Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Metody wyboru i oceny miejsc pomiarowych na obrazach cyfrowych

03.2009 31

dr inż. Grażyna Gilewska

Praca przy­bli­ża me­tro­lo­gicz­ne aspek­ty wy­zna­cza­nia wy­mia­rów ana­to­micz­nych ukła­du kost­ne­go czło­wie­ka na pod­sta­wie zdjęć rent­ge­now­skich. Do­ko­na­no w niej ana­li­zy osza­co­wa­nia po­ło­że­nia ob­sza­rów naj­mniej­szej zmien­no­ści sze­ro­ko­ści szpa­ry stawu ko­la­no­we­go, prze­pro­wa­dzo­nej na pod­sta­wie zdjęć rent­ge­now­skich w celu oceny wy­bra­nych wcze­śniej miejsc po­mia­ro­wych. Ocena zo­sta­ła prze­pro­wa­dzo­na ze wzglę­du na opra­co­wa­ną me­to­dy­kę okre­śla­nia sze­ro­ko­ści szpa­ry stawu ko­la­no­we­go na pod­sta­wie cy­fro­wo za­pi­sa­nych ra­dio­gra­mów. Wy­ni­ki badań po­twier­dzi­ły słusz­ność sto­so­wa­nia opra­co­wa­nej me­to­dy­ki i pro­ce­dur po­mia­ro­wych. Praca roz­wią­zu­je waż­kie pro­ble­my z dzie­dzi­ny me­tro­lo­gii ma­ją­ce za­sto­so­wa­nie w wielu dzia­łach me­dy­cy­ny.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.