Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Możliwości wykorzystania wybranych narzędzi do pomiarów parametrów morfometrycznych na obrazach medycznych

05.2011 24

dr inż. Grażyna Gilewska

Przed­mio­tem badań będą opra­co­wa­ne i ba­da­ne na­rzę­dzia re­ali­zu­ją­ce au­to­ma­tycz­ne i pół­au­to­ma­tycz­ne po­mia­ry wy­bra­nych przy współ­pra­cy z le­ka­rza­mi or­to­pe­da­mi pa­ra­me­trów mor­fo­me­trycz­nych stawu sko­ko­we­go czło­wie­ka w opar­ciu o cy­fro­we ob­ra­zy ra­dio­lo­gicz­ne. Ob­ra­zy ra­dio­lo­gicz­ne wy­ko­ny­wa­ne były w stan­da­ry­zo­wa­nych przed­nio-tyl­nych i bocz­nych pro­jek­cjach stawu sko­ko­we­go przy za­sto­so­wa­niu sta­lo­we­go ku­lo­we­go wzor­ca umoż­li­wia­ją­ce­go ocenę po­więk­sze­nia.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.