Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Standard Bluetooth Low Energy jako bezprzewodowy interfejs komunikacyjny w Internecie Rzeczy (IoT) oraz w systemach mikro­lokali­zacji

01.2016 19

dr inż. Andrzej Zankiewicz

W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­ny zo­sta­nie stan­dard bez­prze­wo­do­we­go in­ter­fej­su Blu­eto­oth Low Ener­gy (BLE, Blu­eto­oth 4.x) prze­zna­czo­ne­go do trans­mi­sji da­nych w urzą­dze­niach charakte­ry­zu­jących się zni­ko­mym po­bo­rem mocy ta­kich jak za­si­la­ne ba­te­ryj­nie sen­so­ry oraz mi­kro­na­daj­ni­ki lo­ka­li­za­cyj­ne. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­sa­dy trans­mi­sji w stan­dar­dzie BLE, ty­po­we za­sto­so­wa­nia tej tech­no­lo­gii oraz wy­bra­ne ukła­dy sca­lo­ne re­ali­zu­ją­ce in­ter­fejs BLE. Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­nie też prak­tycz­ne dzia­ła­nie sys­te­mu wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go stan­dard BLE.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.