Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Mechanizmy i efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka

10.2013 08

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

Pro­mie­nio­wa­nie jo­ni­zu­ją­ce i nie­jo­ni­zu­ją­ce. Me­cha­ni­zmy bez­po­śred­niej in­te­rak­cji mię­dzy po­la­mi EM a or­ga­ni­zmem: sprzę­że­nie z po­la­mi elek­trycz­ny­mi m.​ cz., sprzę­że­nie z po­la­mi ma­gne­tycz­ny­mi m.​ cz., ab­sorp­cja ener­gii pól w.​ cz. Me­cha­ni­zmy in­te­rak­cji po­śred­niej: prądy kon­tak­to­we, sprzę­że­nia z oso­bi­sty­mi urzą­dze­nia­mi me­dycz­ny­mi. Efek­ty bio­lo­gicz­ne nie­ter­micz­ne (do­mi­nu­ją­ce po­ni­żej 100 kHz), zwią­za­ne z in­du­ko­wa­niem prze­pły­wu prądu elek­trycz­ne­go w cie­le. Efek­ty bio­lo­gicz­ne ter­micz­ne (do­mi­nu­ją­ce po­wy­żej 100 kHz), zwią­za­ne z po­chła­nia­niem ener­gii pola przez tkan­ki. Współ­czyn­nik SAR, jego za­leż­ność od czę­sto­tli­wo­ści i ro­dza­ju tkan­ki. Pod­sta­wy na­uko­we mię­dzy­na­ro­do­wych za­le­ceń ochron­nych. Pod­sta­wo­we akty i prze­pi­sy praw­ne pol­skie i UE do­ty­czą­ce eks­po­zy­cji za­wo­do­wej i śro­do­wi­sko­wej.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.