Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Magistrala CAN w zastosowaniach przemysłowych

11.2014 04

dr inż. Andrzej Holiczer

Te­ma­tem se­mi­na­rium bę­dzie ana­li­za moż­li­wo­ści oraz przy­kła­do­we za­sto­so­wa­nie ma­gi­stra­li CAN do ko­mu­ni­ka­cji w wie­lo­pro­ce­so­ro­wym sys­te­mie prze­my­sło­wym. Zo­sta­nie opi­sa­na war­stwa fi­zycz­na w aspek­cie pracy w wa­run­kach z wy­stę­pu­ją­cy­mi za­kłó­ce­nia­mi elek­tro­ma­gne­tycz­ny­mi. Część apli­ka­cyj­na zo­sta­nie ogra­ni­czo­na je­dy­nie do pre­zen­ta­cji kon­tro­le­ra CAN oraz przy­kła­do­wej im­ple­men­ta­cji z uwagi na cha­rak­ter wy­ko­ny­wa­nych prac.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.