Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Kronika KTiAE

Historia KTiAE

 

Poniżej przedstawiona jest kronika Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej, której zawiązki powstały w roku 1990. Trwała przez trzy dekady – kawał historii ludzkiego życia, ze znaczącym wkładem w dzieje WE i całej PB.
Mam do KTiAE wielki sentyment, nie tylko dlatego, że jestem jedynym pracownikiem, który był z Katedrą związany od jej zalążków do końca istnienia.

 

lata 1975–1982(?)

Na Wy­dzia­le Elek­trycz­nym ist­nia­ło Stu­dium Elek­tro­ni­ki, na które przyj­mo­wa­no stu­den­tów praw­do­po­dob­nie do 1980 roku.

25 kwietnia 1990

Tę datę uznać można za ka­mień wę­giel­ny hi­sto­rii Ka­te­dry. Tego dnia od­by­ła się na Wy­dzia­le Elek­trycz­nym dys­ku­sja z udzia­łem rek­to­ra, prof. dra hab. inż. Ka­zi­mie­rza Pień­kow­skie­go „w spra­wie bazy apa­ra­tu­ro­wej, lo­ka­lo­wej i roz­wo­ju Wy­dzia­łu”. W tym cza­sie rek­tor for­so­wał ideę utwo­rze­nia nowych kie­run­ków stu­diów na PB (Elek­tro­ni­ka, In­for­ma­ty­ka, Au­to­ma­ty­ka i Ro­bo­ty­ka). Na ze­bra­niu pod­ję­to de­cy­zję o pod­ję­ciu prac przy­go­to­waw­czych w celu uru­cho­mie­nia kie­run­ku Elek­tro­ni­ka. W krót­kim cza­sie ufor­mo­wa­no grup­kę pię­ciu pra­cow­ni­ków, za­lą­żek obec­nej KTiAE:

  • dr inż. An­drzej Sowa (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 1 li­sto­pa­da 1978 r.),
  • dr inż. Karol Ani­se­ro­wicz (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 1 lipca 1979 r.),
  • dr inż. Woj­ciech Ko­wal­ski (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 18 grud­nia 1973 r.),
  • mgr inż. Le­szek Au­gu­sty­niak (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 15 lu­te­go 1988 r.),
  • mgr inż. Mi­ro­sław Zie­len­kie­wicz (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 1984 r.).

Grupa była for­mal­nie przy­pi­sa­na do struk­tu­ry Za­kła­du Tech­nik Ra­dia­cji (kie­row­nik: doc. dr hab. inż. Wła­dy­sław Dyb­czyń­ski), w któ­rym miały być roz­wi­ja­ne prace nad re­ali­za­cją po­cząt­ko­wej idei utwo­rze­nia spe­cjal­no­ści opto­elek­tro­ni­ka.

7 lutego 1991

Po­sie­dze­nie Rady Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go, na któ­rym pod­ję­to uchwa­łę o utwo­rze­niu kie­run­ku Elek­tro­ni­ka. Był wów­czas rów­nież dysku­towany pro­jekt zmia­ny nazwy Wy­dzia­łu na Wy­dział Elek­tro­tech­ni­ki i Elek­tro­ni­ki. Jakiś czas póź­niej dys­ku­to­wa­no nawet po­dział szyb­ko roz­wi­ja­ją­ce­go się wów­czas Wy­dzia­łu na dwa In­sty­tu­ty: Elek­tro­tech­ni­ki i Elek­tro­ni­ki.

18 kwietnia 1991

Za­twier­dze­nie przez Senat PB nowej struk­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go. Na bazie do­tych­cza­so­wych Za­kła­dów po­wsta­ło pięć Ka­tedr: Elek­tro­tech­ni­ki Teo­re­tycz­nej i Me­tro­lo­gii, Elek­tro­ener­ge­ty­ki, Au­to­ma­ty­ki i Elek­tro­ni­ki, Ener­go­elek­tro­ni­ki i Na­pę­dów Elek­trycz­nych, oraz Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej, a także sa­mo­dziel­ny Za­kład In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Elek­trycz­nych i Elek­tro­nicz­nych. W ra­mach Ka­te­dry Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej (kie­row­nik: dr hab. inż. Wła­dy­sław Dyb­czyń­ski, prof. nzw. PB) wy­ło­nio­no Za­kład Tech­nik Ra­dia­cji i Za­kład Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej (kie­row­nik: dr inż. An­drzej Sowa). Za­kład mie­ścił się w po­miesz­cze­niach hali ma­szyn przy ul. Grun­waldz­kiej 11.

