Wydział Elektryczny PB

Seminaria

Harmonogram seminariów na Wydziale Elektrycznym w semestrze letnim 2018/2019

 

Seminaria Katedry odbywają się we środy o godzinie 10:15 w sali WE-247

27.02.2019 r.

prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek

Pochodna Liego nawias Liego pola wektorowego

 W wystąpieniu zostaną podane podstawy analizy układów nieliniowych oparte na pochodnej Liego funkcji skalarnej wzdłuż pola wektorowego oraz nawiasu Liego pól wektorowych. Poza podstawami matematycznymi zostaną pokazane nowe obszary zastosowania tych pojęć do analizy układów nieliniowych a w szczególności do linearyzacji  układów nieliniowych za pomocą nieliniowych sprzężeń zwrotnych.

 

06.03.2019 r.

prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek

Dystrybucja, dystrybucja inwolutywna oraz dystrybucja inwariantna

W referacie podano definicje przestrzeni liniowej, budowę bazy tej przestrzeni oraz jej podstawowe właściwości. Zdefiniowano dystrybucję jako przestrzeń wektorową rozpiętą na kolumnach zależnych od współrzędnej położenia. Podano podstawowe twierdzenie
i własności dystrybucji inwolutywnej. Zdefiniowano własności dystrybucji inwariantnej oraz podano metody sprawdzania niezmieniczości dystrybucji. Rozważania zilustrowano przykładami.


20.03.2019 r.

mgr inż. Ewa Piotrowska

Wykorzystanie teorii układów dynamicznych niecałkowitego rzędu do analizy wybranych obwodów elektrycznych

Tematyką pracy jest zastosowanie rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu do modelowania dynamiki napięć i prądów w obwodach elektrycznych niecałkowitego rzędu 
w postaci schematu drabinkowego.  Do opisu obwodów elektrycznych zwierających  zbudowane  układy drabinkowe  (o ściśle określonych rzędach)  posłużą układy równań różniczkowych zwyczajnych,  liniowych, niecałkowitego rzędu  wykorzystujące definicję pochodnej według  Caputo. Badania będą obejmowały sprawdzenie odpowiedzi przykładowych obwodów elektrycznych wykorzystujących elementy drabinkowe,  na wybrane sygnały wejściowe (skokowy i sinusoidalny).  Zastosowanie sterujących sygnałów sinusoidalnych pozwoliło na określenie zakresu częstotliwości, w którym zbudowane drabinki zachowują się, z dobrym przybliżeniem,  jak elementy niecałkowitego rzędu.


17.04.2019 r.

dr inż. Krzysztof Rogowski

Sterowanie z minimalną energią i osiągalność liniowych układów ciągłych o prostokątnych wymuszeniach

W referacie zaprezentowane zostaną wyniki analiz układów ciągłych o wymuszeniu w postaci funkcji prostokątnej. Przedstawiony zostanie wpływ tak zdefiniowanego wymuszenia na warunki osiągalności układu. Następnie rozważany będzie problem optymalnego doboru wartości wymuszeń w celu osiągnięcia pożądanego stanu końcowego układu. Użyteczność rozważań zaprezentowana zostanie w oparciu o przykład obwodu elektrycznego zasilanego napięciem prostokątnym.


24.04.2019 r.

prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek

Linearyzacja nieliniowych układów za pomocą nieliniowych sprzężeń zwrotnych.

Wykorzystując pochodną Liego funkcji skalarnej wzdłuż pola wektorowego podano metodę wyboru zmiennych stanu która umożliwia sprowadzanie układu nieliniowego do postaci kanonicznej. Podano metodę doboru sprzężenia zwrotnego nieliniowego linearyzującego układ nieliniowy.

