Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Sys­tem wspo­ma­ga­nia kie­row­cy

10.2016 11

dr inż. Krzysztof Konopko

Pod ko­niec ubie­głe­go roku (2015) pra­cow­ni­cy na­szej ka­te­dry na­wią­za­li kon­takt z Ko­mu­nal­nym Za­kła­dem Ko­mu­ni­ka­cyj­nym Spół­ka z o.o. w Bia­łym­sto­ku. Efek­tem wspól­nych uzgod­nień było roz­po­czę­cie współ­pra­cy zwią­za­nej z opra­co­wa­niem sys­te­mu wspo­ma­ga­nia kie­row­cy. W re­fe­ra­cie zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne za­ło­że­nia oraz pro­to­typ, wy­pra­co­wa­nej w trak­cie wspól­nych spo­tkań apli­ka­cji.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.