Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Zastosowanie metod analizy sygnałów niestacjonarnych w addytywnej syntezie dźwięków

05.2013 28

dr inż. Krzysztof Konopko

Pod­sta­wo­wą za­le­tą me­to­dy ad­dy­tyw­nej jest wy­so­ka wier­ność uzy­ski­wa­nych dźwię­ków syn­te­tycz­nych oraz bo­ga­te moż­li­wo­ści mo­dy­fi­ka­cji uzy­ski­wa­ne­go brzmie­nia w wy­ni­ku prze­twa­rza­nia widma sy­gna­łu. Głów­ną wadą tej me­to­dy syn­te­zy dźwię­ku jest zaś duża zło­żo­ność ob­li­cze­nio­wa pro­ce­sów ana­li­zy i re­syn­te­zy. W re­fe­ra­cie zo­sta­ną po­rów­na­ne wy­bra­ne me­to­dy sto­so­wa­ne do ana­li­zy sy­gna­łów nie­sta­cjo­nar­nych pod kątem ich wy­ko­rzy­sta­nia w me­to­dzie ad­dy­tyw­nej re­syn­te­zy dźwię­ku.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.