 

08.05.2019 r.

dr inż. Walenty Owieczko

Modele rozpoznawania i optymalizacji parametrów dyskretyzacji obrazu cyfrowego

 W referacie przedstawiono model analizy, pozwalający  dokonać optymalizacji parametrów dyskretyzacji obiektów obrazu. Wyznaczono graniczne wartości zmiennych konturowych i na ich podstawie określono zakresy elementarnych przyrostów powierzchni przedziałowych. W oparciu o parametry modelu,  zaproponowano algorytm oraz dokonano oceny wartości błędów dyskretyzacji obiektów. Przedstawiono funkcję gęstości rozkładu zmiennej losowej oraz wybrane estymatory niepewności pomiaru.


15.05.2019 r.

dr inż. Adam Tomaszuk

Analiza wydajności hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej
W prezentacji zostanie omówiona architektura hybrydowego systemu energetyki odnawialnej zainstalowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Opisane zostaną generatory wiatrowe i fotowoltaiczne oraz infrastruktura pomiarowa i informacyjna. Przedstawione zostaną wyniki badań wydajności hybrydowego systemu energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej oraz opis prac naukowych powstałych na podstawie analizy zgromadzonych danych pomiarowych.


22.05.2019 r.

dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB

Przekształcenia czasowo-częstotliwościowe oraz metody sztucznej inteligencji w ocenie wskaźników autoregulacyjnych przestrzeni śródczaszkowej

W stanach pourazowych uszkodzeń mózgu konieczne jest ciągłe monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego, w celu wczesnego przewidywania epizodów nadmiernego wzrostu tego ciśnienia (ang. intracranial hypertension, IH). Przewidywanie epizodów IH opiera się na bieżącej ocenie tzw. indeksów autoregulacji (ang. AR indices), opisujących wybrane relacje ilościowe pomiędzy sygnałem ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP), ciśnienia tętniczego krwi (ABP), sygnałem elektrokardiograficznym (ECG), itp. Opisywany problem jest zbliżony do klasy problemów wczesnej detekcji uszkodzeń (stanów awaryjnych) w układach technicznych.

W stosowanych w literaturze podejściach indeksy autoregulacji wyznacza się na podstawie związków regresyjnych i/lub statystycznych pomiędzy sygnałami, po uprzednim zastosowaniu algorytmów przetwarzania (filtracji, agregacji, itp.) monitorowanych sygnałów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że epizod wzrostu ciśnienia śródczaszkowego jest procesem niestacjonarnym, proponuje się zastosowanie metod przetwarzania sygnałów wykorzystujących transformacje czasowo-częstotliwościowe (np. dekompozycję falkową). Grupa transformat czas-częstotliwość wykazuje przewagę w przypadku analizy procesów niestacjonarnych, do których niewątpliwie należy proces generujący opisywane uszkodzenie układu dynamicznego. Do rozwiązania problemu detekcji chwili czasu, w której następuje zagrożenie utratą zdolności autoregulacyjnych, proponuje się użycie algorytmów sztucznej inteligencji, w miejsce tradycyjnej filtracji progowej.


29.05.2019 r.

dr inż .Wojciech Wojtkowski

Pomiarowo – kontrolny system rozproszony.

System rozproszony jest to zbiór niezależnych urządzeń kontrolno – pomiarowych lub sterowników połączonych w jedną, spójną logicznie całość. Zwykle łączonymi urządzeniami są komputery lub systemy automatyki. Połączenie międzywęzłowe najczęściej realizowane jest poprzez sieć komputerową przewodową lub bezprzewodową, jednak na mniejszym obszarze można w tym celu wykorzystać również prostsze magistrale komunikacyjne, dedykowane do komunikacji lokalnej. W takim systemie wszystkie urządzenia są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające współdzielenie zasobów systemowych. Jedną z podstawowych cech systemu rozproszonego jest tworzenie na użytkownikach systemu rozproszonego wrażenia pojedynczego i zintegrowanego systemu. W prezentacji zostaną przedstawione wybrane aspekty związane z budową rozproszonego systemu kontrolno – pomiarowego. 


