Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Radiowe Centrum Nadawcze Polskiego Radia w Solcu Kujawskim

11.2011 29

dr inż. Maciej Sadowski

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no bu­do­wę Ra­dio­we­go Cen­trum Nadaw­cze­go w Solcu Ku­jaw­skim. Jest to je­dy­na sta­cja ra­dio­wa na­da­ją­ca z te­re­nu Pol­ski w za­kre­sie fal dłu­gich, jest sły­szal­na także w czę­ści Eu­ro­py. Omó­wio­no bu­do­wę ukła­du mo­du­la­to­ra i wzmac­nia­czy mocy za­sto­so­wa­nych w sta­cji. Przed­sta­wio­na zo­sta­ła także kon­struk­cja masz­tu ze­spo­łu an­te­no­we­go wraz z ukła­dem do­pa­so­wa­nia. W czerw­cu bie­żą­ce­go roku grupa stu­den­tów kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Te­le­ko­mu­ni­ka­cja w ra­mach wy­ciecz­ki pro­gra­mo­wej za­po­zna­ła się z bu­do­wą Cen­trum. Pre­zen­to­wa­ne w re­fe­ra­cie zdję­cia po­cho­dzą wła­śnie z tej wy­ciecz­ki.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.