Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Trendy rozwoju procesorów wykorzystywanych w modelowaniu i symulacji systemów oraz przetwarzaniu sygnałów

03.2012 27

dr inż. Krzysztof Konopko

Jesz­cze kilka lat temu więk­szość wy­ko­rzy­sty­wa­nych pro­ce­so­rów było ukła­da­mi jed­nor­dze­nio­wy­mi. Jed­nak na sku­tek cią­głe­go za­po­trze­bo­wa­nia na wzrost wy­daj­no­ści sys­te­mów ob­li­cze­nio­wych ukła­dy te zo­sta­ły prak­tycz­nie za­stą­pio­ne ukła­da­mi wie­lor­dze­nio­wy­mi. Po­mi­mo cią­głe­go do­sko­na­le­nia tech­no­lo­gicz­ne­go pro­ce­su wy­twa­rza­nia rów­nież ar­chi­tek­tu­ra współ­cze­snych ukła­dów wie­lor­dze­nio­wych po­wo­li zbli­ża się do swo­ich kon­struk­cyj­nych ogra­ni­czeń. Dla­te­go też po­szu­ku­je się róż­nych kon­cep­cji ar­chi­tek­tur, które umoż­li­wia­ły­by dal­sze zwięk­sza­nie wy­daj­no­ści sys­te­mów pro­ce­so­ro­wych. W re­fe­ra­cie zo­sta­nie przed­sta­wio­na hi­sto­ria roz­wo­ju wy­bra­nych ar­chi­tek­tur sys­te­mów pro­ce­so­ro­wych wy­ko­rzy­sty­wa­nych w mo­de­lo­wa­niu i sy­mu­la­cji sys­te­mów oraz prze­twa­rza­niu sy­gna­łów. Za­zna­czo­ne zo­sta­ną naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­ce tren­dy roz­wo­ju ar­chi­tek­tur sys­te­mów pro­ce­so­ro­wych w tym pro­ce­so­ry ma­so­wo-rów­no­le­głe. Jako przy­kład ich wy­ko­rzy­sta­nia zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­na au­tor­ska apli­ka­cja do ana­li­zy sy­gna­łów nie­sta­cjo­nar­nych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.