05.06.2019 r.

dr inż. Marian Gilewski

Wybrane zagadnienia elektroniki elastyczne

Elementy technologii elektroniki drukowanej. Obszary zastosowań i tendencje rozwojowe. Zasada pracy współczesnych elastycznych układów. Wybrane zagadnienia projektowania struktur cyfrowych w układach elastycznych.

 

12.06.2019 r.

dr inż. Rafał Kociszewski

Wybrane zastosowania mikrokontrolerów programowalnych

W referacie zostaną przedstawione praktyczne aplikacje, do których jest wykorzystywany mikrokontroler programowalny z rodziny PSoC firmy Cypress. Omawiana i analizowana będzie miedzy innymi implementacja algorytmów sterowania w wersji analogowej oraz cyfrowej.


19.06.2019 r.

dr inż. Andrzej Karpiuk

Prezentacja zestawu uruchomieniowego ASLK PRO

Zestaw uruchomieniowy ASLK PRO (Analog System Lab Kit PRO) został zakupiony w ramach Texas Instruments University Program i jest wykorzystywany podczas ćwiczeń laboratoryjnych  z przedmiotów Układy Elektroniczne 2 (Elektronika i Telekomunikacja) oraz Electronics 2 (Erasmus). Celem referatu jest zapoznanie słuchaczy z makietą laboratoryjną, programem czternastu  proponowanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz opiniami studentów i prowadzącego zajęcia na temat omawianego zestawu uruchomieniowego. W referacie przedstawiono zalety i wady systemu ASLK PRO oraz rekomendacje odnośnie możliwości jego szerszego wykorzystania w procesie dydaktycznym.

 

 

Seminaria odbywają się w środy o godzinie 10:15 w sali WE-215

 
27.02.2019 r.

dr inż. Marek Zaręba

Analiza wpływu częstotliwości na pole termiczne cylindrycznego szynoprzewodu z podwójną izolacją

 Przedmiotem badań jest analiza wpływu częstotliwości na pole termiczne oraz na parametry cylindrycznego szynoprzewodu z podwójną izolacją. Odpowiednie zagadnienie brzegowo-początkowe modelu zostanie rozwiązane przy użyciu funkcji Greena. Na tej podstawie zostanie opracowana analityczna metoda wyznaczania rozkładów pola w układzie oraz jego parametrów, m.in. dopuszczalnego prądu długotrwałego, krzywych rozgrzewu oraz stałych czasowych. Wyniki obliczeń zostaną zweryfikowane przy pomocy metody elementów skończonych.

 

13.03.2019 r.

dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia nr 743 Rektora PB z dnia 12.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie „Systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej” – przekazanie informacji o efektach kształcenia studentów po zakończeniu semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019

 

03.04.2019 r.

dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. nzw. PB

Pole magnetyczne w układzie dzielonego uzwojenia cewki impulsowej z obciążeniem nieliniowym

Celem prac jest określenie efektywnych parametrów cewki gradientowej pracującej w trybie impulsowym (w paśmie do 2 kHz). Wypadkowe właściwości całego układu są kształtowane przez zmianę konstrukcji uzwojenia wysokiego napięcia (WN) wysokoenergetycznej cewki impulsowej (E>120 mJ). Obliczenia cewki były prowadzone w układzie modelowym z nieliniowym obciążeniem układu. Dobór profilu rozkładu pola w części obejmującej zwoje cewki WN wynika z właściwości materiału rdzenia oraz punktu pracy magnetowodu, wstępnie określanego przez dobranie magnesu. Pożądany osiowy rozkład indukcji pola magnetycznego jest w głównym stopniu kształtowany przez zmianę parametrów konstrukcyjnych kolejnych segmentów cewki gradientowej.

