Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Kronika KTiAE

Historia KTiAE

 

Poniżej przedstawiona jest kronika Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej, której zawiązki powstały w roku 1990. Trwała przez trzy dekady – kawał historii ludzkiego życia, ze znaczącym wkładem w dzieje WE i całej PB.
Mam do KTiAE wielki sentyment, nie tylko dlatego, że jestem jedynym pracownikiem, który był z Katedrą związany od jej zalążków do końca istnienia.

 

lata 1975–1982(?)

Na Wy­dzia­le Elek­trycz­nym ist­nia­ło Stu­dium Elek­tro­ni­ki, na które przyj­mo­wa­no stu­den­tów praw­do­po­dob­nie do 1980 roku.

25 kwietnia 1990

Tę datę uznać można za ka­mień wę­giel­ny hi­sto­rii Ka­te­dry. Tego dnia od­by­ła się na Wy­dzia­le Elek­trycz­nym dys­ku­sja z udzia­łem rek­to­ra, prof. dra hab. inż. Ka­zi­mie­rza Pień­kow­skie­go „w spra­wie bazy apa­ra­tu­ro­wej, lo­ka­lo­wej i roz­wo­ju Wy­dzia­łu”. W tym cza­sie rek­tor for­so­wał ideę utwo­rze­nia nowych kie­run­ków stu­diów na PB (Elek­tro­ni­ka, In­for­ma­ty­ka, Au­to­ma­ty­ka i Ro­bo­ty­ka). Na ze­bra­niu pod­ję­to de­cy­zję o pod­ję­ciu prac przy­go­to­waw­czych w celu uru­cho­mie­nia kie­run­ku Elek­tro­ni­ka. W krót­kim cza­sie ufor­mo­wa­no grup­kę pię­ciu pra­cow­ni­ków, za­lą­żek obec­nej KTiAE:

  • dr inż. An­drzej Sowa (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 1 li­sto­pa­da 1978 r.),
  • dr inż. Karol Ani­se­ro­wicz (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 1 lipca 1979 r.),
  • dr inż. Woj­ciech Ko­wal­ski (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 18 grud­nia 1973 r.),
  • mgr inż. Le­szek Au­gu­sty­niak (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 15 lu­te­go 1988 r.),
  • mgr inż. Mi­ro­sław Zie­len­kie­wicz (pra­cow­nik Po­li­tech­ni­ki od 1984 r.).

Grupa była for­mal­nie przy­pi­sa­na do struk­tu­ry Za­kła­du Tech­nik Ra­dia­cji (kie­row­nik: doc. dr hab. inż. Wła­dy­sław Dyb­czyń­ski), w któ­rym miały być roz­wi­ja­ne prace nad re­ali­za­cją po­cząt­ko­wej idei utwo­rze­nia spe­cjal­no­ści opto­elek­tro­ni­ka.

7 lutego 1991

Po­sie­dze­nie Rady Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go, na któ­rym pod­ję­to uchwa­łę o utwo­rze­niu kie­run­ku Elek­tro­ni­ka. Był wów­czas rów­nież dysku­towany pro­jekt zmia­ny nazwy Wy­dzia­łu na Wy­dział Elek­tro­tech­ni­ki i Elek­tro­ni­ki. Jakiś czas póź­niej dys­ku­to­wa­no nawet po­dział szyb­ko roz­wi­ja­ją­ce­go się wów­czas Wy­dzia­łu na dwa In­sty­tu­ty: Elek­tro­tech­ni­ki i Elek­tro­ni­ki.

18 kwietnia 1991

Za­twier­dze­nie przez Senat PB nowej struk­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go. Na bazie do­tych­cza­so­wych Za­kła­dów po­wsta­ło pięć Ka­tedr: Elek­tro­tech­ni­ki Teo­re­tycz­nej i Me­tro­lo­gii, Elek­tro­ener­ge­ty­ki, Au­to­ma­ty­ki i Elek­tro­ni­ki, Ener­go­elek­tro­ni­ki i Na­pę­dów Elek­trycz­nych, oraz Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej, a także sa­mo­dziel­ny Za­kład In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Elek­trycz­nych i Elek­tro­nicz­nych. W ra­mach Ka­te­dry Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej (kie­row­nik: dr hab. inż. Wła­dy­sław Dyb­czyń­ski, prof. nzw. PB) wy­ło­nio­no Za­kład Tech­nik Ra­dia­cji i Za­kład Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej (kie­row­nik: dr inż. An­drzej Sowa). Za­kład mie­ścił się w po­miesz­cze­niach hali ma­szyn przy ul. Grun­waldz­kiej 11.

