Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Ochrona odgromowa i przepięciowa urządzeń elektrowni wiatrowych

05.2015 26

dr inż. Leszek Augustyniak

W wy­stą­pie­niu zo­sta­nie pod­da­ne ana­li­zie za­gro­że­nie pio­ru­no­we tur­bin elek­trow­ni wia­tro­wych, przed­sta­wio­ne zo­sta­ną uszko­dze­nia tur­bin wia­tro­wych przez wy­ła­do­wa­nie pio­ru­no­we i przy­kła­dy znisz­czeń przez wy­ła­do­wa­nie pio­ru­no­we łopat wir­ni­ka i gon­do­li. Za­pre­zen­to­wa­ne będą przy­kła­dy wy­zna­cza­nia czę­sto­ści wy­ła­do­wań pio­ru­no­wych w elek­trow­nię wia­tro­wą, roz­pływ prądu pio­ru­no­we­go w tur­bi­nie wia­tro­wej i przy­kła­dy wy­zna­cza­nia po­zio­mów ochro­ny od­gro­mo­wej dla elek­trow­ni wia­tro­wej. Po­nad­to scha­rak­te­ry­zo­wa­ne zo­sta­ną ele­men­ty sy­te­mu ze­wnętrz­nej ochro­ny od­gro­mo­wej tur­bi­ny wia­tro­wej (sys­tem zwo­dów i prze­wo­dów od­pro­wa­dza­ją­cych, sys­tem uzio­mo­wy) oraz środ­ki ochro­ny we­wnętrz­nej (m. in. miej­sca in­sta­la­cji urzą­dzeń ochro­ny prze­pię­cio­wej).


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.