Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Możliwości i potrzeby obrazowania oraz analizy parametrów szkliwa nazębnego

12.2009 08

dr inż. Grażyna Gilewska

W pracy za­pre­zen­to­wa­no in­for­ma­cje o wła­ści­wo­ściach i bu­do­wie szkli­wa na­zęb­ne­go zo­bra­zo­wa­ne­go przy wy­ko­rzy­sta­niu elek­tro­no­we­go mi­kro­sko­pu ska­nin­go­we­go. Otrzy­ma­ne ob­ra­zy ana­li­zo­wa­no wy­ko­rzy­stu­jąc al­go­ryt­my cy­fro­we­go prze­twa­rza­nia ob­ra­zów, takie jak fil­try kon­tek­sto­we, gra­dien­to­we oraz prze­kształ­ce­nia mor­fo­lo­gicz­ne. W re­zul­ta­cie na wy­od­ręb­nio­nych pry­zma­tach struk­tu­ry szkli­wa do­ko­na­no po­mia­rów ich pa­ra­me­trów geo­me­trycz­nych. Po­rów­na­no także pa­ra­me­try sta­ty­stycz­ne grup pry­zma­tów dla ob­ra­zów szkli­wa uzy­ska­nych róż­ny­mi tech­ni­ka­mi.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.