Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

No­we ele­men­ty wpro­wa­dzo­ne w spe­cy­fi­ka­cji 5.0 stan­dar­du Blue­to­oth

04.2017 25

dr inż. Andrzej Zankiewicz

W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­ne zo­sta­ną no­we ele­men­ty wpro­wa­dzo­ne w spe­cy­fi­ka­cji 5.0 stan­dar­du Blue­to­oth. Stan­dard ten zo­stał wy­da­ny w grud­niu 2016 ro­ku, a wpro­wa­dzo­ne w nim zmia­ny w sto­sun­ku do po­przed­niej spe­cy­fi­ka­cji (Blue­to­oth 4.2) obej­mu­ją przede wszyst­kim ulep­sze­nia w czę­ści BLE (Blue­to­oth Low Ener­gy) stan­dar­du, zwięk­sza­ją­ce funk­cjo­nal­no­ść ko­mu­ni­ka­cji BLE w apli­ka­cjach In­ter­ne­tu Przed­mio­tów (IoT).


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.