Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Sztuka programowania – historia, teraźniejszość i tendencje rozwojowe

11.2006 20

dr inż. Adam Sołbut

Po­wsta­nie i roz­wój tech­nik cy­fro­wych i kom­pu­te­ro­wych w XX wieku jest sil­nie zwią­za­ne z gwał­tow­nym roz­wo­jem tech­nik pro­gra­mo­wa­nia. Na se­mi­na­rium zo­sta­ną przed­sta­wio­ne przy­czy­ny po­wsta­nia róż­nych tech­nik pro­gra­mo­wa­nia od pro­gra­mo­wa­nia w ję­zy­ku ma­szy­no­wym po za­gad­nie­nia pro­gra­mo­wa­nia obiek­to­we­go, aspek­to­we­go, zda­rze­nio­we­go czy agen­to­we­go. Po­ru­szo­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia stan­da­ry­za­cji ję­zy­ków uży­wa­nych w pro­ce­sie two­rze­nia apli­ka­cji (opro­gra­mo­wa­nia) dla pro­ce­so­rów pra­cu­ją­cych in­dy­wi­du­al­nie (np. DSP), po za­gad­nie­nia re­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia w śro­do­wi­skach roz­pro­szo­nych, łącz­nie z pro­ble­ma­mi łączy ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Pro­po­no­wa­ny temat se­mi­na­rium jest wstę­pem do dys­ku­sji na temat po­trzeb kształ­ce­nia stu­den­tów na spe­cjal­no­ści Te­le­in­for­ma­ty­ka i in­nych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.