1–3 lipca 1991

Eg­za­mi­ny wstęp­ne na rok aka­de­mic­ki 1991/1992, pierw­sza re­kru­ta­cja na stu­dia na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka.

1 października 1991

Pierw­szy rocz­nik stu­den­tów roz­po­czął stu­dia na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Te­le­ko­mu­ni­ka­cja.

1 lutego 1992

Pra­cow­ni­cą Za­kła­du Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej zo­sta­ła mgr inż. Gra­ży­na Gi­lew­ska.

1992 – 1994

W bu­do­wa­niu Ka­te­dry po­ma­gał do­jeż­dża­ją­cy z War­sza­wy dr hab. inż. Sta­ni­sław Ro­sło­niec, pra­cow­nik Wy­dzia­łu Elek­tro­ni­ki PW. W tym cza­sie w Ka­te­drze pra­co­wa­li też jako asy­sten­ci Marek Szczer­baMa­riusz Sze­ro­ki oraz, jako tech­ni­cy, Da­riusz Dą­brow­skiAn­drzej Moraś.

15 maja 1992

Kierownikiem laboratorium został inż. Adam Wiktorko, wcześniej, od 1 sierpnia 1988, pracujący na Wydziale Mechanicznym.

1 września 1992

Z Le­nin­gradz­kie­go In­sty­tu­tu Elek­tro­tech­nicz­ne­go (ЛЭТИ) w St. Pe­ters­bur­gu przy­był do Za­kła­du prof. dr hab. inż. Jurij Pie­tro­wicz Gri­szin.

1 grudnia 1992

Do Za­kła­du przy­szła pani Wie­sła­wa Hry­nie­wic­ka (pra­cu­ją­ca na Po­li­tech­ni­ce od 1971 r.), która ob­ję­ła obo­wiąz­ki ad­mi­ni­stra­cyj­ne i biu­ro­we.

15 grudnia 1992

Ekipę tech­nicz­ną Za­kła­du wzmoc­nił inż. Zbi­gniew Pyłko.

1 października 1993

Z Le­nin­gradz­kie­go In­sty­tu­tu Elek­tro­tech­nicz­ne­go (ЛЭТИ) w St. Pe­ters­bur­gu przy­był do Za­kła­du prof. dr hab. inż. Gien­na­dij Gieorgiewicz Czaw­ka.

1 października 1993

Ko­lej­nym asy­sten­tem w Ka­te­drze zo­stał mgr inż. Da­riusz Bo­chen.

1 października 1993

Pro­wa­dze­nie zajęć w Ka­te­drze roz­po­czął prof. dr hab. med. Ja­nusz Ba­durs­ki.

25 listopada 1993

Uchwa­ła Rady Wy­dzia­łu w spra­wie utwo­rze­nia, w miej­sce do­tych­cza­so­wej Ka­te­dry Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej, dwóch jed­no­stek orga­ni­za­cyjnych: Ka­te­dry Pro­mie­nio­wa­nia Optycz­ne­go na bazie ist­nie­ją­ce­go Za­kła­du Tech­nik Ra­dia­cji (kie­row­nik: dr hab. inż. Wła­dy­sław Dyb­czyń­ski, prof. nzw. w PB), oraz Ka­te­dry Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej (kie­row­nik: dr hab. inż. An­drzej Sowa, prof. nzw. w PB) na bazie ist­nie­ją­ce­go Za­kła­du Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej.

jesień 1993

Mi­ro­sław Zie­len­kie­wicz obro­nił pracę dok­tor­ską w Sankt Pe­ters­bur­gu.

30 września 1994

Odej­ście dra inż. Mi­ro­sła­wa Zie­len­kie­wi­cza; wraz z dwoma wspól­ni­ka­mi za­ło­żył firmę, za­re­je­stro­wa­ną w roku 1995 pod nazwą RST.

1 października 1994

Pracę w Ka­te­drze roz­po­czę­li: dr inż. Wi­told Ho­li­czermgr inż. Da­riusz Jań­czak.

