Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Projektowanie cyfrowych linii radiowych

04.2010 27

dr inż. Marek Garbaruk

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­na zo­sta­nie me­to­dy­ka pro­jek­to­wa­nia cy­fro­wych linii ra­dio­wych. Omó­wio­ny zo­sta­nie spo­sób wy­zna­cza­nia wy­so­ko­ści za­wie­sze­nia anten; przed­sta­wio­ne zo­sta­ną pod­sta­wo­we zja­wi­ska i po­ję­cia do­ty­czą­ce pro­pa­ga­cji mi­kro­fal. Po­ka­za­ny zo­sta­nie spo­sób prze­pro­wa­dza­nia ob­li­czeń bi­lan­su ener­ge­tycz­ne­go łącza ra­dio­we­go oraz spo­sób uwzględ­nia­nia za­ni­ków wie­lo­dro­go­wych i za­ni­ków spo­wo­do­wa­nych opa­da­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.