Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce

06.2010 15

dr inż. Maciej Sadowski

Se­mi­na­rium po­świę­co­ne jest pla­nom wpro­wa­dze­nia na­ziem­nej te­le­wi­zji cy­fro­wej na ob­sza­rze Pol­ski. Wstęp­nie zo­sta­ną przed­sta­wio­ne pod­sta­wo­we cechy stan­dar­dów te­le­wi­zji cy­fro­wej ro­dzi­ny DVB. Omó­wio­ny zo­sta­nie ak­tu­al­ny plan wpro­wa­dza­nia te­le­wi­zji cy­fro­wej na ob­sza­rze państw Unii Eu­ro­pej­skiej. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­ło­że­nia planu cy­fry­za­cji te­le­wi­zji w Pol­sce opra­co­wa­ne przez Ko­mi­tet Rady Mi­ni­strów do spraw In­for­ma­ty­za­cji i Łącz­no­ści oraz do­tych­cza­so­we po­stę­py w re­ali­za­cji pla­nów. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną także wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce spo­so­bu od­bio­ru i od­bior­ni­ków sy­gna­łu te­le­wi­zji cy­fro­wej.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.