Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Rów­na­nie Fok­ke­ra-Plan­ka i je­go za­sto­so­wa­nia w te­le­ko­mu­ni­ka­cji i sys­te­ma­ch ste­ro­wa­nia

06.2017 13

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

Rów­na­nie Fok­ke­ra-Plan­ka je­st rów­na­niem w po­chod­ny­ch cząst­ko­wych, któ­re opi­su­je ewo­lu­cję cza­so­wą funk­cji gę­sto­ści roz­kła­du praw­do­po­do­bień­stwa współ­rzęd­nych oraz im­pul­su czą­stek w pro­ce­sach z wła­ści­wo­ścia­mi sto­cha­stycz­ny­mi. W te­le­ko­mu­ni­ka­cji i teo­rii ste­ro­wa­nia wy­ko­rzy­stu­je się dla mo­de­lo­wa­nia nie­li­nio­wych i li­nio­wych sys­te­mów dy­na­micz­nych i sy­gna­łów oraz dla es­ty­ma­cji pa­ra­me­trów sy­gna­łów i pro­ce­sów po­nie­waż peł­na in­for­ma­cja o nich je­st za­war­ta w ewo­lu­cji gę­sto­ści roz­kła­du praw­do­po­do­bień­stwa. W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no sze­reg przy­kła­dów za­sto­so­wa­nia rów­na­nia Fok­ke­ra-Plan­ka w nie try­wial­nych roz­wią­za­niach za­gad­nień teo­rii fil­tra­cji nie­li­nio­wej.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.