Wydział Elektryczny PB

Sesja egzaminacyjna

Organizacja sesji i warunki zaliczenia semestru letniego w roku akademickim 2020/2021

Szczegółowe zasady zaliczenia semestru określa Dział 5 Regulaminu studiów Politechniki Białostockiej.

W celu sprawnego przeprowadzenia zdalnych zaliczeń i egzaminów, w mocy pozostają wytyczne § 6 Zarządzenia nr 1222 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zasad realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni. (tekst zarządzenia). Dopuszcza się stacjonarną organizację zaliczeń i egzaminów dla wybranych przedmiotów prowadzonych zdalnie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan na wniosek prowadzącego zajęcia.Proszę pracowników ustalających terminy egzaminów na studiach niestacjonarnych o koordynację działań i nie ustalanie dwóch różnych form (zdalnej i bezpośredniej) zaliczeń i egzaminów w tym samym dniu.

W przypadku realizacji zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uczelni, powinny się one odbywać z zachowaniem wszelkich procedur zapewniających bezpieczeństwo wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2020/2021 sesja egzaminacyjna w semestrze letnim odbywa się w następujących terminach:

 • sesja egzaminacyjna podstawowa: 21.06.2021 r. – 30.06.2021 r.
 • sesja egzaminacyjna poprawkowa: 13.09.2021 r. – 19.09.2021 r.
 • rejestracja na semestr zimowy: 20.09.2021 r. – 30.09.2021 r.

Przypominam, że sesja egzaminacyjna podstawowa dla studentów semestru 4 i 6 kierunku Elektrotechnika – studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym odbywa się w terminach: 12.05.2021 r. – 23.05.2021 r. W związku z obowiązkiem odbycia przez studentów odpowiednio 16-, 24-tygodniowej praktyki wakacyjnej, istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu w trybie indywidualnym do dnia 28.05.2021 r. Pozostałe terminy w organizacji sesji nie ulegają zmianie.

Zaliczenia

 1. Zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz ich poprawy powinny być dokonane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej – do dnia 20.06.2021 r. Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem – ich poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej – do 30.06.2021 r. Nauczyciel akademicki ma obowiązek zorganizowania co najmniej jednokrotnej poprawy ocen cząstkowych.
 2. Dziekan może zarządzić na wniosek studenta przeprowadzenie zaliczenia w formie komisyjnej. Umotywowany wniosek, przedstawiający szczegółowe uzasadnienie, należy złożyć najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia w systemie USOS.
 3. Student, który nie uzyska zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną, która będzie uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen.

Egzaminy

 1. Terminy egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej należy ustalić ze studentami i przekazać do dziekanatu najpóźniej – do dnia 31.05.2021 r. W przypadku egzaminów, które odbyły się przed sesją proszę również o podanie faktycznej daty przeprowadzenia egzaminu.
 2. Egzaminy zerowe powinny być przeprowadzone – do dnia 20.06.2021 r. Kryteria dopuszczenia do egzaminu zerowego ustala prowadzący przedmiot. Oceny niedostatecznej z egzaminu składanego w terminie zerowym nie wpisuje się do protokołu.
 3. Studentowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.
 4. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić w ciągu trzech dni od ustalonego terminu egzaminu. Usprawiedliwienie przyjmuje prowadzący przedmiot i ustala ze studentem indywidualny termin egzaminu.
 5. Student, który nie zgłosił się na egzamin w terminie i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu egzaminu – traci ten termin. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezłożeniem przez studenta egzaminu i skutkuje wpisaniem przez prowadzącego oceny niedostatecznej.
 6. Na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ciągu trzech dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS, Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny.

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

 1. Warunkiem zaliczenia semestru i uzyskania pełnej rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie 30 punktów ECTS.
 2. Uzyskanie przez studenta minimum 20 punktów ECTS z zajęć wynikających z planu studiów danego semestru, jest podstawą do podjęcia przez Dziekana decyzji o rejestracji z długiem punktów zaliczeniowych na semestr zimowy 2021/2022.
 3. W przypadku nieuzyskania 20 punktów ECTS z zajęć, student może złożyć podanie o powtórzenie semestru najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na kolejny semestr – do dnia 30.09.2021 r. Brak podania spowoduje uruchomienie procedury skreślenia z listy studentów.

Różne sprawy

 1. Studenci zobowiązani są do sprawdzania ocen wystawionych w systemie USOSweb, w razie braku bądź rozbieżności w ocenach – należy niezwłocznie wyjaśnić to z prowadzącym przedmiot.
 2. Nauczyciele akademicy zobowiązani są do uzupełniania w protokołach dat zgodnych z terminami przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów. Protokoły muszą mieć wypełnione wszystkie pozycje. W puste miejsca należy wpisać ocenę niedostateczną (2,0) z ewentualnym dopiskiem na wydrukowanym protokole „nie uczęszczał” lub „nie zgłosił się” potwierdzonym parafką – nieobecność studenta, która wynosiła więcej niż 1/5 liczby godzin zajęć i nie została usprawiedliwiona jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu (§ 14 pkt. 4 RS PB).
 3. Zamknięcie protokołów nastąpi:
  • 30.06.2021 – zajęcia kończące się zaliczeniem (oprócz wykładu),
  • 05.07.2021 – wykłady kończące się zaliczeniem i egzaminy,
  • 22.09.2021 – egzaminy poprawkowe.
 4. Wypełnione, wydrukowane i podpisane protokoły należy złożyć w dziekanacie do dnia 10.10.2021 r.

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
dr inż. Sławomir Kwiećkowski


Harmonogram egzaminów w sesji letniej 2020/2021

Informacje wkrótce.


Rezerwacja sal dydaktycznych

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.