Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Stan nor­ma­li­za­cji do­ty­czą­cej kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej

11.2016 15

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Zo­sta­ną omó­wio­ne głów­ne or­ga­ni­za­cje nor­ma­li­za­cyj­ne wy­da­ją­ce normy w dzie­dzi­nie EMC, które mają wpływ na dzia­łal­ność la­bo­ra­to­riów akre­dy­to­wa­nych w Pol­sce. Bę­dzie scha­rak­te­ry­zo­wa­ny za­kres dzia­łal­no­ści or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych (IEC, CISPR, ISO), eu­ro­pej­skich (CE­NE­LEC, ETSI) i ame­ry­kań­skich (DoD, FCC, ANSI, IEEE).

Bę­dzie przed­sta­wio­na hi­sto­ria Dy­rek­tyw EMC: 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r., 2004/108/WE z dnia 15 grud­nia 2004 r. i 2014/30/UE z dnia 26 lu­te­go 2014 r. Zo­sta­ną omó­wio­ne za­sa­dy nu­me­ra­cji Pol­skich Norm zhar­mo­ni­zo­wa­nych z dy­rek­ty­wa­mi UE.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.