Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Sieciowe systemy wbudowane

01.2016 12

dr inż. Krzystof Konopko

Ro­sną­ca zło­żo­ność i moc ob­li­cze­nio­wa współ­cze­snych pro­ce­so­rów po­wo­du­ją, że urzą­dze­nia z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym suk­ce­syw­nie wy­pie­ra­ją roz­wią­za­nia z kodem ko­rzy­sta­ją­cym bez­po­śred­nio ze sprzę­tu. Na­rzut na sys­tem ope­ra­cyj­ny jest nie­wiel­ki, a znacz­nie uprasz­cza pro­ces two­rze­nia, uru­cha­mia­nia i ak­tu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia. Na se­mi­na­rium zo­sta­ną przy­bli­żo­ne za­ło­że­nia i cele przed­mio­tu „Sie­cio­we sys­te­my wbu­do­wa­ne”. Przed­miot re­ali­zo­wa­ny zgod­nie z no­wym pla­nem stu­diów dru­gie­go stop­nia jako przed­miot obie­ral­ny zo­stał w tym se­me­strze wy­bra­ny przez stu­den­tów na spe­cjal­no­ści „Te­le­ko­mu­ni­ka­cja”. Celem przed­mio­tu jest prze­ka­za­nie wie­dzy z za­kre­su sie­cio­wych sys­te­mów wbu­do­wa­nych. Wy­ni­kiem przed­mio­tu jest na­by­cie przez stu­den­tów prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści w przy­go­to­wa­niu, uru­cho­mie­niu i kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mu na plat­for­mie wbu­do­wa­nej opar­tej na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym Linux.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.