonane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej – do dnia 21.06.2020 r. Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem – ich poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej – do 30.06.2020 r. Nauczyciel akademicki ma obowiązek zorganizowania co najmniej jednokrotnej poprawy ocen cząstkowych (§ 19 pkt.2 RS PB).
 2. Dziekan może zarządzić na wniosek studenta przeprowadzenie zaliczenia w formie komisyjnej. Umotywowany wniosek, przedstawiający szczegółowe uzasadnienie, należy złożyć najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia w systemie USOS (§ 19 pkt.5 RS PB).
 3. Student, który nie uzyska zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen.

Egzaminy

 1. Terminy egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej należy ustalić ze studentami i przekazać do dziekanatu najpóźniej – do dnia 29.05.2020 r. (§ 17 pkt. 4 RS PB). Proszę nie ustalać egzaminów studentom VI-ego semestru o profilu ogólnoakademickim i IV-ego semestru o profilu praktycznym w dniu 22.06.2020 r. w godz. 900-1300 z uwagi na egzamin z języka obcego.
 2. Egzaminy zerowe powinny być przeprowadzone – do dnia 21.06.2020 r. Kryteria dopuszczenia do egzaminu zerowego ustala prowadzący przedmiot. Oceny niedostatecznej z egzaminu składanego w terminie zerowym nie wpisuje się do protokołu (§ 20 pkt. 2 RS PB).
 3. Studentowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu (§ 20 pkt.3 RS PB).
 4. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich) w ciągu trzech dni od ustalonego terminu egzaminu. Usprawiedliwienie przyjmuje prowadzący przedmiot i ustala ze studentem indywidualny termin egzaminu.
 5. Student, który nie zgłosił się na egzamin w terminie i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu egzaminu – traci ten termin. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezłożeniem przez studenta egzaminu i skutkuje wpisaniem przez prowadzącego oceny niedostatecznej (§ 20 pkt. 4 RS PB).
 6. Na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ciągu trzech dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny (§20 pkt. 6 RS PB).
 7. Studenci przystępując do egzaminu powinni posiadać ze sobą legitymację studencką.

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

 1. Warunkiem zaliczenia semestru i uzyskania pełnej rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie 30 punktów ECTS (§ 17 pkt. 8 RS PB).
 2. Uzyskanie przez studenta minimum 20 punktów ECTS z zajęć wynikających z planu studiów danego semestru, jest podstawą do podjęcia przez Dziekana decyzji o rejestracji z długiem punktów zaliczeniowych na semestr zimowy 2020/2021 (§ 17 pkt. 9 RS PB).
 3. W przypadku nieuzyskania 20 punktów ECTS z zajęć, student (III semestru i kolejnych) może złożyć podanie o powtórzenie semestru najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na kolejny semestr – do dnia 30.09.2020 r. (§18 pkt 3 ppkt 2 RS PB). Brak podania spowoduje uruchomienie procedury skreślenia z listy studentów.

Różne sprawy

 1. Studenci zobowiązani są do sprawdzania ocen wystawionych w systemie USOSweb, w razie braku bądź rozbieżności w ocenach – należy niezwłocznie wyjaśnić to z prowadzącym przedmiot.
 2. Nauczyciele akademicy zobowiązani są do uzupełniania w protokołach dat zgodnych z terminami przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów. Protokoły muszą mieć wypełnione wszystkie pozycje. W puste miejsca należy wpisać ocenę niedostateczną (2,0) z ewentualnym dopiskiem na wydrukowanym protokole „nie uczęszczał” lub „nie zgłosił się” potwierdzonym parafką – nieobecność studenta, która wynosiła więcej niż 1/5 liczby godzin zajęć i nie została usprawiedliwiona jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu (§ 14 pkt. 4 RS PB).
 3. Zamknięcie protokołów nastąpi:
  • 28.06.2020 o godz. 2359 – zajęcia kończące się zaliczeniem (oprócz wykładu)
  • 05.07.2020 o godz. 2359 – wykłady kończące się zaliczeniem i egzaminy
  • 23.09.2020 o godz. 2359 – egzaminy poprawkowe
 4. Wypełnione, wydrukowane i podpisane protokoły należy złożyć w dziekanacie do dnia 9.10.2020 r.

