Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Ultraszerokopasmowe (UWB) sygnały i procesy w fizyce, technice, przyrodzie

12.2014 09

prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no wła­ści­wo­ści i pa­ra­me­try ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych (UWB) sy­gna­łów przy za­sto­so­wa­niu w ra­dio­elek­tro­ni­ce dla róż­nych za­kre­sów czę­sto­tli­wo­ści. Roz­pa­trzo­no wła­ści­wo­ści UWB pro­ce­sów w fi­zy­ce, tech­ni­ce i przy­ro­dzie, w tym przy wy­bu­chach che­micz­nych i ją­dro­wych, star­tach i lotach ra­kiet, me­teo- i geo­pro­ce­sach dużej mocy, aku­stycz­nych sy­gna­łów czło­wie­ka i zwie­rząt, i wielu in­nych. Pa­ra­me­try UWB sy­gna­łów i pro­ce­sów przed­sta­wio­no za po­mo­cą spek­tro­gra­mów Fo­urie­ra.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.