1–3 lipca 1991

Eg­za­mi­ny wstęp­ne na rok aka­de­mic­ki 1991/1992, pierw­sza re­kru­ta­cja na stu­dia na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka.

1 października 1991

Pierw­szy rocz­nik stu­den­tów roz­po­czął stu­dia na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Te­le­ko­mu­ni­ka­cja.

1 lutego 1992

Pra­cow­ni­cą Za­kła­du Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej zo­sta­ła mgr inż. Gra­ży­na Gi­lew­ska.

1992 – 1994

W bu­do­wa­niu Ka­te­dry po­ma­gał do­jeż­dża­ją­cy z War­sza­wy dr hab. inż. Sta­ni­sław Ro­sło­niec, pra­cow­nik Wy­dzia­łu Elek­tro­ni­ki PW. W tym cza­sie w Ka­te­drze pra­co­wa­li też jako asy­sten­ci Marek Szczer­baMa­riusz Sze­ro­ki oraz, jako tech­ni­cy, Da­riusz Dą­brow­skiAn­drzej Moraś.

15 maja 1992

Kierownikiem laboratorium został inż. Adam Wiktorko, wcześniej, od 1 sierpnia 1988, pracujący na Wydziale Mechanicznym.

1 września 1992

Z Le­nin­gradz­kie­go In­sty­tu­tu Elek­tro­tech­nicz­ne­go (ЛЭТИ) w St. Pe­ters­bur­gu przy­był do Za­kła­du prof. dr hab. inż. Jurij Pie­tro­wicz Gri­szin.

1 grudnia 1992

Do Za­kła­du przy­szła pani Wie­sła­wa Hry­nie­wic­ka (pra­cu­ją­ca na Po­li­tech­ni­ce od 1971 r.), która ob­ję­ła obo­wiąz­ki ad­mi­ni­stra­cyj­ne i biu­ro­we.

15 grudnia 1992

Ekipę tech­nicz­ną Za­kła­du wzmoc­nił inż. Zbi­gniew Pyłko.

1 października 1993

Z Le­nin­gradz­kie­go In­sty­tu­tu Elek­tro­tech­nicz­ne­go (ЛЭТИ) w St. Pe­ters­bur­gu przy­był do Za­kła­du prof. dr hab. inż. Gien­na­dij Gieorgiewicz Czaw­ka.

1 października 1993

Ko­lej­nym asy­sten­tem w Ka­te­drze zo­stał mgr inż. Da­riusz Bo­chen.

1 października 1993

Pro­wa­dze­nie zajęć w Ka­te­drze roz­po­czął prof. dr hab. med. Ja­nusz Ba­durs­ki.

25 listopada 1993

Uchwa­ła Rady Wy­dzia­łu w spra­wie utwo­rze­nia, w miej­sce do­tych­cza­so­wej Ka­te­dry Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej, dwóch jed­no­stek orga­ni­za­cyjnych: Ka­te­dry Pro­mie­nio­wa­nia Optycz­ne­go na bazie ist­nie­ją­ce­go Za­kła­du Tech­nik Ra­dia­cji (kie­row­nik: dr hab. inż. Wła­dy­sław Dyb­czyń­ski, prof. nzw. w PB), oraz Ka­te­dry Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej (kie­row­nik: dr hab. inż. An­drzej Sowa, prof. nzw. w PB) na bazie ist­nie­ją­ce­go Za­kła­du Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej.

jesień 1993

Mi­ro­sław Zie­len­kie­wicz obro­nił pracę dok­tor­ską w Sankt Pe­ters­bur­gu.

30 września 1994

Odej­ście dra inż. Mi­ro­sła­wa Zie­len­kie­wi­cza; wraz z dwoma wspól­ni­ka­mi za­ło­żył firmę, za­re­je­stro­wa­ną w roku 1995 pod nazwą RST.

