Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Źródła zakłóceń detekcji i pomiarów wybranych parametrów anatomicznych w oparciu o obrazy rentgenowskie

05.2016 31

dr inż. Grażyna Gilewska

W re­fe­ra­cie omó­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia zwią­za­ne z za­kłó­ce­nia­mi de­tek­cji i po­mia­rów wy­bra­nych pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych ukła­du kost­ne­go. Po­mi­mo cią­głe­go do­sko­na­le­nia pro­ce­su re­ali­za­cji ob­ra­zów ra­dio­lo­gicz­nych, pro­blem de­tek­cji i iden­ty­fi­ka­cji pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych nie zo­stał pre­cy­zyj­nie roz­wią­za­ny. Dla­te­go też po­szu­ku­je się róż­nych kon­cep­cji de­fi­ni­cji i re­ali­za­cji po­mia­rów pa­ra­me­trów ukła­du kost­ne­go z wy­ko­rzy­sta­niem ob­ra­zów rent­ge­now­skich.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.