Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Przegląd metod analizy sygnałów niestacjonarnych

05.2007 22

dr inż. Krzysztof Konopko

Pro­blem ana­li­zy sy­gna­łów, któ­rych czę­sto­tli­wość zmie­nia się w cza­sie do­ty­czy wielu za­gad­nień współ­cze­snej in­ży­nie­rii. Kla­sycz­ne me­to­dy ana­li­zy ba­zu­ją­ce na re­pre­zen­ta­cji sy­gna­łów w dzie­dzi­nie czasu lub czę­sto­tli­wo­ści umoż­li­wia­ją je­dy­nie ana­li­zę sy­gna­łów sta­cjo­nar­nych, dla któ­rych cha­rak­te­ry­sty­ki czę­sto­tli­wo­ścio­we nie zmie­nia­ją się w cza­sie. Jed­nak wiele rze­czy­wi­stych sy­gna­łów ma cha­rak­ter nie­sta­cjo­nar­ny i kla­sycz­ne me­to­dy unie­moż­li­wia­ją pra­wi­dło­wą ich ana­li­zę. W re­fe­ra­cie se­mi­na­ryj­nym za­pre­zen­to­wa­ny zo­sta­nie prze­gląd sto­so­wa­nych me­to­da ana­li­zy sy­gna­łów nie­sta­cjo­nar­nych. W szcze­gól­no­ści zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne trans­for­ma­ty czas-czę­sto­tli­wość, czas-ska­la oraz me­to­dy ana­li­zy z za­sto­so­wa­niem sy­gna­łów cy­klo­sta­cjo­nar­nych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.