1 października 1995

W ra­mach go­dzin zle­co­nych roz­po­czął pro­wa­dze­nie zajęć ze stu­den­ta­mi dr inż. Jerzy Koł­łą­taj.

1 października 1996

Do kadry na­uko­wej Ka­te­dry do­łą­czy­ło trzech mło­dych asy­sten­tów: mgr inż. Ma­ciej Sa­dow­ski, mgr inż. An­drzej Zan­kie­wiczmgr inż. Bo­gu­sław Bajko.

rok 1998

Po­dział Ka­te­dry Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej na dwa Za­kła­dy: Za­kład Ra­dio­elek­tro­ni­ki i Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej oraz Za­kład Elek­tro­nicz­nej Apa­ra­tu­ry Me­dycz­nej i Eko­lo­gicz­nej. Ka­te­drę na­zwa­no Ka­te­drą Te­le­ko­mu­ni­ka­cji i Apa­ra­tu­ry Elek­tro­nicz­nej. Po kilku la­tach zli­kwi­do­wa­no na Wy­dzia­le po­dział ka­tedr na za­kła­dy.

23 lutego 1998

Drugą panią na sta­no­wi­sku na­uko­wo-dy­dak­tycz­nym w na­szej Ka­te­drze zo­sta­ła mgr inż. Re­na­ta Mar­kow­ska.

1 października 1998

Mgr inż. Eu­ge­niusz Olech roz­po­czął pracę w Ka­te­drze na sta­no­wi­sku asy­sten­ta.

18 lutego 1999

Ka­te­dra wzbo­ga­ca się o dwóch no­wych asy­sten­tów, a są nimi mgr inż. Krzysz­tof Ko­nop­komgr inż. Grze­gorz Kra­szew­ski.

18 marca 1999

Dr inż. Jerzy Koł­łą­taj, pro­wa­dzą­cy od 4 lat za­ję­cia zle­co­ne, zo­stał eta­to­wym pra­cow­ni­kiem na­uko­wym Ka­te­dry.

29 kwietnia 1999

Obro­na dok­to­ra­tu mgr inż. Lesz­ka Au­gu­sty­nia­ka. Obro­na od­by­ła się na na­szym Wy­dzia­le.

1 października 2000

Nowym asy­sten­tem w Ka­te­drze zo­stał mgr inż. Nor­bert Li­twiń­czuk.

1 października 2002

Mgr inż. Ja­ro­sław Wia­ter zo­stał no­wym asys­ten­tem, wzmac­nia­jąc „wy­so­ko­na­pię­cio­wą” część na­szej Ka­ted­ry.

21 lutego 2002

Pra­cę dok­tor­ską obro­nił mgr inż. Da­riusz Jań­czak. Obro­na mia­ła miej­sce na na­szym Wy­dzia­le.

2002

W skład na­szej Ka­te­dry we­szła dr inż. Ewa Świercz.

1 lutego 2003

Pracę w Ka­te­drze na sta­no­wi­sku asy­sten­ta roz­po­czął mgr inż. Marek Gar­ba­ruk.

25 czerwca 2003

Sto­pień dok­to­ra uzy­ska­ła mgr inż. Gra­ży­na Gi­lew­ska. Obro­na pracy dok­tor­skiej od­by­ła się na na­szym Wy­dzia­le.

1 października 2003

Mgr inż. Jan Su­row­ski roz­po­czął pracę na sta­no­wi­sku tech­ni­ka.

30 czerwca 2004

mgr inż. Maciej Sadowski uzyskał stopień doktora.

1 października 2004

Nowym asy­sten­tem w Ka­te­drze zo­stał mgr inż. An­drzej Ho­li­czer.

15 lutego 2005

Nowym pra­cow­ni­kiem Ka­te­dry zo­stał dr inż. Adam Ni­ko­ła­jew. To jego po­wrót na Po­li­tech­ni­kę, wcze­śniej, w la­tach 1983-93, był asy­sten­tem, teraz zo­stał star­szym wy­kła­dow­cą.

1 września 2005

Po odej­ściu na eme­ry­tu­rę p. Wie­sła­wy Hry­nie­wic­kiej, se­kre­ta­riat Ka­te­dry ob­ję­ła we wła­da­nie Ho­no­ra­ta Kruk.

