Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Zastosowanie radaru FMCW do określania położenia ludzi i pojazdów

06.2016 07

dr inż. Dariusz Jańczak

W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­nie po­ru­szo­ne za­gad­nie­nie wy­ko­rzy­sta­nia ra­da­rów typu FMCW (ang. Fre­qu­en­cy Mo­du­la­ted Con­ti­nu­ous Wa­ve­form) do śle­dze­nia obiek­tów znaj­du­ją­cych się w bli­skim oto­cze­niu ra­da­ru. Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o za­sa­dzie dzia­ła­nia ra­da­ru tego typu, sto­so­wa­nych ro­dza­jach mo­du­la­cji oraz jego wła­ści­wo­ściach. Zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne wy­ni­ki badań ra­da­ru 24 GHz w za­sto­so­wa­niu do okre­śla­nia po­ło­że­nia oraz śle­dze­nia ruchu osób i po­jaz­dów. Zo­sta­ną rów­nież prze­ana­li­zo­wa­ne aspek­ty fuzji po­wyż­szych da­nych z in­for­ma­cją z czuj­ni­ków wi­zyj­nych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.