Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Zastosowanie wyostrzonego spektrogramu w dopplerowskiej tomografii radarowej

03.2015 03

dr hab. inż. Ewa Świercz

Na se­mi­na­rium za­pre­zen­to­wa­na zo­sta­nie me­to­da to­mo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej do zo­bra­zo­wa­nia jed­no­punk­to­we­go obiek­tu ro­tu­ją­ce­go ze stałą pręd­ko­ścią ką­to­wą w wą­sko­pa­smo­wym ra­da­rze dop­ple­row­skim. Za­pro­po­no­wa­no wy­ostrzo­ny spek­tro­gram (ang. re­as­si­gn­ment spec­tro­gram) w celu po­pra­wy roz­dziel­czości ob­ra­zu obiek­tu punk­to­we­go. Me­to­da wy­ostrza­nia po­le­ga na prze­su­nię­ciu punk­tu (t, f) spek­tro­gra­mu do in­ne­go punk­tu (t1, f1), który jest środ­kiem cięż­ko­ści roz­kła­du ener­gii sy­gna­łu wokół punk­tu (t, f). Po­ka­za­ne zo­sta­ną sy­mu­la­cje za­pro­po­no­wa­nej me­to­dy zo­bra­zo­wa­nia.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.