 

08.05.2019 r.

dr inż. Anna Białostocka

Wpływ właściwości podłoża na osadzane warstwy stopu Fe\Ni

Ogromny wpływ na właściwości osadzanych stopów FeNi mają zewnętrzne warunki środowiskowe. Od dawna znany jest wpływ zewnętrznego pola magnetycznego i zmiennych warunków środowiska elektrochemicznego na strukturę i morfologię stopu. To właśnie ono ma znaczący wpływ na jakość  osadu. Przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonego procesu magnetoosadzania stopów żelazo-niklowych na podłożach o różnych właściwościach magnetycznych – aluminium, mosiądz, srebro.

 

12.06.2019 r.

dr inż. Wojciech Walendziuk

Analiza metrologiczna oraz implementacja wybranych quasi-mostkowych i klasycznych przetworników stosowanych w rezystancyjnych czujnikach wagowych

Celem seminarium jest przedstawienie rozwiązań technicznych wybranych quasi-mostkowych i klasycznych przetworników stosowanych w rezystancyjnych czujnikach wagowych. Zaprezentowane więc będą klasyczne układy pomiarowe oraz alternatywne – posiadające dwa źródła prądowe. Omówione będzie także wykorzystanie układów kondycjonujących sygnały z czujników rezystancyjnych w zastosowaniach medycznych tj. uroflowmetrii oraz stabilografii. Przedstawione będą także metody kalibracji tych układów oraz sposób obliczania niepewności pomiaru. oraz metody analizy danych uzyskanych w czasie procesu kalibracji poprzez porównanie ich ze wzorcem.

 

Seminaria Katedry odbywają się we środy o godzinie 9:00 w sali 140

 

27.03.2019 r.

dr inż. Piotr Falkowski

Predykcyjna regulacja przekształtnika AC/DC z filtrem LCL oraz dodatkowym sprzężeniem zwrotnym.

W wyniku dalszych prac nad rozwijaniem predykcyjnej regulacji przekształtnika AC/DC
z filtrem LCL zmodyfikowano opracowany wcześniej algorytm sterowania. Zmiany polegają na wprowadzeniu dodatkowego sprzężenia zwrotnego od prądu sieci. Zmiana ta wpływa na poprawę jakości prądu szczególnie przy odkształconym napięciu sieci EE. Opracowana metoda sterowania została zweryfikowana symulacyjnie oraz zostanie przebadana laboratoryjnie w celu ostatecznego potwierdzenia skuteczności działania dodatkowego sprzężenia zwrotnego.

 

10.04.2019 r.

mgr inż. Agata Godlewska

Nieliniowe algorytmy sterowania prądowym przekształtnikiem AC/DC.

W referacie zostaną przedstawione wybrane nieliniowe algorytmy sterowania prądowym przekształtnikiem AC/DC. Zostaną omówione różnice w działaniu tych metod sterowania, ich wady i zalety oraz przykłady ich wykorzystania. Podczas wystąpienia zostaną przedstawione wyniki symulacji w programie MATLAB/Simulink.

 

17.04.2019 r.

dr inż. Marek T. Korzeniewski

Układ „Multiinvertera” – opis oraz budowa przekształtnika wielofunkcyjnego

Na seminarium zostanie przedstawiony układ „multinvertera” – urządzenia zapewniającego niezależnie bezprzerwowe i niezawodne źródło zasilania odbiorników włączonych do wydzielonej 4-przewodowej sieci elektrycznej NN. Układ MULTIINVERTERA jest urządzeniem kojarzącym sieć elektroenergetyczną z instalacjami OZE (panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe) jak również z innymi urządzeniami umożliwiającymi magazynowanie lub/i przetwarzanie energii (np. zasobniki energii – baterie akumulatorów czy też grzałki do ogrzewana wody na potrzeby własne). Ponadto przewidziano możliwość współpracy MULTIINVERTERA z spalinowym agregatem prądotwórczym, który będzie automatycznie załączany w stanach awaryjnych (brak zasilania z sieci EE lub ich niewystarczająca moc z OZE) zapewniając tym samym ciągłość zasilania odbiorników energii elektrycznej. Kolejną zaletą, rzadko spotykaną w tego typu układach, jest zastosowanie 3-fazowej, 4-przewodowej sieci (L1, L2, L3, N), umożliwiającej zasilanie odbiorników 3 fazowych symetrycznych lub niesymetrycznych, jak również odbiorników 1-fazowych.

