Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T – pierwsze próby odbioru polskich multipleksów na Podlasiu

03.2011 15

dr inż. Leszek Augustyniak

Te­ma­tem pre­zen­ta­cji bę­dzie przed­sta­wie­nie wa­run­ków od­bio­ru na Pod­la­siu pol­skich pro­gra­mów cy­fro­wych z RTCN Sie­dl­ce/Ło­si­ce, krót­ka cha­rak­te­ry­sty­ka tegoż ośrod­ka nadaw­cze­go i za­się­gu mul­ti­plek­sów MUX-2 i MUX-3. Wy­mie­nio­ne też zo­sta­ną ty­po­we źró­dła za­kłó­ceń sy­gna­łu te­le­wi­zji cy­fro­wej i ich wpływ na ja­kość od­bio­ru te­le­wi­zyj­ne­go oraz me­to­dy eli­mi­na­cji bądź ogra­ni­cza­nia ich od­dzia­ły­wań na sy­gnał te­le­wi­zyj­ny (np. fil­tra­cja, za­sa­dy po­praw­ne­go do­bo­ru i in­sta­la­cji anten te­le­wi­zyj­nych, itp.). Za­pre­zen­to­wa­ny bę­dzie sze­reg ob­ra­zów te­le­wi­zyj­nych za­re­je­stro­wa­nych w róż­nych wa­run­kach od­bio­ru. Omó­wio­ne zo­sta­ną naj­bliż­sze etapy cy­fry­za­cji te­le­wi­zji na bia­ło­stoc­czyź­nie (SLR Bia­ły­stok/Cen­trum i RTCN Bia­ły­stok/Kry­ni­ce).


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.