Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Systemy transmisji danych z wykorzystaniem okablowania sieci elektroenergetycznych

11.2010 23

dr inż. Andrzej Zankiewicz

W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­ne zo­sta­ną sys­te­my trans­mi­sji da­nych re­ali­zo­wa­ne w tech­no­lo­gii PLC (Power Line Com­mu­ni­ca­tions) z wy­ko­rzy­sta­niem ist­nie­ją­cych w bu­dyn­kach in­sta­la­cji elek­trycz­nych. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ko­rzy­sty­wa­ne obec­nie stan­dar­dy sieci PLC, ich pa­ra­me­try oraz cha­rak­te­ry­sty­ka struk­tur lo­kal­nych sieci te­le­in­for­ma­tycz­nych zbu­do­wa­nych z wy­ko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii PLC. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną także wy­ni­ki prak­tycz­nych po­mia­rów wła­ści­wo­ści ze­sta­wio­nej przez au­to­ra sieci PLC.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.