 

15.05.2019 r.

dr inż. Krzysztof Kulikowski

Predykcyjne sterowanie 5-cio poziomowym przekształtnikiem ANPC ze zredukowaną liczbą obliczeń.

Podczas seminarium zostaną przedstawione dwie predykcyjne metody sterowania 5-cio poziomowym przekształtnikiem ANPC ze zredukowaną liczbą obliczeń. Pierwsza metoda jest prostsza i wymaga obliczenia wartości funkcji kosztów tylko dla trzech wektorów napięć przekształtnika. Druga metoda wykorzystuje dwukrokowy horyzont i wymaga do obliczania funkcji kosztowej dla siedmiu wektorów w pierwszym kroku i dla trzech wektorów w drugim kroku. Proponowane metody zostaną porównywane zarówno z jedno i dwu krokowymi standardowymi metodami predykcyjnymi (MPC). Wyniki symulacji potwierdzają wysoką jakość sterowania zaproponowanych metod.

 

29.05.2019 r.

dr inż. Adam Kuźma

Porównanie efektywności energetycznej elektrowni wiatrowej z panelami fotowoltaicznymi zainstalowanymi na terenie Politechniki Białostockiej.

W ramach seminarium przedstawione zostaną wyniki badań laboratoryjnych elektrowni wiatrowych i paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na terenie Politechniki Białostockiej. W ramach projektów unijnych zamontowano na terenie Politechniki Białostockiej między innymi turbinę wiatrową z poziomą osią obrotu oraz panele fotowoltaiczne. W ramach seminarium przedstawione zostaną charakterystyki wytwarzania energii w celu zbadania w jakim stopniu rozpatrywane odnawialne źródła energii elektrycznej mogą się uzupełniać. Badania zostaną przeprowadzone w różnych porach roku.

 

12.06.2019 r.

dr hab. inż. Marian R. Dubowski

Analiza dynamiki modeli/obserwatorów wybranych elektromagnetycznych zmiennych stanu w silnikach indukcyjnych klatkowych

W ramach seminarium przedstawione zostaną rezultaty analizy właściwości dynamicznych wybranych modeli elektromagnetycznych zmiennych stanu silników indukcyjnych klatkowych. Do analizy wykorzystana zostanie bezpośrednia metoda Lapunowa. Miarą właściwości dynamicznych będzie skala wykładniczego zanikania normy kwadratowej uchybu pomiędzy wielkością estymowaną, a rzeczywistą.

 

 

Zebrania KTiAE obywają się o godz. 9:00 w sali 306

 

05.03.2019 r.

dr inż. Andrzej Zankiewicz

Realizacja sieci Bluetooth LE w topologii siatkowej (mesh)

W ramach seminarium omówiona zostanie koncepcja realizacji siei Bluetooth Low Energy (BLE) w topologii siatkowej (ang. mesh). Topologia ta pozwala na zestawienie wielu połączeń pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład danej sieci BLE w specyfikacji 4 lub wyższej z możliwością przekazywania danych odebranych przez dane urządzenie do kolejnych węzłów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest tworzenie sieci BLE w dużej skali do zastosowań m.in. w takich dziedzinach jak automatyka budynkowa, sieci czujnikowe, systemy IoT.