1 października 1994

Pracę w Ka­te­drze roz­po­czę­li: dr inż. Wi­told Ho­li­czermgr inż. Da­riusz Jań­czak.

1 października 1995

W ra­mach go­dzin zle­co­nych roz­po­czął pro­wa­dze­nie zajęć ze stu­den­ta­mi dr inż. Jerzy Koł­łą­taj.

1 października 1996

Do kadry na­uko­wej Ka­te­dry do­łą­czy­ło trzech mło­dych asy­sten­tów: mgr inż. Ma­ciej Sa­dow­ski, mgr inż. An­drzej Zan­kie­wiczmgr inż. Bo­gu­sław Bajko.

rok 1998

Po­dział Ka­te­dry Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej na dwa Za­kła­dy: Za­kład Ra­dio­elek­tro­ni­ki i Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej oraz Za­kład Elek­tro­nicz­nej Apa­ra­tu­ry Me­dycz­nej i Eko­lo­gicz­nej. Ka­te­drę na­zwa­no Ka­te­drą Te­le­ko­mu­ni­ka­cji i Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej. Po kilku la­tach zli­kwi­do­wa­no na Wy­dzia­le po­dział ka­tedr na za­kła­dy.

23 lutego 1998

Drugą panią na sta­no­wi­sku na­uko­wo-dy­dak­tycz­nym w na­szej Ka­te­drze zo­sta­ła mgr inż. Re­na­ta Mar­kow­ska.

1 października 1998

Mgr inż. Eu­ge­niusz Olech roz­po­czął pracę w Ka­te­drze na sta­no­wi­sku asy­sten­ta.

18 lutego 1999

Ka­te­dra wzbo­ga­ca się o dwóch no­wych asy­sten­tów, a są nimi mgr inż. Krzysz­tof Ko­nop­komgr inż. Grze­gorz Kra­szew­ski.

18 marca 1999

Dr inż. Jerzy Koł­łą­taj, pro­wa­dzą­cy od 4 lat za­ję­cia zle­co­ne, zo­stał eta­to­wym pra­cow­ni­kiem na­uko­wym Ka­te­dry.

29 kwietnia 1999

Obro­na dok­to­ra­tu mgr inż. Lesz­ka Au­gu­sty­nia­ka. Obro­na od­by­ła się na na­szym Wy­dzia­le.

1 października 2000

Nowym asy­sten­tem w Ka­te­drze zo­stał mgr inż. Nor­bert Li­twiń­czuk.

1 października 2002

Mgr inż. Ja­ro­sław Wia­ter zo­stał no­wym asys­ten­tem, wzmac­nia­jąc „wy­so­ko­na­pię­cio­wą” część na­szej Ka­ted­ry.

21 lutego 2002

Pra­cę dok­tor­ską obro­nił mgr inż. Da­riusz Jań­czak. Obro­na mia­ła miej­sce na na­szym Wy­dzia­le.

2002

W skład na­szej Ka­te­dry we­szła dr inż. Ewa Świercz.

1 lutego 2003

Pracę w Ka­te­drze na sta­no­wi­sku asy­sten­ta roz­po­czął mgr inż. Marek Gar­ba­ruk.

25 czerwca 2003

Sto­pień dok­to­ra uzy­ska­ła mgr inż. Gra­ży­na Gi­lew­ska. Obro­na pracy dok­tor­skiej od­by­ła się na na­szym Wy­dzia­le.

1 października 2003

Mgr inż. Jan Su­row­ski roz­po­czął pracę na sta­no­wi­sku tech­ni­ka.

30 czerwca 2004

mgr inż. Maciej Sadowski uzyskał stopień doktora.

1 października 2004

Nowym asy­sten­tem w Ka­te­drze zo­stał mgr inż. An­drzej Ho­li­czer.

15 lutego 2005

Nowym pra­cow­ni­kiem Ka­te­dry zo­stał dr inż. Adam Ni­ko­ła­jew. To jego po­wrót na Po­li­tech­ni­kę, wcze­śniej, w la­tach 1983-93, był asy­sten­tem, teraz zo­stał star­szym wy­kła­dow­cą.

