Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Śledzenie obiektów w systemach wielosensorowych

05.2010 25

dr inż. Dariusz Jańczak

W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­ną po­ru­szo­ne wy­bra­ne aspek­ty śle­dze­nia obiek­tów w sys­te­mach wie­lo­czuj­ni­ko­wych. Prze­ana­li­zo­wa­ne zo­sta­ną za­le­ty i wady róż­nych ar­chi­tek­tur wielo­sensorowych sys­te­mów śle­dzą­cych, sto­so­wa­ne ukła­dy współ­rzęd­nych, za­gad­nie­nia zwią­za­ne z pro­ce­sem trans­for­ma­cji da­nych mię­dzy plat­for­ma­mi, ich ko­ja­rze­niem oraz za­rzą­dza­niem tra­sa­mi.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.