 

12.03.2019 r.

dr inż. Norbert Litwińczuk

Darknet –  czym jest i co o nim wiadomo

Darknet jest zbiorczą nazwą określającą różne anonimowe strony internetowe, sklepy, fora dyskusyjne i inne serwisy dostępne w internecie. Udostępniane treści są ukryte na dynamicznie generowanych stronach, których nie można znaleźć przez standardowe wyszukiwarki. Tradycyjne wyszukiwarki nie mogą rejestrować lub pobrać treści znalezionych w darknecie, te strony dla nich są niewidoczne. Darknet zawiera olbrzymie ilości danych, które są przechowywane na wielu pojedynczych komputerach. Użytkownik nawiązuje szyfrowane połączenie z jednym z serwerów sieci TOR, który następnie przekazuje je do kolejnych i w ten sposób, przez kilka pośredniczących komputerów, osiągany jest serwer zawierający interesujące nas dane. Ponieważ za każdym razem zaszyfrowana transmisja przebiega przez inne losowo wybrane serwery, wykrycie komputera nawiązującego połączenie jest praktycznie niemożliwe.

 

09.04.2019 r.

dr inż. Grażyna Gilewska

Laboratorium Technologii internetowych i Internetu rzeczy

Na seminarium zostanie przedstawiona koncepcja nowego laboratorium z przedmiotu Technologii internetowych i Internetu rzeczy na VI semestrze studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Przedstawione zostaną założenia i cele przedmiotu oraz zakresy poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

 

 

11.06.2019 r.

dr inż. Dariusz Jańczak

Zastosowanie metod fuzji do integracji danych pomiarowych z czujników różnych typów

W ramach seminarium zostanie poruszone zagadnienie zastosowania fuzji danych do integracji pomiarów
z czujników zróżnicowanych konstrukcyjnie oraz o różnych parametrach. Powyższa problematyka zostanie przeanalizowana pod kątem zastosowań do określania położenia oraz śledzenia ruchu obiektów.

 

Seminaria Katedry odbywają się we środy o godzinie 10:15 w sali WE-217

 

20.03.2019 r.

mgr inż. Magdalena Sielachowska

Metody kształtowania efektywności energetycznej oświetlenia drogowego poprzez udział luminancji nieboskłonu.

Zagadnienie poprawy efektywności energetycznej jest w ostatnich latach jednym z ważniejszych aspektów rozważanych przez państwa Unii Europejskiej. Nowelizacje norm oraz rozporządzeń prawnych mają za zadanie skupić uwagę społeczeństwa na problemie nadmiernego zużycia energii oraz zachęcić do podjęcia wysiłku jego ograniczenia. Na Świecie ponad 4,3% a w Polsce około 7% całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej jest wykorzystywane na potrzeby oświetlenia dróg i ulic. W celu stworzenia wydajnego energetycznie systemu oświetleniowego stosuje się nowoczesne energooszczędne źródła światła, bądź systemy sterowania oprawami. W niniejszym referacie przedstawiono możliwości wykorzystania naturalnych źródeł światła, takich jak promieniowanie słoneczne, które w nocy dociera do Ziemi jako światło odbite od powierzchni Księżyca oraz zanieczyszczenia świetlnego, pochodzącego od obiektów sportowych, w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego.

 

27.03.2019 r.

mgr inż. Robert Supronowicz

Metody prognozowania eksploatacyjnych zmian strumienia świetlnego emitowanego przez LEDy stosowane do celów oświetleniowych

Zostanie zaprezentowany proces starzenie się źródeł białych LED-ów opartych o diodę niebieską (lub inną) oraz luminofor w trakcie eksploatacji. Analizie będzie podlegał wpływ wybranych warunków pracy źródeł LED na zbadaną, oraz prognozowaną eksploatacyjną wartość trwałości strumienia świetlnego populacji źródeł LED. Wskazana zostanie informacja, iż deklarowana trwałość źródeł LED użytych w oprawie jest wyspecyfikowana dla warunków laboratoryjnych, które mogą odbiegać od warunków pracy w wybranej oprawie oświetleniowej co ma istotny wpływ na eksploatacyjną trwałość strumienia świetlnego. Główny punkt ciężkości zostanie skupiony na opublikowanym i rekomendowanym przez Illuminating Engineering Society standardzie IES TM-21, określającym metodykę przeprowadzania badań zgodną ze standardem LM-80-08. Przedstawione zostaną również wyniki badań różnych ośrodków badawczych, które dostrzegają niedokładności zaproponowanej metody w wybranych przypadkach. Zostaną również przedstawione inne metody predykcji zmian wartości strumienia świetlnego w czasie, w wybranych przyspieszonych warunkach degradacji źródeł LED.