Studentom i Nauczycielom życzę jak najlepszych wyników w zimowej sesji egzaminacyjnej

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr inż. Sławomir Kwiećkowski

 


Harmonogram egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

Elektrotechnika – studia stacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
II Matematyka 2 dr inż. R. Stasiewicz 22.06.2020 10:00 16.09.2020 17:30
Teoria obwodów 2 dr inż. S. Kwiećkowski 24.06.2020 10:15 17.09.2020 10:00
Metrologia dr inż. J. Makal, prof. PB 24.06.2020 8:30-10:00 15.09.2020 8:30-10:00
IV Podstawy elektroenergetyki 1 dr inż. D. Sajewicz 22.06.2020 12:00-13:00
Energoelektronika 1 prof. dr hab. inż. A. Sikorski 24-25.06.2020 8:30-14:00 14.09.2020 10:00
Urządzenia i instalacje elektryczne dr inż. M. Sulkowski 23.06.2020 10:00
VI Język obcy 5 22.06.2020 10:30-15:30 16.09.2020 9:00-12:00
Układy przekształtnikowe 1 dr inż. A. Bogdan 26.06.2020 8:30-10:00 14.09.2020 8:30-10:00
Automatyka napędu elektrycznego 1 dr hab. inż. M. Dubowski, prof. PB 24.06.2020 10:00 15.09.2020 10:00
Systemy elektroenergetyczne dr inż. R. Sobolewski 24.06.2020 10:00 15.09.2020 10:00
Wytwarzanie i gospodarka elektroenergetyczna dr inż. H. Rusak 26.06.2020 12:00 16.09.2020 10:00

Elektrotechnika – studia stacjonarne I stopnia, profil praktyczny

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
II Matematyka 2 dr inż. R. Stasiewicz 22.06.2020 10:00 16.09.2020 17:30
Metrologia dr inż. J. Makal, prof. PB 25.06.2020 8:30-9:30
część pisemna
(część ustna ustalona
indywidualnie ze
studentami, którzy zaliczą
część pisemną)
15.09.2020 8:30-10:00
Teoria obwodów 2 dr inż. S. Kwiećkowski 24.06.2020 10:15 17.09.2020 10:00
IV Podstawy elektroenergetyki 1 dr inż. G. Hołdyński 29.06.2020 10:00
Język obcy 4 22.06.2020 10:30-15:30 16.09.2020 9:00-12:00

Ekoenergetyka – studia stacjonarne I stopnia

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
II Elektrotechnika 2 dr inż. M. Zaręba 22.06.2020 12:00
Matematyka 2 dr hab. M. Wyrwas 25.06.2020 12:00-14:00 16.09.2020 8:30-10:30
Odnawialne źródła energii dr inż. H. Rusak 24.06.2020 12:00 18.09.2020 12:00
Mechanika płynów dr inż. M. Łukaszuk 23.06.2020 14:00 16.09.2020 14:00
IV Systemy grzewczo-wentylacyjne w budynkach 1 dr hab. inż. D. Krawczyk, prof. PB 22.06.2020 10:00-12:00 14.09.2020 10:00-12:00
Termodynamika techniczna dr inż. J. Gościk 25.06.2020 10:00 17.09.2020 10:00
Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych dr inż. M. Sulkowski 23.06.2020 10:00
VI Język obcy 5 22.06.2020 10:30-15:30 16.09.2020 9:00-12:00
Inżynieria materiałowa dr hab. inż. P. Miluski, prof. PB 26.06.2020 11:15 18.09.2020 11:15
Technika mikroprocesorowa w energoelektronice dr inż. M. Korzeniewski
Turbiny parowe i gazowe prof. dr hab. inż. D. Butrymowicz 24.06.2020 10:00 14.09.2020 10:00
Pompy i wentylatory dr inż. M. Łukaszuk 23.06.2020 12:00 16.09.2020 12:00

Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne I stopnia

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
II Matematyka 2 dr hab. M. Wyrwas 24.06.2020 12:00-14:00 16.09.2020 10:30-12:30
Obwody i sygnały prof. dr hab. inż. J. Gołębiowski 29.06.2020 12:00 17.09.2020 10:00
Podstawy telekomunikacji dr inż. K. Konopko 23.06.2020 10:00 15.09.2020 10:00
IV Technika mikroprocesorowa dr inż. L.Grodzki 24.06.2020 12:15 17.09.2020 10:00
Technika wielkich częstotliwości 1 dr hab. inż. K. Aniserowicz, prof. PB 30.06.2020 12:00 19.09.2020 12:00
Źródła i detektory promieniowania dr inż. U. Błaszczak 22.06.2020 12:15-14:00
VI Język obcy 5 22.06.2020 10:30-15:30 16.09.2020 9:00-12:00
Zarządzanie i bezpieczeństwo w sieciach teleinformatycznych dr inż. A. Zankiewicz 26.06.2020 12:15-14:00
Technika laserowa i jej zastosowania 1 dr inż. Ł. Gryko 24.06.2020 10:00 16.09.2020 10:00
Mechatronika 1 dr hab. inż. M. Dubowski, prof. PB 23.06.2020 10:00 15.09.2020 10:00
Systemy łączności bezprzewodowej dr inż. N. Litwińczuk „0” 17.06.2020
„I” 25.06.2020
10:00
12:00
17.09.2020 12:00

Elektrotechnika – studia stacjonarne II stopnia

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
I Wybrane zagadnienia teorii obwodów dr inż. S. Kwiećkowski 22.06.2020 10:00 14.09.2020 10:00
Elektromechaniczne systemy napędowe dr hab. inż. M. Dubowski, prof. PB 25.06.2020 10:00 16.09.2020 10:00

Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne II stopnia

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
III Bezpieczeństwo systemów informacyjnych dr inż. A. Zankiewicz 26.06.2020 16:00-17:30

Electronics and Telecommunications – second degree studies

Semester Subject Teacher Exams
22.06.2020–30.06.2020
Retake exams
14.09.2020–20.09.2020
Date Hour Date Hour
I Optical fiber technology and photonics dr hab. inż. M. Kochanowicz, prof. PB 22.06.2020 12:00
Antennas and propagation 1 dr hab. inż. K. Aniserowicz, prof. PB 15.06.2020 11:00

Automatyka i robotyka – studia stacjonarne II stopnia

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
I Teoria sterowania dr hab. inż. Z. Kulesza, prof. PB 23.06.2020 10:15-12:00 14.09.2020 10:15-12:00
Systemy sterowania robotów dr inż. A. Wolniakowski 24.06.2020 10:15-12:00

Elektrotechnika – studia niestacjonarne I stopnia

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
II Matematyka 2 dr M. Kępczyk 27.06.2020 11:00-12:30 19.09.2020 11:00-12:30
Fizyka 2 dr inż. E. Czech 27.06.2020 18:00 20.09.2020 18:00
Teoria obwodów 1 dr inż. A. Białostocka „0” 20.06.2020
„I” 27.06.2020
8:00-10:00
8:00-10:30
18.09.2020 17:00-20:00
IV Podstawy elektroenergetyki dr inż. H. Rusak 28.06.2020 12:00 20.09.2020 12:00
Maszyny elektryczne 1 dr hab. inż. A. Sołbut, prof. PB 27.06.2020 8:00 19.09.2020 8:00
VI Język obcy 6 mgr Liliana Sienkiewicz 26.06.2020 17:00 18.09.2020 17:00
Napęd elektryczny 1 dr inż. J. Werdoni 28.06.2020 8:00 20.09.2020 8:00

Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne I stopnia

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
IV Ochrona przeciwzakłóceniowa dr hab. inż. R. Markowska, prof. PB „0” 23.05.2020
„I” 27.06.2020
14:20-15:50
14:20-15:50
19.09.2020 14:20-15:50
Radiowe systemy łączności dr inż. M. Sadowski 27.06.2020 10:00 19.09.2020 10:00
Język obcy 6 mgr Liliana Sienkiewicz 27.06.2020 18:00 19.09.2020 18:00
Projektowanie układów optoelektronicznych 1 dr inż. Ł. Gryko 26.06.2020 17:00 18.09.2020 17:00

Elektrotechnika – studia niestacjonarne II stopnia

Semestr Przedmiot Egzaminator Sesja podstawowa
22.06.2020–30.06.2020
Sesja poprawkowa
14.09.2020–20.09.2020
Data Godzina Data Godzina
II Układy energoelektroniczne dr inż. A. Bogdan 28.06.2020 8:30-10:00 13.09.2020 8:30-10:00

Rezerwacja sal dydaktycznych

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.