12 stycznia 2006

Pracę dok­tor­ską obro­nił mgr inż. Krzysz­tof Ko­nop­ko. Obro­na pracy od­by­ła się na na­szym Wy­dzia­le.

7 lipca 2006

Mgr inż. Re­na­ta Mar­kow­ska uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra, bro­niąc pracę na na­szym Wy­dzia­le.

12 lipca 2006

Dr inż. Karol Ani­se­ro­wicz uzy­skał sto­pień dok­to­ra ha­bi­li­to­wa­ne­go. Sto­pień zo­stał nada­ny przez Wy­dział Elek­tro­ni­ki Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej.

1 października 2006

Mgr inż. Jan Su­row­ski przeszedł na eme­ry­tu­rę.

25 października 2006

Mgr inż. Nor­bert Li­twiń­czuk obro­nił pracę dok­tor­ską na Wy­dzia­le Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

1 października 2007

Dr inż. Adam Ni­ko­ła­jew awan­so­wał na sta­no­wi­sko ad­iunk­ta.

5 lutego 2008

Po­że­gna­li­śmy od­cho­dzą­ce­go na eme­ry­tu­rę dra inż. Wi­tol­da Ho­li­cze­ra.

30 września 2008

Pracę dok­tor­ską obro­nił mgr inż. Marek Gar­ba­ruk. Sto­pień nadał Wy­dział Elek­trycz­ny Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej.

18 czerwca 2009

Na na­szym Wy­dzia­le pracę dok­tor­ską obro­nił mgr inż. Ja­ro­sław Wia­ter.

15 lutego 2012

Dr inż. Ewa Świercz uzy­ska­ła sto­pień na­uko­wy dok­to­ra ha­bi­li­to­wa­ne­go, nada­ny przez Wy­dział Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicznej.

30 września 2012

Mamy dwóch ko­lej­nych eme­ry­tów: dr inż. Jerzy Koł­łą­tajdr inż. Woj­ciech Ko­wal­ski.

28 października 2013

Szok w Ka­te­drze: nagła śmierć prof. An­drze­ja Sowy.

6 grudnia 2013

Karol Ani­se­ro­wicz zo­sta­je po­wo­ła­ny przez Rek­to­ra do peł­nie­nia funk­cji kie­row­ni­ka Ka­te­dry.

28 maja 2014

De­cy­zją Rady Wy­dzia­łu Elek­trycz­ne­go Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej dr inż. Re­na­ta Mar­kow­ska otrzy­ma­ła sto­pień na­uko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­nego w dys­cy­pli­nie elek­tro­tech­ni­ki.

29 maja 2014

Od­by­ła się uro­czy­stość nada­nia La­bo­ra­to­rium Tech­ni­ki Wy­so­kich Na­pięć imie­nia prof. dra hab. inż. An­drze­ja Wi­tol­da Sowy. Od­sło­nię­to ta­bli­cę pa­miąt­ko­wą przed wej­ściem do la­bo­ra­to­rium.

30 września 2016

Z Katedry od­cho­dzi dr inż. Le­szek Augu­sty­niak.

14 lutego 2017

Pożegnanie dra Andrzeja Holiczera, który zdecydował się na karierę konstruktora w przemyśle.

8 marca 2018

Mgr inż. Grzegorz Kraszewski przeszedł do pracy w Laboratorium Komputerowym Wydziału Elektrycznego.

30 września 2019

Prof. Giennadij G. Czawka przeszedł na emeryturę.

7 lutego 2020

Senat Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej nadał dr. inż. Dariuszowi Jańczakowi sto­pień na­uko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­nego w dys­cy­pli­nie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

24 lutego 2020

Na mocy zarządzenia Rektora PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej została połączona z Katedrą Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, tworząc Katedrę Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej.

20 maja 2020

Miało już nie być nowych wpisów w Kronice KTiAE, ale mamy znów szokującą wiadomość: nagła śmierć prof. Giennadija G. Czawki.

30 września 2020

A właściwie – dlaczego nie pisać dalej o ludziach dawnej KTiAE, póki nie zniknie ta strona internetowa. Na emeryturę odszedł prof. Jurij P. Griszin.

31 grudnia 2023

Na emeryturę odszedł inż. Adam Wiktorko.

30 września 2024

Na emeryturę odchodzi piszący te słowa: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.