 

10.04.2019 r.

mgr inż. Karol Czajkowski

Badania kompatybilności elektromagnetycznej

Prezentacja ma na celu przybliżenie słuchaczom funkcjonowania akredytowanego laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej oraz podstaw prawnych wynikających z dyrektywy Nowego Podejścia (w szczególności EMC-2014/30/UE). Podczas prezentacji zostanie wyjaśnione pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej oraz podstawowe zjawiska fizyczne, które mogą wpłynąć na niepożądane działanie urządzeń elektrycznych/elektronicznych. Następnie zostanie dokonany podział testów EMC w oparciu o wcześniej przedstawione zjawiska. W kolejnym punkcie zostaną omówione podstawowe normy badawcze oraz zaprezentowane rzeczywiste stanowiska pomiarowe do ich badania/pomiarów.

 

17.04.2019 r.

dr inż. Łukasz Gryko

Szerokopasmowe źródło LED do aplikacji biomedycznych

Prezentacja poświęcona kolorymetrycznej charakteryzacji przestrajalnego widmowo oświetlacza LED dedykowanego do wykorzystania w biomedycynie, szczególnie w technikach endoskopowych, układach oświetlaczy w gabinetach zabiegowych i wybranych układach diagnostycznych wykorzystujących regulowany kontrast barwny. Opracowany układ zapewnia regulację temperatury barwowej najbliższej oraz charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami oddawania barw. 

 

08.05.2019 r.

dr hab. inż. Irena Fryc

Czy błąd korekcji widmowej f1′ służący do klasyfikowania jakości luksomierzy może być traktowany jako miara dokładności przeprowadzonego pomiaru?

Zostanie zaprezentowana analiza wpływu barwy promieniowania (opisanej przy użyciu temperatury barwowej najbliższej) emitowanego przez lampy fluorescencyjne (świetlówki wzorcowe) na wartość błędu f1 luksomierzy klasy A. Wskazane zostanie, że wartość błędu f1′, podana przed producenta w specyfikacji miernika, nie może być utożsamiana z różnicą pomiędzy wynikiem pomiaru a wielkością mierzoną tym luksomierzem. Przedstawione zostaną również wyniki badań potwierdzające fakt, iż luksomierze tej samej klasy, nawet o tej samej wartości błędu f’1, nie gwarantują uzyskania identycznych wskazań pomiarowych wartości natężenia oświetlenia. Wykazane zostanie także, że parametr f1′ (błąd korekcji widmowej) służący do klasyfikowania jakości luksomierzy nie może być traktowany jako miara dokładności przeprowadzonego pomiaru.

 

22.05.2019 r.

dr inż. Grzegorz Hołdyński

Algorytm sterowania nadążnym symetryzatorem napięć doziemnych w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia

Na seminarium przedstawiony zostanie opracowany algorytm sterowania nadążnym pojemnościowym symetryzatorem napięć doziemnych w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia z punktem neutralnym uziemionym przez dławik gaszący (kompensacją ziemnozwarciową) dla różnych konfiguracji układów kompensujących.

 

12.06.2019 r.

dr inż. Zbigniew Skibko

Obciążalność prądowa przedłużaczy bębnowych

W referacie zostanie przedstawiona analiza obciążalności prądowej długotrwałej przedłużaczy bębnowych, w zależności od przekroju znamionowego żył zastosowanego przewodu, temperatury otoczenia w jakiej pracuje przedłużacz oraz od ilości zwojów przewodu na bębnie. Ukazany zostanie również aspekt spadku napięcia występującego na dostępnych aktualnie na rynku przedłużaczach.

 

Regulamin seminariów w Politechnice Białostockiej

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.