Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zale­ceń Polskiej Izby Ubezpie­czycieli PIU

10.2017 03

dr inż. Jarosław Wiater

Pod­czas wy­stą­pie­nia przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­le­ce­nia Pol­skiej Izby Ubez­pie­czeń w za­kre­sie ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­pię­cio­wej opu­bli­ko­wa­ne 2 czerw­ca 2017 ro­ku. Prze­zna­czo­ne one są dla przed­się­bior­ców i osób za­rzą­dza­ją­cy­ch nie­ru­cho­mo­ścia­mi, pra­cow­ni­ków za­kła­dów ubez­pie­czeń od­po­wie­dzial­nych za oce­nę ry­zy­ka i li­kwi­da­cje szkód oraz po­śred­ni­ków ubez­pie­cze­nio­wych. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną po­wszech­nie po­peł­nia­ne błę­dy pro­jek­to­we, wy­ko­naw­cze i wy­ni­ka­ją­ce z co­dzien­nej eks­plo­ata­cji , któ­re mo­gą skut­ko­wać wy­łą­cze­niem od­po­wie­dzial­no­ści ubez­pie­czy­cie­la w za­kre­sie li­kwi­da­cji szko­dy.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.