Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Zagrożenie przepięciowe urządzeń elektronicznych

01.2011 18

prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną współ­cze­snych urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych jest ich sto­sun­ko­wo nie­wiel­ka od­por­ność uda­ro­wa. Do­ty­czy to za­rów­no od­por­no­ści na bez­po­śred­nie od­dzia­ły­wa­nie im­pul­so­we­go pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go, jak i od­por­no­ści na dzia­ła­nie na­pięć i prą­dów uda­ro­wych do­cho­dzą­cych do tych urzą­dzeń z sieci za­si­la­ją­cej oraz z linii prze­sy­łu sy­gna­łów. Uwzględ­nia­jąc po­wyż­sze fakty, przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki re­je­stra­cji i ana­liz ma­te­ma­tycz­nych prze­pięć po­wsta­ją­cych w in­sta­la­cjach ni­sko­na­pię­cio­wych w obiek­tach bu­dow­la­nych. Szcze­gól­na uwaga zo­sta­nie zwró­co­na na na­pię­cia i prą­dy uda­ro­we wy­wo­ły­wa­ne przez do­ziem­ne wy­ła­do­wa­nia pio­ru­no­we.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.