Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Możliwości badawcze w labora­torium Badania Kompaty­bilności Elektro­magnetycznej powstałego w ramach BPNT

03.2015 31

dr inż. Jarosław Wiater

Pod­czas wy­stą­pie­nia scha­rak­te­ry­zo­wa­ne zo­sta­ną wszyst­kie sta­no­wi­ska ba­daw­cze w ra­mach la­bo­ra­to­rium Ba­da­nia Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej bu­do­wa­ne­go w Bia­ło­stoc­kim Parku Na­uko­wo-Tech­no­lo­gicz­nym. Omó­wio­ne rów­nież będą wy­ma­ga­nia wy­bra­nych norm w za­kre­sie badań za­bu­rzeń emi­sji prze­wo­dzo­nej.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.