1 września 2005

Po odej­ściu na eme­ry­tu­rę p. Wie­sła­wy Hry­nie­wic­kiej, se­kre­ta­riat Ka­te­dry ob­ję­ła we wła­da­nie Ho­no­ra­ta Kruk.

12 stycznia 2006

Pracę dok­tor­ską obro­nił mgr inż. Krzysz­tof Ko­nop­ko. Obro­na pracy od­by­ła się na na­szym Wy­dzia­le.

7 lipca 2006

Mgr inż. Re­na­ta Mar­kow­ska uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra, bro­niąc pracę na na­szym Wy­dzia­le.

12 lipca 2006

Dr inż. Karol Ani­se­ro­wicz uzy­skał sto­pień dok­to­ra ha­bi­li­to­wa­ne­go. Sto­pień zo­stał nada­ny przez Wy­dział Elek­tro­ni­ki Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej.

1 października 2006

Mgr inż. Jan Su­row­ski przeszedł na eme­ry­tu­rę.

25 października 2006

Mgr inż. Nor­bert Li­twiń­czuk obro­nił pracę dok­tor­ską na Wy­dzia­le Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

1 października 2007

Dr inż. Adam Ni­ko­ła­jew awan­so­wał na sta­no­wi­sko ad­iunk­ta.

5 lutego 2008

Po­że­gna­li­śmy od­cho­dzą­ce­go na eme­ry­tu­rę dra inż. Wi­tol­da Ho­li­cze­ra.

30 września 2008

Pracę dok­tor­ską obro­nił mgr inż. Marek Gar­ba­ruk. Sto­pień nadał Wy­dział Elek­trycz­ny Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej.

18 czerwca 2009

Na na­szym Wy­dzia­le pracę dok­tor­ską obro­nił mgr inż. Ja­ro­sław Wia­ter.

15 lutego 2012

Dr inż. Ewa Świercz uzy­ska­ła sto­pień na­uko­wy dok­to­ra ha­bi­li­to­wa­ne­go, nada­ny przez Wy­dział Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicznej.

30 września 2012

Mamy dwóch ko­lej­nych eme­ry­tów: dr inż. Jerzy Koł­łą­tajdr inż. Woj­ciech Ko­wal­ski.

28 października 2013

Szok w Ka­te­drze: nagła śmierć prof. An­drze­ja Sowy.

6 grudnia 2013

Karol Ani­se­ro­wicz zo­sta­je po­wo­ła­ny przez Rek­to­ra do peł­nie­nia funk­cji kie­row­ni­ka Ka­te­dry.

28 maja 2014

De­cy­zją Rady Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej dr inż. Re­na­ta Mar­kow­ska otrzy­ma­ła sto­pień na­uko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­nego w dys­cy­pli­nie elek­tro­tech­ni­ki.

29 maja 2014

Od­by­ła się uro­czy­stość nada­nia La­bo­ra­to­rium Tech­ni­ki Wy­so­kich Na­pięć imie­nia prof. dra hab. inż. An­drze­ja Wi­tol­da Sowy. Od­sło­nię­to ta­bli­cę pa­miąt­ko­wą przed wej­ściem do la­bo­ra­to­rium.

30 września 2016

Z Katedry od­cho­dzi dr inż. Le­szek Augu­sty­niak.

14 lutego 2017

Pożegnanie dra Andrzeja Holiczera, który zdecydował się na karierę konstruktora w przemyśle.

8 marca 2018

Mgr inż. Grzegorz Kraszewski przeszedł do pracy w Laboratorium Komputerowym Wydziału Elektrycznego.

30 września 2019

Prof. Giennadij G. Czawka przeszedł na emeryturę.

7 lutego 2020

Senat Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej nadał dr. inż. Dariuszowi Jańczakowi sto­pień na­uko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­nego w dys­cy­pli­nie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

24 lutego 2020

Na mocy zarządzenia Rektora PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej została połączona z Katedrą Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, tworząc Katedrę Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej.

20 maja 2020

Miało już nie być nowych wpisów w Kronice KTiAE, ale mamy znów szokującą wiadomość: nagła śmierć prof. Giennadija G. Czawki.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.