Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Pomiary napięć krokowych z wykorzystaniem izolowanego od ziemi generatora udarowego WN

03.2012 20

dr inż. Jarosław Wiater

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki po­mia­rów na­pięć kro­ko­wych prze­pro­wa­dzo­nych z wy­ko­rzy­sta­niem ge­ne­ra­to­ra uda­ro­we­go wy­so­kie­go na­pię­cia. Ge­ne­ra­tor zo­stał prze­bu­do­wa­ny od pod­staw przez pra­cow­ni­ków KTiAE. Zo­stał przy­sto­so­wa­ny do pracy bez uzie­mie­nia i jest w pełni izo­lo­wa­ny od ziemi. Za­sto­so­wa­no w nim si­łow­ni­ki pneu­ma­tycz­ne do wy­zwa­la­nia i roz­ła­do­wy­wa­nia ge­ne­ra­to­ra. Jest w peł­ni mo­bil­ny, przy­sto­so­wa­ny do pracy z agre­ga­tu prą­do­twór­cze­go i wy­zwa­la­nia bez ko­niecz­no­ści obec­no­ści na­pię­cia za­si­la­ją­ce­go.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.