Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Optymalizacja pomiarów parametrów anatomicznych układu kostnego

11.2014 18

dr inż. Grażyna Gilewska

Przed­mio­tem pre­zen­ta­cji będą aspek­ty oceny do­kład­no­ści wy­zna­cza­nia pa­ra­me­trów sta­wów bio­dro­wych dzie­ci na pod­sta­wie po­mia­rów wy­bra­nych kątów i wskaź­ników ana­to­micz­nych. Do re­ali­za­cji badań opra­co­wa­ny zo­stał pro­gram po­mia­ro­wy umoż­li­wia­ją­cy iden­ty­fi­ka­cję ele­men­tów ana­to­micz­nych ukła­du kost­ne­go stawu bio­dro­we­go na pod­sta­wie cy­fro­wych zdjęć rent­ge­now­skich. Prze­pro­wa­dzo­no rów­nież ocenę po­mia­rów pa­ra­me­trów ana­to­micz­nych sta­wów bio­dro­wych dzie­ci oraz ana­li­zę czyn­ni­ków opty­ma­li­zu­ją­cych do­kład­ność wy­ni­ków tych po­mia­rów.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.